energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Стабилно захранване от слънцето и вятъра

Увеличаването на енергийните доставки от непостоянни регенеративни източници променя нуждата от системни услуги и изисква по-голяма гъвкавост в енергийните доставки. WAGO поддържа мрежови оператори, които интелигентно свързват и управляват възобновяемата енергия.

Делът на възобновяемата електроенергия нараства постоянно и бързо в международен мащаб. Променливите стойности на подаваната мощност от фотоволтаиците и вятърните паркове, обаче, създава неудобства за управлението на мрежата. Нестабилното захранване затруднява прогнозирането на генерираната мощност и осигуряването на стабилността на мрежата. Но има решения, които облекчават натоварването на мрежата.

Управление на захранването: Целево регулиране на слънчева и вятърна електроенергия

За да се гарантира сигурността на системата при увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници, операторите на мрежата могат дистанционно да намалят добива от соларни системи и вятърни паркове в случай на претоварване на мрежата. Законът за енергията от възобновяеми източници определя правилата в зависимост от изходната мощност на централата. В зависимост от желания обхват на сигнала, WAGO сглобява подходящото решение за телеконтрол измежду повече от 500 различни входно-изходни модула. Предимства на решението на WAGO:

 • Широко портфолио от продукти: От просто постъпково управление със или без команда за аварийно спиране до cos-ϕ или Q/U контрол
 • Възможно е директно свързване към компютъра на соларната инсталация или вятърния парк посредством OPC-XML, Soap или MODBUS RTU/TCP
 • Комуникация от системата в зависимост от конкретни изисквания
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT
 • Свързването на системите чрез IEC 60870, IEC 61850 или DNP 3.0 също е възможно

Слънчевите електроцентрали могат да се управляват дистанционно.

Виртуални електроцентрали: Интелигентно свързване в мрежа на производството и потреблението

Във виртуалните електроцентрали децентрализираните генератори, системите за съхранение и управляемите товари, като например аварийни генератори или производствени системи, образуват гъвкава и регулируема комбинация. Интелигентното им синхронизиране намалява натоварването на електрическата мрежа. Контролерите за телеуправление на WAGO отговарят на изискванията на комуникационния стандарт VHPready 4.0, осигурявайки безпроблемно свързване на системите. Предимства на решението на WAGO:

 • Безпроблемно свързване на отделните системи към виртуалната електроцентрала
 • Стандартизация на обектите и променливите на различни комуникационни протоколи с VHPready
 • Комуникация чрез предварително дефинирани профили, като се използват изрично дефинирани data point lists
 • Дефиниране на специфични за домейна параметри като спецификациите за поведение при експлоатация и времената за реакция чрез VHPready – по този начин централите могат да бъдат управлявани посредством графици.
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT

Енергодобива от фотоволтаичните инсталации, батериите и системите за производство на газ се препокрива.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Транслатор за мрежата

Благодарение на енергийните стандарти генераторите на електроенергия и потребителите се свързват по-лесно към виртуалната електроцентрала, защото с помощта на различни комуникационни протоколи привеждат обекти и променливи към един общ стандарт. Контролерите на WAGO вече отговарят на изискванията на новата спецификация.

Оперативен резерв: Първа помощ за мрежата

Оперативният резерв компенсира колебанията в мрежата. Ако операторите на виртуални електроцентрали или отделни генератори и управляеми потребители доставят тази мощност на отговорните оператори на преносната мрежа, те могат да генерират допълнителни приходи. За оперативните резерви се прави разграничение между първични, вторични и минутни резерви, които трябва да бъдат доставени в рамките на секунди, до 5 минути и 15 минути. Поради високите стандарти за разнообразие на сигналите, киберсигурността и безотказността, гъвкавите, безопасни и надеждни контролери са от съществено значение. Предимства на решението на WAGO:

 • Избор на повече от 500 различни входно-изходни модула
 • Възможно е директно свързване към компютъра на соларната инсталация или вятърния парк посредством OPC-XML, Soap или MODBUS RTU/TCP
 • Комуникация от системата в зависимост от конкретни изисквания
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT

Офшорните вятърни паркове също могат да осигуряват резерви.

Директен маркетинг: Продавайте зелена електроенергия изгодно

Директен маркетинг означава продажбата на електроенергия от източници на възобновяема енергия на големи клиенти или чрез обмен на електроенергия. Директният маркетинг прави разграничение между задължителния директен маркетинг на нови системи и незадължителния директен маркетинг на съществуващи системи. Зелената електроенергия се третира по същия начин, както и конвенционално произведената електроенергия и се продава на същата пазарна цена. След продажбата приходите от продажбите от обмена на електроенергия се изплащат на системния оператор заедно с пазарна премия за генериране на допълнителни приходи. При традиционния директен маркетинг на системи по немския закон за развитието на възобновяемите източници на енергия (EEG) се вземат предвид оперативната готовност и ефективността. Освен това, зададените стойности за активната мощност се определят като сигнал със стъпаловидна или гладка форма. WAGO осигурява правилното решение за всяко приложение:

 • Избор на повече от 500 различни входно-изходни модула
 • Измерване на активната мощност чрез трифазни модули за измерване на мощността
 • Измерване на стойностите на експлоатационните характеристики чрез съществуващи измервателни устройства (напр. Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Измерване на стойностите на експлоатационните характеристики чрез съществуващи измервателни уреди (напр.чрез S0 импулс, IEC 62056-21 или SML)
 • Директно свързване чрез инверторни протоколи, контролери на соларни паркове или компютри на вятърни паркове
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на ъпгрейд на софтуера MQTT

Вместо разплащане за подадена енергия: Продажби на електроенергия на свободния пазар

Вижте нашите решения в действие

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Повече за енергетиката

Повече приложения в областта на електроенергетиката

Независимо дали става въпрос за цифровизация, производство на възобновяема енергия или интеграция на децентрализирани доставчици - WAGO предлага решения за всяко предизвикателство в съвременния енергиен мениджмънт.