energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Сигурна връзка с енергийния преход

Основната цел на индустрията за производство и разпространение на електроенергия е да гарантира сигурността и надеждността на електрозахранването. Продуктите на WAGO осигуряват най-голяма степен на безопасност и качество. Ние разполагаме с цялостна линия от продукти – от технологии за електрическо свързване до решения за автоматизация.

Операторите на екологични електроцентрали са в ожесточена конкуренция за най-евтиния киловат час и трябва да обърнат внимание на ефективността и ниските разходи при инсталирането на системите си. Освен това от тях се изисква да свързват към управляващата система на мрежовия оператор системи с определена големина, така че да могат да бъдат понижавани дистанционно, ако е необходимо. Това изисква комуникация чрез телеконтрол.

Управление на соларни паркове: Управление на фотоволтаични централи подходящо за мрежа

За да се даде възможност за комуникация между производителите на електроенергия и мрежовите оператори, операторите на фотоволтаични електроцентрали се обръщат към протоколите за телеконтрол. Контролерите WAGO предлагат стандартизиран и лесен за използване интерфейс за потребителите на базата на стандартите IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (сървър/клиент), MODBUS и DNP3. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

 • Директна комуникация между системата за телеконтрол и силовия инвертор или с устройството за регистриране на данни от соларната система
 • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
 • Киберсигурност: Криптиране, което следва най-строгите европейски насоки относно енергията и сигурността съгласно BDEW и BSI
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
 • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители
 • Свободни функционални блокове за разширени функции, напр.устройства за регистриране на данни и инвертори
 • Прилагане на изискванията на съответния мрежови оператор за подаване на активна мощност и захранване с реактивна мощност
 • cos φ или Q/U контрол (контрол на реактивната мощност) според характеристиката
 • Интегриране на външни измервателни системи от средно напрежение (мрежови анализатори, индикатори за късо съединение, защита на мрежи и оборудване) чрез Modbus TCP/RTU или други протоколи
 • Записване на данни за работата при ниско напрежение чрез трифазен модул за измерване на мощността
 • Лесно параметризиране и конфигуриране чрез визуализация
 • Модулен дизайн: В един възел могат да бъдат комбинирани цифрови, аналогови и специални входно-изходни модули
 • Избирайте от над 500 различни входно-изходни модула
 • Параметризиране/конфигуриране чрез уеб визуализация
 • Програмиране съгласно IEC 61131-3
 • Интегриран мобилен радио модем

Слънчевата енергия е непостоянна и трябва да бъде регулирана.

Технология на свързване: Безопасна, лесна инсталация

При сглобяване на фотоволтаична система безопасният и лесен монтаж има решаващо значение. WAGO дава възможност и за двете: Благодарение на богатата гама редови клеми TOPJOB® S фотоволтаичните линии са надеждно и постоянно свързани. Изключващите редови клеми с предпазители с устойчивост на високи напрежения изолират надеждно фотоволтаичните генератори от инверторите. Предложенията се допълват от допълнителни решения като блокиращи диоди.

WAGO опростява инсталирането на слънчеви електроцентрали.

Соларни инвертори: По-компактни и дълготрайни с WAGO

Инверторът е сърцето на фотоволтаичната система. Той преобразува постоянния ток от соларните модули в променлив ток, който след това се подава към обществената електрическа мрежа. Устройствата имат много малки загуби при ефективност до 99%. С други думи: По време на преобразуването се губи само една стотна от DC мощността. Издръжливостта и ефективността на инвертора се определят от електронните и електромеханичните му компоненти. Те трябва да работят надеждно в продължение на много години и да осигуряват висока функционалност и безопасност в малки пространства. Клемите за печатен монтаж и големи токове на WAGO отговарят на тези изисквания.

Инженер по соларни инсталации свързва инвертор

Управление на вятърни паркове: Производство на електроенергия съобразно с мрежата

Вятърните турбини разполагат с модерно електронно управление. Основният контролер като централен елемент е в постоянен контакт с периферните контролни елементи, като например системата за проследяване на вятъра и системата за регулиране на перките. Този контакт осигурява оптимална работа при всякакви климатични условия чрез промяна на индивидуалните параметри на системата. Правилното включване на турбините към електрическата мрежа изисква постоянен мониторинг на мрежовата връзка на системата. Мрежовите променливи като напрежение, ток и честота, се записват и непрекъснато се изпращат в системата за контрол на централата, за да се осигури незабавна реакция спрямо определени гранични стойности, които са били превишени. WAGO поддържа управлението на вятърни паркове и осигурява безпроблемна комуникация с оператора на мрежата, директния търговец и оператора на турбините. Това позволява на заинтересованите страни незабавен достъп до системата. Системата WAGO-I/O-SYSTEM 750 гарантира, че ветроенергийните паркове могат да бъдат контролирани и наблюдавани безотказно. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

 • Комуникация чрез стандартни протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
 • Благодарение на многобройните входно-изходни модули входно-изходната система е идеална в разпределителната мрежа, например за серийна комуникация с външни устройства или за трифазно измерване на мощността.
 • Удобно измерване и следене на нивата на генериране или потребление (напр.напрежение, реактивна мощност, активна мощност, ток, cos φ, честота и посока на потока на енергия)
 • Предлагат се контролери за всички стандартни fieldbus системи и ETHERNET стандарти
 • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
 • Програмируеми чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
 • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители
 • Предлагат се безплатни функционални блокове
 • OPC/XML клиент
 • IEC 61400-25 клиент

Подстанция в подножието на вятърна централа

Биоенергия: Безопасна автоматизация дори във взривоопасни зони

Биогазовите инсталации произвеждат биогаз чрез ферментация предимно на възобновяеми суровини или оборска тор. В повечето случаи газът се подава директно в местните инсталции за комбинирано производство на топло- и електроенергия (CHP), след което се подава в обществената електрическа мрежа. Биогазът обаче може да бъде преработен в биометан също толкова лесно и да бъде подаден в мрежата за природен газ или преобразуван в отдалечени когенераторни инсталации за употреба за децентрализирано локално отопление. WAGO-I/O-SYSTEM се използва във всички области – независимо дали става дума за автоматизация на отделни процеси, за управление на преработвателни инсталации или за свързване на инсталацията за производство на електроенергия с управляващата система на мрежовия оператор или доставчика на управляващата енергия. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

 • Комуникация чрез протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
 • Благодарение на многобройните входно-изходни модули входно-изходната система е идеална в разпределителната мрежа, например за серийна комуникация с външни устройства или за трифазно измерване на мощността.
 • Удобно измерване и следене на нивата на генериране или потребление (напр.напрежение, реактивна мощност, активна мощност, ток, cos φ, честота и посока на потока на енергия)
 • Контролери за всички най-важни fieldbus системи и ETHERNET стандарти
 • Процесните сигнали в Ex зоните могат да бъдат директно свързани към искробезопасните сини Ex модули на WAGO.
 • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи.
 • Програмируеми чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3
 • Уеб визуализацията ви позволява да визуализирате подпроцесите директно на вратата на таблото или на екрана.
 • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд

Ферментатори за биогазови инсталции

Хидроенергия: Силите са под сигурен контрол

Възобновяемата енергия от водноелектрически централи е важна част от световния енергиен преход. За икономичното управление на водноелектрически централи е необходимо високо ниво на автоматизация. Наред с други приложения, решения на WAGO могат да се намерят и в управляващите устройства на турбините, които са свързани със SCADA система от по-високо ниво за мониторинг и управление на електроцентрали. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

 • Комуникация чрез протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
 • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
 • Киберсигурност: Криптиране, което следва най-строгите европейски насоки относно енергията и сигурността съгласно BDEW и BSI
 • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
 • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители

Станция за съхранение на електроенергия в Алпите

Вижте нашите решения в действие

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Повече за енергетиката

Повече приложения в областта на електроенергетиката

Независимо дали става въпрос за цифровизация, производство на възобновяема енергия или интеграция на децентрализирани доставчици - WAGO предлага решения за всяко предизвикателство в съвременния енергиен мениджмънт.