Теми
Насоки и Регламенти

Продуктите на WAGO се разработват, тестват, произвеждат и маркират в съответствие с приложимите стандарти и закони. Освен това те преминават през многобройни проверки и тестове в процеса на разработване и текущото производство. По-долу представяме някои насоки и регламенти, така че вие като наш клиент да се съгласите, че:
WAGO отговаря на всички стандарти.

Информация за WAGO:

 • СЕ маркировка и директиви на ЕО
 • Стандарти
 • Тестови процедури

WAGO Насоки и разпоредби

Декларация относно СЕ маркировката

Продуктите на WAGO GmbH & Co.KG са разработени, тествани и маркирани в съответствие с правно валидни международни стандарти и закони. Знакът СЕ се прилага за продукти, предназначени за европейския вътрешен пазар; с него производителите декларират, че маркираното електрическо оборудване е в съответствие с приложимите изисквания, определени в хармонизираното законодателство на Общността (директиви на ЕС), което позволява това оборудване да носи този знак. Първоначалното намерение за създаването на тази маркировка беше да се подкрепят властите в държавите-членки на ЕС в процеса на пазарния надзор, като маркировката има ролята на символ на свободното движение на продукти в рамките на ЕС. Съгласно Регламент (Е) 765/2008 продуктът може да носи CE маркировка само ако изискванията за продукта са дефинирани в поне една подходяща директива на ЕС. Примери за такива директиви са Директивата за ниското напрежение, Директивата за ЕМС, Директивата ATEX, Директивата за строителните продукти и Директивата относно машините. Ако за даден продукт се прилагат повече от една директива, продуктът трябва да отговаря на всички приложими директиви. Във всяка от съответните директиви са изложени само основните изисквания за постигане на дефинираната цел на директивата. Индивидуалните технически подробности се определят съгласно Новия подход, като се използват списъци с препратки към приложимите стандарти (т.нар.хармонизирани стандарти).

1. Директива за ниското напрежение
Безопасността на електрическото оборудване е гарантирана от Директивата за ниското напрежение (LVD). LVD обхваща всички електрически устройства, работещо с напрежение между 50 VAC и 1000 VAC и между 75 VDC и 1500 VDC.
Продукти, попадащи в обхвата на Директивата за ниското напрежение, които са проектирани по такъв начин, че да могат да се използват в други електрически устройства и чиято безопасност в по-голямата си част зависи от това как тези компоненти са били вградени в крайния продукт и какви характеристики има крайния продукт, се определят като основни компоненти в съответствие с Директивата за ниското напрежение.
LVD не се отнася за основните компоненти.
Директивата RoHS за ограничаване на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване също се прилага за електрическото оборудване, обхванато от Директивата за ниското напрежение. Тази директива регламентира използването на опасни вещества в електрически уреди и компоненти с цел намаляване на количеството проблемни компоненти в електрическите отпадъци. Подробности за материалите, използвани от WAGO, можете да намерите в нашите каталози, на опаковката на продуктите и на нашата уеб страница.

2. Директива за ЕМС
Директивата за ЕМС предвижда, че даден продукт трябва да отговаря на ограниченията за излъчване на електромагнитни смущения и също така изисква продуктът да бъде устойчив срещу електромагнитни смущения.
Електромагнитни пасивни компоненти или компоненти, които нямат директна функция, като редови клеми, резистори, диоди, кондензатори, превключващи релета и кабели (под формата на пасивни печатни платки) не се считат за апарати по смисъла на Директивата за ЕМС.

3. Директивата ATEX за взривозащита
Директивата ATEX определя правилата за продукти (устройства и защитни системи), предназначени за използване във взривоопасни зони. Редица продукти на WAGO са предназначени за използване във взривоопасни зони.
Въз основа на потенциалните опасности директивата ATEX прави разграничение между три различни групи устройства, от които групи II и III са подразделени на допълнителни зони. Пригодността на продуктите на WAGO за различните групи и зони е пояснена в специфичните продуктови документи (каталози, интернет сайт, информационни листове и листовки за продуктите).
Те могат да бъдат или устройства, които могат да бъдат използвани като оборудване в тези типове зони, или компоненти, които са необходими за безопасна работа, но които не изпълняват определена функция. Такива компоненти са редови клеми за употреба във взривоопасни зони.
Продуктите и в двете групи трябва да отговарят на Директивата ATEX.

4. Директива за радиокомуникациите
Директивата за радиокомуникациите се прилага за всички устройства, които предават или приемат радиовълни за безжична комуникация и/или радио ориентиране. Основните изисквания за безопасност се отнасят до защитата на здравето на хората и животните и за електрическата безопасност в съответствие с Директивата за ниско напрежение, но без прилагането на ограничението на напрежението. Освен това целите за защита от електромагнитни смущения на Директивата за ЕМС трябва също да бъдат изпълнени и се гарантира ефективното използване на радиочестотите. Продуктите на WAGO, обхванати от Директивата за радиокомуникациите, в ЕС декларациите си за съответствие посочват, в съответствие с приложимото законодателство, само Директивата за радиокомуникациите, тъй като изпълнението на Директивата за ниско напрежение и на Директивата за ЕМС се подразбират в тази декларация.

5. Декларация за строителните продукти
Декларацията за строителните продукти изисква строежите да бъдат проектирани и изграждани така, че безопасността на хората, имуществото и животните да не бъде застрашена и да бъдат взети под внимание всички приложими изисквания за опазване на околната среда. В тази директива строителните продукти се определят като продукти или групи строителни продукти, които се произвеждат за постоянно влагане в строежите и които допринасят значително за изпълнението на основните изисквания към строежите.
По единодушно мнение, изразено от германската електротехническа промишленост, както и от WAGO GmbH & Co.KG, продуктите, използвани в конвенционалните инсталационни технологии, не се включват сред тези видове строителни продукти и следователно не са обхванати от тази директива.

6. Директива относно машините
Директивата относно машините се отнася за машини (окомплектовани или частично окомплектовани), които изпълняват функциите си по начин, различен от директна работа на хора или животни, или предпазни компоненти за тези видове машини.
Следователно, тази директива обикновено не се прилага за продукти на WAGO.
Тази директива изисква от производителите на машини или системи да използват безопасни продукти и компоненти в своите машини и системи. Съответстващото на директивата производство и безопасната работа се улесняват от използването на продуктите на WAGO с техния отговарящ на стандартите, актуален дизайн.

Значение на СЕ маркировката за продуктите на WAGO
За различните продукти на WAGO може да се прилага една, няколко или нито една от директивите на ЕС. Ако не е приложена нито една от директивите, СЕ маркировката няма да бъде поставена върху продукта в съответствие с приложимото законодателство. Освен това не трябва да се издава декларация за съответствие. Всички други продукти са снабдени с СЕ маркировката – или директно върху продукта, върху опаковката му или в документите, включени с продукта – и са придружени с декларация за съответствие или на клиента се осигурява достъп до нея.
Информационните листове на продуктите, които са технически законни и които според регламентите не носят СЕ маркировка, ще се отнасят до стандартите, използвани при разработването и типовото и производственото изпитване, когато това е възможно.

Тестове и тестови процедури съгласно стандартите IEC/EN

Съществуват специални тестови спецификации за всеки от нашите продукти, от конектори до редови клеми.

Следващите раздели описват най-важните тестове и се ограничават до описание на тестовите процедури и обяснение на целта на тестовете.

Механични тестове
Продуктите на WAGO са разработени и произведени, за да издържат на механичните натоварвания, които възникват в приложението, без да бъдат повредени. Това се демонстрира, от една страна, от тестовете в съответствие със следните тестове, някои от които се изискват от стандартите:

 • Възможност за свързване на всички проводници, посочени в информационния лист
 • Тест на издърпване на свързаните проводници (съгласно IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Тест за устойчивост на удар съгласно IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (железопътни приложения)
 • Тест за устойчивост на вибрации (съгласно IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (морски приложения); LR; EN 61373 (железопътни приложения))

Електрически тестове
Продуктите на WAGO отговарят на изискванията за следните електрически тестове:

 • Тест с повишаване на температурата съгласно IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Крива на допустимото токово натоварване (крива на отклонение) съгласно IEC/EN 60512-5-2
 • Тест за пад на напрежението съгласно IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Тест за устойчивост на краткотраен ток (устойчивост на късо съединение) съгласно IEC / EN 60947-7-1, IEC / EN 60947-7-4
 • Изолационни параметри съгласно IEC/EN 60664-1
 • Тест за устойчивост на напрежение със захранваща честота в съответствие с IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Тест за устойчивост на номинално импулсно напрежение съгласно IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • Степени на защита (IP) на електрическото оборудване съгласно IEC/EN 60529


Тестове на материалите
Продуктите на WAGO отговарят на изискванията на следните тестове на материалите:

 • Тест с иглен пламъка съгласно IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Тест с нажежена жица съгласно IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Тестове за заобикалящата среда
Следващите тестове показват как даден продукт реагира при излагане на агресивна среда. Климатичните камери симулират стандартни атмосфери, които могат да повлияят на постоянството на характеристиките на затягащите елементи в дългосрочен план. Всички продукти на WAGO отговарят на изискванията на следните тестове за заобикалящата среда:

 • Тест с циклично изменение на температурата съгласно IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Промишлени атмосфери съгласно EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Тест за устойчивост на корозия чрез въздействие на солени пръски съгласно IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (морски приложения); LR
 • Бърза промяна на температурата съгласно IEC/EN 60068-2-14
 • Влажна топлина, циклично (цикъл 12 + 12 часа) съгласно IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (морски приложения)

Разберете какво има вътре и какво трябва да се направи

Ще се радваме да ви разкажем за материалите, които използваме за нашите продукти и всичко, което трябва да имате предвид, за да свържете твърди алуминиеви проводници с нашите пружинни клеми.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: