Теми 21 септември 2020 г.
Нашата отговорност

За нас устойчивостта не е просто възможен начин на действие, тя е ключов фактор за успех.

Като се има предвид значението на устойчивостта, ние активно търсим начини да я включим във всяка област, върху която нашата бизнес дейност влияе пряко или непряко. Ние се ръководим от универсалната етика и принципи – по-точно почтеност, честност и уважение към човечеството. За WAGO това означава също, че поемаме отговорност, като разглеждаме последствията от нашите бизнес решения и действия от икономическа, техническа, социална и екологична гледна точка.

Поемане на отговорност:

  • Устойчивостта като убеждение
  • За нашите служители
  • За опазване на околната среда
  • За обществото
  • По веригата на доставки

Концепцията за устойчивост във WAGO

Разчитаме на точните, дългосрочни връзки

Нашият стремеж е да гарантираме, че интересите на всички участващи лица и процеси отговарят на изискванията, които произтичат от фокусирането ни върху устойчивостта.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Кодекс за поведение

Кодексът за поведение за социална отговорност на ZVEI

Като член на ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik – und Elektroindustrie e.V. (Централната асоциация по електротехника и електроиндустрия) – WAGO признава своята социална отговорност в рамките на световната корпоративна дейност. Кодексът за поведение определя насоки, приложими в промишления сектор, особено по отношение на условията на труд, социалната и екологичната съвместимост, както и прозрачните бизнес операции и откритите комуникации.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Това е цифровото бъдеще

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg