Новини 21 септември 2020 г.
Общи правила и условия за ползване на уебсайта на WAGO

1. Основни правила и условия

1.1 Използването на тези уебсайтове (тук „уебсайта на WAGO“), предлагани от WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG и/или дъщерните му дружества („WAGO“), е разрешено за всички регистрирани потребители единствено въз основа на настоящите правила и условия. Когато започне да използва уебсайта, но не по-късно от момента на регистрация, потребителят приема приложимостта на съответната версия на настоящите правила и условия за ползване. Настоящите Общи правила и условия за ползване може да бъдат допълвани, променяни или заменяни в отделни случаи от други правила и условия, като например за закупуване на продукти и/или услуги. Ако потребителят извършва търговска дейност, упражнява независима професия или такава към публичен орган, § 312i, параграф 1, първо изречение, № 1-3 от Немския граждански кодекс няма приложение.

1.2 WAGO запазва на разположение за възстановяване или изтегляне от уебсайта на WAGO определена информация и софтуер, както и всякаква документация; това не е обвързващо и не се претендира за пълнота. WAGO има право да прекрати работата на уебсайта на WAGO или да промени съдържанието по всяко време, изцяло или частично. Поради естеството на интернет и на компютърните системи, WAGO не поема отговорност за това уебсайтът на WAGO да е непрекъснато на разположение. Някои страници от уебсайта на WAGO може да бъдат защитени с парола. WAGO си запазва правото да направи задължителна регистрацията в уебсайтове, които преди са били освободени от това задължение. В интерес на сигурността на търговските транзакции, достъпът до такива уебсайтове е възможен само за регистрирани потребители. Освен ако не противоречи на други споразумения с потребителя, WAGO има право по всяко време да прекрати разрешението за достъп чрез блокиране на данните за достъп след изпращане на уведомление за прекратяване, което е възможно по всяко време. По-специално, WAGO може да прекрати разрешението за достъп едностранно, ако потребителят е дал невярна информация при регистрация, ако е нарушил тези правила и условия или задълженията си по отношение на обработката на данните за достъп, ако е нарушил приложимото право при достъп или използване на уебсайта на WAGO или не го е използвал за продължителен период от време.

1.3 След като завърши регистрацията, потребителят получава потребителско име и парола (тук наричани още „потребителски данни“). При първоначалния достъп потребителят трябва да промени паролата, осигурена от WAGO, на парола, която е известна само на него. Потребителските данни позволяват на потребителя да преглежда или да променя данните си или да отменя или удължава вече дадено съгласие за обработка на данни. Потребителят трябва да се увери, че потребителските данни не са достъпни за трети страни и отговаря за всички поръчки и други дейности, извършени чрез тях.

If the user becomes aware that third parties are improperly using the user data, he is obligated to immediately inform WAGO of this in writing, if appropriate by a simple e-mail to datenschutz@wago.com. При получаване на съобщението, WAGO ще блокира достъпа до защитената с парола зона с тези потребителски данни. Не е възможно блокирането да бъде отменено, преди потребителят да е направил отделна заявка към WAGO или да се е пререгистрирал.

1.4 Потребителят може по всяко време да поиска регистрацията му да бъде заличена, при условие че заличаването не е пречка за обработката на текущи договорни отношения. В такъв случай WAGO ще изтрие всички потребителски данни и всички други съхранени лични данни на потребителя, веднага щом вече не са необходими.

Декларацията за поверителност на данните и указанията за „бисквитки“се прилагат в допълнение към използването на уебсайта на WAGO.

2. Специални теми

2.1 При използване на уебсайта на WAGO, на потребителя не е позволено (i) да вреди на индивиди, особено на непълнолетни, или да нарушава личните им права; (ii) да нарушава обичайното благоприличие чрез поведението си; (iii) да нарушава правата върху интелектуалната собственост или други права на собственост; (iv) да предава съдържание с вируси, т.нар.троянски коне или друго програмиране, което може да повреди софтуера; (v) да входира, съхранява или изпраща хипервръзки или съдържание, за които не е упълномощен, особено когато такива хипервръзки или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни; (vi) или да разпространява рекламни или нежелани имейли (т.нар.„спам“) или неуместни предупреждения срещу вируси, неизправности и други подобни, или да приканва за участие в лотарии, пирамидални схеми, верижни писма, схеми Понци и други подобни реклами.

2.2 Уебсайтът на WAGO може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети страни. WAGO не поема отговорност за съдържанието на такива уебсайтове, нито има отношение към такива уебсайтове и тяхното съдържание, защото WAGO не следи качената информация, нито носи отговорност за съдържанието и информацията, съхранявани там. Използването им е собствен риск за потребителя.

2.3 Ако информация, софтуер или документация се предоставят безплатно, се изключва отговорност за материални дефекти и дефекти в наименованието за информацията, софтуера или документацията, особено по отношение на нейната правилност, точност, липса на права на интелектуална собственост на трети лица, пълнота и/или използваемост – освен в случаите на умишлено увреждане или измама.

2.4 Информацията на уебсайта на WAGO може да съдържа спецификации или общи описания на технически възможности на продукти, които не винаги трябва да съществуват в конкретното състояние (например поради промени в продукта). Следователно желаните експлоатационни характеристики на продуктите трябва да бъдат постановени за всеки отделен случай при покупката. Въпреки че WAGO непрекъснато се стреми да предпази уебсайта си от вируси, WAGO не гарантира неналичието на вируси. При използването на уебсайта на WAGO, потребителят се съгласява, че то се извършва по негово собствено усмотрение и риск и че ще предприеме собствени защитни мерки срещу вируси. За собствената си защита и за да предотврати вируси на уебсайта на WAGO, потребителят трябва да подготви подходящи устройства за сигурност и вирусни скенери, преди да изтегли информация, софтуер и документация.

2.5 Отговорността на WAGO се основава на разпоредбите в раздели 2.2 до 2.4 на настоящите Общи условия. Освен това, цялата отговорност на WAGO се изключва, освен в случаите на задължителна отговорност, като например съгласно Закона за отговорността за продуктите на Германия. Все пак обезщетенията за нарушение на съществени договорни задължения се ограничават до предвидими загуби, характерни за договорите, освен ако не е налице умишлено увреждане или груба небрежност.

3. Съответствие с регламентите за контрол на износа

3.1 Износът на определена информация, софтуер и документация може да бъде предмет на изискване за лицензиране – напр.поради естеството, предназначението или крайната им употреба. Информацията и софтуерът, предоставени от WAGO на уебсайта на WAGO, са предназначени само за потребители в държавите и за физически лица, организации и сдружения, които спазват приложимите регламенти за контрол на износа, особено по отношение на предназначението, и не са включени в списъците за санкции на Европейската общност или на Организацията на обединените нации – с други думи такива, срещу които няма ембарго.

3.2 При използването на уебсайта на WAGO, както и при предоставяне на трети страни на информация, софтуер и документация, предоставени от WAGO, или чрез предоставяне на други търговски ресурси във връзка с информация, софтуер и документация, предоставени от WAGO, потребителят е длъжен да съблюдава и да спазва всички приложими национални, европейски и американски регламенти за контрол на износа, включително всички европейски или американски санкционни списъци (заедно: „регламенти за контрол на износа“). Във всеки случай, когато такива неща се предават, потребителят трябва да придобие познания за регламентите за (пре-) контрол на износа на Федерална република Германия, Европейския съюз и Съединените американски щати и да ги спазва.

3.3 Потребителят трябва да обърне внимание, че регламентите за износ се прилагат и когато информацията се предава в чужбина по комуникационни мрежи (например чрез имейл или чрез прехвърляне на файлове).

3.4 Преди да предаде такива неща, потребителят трябва по-специално да провери и да се увери чрез подходящи мерки, че

- подобни информация, софтуер и документация, предоставени от WAGO, не са предназначени за забранена или зависеща от разрешение употреба във връзка с въоръжение, ядрена или оръжейна технология, освен ако не са получени необходимите одобрения;

- са спазени регламентите на всички съответни списъци за санкции на Европейския съюз и Съединените американски щати относно търговските сделки с предприятията, физическите лица или организациите, посочени там.

3.5 Ако е необходимо за извършване на инспекции за контрол на износа от страна на публичните власти или WAGO, потребителят, след съответна молба, трябва незабавно да предостави на WAGO цялата информация за крайния получател, крайната употреба и предназначението на информацията, софтуера и документацията, предоставени от WAGO, както и приложимите ограничения за контрол на износа в това отношение.

3.6 Потребителят трябва да обезщети WAGO в пълна степен за всички претенции, предявени от публичните власти или други трети страни срещу WAGO за това, че потребителят не е спазил горепосочените законови задължения за контрол на износа и се задължава да обезщети WAGO за всички загуби и разходи, които възникват в тази връзка освен ако потребителят не е отговорен за нарушението на задължението. Отмяната на тежестта на доказване не е свързана с това.

3.7 Информацията, софтуерът и документацията на уебсайта на WAGO може да бъдат достъпни само ако са спазени гореспоменатата проверка и уверението, ако няма пречки, основаващи се на национални или международни разпоредби на външнотърговското право и ако няма ембарго и/или други санкции, противни на това; в друг случай WAGO няма задължение за изпълнение.

4. Специфични за държавата разпоредби

4.1 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG и/или неговите дъщерни дружества оперират и поемат отговорност за отделните страници на уебсайта на WAGO. Страниците отчитат изискванията на съответната държава, в която е разположена отговорната компания. WAGO не поема никаква отговорност за това, че информация, софтуер и/или документация могат също да бъдат получени или изтеглени от уебсайта на WAGO извън съответната държава.

4.2 Ако потребителите имат достъп до уебсайта на WAGO от местоположения извън съответната държава, те са отговорни единствено лично за спазването на съответните регламенти съгласно съответното национално законодателство. Достъпът до информация, софтуер и/или документация на уебсайта на WAGO от държави, в които такъв достъп е незаконен, не е разрешен. В такъв случай и в случай че потребителят желае да влезе в търговски отношения с WAGO, потребителят трябва да установи връзка с представителите на WAGO в съответната държава.