Новини 21 септември 2020 г.
Общи условия за доставки и услуги на WAGO Kontakttechnik GmbH (съгласно швейцарското законодателство) & Co.KG

Състояние към 1 май 2018 г.

I. Основни положения

Общи

1. Тези общи условия на договора („ОУД“) се отнасят до всички отношения във връзка с извършването на продажби и доставки между бизнес клиенти и WAGO Kontakttechnik GmbH (съгласно швейцарското законодателство) & Co.KG („WAGO); те не се отнасят за клиенти по смисъла на Чл.13 от германския Граждански законник (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Прилага се германското законодателство, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. Противоречащите условия за покупка или в договор на клиента нямат сила, освен ако не са изрично писмено одобрени от нас (автоматично генерирани потвърждения на поръчки без подпис или устни декларации не са достатъчни за това). Нашите ОУД се прилагат дори когато извършваме доставки или услуги без резервиране, като знаем за противоречащи или отклоняващи се условия на клиента. Те се отнасят и за всички бъдещи сделки с клиента, дори когато в даден случай те не са изрично упоменати. В случай на конфликти или неясноти, винаги важи версията на немски език.

Оферта

2. WAGO си запазва, без ограничение, всички права на собственост и всички авторски права върху обвързващи и необвързващи оферти, прогнози, изчисления, образци, модели, чертежи и други документи от материален или нематериален характер („Документи от офертата“).

3. Клиентът е длъжен да използва Документите от офертата само за оценка на офертата и в друга връзка да ги държи строго поверителни; те могат да бъдат разкривани на трети страни само с изричното съгласие на WAGO (в писмена или текстова форма). Ако не бъде направена поръчка във WAGO, Документите от офертата трябва да бъдат незабавно и окончателно унищожени или безвъзвратно изтрити. В противен случай се прилагат точки от 24 до 26.

4. Информацията в документите от офертата обикновено се основава на спецификациите на клиента или е била внимателно проверена от WAGO на тази основа. Потвърждението на поръчката обаче е окончателно по отношение на обхвата на доставката или услугата.

5. Когато продуктите се произвеждат съгласно спецификациите на клиента, WAGO не е задължена да проверява дали тези спецификации са изпълнени. По-специално, WAGO не проверява нито мястото на употреба, предназначението, конкретната употреба или приложение, нито специфичната за клиента функционалност на продуктите/решенията. Клиентът носи отговорност за точността и пълнотата на спецификациите, предоставени на WAGO (включително всичко предоставено от клиента) и дали не са предмет на права на трети страни.

Потвърждение на поръчката

6. Договорните отношения с клиента възникват чрез писмено, електронно или подразбиращо се потвърждение на поръчката от WAGO.

Запазва се правото да се извършват промени, които само незначително променят или подобряват доставките и услугите, дори след съставянето на договора, доколкото те са разумни за клиента. WAGO изрично си запазва правото да прави промени в конструкцията на продуктите си по всяко време, но не е задължена да прави съответните промени и във вече доставените продукти.

Цени и разходи

7. Цените на продуктите, възнаграждението за изпълнението и непредвидените разходи („цените“) следват писмените, на хартиен носител или електронните споразумения или, в случай на сделки, извършени в онлайн магазина, споразуменията в текстова форма, в противен случай е валидна актуалната ценова листа или обичайните тарифи на WAGO, ако ценовата листа не съдържа съответната клауза. Всички цени на продуктите са франко превозвача WAGO Зондерсхаузен (съгласно Incoterms® 2010).

8. Доставките се извършват винаги само в цели опаковъчни единици; ако е приложимо, се начисляват разумни допълнителни такси в случай на използване на частични опаковки. Счита се, че разумна такса за обработка е договорена, когато поръчките са направени под минималната стойност на поръчката в съответната ценова листа.

9. Освен ако изрично не е предвидено друго, посочените цени са нетни цени. Когато съществени фактори, които влияят върху ценообразуването (като цените на суровините, заплатите, данъците и митата), се променят в интервала между потвърждението на поръчката и предоставянето на поръчаната стока или услуга, или когато в този период се появят усложнения, които увеличават разходите (особено под формата на нови или променени законови изисквания), WAGO има правото да начислява разумна допълнителна такса, ако тези промени оказват съществено влияние върху доходността на поръчката.

10. Фактурите се заплащат в рамките на 30 дни от фактурирането и доставката до клиента. Клиентът има права на задържане и нетиране само по отношение на тези вземания, които произтичат от същите договорни отношения, които са неоспорими или законно установени.

II. Доставка и изпълнение

Изпълнение на договора

11. WAGO изпълнява договорените доставки и услуги въз основа на сключените споразумения в съответствие с най-съвременното състояние на техниката и по график, като ангажира посредници и подизпълнители, ако е необходимо. Ако страните не са изразили изрично съгласие в писмена или в текстова форма, времето за доставка и изпълнение, договорени между тях, са изпълнени, когато WAGO докладва на клиента, че е готов да изпрати поръчката или се договори с клиента за краен срок за изпълнение на договора. WAGO има правото да извършва частично изпълнение, доколкото то не води до неразумни допълнителни разходи за клиента.

12. Клиентът трябва да предостави всички изисквания в рамките на своята сфера на отговорност, за да улесни изпълнението от страна на WAGO на договорената поръчка; по-специално, клиентът предприема всички необходимите мерки за съдействие своевременно. Това по-конкретно включва предоставянето на квалифициран персонал, ако изпълнението на поръчката изисква използването на машина или модифицирането или допълването на софтуер на клиента. Клиентът своевременно и без да бъде подканян, предоставя на WAGO цялата вътрешна информация, необходима за правилното изпълнение на поръчката.

13. Ако има забавяне от страна на WAGO, клиентът може – при условие, че докаже, че е претърпял загуба в резултат на това – да поиска обезщетение в размер на 0,5% от стойността на фактурата за всяка завършена календарна седмица за доставки и услуги, засегнати от закъснението, но не повече от максимум 5% от стойността на фактурата. Допълнителни претенции (с изключение за умишлени действия) са изключени.

14. WAGO запазва собствеността си върху всички елементи на доставката, докато не бъде платено договореното възнаграждение (включително всички искания за плащане на салдата по текущата сметка).

Законови разпоредби

15. Предвидените доставки и услуги са подчинени на изричното условие, че няма пречки за изпълнението на договора въз основа на национални или международни разпоредби. Ако не е предоставено официално разрешение (като например за износ/прехвърляне/внос), договорът се разглежда като не сключен по отношение на засегнатите части; произтичащите от това искове за вреди се изключват.

16. Освен това, клиентът поема задължението на законния производител да изхвърли по подходящ начин доставените продукти след приключване на употребата им и да обезщети WAGO в това отношение, при първото поискване, за всички претенции на трети лица и/или публични власти.

III. Отговорност

17. Елементите, отнасящи се до Доставките („Задържани стоки“, т.е. със запазването на собствеността в полза на Доставчика), остават собственост на Доставчика, докато всички претенции, предявени от Доставчика срещу Купувача, произтичащи от бизнес отношения, не бъдат удовлетворени. Ако стойността на всички права на залог, предоставени на Доставчика, надвиши стойността на всички обезпечени вземания с повече от 20%, Доставчикът освобождава съответна част от правата на залог, ако това бъде поискано от Купувача.

18. За срока на Запазването на собствеността Купувачът не може да залага Задържаните стоки или да ги използва като залог, а препродажбата е възможна само за препродавачи в обичайния ход на тяхната дейност и само при условие, че препродавачът получи плащане от клиента си или извърши прехвърляне на собственост на клиента в зависимост от това дали клиентът изпълнява задължението си да извърши плащане.

19. а) Ако Купувачът препродаде задържани стоки, на същата дата той ще е прехвърлил като залог всяко от своите бъдещи вземания от своите клиенти, произтичащи от тази препродажба, заедно с всички допълнителни права ––включително всички потенциални нетни вземания – без изискването за издаване на конкретни декларации на по-късен етап. Когато, обаче, задържаните стоки са препродадени заедно с други стоки, без договаряне на индивидуална цена за тези задържани стоки, Купувачът ще прехвърли на Доставчика с предимство пред останалите вземания такава част от общата дължима цена, която е еквивалентна на цената на задържаните стоки, фактурирани от Доставчика.

б) При предоставяне на доказателства за обоснован интерес, Купувачът трябва да предостави на Доставчика информацията и съответната документация, необходима за отстояване на правата си спрямо клиента.

в) С уговорката за отмяната му, Купувачът има право да събира прехвърлените вземания, произтичащи от препродажбата. Въз основа на важна и основателна причина, по-специално във връзка с неизпълнение на плащане, преустановяване на плащане, молба за откриване на производство по несъстоятелност и възражение срещу фактури, или в случай, че от страна на Купувача са представени обосновани индикации за свръхзадлъжнялост или предстояща неплатежоспособност, Доставчикът има право да отмени разрешението на Купувача за събиране на вземания. След предварително предупреждение – при спазване на подходящ краен срок – Доставчикът може също така да разкрива прехвърлянето на залози, може да използва прехвърлените вземания и не на последно място, може да поиска от Купувача да разкрие прехвърлянето на залог към клиента.

20. а) Купувачът има право да преработва задържаните стоки или да ги комбинира с други артикули. Дейностите по преработка, смесване или комбиниране на (наричани по-долу „Дейности по преработка“) се извършват от името на Доставчика. Купувачът държи новия веществен обект под попечителство в полза на Доставчика с грижата на благоразумен бизнесмен. Новият обект се квалифицира като задържани стоки.

б) при съвместна преработка с други веществени обекти, които не принадлежат на Доставчика, последният получава право на съсобственост върху новия обект в пропорционален дял, която е равен на съотношението на стойността на преработените, смесените или комбинираните (наричани по-нататък „преработени“) задържани стоки към стойността на останалите преработени стоки към датата на извършване на каквито и да било преработващи дейности. Приемайки, че купувачът придобива еднолична собственост върху новия материален обект, и двете договарящи страни – Доставчикът и Купувачът – се съгласяват, че Купувачът предоставя съсобственост на Доставчика върху новия материален обект, получен вследствие на преработката, пропорционално на стойността на преработени задържани стоки към останалите преработени стоки към датата на извършване на дейностите по преработката.

в) В случай на продажба на новия материален обект, Купувачът, в следствие на това, прехвърля на Доставчика вземането си към клиента, произтичащо от препродажбата, заедно с всички свързани с това права, без да изисква каквито и да е допълнителни специални декларации. Прехвърлянето на такова вземане обаче е валидно само в рамките на сумата, еквивалентна на стойността на преработените задържани стоки, които Доставчикът е фактурирал. Частта от вземането, прехвърлено на Доставчика, се погасява с предимство. Що се отнася до упълномощаването за събиране, включително предпоставките за неговото отменяне, т.3, буква в) по-горе се прилага с необходимите промени.

г) Ако Купувачът съчетае задържаните стоки с недвижимо или движимо имущество, Купувачът също така ще прехвърли вземането си, което му е било дадено като компенсация за такава комбинация – без изискването за издаване на каквито и да е допълнителни декларации – на Доставчика с всички произтичащи от това правата чрез обезпечение и в съотношение, равно на стойността на комбинираните задържани стоки към останалите комбинирани стоки към датата на комбинирането.

21. Купувачът незабавно уведомява Доставчика за всички залагания, изземвания или други форми на отчуждаване или намеса на трети лица.

22. Когато купувачът не изпълни задълженията си, особено по отношение на плащанията, дори и след изтичане на договорения срок, определен от Купувача за дължимо плащане, Доставчикът има право да прекрати договора и да вземе обратно задържаните стоки; законовите разпоредби относно незадължителността на определянето на краен срок остават незасегнати от това. Купувачът е длъжен да предаде задържаните стоки.

23. Купувачът е упълномощен да прехвърли вземането, произтичащо от препродажбата, в рамките на подходящия факторинг, при условие че Доставчикът бъде предварително уведомен за това прехвърляне и че приходите от факторинга възлизат най-малко на фактурираната стойност на неговата задържана стока, т.е. стоки, които са негова собственост съгласно т.1 по-горе или стоките, върху които има съвместна собственост съгласно т.4 по-горе, от продажбата на които възниква съответното вземане. С настоящото Купувачът прехвърля на Доставчика всички вземания и други права възникнали от продажбата на вземанията, прехвърлени на Доставчика като обезпечение към момента; по същия начин те трябва да служат и като обезпечение за неговите вземания. С настоящото Доставчикът приема горепосочените прехвърляния.

IV. Поверителност

24. Клиентът е длъжен да пази стриктно поверителната информацията, получена от WAGO; тази информация може да бъде разкривана на трети лица само с изричното съгласие на WAGO, изразено в писмена или текстова форма.

25. Клиентът трябва да задължи своите служители за същото. Цялата информация, факти, записи, данни и/или знания, особено техническа и/или икономическа информация, документи по проекта, спецификации, чертежи, модели, прототипи, резултати от изпитвания и/или различно ноу-хау–която не е била общодостъпна към момента на предаване е поверителна (тук „поверителна информация“). Поверителната информация изрично включва и документите по офертата и цените и различните условия, договорени между страните.

26. Задължението за конфиденциалност приключва само ако и когато ноу-хау, съдържащо се в поверителната информация, е станало общоизвестно.

V. Място на решаване на съдебните спорове

27. Изключителното място за решаване на съдебните спорове е Минден.