icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

Какво представлява експлозията?

Екс|пло|зи|я; –и <лат.> (explosio) означава „освобождаване под налягане“. Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Ще научите всичко, което трябва да знаете, за защитата от експлозии тук.

ISO 8421-1, EN 1127-1 определя експлозията като „внезапна реакция на окисляване или разграждане с повишаване на температурата, налягането или и двете едновременно“. Това се отнася до химическа реакция, която при едновременно наличие на кислород (въздух), запалим материал и източник на запалване в определено съотношение, температурата и налягането се увеличават рязко. Ако топлината, която се генерира, не може да бъде освободена достатъчно бързо, има внезапно увеличение на обема на съпътстващите газове и освобождаване на голяма топлинна енергия, придружено от ударна вълна: експлозията.

WAGO в областта на решенията за взривозащита

Принципи на взривозащита

Всичко, което си заслужава да се знае за защитата от експлозии, представено накратко.

Тежест на експлозията

Тежестта на дадена експлозия зависи от свойствата на запалимите материали и от смесването на тези материали с кислород: кислородът, намиращ се във въздуха, гори само с определено количество запалим материал (окисляване). В зависимост от тежестта на експлозията и свързаната с нея скорост на разпространение на ударната вълна, се прави разграничение между детонация с ниска скорост (cm/s), дефлаграция (m/s) и най-силния вид експлозия, детонация (km/s). Най-тежката от експлозиите се разпространява с по-висока скорост от скоростта на звука, като по този начин се развива огромна разрушителна сила.

Предпоставки за възникване на експлозивна атмосфера

За възникване на експлозия едновременно трябва да са налице следните фактори:

  • Запалим материал в производствения процес или наоколо
  • Кислород (въздух)
  • Източник на запалване
  • Специално съотношение между кислорода и запалимия материал

За защитата от експлозия е важно да се знае, че експлозия възниква само когато едновременно съществуват потенциално експлозивна атмосфера и източник на запалване.

Запалими материали

Запалимите материали включват изпарения, мъгла, газове и прах. Те могат да възникнат случайно по време на производствения процес или по време на транспортиране или съхранение. Прахът от материали, които се разтрошават за по-нататъшна обработка, се среща особено често в промишлените зони. Праховите експлозии могат да имат също толкова опустошителни ефекти, колкото и газовите експлозии: Сместа от газ и въздух се разпространява бързо по време на експлозия, като по този начин се намалява концентрацията на запалим материал (бедна смес). Следователно, по-нататъшното горене вече не е възможно. За разлика от това, сместа от прах и въздух повдига допълнителни прахови слоеве по време на експлозия, които могат да се възпламенят. Експлозията на смес от газ и въздух, обаче, също може да увлече прах, при което газовата експлозия се превръща в прахова експлозия.

Точка на възпламеняване и граници на експлозия

Запалимите материали, смесени с кислород, са запалими само в определено съотношение и се запалват веднага, щом се появи източник на запалване. Тук точката на запалване на материала и границата му на експлозията играят решаваща роля.

Точка на възпламеняване

„Точката на възпламеняване“ описва най-ниската температура на запалими течности, при която се образува запалима смес от пари и въздух. Точката на възпламеняване в тази хибридна смес може да е по-ниска от тази на отделните компоненти. При тези смеси от пари и въздух съотношението между концентрациите е от решаващо значение дали може да се образува потенциално експлозивна атмосфера, или не. Това описва границите на експлозия на отделните материали: Всеки запалим материал има определен диапазон като смес с кислород, в който може да възникне експлозия. При концентрации, които са твърде високи (богата смес) и при концентрации, които са твърде ниски (бедна смес), не възниква експлозия, а стационарна реакция или изобщо никаква реакция на горене. Сместа реагира експлозивно само когато бъде запалена в диапазона между горната и долната граница на експлозия.

Граници на експлозия

Границите на експлозия, обаче, зависят от налягането, температурата и концентрацията на кислород. Освен това съществуват и химически нестабилни вещества като цезий, рубидий или дори бял фосфор, които се запалват само при контакт с кислород или въздух; тези вещества се наричат ​​„пирофорни“. При работа с тези вещества се изисква специално внимание. Това се отнася и за натрупването на прах. В този случай опасността от самозапалване се увеличава с дебелината на натрупването. Изолационният ефект на праха може да доведе до натрупване на топлина, което води до самозапалване. Информация за точните точки на възпламеняване и границите на експлозия на даден материал се посочва в съответния информационен лист за безопасност. Ако е възможно образуването на потенциално експлозивна атмосфера, това се посочва в документа.

Прочетете повече тук

Какво се случва по време на експлозия, кои фактори са важни и какви са приложимите защитни мерки? Всичко, което трябва да знаете за директивите ATEX, зоните с потенциално експлозивна атмосфера, категории за защита от запалване и др.

Продукти на WAGO за защита от експлозия

WAGO в действие

Приложения за взривозащита

Като партньор и лидер в новаторските решения, WAGO вдъхна живот на редица интересни проекти. Открийте какво подпомагаме като творчески, ефективни решения в областта на технологичните процеси.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg