process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Процес 4.0 – в цифровото бъдеще

Системите в преработвателната промишленост често се експлоатират от десетилетия, което означава постоянно преустройство, разширяване и модернизация. Стремежът да се направят процесите по-ефективни е толкова стар, колкото и самата преработвателна промишленост. Цифровата трансформация на икономиката създава нови възможности за по-благоприятни конфигурации при преработката чрез множество иновативни подходи и технологии. Бе постигнат консенсус, че машините трябва да комуникират помежду си, за да работят с максимална ефективност. Интернет на нещата е новата реалност – дори ако тя продължава да се интерпретира и прилага по различни начини. Данни се предоставят, събират, оценяват и използват на различни нива. И все пак как компаниите в преработвателната промишленост всъщност печелят от големите данни?

Ето как печелите от цифровизацията на преработващата промишленост:

 • Стандарти за по-висока ефективност
 • Адаптивно производство чрез модулност
 • Увеличете надеждността, минимизирайте часовете на престой
 • Независими и гъвкави благодарение на облака
 • Оптимизация на процесите в реално време чрез независим от местоположението достъп

Процес 4.0

Преработвателната промишленост става цифрова

Научете как компаниите от преработващата промишленост могат да се възползват от големите данни.

Стандарти за по-висока ефективност

 • Повишена ефективност и намаляване на разходите чрез стандартизация: Това се случва под формата на концепции, които обединяват функционални блокове, интерфейси и протоколи за автоматизация на машини и системи.
 • Например водещи петролни компании вече разчитат на установени стандарти за програмиране. Всяка една стъпка в софтуерното инженерство се документира с невероятна точност и се кодифицира така, че всеки път да могат да се използват едни и същи програмни модули.
 • Единните интерфейси между различните системи намаляват честотата на повредите както по време на фазата на проектиране, така и при действителната експлоатация, като същевременно увеличават надеждността на системата.

Адаптивно производство чрез модулност

 • В контекста на размер на партидата 1, променливите обеми и непрекъснато променящите се регионални пазари за продажби, компаниите трябва да разполагат с производствени процеси, които са универсални, мобилни, мащабируеми, модулни и съвместими.
 • В преработващите системи за добив на нефт и газ или във фармацевтичната и химическата промишленост основният фокус по време на проектирането е върху гъвкавото производство. В тези сектори процесите трябва да се адаптират по-бързо, отколкото в петролната индустрия.


Това е цифровото бъдеще

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg

Увеличете надеждността, минимизирайте часовете на престой

 • Подобно на модулното системно инженерство, преработвателната промишленост може да се възползва и от получаването на данни и облачната свързаност. Например прогнозната поддръжка – проактивната поддръжка и обслужване на системи и машини – е възможна само чрез прозрачност на данните. Това е начин да се избегнат високите разходи, които една повредена производствена система може да претърпи.
 • Анализът на ефективността, като например оценката на съответните измерени стойности като изходна мощност, налягане, температура, вибрации и производителност, може да се използва за ранно разпознаване на изискванията за поддръжка. Това позволява целевата смяна или поддръжка на отделни модули, без това да се отразява отрицателно на надеждността на системата.
 • За тази цел събраните данни за машините се прочитат и оценяват в системи от по-високо ниво. След това системата може да бъде наблюдавана чрез локални инструменти за анализ или чрез облака.

Независими и гъвкави благодарение на облака

Независимо от степента на скептицизъм към пълната прозрачност на данните, разбирането на предимствата, които облачните приложенията предлагат, се повишава:

 • Те са независими от отделните сървъри.
 • Облачните оператори гарантират постоянна надеждност чрез съхраняване на данните на няколко сървъра.
 • Разходите за масивните обеми памет и тяхната поддръжка се елиминират. Същото важи и за разходите за създаване на сървърни ферми, защото принципът зад облака е, че всеки плаща само за това, което се използва.
 • Доставката и използването на облачни услуги се извършват изключително чрез интерфейси, протоколи или браузъри по интернет – няма нужда от инсталиране на софтуер на локални компютри.
 • По принцип е възможно да имате достъп до свързани с процесите данни от всяка точка на света.

Оптимизация на процесите в реално време чрез независим от местоположението достъп

 • Тъй като е осигурен достъп до всички съответни данни независимо от местоположението, процесите могат да бъдат подобрявани в реално време, а мерките за настройване могат лесно да бъдат наблюдавани.
 • При децентрализираното съхранение на данни например данни от различни машини, цели производствени линии или дори сградни и енергийни данни в отделни производствени съоръжения се събират и оценяват в централна облачна услуга.
 • В облака всички процеси се контролират и съгласуват; достъпът до текущи и исторически данни се осъществява независимо от местоположението. Това позволява на различни съоръжения на дадена компания да сравняват ключовите данни помежду си и да въведат необходимите мерки за оптимизация.
 • Работните състояния и нуждите от поддръжка на машини и системи могат да се определят автоматично чрез постоянно наблюдение.
WAGO в действие

Процес 4.0 не е тенденция – Процес 4.0 е бъдещето, на което WAGO помогна да се оформи и което поддържа от самото начало. Открийте областите, темите и решенията, които са важни в днешния и утрешния ден.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg