Теми 21 Септември 2020
Сертифициране на сгради за устойчиво строителство

Екологичните изисквания за сградите са строги: Трябва да се постигнат максимални икономии на енергия, за да се подобри цялостния енергиен баланс на сградата. Има редица системи за сертифициране, които могат да удостоверят, че вашата сграда е изпълнила тези цели. Потенциалът за спестяване на енергия, обаче, който може да бъде постигнат при използването на тези системи, не се отчита правилно. Сега системата „eu.bac“ запълни тази празнина.

Предимства на сертифицираните сгради:

  • Гарантиране и увеличаване на пазарната стойност на вашата сграда
  • Постигане на конкурентно предимство на пазара на недвижими имоти чрез значимо сертифициране и подробен баланс на екологичната ефективност
  • Екологична устойчивост и дългосрочна рентабилност благодарение на подходите на жизнения цикъл
  • Защита срещу евентуални значителни разходи чрез използване на концепции за нулеви емисии на CO2 за „Зелена сграда“

  • Специален контрол за постигане на целевото качество на сградата и целевите резултати при експлоатация
  • Оптимизиране на сградната експлоатация и намаляване на оперативните разходи
  • Оптимизиране на портфолиото чрез „lean” подходи (за оптимизиране на производството) за енергия и устойчивост

Широка гама от различни системи за оценяване за сертифициране на сгради

Инструментите и помощните средства, които отчитат целия жизнен цикъл на сградата и предоставят съответната информация в процеса на планиране, са необходими за устойчивото планиране. Те са необходими и за описването и оценяването на сгради по отношение на екологични, икономически и социални аспекти. През последните няколко години на международно равнище са разработени редица такива инструменти за оценка на устойчивостта на сградите и строителните продукти. Повечето от знаците за одобрение, които съществуват днес, са специално разработени, за да отразяват нуждите на конкретни държави и се основават на климатичните, културните и правните норми на тези страни.

Защо е необходимо сертифициране?
Целта на устойчивото строителство е да се сведе до минимум използването на енергия и суровини. Фокусът тук е върху целия жизнен цикъл на дадена сграда. Като важен инструмент за насърчаване на устойчивото строителство са разработени системи за сертифициране, за да се оцени устойчивостта на сградите. Освен цялостен преглед, инвеститорите и архитектите получават и инструмент за опростяване на проектирането и изпълнението. Освен това сградите са сравними помежду си чрез сертификатите, които предоставят на строителите съответните еталони.

Международно признати системи за устойчивост на строителството

BREEAM
„Методът за екологична оценка“ (EAM) за сгради първоначално е разработен от “Building Research Establishment” (BRE), британски изследователски институт, под името BREEAM. BRE е сертифицирала и експлоатира повече от 100 000 сгради в 15 страни извън Великобритания. Това превръща BREEAM във водещият и най-широко прилаган метод за сертифициране на сгради в света.


DGNB
„Германски съвет за устойчиво строителство“ (DGNB): Задачата на тази организация е да развива и насърчава начини и решения за устойчиво планиране, изграждане и използване на сгради. DGNB оценява качеството през целия жизнен цикъл на сградата. Когато посочените критерии на стандарта са изпълнени, DGNB присъжда бронзови, сребърни и златни сертификати. Освен това DGNB предлага предварително сертифициране по време на фазата на планиране.

LEED
„Лидерство в енергетиката и екологичния дизайн“ (LEED) е класификационна система за екологично строителство, разработена от “ Американския съвет за зелено строителство (U.S. Green Building Council).” Целта на този сертификационен стандарт е да определи висококачествен, екологичен метод за изграждане на по-здравословни, по-екологосъобразни и по-изгодни сгради. Сградите се оценяват чрез присъждане на точки по индивидуални критерии. Сумата от присъдените точки определя как е класифицирана сградата за сертифицирането.

Автоматизацията е част от енергийния сертификат

След влизането в сила на EnEV 2014 на 1 май 2014 г.сградната автоматизация (стая, сграда, отделни устройства) вече е част от процедурата за енергийно сертифициране и анализ въз основа на DIN V 18599 „Енергийна ефективност на сгради ...,Част 11: автоматизацията на сградите.“

Повечето системи за автоматизация са неправилно настроени
Изследване на Европейската комисия разкри колко важни са наистина сертифицираните системи за автоматизация за прилагането на Директивата за сградния фонд на ЕС: Около 50% от използваната в сградите енергия се губи. Причините за това включват неправилно настроени или неефективно работещи системи за автоматизация. Повече от 70% от използваната сградна автоматизация работи, като използва неправилни настройки по подразбиране за контролерите си.

Потенциал за енергоспестяване, пренебрегван в значителна степен при сертифицирането на сгради
Потенциалът за енергоспестяване и аспектите на жизнения цикъл, които могат да бъдат постигнати чрез сградната автоматизация, в днешните сградни сертификати не се отчитат адекватно (напр.LEED, DGNB). Системата „eu.bac“ запълва пропуските в системи за оценяване като DGNB или „зелена сграда”, които не предоставят база за цялостна оценка на системите за автоматизация в сградите.

Системен одит „eu.bac“

От началото на 2013 г. eu.bac предлага системния одит „eu.bac“ за системи за сградна автоматизация на BACS за енергийно ефективна и устойчива експлоатация на системите за сградна автоматизация. Добре проектираните и управлявани системи не само постигат желания комфорт, но същевременно оптимизират енергийните изисквания. Процесът се основава на съществуващите стандарти (EN 15232, DIN V 18599) и е научно изследван от Техническия университет Дрезден. Проектантите, инвеститорите и собствениците на имоти използват системните одити, за да спестят енергийни и оперативни разходи през целия жизнен цикъл на сградата и да осигурят ефективна и устойчива експлоатация на сградата.Сертификатът eu.bac гарантира на потребителите, че продуктите и системите, използвани при изграждането на тяхната сграда, отговарят на европейските стандарти за енергийна ефективност – като например EN 15232.

WAGO – член на eu.bac
При присъединяването си към Европейската асоциация по сградна автоматизация и контрол („eu.bac“) WAGO разшири стратегически обхвата на операциите си, свързани със сградната автоматизация: Седем служители на WAGO от отдела за продажба на сградна автоматизация на фирмата са част от група от специално обучени системни одитори на „eu.bac“. По време на одити те осигуряват прозрачност и в пълна степен информират операторите за състоянието на технологията им.Сертифицирането на системи по eu.bac спомага за спестяването на енергия и оперативни разходи и осигурява енергийно ефективна и устойчива експлоатация на инсталираните в сградата системи за ОВК, осветление и засенчване.

WAGO в действие

Клиентски приложения: Строителна технология

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

WAGO за професионални групи

Фокусирайте се върху вашите изисквания

За монтажници и системни интегратори: Използвайте нашия професионален уеб портал, за да получите директен достъп до информацията от областта на сградната технология, която ви интересува.