Příklady použití

Zajímavá fakta a aplikace

Relé se schválením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Relé se schválením pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vysoká rychlost a vynikající flexibilita: Relé WAGO jsou vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2. Díky tomu pokrývají široké spektrum aplikací.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Prostředí s nebezpečím výbuchu vzniká v různých aplikacích, například v chemickém průmyslu, při dopravě ropy nebo zemního plynu či v potravinářském průmyslu. Tyto prostory se podle četnosti a doby výskytu potenciálně výbušné atmosféry zařazují do zón 0, 1 a 2. Relé WAGO jsou vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Zařízení, která mohou být používána v prostředí s nebezpečím výbuchu, musejí být povinně opatřena označením.

Pro úsporu nákladů při zachování možnosti instalace produktů v prostředí s nebezpečím výbuchu používají provozovatelé systémů přednostně zařízení se schválením pro zónu 2.

Předpokladem pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu je certifikát o přezkoušení typu nebo prohlášení výrobce. Tyto dokumenty si můžete stáhnout z e-shopu a přiložit je k dokumentaci svého systému.

Zóna 2

Prostor, ve kterém není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry jako směsi hořlavých materiálů v podobě plynu, výparů nebo mlhy se vzduchem. Pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze krátké časové období.

Relé pro systémy s dlouhými kabely

Relé pro systémy s dlouhými kabely

Spolehlivé spínání navzdory napěťovému šumu: Reléové moduly potřebují k zapnutí jmenovité napětí UN. K provozu naopak stačí přídržné napětí o hodnotě pouhých 15 % jmenovitého napětí. Ve standardních spínacích obvodech spolehlivě fungují všechny reléové moduly. Ve spínacích obvodech s dlouhými, paralelně uloženými vedeními či v obvodech s aktivními dvouvodičovými senzory nebo s binárními řídicími výstupy (AC) má však nízké přídržné napětí často za následek chybné fungování: Moduly se nevypínají.

Tento efekt často nastává při modernizaci systémů nebo při přechodu ze starých „proudově náročných“ na dnešní „proudově úsporné“ reléové moduly.

Co je příčinou? A jak ji řešit?

Dlouhá, paralelně uložená vedení jsou navzájem kapacitně provázána. V důsledku toho dochází k přenosu energie do sousedního vodiče. Aktivní dvouvodičové senzory, jako jsou například přibližovací spínače nebo hladinová čidla, vyžadují zpravidla minimální trvalý proud, který může zapříčinit, že napětí na řídicích vedeních relé neklesne pod hodnotu přídržného napětí. V důsledku tohoto chování nedokáže relé řádně spínat.

Pro tyto aplikace společnost WAGO vyvinula a do reléových modulů integrovala speciální zátěžové RC moduly proti napěťovému šumu, které jen se zanedbatelnými ztrátami minimalizují nežádoucí napětí a umožňují definované spínání.

Systémy osvětlení a relé

Systémy osvětlení a relé

Krátké proudové špičky – fatální následky: Moderní systémy osvětlení vybavené elektronickými předřadníky nebo ovládacími moduly LED diod nabízejí řadu předností. Mají vysokou účinnost a dodávají nepřerušované světlo. Při projektování nových systémů osvětlení nebo výměně starých je nezbytné přesně sledovat zapínací proud elektronických předřadníků.

Kondenzátor ve vstupním obvodu mnoha elektronických předřadníků a ovládacích modulů LED diod způsobuje při zapnutí výraznou proudovou špičku, která může dalece překročit desetinásobek jmenovitého proudu. Tento proud sice trvá jen několik málo milisekund, přesto však může zapříčinit přilepení reléových kontaktů.

K čemu je třeba při projektování systémů osvětlení přihlížet?

Při výběru relé je bezpodmínečně nutné zohlednit zapínací proud. Standardní relé zde často rychle narazí na své limity. Společnost WAGO pro tyto aplikace vyvinula reléové moduly, jejichž kontakty si spolehlivě poradí s krátkými a vysokými zapínacími špičkami. Materiál kontaktů bezpečně zamezuje zaklesnutí nebo přilepení kontaktů.

Pro případ maximálních zapínacích špiček jsou k dispozici reléové moduly se dvěma paralelně pracujícími kontakty. Kontakt, který spíná jako první, je z vysoce pevného wolframu a zachycuje proudovou špičku. Druhý kontakt, který spíná po něm a vede provozní proud, je z vysoce vodivé slitiny stříbra.

Jako alternativu k relé má společnost WAGO pro oblasti použití s kapacitními zátěžemi v portfoliu optočleny a polovodičová relé. Speciální provedení s nulovým spínačem minimalizují špičky.

Relé v bezpečnostních obvodech

Relé v bezpečnostních obvodech

Funkční bezpečnost: Za účelem dodržení příslušných směrnic a předpisů o funkční bezpečnosti je povinné používat speciální komponenty. Tyto komponenty musejí splňovat přísné požadavky. U reléových modulů jsou nutné nuceně vedené kontakty s nejméně jedním rozpínacím a spínacím kontaktem. Musejí být mechanicky propojeny, tak aby rozpínací a spínací kontakty nemohly být sepnuté nebo rozepnuté ve stejnou chvíli. Tento způsob zapojení umožňuje jasně identifikovat chyby v důsledku chybného rozpínání. Z bezpečnostního hlediska jsou důležité jen chyby v důsledku rozpínání a poruchy izolace.

Rozepnutý rozpínací kontakt lze v obvodu detekovat prostřednictvím sepnutého rozpínacího kontaktu (detekce poruch). To samé platí pro sepnutý spínací kontakt při rozepnutém rozpínacím kontaktu.

Požadavky normy EN 50205 samozřejmě platí i pro relé s přepínacími kontakty v bezpečnostních obvodech. Norma stanovuje, že v rámci každého přepínacího kontaktu se smí používat buď jen rozpínací kontakt, nebo jen spínací kontakt a že přepínací kontakty musejí být navzájem nuceně vedené. V bezpečnostních obvodech se proto smějí používat pouze relé s nejméně dvěma přepínacími kontakty.

Náročná prostředí – speciální relé

Náročná prostředí – speciální relé

Rozhodující je materiál kontaktů: V některých oblastech průmyslu, například v chemičkách a ocelárnách či v čistírnách odpadních vod, jsou agresivní plyny součástí každodenní praxe. Vyšší koncentrace škodlivin, vysoká vlhkost vzduchu a vysoké teploty mají negativní vliv na elektrické komponenty. Zde najdete oblasti použití různých materiálů kontaktů:

AgNi – kontakt ze slitiny stříbra a niklu:

 • Odporové zátěže
 • Slabě indukční zátěže
 • Pro střední a vyšší spínaný výkon

AgSnO2 – kontakty ze slitiny stříbra a oxidu cíničitého:

 • Pro vyšší spínané zatížení, zejména v aplikacích využívajících síťové napětí při velkém zapínacím proudu
 • Velmi nízká náchylnost k lepení kontaktů, velmi vysoká odolnost proti opalu
 • Nízký přenos materiálu při spínání stejnosměrného napětí

AgCdO – kontakt ze slitiny stříbra a oxidu kademnatého:

 • Indukční střídavé zátěže
 • Pro vyšší spínané zatížení, zejména v aplikacích využívajících síťové napětí
 • Nízká náchylnost k lepení kontaktů, velmi vysoká odolnost proti opalu

AgNi + Au – elektrolyticky pozlacený kontakt ze slitiny stříbra a niklu

 • Pro malé zátěže
 • Vysoká odolnost proti korozi; důležitý materiál pro spolehlivé sepnutí kontaktu při nízkém spínacím výkonu

Povrch slitin stříbra má sklon k oxidaci, což má za následek rostoucí přechodový odpor. Při spínání větších zátěží je tento problém eliminován vznikem drobných oblouků, které čistí kontakty. U menších zátěží je tomu jinak. Nemají dostatek energie na to, aby tepelně narušily zoxidovanou vrstvu a tím očistily kontakty. Následkem je chybné fungování, kterému lze předejít elektrolyticky pozlacenými kontakty. Zlato neoxiduje a i v případě nepříznivých vnějších vlivů je velice odolné proti korozi.

Relé pro automatizaci budov

Relé pro automatizaci budov

Ruční a elektrické spínání: Možnost cíleně spínat jednotlivé proudové okruhy bez pomoci řídicího systému má v řadě aplikací zásadní přednosti – třeba při uvádění do provozu.

V komplexních systémech automatizace budov tak lze kontrolovat a do provozu uvádět jednotlivé systémy budovy nezávisle na struktuře řídicího systému. To samé platí pro uvádění do provozu v průmyslových procesech. Možnosti ručního ovládání si rovněž cení technici provádějící servis a údržbu, protože jim usnadňuje hledání chyb a umožňuje omezený ruční provoz.

Mechanická, nebo elektrická ruční obsluha?

V oblasti reléových modulů s ruční obsluhou nabízí WAGO dvě alternativy. První varianta je koncipována pro ruční obsluhu z čelní strany. To znamená, že kontakty se spínají čistě mechanicky. V ručním režimu jsou moduly omezeny asi na 100 spínacích cyklů. V automatickém režimu absolvují tyto moduly běžný počet spínacích cyklů stanovený pro relé.

U druhé varianty s ruční obsluhou se cívka relé spíná elektricky. Na čelní straně lze provozní stav nastavit přepínačem Ruční/Vypnuto/Automatika. Tyto reléové moduly bez omezení absolvují běžný počet spínacích cyklů stanovený pro relé.

Relé s širokým rozsahem vstupního napětí snižují náklady

Relé s širokým rozsahem vstupního napětí snižují náklady

Rozmanité možnosti použití: V principu jsou reléové moduly s širokým rozsahem vstupního napětí ideální a univerzální komponenty, které se skvěle hodí pro všechny aplikace. Stejně jako standardní reléové moduly WAGO splňují všechny příslušné normy a předpisy.

Skutečnost, že jediný modul pokrývá téměř všechny běžné rozsahy napětí, má za následek i nižší náklady na skladování a údržbu.

Tyto reléové moduly jsou navrženy pro stejnosměrné a střídavé napětí v rozsahu 24–230 V, přičemž dokážou spínat trvalý mezní proud až 6 A, a to se stejným počtem spínacích cyklů jako standardní varianty. Jejich použití se doporučuje v řadě oblastí, například servisu a údržby.

Jediný modul pro všechny aplikace

Technikům a specialistům údržby stačí pro všechna napětí jediný reléový modul, kterým mohou v případě poruchy okamžitě nahradit vadný modul. Odpadá nutnost náročného skladování reléových modulů pro různé rozsahy napětí.

Princip „Jediný modul pro všechny aplikace“ optimalizuje výrobu a skladování také u uživatelů, kteří vyrábějí malé série určené pro světový trh. Jako světový standard jim pak stačí jediný reléový modul. Za účelem snadné manipulace a spolehlivého elektrického propojení vybavuje společnost WAGO reléové moduly připojovací technikou Push-in CAGE CLAMP®.

Relé pro drážní systémy

Relé pro drážní systémy

Všechny komponenty používané v drážních aplikacích musejí spolehlivě pracovat při provozním napětí, které se pohybuje v rozsahu 70–125 % jmenovitého napětí. Krátkodobé špičky do 1,4násobku jmenovitého napětí nesmějí zapříčinit poškození.

Odchylky od těchto pravidel platí jen pro komponenty napájené stabilizovanými napájecími zdroji. Zde je povoleno kolísání v rozsahu ±10 % jmenovitého napětí. Tato hodnota je běžná i v průmyslových aplikacích.

Reléové moduly mohou být v drážních aplikacích v závislosti na oblasti použití vystaveny extrémním teplotám od –40 °C do +70 °C, neboť některé rozvaděče se nacházejí v neklimatizovaných ocelových skříních pod kabinou pro cestující.

Drážní podniky oblasti použití elektrických součástek v závislosti na umístění a tepelných podmínkách v principu člení do čtyř teplotních tříd T1 až TX. Ze zkušeností vyplývá, že mnoho aplikací spadá do třídy T3, která odpovídá rozsahu teplot od –25 °C do +70 °C. Všechny reléové moduly WAGO pro drážní aplikace odpovídají nejvyšším třídám T3 nebo TX.

Zejména u drážních vozidel navíc dochází ke značnému namáhání vibracemi a rázy. Mechanické vlivy v důsledku jízdy podrobně popisuje norma EN 61373 „Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi“.

Reléové moduly WAGO splňují veškeré předpoklady pro použití v drážním provozu v kategoriích 1A až 1B. Díky pružinovému připojení navíc nabízejí vynikající odolnost proti rázům a vibracím.

Okolní teplota při provozu podle EN 50155
Teplotní třídyVnější teplota okolíVnitřní teplota skříněVnitřní teplota skříně (< 10 min.)Teplota okolí sestavené desky
T1−25 °C až +40 °C−25 °C až +55 °C+15 K−25 °C až +70 °C
T2−40 °C až +35 °C−40 °C až +55 °C+15 K−40 °C až +70 °C
T3−25 °C až +45 °C−25 °C až +70 °C+15 K−25 °C až +85 °C
TX−40 °C až +50 °C−40 °C až +70 °C+15 K−40 °C až +85 °C

Optočleny a polovodičová relé

Optočleny a polovodičová relé

Dlouhá životnost, nulové opotřebení: Společnost WAGO vyvinula širokou paletu modulů s optočleny a modulů SSR určených pro průmyslové aplikace. U všech modulů s optočleny značky WAGO jsou optočleny integrovány přímo do pouzdra. Moduly SSR představují vyměnitelná polovodičová relé, jejichž uspořádání pinů je kompatibilní se standardními relé.

Nabízíme rozsáhlé portfolio s variantami jak pro stejnosměrné, tak pro střídavé napětí. Jsou dimenzovány pro rozsah jmenovitého napětí na vstupu od 5 V do 230 V a na výstupu od 3 V do 280 V.

Integrovaný ochranný obvod zaručuje spolehlivý provoz ve všech aplikacích. Moduly dokážou spínat i zátěže s vysokými zapínacími a vypínacími špičkami. Mezi původce vysokých zapínacích špiček se řadí žárovky s odporovým zatížením a elektronické předřadníky s kapacitním zatížením, vypínací špičky mají zase na svědomí elektromagnetické ventily vybavené indukčními cívkami.

Pro aplikace s vysokými spínacími špičkami vyvinula společnost WAGO optočleny a polovodičová relé s nulovým spínačem. Tyto komponenty minimalizují špičky.

Jako moduly na rozhraní mezi procesní periferií a řídicím, signalizačním a regulačním zařízením nabízejí optočleny a polovodičová relé (SSR) řadu předností:

 • Dlouhá životnost
 • Nulové mechanické opotřebení
 • Nedochází k odskoku kontaktů
 • Krátké doby sepnutí
 • Nízký zapínací proud
 • Nulová hlučnost
 • Odolnost proti rázům a vibracím
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála