Informace

Všeobecné podmínky používání webu společnosti WAGO

1. Základní podmínky

1.1 Používání těchto webů (dále jen „web společnosti WAGO“) nabízených společností WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG a/nebo jejími dceřinými společnostmi („WAGO“) je všem registrovaným uživatelům povoleno výhradně na základě těchto podmínek. Zahájením používání webu, nejpozději však při registraci uživatel přijímá platnost příslušné verze těchto podmínek používání. Tyto všeobecné podmínky používání mohou být v jednotlivých případech doplněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami, například podmínkami nákupu výrobků a/nebo služeb. Pokud uživatel působí ve výkonu živnostenské nebo nezávislé profesní činnosti nebo pro orgán státní správy, neaplikuje se § 312i (1), první věta, č. 1–3 německého občanského zákoníku.

1.2 Společnost WAGO poskytuje na webu společnosti WAGO možnost zobrazit nebo stáhnout určité informace a software společně s případnou dokumentací, a to nezávazně a bez nároku na úplnost. Společnost WAGO je oprávněna kdykoli ukončit provoz webu společnosti WAGO nebo upravit jeho obsah, a to jak v celku, tak částečně. Na základě povahy internetu a počítačových systémů nepřebírá společnost WAGO odpovědnost za nepřerušenou dostupnost webu společnosti WAGO. Některé stránky webu WAGO mohou být chráněné heslem. Společnost WAGO si vyhrazuje právo začít vyžadovat registraci i na webech, které byly doposud volně přístupné. V zájmu zabezpečení obchodních transakcí mohou k takovým webům přistupovat pouze registrovaní uživatelé. Nebudou-li to vylučovat jiné dohody s uživatelem, je společnost WAGO kdykoli oprávněna odebrat přístupové oprávnění zablokováním přístupových údajů, a to na základě výpovědi, kterou lze podat kdykoli. Společnost WAGO může přístupové oprávnění odebrat zejména tehdy, pokud uživatel při registraci uvedl chybné údaje, porušil tyto podmínky nebo povinnou péči s ohledem na zacházení s přístupovými údaji, pokud při přístupu k webu WAGO nebo jeho používání porušil příslušné právní předpisy nebo pokud web WAGO delší dobu nepoužil.

1.3 Po dokončení registrace obdrží uživatel uživatelské jméno a heslo (dále jen „uživatelské údaje“). Při prvním přihlášení změní uživatel heslo zaslané společností WAGO na heslo, které bude známo pouze jemu. Pomocí uživatelských údajů může uživatel zobrazit nebo změnit své údaje nebo odvolat či rozšířit případně udělené souhlasy se zpracováním dat. Uživatel musí zajistit, aby k uživatelským údajům nezískaly přístup třetí strany, a odpovídá za veškeré objednávky a další aktivity provedené pod jeho uživatelskými údaji.

Pokud se uživatel dozví, že uživatelské údaje neoprávněně používají třetí strany, je povinen neprodleně písemně informovat společnost WAGO, případně i zasláním prostého e-mailu na adresu datenschutz@wago.com. Po obdržení sdělení zablokuje společnost WAGO pro tyto uživatelské údaje přístup k sekci chráněné heslem. Zrušit blokaci je možné až po zaslání samostatné žádosti společnosti WAGO nebo nové registraci.

1.4 Uživatel může kdykoli požadovat smazání své registrace, jestliže smazání nebude překážkou pro vyřízení probíhajících smluvních vztahů. V takovém případě společnost WAGO smaže všechny uživatelské údaje a veškeré další uložené osobní údaje uživatele, jakmile už nebudou zapotřebí.

Pro používání webu společnosti WAGO platí také prohlášení o ochraně osobních údajůpravidla používání souborů cookie.

2.Zvláštní předměty úpravy

2.1Při používání webu společnosti WAGO uživatel nesmí (i) přivodit škodu osobám, zejména nezletilým, nebo porušovat jejich osobnostní práva, (ii) svým chováním se prohřešovat proti dobrým mravům, (iii) porušovat práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná vlastnická práva, (iv) přenášet obsah s viry, takzvanými trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškozovat software, (v) zadávat, ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy či obsah, ke kterému uživatel nemá oprávnění, zejména v případě, že takové hypertextové odkazy nebo obsah porušují povinnost utajení nebo jsou protiprávní, (vi) šířit reklamu či nevyžádané e-maily („spam“), nepravá varování před viry či nefunkčností apod. nebo pozvánky k účasti na hrách o ceny, pyramidových systémech či hrách, řetězových dopisech nebo srovnatelných propagačních akcích.

2.2Web společnosti WAGO může obsahovat hypertextové odkazy vedoucí na weby třetích stran. Společnost WAGO nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webů, ani tyto weby a jejich obsah nepřijímá za své, protože odkazované informace nekontroluje a také není odpovědná za obsah a informace poskytovaný na takových webech. Uživatel je používá na vlastní riziko.

2.3 V případě bezplatného poskytování informací, softwaru nebo dokumentace je vyloučeno ručení za věcné a právní vady těchto informací, softwaru nebo dokumentace a zejména za jejich správnost, přesnost, absenci práv třetích stran k duševnímu vlastnictví, úplnost a/nebo použitelnost, s výjimkou úmyslného nebo podvodného jednání.

2.4Informace na webu společnosti WAGO mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy technických schopností výrobků, které v jednotlivých případech již nemusejí platit či existovat (např. z důvodu změn výrobku). Požadované výkonnostní parametry výrobků musejí být proto jednotlivě sjednány při koupi. Společnost WAGO trvale usiluje o to, aby web WAGO neobsahoval viry. Navzdory tomu nedokáže jejich absenci zaručit. Používáním webu společnosti WAGO vyjadřuje uživatel souhlas s tím, že ho používá po vlastním zvážení a na vlastní riziko a že přijme vlastní opatření na ochranu proti virům. Před stažením informací, softwaru a dokumentace uživatel v zájmu vlastní ochrany a k zamezení virů na webu WAGO zajistí odpovídající bezpečnostní zařízení a antivirové programy.

2.5 Ručení společnosti WAGO se řídí ustanoveními bodů 2.2 až 2.4 těchto podmínek. V ostatním je vyloučeno jakékoli ručení společnosti WAGO, s výjimkou případů povinného ručení například dle německého zákona o odpovědnosti za vady výrobku. Náhrada škody z důvodu porušení zásadních smluvních povinností se však omezuje na předvídatelnou škodu typickou pro daný druh smluv, leda že by škoda byla zapříčiněna na základě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

3. Dodržování ustanovení o kontrole vývozu

3.1 Vývoz určitých informací, softwaru a dokumentace může (například kvůli jejich povaze, účelu použití nebo konečnému používání) podléhat povinnosti získat povolení. Informace a software poskytované společností WAGO na webu WAGO jsou určené pouze pro uživatele ve státech a pro osoby, organizace a sdružení, které splňují příslušné předpisy o kontrole vývozu, zejména z hlediska účelu použití, a nejsou uvedeny na sankčních seznamech Evropského společenství nebo Organizace spojených národů, tj. na které není uvaleno embargo.

3.2 Při používání webu společnosti WAGO a také při dodávání informací, softwaru a dokumentace, poskytnuté společností WAGO, třetím osobám nebo při poskytování jiných hospodářských zdrojů ve spojení s informacemi, softwarem a dokumentací dodanými společností WAGO je uživatel povinen dodržovat všechny příslušné národní a evropské předpisy o kontrole vývozu nebo předpisy o kontrole vývozu Spojených států amerických, včetně všech evropských sankčních seznamů a sankčních seznamů USA (společně: předpisy o kontrole vývozu). V každém případě si musí uživatel při takovém předávání zajistit znalost předpisů o kontrole vývozu (reexportu), platných ve Spolkové republice Německo, Evropské unii a Spojených státech amerických, a tyto předpisy dodržovat.

3.3 Uživatele upozorňujeme na to, že předpisy o vývozu platí také v případě, pokud se informace předávají do zahraničí prostřednictvím komunikačních sítí (například pomocí e-mailu nebo přenosu souborů).

3.4 Uživatel před takovým předáním zejména ověří a pomocí odpovídajících opatření zajistí, aby

– tyto informace, software a dokumentace dodané společností WAGO nebyly určeny k zakázanému použití nebo použití podléhajícímu povolení, které souvisí s vyzbrojováním nebo jadernými či zbraňovými technologiemi, leda že by obdržel potřebná povolení;

– byly dodržovány předpisy všech relevantních sankčních seznamů Evropské unie a Spojených států amerických, které se týkají obchodních transakcí s podniky, jednotlivci nebo organizacemi, které jsou v těchto seznamech uvedené.

3.5 Je-li to nutné k provedení inspekcí souvisejících s kontrolou vývozu, prováděných orgány státní správy nebo společností WAGO, uživatel po odpovídající výzvě neprodleně poskytne společnosti WAGO veškeré informace o konečném příjemci, konečném používání a účelu používání informací, softwaru a dokumentace dodaných společností WAGO a také o souvisejících platných omezeních ke kontrole vývozu.

3.6 Uživatel zbavuje společnosti WAGO v plném rozsahu odpovědnosti z veškerých nároků uplatňovaných proti společnosti WAGO orgány státní správy nebo jinými třetími stranami kvůli nedodržení výše uvedených povinností kontroly vývozu uživatelem a zavazuje se, že společnosti WAGO nahradí veškeré ztráty a výdaje, které jí v této souvislosti vzniknou, leda že by porušení těchto povinností nezapříčinil uživatel. S tímto ustanovením není spojeno obrácení důkazního břemena.

3.7 Přístup k informacím, softwaru a dokumentaci na webu společnosti WAGO je povolen pouze tehdy, pokud odpovídají výše uvedenému ověření a zajištění a pokud tomu nebrání překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů upravujících hospodářské vztahy se zahraničím ani embarga a/nebo jiné sankce; v opačném případě nemá společnost WAGO povinnost plnění.

4.Specifická ustanovení jednotlivých států

4.1 Jednotlivé stránky webu WAGO provozují společnost WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG a/nebo její dceřiné společnosti, které za ně také přebírají odpovědnost. Stránky zohledňují požadavky daného státu, ve kterém má sídlo odpovědná společnost. Společnost WAGO nepřebírá odpovědnost za skutečnost, že informace, software a/nebo dokumentaci lze získat nebo stáhnout také z webu společnosti WAGO mimo daný stát.

4.2 Pokud uživatelé přistupují k webu společnosti WAGO z místa mimo daný stát, odpovídají za dodržování příslušných předpisů dle práva daného státu výhradně sami. Přistupovat k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci na webu společnosti WAGO není povoleno ze států, v nichž je takový přístup nezákonný. V tomto případě a pokud si uživatel přeje navázat obchodní vztah se společností WAGO, měl by kontaktovat zástupce společnosti WAGO v daném státě.

5. Applicable law

German law applies, with the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the conflict of laws provisions of private international law.