icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Směrnice, normy a ustanovení

Požadavky na elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu mají několik rozmanitých vrstev: Dodržovat je nezbytné národní i mezinárodní ustanovení, směrnice a normy, které zaručí dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. Zde uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů a doporučení, jako je například směrnice ATEX.


Všechny přístroje uváděné do oběhu v Evropské unii musejí splňovat požadavky harmonizované směrnice ATEX. Zkratka ATEX je odvozena od francouzského výrazu „ATmosphère EXplosive“. Co ale směrnice ATEX vlastně řeší? Zkratka ATEX je odvozena od francouzského výrazu „ATmosphère EXplosive“.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

ATEX – celosvětově uznávaná evropská směrnice

Směrnice ATEX platí pro všechny výrobky používané v prostředí s nebezpečím výbuchu a v rámci všech členských států ES je závazná. Zahrnuje směrnici o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 2014/34/EU a směrnici o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí 1999/92/ES (ATEX 137). Směrnici ATEX vypracovalo Generální ředitelství EU pro podniky a průmysl ve spolupráci s členskými státy ES, evropským průmyslem, normalizačními orgány CEN a CENELEC a tzv. oznámenými orgány jako BAM, PTB a TÜV.

Směrnice o zařízeních a ochranných systémech se zabývá výrobci a upravuje prodej výrobků, které se budou používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Cílem směrnice je chránit lidi, kteří pracují nebo se zdržují na místech, na nichž hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobci musejí dodržovat základní zdravotní a bezpečnostní požadavky, které jsou v této směrnici uvedené, a zároveň je doložit postupem posuzování shody v podobě ES prohlášení o shodě a značky CE. Směrnice o ochraně zdraví zaměstnanců 1999/92/ES se na druhou stranu zaměřuje na pracovníky, kteří by mohli být ohroženi výbušnou atmosférou. Směrnice obsahuje důležité bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která musí realizovat provozovatel, resp. zaměstnavatel.

IECEx – celosvětový svobodný pohyb zboží

IECEx je mezinárodní proces pro certifikaci zařízení používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Cílem schématu IECEx je harmonizovat národní a mezinárodní normy v oblasti ochrany před nebezpečím výbuchu. Tím se zjednodušuje globální obchodování s přístroji a zařízeními pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu, aniž by se snižovala vysoká úroveň bezpečnosti vyplývající ze směrnice ATEX. Přístroje a zařízení certifikované dle předpisů IECEx jsou uznávány jednotnými mezinárodními normami, zkouškami a zkušebními značkami. Kvůli rostoucí míře globalizace jsou certifikace dle pravidel IECEx stále oblíbenější.

NEC/CEC

V Severní Americe se v oblasti ochrany před nebezpečím výbuchu pro elektrické přístroje a zařízení vyvinuly metody a systémy, které se výrazně liší od metody IEC. V USA platí standard NEC, v Kanadě standard CEC. Rozdíly spočívají mimo jiné v dělení prostředí s nebezpečím výbuchu, konstrukci přístrojů a zařízení a také v instalaci elektrických systémů. Pro elektrické přístroje a zařízení používané v prostředí s nebezpečím výbuchu platí v USA standard NEC (National Electric Code), v Kanadě pak standard CEC (Canadian Electrical Code). Tyto standardy mají povahu předpisů pro instalaci elektrických systémů ve všech oblastech a odkazují na řadu dalších norem jiných institucí, které obsahují ustanovení pro instalaci a konstrukci vhodných přístrojů.

Metody instalace pro koncepci zón dle normy NEC 505 odpovídají do značné míry systému tříd/divizí. Pro konstrukci a zkoušení elektrických přístrojů a zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu platí v Severní Americe různé normy a ustanovení. V USA se jedná převážně o standardy organizací Underwriters Laboratories Inc. (UL) a Factory Mutual Research Corporation (FM) a Mezinárodní společnosti pro měření a řízení ISA (International Society for Measurement and Control). V Kanadě se uplatňují standardy sdružení CSA (Canadian Standards Association). V Severní Americe se prostředí s nebezpečím výbuchu označují výrazem „hazardous locations“; v USA jsou popsána v čl. 500 a 505 standardu NED (National Electrical Code), v Kanadě pak v čl. 18 a příloze J standardu CEC (Canadian Electrical Code).

Prostředí, ve kterém se budou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo mlha, jsou označovány jako třída I (Class I), prostředí, ve kterém se bude vyskytovat prach, jako třída II (Class II) a prostředí, ve kterém se budou vyskytovat vlákna a cupanina, jako třída III (Class III). Podle četnosti a doby výskytu těchto materiálů se prostředí s nebezpečím výbuchu dělí na divizi (Division) 1 nebo 2. Od roku 1996 je v USA pro třídu I dodatečně ke stávajícímu systému akceptováno také dělení do zón obvyklé dle norem IEC. Tato změna byla provedena článkem 505 standardu NEC. V Kanadě byla koncepce zón dle IEC pro třídu I zavedena vydáním standardu CEC z roku 1988. Všechny nové systémy se musejí dělit do zón dle této koncepce.

UL

Underwriters Laboratories je nezávislá organizace, která ověřuje bezpečnost výrobků dle příslušných předpisů o bezpečnosti produktů platných v USA. Značka UL se liší od certifikace IEC, která stanovuje pouze minimální požadavky kladené na přístroje. Organizace Underwriters Laboratories provádí zkoušky dle vlastních přísnějších bezpečnostních požadavků, v jejichž rámci se v závislosti na příslušné normě přihlíží například i k samotné výrobě produktu. Zkušební značky UL jsou proto rozsáhle uznávané po celém světě – nejen v Evropě. Značka UL rozšiřuje možnosti exportu i do USA, Kanady a Asie.

1999/92/ES, BetrSichV a ProdSV

Všeobecné informace

Požadavky směrnice ATEX 1999/92/ES představují minimální požadavky, které musejí členské státy implementovat v národních právních předpisech. Členské státy ale mohou přijmout i přísnější úpravu. V Německu byla tato směrnice implementována v podobě dvou nařízení – nařízení o ochraně proti výbuchu ExVO a nařízení o bezpečnosti provozu BetrSichV.

Německo

Provozní předpisy o ochraně proti výbuchu jsou od 1. ledna 2003 stanoveny v nařízení o bezpečnosti provozu BetrSichV. To upravuje montáž, instalaci a provozování systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Používat se smějí pouze přístroje, které odpovídají směrnici o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 2014/34/EU.

Prodej přístrojů a ochranných systémů, které odpovídají příslušným předpisům a normám a jsou určené pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu, upravuje nařízení o ochraně proti výbuchu ExVO.

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Rozdělení do zón

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Opatření na ochranu před nebezpečím výbuchu

Kdo potřebuje ochranu proti výbuchu? Na koho se vztahují příslušné předpisy? Co je třeba dodržovat? A co je konstrukční ochrana proti výbuchu? Společnost WAGO pro vás sestavila odpovědi na nejdůležitější otázky.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Skupiny zařízení

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Druhy ochrany

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Iniciační zdroje

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Co je výbuch?

Výbuch ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -ších) <lat.> (explosio) znamená „únik pod tlakem“. Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět ochraně proti výbuchu.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg
Automatizace

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro ni jako stvořené.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Připojovací technika

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Doporučujeme přečíst

Více z oblasti zpracovatelské techniky

Ať se jedná o modulární automatizaci procesů, ochranu před nebezpečím výbuchu, kybernetickou bezpečnost nebo koncepci Process 4.0 – WAGO nabízí řešení všech výzev, kterým toto odvětví čelí.

Process 4.0

Inteligentní hodnotové řetězce

Digitální transformace a přetváření procesů: WAGO je spolehlivý partner pro individuální vývoj a implementaci.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulární automatizace procesů

Budoucnost má jméno DIMA

Koncepce modulárních systémů řeší problémy vyplývající z neustále se měnících požadavků trhu. Společnost WAGO podpoří váš vývojový proces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg