Emner
Retningslinjer og regler (engelsk)

WAGO-produkter udvikles, testes, produceres og mærkes i overensstemmelse med de gældende standarder og love. Derudover gennemgår de inspektioner og test i løbet af udviklingsprocessen og den løbende produktion. Nedenfor præsenterer vi nogle retningslinjer og bestemmelser, så du som vores kunde vil kunne se, at WAGO lever op til alle standarder.

WAGO information:

 • CE-mærkning og EF-direktiver
 • Standarder
 • Testprocedurer

WAGO's retningslinjer og regler

Udtalelse om CE-mærkning

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG-produkter udvikles, testes og mærkes i overensstemmelse med juridisk gældende, internationale standarder og love. CE-mærket anvendes på produkter, der er beregnet til det europæiske hjemmemarked – med det erklærer producenter, at det mærkede elektriske udstyr overholder de gældende krav, der er udstukket i fællesskabsharmoniseringslovgivningen (EU-direktiver), som tillader sådant udstyr at bære dette mærke. Den oprindelige intention med mærket var at understøtte myndighederne i EU-medlemsstaterne i deres markedsovervågning, hvor mærket fungere som symbol på fri bevægelighed for produkter inden for EU. I henhold til EF-direktiv 765/2008 kan et produkt kun få CE-mærket, hvis produktkravene er defineret i mindst ét passende EU-direktiv. Eksempler på sådanne direktiver er Lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet, ATEX-direktivet, Byggevaredirektivet og Maskindirektivet. Hvis mere end ét direktiv gælder for et produkt, skal produktet overholde alle gældende direktiver. Kun de grundlæggende krav til opnåelse af det definerede mål for direktivet er angivet i de respektive direktiver. De enkelte, tekniske detaljer angives i henhold til den nye tilgang, der anvender lister med krydshenvisninger til gældende standarder (såkaldte harmoniseringsstandarder).

1. Lavspændingsdirektivet
Sikkerheden ved det elektriske udstyr er garanteter af Lavspændingsdirektivet (LSD). LSD dækker alt elektrisk udstyr, der kører med en spænding på mellem 50 V AC og 1000 V AC og mellem 75 V DC og 1500 V DC.
Produkter, der dækkes af lavspændingsdirektivet, og som er designet på en sådan måde, at de kan bruges i andre elektriske enheder, og hvis sikkerhed for det meste afhænger af, hvordan disse komponenter blev indbygget i slutproduktet, samt hvilke egenskaber slutproduktet har, er defineret som grundlæggende komponenter i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.
LSD gælder ikke for grundlæggende komponenter.
RoHS-direktivet gælder også for elektrisk udstyr, der er dækket af Lavspændingsdirektivet. Dette direktiv bestemmer brugen af eksplosive substanser i elektriske enheder og komponenter med det fområl at reducere mængden af problematiske komponenter i elektrisk affald. Detaljer om de materialer, WAGO anvende, kan findes i vores kataloger, på vores produktemballage og på vores webside.

2. EMC-direktivet
EMC-direktivet angiver, at et produkt skal overholde grænserne for udstrålet elektromagnetisk interferens og kræver også, at et produkt skal være immunt over for elektromagnetisk interferens.
Elektromagnetiske, passive komponenter eller komponenter uden direkte funktion, såsom rækkeklemmer, modstande, dioder, kondensatorer, koblingsrelæer og kabler (i form af passive printkredsløb) anses ikke for værende apparater i forhold til EMC-direktivet.

3. ATEX-direktivet om eksplosionsbeskyttelse
ATEX-direktivet definerer reglerne for produkter (enheder og beskyttende systemer), der er beregnet til brug i eksplosive miljøer. Et antal produkter fra WAGO er designet til brug i eksplosive områder.
ATEX-direktivet er baseret på potentielle farer og skelner imellem 3 forskellige udstyrsgrupper, hvoraf Gruppe II og III er underinddelt i yderligere zoner. WAGO-produkters egnethed til de forskellige grupper og zoner er angivet i de specifikke produktdokumenter (kataloger, internetside, datablade og produktindstik).
Disse kan være enten enheder, der kan bruges som udstyr i den slags miljøer, eller komponenter, der er krævet for sikker drift, men som ikke opfylder en dedikeret funktion. Sådanne komponenter omfatter skinnemonterede rækkeklemmer til brug i eksplosive områder.
Produkter i begge grupper skal overholde ATEX-direktivet.

4. Radioudstyrsdirektivet
Radioudstyrsdirektivet gælder for alle enhder, der sender eller modtager radiobølger til trådløs kommunikation og/eller radioorientering. De grundlæggende sikkerhedskrav gælder for beskyttelse af menneskers og dyrs helbred og for elektrisk sikkerhed i tråd med Lavspændingsdirektivetm neb uden anvendelse af spændingsgrænsen. Derudover skal EMC-beskyttelsesmålene i EMC-direktivet også opfyldes, og effektiv brug af radiofrekvenser skal sikres. WAGO-produkter dækket af Radioudstyrsdirektivet angiver i overensstemmelse med gældende lov kun Radioudstyrsdirektivet i konformitetserklæringen, da opfyldelse af Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet er implicit i denne erklæring.

5. Byggevarebestemmelser
Byggevarebestemmelserne kræver, at konstruktioner skal designes og bygges sådan, at sikkerheden for mennesker, ejendom og dyr ikke sættes på spil, og at alle gældende miljøbeskyttelseskrav skal tages i betragtning. Her er byggevarer defineret som produkter eller konstruktionssæt, der er produceret til permanent indbygning i konstruktioner, og som udgør et væsentligt bidrag til opfyldelse af de grundlæggende krav til konstruktionen.
En enig tysk elektrisk industri og WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG fortolker det således, at produkter brugt i generel installationsteknologi ikke er at regne som den type byggevarer og derfor ikke er dækket af dette direktiv.

6. Maskindirektivet
Maskindirektivet gælder for maskiner (fuldstændige eller ufuldstændige), der udfører deres funktioner ved hjælp af andre metoder end direkte menneskeligt eller dyrearbejde, eller sikkerhedskomponenter til denne type af maskiner.
Derfor gælder dette direktiv normalt ikke for WAGO-produkter.
Producenter af maskiner eller systemer skal i følge dette direktiv bruge sikre produkter og komponenter i deres maskiner og systemer. Direktivoverholdende produktion og sikker drift faciliteres ved brug af WAGO-produkter med deres standardoverholdende og opdaterede design.

Vigtigheden af CE-mærket for WAGO-produkter
Ét, adskillige eller ingen af EU-direktiverne kan være gældende for de enkelte WAGO-produkter. Hvis ingen af direktiverne er gældende, får produktet ikke CE-mærkningen i tråd emd gældende love. Ydermere må der ikke udstedes en konformitetserklæring. Alle øvrige produkter er forsynet med CE-mærket - enten direkte på produktet, på emballagen eller i de dokumenter, der følger med produktet, og en konformitetserklæring udstedes eller gøres tilgængelig for kunden.
Databladet for teknisk sunde produkter, der iht. disse bestemmelser ikke CE-mærkes, vil referere til de anvendte standarder i udviklingen samt type- og produktionstest hvor muligt.

IEC-/EN-standarder

Du kan finde flere oplysninger om de standarder, der gælder for WAGO-produkter i den følgende pdf-fil:

Test og testprocedurer i henhold til IEC-/EN-standarder

Der er specifikke testspecifikationer for hvert enkelt af vores produkter, fra stikforbindelser til skinnemonterede rækkeklemmer.

De føglende sektioner beskriver de vigtigste test og er begrænset til en beskrivelse af testprocedurerne og en forklaring på testformålet.

Mekanisk test
WAGO-produkter udvikles og produceres til at kunne modstå den mekaniske belastning, der opstår i applikationen, uden at lide skade. Dette vises på den ene side i test iht. følgende test, hvoraf nogle er påkrævet af standarder:

 • Konnektivitet for alle ledere angivet på databladet
 • Udtrækstest for de tilsluttede ledere (iht. IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Slagtest iht. IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30, IEC/EN 61373 (jernbaneapplikationer)
 • Vibrationstest (iht. IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (marineapplikationer) LR, EN 61373 (jernbaneapplikationer))

Elektrisk test
WAGO-produkter overholder kravene i følgende elektriske test:

 • Temperaturstigningstest i henhold til IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Strømbæringskapacitetskurve (nedgraderingskurve) i henhold til IEC/EN 60512-5-2
 • Spændingstabstest i henhold til IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Kortvarig modstandsstrømtest (kortslutningstest) i henhold til IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Isoleringsparametre i henhold til IEC/EN 60664-1
 • Strømfrekvensmodstandsspændingstest i henhold til IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Mærkeimpulsmodstandsspændingstest i henhold til IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • IP-mærkninger af elektrisk udstyr i henhold til IEC/EN 60529


Materialetest
WAGO-produkter overholder kravene i følgende materialetest:

 • Nålflammetest pr. IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Glødetrådstest pr. IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Miljøtest
Følgende test viser, hvordan et produkt reagerer i et aggressivt miljø. Klimakamre simulerer standardatmosfærer, der kan påvirke klemmeenhedernes langtidsholdbarhed. Alle WAGO-produkter overholder kravene i følgende miljøtest:

 • Temperaturudsvingstest i henhold til IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Industrielle atmosfærer pr. EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Saltsprøjttest pr. IEC/EN 60068-2-11, DNV GL (marineapplikationer), LR
 • Hurtigt skiftende temperaturer i henhold til IEC/EN 60068-2-14
 • Fugtig varme, cyklisk (12 + 12 timer) i henhold til IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (marinapplikationer)

Vid, hvad der er indeni, og hvad der skal gøres

Vi vil med glæde fortælle dig om de materialer, vi bruger til vores produkter og alt, du behøver at overveje for at tilslutte entrådede aluminiumsledere til vores fjederklemmer.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.