Uutiset
WAGOn verkkosivuston yleiset käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot

1.1Näiden WAGO GmbH & Co. KG ja/tai sen tytäryhtiöiden ("WAGO") tarjoamien verkkosivustojen käyttö (tässä "WAGO-verkkosivusto") on sallittua käyttäjille vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Aloittaessaan verkkosivuston käytön, mutta viimeistään rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy näiden käyttöohjeiden vastaavan version sovellettavuuden. Näitä yleisiä käyttöehtoja voidaan täydentää, muokata tai korvata yksittäisissä tapauksissa muilla käyttöehdoilla, kuten tuotteiden ja/tai palveluiden ostoa varten. Jos käyttäjä on liiketoiminnan tai itsenäisen ammatin harjoittaja tai työskentelee julkiselle laitokselle, saksalaisen siviilioikeuslain 312i artiklan 1 kohdan lauseita nro 1-3 ei sovelleta.

1.2 WAGO säilyttää informaatiota ja ohjelmistoja dokumentaation ohella saatavilla WAGO-verkkosivustolla noutoa tai latausta varten, ilman että se on sitovaa ja täydellisyyttä takaamatta. WAGOlla on oikeus keskeyttää WAGO-verkkosivuston toiminta tai muokata sisältöä milloin tahansa täysin tai osittain. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteesta johtuen WAGO ei ole vastuussa WAGO-verkkosivuston keskeytyksettömästä saatavuudesta. Eräät WAGO-verkkosivuston sivut voivat olla salasanasuojattuja. WAGO pidättää oikeuden myös alistaa verkkosivustoja, jotka olivat aiemmin rekisteröintivelvoitteesta vapaita. Liiketoimintatapahtumien turvallisuuden vuoksi vain rekisteröityneillä käyttäjillä on pääsy tällaisille sivuille. Ellei käyttäjän kanssa ole sovittu toisin, WAGOlla on aina oikeus lopettaa käyttöoikeus estämällä tietoihin pääsy annettuaan purkamisilmoituksen, mikä on mahdollista milloin tahansa. WAGO voi lopettaa käyttöoikeuden varsinkin omasta puolestaan, jos käyttäjä on antanut vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, on rikkonut näitä käyttöehtoja tai huolellisuusvelvollisuuksiaan kirjautumistietojen käsittelyssä, rikkonut sovellettavaa lakia kirjautuessaan tai käyttäessään WAGOn verkkosivustoa tai ei ole käyttänyt sitä pitkään aikaan.

1.3Käyttäjä saa rekisteröitymisen jälkeen käyttäjänimen ja salasanan (tässä myös "käyttäjätiedot"). Käyttäjän on ensimmäisellä kirjautumiskerrallaan vaihdettava WAGO:lta saatu salasana sellaiseksi, jonka vain hän tietää. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa tietojaan tai peruuttaa suostumuksensa annettujen tietojen käsittelyyn tai laajentaa sitä. Käyttäjän on varmistettava, ettei kolmansilla osapuolilla ole pääsyä käyttäjätietoihin, ja hän on vastuussa kaikista tilauksista ja muista toimista, jotka tehdään käyttäjätietojen alaisuudessa.

Jos käyttäjän tietoon tulee, että kolmannet osapuolet käyttävät sääntöjenvastaisesti käyttäjätietoja, hänellä on velvollisuus ilmoittaa siitä välittömästi WAGOlle kirjallisesti, jos sopivaa, lähettämällä yksinkertaisen sähköpostin osoitteeseen datenschutz@wago.com. Kun WAGO saa tästä tiedon, se estää pääsyn salasanalla suojatulle alueelle kyseisillä käyttäjätiedoilla. Estoa ei ole mahdollista poistaa ennen kuin käyttäjä on tehnyt erillisen pyynnön WAGOlle tai rekisteröitynyt uudelleen.

1.4 Käyttäjä voi milloin tahansa vaatia rekisteröitymisensä poistamista, mikäli poistaminen ei ole este meneillään olevan sopimussuhteen käsittelylle. WAGO poistaa tällaisessa tapauksessa kaikki käyttäjätiedot ja kaikki muut käyttäjästä tallennetut henkilötiedot heti kun niitä ei enää tarvita.

Tietosuojalauseketta ja evästeitä koskevat suuntaviivat pätevät lisäksi WAGO-verkkosivuston käyttöön.

2. Erityisaiheet

2.1Käyttäjä ei saa WAGO-verkkosivustoa käyttäessään (i) vahingoittaa yksilöitä, varsinkaan alaikäisiä eikä loukata näiden yksilön oikeuksia, (ii) loukata hyviä tapoja käyttäytymisellään, (iii) rikkoa teollis- ja tekijänoikeuksia, (iv) lähettää viruksia, niin kutsuttuja troijan hevosia tai muuta ohjelmointia, joka voi vaurioittaa ohjelmistoa, (v) syöttää, tallentaa tai lähettää hyperlinkkejä tai sisältöä, joihin käyttäjällä ei ole lupaa, erityisesti jos tällaiset hyperlinkit tai sisältö rikkovat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia, (vi) tai levittää mainontaa tai pyytämättömiä sähköpostiviestejä (niin kutsuttua "roskapostia") tai virheellisiä varoituksia viruksista, toimintahäiriöistä tai vastaavasta tai kutsua osallistumaan arvontoihin, pyramidihuijauksiin, ketjukirjeisiin, Ponzi-huijauksiin ja vastaaviin tarjouksiin.

2.2WAGO-verkkosivusto voi sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. WAGO ei vastaa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä eikä WAGO myöskään kannata tällaisia verkkosivustoja ja niiden sisältöä, koska WAGO ei valvo linkitettyä informaatiota eikä ole vastuussa sen sisällöstä eikä tiedoista. Niiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

2.3 Jos informaatio, ohjelmisto tai dokumentaatio tarjotaan maksutta, vastuu ei sisällä informaation, ohjelmiston tai dokumentaation asia- eikä oikeudellisia virheitä, erityisesti mitä tulee oikeellisuuteen, tarkkuuteen ja vapauteen kolmansien osapuolien teollisoikeuksista, täydellisyyteen ja/tai käytettävyyteen—paitsi jos kyseessä on tahallinen loukkaus tai petos.

2.4WAGO-verkkosivusto voi sisältää erittelyitä tai yleisiä kuvauksia tuotteiden teknisistä ominaisuuksista, joiden ei tarvitse pitää paikkansa aina yksittäisessä tapauksessa (esim. tuotemuutosten vuoksi). Tuotteiden halutut suoritusarvot täytyy sen vuoksi määrätä tapauskohtaisesti oston yhteydessä. Vaikka WAGO pyrkii jatkuvasti pitämään WAGO-verkkosivuston viruksettomana, WAGO ei takaa viruksettomuutta. Kun käyttäjä käyttää WAGO-verkkosivustoa, hän hyväksyy sen tapahtuvan omasta harkinnastaan ja omalla vastuullaan ja käyttää omia virustorjuntakeinoja. Käyttäjän tulee omaa suojaamistaan varten ja virusten torjumiseksi WAGO-verkkosivustolla järjestää sopivia turvalaitteita ja virustorjuntaohjelmia ennen informaation, ohjelmiston ja dokumentaation lataamista.

2.5 WAGOn vastuu perustuu näiden käyttöehtojen osien 2.2 - 2.4 ehtoihin. Niitä lukuun ottamatta WAGOn kaikki vastuu on pois suljettua, paitsi pakollisen vastuun tapauksissa, kuten saksalaisen tuotevastuulain alaisuudessa. Aineellisten sopimusvelvoitteiden rikkomuksesta johtuvat vahingot rajoittuvat kuitenkin ennakoitaviin sopimustyyppisiin menetyksiin, ellei kyseessä ole tahallinen loukkaus tai suuri huolimattomuus.

3. Viennin valvonnan säännösten noudattaminen

3.1 Tietyn informaation, ohjelmiston ja dokumentaation vienti saattaa edellyttää lisensointia—esim. luonteensa, käyttötarkoituksen tai loppukäytön vuoksi. WAGOn ja WAGOn verkkosivuston tarjoama informaatio ja ohjelmistot on tarkoitettu vain käyttäjille maissa ja yksityishenkilöille, organisaatioille ja järjestöille, jotka täyttävät sovellettavat viennin valvonnan säännökset, erityisesti myös käyttötarkoituksen osalta, eivätkä kuulu Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden kansakuntien pakotelistalle—toisin sanoin, jotka eivät ole kauppasaarrossa.

3.2 WAGO-verkkosivustoa käytettäessä sekä toimitettaessa kolmansille osapuolille WAGOn tarjoamaa informaatiota, ohjelmistoja ja dokumentaatiota tai tarjoamalla muita kaupallisia lähteitä, jotka liittyvät WAGOn toimittamaan informaatioon, ohjelmistoihin ja dokumentaation, käyttäjällä on velvollisuus huomioida ja noudattaa kaikkia sovellettavia kansallisia, eurooppalaisia ja Yhdysvaltojen viennin valvonnan säännöksiä mukaan lukien kaikkia eurooppalaisia ja Yhdysvaltojen pakotelistoja (yhdessä: "viennin valvonnan säännökset"). Mikäli sellaisia asioita luovutetaan, käyttäjän täytyy hankkia tietämystä Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen (uudelleen-)viennin valvonnan säännöksistä ja noudattaa niitä.

3.3 Käyttäjän täytyy huomioida, että vientisäännökset pätevät myös, kun informaatiota siirretään ulkomaille viestintäverkkojen kautta (esim. sähköpostitse tai tiedostonsiirrolla).

3.4 Ennen tällaisten asioiden luovuttamista käyttäjän tulee erityisesti tarkistaa ja varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että

- tällainen WAGOn toimittama informaatio, ohjelmisto ja dokumentaatio ei ole tarkoitettu kiellettyyn tai luvanvaraiseen käyttöön aseiden tai ydinvoima- tai aseteknologian yhteydessä, paitsi jos tarvittavat luvat on saatu;

- Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kaikkien asiaan kuuluvien pakotelistojen määräyksiä noudatetaan nimeltä mainittujen yritysten, yksityishenkilöiden tai organisaatioiden kanssa suoritettavissa liiketoimissa.

3.5 Jos viranomaisten tai WAGOn suorittamat viennin valvonnan tarkastukset edellyttävät, käyttäjän täytyy vastaavan pyynnön saatuaan toimittaa WAGOlle viipymättä kaikki WAGOn toimittaman informaation, ohjelmiston ja dokumentaation loppuvastaanottajaa, loppukäyttöä ja käyttötarkoitusta sekä sovellettavia vientirajoituksia koskevat tiedot.

3.6 Käyttäjän tulee vapauttaa WAGO täydessä laajuudessa kaikista viranomaisten tai kolmansien osapuolien WAGOlle esittämistä vaatimuksista, joiden syynä on, ettei käyttäjä ole noudattanut yllä mainittuja lakisääteisiä viennin valvonnan velvoitteita, ja korvata WAGOlle kaikki menetykset ja kustannukset, jotka sille koituvat tässä yhteydessä, paitsi ellei käyttäjää voi pitää vastuussa velvollisuuden rikkomisesta. Todistustaakan kääntyminen ei liity siihen.

3.7 WAGOn verkkosivuston informaatiota, ohjelmistoja ja dokumentaatiota saa käyttää vain, jos ne vastaavat yllä mainittua tarkastusta ja varmistusta ja jollei ole vieraan maan kauppalain kansallisiin tai kansainvälisiin ehtoihin perustuvia esteitä eikä sitä vastaan ole kauppasaartoja ja/tai muita pakotteita; muuten WAGOlla ei ole suoritusvelvollisuutta.

4. Maakohtaiset ehdot

4.1WAGO GmbH & Co. KG ja/tai sen tytäryhtiöt operoivat WAGOn verkkosivuston yksittäisiä sivuja ja ovat niistä vastuussa. Sivut ottavat huomioon kyseisen maan vaatimukset, jossa vastuussa oleva yritys sijaitsee. WAGO ei ole vastuussa siitä, että informaatiota, ohjelmistoja ja/tai dokumentaatioita voi noutaa tai ladata myös WAGOn verkkosivustolta kyseisen maan ulkopuolelta.

4.2Jos käyttäjät käyttävät WAGOn verkkosivustoa kyseisen maan ulkopuolella olevista sijainneista, he ovat yksin henkilökohtaisesti vastuussa asiaan kuuluvien määräysten noudattamisesta vastaavan kansallisen lain puitteissa. WAGOn verkkosivuston informaation, ohjelmistojen ja/tai dokumentaation käyttö maista käsin, joissa tällainen käyttö on lainvastaista, ei ole sallittua. Tällaisessa tapauksessa ja jos käyttäjä haluaa liikesuhteeseen WAGOn kanssa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä WAGOn edustajiin kyseisessä maassa.

5. Sovellettava laki

Saksalainen laki on voimassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavarankauppaa koskevista sopimuksista ja kansainvälisen yksityislain lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.