Puheenaiheet
Kestävän rakentamisen rakennussertifikaatti

Rakentamiselle asetettavat ekologiset vaatimukset ovat suuret: rakennuksen energiataseen parantamiseksi on päästävä mahdollisimman suureen energiansäästöön. Useilla sertifiointijärjestelmillä voidaan todistaa, että rakennus täyttää nämä tavoitteet. Näillä järjestelmillä saavutettavaa energiansäästöpotentiaalia ei kuitenkaan oteta asianmukaisesti huomioon. Eu.bac-järjestelmä kuroo nyt tämän eron umpeen.

Sertifioidun rakennuksen edut:

  • Rakennuksen arvon turvaaminen ja kasvattaminen
  • Kilpailuedun saavuttaminen kiinteistömarkkinoilla hankkimalla tarkoituksenmukainen sertifiointi ja yksityiskohtainen ympäristötehokkuutta koskeva tase
  • Elinkaariajattelun ansiosta päästään ekologiseen kestävyyteen ja kannattavuuteen pitkällä aikavälillä
  • Suojautuminen mahdollisilta välillisiltä kustannuksilta käyttämällä CO2-neutraaleja ekologisen rakentamisen konsepteja

  • Hallintatyökalut tavoitteena olevan laadun ja toiminnan tulosten saavuttamiseksi
  • Rakennustoiminnan optimointi ja käyttökustannusten alentaminen
  • Omistuksien optimointi vähentämällä energian käyttöä ja noudattamalla kestävää kehitystä.

Rakennuksen sertifioinnin arviointijärjestelmiä on useita erilaisia

Kestävä suunnittelu edellyttää sellaisten työkalujen ja apuvälineiden käyttämistä, joilla kartoitetaan rakennuksen koko elinkaari ja joilla saadut tiedot tuodaan suunnitteluprosessiin. Ne ovat välttämättömiä myös selostettaessa rakennusten ominaisuuksia ja arvioitaessa niitä ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien kannalta. Viime vuosien aikana eri puolilla maailmaa on kehitetty useita työkaluja rakennusten ja rakennusaineiden arviointiin kestävän kehityksen kannalta. Useimmat tällä hetkellä olemassa olevat hyväksynnät on kehitetty vastaamaan tiettyjen maiden tarpeita sekä niiden ilmastollisia ja kulttuurisia normeja ja lakeja.

Miksi sertifiointi?
Kestävän rakentamisen tavoitteena on minimoida energian ja raaka-aineiden käyttö. Painopiste on rakennuksen koko elinkaaressa. Kestävän rakentamisen arvioimiseksi on kehitetty sertifiointijärjestelmiä, jotka toimivat keskeisenä ja tärkeänä välineenä edistettäessä kestävää rakentamista. Sijoittajat ja arkkitehdit saavat käyttöönsä työkalun, joka antaa kattavan yleiskuvan ja lisäksi yksinkertaistaa suunnittelua ja toteutusta. Sertifikaattien ansiosta rakennukset ovat myös keskenään vertailukelpoisia, joten ne tuottavat vertailuarvoja rakentajille.

Kansainvälisesti tunnustettuja järjestelmiä rakennusten arvioimiseksi kestävän kehityksen kannalta

BREEAM
Isossa-Britanniassa toimiva Building Research Establishment (BRE) -tutkimusinstituutti kehitti alunperin rakennusten Environmental Assessment Method (EAM) -ympäristöarviointimenetelmän, jonka nimeksi annettiin BREEAM. BRE on sertifioinut yli 100 000 rakennusta 15 maassa Ison-Britannian ulkopuolella. Tämän ansiosta BREEAM on maailman johtava ja yleisimmin käytetty rakennusten sertifiointimenetelmä.


DGNB
German Society for Sustainable Building (DGNB): tämän organisaation tehtävänä on kehittää ja edistää keinoja ja ratkaisuja rakennusten kestävää suunnittelua, rakentamista ja käyttöä varten. DGNB arvioi laatua rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Kun määritetyt kriteerit täyttyvät, DGNB myöntää pronssi-, hopea- tai kulta-tasoisen sertifikaatin. DGNB tarjoaa myös ennakkosertifiointia suunnitteluvaiheen aikana.

LEED
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) on ekologinen rakentamisen luokitusjärjestelmä, jonka on kehittänyt U.S. Green Building Council. Tämän sertifioinnin tavoitteena on määritellä korkealaatuinen ja ekologinen rakentamismenetelmä terveellisempiä, ympäristöystävällisempiä ja taloudellisesti kannattavampia rakennuksia varten. Rakennuksia arvioidaan antamalla pisteitä yksittäisille kriteereille. Annettujen pisteiden yhteissumma määrää, miten rakennus sertifikaatissa luokitellaan.

Automaatio on osa energiasertifikaattia

Kun EnEV 2014 tuli voimaan 1. toukokuuta 2014, rakennusautomaatio (huonetilat, rakennus, yksittäiset laitteet) on nyt osa standardissa DIN V 18599 määriteltyä energiasertifiointia ja analyysimenetelmää Rakennusten energiatehokkuus…, osa 11: Rakennusautomaatio

Useimmat automaatiojärjestelmät toimivat väärillä asetuksilla
Euroopan komission tutkimus on paljastanut, miten tärkeitä sertifioidut automaatiojärjestelmät ovat EU:n rakennusdirektiivin toimeenpanon kannalta: noin 50 prosenttia rakennuksissa käytetystä energiasta menee hukkaan. Syitä tähän ovat asetuksiltaan virheelliset tai virheellisesti toimivat automaatiojärjestelmät. Yli 70 %:ssa käytössä olevista rakennusautomaatiojärjestelmistä toimii virheellisillä ohjainten säädöillä.

Rakennusten sertifioinneissa energiansäästöpotentiaali jätetään usein huomiotta
Rakennusautomaatiolla saavutettavaa energiansäästöpotentiaalia ja elinkaarinäkökohtia ei nykyisissä rakennussertifikaateissa (esim. LEED, DGNB) oteta riittävästi huomioon. Eu.bac-järjestelmä poistaa arviointijärjestelmissä, kuten DGNB tai Green Building, olevan puutteen. Ne eivät tarjoa perustaa rakennusten automaatiojärjestelmien kattavaa arviointia varten.

eu.bac-järjestelmän auditointi

Vuoden 2013 alusta lähtien eu.bac on tarjonnut eu.bac-järjestelmätarkastuksia rakennusautomaatiojärjestelmien (BACS) energiatehokkuuden ja kestävän käytön auditointia varten. Hyvin suunnitelluilla ja hallituilla järjestelmillä saavutetaan haluttu asumismukavuus ja lisäksi ne optimoivat energiantarpeen. Prosessi perustuu olemassa oleviin standardeihin (EN 15232 ja DIN V 18599), ja TU Dresden on suorittanut niiden tieteellisen tutkimuksen. Suunnittelijat, sijoittajat ja kiinteistönomistajat käyttävät järjestelmätarkastuksia alentaakseen energia- ja käyttökustannuksia ja varmistaakseen tehokkaan ja kestävän rakennuksen toiminnan rakennuksen koko elinkaaren ajan; eu.bac-sertifikaatti takaa käyttäjille, että rakennuksen rakentamisessa käytetyt tuotteet ja järjestelmät noudattavat eurooppalaisia energiatehokkuusstandardeja, kuten EN 15232 -standardia.

WAGO – eu.bac:n jäsen
WAGO laajensi strategisesti rakennusautomaatiotoimintojaan liittyessään European Building Automation and Controls Association -järjestöön (eu.bac): seitsemän WAGOn Project Sales Building Automation -osaston henkilökunnan jäsentä toimii eu.bac-järjestelmän auditoijina. Auditoinnin aikana he toimivat läpinäkyvästi ja antavat tietoa nykytekniikasta. eu.bac-järjestelmän sertifiointi auttaa säästämään energiaa ja käyttökustannuksia ja varmistaa rakennukseen asennettujen LVI-, valaistus- ja varjostusjärjestelmien energiatehokkaan ja kestävän toiminnan.

Ota yhteyttä

Jarno Luomanpää

Myyntipäällikkö Automaatio

Aiheeseen liittyvää: