Puheenaiheet
Ohjeet ja
määräykset

WAGOn tuotteet kehitetään, testataan, tuotetaan ja merkitään sovellettujen standardien ja lakien mukaisesti. Lisäksi ne käyvät läpi monia tarkastuksia ja testejä kehitysprosessissa ja tuotannon aikana. Alla näet joitakin ohjeita ja määräyksiä, jotta asiakkaanamme voit todeta:
WAGO on kaikkien standardien mukainen.

WAGO-tuotteissa:

 • CE-merkintä ja EU-direktiivit
 • Standardit
 • Testiproseduurit

WAGOn ohjeet ja määräykset

CE-merkinnät

WAGO GmbH & Co. KG:n tuotteet kehitetään, testataan ja merkitään laillisesti voimassa olevien kansainvälisten standardien ja lakien mukaisesti. CE-merkintä kiinnitetään tuotteisiin, jotka on tarkoitettu Euroopan sisäisille markkinoille. Sen avulla valmistaja ilmoittaa, että merkitty sähkölaite on yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön (EU-direktiivit) määräysten mukainen, joka myöntää laitteelle tämän merkin. Tämän merkin alkuperäinen aikomus oli tukea EU:n jäsenvaltioiden viranomaisia markkinoiden valvonnassa, jolloin merkki toimii tuotteiden vapaan liikkumisen symbolina EU:ssa. EY-direktiivin 765/2008 mukaan tuote saa CE-merkinnän vain, jos tuotteen vaatimukset on määritetty vähintään yhdessä soveltuvassa EU-direktiivissä. Esimerkkejä direktiiveistä ovat mm. matalajännitedirektiivi, EMC-direktiivi, ATEX-direktiivi, rakennustuotedirektiivi ja konedirektiivi. Jos tuotteeseen liittyy useampi kuin yksi direktiivi, sen täytyy olla kaikkien sovellettujen direktiivien mukainen. Vain direktiivin tavoitteen perusvaatimukset on selvitetty direktiiveissä. Yksilölliset tekniset tiedot on määritetty uuden lähestymistavan mukaisesti käyttämällä luetteloita, joissa on ristiviittauksia sovellettuihin standardeihin (ns. harmonisointistandardit).

1. Matalajännitedirektiivi
Matalajännitedirektiivi takaa sähkölaitteiden turvallisuuden (LVD). Matalajännitedirektiivi kattaa kaikki sähkölaitteet, jotka toimivat 50 VAC:n ja 1000 VAC:n ja 75 VDC:n ja 500 VDC:n välisellä jännitteellä.
Tuotteet, joita matalajännitedirektiivi koskee, ovat suunniteltuja siten, että niitä voidaan käyttää muissa sähkölaitteissa, ja joiden turvallisuus suurelta osin riippuu siitä, miten nämä komponentit on rakennettu lopputuotteeseen ja mitä ominaisuuksia lopputuotteella on, määritellään peruskomponentteina matalajännitedirektiivin mukaisesti.
Matalajännitedirektiivi ei koske peruskomponentteja.
RoHS-direktiivi koskee myös matalajännitedirektiivin alaisia sähkölaitteita. Tämä direktiivi säätelee vaarallisten aineiden käyttö sähkölaitteissa ja komponenteissa, ja sen tavoitteena on vähentää ongelmallisten komponenttien määrää sähköjätteessä. Tietoja WAGOn käyttämistä materiaaleista on saatavilla luetteloissamme, tuotepakkauksissamme ja verkkosivullamme

2. EMC-direktiivi
EMC-direktiivi määrää, että tuotteen on oltava sähkömagneettisen häiriön rajojen sisällä ja myös että laitteen täytyy sietää sähkömagneettisia häiriöitä.
Sähkömagneettiset passiiviset komponentit tai komponentit ilman suoraa toimintoa, esim. riviliittimet, resistorit, diodit, kondensaattorit, kytkinreleet ja kaapelit (passiivisten tulostettujen piirilevyjen muodossa) ei pidetä EMC-direktiivin mukaisina laitteina.

3. ATEX-direktiivi räjähdyksen suojauksesta
ATEX-direktiivi määrittää tuotteiden säännöt (laitteet ja suojajärjestelmät), jotka on tarkoitettu käyttöön vaarallisissa paikoissa. Monet WAGOn tuotteet on suunniteltu käytettäviksi vaarallisilla alueilla.
Vaaran mahdollisuuteen perustuen ATEX-direktiivi erottelee kolme laiteryhmää, joista ryhmät II ja III on jaettu edelleen muihin vyöhykkeisiin. WAGO-tuotteiden sopivuus eri ryhmiin ja vyöhykkeisiin on havainnollistettu erityisissä tuoteasiakirjoissa (luettelot, internetsivut, tietosivut ja tuote-esitteet).
Nämä voivat olla joko laitteita, joita voidaan käyttää laitteena tämän tyyppisillä alueilla, tai komponentteina, joita täytyy käyttää turvallisesti, mutta joilla ei ole omaa, niille tarkoitettu toimintoa. Tällaisiin komponentteihin kuuluvat kiskoon kiinnitettävät riviliittimet, joita käytetään vaarallisilla alueilla.
Molempiin ryhmiin kuuluvien tuotteiden tulee olla ATEX-direktiivin mukaisia.

4. Radiolaitedirektiivi
Radiolaitedirektiivi koskee kaikkia laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat radioaaltoja langatonta tiedonsiirtoa ja/tai radiosuunnistusta varten. Perusturvallisuusvaatimukset koskevat ihmisten ja eläinten terveyden suojelua ja sähköturvallisuutta matalajännitedirektiivin mukaisesti, kuitenkin ilman jänniterajan käyttöä. Lisäksi EMC-direktiivin tavoitteiden täytyy myös täyttyä ja varmistaa tehokas radiotaajuuksien käyttö. WAGOn tuotteet, jotka ovat radiolaitedirektiivin alaisia, tarkoittavat sovellettavien lakien mukaisesti vain vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaista radiolaitedirektiiviä täyttäen matalajännite- ja EMC-direktiivien vaatimukset tässä selvityksessä.

5. Rakennustuoteasetus
Rakennustuoteasetus vaatii, että rakenteen suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ihmisten, omaisuuden ja eläinten turvallisuus ei vaarannu, ja että sovellettavat ympäristönsuojeluvaatimukset huomioidaan. Tässä rakennustuotteet määritellään tuotteina tai rakennussarjoina, jotka valmistetaan pysyvästi kiinnitettäviksi rakenteisiin, ja joilla on merkittävä tehtävä rakenteen perustoiminnoissa.
Saksan Sähköteollisuus ja WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ovat yksimielisesti sitä mieltä että tuotteita joita käytetään yleisesti asennustekniikassa eivät liity tämän tyyppisiin rakennustuotteisiin ja siten tämä direktiivi ei kata niitä.

6. Konedirektiivi
Konedirektiivi koskee (täydellisiä ja epätäydellisiä) koneita, jotka suorittavat tehtäviään muulla tavoin kuin ihmisen ja eläimen tuottamalla työllä, tai näiden tyyppisten koneiden turvallisuuskomponentteja.
Sen vuoksi tämä direktiivi ei yleensä koske WAGOn tuotteita.
Koneiden tai järjestelmien valmistajat ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti velvoitettuja käyttämään turvallisia tuotteita tai komponentteja koneissaan ja järjestelmissään. Direktiivin mukainen tuotanto ja turvallinen käyttö varmistetaan käyttämällä WAGOn tuotteita, jotka ovat standardin mukaisia ja rakenteeltaan päivitettyjä.

CE-merkin merkitys WAGO-tuotteissa
WAGOn tuotteita voi koskea yksi, useita tai ei yhtään EU-direktiiviä. Jos mikään direktiivi ei koske tuotetta, sitä ei kiinnitetä laitteeseen lain mukaisesti. Sille ei myöskään annetta vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Kaikissa muissa tuotteissa on CE-merkintä - joko suoraan tuotteessa tai mukana tulevissa asiakirjoissa. Lisäksi annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus tai se on asiakkaan saatavilla.
Teknisesti ehjien tuotteiden tekniset määrittelyt, jotka asetuksen mukaan eivät ole CE-merkittyjä, viittaavat standardeihin, joita on käytetty kehityksessä ja valmistustestauksessa aina kun mahdollista.

IEC/EN-standardit

Löydät lisätietoja WAGOn tuotteisiin sovelletuista standardeista seuraavasta PDF-tiedostosta:

IEC/EN-standardien mukaiset testit ja testausmenettelyt

Kaikille tuotteillemme, pistoliittimistä riviliittimiin, on olemassa erityisiä testausta koskevia määräyksiä.

Seuraavissa kappaleissa on kuvailtuina kaikkein tärkeimmät testit, ja kuvaukset rajoittuvat testausmenettelyiden kuvailuun ja testin tarkoituksen selittämiseen.

Mekaaniset testit
WAGOn tuotteet on kehitetty ja tuotettu kestämään mekaanisia kuormia, joita käytössä aiheutuu, ilman, että ne kärsivät vahingoista. Tämä osoitetaan testeillä, joista jotkut ovat standardin vaatimuksen mukaisia:

 • Kaikkien johdinten liitettävyys tietosivun ilmoituksen mukaisesti
 • Liitettyjen johdinten vetotesti (IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Iskutesti IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (rautatiesovellukset)
 • Tärinätesti (IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (marine sovellukset); LR; EN 61373 (rautatiesovellukset)

Sähkötestit
WAGOn tuotteet ovat seuraavien sähkötestien vaatimusten mukaisia:

 • Lämpötilan nousutesti IEC/EN 60947-7-1:n, IEC/EN 60947-7:n, IEC/EN 4-61984:n mukaan
 • Sähkönjohtokyvyn käyrä (Derating-käyrä) IEC/EN 60512-5-2
 • Jännitehäviön testaus IEC/EN 60947-7-1:n mukaan
 • Lyhytaikaisvirran kestävyyden testaus (oikosulkulujuus) IEC/EN 60947-7-1:n mukaan
 • Eristysparametrit IEC/EN 60664-1 mukaisesti
 • Käyttötaajuisen kestojännitteen testaus IEC/EN 60998-1:n mukaan
 • Jännitepiikkien nimelliskestojännitteen testaus IEC/EN 60664-1:n mukaan
 • Sähkölaitteiden IP-suojausluokat IEC/EN 60529:n mukaan


Materiaalitestit
WAGO-tuotteet täyttävät seuraavien materiaalitestien vaatimukset:

 • Neulaliekkitesti IEC/EN 60695-11-5:n mukaan
 • Hehkulangan palavuustesti IEC/EN 60998-1:n, IEC/EN 60695-2-11:n mukaan


Ympäristötestit
Seuraavat testit osoittavat, miten tuote reagoi aggressiivisessa ympäristössä. Ilmastokammiot simuloivat yleiset ilmaolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa kiinnitysyksiköiden pitkäaikaiseen muuttumattomuuteen. Kaikki WAGO-tuotteet täyttävät seuraavien ympäristötestien vaatimukset:

 • Lämpötilan vaihteluiden vaikutusten testaus SFS/EN 60947-7-1:n, 60998-2-2:n mukaisesti
 • Teollisuusympäristöt EN ISO 6988:n, IEC/EN 60068-2-42:n,IEC/EN 60068-2-60 mukaisesti
 • Suolasumutesti IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (merenkulun käytössä); LR
 • Nopea lämpötilanmuutos IEC/EN 60068-2-14:n mukaan
 • Kostea kuumuus, jaksottainen (12 + 12 tuntia) IEC/EN 60068-2-30:n mukaan, meritekninen käyttö GL, LR, DNV

Sisältötiedot ja miten käsitellä

Haluamme kertoa käyttämistämme tuotteista kaiken, mikä sinun tulee tietää kytkeäksesi jäykät alumiinijohtimet jousiliittimiimme.

Lataukset

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Rakennettu, testattu, hyväksytty: WAGOn tuotteet on hyväksytty käytettäviksi mitä erilaisimmilla toimialoilla ja sektoreilla ympäri maailman. And all of the certificates may be downloaded.

Lataukset

Katalogit

Pidä kaikki selkeästi näkyvillä jopa ilman Internet-yhteyttä lataamalla kaikki luettelomme niin, että tärkeät tiedot ovat käytettävissäsi milloin tahansa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua

Lue lisää meistä

Asiakaspalvelu

Tukea

Henkilökunta, seminaarit, messut ja sertifikaatit sekä tuotetiedot: WAGO tarjoaa asiantuntija-apua nopeasti – ota yhteyttä.
kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Tuotteet

Tutustu WAGO-tuotteisiin

Insinööriemme innovaation, rohkeuden, sitkeyden ja kekseliäisyyden voimalla on luotu järjestelmä, joka sopeutuu muutokseen. Tämä on johtanut jatkuviin parannuksiin, mutta työ ei ole missään nimessä valmis. WAGO koettelee sitä jatkuvasti uusilla tuotteillaan.
katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg