Újdonságok
A WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Általános értékesítési és szállítási feltételei (svájci törvények szerint)

2005. augusztus 1-i állapot szerint

I. Alapvető feltételek

Általános

1. Ezen általános feltételek és kikötések („General Terms and Conditions - GTC”, "Általános Szállítási Feltételek - ÁSZF") a kereskedelmi vevő és a WAGO Kontakttechnik GmbH (svájci jog szerint) & Co. KG ("WAGO") között létrejött valamennyi értékesítési és szállítási kapcsolatra vonatkoznak ; de ezek nem vonatkoznak a Német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB) 13. § -ban meghatározott cikkekre. A német jog alkalmazandó, az Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ egyezmény kizárásával. A vevő ellentétes vásárlási feltételeinek és kikötéseinek vagy szerződésnek nincs érdemi hatásuk, azon eset kivételével, amikor írásban kifejezetten elfogadtuk azt (aláírás nélküli automatikusan generált megrendelés visszaigazolások vagy szóbeli nyilatkozatok nem felelnek meg erre a célra). A mi ÁSZF-ben foglaltak vonatkoznak arra az esetre is, amikor feltétel nélkül vagy ismerve a vevő ellentétes vagy eltérő feltételeit végzünk szállításokat vagy szolgáltatásokat. Ez vonatkozik a vevővel bonyolítandó valamennyi jövőbeli ügyletre is, akkor is, ha egy adott esetben nem történik rájuk ismételten kifejezett hivatkozás. Ellentmondások vagy kétértelműségek esetén minden esetben a német nyelvű változat élvez elsőbbséget.

Ajánlat

2. A WAGO korlátozás nélkül fenntartja a kötelező és nem kötelező érvényű ajánlatokra, becslésekre, számításokra, mintákra, modellekre, rajzokra és egyéb kézzelfogható vagy nem kézzelfogható dokumentumokra („ajánlati dokumentumok” itt) vonatkozó valamennyi tulajdon- és szerzői jogot.

3. A vevő arra kötelezett , hogy az Ajánlati dokumentumokat kizárólag az ajánlat értékelésére használja és egyébként tartsa szigorúan titokban azokat; harmadik felek számára kizárólag a WAGO kifejezett (írásos vagy írásbeli alakú) egyetértésével fedhetőek fel . Ha nem a WAGO számára küldték a megrendelést, akkor az Ajánlati dokumentumokat azonnal és teljes egészében meg kell semmisíteni vagy véglegesen törölni kell. Ellenkező esetben a 24 - 26. rész érvényes.

4. Az Ajánlati dokumentumokban található információk általában a vevő műszaki jellemzőin alapulnak vagy ezek alapján a WAGO által kerültek körültekintően meghatározásra. A megrendelés visszaigazolás azonban kizárólag a szállítási vagy szolgáltatási terjedelemre szorítkozik.

5. Amikor a vevő műszaki jellemzői alapján történik a termék gyártása, akkor a WAGO nem köteles az ilyen műszaki jellemzők teljesülésének az ellenőrzésére. Nevezetesen, a WAGO nem ellenőrzi a használati helyet, a speciális használatot vagy alkalmazást, illetve a termékek/megoldások vevőspecifikus funkcióit. A vevő a felelős a WAGO-nak átadott műszaki jellemzők pontosságáért és teljességéért (beleértve mindent, amit a vevő biztosított), valamint a harmadik fél jogaitól való mentességért.

Rendelés visszaigazolás

6. A vevővel való szerződéses kapcsolat a WAGO általi írásos, elektronikus vagy ráutaló magatartással létrejött megrendelés visszaigazolása által jön létre.

A WAGO fenntartja az olyan változtatás jogát még a szerződéskötés után is, mely lényegtelen változtatást vagy a szállítmányok és szolgáltatások javítását jelenti, ,amilyen mértékben ez ésszerű a vevő számára. A WAGO kifejezetten fenntartja a kivitel bármikori változtatásának jogát, azonban nem köteles a változtatásokat a már leszállított termékeknél elvégezni.

Árak és költségek

7. A termékárak, szolgáltatási díjak és előre nem látott kiadások (az „árak” ) megfelel az írásos, nyomtatott vagy elektronikus szerződésekben, illetve az online áruházban bonyolított ügyletek esetén az írásbeli alakú szerződésekben szereplő áraknak, ellenkező esetben a WAGO aktuális árlistája vagy a szokásos árak alkalmazandóak, ha az árlista nem tartalmaz idevágó információkat. Valamennyi termékár, költségmentesen a fuvarozónak átadva, a WAGO sondershauseni telephelyére vonatkozó, paritásos árat jelent (a 2010-es Incoterms® szerint).

8. A szállítások minden esetben csak teljes csomagolási egységek formájában történnek; ha megfelelő, akkor ésszerű pótdíjakért részcsomagok is kiszámlázásra kerülnek. Ésszerű feldolgozási díj kerül felszámításra, ha a megrendelések nem érik el az illető árlistában meghatározott minimális rendelési mennyiséget.

9. Ha másképpen nincs kifejezetten megadva, akkor a feltüntetett árak nettó árakat jelentenek. Ha az árképzést jelentősen érintő tényezők (mint nyersanyag árak, bérek, adók és illetékek) megváltoznak a megrendelés visszaigazolás és a teljesítés közötti eltelő idő során vagy olyan bonyodalmak adódnak, melyek növelik a költségeket ezen idő alatt (különösen új vagy módosított jogi előírások formájában), akkor ha az ilyen változások lényeges hatással vannak a megrendelés nyereségességére , a WAGO jogosult ésszerű pótdíj felszámítására,.

10. A számlákat számlázást és a vevőnek történt kiszállítást követő 30 napon belül kel kiegyenlíteni . Csak olyan igények esetében lehetnek a vevőnek levonási és beszámítási jogai, melyek ugyanabból a jogilag vitathatalan vagy jogilag megalapozott szerződéses kapcsolatból származnak.

II. Szállítás és teljesítés

Szerződésszerű teljesítés

11. A megkötött szerződések alapján a WAGO a legmodernebb módszerekkel és az ütemtervnek megfelelően végzi a szerződés szerinti szállításokat és szolgáltatásokat, továbbá szükség szerint ügynököket és alvállalkozókat is alkalmaz. Ha a felek írásban vagy írásos alakban nem állapodtak meg kifejezetten másképpen, a közöttük létrejött megállapodás szerint, az tekinthető szállítási és teljesítési időnek, amikor a WAGO jelentést küld a vevőnek, hogy az áru szállításra kész vagy megállapodik egy teljesítési határidőről a vevővel. A WAGO olyan mértékben jogosult részteljesítések végzésére, amíg az nem okoz ésszerűtlen további kiadásokat a vevőnek.

12. A felelősségi körében a vevő biztosít minden feltételt, hogy megkönnyítse a WAGO számára a rendelés szerződés szerinti teljesítését; nevezetesen, a vevő időben tesz meg minden az együttműködéshez szükséges intézkedést. Ha a megrendelés teljesítése egy gép működtetését vagy a vevő szoftverének módosítását vagy kiegészítését igényli, ez különösen a szakképzett személyzet rendelkezésre bocsájtását foglalja magában, A vevőnek időben és kérés nélkül kell a WAGO rendelkezésére bocsájtania a megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges valamennyi belső információt.

13. A WAGO késedelme esetén a vevő — feltéve, hogy bizonyítja ebből származó veszteségét — a szállítási vagy szolgáltatási késedelem minden eltelt teljes naptári hete után, a számlaérték 0,5%-át kitevő kártérítést kérhet, azonban ez nem haladhatja meg a számlaérték 5%-át. A további igények (a szándékos cselekményeket kivételével) ki vannak zárva.

14. Amíg meg nem történik a megállapodás szerinti díjazás kifizetése (az aktuális számlaegyenlegek valamennyi követelését beleértve), WAGO megtartja valamennyi szállított tétel tulajdonjogát.

Törvényi rendelkezések

15. A megállapodás szerinti szállításokra és szolgáltatásokra az a kifejezett feltétel vonatkozik, hogy nincsenek a szerződés teljesítését akadályozó nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok. Ha nem történt meg a hivatalos engedély (mint export/átszállítási/import) átruházása, akkor úgy kell kezelni a szerződést, mintha az érintett részekre való tekintetettel nem lépett volna érvénybe; az ebből származó kártérítési igények ki vannak zárva.

16. Ettől eltekintve, a vevő magára vállalja a törvény szerinti gyártó azon kötelezettségét, hogy a használat befejezését követően hulladéként helyezi el a szállított termékeket és erre való tekintettel az első kérésre, harmadik felek és/vagy hatóság valamennyi követelése esetén kártalanítja a WAGO vállalatot.

III. Tartozás

1. A Szállítmányok árutételei („visszatartott áruk,” azaz a tulajdonjog Szállító javára való megtartásával) a Szállító tulajdonában maradnak, amíg kielégítésre nem kerül az üzleti kapcsolatból eredő, a Szállító által a Vásárlóval szemben támasztott minden igény. Ha a Szállítónak ítélt összes biztosítéki jog értéke több mint 20%-kal meghaladja az összes biztosított követelést, akkor a Vásárló kérésére a Szállító lemond a biztosítéki jogok értékének megfelelő részéről.

2. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt, a Vásárló nem adhatja zálogba a visszatartott árukat, nem használhatja biztosítékként azokat, továbbá csak a szokásos üzleti tevékenységük keretében lehetséges a viszonteladóknak az eladás és csak azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó pénzt kap a vevőjétől vagy attól függően ruházza át a jogot a vevőre, hogy a vevő eleget tesz-e a fizetési kötelezettségének.

3. a) Ha a Vásárló továbbértékesíti a visszatartott árukat, akkor már e meghatározott dátummal biztosíték útján átruházza, valamennyi járulékos joggal együtt, e viszonteladásból származó bármely jövőbeli vevőivel szemben támasztott követelését – bármely potenciális nettó követelést beleértve – bármely külön nyilatkozat későbbi kiadási kötelezettsége nélkül. Ha más tételekkel együtt történt a visszatartott áruk eladása, de az ilyen visszatartott áruk egyedi árának szerződéses meghatározása nélkül, akkor a fennmaradt igények ellenében a Vásárló átruházza a Szállítóra a teljes ár olyan részét, mely megegyezik a visszatartott áruk Szállító által számlázott árával.

b) A jogos részesedés igazolására szolgáló bizonyíték megszerzése után, a Vásárlónak tájékoztatnia kell a Szállítót és át kell adnia az ennek alapjául szolgáló dokumentációt, mely ahhoz szükséges, hogy a vevővel szemben a jogait gyakorolhassa.

c) Visszavonás esetén, a Vásárló jogosult a viszonteladásból származó átruházott követelések beszedésére. Fontos és indokolt ok miatt a Szállító jogosult a Vásárló behajtási megbízásának a visszavonására, nevezetesen a fizetés elmulasztása, a fizetés felfüggesztése, fizetésképtelenségi eljárási kérelem benyújtása és a számlák kifogásolása illetve túlzott eladósodottság vagy küszöbön álló fizetésképtelenség megalapozott jeleinek észlelése esetén. Előzetes figyelmeztetést követően – egy megfelelő határidő figyelembevételével – a Szállító, ezenkívül közölheti a biztosítékok átruházását, hasznosíthatja az átruházott követeléseket és végül, de nem utolsó sorban, kérheti a Vásárlótól a biztosíték vevőre való átruházásának közlését.

4. a) A Vásárló jogosult a visszatartott áruk feldolgozására vagy más tételekkel való kombinálására. A Szállító számára történik a feldolgozási, keverési vagy kombinálási tevékenységek (a továbbiakban „feldolgozási tevékenységként” szerepel) végzése. A Vásárló megfelelő körültekintéssel tárolja az új terméket a Szállító számára. Az új termék lesz ezután a visszatartott áru.

b) Ha a más materiális termékekkel való együttes feldolgozás nem a Szállító feladata, akkor az utóbbi olyan arányban kap társtulajdont az új materiális termékben, ahogyan a feldolgozott, kevert vagy kombinált visszatartott áru („feldolgozott” elnevezéssel szerepel a továbbiakban) a feldolgozási tevékenység végzésének időpontjában a megmaradt feldolgozott áru értékéhez aránylik. Feltételezve, hogy a Vásárlónak kizárólagos tulajdont szerzett az új materiális termékben, a szerződött felek – a Szállító és Vásárló – megállapodnak abban, hogy a Vásárló társtulajdont ajánl fel a Szállítónak a feldolgozási tevékenység eredményeképpen létrejött új materiális termékben olyan arányban, ahogyan a feldolgozási tevékenység időpontjában a feldolgozott visszatartott áru értéke a megmaradt feldolgozott termékek értékéhez aránylik.

c) Az új materiális termék eladása esetén, a Vásárló egyéb külön nyilatkozat nélkül, a járulékos jogokkal együtt átruházza a Szállítóra a vevővel szemben a viszonteladásból származó követelését. Az ilyen követelés átruházása azonban csak azon értékig érvényes, amely megegyezik a Szállító által számlázott feldolgozott áruk értékével. A Szállítóra átruházott követelésarány kielégítése elsőbbséggel történik . Mivel a behajtásra való felhatalmazás, a visszavonása előfeltételeit is magában foglalja, a fenti 3. c) pont alkalmazása a szükséges változtatásokkal történik.

d) Ha Vásárló ingatlan vagy ingó vagyontárgyakkal kombinálja a visszatartott árut, akkor a Vásárló azon követelését is valamennyi járulékos joggal együtt átruházza, melyet egy kombinálás ellenszolgáltatásként kapott – további nyilatkozatok kiadásának igénye nélkül – biztosíték útján a Szállítóra olyan arányban, ahogy a kombinálás időpontjában a kombinált visszatartott áru értéke a megmaradt áruhoz aránylik.

5. A Vásárló haladéktalanul értesíti a Szállítót zálogba adásról, lefoglalásról, egyéb elidegenítésről vagy harmadik felek általi beavatkozásról.

6. Ha a Vásárló elmulasztja a kötelességei teljesítését, különösképpen a fizetés elmulasztása esetén és a Vásárló számára a fizetés teljesítésére megállapított megfelelő határidő lejárta után, a Szállító jogosult a szerződés felmondására és a visszatartott áruk visszavételére; emiatt nem változnak a határidő oszthatóságára vonatkozó jogi rendelkezések. A Vásárló kötelezett a visszatartott árukról való lemondásra.

7. A Vásárló jogosult a viszonteladásból származó követelése átruházására megfelelő faktorálás keretében, feltéve, hogy az átruházásról előzőleg értesített a Szállítót és legalább a visszatartott áruk számlázott értékéig folytatja a faktorálást, azaz a fenti 1. pont szerint a tulajdonában lévő áruk vagy a fenti 4. pont szerinti közös tulajdonú áruja azon értékesítésből, melyből a követelés származik. Ezáltal a Vásárló átruházza a Szállítóra valamennyi követelését és egyéb jogosultságát olyan mértékben, ahogy a Szállítóra átruházott követelés, biztosíték útján; ezek hasonlóképpen biztosítékként szolgálnak a követelése tekintetében. A Szállító elfogadja a fent említett juttatásokat.

IV. Titkosság

24. Arra kötelezett a vevő, hogy szigorúan bizalmasan kezelje a WAGO-tól kapott valamennyi bizalmas információt; az ilyen információk kizárólag a WAGO kifejezett írásos vagy írásbeli alakú egyetértésével fedhetőek fel harmadik felek számára.

25. A vevőnek a munkavállalóit is erre kell köteleznie. Valamennyi információ, tény, okmány, adat és/vagy ismeret — különösen a műszaki és/vagy gazdasági információk, kiviteli dokumentum, műszaki jellemzők, rajzok, modellek, prototípusok, vizsgálati eredmények és/vagy különböző know-how-k — mely az átadáskor nem általánosan hozzáférhető az bizalmas („bizalmas információk” a továbbiakban). Kifejezetten a bizalmas információk körébe tartoznak az ajánlati dokumentumok, az árak és a különböző feltételek, melyekben a felek megegyeztek.

26. Csak bban az esetben és akkor szűnik meg a titkosság, amikor közismertté válik a know-how által tartalmazott bizalmas információ.

V. Illetékes bíróság

27. A mindeni bíróság a kizárólag illetékes bíróság.

Biztos benne?

Egyszerűsített rendelés

Kérjük, adjon meg pontos cikkszámot (pl. 2002-1201) és hagyja jóvá az “Enter” megnyomásával. Használja a “Tab” billentyűt az oszlopok közti váltáshoz.
Rendelési mennyiség: Max. {0}
ECS (RCS): db
Kérjük, várjon ...
Ország megváltoztatása

Ön kilép a választott ország honlapjáról és egyúttal kijelentkezik. Az Ön felhasználói fiókja csak egy országban érvényes. Az újonnan kiválasztott ország honlapjának más kapcsolatai vannak, ezért előfordulhat, hogy más tartalommal és funkciókkal működik.

rendelési lista importálása CSV fájlból

Importálja a rendelési listáját a következő formátumban:
  • csak CSV fájlok
  • [cikkszám] elkülönítő [sorozat]
  • Egy tétel soronként

Beillesztés táblázatból

Másolja a rendelési listáját a szövegdobozba a következő formátumban:
  • [cikkszám] szóköz [mennyiség]
  • Egy tétel soronként

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.