INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

-Adatkezelési szabályzat -

Adataink hálózati rendszereinkben történő feldolgozása, továbbá kapcsolattartási űrlapokon és e-mail hírlevelek segítségével történő kapcsolatlétesítés tekintetében.
2023. március 10-én kelt verzió.

I. Adatkezeléssel kapcsolatos alapinformációk

Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az Ön személyes adatainak védelme elsődleges szempont számunkra. Ezért átfogó tájékoztatást nyújtunk Önnek a weboldalainkon gyűjtött információkról, felhasználási céljainkról, kiknek tesszük azokat elérhetővé és hogy Önnek milyen jogai vannak (Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) 12. és 13. cikke).

A mi személyes adatvédelmi szabályzatunk a 2018. május 25-én életbe lépett Általános adatvédelmi rendeleten (EU) 2016/679 (GDPR) alapul. Ha a személyes adatokat egy bizonyos eljárás szerint kell kezelni, akkor egyszerű zárójeles idézettel jelezzük, hogy mely szabály szolgál az adatkezelés alátámasztásaként.

Az adatvédelmi törvény szerinti adatkezelő:

WAGO Hungária Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Office Park, Szabadság út 117. C. ép. 3. em.
2040 Budaörs
Telefon: +36 23/ 791 000
Email: info.hu@wago.com

(a továbbiakban: WAGO vagy Adatkezelő)

Vállalatunk belső adatvédelmi szabályzatát szigorúan betartjuk. Szerződésileg kötelezzük munkavállalóinkat és adatfeldolgozóinkat (szolgáltató cégek), illetve elkötelezetten betartjuk a titoktartási és az informatikai/biztonsági szabályokat, valamint a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

Az adatvédelem tárgyát a személyes adatok képezik. A GDPR definíciója szerint „személyes adatnak” számít bármely olyan információ, ami azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos; az adott természetes személy egy vagy több tényező alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható olyan azonosítási hivatkozással, mint pl.: név, személyigazolvány szám, lakóhely adatai vagy online hálózati azonosító.

Ha e dokumentum alapján vagy egyéb tényezők miatt nem lehetséges az azonosítás, akkor nem tudjuk Önt beazonosítani.

Mi és szerződéses partnereink egyaránt megvédjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, elvesztéssel vagy terjesztéssel szemben, továbbá biztosítjuk azt, hogy az Ön személyes adatainak tárolása olyan jogszabályilag megkövetelt, ellenőrzött és biztonságos körülmények között történjen, mely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, elvesztést vagy terjesztést.

Azokban az esetekben, amelyekben adatfeldolgozásra kerül sor, csak olyan adatfeldolgozókkal kötünk szerződést, akik garantálják, hogy a megfelelő technikai és szervezési háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy a GDPR 28. cikkének megfelelően tudják biztosítani az adatfeldolgozást és az Ön jogai teljes mértékben védelem alatt állnak.

Ha egy vagy több partnerrel szerződést kötünk az adatkezelés célját és módját illetően, mindannyian a GDPR 26. cikkének megfelelően cselekszünk. Közösen készítünk egy megállapodást, hogy a GDPR-nak megfelelően melyik partner milyen felelősséget vállal.

Műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosítottunk vállalatunknál annak érdekében, hogy biztosítsuk a GDPR jogi követelményeinek betartását, illetve, hogy megvédjük az Ön adatait a sérüléssel, megsemmisítéssel, megváltoztatással, manipulációval és jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

A felesleges adatmennyiség csökkentése érdekében, csak olyan mértékben kezeljük az Ön személyes adatait, amilyen mértékben szolgáltatásaink, illetve az adatkezelés céljai azt feltétlenül igénylik azt igénylik.

Díjmentesen és indoklás nélkül kaphat felvilágosítást arról, hogy megtörtént-e az Ön személyes adatainak kezelése. A GDPR 15. cikkének értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a saját személyes adataihoz, illetve ahhoz, hogy további tájékoztatást kapjon a nálunk tárolt adatainak kezeléséről.

A GDPR 16. és 17. cikke szerinti jogai alapján pontosíthatja, helyesbítheti, kiegészítheti, javíthatja vagy töröltetheti a nálunk tárolt adatokat.

A GDPR 17. cikke alapján az Ön személyes adatai törlésre kerülnek, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, vagy más módon kezelték, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre, ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték, ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy amennyiben a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az Ön személyes adatai nem helyesek, joga van kiegészíttetni a hiányos adatokat és a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti a kezelés korlátozását.

A GDPR 20. cikke alapján Önnek az adatok hordozhatóságához is joga van, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja, illetve a GDPR 9. cikk (2) bekezdés (a) pontja szerinti hozzájárulás, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerinti szerződés az adatkezelés jogalapjaként szerepelt a nyilatkozatban. Amikor él az adatok hordozhatóságának jogával, akkor a GDPR 20. cikk (2) bekezdése alapján Önnek jogában áll azt kérni, hogy személyes adatait az adatkezelő közvetlenül elküldhesse egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

A GDPR 7.cikk (3) bekezdésének értelmében Ön bármikor visszavonhatja a számunkra adott, adatai kezelésére vonatkozó beleegyezését. Amennyiben Ön él ezzel a jogával, a továbbiakban mi nem használjuk az adatait adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.

II. Szándék, jogi alap és adatkategóriák

Általában nem szükséges megadnia személyes adatait weboldalunk felkeresésekor. Azonban műszaki okokból az Ön rendszere által küldött IP-címre szükségünk van ahhoz, hogy webhelyünk adatait elküldhessük az Ön számára. A weboldalunk szabadon hozzáférhető felületén kívül azonban, - például a regisztráció során - szükségünk lehet az Ön személyes adataira, annak érdekében, hogy szükség esetén személyesen fel tudjuk venni a kapcsolatot Önnel.

Az Ön adatainak kezeléséhez jogi alátámasztásra van szükség. A GDPR 6. cikke alapján az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább az alábbi jogalapok egyike teljesül:

 • Egy vagy több cél érdekében Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) (a) pontja);
 • Az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez szükséges, ahol a szerződést kötő fél az érintett. Ez vonatkozik azokra az előszerződéssel kapcsolatos intézkedésekre is, amelyek az érintett kérésére történnek (GDPR 6. cikk (1) (b) pontja);
 • Az adatkezelés olyan jogi kötelezettség, amelynek eleget kell tennünk (GDPR 6. cikk (1) (c) pontja);
 • Az adatkezelés az érintett, vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek megóvását szolgálja. Ez arra az esetre vonatkozik például, amikor az érintett súlyos sérülést szenved és emiatt a személyes adatai egy orvoshoz kerülnek (GDPR 6. cikk (1) (d) pontja).
 • Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogilag megalapozott érdekeit támogassa, kivéve azokat az eseteket, amikor az érintett személyes érdekei, alapvető jogai és szabadsága (melyek valamennyi esetben a személyes adatok védelmét szükségeltetik) elsőbbséget élveznek (GDPR 6. cikk (1) (f) pontja). Amennyiben az adatkezelés folyamatára a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, akkor ez utóbbi jogalap az irányadó amennyiben adatkezelés szükséges ahhoz, hogy a vállalatunk vagy egy harmadik személy jogilag megalapozott érdekei védve legyenek, kivéve azokat az eseteket, amikor az érintett személyes érdekei, alapvető jogai és szabadsága elsőbbséget élveznek. Hangsúlyozottan elvégezhetjük az adatkezelési eljárásokat, mivel ezek említésre kerültek a GDPR rendeletben. Ez a rendelet támogatja azt a nézőpontot, miszerint egy jogilag megalapozott érdek elfogadható, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. bekezdés 2. mondata).

III. Felhasználói adatok gyűjtése, tárolása honlapunk regisztráció nélküli felkeresése során, sütik használata

Amikor felkeresi weboldalunkat, akkor megkapjuk az Ön számítógépének teljes IP-címét. Csak ezzel az IP-címmel tudjuk weboldalunk adatait elküldeni az Ön számára, hogy a honlap megjelenítődjön (GDPR 6. cikk (1)(b) és (f) pontja). Az adatkezeléshez szükséges kért adatok átadása után csupán két (2) napig kerül sor a teljes IP-cím tárolására annak érdekében, hogy védelmi intézkedéseket tehessünk az informatikai rendszerünk elleni támadással szemben, például az IP-címek letiltásával, illetve bűnvádi eljárást lehessen indítani (GDPR 6. cikk (1)(f) pontja).

Elmentjük azon oldal megtekintési dátumát és idejét, melyről felkereste honlapunkat. Nem mentünk el személyes adatokat, amíg Ön be nem jelentkezik.

Ha a weboldalunk programja azt kéri az Ön böngészőjétől, hogy harmadik fél által üzemeltetett szerverekről töltsön be adatokat, akkor mi nem kapcsolódunk be az ilyen adatátvitelekbe. Harmadik félként közreműködő szolgáltatóink tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

A Google Analytics egy web alapú elemző szolgáltatás a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“) vállalattól. A Google Analytics azokat a sütiket használja Útmutató a sütikhez, melyek megkönnyítik az arra irányuló elemzéseket, hogy Ön hogyan használja honlapunkat és internetes szolgáltatásainkat. Az alapján, hogy Ön hogyan használja a weboldalt és az online ajánlatokat, információkat kapunk: az eszközzel kapcsolatos dolgokról, pl. rendszerösszeomlásokról, rendszertevékenységről, hardver beállításokról, böngésző típusáról, böngészőnyelvről, telepített beépülő modulokról, képernyő felbontásról, az eszköz típusáról, az Ön lekérdezéseinek dátumáról és időtartamáról, a hivatkozó URL-címről. Mindezek átvitelre kerülnek a Google Egyesült Államokban található szerverére és ott határozatlan ideig tárolják ezeket vállalatunk számára. Kizárólag az aktivált „_anonymizeIp()” IP-cím anonimizálási kiterjesztéssel használjuk a Google Analytics szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a Google számára küldött IP-címek csonkolva vannak, valamint előzetesen feldolgozásra kerülnek a Google EU-ban található szerverein annak érdekében, hogy kizárják egy személy IP-cím alapján az Egyesült Államokban történő azonosítását. A teljes IP-címnek a Google egyesült államokbeli szerverére való elküldése csak kivételes esetekben történik meg, ekkor ott történik a csonkolás.

Ezt az információt a honlapunk látogatásainak elemzésére használjuk annak érdekében, hogy saját célra összegző jelentéseket készítsünk a weboldalon folyó tevékenységekről, így jobb rálátásunk nyílik arra, hogyan használják weboldalunkat és ez alapján hogyan tudjuk fejleszteni (GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja). Álnevesített felhasználói profilokat lehet létrehozni a kezelt adatokból. A Google néhány esetben harmadik feleknek is elküldi ezeket az információkat, amennyiben jogi szempontból szükséges, vagy harmadik fél dolgozza fel az ilyen adatokat a Google nevében. A Google semmiképpen sem társítja az Ön IP-címét más Google adatokkal.

További információkat találhat a Google oldalakon keresztül történő hirdetési célú adathasználatról, beállítási lehetőségekről és a Google weboldalain való kifogásolási módokról: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu (az oldalon a magyar nyelv beállítható) ("A Google adathasználati módja partnereink honlapjának vagy alkalmazásainak használata során", http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Hirdetési célú adathasználat"), http://www.google.de/settings/ads ("A Google által használt információk saját hirdetésekhez történő felhasználása") és http://www.google.com/ads/preferences/ ("A Google által az Ön részére megjelenített hirdetések beazonosítása").

Önnek joga van mindez ellen kifogással élni, valamint böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a Google Analytics süti telepítését és tárolását. A "Súgó" menüpontnál talál a böngészőjére vonatkozó részleteket. Ezen kívül Ön megakadályozhatja a Google számára történő olyan típusú adatgyűjtést, melyeket a süti generál és az internetes ajánlatok használatával kapcsolatosak, illetve a Google egy beépülő moduljának telepítésével az ilyen adatok Google által történő feldolgozását, ami a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu hivatkozás segítségével érhető el (az oldalon a magyar nyelv beállítható).

Egy elutasító süti elutasítás kerül beállításra, hogy megakadályozza az Ön adatainak begyűjtését weboldalunk legközelebbi felkeresésekor. Ezzel a böngészőbe beépülő modullal a Google Analytics által történő adatgyűjtést és tárolást bármikor, hosszú távra vonatkozóan meg lehet akadályozni.

A Google Optimize-ot is használjuk. A Google Optimize egy Google által nyújtott szolgáltatás (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“). A Google Optimize szolgáltatást annak érdekében alkalmazzuk, hogy vonzóbbá tegyük honlapunk tartalmi és formai megjelenítését, amihez felhasználóink száma és az általuk a bevezetett új funkciókra, tartalmakra adott válaszok százalékos statisztikai elemzését használjuk fel. A Google Optimize a Google Analytics egyik szolgáltatása (lásd a "Google Analytics" leírását). Ezen kívül Ön megakadályozhatja a Google számára történő olyan típusú adatgyűjtést, melyeket a süti generál és az internetes ajánlatok használatával kapcsolatosak (különösen az Ön IP-címének esetében), illetve a Google egy beépülő moduljának telepítésével az ilyen adatok Google által történő feldolgozását, ami a www.tools.google.com hivatkozás segítségével érhető el.

Az AdWords ügyfeleként a "Google Conversion Tracking"-et is alkalmazzuk, ami a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google") vállalat által nyújtott elemző szolgáltatás. A Google AdWords alkalmazás az Ön számítógépére telepít egy sütit („konverzió követőt”) akkor, amikor Ön egy Google hirdetésen keresztül éri el a webhelyünket. Ezek a sütik harminc nap után érvénytelenné válnak és nem szolgálnak személyi azonosításra. Ha felkeresi bizonyos oldalainkat és a süti érvényessége még nem járt le, akkor mi és a Google is felismeri, hogy a hirdetésre kattintott, és így jutott el az oldalunkra. Minden AdWords ügyfél más sütit kap. A sütik tehát nem használhatóak személyazonosításra vagy annak követésére az interneten, hogy Ön milyen különböző weboldalakat keresett fel. A konverziókövető sütik segítségével kapott információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikát készítsenek azon AdWords ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Ennek következtében azon felhasználók használati statisztikáit kapjuk meg, akik egy GoogleAd hirdetésen keresztül jutottak el weboldalunkra és így követni tudjuk, hogy a promóciós hirdetéseink mennyire voltak sikeresek és mennyire illeszkednek a keresés témáihoz (GDPR 6. cikk (1)(f) pontja).

AdWords ügyfélként megtudjuk azon felhasználók összesített számát, akik a hirdetéseinkre kattintottak és egy olyan oldalra történt az átirányításuk, mely konverziókövető címkével van ellátva. Azonban nem kapunk olyan információkat, melyek alapján azonosítani lehet a felhasználókat. Ha nem kíván részt venni a követési eljárásban, akkor elutasíthatja az ehhez szükséges süti telepítését — például a böngésző beállításával, mely általában alapbeállításként inaktiválja a sütik automatikus telepítését. Önnek joga van visszautasítani ezt és a böngészője beállításával megakadályozhatja a Google AdWords sütik telepítését (a „googleadservices.com” tartományban), így a „googleadservices.com” tartomány letiltja a sütiket. A "Súgó" menüpontnál talál a böngészőjére vonatkozó részleteket. A Sütihasználati szabályzatunkban Útmutató a sütikhez találja a megfelelő sütineveket.

A Google adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu (az oldalon a magyar nyelv beállítható).

A Google (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“) újraértékesítési (remarketing) technológiáját alkalmazzuk. E technológia segítségével azokat a felhasználókat, akik már felkeresték a weboldalainkat, igénybe vették internetes szolgáltatásainkat és érdeklődtek ajánlataink iránt, újra megkeressük a Google partnerhálózat célzott hirdetései útján. Egy számot tartalmazó süti használatával jelenik meg a hirdetés. A sütik a felhasználó számítógépén tárolt kis szövegfájlok. Ezen szám alapján gyűjtjük be a honlapunk látogatásainak számát, valamint a honlap használatával kapcsolatos anonim adatokat. Az adatok egységesítése a Google szolgáltatásainak és eszközeinek segítségével történik. A hirdetések az eszközök használatáról származó információk alapján jelennek meg az Ön számára. A Google működése során saját célra nem történik a honlapot látogatók személyes adatainak gyűjtése és tárolása. Ha Ön a későbbiekben a Google display hálózaton belüli egy másik weboldalra látogat, akkor olyan hirdetések jelennek meg az Ön számára, amelyek már korábban megtekintett termékekkel és információkkal hasonló témakörbe tartoznak. A szövegfájlok segítségével elemezhető a weboldal látogatása során tanúsított felhasználói magatartás, majd ez felhasználható a WAGO termékek célzott ajánlásához, valamint a WAGO termékekkel kapcsolatos érdeklődésen alapuló hirdetésekhez (az előzőleg látogatott WAGO honlapokkal kapcsolatos hirdetések megjelenítése) (GDPR 6. cikk (1)(f) pontja).

Amennyiben Ön nem kíván az érdeklődésén alapuló hirdetést kapni (visszautasítás), akkor inaktiválhatja az ilyen célú Google általi sütihasználatot, ha felkeresi a https://www.google.de/settings/ads hivatkozással elérhető oldalt és elvégzi a megfelelő beállításokat. Vagy a felhasználó inaktiválhatja a harmadik fél szolgáltatóktól származó sütik használatát a Network Advertising Initiative (Hálózati hirdetési kezdeményezés) inaktiválási oldalának felkeresésével:http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ön a saját böngészőjének beállításával is megakadályozhatja a Google Remarketing sütik használatát. A "Súgó" menüpontnál talál a böngészőjére vonatkozó részleteket. A Sütihasználati szabályzatunkban Útmutató a sütikhez találja a megfelelő sütineveket.

A Google Adatvédelmi szabályzata itt: http://www.google.com/privacy/ads/.

Ez a weboldal a Google Címkekezelőt használja. A Google Tag Manager (Címkekezelő) a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Inland; "Google") vállalat által kifejlesztett olyan megoldás, melynek segítségével a marketingszakemberek egy kezelőfelület segítségével tudják kezelni a weboldal címkéit. Maga a „Címkekezelő” (mely a címkéket létesíti) egy sütimentes tartomány és nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz csupán adatok továbbítását és olyan más címkék indítását végzi, melyek bizonyos körülmények között maguk gyűjtik az adatokat. Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha tartományi vagy süti szinten inaktiválás történt, akkor ez minden olyan címke követésére érvényes, melyet a Google Címkekezelővel létesítettek.

A Google Térképet használjuk honlapunkon a tájékozódás megkönnyítése érdekében. A Google Maps (Térkép) a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“) vállalat egyik szolgáltatása. Amikor Ön a kapcsolatfelvétel oldalait nézi, akkor az Ön webböngészője utasítást kap arra, hogy közvetlenül a Google szerveréről töltse be a térképhez szükséges funkciókat és adatokat. Ezek a szerverek az Egyesült Államokban vagy a világ más országaiban találhatóak. Nincsenek ellenőrzési lehetőségeink, továbbá nem kapunk tájékoztatást a Google vállalattól arról sem, hogy Ön a honlapunkon tett látogatása során végzett-e vajon az adott térképpel valamiféle információcserét. Nincs tudomásunk arról, hogy a Google csupán a műszakilag szükséges információkat szolgáltatja az Ön számára, estleg az Önre vagy az Ön rendszerére vonatkozó további olyan adatokat tárol és elemez, mint pl. IP-címek vagy az Ön böngészőjével kapcsolatos információk. A Google Adatvédelmi szabályzata (https://policies.google.com/privacy?hl=hu, az oldalon a magyar nyelv beállítható) is használja a Google Térképet. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Google a következő kategóriákba tartozó adatokat dolgozza fel: eszközinformációk, IP-címek, hardver beállítások, böngésző típusa, böngésző nyelve, az Ön lekérdezésének dátuma, ideje és hivatkozó IP-címe, sütik (böngésző beállításokkal letilthatóak, lásd előzőekben), helymeghatározással kapcsolatos információk. A Google összekapcsolhatja az adatokat egyéb, Öntől származó adatokkal, majd szolgáltatások nyújtásához, karbantartáshoz, védelemhez, továbbá a Google szolgáltatások javításához, új Google szolgáltatások fejlesztéséhez, illetve a Google és felhasználói védelméhez használja fel a gyűjtött adatokat. A Google testreszabott tartalom kínálására is használja ezen adatokat — például nagyobb találati pontosságú keresési eredmények és hirdetések megjelenítéséhez. A sütik és egyéb olyan technológiák által gyűjtött adatok használatával, mint a webjelzők, a Google egészében véve javítja a felhasználói élményt és a Google szolgáltatások minőségét. Például a Google megkönnyíti az Ön által leggyakrabban használt nyelvi beállításokat, hogy ezen a nyelven jelenjenek meg a szolgáltatások. Mielőtt a Google az Adatvédelmi szabályzatában felsoroltaktól eltérő célokra használná az információkat, az Ön személyes hozzájárulását kéri. Amennyiben Ön a beleegyezését adja, a Google adatfeldolgozási vagy jogi okokból kifolyólag harmadik felekkel is megosztja az adatokat. A Google vállalattal kapcsolatos adatvédelmi beállításokat bejelentkezéskor is meg tudja változtatni. A Google tartja magát az önszabályozási kötelezettségeihez is -beleértve az EU-US Adatvédelmi keretrendszert- és feldolgozza a panaszokat.

Honlapunk a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; “Facebook”) vállalat “Facebook Pixels” elnevezésű újraértékesítési (remarketing) funkcióját használja, ami a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) vállalat adatfeldolgozási rendszerét használja. Ezen aktív program funkció (JavaScript) szolgál a weboldal látogatói által végzett műveletek megértésére, a hirdetés hatékonyságának a mérésre és az érdeklődésnek megfelelő hirdetések nyújtására („Facebook Ads”) a Facebook közösségi hálózat és más weboldalak felkeresésekor. Amikor felkeresik honlapunkat, a JavaScript programon keresztül közvetlen kapcsolat létesül a Facebook szervereivel. A folyamat során az az információ, hogy Ön felkereste az oldalunkat, továbbítódik a Facebook szerveréhez, majd a Facebook összefüggést keres ezen információ, valamint az Ön személyes Facebook felhasználói fiókja és egyéb profiljainak adatai között. Az összefüggéseket eszközök között is keresik, vagyis ugyanazon felhasználó különböző eszközökön történő magatartása is kiértékelésre kerül. Mindez a GDPR 6. cikk (1)(f) pontján alapul. A Facebook adatok mentése és feldolgozása úgy történik, hogy meg lehet határozni az illető felhasználói profilját, és így a Facebook ezt a saját hirdetési céljaira használhatja fel a Facebook Adatkezelési szabályzatának megfelelően (https://www.facebook.com/about/privacy/). A Facebook az adatokat mindaddig tárolja, amíg szükség van rájuk a szolgáltatásai és a Facebook-termékek biztosításához, illetve amíg a felhasználó nem törli a felhasználói fiókját – amelyik esemény előbb következik be.

Részletesebb információkat kaphat arról, hogyan végzi a Facebook az adatok gyűjtését és használatát, továbbá, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai és lehetőségei vannak a Facebook Adatkezelési szabályzata alapján: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ön a saját Facebook fiókjában végezheti el az adatvédelmi beállításokat. Ehhez be kell jelentkeznie Facebook oldalára.

Kérjük, kattintson erre a link hivatkozásra, ha meg szeretné szüntetni a Facebook által végzett adatgyűjtést weboldalunkon (kizárólag ezen böngészőben és e tartományban érvényes az elutasítás), ezáltal élhet a visszautasítás jogával. Ez egy elutasító sütit helyez el az Ön eszközén. Amennyiben törölni szeretné a sütiket ebben a böngészőben, akkor újra erre a hivatkozásra kell kattintani link.

Honlapunk használja a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland; “LinkedIn“) vállalat “LinkedIn Insight Tag” elnevezésű marketing funkcióját. Minden egyes alkalommal, amikor LinkedIn funkciót tartalmazó oldal kerül megtekintésre, kapcsolat létesül a LinkedIn szervereivel. Ez információt küld a LinkedIn-nek arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta a mi honlapunkat. Ez az aktív program funkció (JavaScript) szolgál a weboldalunk anonim látogatói műveleteinek megértéséhez, a hirdetés hatékonyságának méréshez és az érdeklődésnek megfelelő hirdetések megjelenítéséhez („LinkedIn Ads”), figyelembe véve a LinkedIn közösségi hálózat és más weboldalak megtekintését. A LinkedIn betekintő címke (Insight tag) ezért van weboldalunkba építve, mivel kapcsolatot létesít a LinkedIn szerverrel, amikor Ön honlapunkon tartózkodik és egyidejűleg a LinkedIn fiókjába is be van jelentkezve. Az összefüggéseket eszközök között is keresik, vagyis ugyanazon felhasználó különböző eszközökön történő magatartása is kiértékelésre kerül. Mindez a GDPR 6. cikk (1)(f) pontján alapul. További információkat kaphat az adatgyűjtésről és az adatok felhasználásáról, valamint, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai és lehetőségei vannak a LinkedIn Adatkezelési szabályzata alapján: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Amikor Ön be van jelentkezve a LinkedIn-en, bármikor inaktiválhatja az adatgyűjtést az alábbi linken: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising .

Kérjük, kattintson erre a link hivatkozásra, ha meg szeretné szüntetni a LinkedIn által végzett adatgyűjtést weboldalunkon (kizárólag ezen böngészőben és e tartományban érvényes az elutasítás), ezáltal élhet a visszautasítás jogával. Ez egy elutasító sütit helyez el az Ön eszközén. Amennyiben törölni szeretné a sütiket ebben a böngészőben, akkor újra erre a hivatkozásra kell kattintani link.

A WAGO a Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg") vállalat webelemző szolgáltatását használja. A Crazy Egg szolgáltatás elvégzéséhez a Crazy Egg sütik segítségével elemzés és megfigyelés céljából különböző információk gyűjtését végezheti (előzőleg felkeresett weboldalak, ország, eszköztípus, operációs rendszer, böngésző, böngésző ablakméret, dátum, kattintások száma, kattintási pontok, új és ismétlődő görgetési mélység). Ezek az információk az Ön IP-címének a használatával továbbítódnak az Ön böngészője és a Crazy Egg szerverei közötti közvetlen kapcsolaton keresztül. A felhasználó weboldalunkon tanúsított magatartására vonatkozó adatok elemzése sohasem egyesével, hanem mindig csoportokban történik azért, hogy ezekből az optimalizálásra irányuló lehetőségeket tárjuk fel. Az adatok elemzése rendszertelen időközönként (eddig maximum egy (1) évenként), kézi munkavégzéssel történik. A felhasználók kiválasztása véletlenszerűen és személy szerinti azonosítás nélkül történik. A Crazy Egg nyilatkozata szerint, a Crazy Egg nem gyűjt, dolgoz fel vagy hasznosít személyes adatokat a tevékenysége és a sütik használata során. A felhasználói profilok létrehozása álnevek használatával történik. Az álnévvel és a valóságos adatokkal nyert adatok nem kerülnek egyesítésre. Azzal a céllal történik az adatok gyűjtése, hogy vizuálisan szemléltetni lehessen az oldalak látogatási gyakoriságát, a kattintásszámot, valamint a következők is szerepelhetnek közötük: böngészőadatok, használt végfelhasználói eszköz, IP-cím, látogatás időtartama, helye. Az eredményeket feldolgozzuk, beszámolókat készítünk, melyeket azután weboldalunk optimalizálására használunk fel.

Kérjük, kattintson erre a link hivatkozásra, ha meg szeretné szüntetni a Crazy Egg által végzett adatgyűjtést weboldalunkon (kizárólag ezen böngészőben és ebben a tartományban érvényes az elutasítás), ezáltal élhet a visszautasítás jogával. Ez egy elutasító sütit helyez el az Ön eszközén. Amennyiben törölni szeretné a sütiket ebben a böngészőben, akkor újra erre a hivatkozásra kell kattintani link.

A Crazy Egg Adatvédelmi szabályzata itt https://www.crazyegg.com/privacy https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising..

Az AppDynamics Inc. („AppDynamics”) egy Delaware-ben található cég, bejegyzett székhelyének címe: 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA. A cég olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek során anonimizált formában történik az adatok gyűjtése, további feldolgozása és elemzése honlapunk folyamatos fejlesztése céljából. Ez sütik használatával történik. A begyűjtött és továbbított adatok elemzése teszi lehetővé az AppDynamics számára a weboldalunk teljesítményére vonatkozó gyengeségek észlelését és megjelenítését. A megjelenítés kifejezetten a rendszer belső problémáinak elemzésére vonatkozik, így ezeket korán fel lehet ismerni és helyre lehet hozni, ezáltal garantálható weboldalunk stabilitása.

Olyan módon konfiguráljuk az AppDynamics működését, hogy általában nem kerül sor személyes adatok (illetve nem anonimizált IP-címek) gyűjtésére és tárolására. A teljesítménnyel kapcsolatos gyengeségek áttekintéséhez csak olyan adatokat használ a WAGO, melyek között nem szerepelnek személyes adatok.

Az online felmérésekhez a Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Germany; "Netigate") vállalat szolgáltatásait vesszük igénybe. A GDPR 28. cikkének figyelembevétele alapján választottuk ezt a szolgáltatót.

A felmérésben való részvétel kizárólag önkéntes alapú. A Netigate kizárólag olyan adatok feldolgozását és mentését végzi, amelyeket felhasználóink a számunkra kitöltött felmérés során adnak meg kiértékelés céljából. Bármilyen, a felmérés során megadott személyes adat—pl. név, e-mail cím, stb.—a felhasználók IP-címe nélkül anonimizálódik.

Így az anonim felmérések során semmiféle olyan információ nem kerül rögzítésre, ami a felmérésben részt vevő személyek beazonosítását lehetővé tenné. Mindössze a felmérésben való részvétel dátuma és időpontja kerül mentésre.

A felmérés során bármilyen személyes adat megadása önkéntes közzétételnek számít és a helyi rendeleteknek megfelelően kerül rögzítésre. Hacsak nincs egyértelműen jelezve a felmérés leírásában, vagy Ön egyértelműen hozzá nem járul, semmiféle személyes adat nem továbbítódik harmadik fél számára. Amennyiben a felmérés során mégis meg kellene adni személyes adatokat (pl. név, cím, vállalat, stb.) azért, hogy a kiértékelés során többlet információkhoz jussunk, akkor azt a felmérésben jelezzük, hogy ezeknek a plusz információknak a megadása önkéntes.

Azoknál a felméréseknél, ahol személyes adatokat is meg kell adni kitöltendő elemként (különösen a vásárlói elégedettséggel kapcsolatos kérdőívek esetén), a megadott információk hozzánk jutnak el és nálunk tárolódnak, hiszen jogilag megalapozott érdekünket szolgálja az internetes ajánlatadás, valamint ügyfélszolgálati tevékenységünk gyorsítása és optimalizálása (GDPR 6. cikk (1)(f) pontja). Amennyiben Ön már az ügyfelünk vagy az lesz a jövőben, akkor a szerződéses kapcsolat létesítéséhez, fenntartásához vagy megszüntetéséhez az Ön hozzájárulása nélkül gyűjtjük, mentjük, módosítjuk és továbbítjuk az adatokat a törvény adta lehetőségek szerint (GDPR 6. cikk (1)(b) pontja).

Egyéb esetekben — beleértve azt is, amikor még nem lépett életbe a szerződéses kapcsolat — két (2) évnél hosszabb ideig nem tároljuk az Ön adatait, ha nem rendelkezik másképpen a törvény. A számunkra a kérdőívben megadott adatokkal kapcsolatban Önnek kifogásolási joga van, mely hatással van a későbbiekre nézve. Ön a velünk történő kapcsolatfelvétel útján élhet elállási jogával.

További információk az adatvédelemről itt: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal

Weboldalunkat szeretnénk optimális módon fejleszteni, ezért együttműködünk a trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 Munich, Germany; "trbo") vállalattal, mivel az ő a nyomkövető eszközeiket használjuk online ajánlataink kezeléséhez és fejlesztéséhez. Ezeket az eszközöket azért használjuk, hogy az online ajánlataink felhasználását és az online hirdetéseink hatékonyságát számszerűsíteni tudjuk. Ez segít nekünk abban, hogy megtudjuk, a szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink mely oldalakat kedvelik, milyen termékek iránt érdeklődnek leginkább, és milyen egyedi ajánlatokat tudnánk nyújtani honlapunk látogatóinak.

Az ezen célból gyűjtött és felhasznált adatok mindig álnevesített módon kerülnek mentésre (pl. egy random azonosító szám alatt), így nem lehet személyes adatokkal közösíteni (pl. név, cím, felhasználói azonosító szám, stb.). Még ha a trbo hozzá is fér az adatokhoz, ez kizárólag a mi kérésünkre, a felügyeletünk alatt történik. Éppen ezért a trbo-val szerződéses megállapodást kötöttünk az adatfeldolgozásra vonatkozólag (GDPR 28. cikk (3) pontja alapján).

Technikailag az installált nyomkövető eszközöket, vagyis az ún. sütiket és webjelzőket (web beacon) használjuk az alábbi információk begyűjtéséhez: Ön milyen oldalakat milyen gyakran és milyen sorrendben látogatott meg, milyen termékekre keresett rá, milyen linkekre vagy ajánlatokra milyen sorrendben kattintott rá.

Ha Ön nem szeretné, hogy az Ön weboldal használatára vonatkozó ezen információkat ilyen módon begyűjtsük és használjuk, az alábbi linken utasíthatja vissza (ún. elutasító süti): TRBO ELUTASÍTÓ SÜTI. Így az Ön számítógépén egy megfelelő elutasító süti kerül beállításra, ami nem tartalmaz olyan adatot, amit nyomon követésre lehet használni, mindössze felismerhetővé teszi az adatgyűjtő számára az adatgyűjtésre vonatkozó visszautasítást.

 

 

Alkalmazzuk a „Contentsquare“-t: Contentsquare S.A.S. webanalízis szolgáltatás (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, France). A német leányvállalat székhelye: Implerstraße 25a, 81371 München, Németország.

A Contentsquare a Süti tájékoztatóban megjelölt azon sütiket használja, amelyek lehetővé teszik az Ön által látogatott honlapok és igénybe vet szolgáltatások elemzését.

Az Ön hozzájárulása esetén a weboldalunkon tett látogatásának interakciós adatait a Contentsquare segítségével anonimizált formában gyűjtjük marketingcélokra és a weboldal felhasználóbarátságának optimalizálása érdekében sütik segítségével. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

A Contentsquare az adatokat és információkat a weboldalon tett látogatások elemzésére használja fel, hogy a weboldal tevékenységéről jelentéseket állítson össze számunkra, valamint hogy a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Az ezzel megvalósuló adatkezelés anoniman történik.

A Contentsquare bizonyos esetekben továbbítja ezeket az adatokat, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Contentsquare nevében dolgozzák fel.

Főszabály szerint a Contentsquare minden adatot töröl, legkésőbb 13 hónap elteltével.

Ha azt szeretné, hogy ne gyűjtsünk és használjunk fel ilyen módon információkat a weboldal használatáról, a jövőben bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Alternatívaként bizonyos böngészőbeállítások elvégzésével bármikor megakadályozhatja adatainak a Contentsquare elemzőszoftver általi gyűjtését és feldolgozását. Erről részleteket a böngészője súgójában talál.

További információk a Contentsquare adatkezelése kapcsán itt: https://contentsquare.com/privacy-center/ vagy itt érhetőek el: https://contentsquare.com/privacy-center/gdpr/.

V. Felhasználói adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása a honlapunkon történő regisztráció során és a bejelentkezést követően

Nem teljesíthetőek internetes rendelések vállalati adatokkal történt regisztráció nélkül, melynek következében nem lehet érvényesíteni az internetes rendszerben lévő szerződést. Ha Ön eleve lemond az internetes rendelés választásának lehetőségéről és árairól, akkor a csupán e-mail címmel és jelszóval történő regisztrációt ajánljuk. Ezen kívül más kommunikációs módokon, például a 06-23-791-000 telefonszámon keresztül is kapcsolatba léphet értékesítési csapatunkkal.

Az ügyfelekkel kapcsolatos kritériumainknak megfelelően az áruk megvásárlására való képesség ellenőrzésére használjuk a teljes regisztrációkor szolgáltatott adatokat. Annak érdekében tároljuk az adatokat, az ellenőrzés idejét és eredményét, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani az aktiválást és további ellenőrzést tudjunk végezni.

Bejelentkezéskor megtörténik a bejelentkezési adatoknak az adatbázisban tárolt hozzáférési adatokkal való összehasonlítása. Csupán a fiókjába történt sikertelen bejelentkezéseket tároljuk annak érdekében, hogy öt egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet után letilthassuk a fiókot és így megakadályozhassuk a jogosulatlan hozzáférési kísérleteket, továbbá megvédjük Önt és magunkat a csalási kísérletekkel szemben (GDPR 6. cikk (1) (a), (b) és (f) pontja).

Amikor az árukat a kosárba vagy a figyelőlistára teszi, ezt mi úgy értelmezzük, hogy rendszerünkben ezeket mentsük el az Ön számára. Kívánsága teljesítéséhez a megjelölt árukat és mennyiségeket a fiókban tároljuk, hogy a következő bejelentkezéskor rendelkezésre álljon a kosár tartalma vagy a figyelőlista, így egy olyan egyszerű választási lehetőséget kínálunk, melynek segítségével számos árut a megfelelő időben rendelhet meg (GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja). A kosár tartalma a megrendelésig megőrzésre kerül, azonban az utolsó változtatást követő két (2) évnél nem hosszabb időtartamra. A figyelőlista és az összehasonlító lista is megőrzésre kerül maximum az utolsó változtatást követő két (2) évig, azonban Ön csak addig tudja elérni őket a böngészőjével, amíg nem törli a sütiket, illetve nem változtat böngészőt vagy eszközt.

Árak megjelenítése esetén az Ön személyes adatait használjuk ahhoz, hogy az Önre vonatkozó egyéni árajánlatokat, minimális rendelési mennyiségeket és ingyenes szállítási feltételeket adatbázisunkban beazonosítsuk és az adott feltételek melletti rendelés lehetőségét biztosítsuk az Ön számára (GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja).

A rendelési eljárás részeként megtörténik a szállításhoz szükséges adatok lekérdezése (GDPR 6. cikk (1) (b) pontja). Először csak rövid ideig tároljuk ezeket az adatokat a szervereinken, hogy aztán egy több lépésből álló műveletet tudjunk véghez vinni, és majd csak a rendelés elküldését követően kerül sor a hosszú távú, de legfeljebb 2 évig tartó tárolásra. Ezen kívül azokat az adatokat is bevisszük az adatbázisunkba, melyeket Ön faxon vagy telefonon juttat el számunkra, majd az internetes rendeléssel egyező módon történik az adatok kezelése. Az adatok tárolása a rendelés és szolgáltatás feldolgozásához, rendelés követésének és fiókja előzményeinek megjelenítéséhez, valamint a további rendelések megkönnyítésének és a megőrzéssel kapcsolatos jogszabályi követelmények teljesítésének érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja).

A GDPR 6. cikk (1) (b) pontja alapján a rendelés teljesítéséhez szükség lehet az Ön személyes és a rendelésből származó adatainak megosztására olyan cégekkel, melyekkel a feldolgozást illetően szerződéses kapcsolatban állunk. Ez például egy fizetést feldolgozó bank vagy áruszállítással megbízott logisztikai partner esetében fordulhat elő. Kizárólag a cél megvalósításához szükséges adatok kerülnek megosztásra.

Ezen kívül az Ön nevét és címét arra is használjuk, hogy projekttől függően hitelkeret ellenőrzést vezessünk le. Nem a vásárlási rendszer automatizált egyedi döntése alapján történik a hitelkeret ellenőrzés, hanem a WAGO felkérésére a Bisnode D&B Magyarország Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevű cég végzi el (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., cégjegyzékszám: 01-09-167465). Ezek a hitelminősítő ügynökségek az Ön adatait annak ellenőrzésére használják, hogy Ön szerepel-e már a hitelügynökség adatbázisában és találhatóak-e arra vonatkozó adatok, mint korábbi fizetési késedelem vagy nem teljesített szerződések. Így információkat kapunk az Ön fizetési előzményeiről és hiteladatairól. Kizárólag a potenciális fizetési késedelmekkel szembeni védelmünkre használjuk a hitelminősítő ügynökségektől kapott információkat, összhangban a GDPR 6. cikk (1) (f) pontjában szereplő jogilag megalapozott érdekeinkkel. Előre fizetéssel, bankgaranciával vagy hitelbiztosítással minden esetben szállítunk, amennyiben egyéb ok nem zárja ki a szállítást. A hitelminősítő ügynökségektől kapott adatokat az üzleti kapcsolat fennálló tartamáig tároljuk annak érdelében, hogy csökkentsük a hitelminősítő ügynökségekhez fordulások számát.

A tárolt adatok vonatkozásában folyamatos felülvizsgálatot végzünk. Amennyiben Ön 2 (két) éven keresztül nem vásárol tőlünk, abban az esetben a hitelvizsgálat szünetel mindaddig, amíg újabb vásárlásra nem kerül sor. Amennyiben újabb vásárlásra kerül sor a legutolsó vásárlást követő 2 (két) éven belül, abban az esetben a meglévő adatok ismételt felülvizsgálatára kerül sor.

A GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja alapján használjuk a regisztrációs adatokat. A hitelminősítő ügynökségek a GDPR 6. cikk (1) (f) pontjának megfelelően végzik az adatkezelést.

A kapcsolattartási űrlap használatakor az abban szereplő információk hozzánk jutnak el és mi tároljuk őket, hiszen jogilag megalapozott érdekünk internetes ajánlatadásaink és ügyfélszolgálatunk gyors működtetése, illetve optimalizálása. Az adatokat kizárólag az Ön kérdéseire történő válaszadáshoz használjuk, továbbá ha szerződéses kapcsolatot érint az érdeklődés vagy szerződéses kapcsolat keletkezik belőle, szerződéses kapcsolat kezdeményezésére vagy kezelésére használjuk az adatokat (GDPR 6. cikk (1)(a), (b) és (f) pontja). Amennyiben Ön már az ügyfelünk vagy az kíván lenni a közeljövőben, akkor a szerződéses kapcsolat létesítéséhez, fenntartásához vagy megszüntetéséhez az Ön hozzájárulása nélkül gyűjtjük, mentjük, módosítjuk és továbbítjuk az adatokat a törvény adta lehetőségek szerint.

Egyéb esetekben — beleértve azt is, amikor még nem lépett életbe a szerződéses kapcsolat — két (2) évnél hosszabb ideig nem tároljuk az Ön adatait, amennyiben nem rendelkezik másképpen a törvény. A számunkra a kapcsolattartási űrlapon megadott adatokkal kapcsolatban Önnek tiltakozási joga van, melyre tekintettel az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön a velünk történő kapcsolatfelvétel útján élhet elállási jogával.

Ha Ön az e-mail címével regisztrálta magát a hírlevelünkre, akkor a fiókkezelésen túlmenően a hírlevél regisztráció során történt részletes tájékoztatás alapján hirdetési céljainkra is használjuk az e-mail címet, egészen addig, míg Ön nem kéri a hírlevélre feliratkozás törlését (visszautasítási lehetőség, GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Amennyiben nincs egyéb hirdetési cél meghatározva, akkor a hírlevél termékeink tulajdonságaival, új termékekkel, termékeink korszerűsítésével és szolgáltatásainkkal, valamint speciális ajánlatokkal, WAGO versenyekkel, a WAGO-ra vonatkozó legújabb vállalati adatokkal és események dátumával kapcsolatos információkat tartalmaz. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárul a felsorolt eljárások elfogadásához.

Az e-mailes marketing céljából az SC Networks német szállító „Evalanche” nevű szoftver megoldását használjuk levelezési szolgáltatóként. A hírlevél egy úgynevezett „webjelzőt” tartalmaz, ami egy képpont méretű fájl, melyet az SC Networks/Evalanche szervere a hírlevél megnyitásakor behív. Bizonyos műszaki információk — pl. a böngészővel és az Ön rendszerével, a végfelhasználói eszközzel, a levelezőprogrammal, illetve az IP-címmel és a behívás idejével kapcsolatos információk— begyűjtése már a behívások elején megtörténik. Ezeket az információkat a szolgáltatások műszaki fejlesztésére használjuk, felhasználva a behívási helyek (ezek az IP-cím segítségével állapíthatóak meg) vagy a hozzáférési idők alapján megállapított műszaki adatok vagy célcsoportok és azok olvasási szokásainak ismeretét.

A statisztikai vizsgálatok olyan megfigyelésekre is kiterjednek, hogy megnyitották-e a hírleveleket, mikor nyitották meg azokat, milyen hivatkozásokra kattintottak és sikeres volt-e az e-mail beérkezése. Továbbá célcsoport alapján rögzítésre kerül az olvasás időtartama is. Bár műszaki okokból kifolyólag ez az információ összekapcsolható az egyéni hírlevél címzettek adataival, azonban sem mi, sem az SC Networks/Evalanche nem figyeli az egyes felhasználókat. Cserébe az elemzések segítenek bennünket felhasználóink olvasási szokásainak megismerésében és személyre szabhatjuk a nekik szánt tartalmainkat, vagy felhasználóink érdeklődésének megfelelően különböző tartalmakat küldhetünk nekik.

Az úgynevezett dupla jóváhagyási eljárást használjuk a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás dokumentálásához, illetve az Ön adataival történő visszaélés megakadályozásához. Ezen eljárás segítségével biztosítjuk, hogy a címzett preferálja a hírlevél küldését. A regisztráció után Ön egy e-mailt kap, melyben a hírlevélre történő regisztrálás megerősítését kérjük. Addig nem küldünk hírlevelet Önnek, amíg meg nem kapjuk a megerősítését.

A hírlevélre való regisztrációt naplózzuk, azért, hogy a jogi követelményeknek megfelelően igazolni tudjuk a regisztrációs eljárást. Ez magában foglalja a regisztráció és a megerősítés idejének, illetve az IP-címnek a tárolását is. Az Ön tárolt adatainak változtatásai is naplózásra kerülnek.

Ön bármikor visszavonhatja a hírlevelünk fogadásához adott hozzájárulását. A hírlevélben található linkre kattintva vagy a WAGO Hungária Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. C épület III. emelet) címére küldött levél segítségével iratkozhat le hírlevelünkről. Amennyiben Ön postai úton küldi leiratkozási kérelmét, a levél kézhezvételétől számított három (3) héten belül történik meg a törlés.

A GDPR 6. cikk (1) (a) pontja, a 7. cikk és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése irányadó a hírlevél e-mail címre küldéséhez történő hozzájárulás esetén. A statisztikai lekérdezések és elemzések, továbbá a regisztrációs eljárás naplózása a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint jogilag megalapozott érdekünk alapján történik. Egy olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevél rendszer létesítése az érdekünk, mely egyrészt üzleti érdekeinket szolgálja (például közvetlen reklámok küldését), másrészt megfelel a felhasználók elvárásainak is.

Amennyiben közvetlen reklám küldéséhez használjuk az Ön személyes adatait, a GDPR 21. cikke szerint ez ellen bármikor kifogással élhet.

Társaságunk egyedi reklámkampány vagy termékbevezetés esetén – promóciós célból - a GDPR 6. cikk (1) (a) vagy (b) pontja alapján további személyes adatokat is kezelhet (pl. postázási cím, az Ön személyes véleménye stb.), amely esetre Társaságunk minden esetben külön adatkezelési tájékoztatót küld az Ön részére.

Egy bejelentkezési felület formájában kínálunk álláspályázati lehetőséget. Itt regisztrálhat és így behívhatja a pályázati ügyintéző szolgáltatást, ami végigvezeti Önt a pályázati folyamaton. Itt minimum a következő információkat kell megadnia magáról: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím és felhasználónév. Ezen kívül Ön minden olyan adatot megadhat magáról, melyről úgy gondolja, hogy hasznos a pályázati jelentkezés szempontjából.

Amikor Ön beküld egy pályázatot vagy mi kezdeményezünk potenciális alkalmazási viszonyt, akkor minden elérhető személyes adatát felhasználjuk a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, illetve a személyes kapcsolatfelvételhez (GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Amennyiben az Európai Unión kívül van a meghirdetett pozíció, akkor szükség szerint a megfelelő EU-n kívüli országba továbbítjuk az Ön személyes adatait (a GDPR 49. cikk (1) (b) pontja alapján, abban az esetben, amikor a GDPR 45. cikk (3) pontjának megfelelő határozat nincs az adott országban, vagy nem biztosított a GDPR 46. cikkének megfelelő biztonsági rendszer).

Amennyiben Ön nem kerül alkalmazásra, akkor a bejelentkezési felületen lehetősége van pályázati adatainak a módosítására. Annak érdelében tároljuk és használjuk az Ön bejelentkezési és egyéb megadott adatait, hogy hozzáférést, módosítást és további pályázati lehetőségeket biztosítsunk az Ön számára (GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Továbbá, amikor új pályázatokat nyújt be, akkor összehasonlítás szempontjából használjuk az Ön korábbi pályázatának adatait (GDPR 6. cikk (1)(a) és (b) pontja). A pályázat lezárását követő 1 év elteltével törlési eljárást indítunk el. Ezt azzal kezdjük, hogy egy azonnali törlési értesítést küldünk az Ön számára, melyhez az e-mail címét használjuk (GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Ön bármikor visszavonhatja pályázati adatainak tárolására és feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, ebben az esetben az adatokat töröljük, illetve a bejelentkezési felületen továbbra is kezelni tudja minden egyes pályázatát.

Amennyiben Ön nem kívánja igénybe venni internetes pályázati szolgáltatásunkat, akkor e-mailben vagy postai úton is beküldheti a pályázatát a bevezetőben szereplő elérhetőségek valamelyikére. Mindössze egyszer vizsgáljuk meg a pályázatot (GDPR 6. cikk (1)(a) és (b) pontja).

Amennyiben Ön munkavállalói viszonyt létesít velünk, akkor az adatait a pályázatából a személyzeti fájlba telepítjük át, majd a munkavállalói viszony időtartamára, valamint a törvény által kötelezett megőrzési ideig tároljuk azokat (GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Az alkalmazási szerződés életbe lépése előtt kifejezetten a munkavállalói viszony során történő adatkezelésünkről ismételten tájékoztatjuk Önt.

A webináriumokhoz a Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; "Cisco") vállalat szolgáltatásait használjuk. A Cisco-val olyan szerződést és megállapodást létesítettünk, ami biztosítja a webináriumainkon résztvevő személyek adatainak biztonságát. A Cisco rendelkezik az EU-US Privacy Shield és a Swiss-US Privacy Shield elnevezésű, magánszemélyek védelmére vonatkozó tanúsítványokkal is. A Cisco a webinárium és a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozás kezelője. Az Adatvédelmi szabályzat itt: https://www.cisco.com/c/hu_hu/about/legal/privacy-full.html (az oldalon a magyar nyelv beállítható).

Adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük (GDPR 6. cikk (1) (a) pontja). A webináriumokon történő részvételhez Önnek minimum a következő információkat kell megadnia magáról: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím. Továbbá a következő információkat is kérjük: cég neve és székhelyének címe (utca, házszám, irányítószám, település).

A webináriumokat rendszeresen rögzítjük, hogy a későbbiekben is meg lehessen tekinteni őket honlapunkon. Annak érdekében, hogy a résztvevők valódi neve ne kerüljön a rögzített felvételre, a szeminárium során az egyes résztvevőknek személy szerint feltett kérdések nem kerülnek rögzítésre. Azonban a szóban megismételt kérdéseket és a rájuk adott válaszokat rögzítjük és későbbi hozzáférés érdekében tároljuk. A szóban feltett kérdések anonim jellegűek, így a résztvevők beazonosítása nem lehetséges.

Ha Ön részt vesz egy webináriumon, a regisztrációkor további információkat kap az eseményről, illetve amennyiben ez a webinárium része, az esemény végén is. Ez lehet egy esemény emlékeztető, a webinárium rögzítéséről információ vagy a felhasználók elégedettségét mérő kérdőív a webináriummal kapcsolatban (GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja).

Amennyiben Ön a webináriumunkra történő regisztráció során a hírlevelünkre is feliratkozik, ehhez a fiók létesítésekor megadott e-mail címét fogjuk használni. Ezt az e-mail címet azonban csak saját hirdetési céljainkra használjuk egészen addig, míg Ön le nem iratkozik hírlevelünkről. Minderről a hírlevél regisztráció során részletes tájékoztatást nyújtunk (visszautasítási lehetőség, GDPR 6. cikk (1) (a) és (b) pontja). Az V. cikk kitételei "Felhasználói adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása a regisztrációt és bejelentkezést követő honlapmegtekintés során" és annak 5. része "E-mailes hírlevél és egyéb közvetlen hirdetések" vonatkoznak ide.

Az Ön rendelkezésére bocsátjuk az ASTRAS portált ("ASTRAS"). Az ASTRAS az Allocation Network GmbH (Arabellastraße 17, 81925 München, Németország) szoftvere. Ezt a partnert gondosan kerestük meg és bíztuk meg a GDPR 28. cikkének megfelelően. Ennek kapcsán kiegészítő adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk, amely meghatározza az adatkezelés tárgyát és időtartamát, az adatkezelés típusát és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait (a GDPR 28. cikk(3) bekezdése szerint). Az ASTRA WAGO általi használatával összefüggésben a következő személyes adatok kerülhetnek feldolgozásra:

 • Személyes törzsadatok; pl. név, munkakör és ágazat
 • Kapcsolattartási és címadatok; pl. fizikai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám
 • Banki adatok; egyéb számla- és fizetési adatok
 • Adóadatok; pl. adóazonosító- és/vagy adószám, szerződéses adatok, mint például a megrendelt áruk vagy nyújtott szolgáltatások típusa és összege
 • Hitelképesség és fizetési feltételek
 • Reklamációk kapcsán kezelt adatok
 • Jogosultsági és hitelesítési adatok; pl. azonosító adatok, aláírás, cégbélyegző és jelszavak
 • Az Ön és köztünk, valamint a velünk kapcsolatban álló vállalatok közötti üzleti kapcsolatra vonatkozó múltbeli adatok
 • Reklám- és értékesítési adatok, beleértve a célcsoportokra vonatkozó információkat is
 • Folyamatos kapcsolattartás vagy üzletszerzés keretébe tartozó adatok; pl. a megtörtént beszélgetésekre vonatkozó adatok, beleértve a dátumot, az időpontot és a célt is
 • A levelezés másolatai, amennyiben azok összhangban vannak a rendeltetésszerű felhasználással és jogalapokkal írásban, e-mailben vagy telefaxon keresztül
Az alábbi célokra használjuk adatait:
 • Az Öntől igényelt szolgáltatások teljesítéséhez;
 • annak biztosítására, hogy weboldalunk és az azon található tartalom a lehető leghatékonyabb és legérdekesebb módon kerüljön bemutatásra az Ön számára;
 • hogy teljesítsük az Ön és köztünk létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeinket;
 • hogy lehetővé tegyük az Ön részvételét az interaktív megrendelésekben, amennyiben Ön ezt kívánja;
 • hogy tájékoztassuk Önt a szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokról.
Az Ön személyes adatait akkor, olyan mértékben és annyi ideig gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk és használjuk fel, amikor, amennyire és ameddig az egy szerződéses kapcsolat esetleges kezdeményezéséhez, igazolásához, teljesítéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
Ezen túlmenően személyes adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és felhasználására csak akkor kerül sor, ha azt jogszabályi rendelkezés előírja vagy engedélyezi, vagy ha Ön ehhez hozzájárulását adta. Az alkalmazandó jogszabályokról külön helyen tájékoztatjuk Önt.
Az üzleti kapcsolatok kezdeményezése kapcsán és a jogilag megengedett kereteken belül jogosultak vagyunk ellenőrizni a partner fizetési késedelemmel kapcsolatos kockázatát, az áru-adásvételi szerződés indokoltságáról, teljesítéséről vagy megszüntetéséről való döntés céljából.
Fenti tevékenység kapcsán az ügyfél jövőbeli magatartásának valószínűségi értékei kerülnek feldolgozásra. A valószínűségi adatok kiszámításához a partner címadatai és a pénzintézetektől származó hiteladatok is felhasználásra kerülnek.
A fenti ellenőrzéshez előfordulhat, hogy pénzintézetek vagy más harmadik személyek szolgáltatásai kerülnek igénybevételre; e célból Önről adatok kerülnek továbbításra vagy ilyen adatokra vonatkozó kérés érkezik.
Az adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása ezen cél kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján történik.
Ebben a körben jogosultak vagyunk arra is, hogy a partneri adatokat harmadik félnek továbbítsuk, ha és amennyiben ez szükséges a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához és a szerződés teljesítéséhez (pl. a kiszállításhoz, számlázáshoz vagy ügyfélkezeléshez) a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez. Szükség esetén - a jogszabályok által megengedett mértékben - továbbítjuk ezeket az adatokat harmadik személyeknek; pl. követelésbehajtó cégeknek bizonyos feltételek esetén követelések behajtása céljából is, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és/vagy f) pontja alapján.

Ha Ön információkat ("Letöltések") kíván letölteni a weboldalunkon vagy a WAGO Letöltőközponton keresztül, előzetes regisztrációra van szükség. A regisztrációhoz mind az Ön személyes adatait (titulus, keresztnév, vezetéknév és e-mail cím), mind a cégadatait (cégnév, székhelycím, irányítószám, város és ország) feldolgozzuk. Ezekre az adatokra vonatkozóan a jogosulatlan hozzáférési kísérletek megakadályozása, az egyértelmű meghatározás lehetővé tétele, a szankciós lista ellenőrzése és a csalási kísérletekkel szembeni védelem érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és f) pont). Mindemellett lehetősége van arra, hogy további - opcionális - információkat osszon meg velünk magáról és/vagy cégéről.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait különösen akkor, olyan mértékben és annyi ideig gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk és használjuk fel, ha, amennyiben és ameddig ez szükséges egy szerződéses kapcsolat esetleges kezdeményezéséhez, létrehozásához, teljesítéséhez vagy megszüntetéséhez. Így a szerződéses jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése céljából az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül is gyűjthetjük, tárolhatjuk, módosíthatjuk és továbbíthatjuk, mindaddig, amíg ezt jogszabály lehetővé teszi számunkra. Ennek jogalapja a GDPR 6 cikk. (1) bekezdés b) pontja.

Így az Ön személyes adatait különösen a következő célokra használjuk fel:

 • A tőlünk kért letöltések lehetővé tétele;
 • Annak biztosítása érdekében, hogy weboldalunk és a rajta található tartalom a lehető leghatékonyabb és legérdekesebb módon jelenjen meg az Ön számára;
 • Az Ön és köztünk létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése;

A személyes adatok további gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és felhasználására csak akkor kerül sor, ha azt jogszabály előírja vagy engedélyezi, vagy ha Ön ehhez hozzájárult. Az alkalmazandó jogalapról külön tájékoztatjuk Önt.

A szankciós lista ellenőrzése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) szükségessé válhat az Ön személyes adatainak és a regisztrációs maszkból származó adatoknak a továbbítása olyan vállalatoknak, amelyeket a szankciós lista ellenőrzéséhez veszünk igénybe. Ezekben az esetekben csak olyan szolgáltatókkal dolgozunk együtt, akiket szerződésben köteleztünk az adatvédelmi követelmények betartására, vagy akiket jogszabályi előírások miatt köteleznek az adatvédelmi követelmények betartására. Mindkét esetben csak a szükséges adatokat adjuk tovább.

A letöltés keretében kezdetben olyan technikai információkat gyűjtünk, mint a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információk, a használt végpont, valamint az Ön IP-címe, a letöltések száma tárgyanként és a letöltés időpontja. Ezeket az információkat a szolgáltatások technikai fejlesztésére használjuk fel a technikai adatok vagy a célcsoportok és letöltési viselkedésük alapján a letöltési helyük (amely az IP-cím segítségével meghatározható) vagy a hozzáférési idők alapján. Személyes értékelésre nem kerül sor. Például nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot az Ön személyes letöltési magatartása alapján - megfelelő hozzájárulás vagy más jogalap nélkül.

VI. Smart Designer projekttervező

Termékeink konfigurálása céljából ingyenes projekttervező szoftvert kínálunk. Ön regisztálhat saját projektjei tárolása és a projekteknek egy későbbi időpontban történő ismételt megtekintése céljából. Minimum a következő információkat kell megadnia magáról: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, vállalat neve, címe (utca, házszám, irányítószám, város) ország, jelszó.

A rögzített adatokat árak iránti érdeklődéshez és a konfigurátorban szereplő projektekből származó rendelésekhez használjuk, majd a létrehozott projektdokumentációban kerülnek megjelenítésre (GDPR 6. cikk (1) (b) és (f) pontja).

A sütik használatának visszautasításához Ön kiválaszthatja a böngészőjében a „nem fogadom el a sütiket” beállítást. Ebben az esetben nem lehet használni a Smart Designer-t.

Ha Ön már regisztrált a Smart Designer hírlevelünkre, az Ön által megadott e-mail címet fogjuk használni a fiókkezeléshez, árajánlatokhoz, projekttervezéshez és az Ön által létesített konfigurátorral készített projektekhez kapcsolódó rendelésekhez is. Ezt az e-mail címet azonban csak saját hirdetési céljainkra használjuk egészen addig, míg Ön le nem iratkozik hírlevelünkről. Minderről a hírlevél regisztráció során részletes tájékoztatást nyújtunk (visszautasítási lehetőség, GDPR 6. cikk (1)(a) és (b) pontja). Az V. cikk kitételei "Felhasználói adatok gyűjtése, tárolása és felhasználása a regisztrációt és bejelentkezést követő honlapmegtekintés során" és annak 5. része "E-mailes hírlevél és egyéb közvetlen hirdetések" vonatkoznak ide.

VII. Az Office365 termékek használata során történő adatkezeléssel kapcsolatos információk

Microsoft Corporation

1 Microsoft Way

Redmond, Washington 98052, USA

(a továbbiakban "Microsoft")

Adatvédelem a Microsoft-nál

Microsoft Corporation

Chief Privacy Officer

1 Microsoft Way

Redmond, Washington 98052, USA

A Microsoft Ireland Operations Limited a Microsoft adatbiztonsággal kapcsolatos képviselő szerve az Európai Gazdasági Közösség és Svájc területén.

Az adatvédelemmel kapcsolatos felelős a Microsoft Ireland Operations Limited vállalatnál a következő címen érhető el:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.

Data Protection

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18, D18 P521, Ireland

A Microsoft Office365 terméksorozatát használjuk az Ön személyes adatainak egyszerű és kölcsönös feldolgozásához. Alapvetően a Microsoft Office365 terméksorozatból a Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, és MS Teams termékeket használjuk az adatkezelés során.

Az adatkezelés típusa és célja ezért a professzionális szolgáltatások ideiglenes ellátására vonatkozik, ami összhangban áll a WAGO licencével és valamennyi olyan szolgáltatásra vonatkozó megállapodással, ami a WAGO és a Microsoft között jött létre.

Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pontjának figyelembe vételével kezeljük. Jogilag megalapozott érdekünk fűződik a belső adminisztrációs céljainkat segítő vállalati csoportok, az érintett és az adatok kezelője közti hatékony kapcsolat fenntartásához. Amennyiben az adatfeldolgozás eltérő jogi szabályozásokon nyugszik, erről Önt a megfelelő helyen külön tájékoztatni fogjuk.

Mielőtt Ön elkezdené használni az Office365 terméksorozatot, előzetes regisztráció szükséges. Ehhez minimum a következő adatok megadása szükséges:

 • Megnevezés (pl. keresztnév és vezetéknév)
 • E-mail cím

A regisztrációt követően Ön a profiljában feltüntetheti az alábbi adatokat is:

 • Keresztnév és vezetéknév
 • Beosztás
 • Kapcsolat
 • Munkahelyi telefonszám
 • Munkahely címe (utca, házszám, irányítószám, település)
 • Profilkép

Együttműködésünk alapján az online szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mailekhez, dokumentumokhoz és egyéb elektronikus adatkezelés esetén használjuk a személyes adatokat.

Az Office365 terméksorozat speciális felhasználásától függően ez az alábbiakra vonatkozhat:

 • Alapvető személyes adatok (pl. születési hely, utca neve, házszám, irányítószám, tartózkodási hely/település, ország, mobiltelefonszám, keresztnév, vezetéknév, megszólítás, e-mail cím, születési dátum);
 • Kapcsolat (pl. címek, e-mail cím, telefonszámok, vészhelyzeti kapcsolat);
 • Pénzügyi és biztosítási adatok (pl. biztosítás száma, bankszámla megnevezése és száma, biztosítás típusa, hitelminősítés);
 • Üzleti adatok (pl. vásárlások története, különleges ajánlatok, előfizetéssel kapcsolatos információk, fizetési határidők);
 • Személyzeti és alkalmazási adatok (pl. alkalmazotti státusz feltüntetése, alkalmazásra vonatkozó információk (pl. önéletrajz, előző munkaviszonyok, képzések/iskolázottság adatai);
 • Képzések adatai (pl. képzések összesítése, jelenlegi képzésben való részvétel, legmagasabb végzettség).

További protokollokkal és telemetriás adatokkal kapcsolatban a szolgáltató alábbi Adatvédelmi szabályzatára hivatkozunk: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement (az oldalon magyar nyelv beállítható).

Csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amiket személyesen Öntől kapunk, vagy amiket feladataink ellátásához cégcsoportunkon belül kapunk (lásd https://www.wago.com/global/wago-group/international).

Néhány esetben előfordulhat, hogy az Ön vállalatának képviselője adja meg számunkra az Ön adatait: pl. a munkaadója, vagy olyan harmadik fél, amivel már meglévő, esetleg közeljövőben létesülő partneri vagy ügyféli kapcsolatban állunk.

Belső használatra: Kommunikációs partnerek és a WAGO adott pozícióban dolgozó alkalmazottai

Külső használatra: Kérjük, vegye figyelembe, hogy különösképpen az együttműködési platformok esetében előfordulhat, hogy rajtunk, Önön és az Ön szervezetén kívül harmadik felek (pl. más szervezetek tagjai) is hozzáférhetnek a kommunikáció során (pl. TEAMS-en keresztül) továbbított személyes adatokhoz. Nem lehet kizárni, hogy a továbbított személyes adatokat így más harmadik személy használja, vagy további harmadik személyhez továbbítódik.

Ezért hivatkozunk most itt az Ön saját vállalatának belső adatkezelési szabályzatára, valamint az együttműködésben részt vevő bármely harmadik személy szabályzatára.

Nem EU tagállam esetén az Ön személyes adatait kizárólag a következő, ide vonatkozó megfelelő biztonsági intézkedéseket figyelembe véve továbbítjuk:

Amennyiben Ön nem adja meg számunkra az adatait, előfordulhat, hogy szerződéses megállapodáshoz kötött szolgáltatásainkat nem tudjuk az Ön számára biztosítani.

A WAGO nem végez semmiféle automatikus döntéshozatalt vagy profilkészítést az Ön személyes adatainak kezelése során egyetlen Office365 termék használatakor sem.

VIII. Adatkezelésközösségi médián keresztül

Közösségi média oldalakon nyilvános hozzáférésű profiljaink vannak.

Általában a közösségi média oldalak, mint pl. a Facebook az Ön felhasználói tevékenységét többféle szempontból elemzi, amikor Ön felkeresi a felületüket vagy egy olyan honlapot, aminek integrált közösségi média tartalma van (pl. "like" gombok vagy hirdetési bannerek). A közösségi médiákon található oldalaink megtekintése számos adatvédelemmel kapcsolatos eljárást von maga után. Ezek a következőek:

Amikor Ön be van jelentkezve a fiókjába a közösségi média felületén és felkeresi a mi oldalunkat, a közösségi média portál operátora hozzárendelheti ezt a megtekintést az Ön felhasználói fiókjához. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait begyűjthetik akkor is, amikor nincs bejelentkezve vagy az adott közösségi média felületén nincs fiókja. Ebben az esetben az Ön adatait pl. azok a sütik gyűjtik be, amik az Ön végfelhasználói eszközén vagy az Ön IP-címmel történt bejelentkezésekor lettek elmentve.

A közösségi média portáljának operátora az így begyűjtött adatokat arra használja, hogy az Ön által preferált és az Ön érdeklődési körén alapuló felhasználói profilokat készítsen. Így az Ön számára akár az adott közösségi média felületén, akár azon kívül azok a hirdetések jelennek meg, amik az Ön érdeklődéséhez kapcsolhatók. Ha az adott közösségi média felületén Önnek van fiókja, az Ön érdeklődési körébe tartozó hirdetések valamennyi eszközön megjelennek, amin be van jelentkezve.

Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy mi sem monitorozni, sem kontrollálni nem tudjuk a közösségi média felületek adatkezelési eljárásait. Szolgáltatótól függően a közösségi média felületek operátorai további adatkezelési eljárást tudnak folytatni. Minderre vonatkozóan meg lehet keresni az adott közösségi média portálok felhasználói és adatvédelmi szabályzatait.

A közösségi felületeken való jelenlétünk az interneten történő lehető legszélesebb körű megjelenést biztosítja számunkra. Ez a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján jogilag megalapozott érdekünk. A közösségi média által kezdeményezett adatelemzési eljárás különböző jogi szabályozásokat vehet alapul, amiket a közösségi média operátorainak kell nyilvánosságra hozni (pl. a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja a hozzájárulásról).

Amikor Ön meglátogatja valamelyik közösségi médián (pl. Facebookon) található oldalunkat, a közösségi média platform operátorával együtt közösen vállaljuk a felelősséget az adatkezelést illetően. Ön érvényesítheti a saját jogait (hozzáférés, javítás, törlés, hozzáférés megszüntetése, adatszállítás és panasztétel) velünk és/vagy a közösségi média portál (pl. Facebook) operátorával szemben.

Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi média portáljának operátorával közösen vállalt felelősségünk ellenére nekünk nincs teljes körű kezelési felhatalmazásunk a közösségi média portál által alkalmazott adatkezelést illetően. A számunkra biztosított lehetőségek elsősorban az adott szolgáltató vállalat szabályzatán alapulnak.

The data we collect directly via the social media presence will be erased from our systems as soon as any purpose for its storage lapses, you ask us to erase it or you withdraw your consent to the storage. Stored cookies remain on your end device until you delete them. Mandatory statutory provisions—in particular, retention periods—remain unaffected.

We have no control over the duration of storage of your data which the operators of the social network store for their own purposes. For details on this, please contact the operators of the social networks directly (e.g., in their privacy policy; see below).

Nem használunk sem közösségi média felületekről, sem honlapunkról automatikusan aktivált hálózati betöltéseket (pl. iFrames). A közösségi média felületeken (pl. Facebook, YouTube, LinkedIn, stb.) lévő gombjaink mindössze azt a célt szolgálják, hogy Önt eljuttassák az adott szolgáltató honlapjára. Ha Ön rákattint ezekre a linkekre, akkor az adott közösségi média hálózat vagy felület honlapjára jut. Ott a szolgáltató adatvédelmi szabályzata az irányadó. Az adott szolgáltató felelős azért, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos követelményeknek megfeleljen. Ezen kívül néhány közösségi média hálózaton vagy felületen online is jelen vagyunk, hogy az ott aktív felhasználókat is tájékoztatni tudjuk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve kommunikálni tudjunk velük. A GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján jogilag megalapozott érdekünk a termékértékesítés céljából történő felhasználás. Habár a WAGO-nak nincs ezen felületeken lévő profil adatok feldolgozásához hozzáférése, a felületek használata miatt a WAGO adott körülmények között az adatbiztonsági törvény szerint osztott felelősségvállalással tartozik.

Az Ön személyes adatainak feldolgozási részleteit, valamint az Ön visszautasítási lehetőségét illetően (elutasítás), az alábbiakra hivatkozunk:

Facebook
Látogassa meg Facebook oldalunkat. A szolgáltató a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). A Facebook rendelkezik az EU-US Privacy Shield és a Swiss-US Privacy Shield elnevezésű, magánszemélyek védelmére vonatkozó tanúsítványokkal is.
Anyacégünk, a WAGO GmbH (under Swiss law) & Co. KG (Hansastr. 27. 32423 Minden) a Facebookkal a közös adatvédelemre vonatkozólag megállapodást kötött (Controller Addendum). Ez a megállapodás meghatározza, hogy az adott adatfeldolgozási folyamatért anyacégünk és/vagy a Facebook vállal-e felelősséget akkor, amikor Ön meglátogatja a Facebook oldalunkat. A megállapodás megtekintéséhez kattintson erre a link-re: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Felhasználói fiókjában önállóan beállíthatja a hirdetésekkel kapcsolatos preferenciáit. Ehhez kattintson az alábbi linkre és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
A Facebook Adatvédelmi szabályzata itt: https://www.facebook.com/about/privacy/.
YouTube
Látogasson meg minket a You Tube-on. A szolgáltató a YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) képviseletében. A YouTube rendelkezik az EU-US Privacy Shield és a Swiss-US Privacy Shield elnevezésű, magánszemélyek védelmére vonatkozó tanúsítványokkal is.
LinkedIn
Látogasson meg minket a LinkedIn-en. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. A LinedIn rendelkezik az EU-US Privacy Shield és a Swiss-US Privacy Shield elnevezésű, magánszemélyek védelmére vonatkozó tanúsítványokkal is.
Adatvédelmi szabályzat itt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (az oldalon a magyar nyelv beállítható), elutasítás itt: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

IX. Visszaélés-jelentési rendszer

A visszaélést jelentők etikátlan, illegális és felelőtlen cselekedetekről számolnak be, nem besúgók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által saját magáról, munkatársairól vagy üzleti tevékenysége bármely területéről megadott információk olyan eljárások részét képezik, amelyek hatással vannak más személyekre is. Ezért arra kérjük, hogy legjobb tudása szerint megbízható információkat szolgáltasson. Még ha nincsenek is szankciók és Ön jóhiszeműen szolgáltat olyan adatokat, amelyekről később kiderül, hogy nem helyénvalóak, a hamis, vagy félrevezető információk szolgáltatása akkor sem tolerált.

Amikor Ön a visszaélés-jelentési rendszeren keresztül jelent incidenseket, mi megvédjük az Ön személyes adatait, tehát a jelentés semmiféle hátránnyal nem jár az Ön számára.

Amikor Ön a jelentési űrlapon ad meg személyes adatokat, akkor mi ezeket kizárólag a bejelentett incidens kivizsgálásához használjuk fel visszaélés-jelentési rendszerünkben. Adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján. Az Ön személyes adatainak kezelése jogilag megalapozott érdekünk, hiszen az Ön által bejelentett incidens hatékony kivizsgálását szolgálja.

Természetesen előfordulhat, hogy Ön a jelentésében személyes adatokat ad meg. Ez az információ például kapcsolatban lehet az Ön aggodalmával, vagy azokkal a körülményekkel, amik során Ön tudomást szerzett az incidensről. Ezeket az adatokat kezeljük az Ön által bejelentett incidens hatékony kivizsgálása során.

Amennyiben személyes adatokat továbbítunk a bejelentett incidens további felderítése érdekében olyan személyek számára, akiket foglalkozásukból adódóan titoktartás kötelez (pl. ügyvédek és könyvvizsgálók), vagy olyan harmadik felek számára, akiket külön bizalmassági szerződés kötelez (pl. nyomozóirodák), illetve ha a bejelentett személlyel szemben bármilyen jogi követelés felmerül, mindez jogilag megalapozott érdekeinket szolgálja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján, így a jogi kötelezettségeknek eleget teszünk (GDPR 6. cikk (1) (c) pontja).

Amennyiben a bejelentett személlyel kapcsolatban bűnügyi eljárás folyik, a személyes adatokat a bűnüldöző szervek számára továbbítanunk kell. Mindez jogilag megalapozott érdekünkben áll a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján, így a jogi kötelezettségeknek eleget teszünk (GDPR 6. cikk (1) (c) pontja).

Ha Ön a szabályokat betartva használja rendszerünket, nincs mitől tartania. Ha a visszaélés-jelentési rendszert egy másik személy számára történő kár okozása céljából használja valaki, akkor jogunkban áll eljárást folytatni a visszaélést jelentővel szemben. Jogilag megalapozott érdekünk a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján az, hogy védelmet biztosítsunk a becsületes visszaélést jelentők számára és a visszaélés-jelentési rendszerünket megvédjük a helytelen használattal szemben.

X. Tárolás időtartama

Az Ön adatait az adatkezelés céljától függően különböző időtartamig tároljuk.

Amennyiben adott tárolási időszak kerül feltüntetésre a begyűjtéskor (például a hozzájárulási nyilatkozat részeként), akkor a személyes adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk a tárolási cél teljesítéséhez, kivéve azt az esetet, amikor törvényes megőrzési kötelezettségek (mint kereskedelmi és adózási megőrzési kötelezettség) zárják ki a törlés lehetőségét. Ezért általában az üzleti kapcsolat időtartama során az Ön adatai feldolgozásra kerülnek (a kezdetektől a szerződésben foglaltak teljesítésének befejezéséig, illetve az Ön érdekében álló valamennyi információ feldolgozásának befejezéséig).

Ezen kívül az Ön adatait az adatmegőrzés jogi kereteinek és dokumentálási kötelezettségeinek megfelelően tároljuk, a megfelelő garancia, jótállás és elévülési időtartam alkalmazásával. Jogi viták esetén a viták lezárásáig az adatokra bizonyítékként van szükség.

XI. Visszavonási jog

Jövőbeni következményekkel és indoklás nélkül Ön bármikor visszavonhatja a számunkra adatgyűjtésre és használatra vonatkozó hozzájárulását anélkül, hogy ez érintené az Ön hozzájárulásával végzett, a visszavonás előtti adatkezelések törvényes mivoltát. A visszavonás után csak akkor folytathatja a WAGO az Ön személyes adatainak kezelését, ha az más jogi indok vagy törvényi kötelezettség miatt szükséges. Visszavonási kérelmét az adatkezelőknek, vagy az impresszumban szereplő kapcsolattartási címre küldheti el. Ha műszakilag megoldható, akkor a fiókjában is rendelkezésre bocsátjuk a visszavonási beállítást.

XII. Adatvédelmi ügyintéző

Ha Önnek személyes adatai védelmére, ezen adatvédelmi nyilatkozatra, hozzájárulási nyilatkozatra és személyes adatainak feldolgozására vonatkozó kérdései vannak vagy adatvédelemmel kapcsolatos panasza van, akkor a következő e-mail címen fordulhat adatvédelmi ügyintézőnkhöz: Edit.Gyallai@wago.com

WAGO Hungária Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ-

 • Név: Gyallai Edit
 • Cím:: 2040 Budaörs Szabadság út 117. C épület III. emelet
 • Telefonszám: 06-23-791-000
 • Email: Edit.Gyallai@wago.com

Ezen adatvédelmi nyilatkozattól függetlenül a GDPR 13. cikkének (2) bekezdés (1)(d) pontja alapján Önnek joga van az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni. Az illetékes adatvédelmi hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

XIII. Az adatvédelmi nyilatkozat jóváhagyása, változtatások

A WAGO Hungária Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán történt közzétételétől számítva ezen adatvédelmi nyilatkozat visszavonásig hatályos.

Az adatvédelmi nyilatkozat megerősítése és jóváhagyása ajánlataink elfogadásának elengedhetetlen feltétele.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi rendelkezések és az adatvédelem menete folyamatosan változhat, ennek megfelelően kell változtatnunk az adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. Ebben az esetben az Ön számára egyértelmű módon ismertetjük a változásokat. Továbbá célszerű tájékozódnia a jogszabályokban és vállalati gyakorlatunkban bekövetkező változásokról.