Nyheter
WAGO Lisensavtale for programvare (Vilkår for bruk)

Versjon: 1. september 2018

I tillegg til leieavtalen for programvaren, inngår WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ("WAGO") og kunden (også kalt "brukeren" i dette dokumentet") følgende lisensavtale, der kunden uttrykkelig bekrefter å ikke være en forbruker (i henhold til § 13 i den tyske privatrettslige lovgivningen (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Bruker har rett til (men er ikke forpliktet til) å registrere seg på www.wago.no for å motta det produktspesifikke nyhetsbrevet.

§ 1 Generelle vilkår for bruk

1. Basic content of the right of use. I henhold til den godtatte lisensmodellen (se underpunkt 2 nedenfor og vilkårene for bruk som er regulert i denne lisensavtalen for programvaren), gir WAGO brukeren en ikke-eksklusiv rett som, med mindre annet er avtalt, ikke utløper og ikke kan overdras, til personlig bruk av den medfølgende programvaren i objektkode i henhold til denne lisensavtalen. Hvis det finnes et behov, og noe annet ikke er avtalt, skal brukeren påta seg ansvaret for installasjon og konfigurering av programvaren (se § 5). Programvaren kan ikke endres, og bruksrettighetene knyttet til den respektive lisensieringsmodellen kan ikke overføres til tredjeparter (inkludert ved underlisensiering) med mindre annet er uttrykkelig regulert i disse vilkårene for bruk eller i en individuell avtale. I et slikt tilfelle må brukeren forplikte tredjeparten til å påta seg det fulle omfanget av rettigheter og plikter i henhold til denne lisensavtalen. Videre skal lisensens omfang tolkes på strengest mulig måte dersom det skulle oppstå noen tvil.

2. Lisensieringsmodeller

  • "Individuelle lisenser" inkluderer retten til å bruke programvaren og den tilhørende lisensnøkkelen på eller med en datamaskin. Samtidig parallell bruk på andre datamaskiner eller mer enn én forekomst av nettportalen er ikke tillatt.
  • "Arbeidsstasjon-lisenser" gir rett til å bruke programvaren på eller med opptil to datamaskiner samtidig, og omfatter derfor to tilhørende lisensnøkler. Samtidig parallell bruk av mer enn to forekomster av nettportalen er ikke tillatt.
  • "Flerbrukerlisenser" gir rett til å bruke programvaren og lisensnøklene samtidig på eller med flere datamaskiner eller flere forekomster av nettportalen, tilsvarende antall kjøpte lisensnøkler.
  • "Områdelisenser" gir rett til å bruke programvaren og den tilhørende lisensnøkkelen på eller med et stort antall datamaskiner på ett av anleggene til brukeren.
  • "Kjøpslisenser" gir brukeren rett til å bruke programvaren og den tilhørende lisensnøkkelen på et ubegrenset antall datamaskiner og på et ubegrenset antall av bedriftens anlegg.
  • "Lisenspoeng" gir rett til å bruke programvaren i omfanget som defineres av antall poeng. Avhengig av artikkelen gjelder ulike kriterier for beregning av hvor mange poeng som kreves. Dette kan for eksempel være produktets kompleksitet, en funksjonell skalering (antall enheter per antall tilkoblinger, en tidsbestemt skalering eller en kombinasjon av slike kriterier.

3. Oppklaringer:

  • Midlertidige lisenser: Hvis en lisensmodell spesielt nevnes gjennom adjektivet "midlertidig" (eller et tilsvarende tillegg), er den tilsvarende lisensen gyldig i en begrenset periode, med gyldighetsperioden (beregnet fra den første installasjonen eller bruken) oppført på den spesifikke lisensetiketten. Midlertidige lisenser kan forlenges gjennom tilsvarende lisensnøkler eller konverteres til en permanent lisens. Prisen for lisensnøklene som trengs for dette er basert på den nåværende WAGO-katalogen. Programvaren kan ikke lenger brukes etter at perioden har utløpt.
  • Kjøpslisenser: Med mindre annet er avtalt, gir kjøpslisenser også brukeren rett til å bruke programvaren i sluttproduktene sine, forutsatt at slike sluttprodukter inneholder WAGOs automasjonsteknologi. I så fall har brukeren rett til å gi bruksrett til den tiltenkte bruken av sluttproduktet, i den grad det er nødvendig (lisensnøkkelen kan imidlertid uansett ikke overdras).
  • I denne lisensavtalen betyr "datamaskin" også "kontroller" eller "innebygde enheter". Det kan være nødvendig å involvere WAGO dersom lisensen skal overføres til en annen datamaskin.

§ 2 Spesielle vilkår for bruk

1. Type programvare. Hvis lisensinnehaveren bruker teknisk programvare (heretter kalt "ESW") til å produsere egne programmer eller data som inneholder deler av ESW, har lisensinnehaveren rett, uten å betale lisensavgifter, til å kopiere eller bruke slike deler av ESW som en del av sine egne programmer eller data, eller til å la tredjeparter bruke dem. Hvis lisensinnehaveren inkluderer runtime-programvare ("RSW"), eller deler av dette, i egne programmer eller data, må lisensinnehaveren, før hver installasjon eller duplisering av egne programmer eller data som inneholder RSW eller deler av disse – hva enn som skjer først – installere en lisens for RSW for det tiltenkte bruksformålet i henhold til den gjeldende WAGO katalogen på tidspunktet. Med mindre programvaretypen ellers er uttrykkelig avtalt i form av en kontrakt, skal de ovenstående bestemmelsene for RSW gjelde automatisk.

2. Prøveversjoner. Prøveversjoner som kan lastes ned og installeres gratis fra WAGOs nettsted, uten bestilling, eller som kan brukes på nett uten installasjon, inkluderer retten til å prøve programvaren i en prøveperiode som normalt er begrenset til 30 dager med bruk. Det gis ingen rettigheter utover dette. "Dager med bruk" er kun kalenderdager der programvaren har blitt startet minst én gang. Nedlasting, installasjon og bruk av prøveversjoner skjer på brukerens egen risiko. WAGO vil uttrykkelig presisere at det gis ingen garanti for at prøveversjonen egner seg til brukerens tiltenkte bruk. Prøveversjoner er uansett fullt funksjonelle programvareversjoner der alle funksjonene kan brukes, inkludert nedlastingen. Hvis brukeren ber om det, kan den 30 dagers prøveperioden forlenges gjennom en forlenget prøvelisens, etter WAGOs eget skjønn. Hvis brukeren bestemmer seg for en bestemt lisensmodell etter at prøveperioden har utløpet, kan brukeren kjøpe den nødvendige lisensen for dette og aktivere fullversjonen ved å skrive inn den aktuelle lisensnøkkelen. Bestemmelsene i denne lisensavtalen gjelder for fullversjonen etter at den er aktivert.

3. "WAGOs programvarekomponenter", som er uttrykkelig merket som "gratis", eller som ved riktig bruk eller teknisk implementering tillater bruk i tredjeparters kontrollere, gir brukeren rett til å bruke lisensierte komponenter (spesielt WAGO-bibliotekene) i sluttproduktene sine forutsatt at WAGOs automasjonsteknologi brukes på en slik måte at den er aktivt innlemmet i (og ikke bare tilstede) sluttproduktet. Kobling til annen programvare for å etablere interoperabilitet er tillatt innenfor dette rammeverket. Det gis ingen ytterligere rettigheter. Spesielt er brukeren ikke autorisert til å bruke og/eller markedsføre deler hentet ut fra WAGOs programvarekomponenter.

§ 3 Bruksbegrensninger

1. Bruksbegrensninger. Underlagt lovbestemte krav eller andre bestemmelser i denne lisensavtalen, tillates brukeren ikke å (i) kopiere eller på annen måte duplisere noen del av programvaren (unntatt i den grad loven tillater det for sikkerhetskopiering), (ii) publisere eller gjøre den kjøpte programvaren tilgjengelig, enten via kabel eller trådløst, (iii) oversette, analysere, dekode, konvertere eller demontere kildekoden til programvaren, eller på annen måte endre den, (iv) lage feil avledede verker basert helt eller delvis på programvaren, (v) endre eller fjerne merknader eller referanser til opphavsrett eller andre beskyttede rettigheter, (vi) urettmessig sende programvaren til andre personer (for eksempel ved leie, utlån eller leasing) eller (vii) bruke programvaren i områder med spesiell risiko som krever feilfri kontinuerlig drift og der en feil i programvaren kan medføre umiddelbar risiko for liv, lemmer, helse eller betydelig skade på eiendom eller miljø (for eksempel drift av atomkraftverk , våpensystemer, fly og motorvogner).

2. Oppklaringer: Det oppklares (x) at ingen garanti gis at for den lisensierte programvaren (inkludert WAGOs programvarekomponenter) faktisk egner seg for et bestemt formål (med mindre annet er avtalt skriftlig), (y) at den kontraktsmessige overføringen av programvaren fra WAGOs grossister til sluttkunder ikke representerer feilaktig overføring i tråd med underpunkt (vi) i foregående paragraf 1 og (z) at brukeren av WAGOs programvarekomponenter ikke har tillatelse til å bruke de lisensierte komponentene (for eksempel WAGO-biblioteket) i sluttprodukter der WAGOs automasjonsteknologi ikke aktivt brukes, men bare er der eller ikke brukes i det hele tatt.

§ 4 Tredjeparts programvarekomponenter

1. Programvare med åpen kilde. Hvis programvaren inneholder programvare med åpen kilde (også kalt "OSS" her), nevnes dette i filen Readme_OSS i programvaren (eller i filen som tilsvarer denne). Alternativt gjøres den tilsvarende filen også tilgjengelig med en lenke for nedlasting eller via e-post i en periode på opptil tre år etter kjøp av produktet. Det samme gjelder den tilhørende kildekoden. Brukeren har tillatelse til å bruke programvaren med åpen kilde utover programvarens normale bruk i henhold til OSS-lisensvilkårene som gjelder i hvert tilfelle. Disse OSS-lisensvilkårene følger med programvaren og, i forhold til lisensinnehavernes rettigheter, prioriteres over denne lisensavtalen og de generelle vilkårene for salg og levering av WAGO, spesielt med hensyn til eventuelle copyleft-effekter. OSS-lisensvilkårene har også prioritet i den grad de, basert på kombinasjonen av OSS-komponenter og patentbeskyttede komponenter, også gir brukeren visse bruksrettigheter i forhold til de patentbeskyttede komponentene eller slike bruksrettigheter skal gis i henhold til WAGOs OSS-lisensvilkår. Hvis brukeren ber om det, vil WAGO gi brukeren OSS-kildekoden mot tilsvarende refusjon av utgifter, forutsatt at lisensvilkårene for OSS tillater slik utlevering av kildekoden. En slik forespørsel skal sendes til:

Teknisk støtte AUTOMASJON
Telefon: +49 (571) 887 44555
Faks: +49 (571) 887 844555
E-post: support@wago.com

2. Tredjeparts programvare. I tillegg til OSS kan programvaren også inneholde kommersiell programvare lisensiert av tredjeparter – med andre ord programvare som WAGO ikke har utviklet selv, men som WAGO har fått lisens for fra tredjeparter. Hvis brukeren i et slikt tilfelle, sammen med programvaren og Readme_OSS-filen, mottar vilkårene og betingelsene til den respektive lisensgiveren for programvare lisensiert av tredjeparter (her kalt "tredjeparters lisensvilkår"), eller eventuelt hvis slike tredjeparters lisensvilkår er tilgjengelige på harddisken etter installasjon, gjelder de for lisensgiverens ansvar overfor brukeren.

3. Garanti og ansvar. Omfanget av WAGOs lovbestemte og kontraktsfestede garanti er begrenset til programvarekomponentene som ikke er OSS, men som WAGO er enten forfatteren av eller har kommersielle bruksrettigheter til.

§ 5 Installasjon av programvaren

1. Programvareinstallasjon. I henhold til avtalen leverer WAGO programvaren til brukeren, enten på lagringsmedier, via nedlasting, som et produktkomponent eller ved å gi tilgang på nett. Brukeren har ansvar for installasjon og konfigurering (om nødvendig). Under aktivering sender programvaren WAGO informasjon om programvaren og, ved behov, om brukerens datamaskin. Du finner mer om dette på https://www.wago.com/no/personvern. Hvis den lisensierte datamaskinen eller nettportalen er koblet til Internett, etablerer programvaren automatisk en tilkobling til WAGO for aktiveringen, hvis dette kreves for å installere den respektive programvaren.

2. Bruk av data. WAGO bruker dataene de samler inn gjennom programvarefunksjonene for å oppdatere eller rette opp programvaren og ellers forbedre sine egne produkter og tjenester. Under visse omstendigheter deler WAGO dem også med andre. WAGO sender for eksempel rapporter videre til relevante leverandører av maskinvare og programvare, slik at de kan bruke slike data til å forbedre bruken av WAGO-produkter for produktene sine. Brukeren sier seg enig i at WAGO har rett til å bruke og dele data som beskrevet i personvernerklæringen på https://www.wago.com/no/personvern. Når datamaskinen eller nettportalen er koblet til Internett, etablerer enkelte funksjoner i programvaren en forbindelse til WAGOs datasystemer eller tjenesteleverandører for å sende eller motta data. Brukeren vil ikke alltid motta et eget varsel når det etableres en forbindelse. Når brukeren bestemmer seg for å bruke en av disse funksjonene, erklærer han dermed at han samtykker i å sende eller motta slike data ved bruk av disse funksjonene. Disse funksjonene kan deaktiveres av brukeren.

3. Oppdateringer. Når brukeren installerer programvaren som dekkes av denne avtalen som en oppdatering av eksisterende programvare, eller når nettportalen oppdateres, erstatter oppdateringen den opprinnelige programvaren som oppdateres. Med mindre OSS-lisensvilkårene uttrykkelig oppgir noe annet, beholder brukeren ingen rettigheter til den opprinnelige programvaren etter at oppdateringen er utført, og brukeren tillates heller ikke å fortsette å bruke eller overføre den på noen måte. Hvis brukeren har aktivert den tilsvarende funksjonen, sjekker programvaren – potensielt med jevne mellomrom – etter oppdateringer av programvaren hos WAGO. Hvis det blir funnet oppdateringer, kan de lastes ned og installeres automatisk på den lisensierte datamaskinen. Brukeren kan også laste ned og installere oppdateringene manuelt fra WAGOs nettsted.

4. Lisensstyringsrettigheter. På forespørsel skal brukeren gi WAGO tillatelse til å verifisere at programvaren brukes riktig, spesielt om brukeren bruker programvaren innenfor omfanget av lisensene brukeren kjøpte. Dette gjelder ikke dersom en slik bekreftelse ville være forbudt i henhold til de relevante OSS-lisensvilkårene, eller hvis brukeren, på forespørsel, bindende informerer WAGO innen rimelig tid om resultatene av en egenrevisjon. Hvis verifiseringen eller kommunikasjonen avslører at brukeren bruker programvaren i strid med kontrakten, har WAGO rett til å fakturere brukeren for en kompensasjon tilsvarende lisensavgiftene for den ekstra bruken i samsvar med den nåværende prislisten. Videre skal brukeren påta seg den rimelige kostnaden for verifisering. Påstanden om et krav om større tap forblir forbeholdt.

§ 6 Ansvar for defekter

1. Defekter. En defekt foreligger når programvarens kvalitet avviker fra produktbeskrivelsen i den tilgjengelige dokumentasjonen på kontraktstidspunktet, til skade for brukeren. I den grad er det enighet om at mindre og ubetydelige avvik er irrelevante, da det ikke er mulig å utvikle programvare slik at den oppfyller alle brukskrav uten feil. WAGOs programvare egner seg ikke for bruk med andre produkter enn WAGOs, med mindre det oppgis at den egner seg i produktbeskrivelsen eller WAGOs presentasjon av produktet (for eksempel med e!COCKPIT). Informasjon om naturen til, eller eventuelle programmer i, programvaren i ikke kontraktsfestede kilder (inkludert håndbøker og kampanjetekster) utgjør ikke absolutte garantier, selv om de i slike kilder karakteriseres som garantier. WAGOs planleggings- og WAGOs designprogramvare er kun ment for bedre visualisering, og fritar ikke brukeren fra plikten til å sjekke det respektive planleggingsresultatets tilstrekkelighet og funksjonalitet og overholde de anerkjente teknologireglene samt juridiske krav og DIN-standarder. WAGO er ikke ansvarlig for feil eller ufullstendige oppføringer eller for feil ved valg av materialer eller komponenter under bruk av WAGOs planleggings- og WAGOs designprogramvare. WAGOs programvare er ikke egnet for planlegging med andre produkter enn produktene fra WAGO.

2. Garanti ved endelig overføring av programvaren. Ansvaret for defekter i programvare som har blitt endelig overført til brukeren er i overensstemmelse med lovbestemmelser, som endres som følger for kjøpet: WAGO skal, etter eget valg og uten kostnader, reparere eller erstatte defekt programvare i tilfeller der årsakene til defektene allerede eksisterte da risikoen ble overført. Ved programvarefeil der WAGO er i besittelse av kildekoden og har tillatelse til å endre den, skal WAGO rette eventuelle feil, enten ved å fremskaffe en ny versjon av programvaren, der bare feilen er rettet, eller ved å gi en oppdatering der feilen også er rettet. Ved programvarefeil der WAGO ikke er i besittelse av kildekoden, eller ikke har tillatelse til å endre den, skal WAGO rette feilen som følger: hvis WAGO er i besittelse av en oppdatering, eller hvis WAGO med rimelig anstrengelse kan fremskaffe en oppdatering, skal WAGO rette feilen ved å gi kunden oppdateringen. Varsel om feil må gis uten forsinkelse, enten i skriftlig form eller i tekstform. WAGO må gis mulighet til å rette feilen innen rimelig tid. Diagnostisering og retting av feil skal skje enten hos WAGO eller på stedet der programvaren er installert. For programvare uten betalt lisens skal WAGO kun stå ansvarlige for forsettlige handlinger, svindel eller grov uaktsomhet. Krav om retting (reparasjon eller erstatning) bortfaller tolv måneder etter at den lovlige begrensningsperioden begynner. Det samme gjelder oppsigelse og prisreduksjon. Denne tidsfristen gjelder ikke dersom loven i henhold til §§ 438 (1) nr. 2 BGB (bygninger og ting som har vært brukt til bygninger) og § 479 (1) BGB (regresskrav) stipulerer lengre perioder, og heller ikke ved forsettlige handlinger, bedragersk skjuling av feilen eller manglende overholdelse av en kvalitetsgaranti. Hvis forsøket på retting feilen til slutt mislykkes, kan brukeren oppheve avtalen eller be om en prisreduksjon.

3. Kundens krav om midlertidig leasing av programvaren. Ansvaret for defekter i programvare som har blitt midlertidig leaset til brukeren er i overensstemmelse med lovbestemmelser, som endres som følger for leasingen: Defekter rettes utelukkende gjennom gratis reparasjon eller erstatning etter WAGOs forgodtbefinnende. Kunden kan ikke si opp avtalen på grunnlag av å ikke ha råd til den kontraktsfestede bruken, med mindre WAGO uten hell har hatt tilstrekkelig mulighet til å rette defekten, WAGO nektet å rette den eller det er urimelig overfor kunden. Erstatningskrav fra kunden utelukkes også i dette tilfellet.

4. Vanlige unntak. Ingen krav fra kunden under punkt 2 og 3 ovenfor kan fremmes for naturlig slitasje som oppstår etter etter overføring av risikoen som følge av feilaktig bruk (inkludert manglende overholdelse av spesifikasjonene i produkthåndboken eller annen produktinformasjon) eller feilaktig eller uforsiktig håndtering eller overdreven belastning, eller for tap basert på eksepsjonelle eksterne påvirkninger det ikke er tatt hensyn til i avtalen. Krav for feil utelukkes spesielt hvis funksjonelle begrensninger ble omtalt i utgivelsesnotatene knyttet til produktet. Videre er krav for feil tilgjengelige kun når de kan reproduseres. Hvis kunden eller en tredjepart foretar feil endringer av programvaren eller utvider programvaren utover grensesnittene, skal det ikke kunne fremmes noen krav for slike endringer eller utvidelser og de påfølgende konsekvensene.

§ 7 Ansvar for vanhjemmel

1. Vanhjemmel. WAGO skal gi brukeren programvaren fri for tredjeparts industrielle eiendomsrettigheter (kalt "beskyttede rettigheter" i dette dokumentet) i leveringsstedets land. Hvis en tredjepart reiser begrunnede krav mot brukeren for overtredelse av vernede rettigheter gjennom programvare som brukes i henhold til kontrakten, skal WAGO gi brukeren en garanti som følger:

2. Kundens krav. WAGO skal, etter eget valg og for egen regning, skaffe retten til å bruke den aktuelle programvaren, endre programvaren på en slik måte at den beskyttede retten ikke blir krenket, sende inn en anmodning om kansellering eller tilbakekalling, eller erstatte den. Hvis dette ikke er mulig innen rimelighetens grenser, skal kunden ha rett til å oppheve kontrakten eller få en prisreduksjon. De ovennevnte forpliktelsene skal bare eksistere dersom brukeren umiddelbart informerer WAGO, enten skriftlig form eller i tekstform, om kravene tredjeparten har reist, ikke anerkjenner noen overtredelse, og alle forsvarsforanstaltninger og forhandlinger om forlik forblir forbeholdt WAGO. Hvis brukeren slutter å bruke programvaren, enten for å redusere tap eller av en annen viktig grunn, er brukeren forpliktet til å gjøre tredjeparten oppmerksom på at avbrudd av bruk ikke er en bekreftelse på brudd.

3. Unntak. Krav fra brukeren ekskluderes hvis brukeren er ansvarlig for brudd på den vernede rettigheten. Krav fra kunden ekskluderes videre hvis brudd på den vernede rettigheten er forårsaket av spesielle instruksjoner fra brukeren eller av et program som ikke er godkjent av WAGO. Krav fra kunden ekskluderes også hvis programvaren endres av brukeren eller brukes i strid med vilkårene sammen med produkter som ikke er levert av WAGO. Videre krav fra brukeren mot WAGO eller WAGOs agenter for vanhjemmel, annet enn det som reguleres i denne paragraf § 7, er ekskludert.

4. Begrensning av handlinger. Ved endelig overføring av programvaren bortfaller krav fra brukeren tolv måneder etter at den lovlige begrensningsperioden begynner.

§ 8 Felles og individuelt ansvar

1. Generell ansvarsbegrensning. WAGO skal ha ubegrenset ansvar innen rammeverket av lovbestemmelsene for tap som følge av skade på liv, lemmer eller helse, for fravær eller utelatelse av en lovet kvalitet eller manglende evne til å oppfylle en garanti og for tap som er basert på forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på WAGOs eller en av dets juridiske representanter eller agenters vesentlige ansvarsoppgaver. Vesentlige ansvarsoppgaver i betydningen ovenfor er alle ansvarsoppgaver som må oppfylles før det i det hele tatt er mulig å overholde avtalen og som kundens overholdelse kan være avhengig av. Med unntak av dette skal WAGO stå ansvarlig for tap basert på utbetydelig uaktsomt brudd på WAGOs og dets juridiske representanter og agenters vesentlige ansvarsoppgaver, men dette ansvaret skal begrenses til refusjon av forutsigelige tap som er vanlige for en kontrakt.

2. Spesiell ansvarsfraskrivelse: I tilfeller der programvaren kun leases midlertidig, skal WAGOs ansvar for andre tilfeller av ubetydelig uaktsomhet være begrenset til seks måneders leie. Strent ansvar under lover for defekter som allerede fantes sted da kontrakten ble inngått er ekskludert fra dette.

3. Vanlige bestemmelser. WAGOs ansvar under den tyske loven for produktansvar forbli upåvirket til det fulle omfanget. Utover dette er WAGOs ansvar for tap av data i tilfellene beskrevet i underpunkt 1 og 2 ovenfor begrenset til den typiske kostnaden for gjenoppretting som ville ha oppstått dersom det hadde blitt opprettet sikkerhetskopier jevnlig som samsvarer med risikoen. For å oppklare dette nærmere, er brukeren ansvarlig for å forhindre sikkerhetsproblemer relatert til egne systemer og data, inkludert programvaren som driftes på brukerens systemer. Brukerens ansvar inkluderer også uttrykkelig beskyttelse mot uønskede inntrengere, for eksempel skadelig programvare, virus, spionprogrammer eller trojanere.

§ 9 Bevisbyrde og informasjon om sikkerhetsmangler

1. En endring i bevisbyrden til skade for kunden er verken ment eller knyttet til bestemmelsene i §§ 6–8 ovenfor.

2. Med unntak av dette skal WAGO gi tilstreekkelig informasjon (under www.wago.com/security) ved behov om sikkerhetsrelaterte forhold som ikke har oppstått før etter at programvaren ble lagt ut på markedet. Sikkerhetsmeldinger som gis der er av en utelukkende teknisk og informativ natur. Tolkninger av kontrakten skal forbli upåvirket av disse. I tillegg er kunden, hvis kunden oppdager sikkerhetsproblemer, forpliktet til å informere WAGO om funnene og ikke dele dem med tredjeparter inntil sikkerhetsproblemene har blitt løst og WAGO har publisert en relevant sikkerhetsmelding. Relevant informasjon kan også gis til WAGO via security@wago.com.

§ 10 Avsluttende bestemmelser

Denne lisensavtalen er underlagt tysk lov, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Endringer i og tillegg til denne avtalen, inkludert varsel om oppsigelse av denne avtalen, må være i skriftlig form og rettskraftig.

Skulle en av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk være eller bli ugyldig eller ikke rettskraftig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. Bestemmelsen skal erstattes av en effektiv og rettsgyldig bestemmelse som kommer nærmest målene for den aktuelle bestemmelsen. Det samme skal gjelde for eventuelle utelatelser fra kontrakten.

Denne lisensavtalen finnes i diverse språkversjoner. Ved konflikter eller uklarheter skal den tyske versjonen være den gjeldende.