icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Retningslinjer, standarder og forskrifter

Kravene til elektrisk utstyr for farlige steder har flere lag: nasjonale og internasjonale bestemmelser, retningslinjer og standarder må overholdes for å oppnå høyest mulig sikkerhet. Vi gir deg en oversikt over de aller viktigste forskriftene og anbefalingene, som for eksempel ATEX-direktivet.


Alt utstyr som kommer inn i EU må oppfylle kravene i det felles ATEX-direktivet. Forkortelsen ATEX stammer fra det franske begrepet "ATmosphère EXplosive". Men akkurat hva er ATEX-direktivet? Forkortelsen ATEX stammer fra fransk: "ATmosphère EXplosive".

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

ATEX – europeisk retningslinje som er anerkjent verden over

ATEX-direktivet gjelder for alle produkter som brukes på farlige steder, og er obligatorisk for alle medlemslandene i EF. Det inkluderer ATEX produktdirektiv 94/9/EF (ATEX 95) og ATEX driftsdirektiv 1999/92/EG (ATEX 137). ATEX-direktivet ble formulert av EU-kommisjonens generaldirektør for virksomhet og industri, medlemslandene i EF, den europeiske industrien, CEN og CENELEC og kontrollorganer som BAM, PTBand TÜV.

Retningslinjene for produkter er rettet mot produsenter, og regulerer utplassering av produkter som skal brukes i eksplosjonsfarlige områder på markedet. Målet med denne retningslinjen er å beskytte personer som jobber eller oppholder seg i eksplosjonsfarlige områder. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene må overholdes av produsenten og bevises gjennom vurderingsprosessen av samsvar med EC-samsvarserklæring og CE-merke. For driftsretningslinje 1999/92/EF er derimot fokuset på arbeiderne som kan være truet av den potensielt eksplosive atmosfæren. Retningslinjen inneholder viktige sikkerhetskrav og beskyttelsestiltak som brukeren eller arbeidsgiveren er pålagt å implementere.

IECEx – fri flyt av varer over hele verden

IECEx er en internasjonal prosess som brukes i eksplosjonsfarlige områder. Målet med IECEx-ordningen er samordning av nasjonale og internasjonale Ex-standarder. Global handel i ressurser for eksplosjonsfarlige bruksområder forenkles dermed uten å måtte gi avkall på det høye sikkerhetsnivået til ATEX-retningslinjen. Ressursene som er sertifisert i henhold til IECEx anerkjennes av internasjonale samsvarsstandard-, inspeksjons- og testsymboler. Den økende globaliseringen gjør at sertifiseringer i henhold til IECEx blir stadig mer tiltalende.

NEC/CEC

I Nord-Amerika har det blitt utviklet teknologier og systemer innen eksplosjonsvern for elektrisk utstyr som avviker vesentlig fra IEC-teknologien. I USA gjelder NEC, i Canada gjelder CEC. Inndelingen i eksplosjonsområder, konstruksjonen av ressurser og installasjonen av elektriske systemer er blant tingene som er ulike. For elektrisk utstyr og elektriske systemer som brukes på farlige steder, er det National Electric Code (NEC) som gjelder i USA, og Canadian Electrical Code (CEC) som gjelder i Canada. Disse kodene er installasjonsbestemmelser for elektriske systemer innen alle områder, og referer til en serie med standarder fra andre institusjoner, som inkluderer bestemmelser for installasjon og konstruksjon av egnet driftsutstyr.

Installasjonsmetodene for sonekonseptet i henhold til NEC 505 er i stor grad likt som klasse-/inndelingssystemet. Diverse standarder og bestemmelser gjelder for konstruksjon og testing av eksplosjonsvernede elektriske systemer og ressurser i Nord-Amerika. I USA er dette hovedsakelig standardene til Underwriters Laboratories Inc. (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM) og International Society for Measurement and Control (ISA). I Canada er det derimot standardene til Canadian Standards Association (CSA). I Nord-Amerika faller eksplosjonsfarlige områder innunder begrepet "farlige steder", som i USA beskrives i paragraf 500 og 505 i National Electrical Code (NED), og i Canada i paragraf 18 og vedlegg J i Canadian Electrical Code (CEC).

Områder der brennbare gasser, damp eller tåke vil forekomme er betegnet som klasse I, områder der støv vil forekomme som klasse II og områder der fibre og lo vil forekomme som klasse III. Hvor hyppig og hvor lenge disse materialene forekommer definerer de farlige stedene som Division 1 eller Division 2. I USA har den vanlige inndelingen i soner blitt akseptert i tillegg til det eksisterende systemet for klasse I siden 1996. Disse endringene fulgte artikkel 505 i NEC. I Canada ble IECs sonekonsept for klasse I innført med CEC-utgaven i 1988. Alle nye systemer må deles inn i henhold til dette konseptet.

UL

Underwriters Laboratories er en uavhengig organisasjon som tester produktsikkerheten i henhold til gjeldende sikkerhetskrav til produkter i USA. Godkjenningsmerket UL avviker fra IEC-sertifisering, som definerer kun minimumskravene for en enhet. Underwriters Laboratories tester etter sine egne sikkerhetskrav, som er strengere og som, for eksempel, også inkluderer produksjonen av produktene i testen avhengig av standarden det gjelder. UL-godkjennelse er derfor svært anerkjent over hele verden. Dette gjelder ikke bare i Europa. UL-merket forbedrer for eksempel også eksportmuligheter i USA, Canada og Asia.

1999/92EG, BetrSichV og ProdSV

Generelt

Kravene i ATEX-direktiv 1999/92/EF er minimumskrav som medlemslandene må implementere som en nasjonal lov. Medlemslandene kan også implementere strengere krav. I Tyskland har disse direktivene blitt vedtatt i form av to forskrifter, Explosion Protection Regulation (ExVO) og Industrial Safety Regulation (BetrSichV).

Tyskland

Driftsveiledningene for eksplosjonsbeskyttelse spesifiseres i Industrial Safety Regulation, som trådte i kraft den 1. januar 2003. Denne forskriften er rettet mot sammenstilling, installasjon og bruk av utstyr på farlige steder. Det er kun enheter som er i samsvar med ATEX' produktdirektiv 94/9/EF som kan brukes.

Markedsføring av enheter og beskyttelsessystemer som samsvarer med standarder og er ment for bruk på farlige steder kontrolleres av Explosion Protection Regulation (ExVO).

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

Automasjon

Klar for Ex-området

Automasjonunder ugunstige miljøforhold? WAGO-produkter og -løsninger er laget for dette.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Koblingsteknologi

Inklusiv eksplosjonsbeskyttelse

Godkjent for Ex-området: WAGO-produkter danner sikre tilkoblinger selv under de mest ekstreme forholdene

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg