Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

News
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy WAGO Kontakttechnik GmbH (wg prawa szwajcarskiego) & Co. KG.

Stan: 1 sierpnia 2005

I. Wymagania ogólne

1. W odniesieniu do zakresu dostaw i usług (nazywanych dalej dostawami) miarodajne są pisemne oświadczenia obydwu stron. Ogólne Warunki Handlowe zamawiającego obowiązują jedynie w przypadku, jeżeli dostawca lub usługodawca (dalej: dostawca) wyraźnie zaakceptował je na piśmie.

2. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw dostawcy obowiązują w przypadku wszystkich przyszłych transakcji również, jeżeli w danym przypadku nie zostaną one wyraźnie wskazane.

3. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw dostawcy obowiązują wyłącznie w odniesieniu do firm, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych.

4. W stosunku do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (nazywanych dalej dokumentami) dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i autorskie

do ich wykorzystania. Po uprzednim udzieleniu pisemnej zgody przez dostawcę dokumenty te mogą zostać udostępnione osobom trzecim, lecz jeżeli zamówienie nie zostanie udzielone, zostaną one zwrócone na jego pisemne żądanie. Zdania 1 i 2 obowiązują odpowiednio w stosunku do dokumentów zamawiającego, mogą one jednak być udostępniane tym osobom trzecim, na które dostawca w sposób dozwolony scedował dostawy.

5. Zamawiający ma niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania o uzgodnionych właściwościach, w niezmienionej formie i na uzgodnionych urządzeniach. Bez wyraźnego uzgodnienia zamawiający nie może sporządzać kopii bezpieczeństwa oprogramowania.

6. Dostawy większych lub mniejszych ilości, dostawy częściowe lub dopasowanie do opakowań zbiorczych jest dozwolone, o ile nie stanowi zbyt dużego utrudnienia dla zamawiającego.

II. Oferty, ceny i warunki płatności

1. Podane w ofertach dostawcy ilości, ceny i czas dostawy są niewiążące. Zamówienia są wiążące dla dostawcy dopiero po przesłaniu przez niego potwierdzenia zamówienia lub oświadczeniu ich przyjęcia przez fakt dostawy.

2. Ceny są cenami netto, loco zakład dostawcy, bez opakowania; należy do nich doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3. W przypadku wykonywania przez dostawcę ustawienia, montażu lub prac serwisowych to - o ile nie postanowiono inaczej - zamawiający oprócz uzgodnionego wynagrodzenia pokryje również wszystkie niezbędne koszty dodatkowe takie, jak koszty podróży, transportu narzędzi oraz bagaży osobistych i diet.

4. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie postanowiono inaczej, należność dostawcy winna zostać uregulowana w ciągu 14 dni netto od daty wystawienia rachunku bez potrąceń; w szczególności potrącanie rabatów lub kosztów realizacji płatności wymagają zawarcia specjalnego, pisemnego porozumienia.

5. W razie opóźnienia płatności ze strony zamawiającego, dostawca ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ppt. powyżej podstawowej stawki procentowej wg § 247 BGB. Dostawca ma prawo do dochodzenia wyższego odszkodowania, jeżeli jest w stanie udowodnić, że szkoda poniesiona przez niego była wyższa.

6. Zamawiający może rozliczać swoje należności wyłącznie z należnościami bezspornymi lub uznanymi prawomocnie.

III. Zastrzeżenie własności

1. Produkty stanowiące przedmiot dostawy (towar zastrzeżony) pozostają własnością dostawcy do momentu wypełnienia wszystkich roszczeń przysługujących mu ze strony zamawiającego. Jeżeli wartość wszystkich praw zabezpieczających przysługujących dostawcy przekracza o ponad 20% wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń, dostawca na życzenie zamawiającego zwolni odpowiednią część zabezpieczeń.

2. W czasie obowiązywania zastrzeżenia własności zamawiający nie ma prawa do zastawiania lub przenoszenia ubezpieczenia wyrobów, odsprzedawanie jest możliwe tylko placówkom handlowym w standardowym obrocie handlowym i tylko pod warunkiem, że odsprzedający towar otrzyma od klienta zapłatę lub umieści w umowie zastrzeżenie, że własność przechodzi na klienta dopiero w momencie wypełnienia przez niego zobowiązań płatniczych.

3. a) W przypadku odsprzedaży przez zamawiającego zastrzeżonego towaru już teraz odstępuje on swoje przyszłe należności względem klientów z prawami dodatkowymi z tytułu odsprzedaży - wraz z kwotami salda stanowiącymi należności - gwoli zabezpieczenia, bez konieczności składania oświadczeń w przyszłości. Jeżeli zastrzeżony towar zostanie odsprzedany wraz z innymi przedmiotami bez ustalania ceny jednostkowej za zastrzeżony towar, to zamawiający odstępuje dostawcy z zastrzeżeniem pierwszeństwa przed pozostałą należnością część łącznej należności, odpowiadającą cenie zastrzeżonego towaru zafakturowanej przez dostawcę.

b) W razie udowodnienia uzasadnionego interesu zamawiający udzieli dostawcy informacji koniecznych do dochodzenia przez niego roszczeń względem klienta i przekaże mu niezbędne dokumenty.

c) Zamawiający jest aż do odwołania upoważniony do ściągania scedowanej należności z tytułu odsprzedaży. W razie zaistnienia ważnej

przyczyny, w szczególności w razie opóźnienia płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, oprotestowania weksla lub przesłanek przemawiających za nadmiernym zadłużeniem lub groźbą niewypłacalności zamawiającego, dostawca może odwołać prawo do ściągania należności przez zamawiającego. Poza tym dostawca może po wcześniejszym upomnieniu, z zachowaniem stosownego terminu, przedłożyć cesję zabezpieczenia, spieniężyć scedowane należności lub zażądać cesji zabezpieczenia względem klienta przez zamawiającego.

4. a) Zamawiający ma prawo do przeróbki zastrzeżonego towaru i jego łączenia z innymi przedmiotami. Przetwarzanie, mieszanie lub

łączenie (nazywane dalej przeróbką) będzie dokonywane na rzecz dostawcy. Zamawiający będzie przechowywał nową rzecz dla dostawcy ze starannością rzetelnego kontrahenta. Nowa rzecz będzie towarem zastrzeżonym.

b) W razie połączenia z innymi, nie należącymi do dostawcy przedmiotami, dostawca staje się współwłaścicielem nowej rzeczy w proporcjonalnym stosunku wartości przerobionego, zmieszanego lub połączonego (dalej: przerobionego) towaru zastrzeżonego do wartości pozostałego przerabianego towaru w momencie przeróbki. Jeżeli zamawiający nabędzie prawo wyłącznej własności nowej rzeczy, to dostawca i zamawiający są zgodni co do tego, że zamawiający przyznaje dostawcy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku proporcjonalnym do wartości przerobionego zastrzeżonego towaru do pozostałych wyrobów.

c) W przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru zamawiający odstępuje niniejszym swoje roszczenia względem klientów, wynikające z odsprzedaży, wraz z prawami dodatkowymi - gwoli zabezpieczenia, bez konieczności składania oświadczeń w przyszłości. Cesja ta jest skuteczna tylko w wysokości kwoty, odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru, zafakturowanej przez dostawcę. Odstąpiona dostawcy część należności zostanie zaspokojona priorytetowo. W zakresie upoważnienia do ściągania należności oraz warunków jego odwołania zastosowanie znajduje odpowiednio nr 3 c).

d) Jeżeli dostawca połączy zastrzeżony towar z gruntami lub rzeczami ruchomymi, odstępuje on bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń również należność przysługującą mu z tytułu wynagrodzenia za połączenie, wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi, dla zabezpieczenia roszczeń dostawcy, w wysokości udziału wartości towaru zastrzeżonego w stosunku do pozostałych połączonych towarów w momencie połączenia.

5. W razie zastawienia, zajęcia lub innego rodzaju rozporządzania lub ingerencji ze strony osób trzecich zamawiający niezwłocznie powiadomi dostawcę.

6. W razie naruszenia obowiązków przez zamawiającego, w szczególności opóźnienia w płatności, dostawca po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na wykonanie obowiązku jest upoważniony do odstąpienia lub odbioru towaru; nie narusza to przepisów dotyczących zbędności wyznaczania terminu. Zamawiający jest zobowiązany do zwrócenia towaru.

7. Zamawiający jest upoważniony do cedowania należności z odsprzedaży w ramach faktoringu, jeżeli poinformuje uprzednio dostawcę o tej cesji, a przychód z faktoringu osiągnie co najmniej poziom wartości zastrzeżonego towaru, znajdującego się w jego posiadaniu wg punktu 1 lub w jego współposiadaniu zgodnie z punktem 4. Należności i inne roszczenia względem faktora wynikające ze sprzedaży należności scedowanych na dostawcę mianem zabezpieczenia zamawiający już w tym momencie ceduje na dostawcę jako zabezpieczenie jego należności. Dostawca tę cesję przyjmuje.

IV. Terminy dostaw; opóźnienie

1. Dotrzymanie terminów dostaw obejmuje również terminowy wpływ wszystkich dokumentów dostarczanych przez zamawiającego, koniecznych pozwoleń i decyzji, w szczególności planów oraz dotrzymanie uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań przez zamawiającego. W razie nie wypełnienia tych warunków w terminie, terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu; nie dotyczy to sytuacji, w których opóźnienie następuje z winy dostawcy.

2. Jeżeli niedotrzymanie terminu jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, np. mobilizacji, wojny, zamieszek lub podobnych zdarzeń, np. strajku, blokady, terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

3. Również w przypadku uzgodnienia potwierdzonego terminu opóźnienie ma miejsce dopiero po wpłynięciu do dostawcy pisemnego upomnienia. W razie opóźnienia ze strony dostawcy zamawiający wyznaczy mu stosowny termin dodatkowy. Musi on wynosić co najmniej dwa tygodnie.

4. W razie opóźnienia ze strony dostawcy zamawiający może - w przypadku udowodnienia powstania szkody - żądać odszkodowania za każdy zakończony tydzień opóźnienia w wysokości 0,5 %, łącznie jednak maksymalnie 5% ceny tej części dostaw, która z uwagi na opóźnienie nie mogła zostać przejęta do przewidzianego zastosowania.

5. Zarówno roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z uwagi na opóźnienie dostawy, jak i roszczenia odszkodowawcze w miejsce usługi, wykraczające poza granice określone w nr 4 są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnienia dostawy, również po upływie wyznaczonego dostawcy terminu dostawy. Postanowienie to nie dotyczy przypadków przymusowej odpowiedzialności w następstwie działania umyślnego, rażącej niedbałości lub przypadków śmierci, obrażeń cielesnych, szkód na zdrowiu; powyższe postanowienia nie obciążają zamawiającego koniecznością przeprowadzenia dowodu. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wówczas, gdy opóźnienie dostawy nastąpiło z winy dostawcy.

6. Zamawiający jest na wezwanie dostawcy zobowiązany do oświadczenia w stosownym terminie, czy ze względu na opóźnienie w dostawie odstąpi od umowy i będzie dochodził odszkodowania w miejsce usługi, czy też chce zrealizowania dostawy.

7. Jeżeli wysyłka lub dostarczenie zostaną na życzenie zamawiającego opóźnione o ponad miesiąc od momentu zgłoszenia gotowości do wysyłki, dostawca może za każdy rozpoczęty miesiąc obciążać zamawiającego opłatą za magazynowanie w wysokości 0,5% ceny przedmiotów objętych dostawą, najwyżej jednak 5% ceny. Strony umowy mogą udowodnić, że koszty magazynowania były wyższe lub niższe.

XII. Sąd właściwy, prawo właściwe i ochrona danych osobowych

1. Jeżeli zamawiający jest firmą to w razie wszelkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego, jedynym sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby dostawcy. Dostawca jest jednak upoważniony do wniesienia powództwa w siedzibie zamawiającego.

2. W odniesieniu do stosunków prawnych związanych z niniejszą umową obowiązuje niemieckie prawo materialne, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

3. Informuje się zamawiającego zgodnie z § 33 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG), że jego dane zostaną zapisane przez dostawcę. Dane te będą przetwarzane z zachowaniem przepisów niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz o ochronie danych osobowych przy usługach telematycznych.

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Request offer. Kontynuuj zakupy

Are you sure?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Add from orderlist

Copy your order list to the text box in the following format:
  • [article number] separator [quantity]
  • One item per line
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.