Nowości
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
WAGO ELWAG sp. z o.o.

Wrocław, 02.09.2013

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy (w skrócie OWSiD) obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych dostaw, jak również dla pozostałych świadczeń wykonywanych przez WAGO ELWAG sp. z o.o. (w skrócie zwanej Firmą) włącznie z ewentualnym doradztwem i przekazywaniem informacji. OWSiD obowiązują również wtedy, kiedy Firma przy następnych transakcjach nie powołuje się już wobec Kupującego na te warunki. Pomiędzy Firmą a Kupującym zawsze obowiązują wyłącznie OWSiD. W szczególności nie mają tu żadnego zastosowania warunki handlowe stosowane przez Kupującego i to bez konieczności wyrażenia przez Firmę dodatkowej wyraźnej odmowy stosowania tych warunków.

1.2. Strony, mając na uwadze kształtowanie wzajemnych uprawnień zgodnie z Zasadami Polityki Grupy WAGO, mogą ustalić warunki odmienne od określonych w niniejszych OWSiD z tym, że powinny być one uzgodnione wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Informacje handlowe Firmy podlegają wyłącznie niniejszym warunkom, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie są wiążące.

1.4. Obowiązek dostawy powstaje dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Firmę zamówienia.

1.5. Zamówienia przyjmowane są tylko w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

1.6. Kupujący powinien wskazać Firmie w formie pisemnej osoby uprawnione do składania w jego imieniu zamówień.

1.7. Pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Firmy nie są uprawnieni do dokonywania żadnych istotnych ustnych uzgodnień dodatkowych, ustnych przyrzeczeń ani ustnych zmian umowy. Takie porozumienia, uzgodnienia dodatkowe lub przyrzeczenia zobowiązują Firmę dopiero po odpowiednim pisemnym uzupełnieniu przez osoby uprawnione do potwierdzenia zamówienia.

2. Ceny i warunki płatności

2.1. Obowiązującą ceną jest cena z cennika netto Firmy obowiązującego w dniu potwierdzenia zamówienia. W cenę wliczony jest koszt standardowego opakowania.

2.2. Wszystkie faktury, z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych uzgodnień, są płatne bez potrącenia, przed wysyłką towaru, chyba że inny termin został wskazany w odrębnej umowie lub w potwierdzeniu zamówienia.

2.3. Dokonując zapłaty należy wskazać na przelewie numer faktury, bądź numer odbiorcy podany na fakturze pro forma. Zapłata może nastąpić wyłącznie na konto podane na fakturze, w odpowiedniej walucie. Bez względu na sposób zapłaty skutek zapłaty następuje z chwilą kiedy firma może bez ograniczeń dysponować przekazanymi środkami, w szczególności jest nim dzień uznania zapłaty na rachunku Firmy.

2.4. Firma nie jest zobowiązana do przyjmowania weksli i czeków. Jeżeli jednak taki sposób zapłaty zostanie uzgodniony, weksle i czeki będą przyjmowane tylko z takim zastrzeżeniem, że Firma może je dyskontować z potrąceniem wszelkich kosztów i prowizji. Równocześnie Firma nie jest zobowiązana do przedstawienia weksla i czeku do zapłaty w terminie ani do dokonania protestu.

2.5. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Firma jest uprawniona do odsetek w wysokości ustawowej. Firma oprócz pobierania odsetek za opóźnienie zastrzega sobie możliwość skorzystania z uprawnień określonych w art. 2.7. i 5.3. niniejszych OWSiD.

2.6. Strony wyłączają prawo Kupującego do potrącenia przysługujących mu wobec Firmy należności z należnościami Firmy wobec Kupującego z tytułu zapłaty ceny za dostarczony towar.

2.7. W przypadku opóźnień w zapłacie przez Kupującego o okres dłuższy niż dwa tygodnie lub jeżeli w stosunku do kupującego zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, bądź też rozpoczyna on pozaprawne rokowania dotyczące spłaty długów lub zawiesza ich spłatę bądź jeżeli zaistnieją okoliczności, które zmniejszą zdolność kredytową Kupującego lub wykazana zostanie zawiniona niemożność spłaty zadłużenia, Firma upoważniona jest, w zakresie niedostarczonych jeszcze dostaw, do wezwania Kupującego w terminie tygodnia do przedstawienia zabezpieczeń w postaci zaliczki lub gwarancji bankowej, lub w razie ich braku do wstrzymania dostaw. W przypadku bezskutecznego upływu powyższych terminów, Firma jest upoważniona do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu jej niewykonania przez Kupującego oraz do domagania się odszkodowania. Ponadto Firma jest w takim przypadku upoważniona do odwołania prawa do dalszej odsprzedaży i pobrania należności wynikającego z art. 5.3. i 5.5 niniejszych warunków a także prawa do przetwarzania, łączenia i mieszania dostarczonych towarów wynikającego z art. 5.6. niniejszych warunków jak również Firma może żądać zwrotu dostarczonych towarów.

3. Dostawa i odbiór

3.1. O ile i tak długo jak Firma sprowadza towary lub części lub materiały do produkcji tych towarów od osoby trzeciej, obowiązek dostawy przez Firmę obowiązuje z zastrzeżeniem, że dostawa do Firmy nastąpi kompletnie, prawidłowo i terminowo. Chyba, że brak dostawy lub opóźnienie został zawiniony przez Firmę. W przypadku jeżeli dostawa do Firmy będzie niekompletna, nieprawidłowa i lub nieterminowa bez winy Firmy, Firma jest uprawniona do odstąpienia do umowy dostawy z Kupującym.

3.2. Koszty wysyłki z zakładu lub innego miejsca wysyłki ponosi Kupujący. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia towaru do miejsca dostawy.

3.3.Do realizacji przyjmowane są wyłącznie zamówienia obejmujące pełne opakowania.

3.4. Firma realizuje zamówienia od ustalonej wartości - minimum logistycznego. Za realizację zamówień poniżej minimum logistycznego jest naliczana dodatkowa opłata.

3.5. Kupujący nie może odmówić przyjęcia części dostawy, w przypadku odmowy zobowiązany jest za nią zapłacić. Kwestionowanie częściowej dostawy nie uprawnia do odrzucenia dalszych dostaw.

3.6. Kupujący popada w zwłokę z odebraniem towaru już wtedy, gdy Firma przedstawiła mu tylko pisemne zawiadomienie o odbiorze towaru.

3.7. Opóźnienie Kupującego w wykonaniu wynikających z wyżej podanych regulacji i obowiązków o dłużej niż jeden miesiąc uprawnia Firmę, nie pozbawiając jej dalej idących uprawnień, do domagania się od Kupującego, niezależnie od wykonania umowy, kary umownej w wysokości 5 % wartości faktury a także do sprzedaży nieodebranych towarów innej osobie.

3.8. Widoczne szkody w transporcie Kupujący jest zobowiązany zgłosić Firmie przy dostawie, a ukryte niezwłocznie, ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia dostawy.

4. Czas i termin dostawy

4.1. Dotrzymanie terminów dostawy jest wstępnym warunkiem realizacji zamówienia. Termin dostawy jest określany na potwierdzeniu zamówienia przez Firmę, jednak nie przed wyjaśnieniem wszystkich uprzednich zleceń i nadejściem całej wymaganej dokumentacji zamówienia i pozostałych informacji od Kupującego, jak też umówionej zaliczki. Termin dostawy zostaje dotrzymany także wówczas, gdy towar zostaje dostarczony do umówionego punktu odbioru lub Kupujący zostaje poinformowany o możliwości jego odbioru, a towarów tych, nie z winy Firmy nie odebrał.

4.2. Jeżeli Firma popada w opóźnienie, Kupujący powinien wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin. Termin ten powinien wynosić co najmniej cztery tygodnie.

4.3. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego do dostarczenia towarów z winy Firmy, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli przy ustaleniu terminu dodatkowego powołał się na fakt braku wykonania umowy. Prawo odstąpienia nie obowiązuje, jeżeli towary do dnia upływu terminu zostaną wysłane lub są gotowe do wysyłki i Kupujący został o tym powiadomiony.

4.4. Nieprzewidziane wydarzenia, na które Firma nie ma wpływu, jak na przykład wojna, ryzyko wojny, zamieszki, przymus zewnętrzny przeciwko osobom lub rzeczom, ingerencja władzy włącznie z środkami polityki handlowej i walutowej, strajki przeciwko Firmie lub jej dostawcom lub przedsiębiorcom transportowym, przerwanie połączeń komunikacyjnych, pożar, brak surowca, brak energii i pozostałe zakłócenia pracy zakładu Firmy lub jego dostawców przedłużają czas i terminy dostaw o czas trwania takiej przeszkody. To obowiązuje także o ile Firma już znajduje się w zwłoce dostawy albo o ile wcześniej określone przeszkody w dostawie zachodziły jeszcze przed zawarciem umowy dostawy ale nie były Firmie znane. Firma powiadomi Kupującego bezzwłocznie o wystąpieniu przeszkody w dostawie.

4.5. Trwanie powołanej tutaj zwłoki w dostawie przez okres dłuższy niż dwa miesiące, uprawnia obie strony do odstąpienia od umowy. Jednakże Kupujący może odstąpić dopiero wtedy, kiedy Firma w ciągu tygodnia od jego wezwania nie odpowie, czy odstępuje od umowy, czy też chce dostarczyć towar w odpowiednim terminie. Takie samo prawo odstąpienia powstaje niezależnie przed wyżej określonym terminem, jeżeli realizacja umowy ze względu na występującą zwłokę dla jednej ze stron utraciła znaczenie.

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1. Przedmioty objęte Dostawami (towar podlegający zastrzeżeniu własności) pozostają własnością Firmy do momentu uregulowania wszelkich roszczeń przysługujących mu wobec Kupującego w ramach relacji handlowych.

5.2. W okresie zastrzeżenia własności Kupujący nie ma prawa dokonać zastawu towaru lub przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, zaś odsprzedaż dopuszczalna jest wyłącznie odsprzedającym w ramach zwykłego trybu działalności.

5.3. W przypadku gdy Kupujący odsprzeda towar objęty zastrzeżeniem własności, w celu zabezpieczenia ceduje on niniejszym swoje przyszłe wierzytelności wobec swoich klientów, wynikające z odsprzedaży, wraz z wszelkimi prawami ubocznymi, włącznie z kwotami salda stanowiącymi należność, bez wymogu późniejszych, oddzielnych oświadczeń. W przypadku odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności wraz z innymi przedmiotami bez uzgodnienia oddzielnej ceny dla towaru objętego zastrzeżeniem własności Kupujący ceduje niniejszym na rzecz Firmy, z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, część wierzytelności w zakresie zapłaty ceny całkowitej, odpowiadającą cenie towaru objętego zastrzeżeniem własności, wykazanej na wystawionej przez Firmę fakturze.

5.4. Kupujący zobowiązany jest udzielić Firmie informacji niezbędnych do dochodzenia swoich praw wobec klientów oraz dostarczyć mu właściwą dokumentację w tym zakresie.

5.5. Kupujący ma aż do odwołania upoważnienia prawo do ściągnięcia scedowanych wierzytelności wynikających z odsprzedaży. W przypadku wystąpienia istotnej przyczyny, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, wstrzymania zapłaty, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu weksla lub uzasadnionego przypuszczenia dotyczącego nadmiernego zadłużenia lub niewypłacalności Kupującego, Firma ma prawo odwołać pełnomocnictwo Kupującego do ściągnięcia wierzytelności. W takim przypadku Firma ma prawo, ujawnić cesję zabezpieczeń i zrealizować scedowane wierzytelności.

5.6. Kupujący ma prawo do obróbki towaru objętego zastrzeżeniem własności oraz do łączenia go z innymi przedmiotami. Obróbka, mieszanie lub łączenie (zwane dalej „Obróbką“) są wykonywane na rzecz Firmy. Kupujący przechowuje nowy przedmiot na rzecz Firmy przy zachowaniu należytej staranności. Nowy przedmiot uznaje się za towar objęty zastrzeżeniem własności.

5.7. W przypadku Obróbki w połączeniu z innymi, nienależącymi do Firmy przedmiotami Firma ma prawo współwłasności w nowym przedmiocie w części wynikającej ze stosunku wartości obrobionego, zmieszanego lub połączonego (zwanego danej „obrobionym“ towarem) towaru objętego zastrzeżeniem własności do wartości pozostałego obrobionego towaru w momencie obróbki. W przypadku gdy Kupujący nabył wyłączne prawo własności do nowego przedmiotu, Kupujący przyzna Firmie prawo współwłasności w nowym przedmiocie, powstałym wskutek obróbki, w stosunku wartości obrobionego towaru objętego zastrzeżeniem własności do pozostałego obrobionego towaru w momencie obróbki.

5.8. Na wypadek sprzedaży nowego przedmiotu, w celu zabezpieczenia, Kupujący ceduje niniejszym swoje roszczenie wobec klienta, wynikające ze sprzedaży, wraz z wszelkimi prawami ubocznymi, bez wymogu późniejszych, oddzielnych oświadczeń. Cesja obowiązuje jednakże wyłącznie w wysokości kwoty odpowiadającej wartości obrobionego towaru objętego zastrzeżeniem własności, wykazanej na fakturze wystawionej przez Firmę. Udział w wierzytelności scedowany na Firmę podlega zaspokojeniu w pierwszej kolejności. W zakresie pełnomocnictwa do ściągania wierzytelności oraz warunków jego odwołania zastosowanie mają postanowienia, o których mowa w punkcie 5.5.

5.9. W przypadku gdy Kupujący połączy towar objęty zastrzeżeniem z gruntami lub rzeczami ruchomymi, w celu zabezpieczenia ceduje on niniejszym na Firmę, bez wymogu późniejszych, oddzielnych oświadczeń, również swoją wierzytelność przysługującą mu jako wynagrodzenie z tytułu połączenia, z wszelkimi prawami ubocznymi, w wysokości odpowiadającej stosunkowi wartości połączonego towaru objętego zastrzeżeniem własności do pozostałych połączonych towarów w chwili połączenia.

5.10. W przypadku zajęcia lub innych ingerencji ze strony osób trzecich Kupujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Firmę o tym fakcie.

5.11. W przypadku naruszenia obowiązku przez Kupującego, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, po bezskutecznym upływie właściwego, wyznaczonego Kupującemu terminu na wykonanie świadczenia, Firma ma prawo odstąpić od umowy lub odebrać towar. Kupujący ma obowiązek wydać towar.

5.12. Kupujący ma prawo scedować wierzytelność wynikającą z odsprzedaży w ramach faktoringu pełnego, o ile cesja ta zostanie zgłoszona wcześniej Firmie, zaś cena uzyskana w wyniku zbycia wierzytelności osiągnie przynajmniej wartość towaru objętego zastrzeżeniem własności, będącego zgodnie z punktem 5.1. jego własnością lub zgodnie z punktem 5.7. – jego współwłasnością, z którego sprzedaży pochodzi dana wierzytelność. Wierzytelności oraz inne roszczenia wobec faktora, wynikające ze sprzedaży wierzytelności scedowanych w celu zabezpieczenia na Firmę, Kupujący ceduje niniejszym na niego. Służą one, podobnie jak i tamte, zabezpieczeniu jego roszczeń. Firma przyjmuje niniejszym powyższe cesje.

6. Wady fizyczne

6.1. W zakresie wad fizycznych Firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z poniższymi regulacjami.

6.2. Wszystkie wady podlegają według uznania Firmy nieodpłatnej naprawie, ponownej dostawie lub ponownemu wykonaniu.

6.4. Kupujący ma obowiązek zgłosić wady fizyczne Firmie niezwłocznie w formie pisemnej.

6.5. Roszczenia Kupującego w zakresie kosztów związanych z dodatkowym wykonaniem świadczenia, w szczególności kosztów transportu, infrastruktury, pracy i materiałów, są wykluczone, w przypadku gdy koszty ulegną podwyższeniu w związku z przewiezieniem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż siedziba Kupującego, chyba że przewiezienie odpowiada zgodnemu z przeznaczeniem zastosowaniu.

6.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

7. Ograniczenie roszczeń o naprawienie szkody

7.1. Roszczenie o utracone korzyści Kupującego jakiegokolwiek rodzaju są wyłączone. To nie obowiązuje, jeżeli firma lub jej współpracownik działają umyślnie lub z rażącym niedbalstwem.

7.2. Powyższe postanowienia nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

8. Informacje i doradztwo a także prawa ochronne

8.1. Informacje o przetwarzaniu i możliwościach zastosowania, konserwacji lub obsłudze dostarczanych przez Firmę produktów, techniczne doradztwo lub pozostałe informacje podane są według najlepszej wiedzy, lecz bez zobowiązań i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności, chyba że Firma będzie działać co najmniej z rażącym niedbalstwem. W przypadku zawarcia umowy o doradztwo lub powstania innego odpowiedniego umownemu podobnego obowiązku, odpowiedzialność firmy jest także ograniczona po myśli art. 7.

8.2. Firma zastrzega sobie prawo autorskie do rysunków i pozostałych dokumentacji technicznych. Nie mogą być one udostępnione osobom trzecim. O ile Firma wytworzy towary na podstawie rysunków, wzorów, pozostałych informacji od Kupcującego i naruszy w ten sposób prawa ochronne osób trzecich, Kupujący zwolni firmę od wszelkich związanych z tym roszczeń.

8.3. W przypadku standardowych artykułów oferowanych w katalogu Firma gwarantuje, że te artykuły wolne są od praw osób trzecich. Ta gwarancja wygasa jeżeli Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od osoby trzeciej nie zawiadomi Firmy i nie udzieli jej wszystkich koniecznych pełnomocnictw, które uprawnią Firmę do wyjaśnienia sporu z osobą trzecią na własny koszt i według własnej oceny. Wykonanie gwarancji rozciąga się w omawianym przypadku na zwrot towarów za zwrotem ceny dostawy. Wychodzące poza to koszty są wyłączone.

9. Miejsce wykonania umowy, właściwość sądu i prawo właściwe

9.1. Miejscem spełnienia świadczenia co do wydania towaru i dokonania płatności jest Wrocław.

9.2. Dla sporów z niniejszej umowy, w tym również dotyczących jej zawarcia i skuteczności, włączając w to spory z czeków i weksli, właściwy jest sąd we Wrocławiu. Ale Firma może pozwać Kupującego przed każdy innym sądem zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

10. Ochrona danych osobowych i pozostałe postanowienia

10.1. Firma jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Kupującego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, otrzymywanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, nawet jeżeli dane te pochodzą od osoby trzeciej.

10.2. O ile pojedyncze postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieskuteczne, nie wpływa to na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszej umowy. W miejsce nieobowiązujących przepisów wchodzą wtedy ogólnie przyjęte w branży zwyczaje handlowe, a w braku takich dozwolonych zwyczajów, odpowiednie przepisy ustawowe.

10.3. Kupujący może roszczenia przeciwko Firmie z niniejszej umowy przenosić na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią zgodą Firmy.

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław

Tel. + 48 71 360 29 70
Fax + 48 71 360 29 99

E-mail: [email protected]