icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Podział na strefy wg ATEX oraz NEC 500

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.


Zgodnie z CENELEC oraz IEC w Europie obszary zagrożone wybuchem są podzielone na sześć stref. Im większe prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, tym wyższe wymagania w odniesieniu do urządzeń elektrycznych, dotyczące np. zapobiegania iskrzeniu lub nagrzewaniu się powierzchni urządzenia.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Kategoria i grupa urządzenia

W zależności od podziału na strefy na podstawie grupy i kategorii urządzeń można wywnioskować, jakie urządzenia elektryczne należy stosować w poszczególnych strefach. Możliwość stosowania urządzeń w poszczególnych strefach stwierdza się na podstawie grupy i kategorii urządzeń. Na podstawie klas temperatury i grup wybuchowości można określić, do której „strefy ochrony przeciwwybuchowej“ należy dane urządzenie.

Podział na strefy w Ameryce Północnej

W Ameryce Północnej stosowany jest inny system klasyfikacji, oparty na normach NEC 500 oraz NEC 505. W normie tej materiały łatwopalne są podzielone na trzy klasy (Class I do Class III). Gazy, pary i mgły wybuchowe należące do Class I są podzielone na grupy gazów (Groups) A, B, C i D, łatwopalne pyły należące do Class II – na grupy E, F i G.

W zależności od częstotliwości lub czasu oddziaływania tych substancji obszary zagrożone wybuchem są podzielone na tak zwane dywizje (divisions). Division 1 odpowiada tutaj strefie 0 i 1, a Division 2 strefie 2. Odpowiednim podziałom podlegają nie tylko obszary zagrożone wybuchem, lecz także konstrukcje urządzeń i instalacje elektryczne.

Więcej informacji

Grupa gazów (Group)Przykłady substancji
AAcetylen
BWodór
CEtylen
DPropan
EPył metalowy
FPył węglowy
GPył zbożowy

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.