Nowości
Umowa licencyjna dotycząca oprogramowania WAGO (warunki użytkowania)

Stan: 1 września 2018

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG („WAGO“) i klient (zwany dalej użytkownikiem) oprócz umowy oddania do użytku oprogramowania zawierają dodatkowo poniższą Umowę dotyczącą licencji na oprogramowanie, w której klient potwierdza wyraźnie, że nie jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB. Użytkownik uprawniony jest (ale nie zobowiązany) do dokonania rejestracji przez www.wago.com w celu otrzymywania specjalistycznego newslettera.

§ 1 Ogólne zasady użytkowania

1. Podstawowa treść prawa użytkowania. WAGO udziela użytkownikowi na postawie uzgodnionego modelu licencji (patrz poniższy punkt 2) oraz warunków użytkowania, określonych w tej umowie licencyjnej, niewyłącznego i – jeśli nie postanowiono inaczej – bezterminowego i niezbywalnego prawa do wykorzystania przekazanego oprogramowania w kodzie źródłowym zgodnie z niniejszą umową licencyjną. W razie konieczności i jeśli nie postanowiono inaczej, użytkownik powinien sam zainstalować i konfigurować oprogramowanie (patrz § 5). Zmiana oprogramowania oraz przeniesienie praw użytkowania wynikających z modelu licencji na osoby trzecie (również w formie sublicencji) jest wykluczone, o ile w tych warunkach użytkowania lub w innej umowie nie określono inaczej. W tym przypadku użytkownik powinien zobowiązać osoby trzecie do pełnego przestrzegania praw i obowiązków wynikających z umowy licencyjnej. W razie innych wątpliwości postanowienia dotyczące zakresu licencji należy interpretować dosłownie.

2. Modele licencji.

  • „Licencje indywidualne“ obejmują prawo użytkowania oprogramowania oraz związanego z nim klucza licencyjnego na jednym komputerze; równoczesne użycie na kilku komputerach jako jednej instancji portalu internetowego jest niedozwolone.
  • „Licencje jednostanowiskowe“ uprawniają do użycia oprogramowania na maksymalnie dwóch komputerach równocześnie i w związku z tym obejmują dwa klucze licencyjne; równoczesne użycie dwóch lub więcej instancji portalu internetowego nie jest dozwolone.
  • „Licencje wielokrotne“ zapewniają prawo do równoczesnego użycia oprogramowania i kluczy licencyjnych na tylu komputerach lub instancjach portalu internetowego, ile jest kluczy licencyjnych.
  • „Licencje stanowiskowe“ obejmują prawo do użycia oprogramowania oraz przynależnych do niego kluczy licencyjnych na wielu komputerach w danym zakładzie firmy.
  • „Licencje Buy-Out“ obejmują prawo użytkownika do użycia oprogramowania i przynależnych do niego kluczy licencyjnych na nieograniczonej liczbie komputerów w nieograniczonej liczbie siedzib firmy.
  • „Licencje punktowe“ udzielają prawa użycia oprogramowania w stopniu zdefiniowanym przez podaną liczbę punktów. W zależności od artykułu obowiązują różne kryteria obliczania potrzebnej liczby punktów. Może to być na przykład złożoność produktu, funkcjonalna skalowalność (liczba urządzeń / liczba połączeń), skalowalność czasowa lub kombinacja tych kryteriów.

3. Wyjaśnienia:

  • Licencje na czas określony: Jeśli model licencji opatrzony jest dopiskiem „na czas określony“ (lub innym porównywalnym terminem), licencja ta ma ograniczoną ważność, przy czym czas ważności (liczony od momentu pierwszej instalacji lub pierwszego użycia) wynika z konkretnej nazwy licencji. Licencje na czas określony mogą zostać przedłużone odpowiednimi kluczami licencyjnymi lub zamienione na licencję bezterminową. Ceny kluczy licencyjnych dostosowane są do aktualnego katalogu WAGO. Po upływie okresu ważności oprogramowanie nie może być użytkowane.
  • Licencje Buy Out: Jeśłi nie ustalono inaczej, licencje buy-out zawierają również prawo użytkownika do użycia oprogramowania w produktach końcowych użytkownika, o ile produkty te zawierają technikę automatyzacji WAGO; w tym przypadku użytkownik uprawniony jest do udzielenia praw użytkowania w zakresie koniecznym do korzystania z produktu końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem (jednak przekazanie klucza licencyjnego jest niedozwolone).
  • Termin „Computer“ w sensie umowy licencyjnej jest równoznaczny także z terminem „Controller“ lub „Urządzenia Embedded“. Aby przenieść licencję na inny komputer wymagany jest współudział WAGO.

§ 2 Szczególne zasady użytkowania

1. Typ oprogramowania. Jeśli licencjobiorca tworzy poprzez oprogramowanie inżynierskie („E-SW“) własne programy lub dane, zawierające części E-SW, wówczas uzyskuje on prawo do nieodpłatnego powielania, wykorzystania lub udostępniania osobom trzecim tych części E-SW jako elementu składowego swoich własnych programów lub danych. Jeśli licencjobiorca włącza oprogramowanie runtime („R-SW“) lub jego część do swoich własnych programów lub danych, przed każdą instalacją lub kopiowaniem własnych programów i danych, zawierających R-SW lub jego części, musi zastosować licencję na R-SW zgodnie z zastosowaniem opisanym w aktualnym katalogu WAGO. Jeśli w umowie nie został wyraźnie ustalony inny typ oprogramowania, wówczas powyższe regulacje obowiązują automatycznie dla R-SW.

2. Wersje testowe. Wersje testowe, udostępniane przez WAGO do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej, bez złożenia zamówienia, i instalowane lub używane online bez instalacji, objęte są prawem do użytkowania do celów testowych na czas ograniczony z reguły do 30 dni roboczych; wszystkie prawa wykraczające poza to są wykluczone. „Dni robocze“ to takie dni kalendarzowe, w których oprogramowanie zostało uruchomione co najmniej raz. Pobieranie i instalacja oraz użytkowanie wersji testowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. WAGO nie bierze odpowiedzialności za to, że wersja testowa jest rzeczywiście przeznaczona do zastosowania przewidzianego przez użytkownika. nie gwarantuje, że wersja testowa jest rzeczywiście odpowiednia do aplikacji przeznaczonej dla użytkownika. Niezależnie od tego wersje testowe to w pełni funkcjonujące wersje oprogramowania, w których dostępne są wszystkie funkcje wraz z możliwością pobierania danych. 30-dniowy czas ewaluacji może zostać przedłużony na wniosek użytkownika poprzez przedłużenie licencji testowej o okres zdefiniowany przez WAGO. Jeśli po upływie czasu ewaluacji użytkownik zdecyduje się na określony model licencji, może nabyć wymaganą licencję odpłatnie i aktywować jako pełną wersję przez podanie odpowiedniego klucza licencyjnego. Aktywacja pełnej wersji podlega regulacjom zawartym w umowie licencyjnej.

3. „Komponenty oprogramowania WAGO“, określane jako „otwarte“ lub których użycie zgodne z przeznaczeniem pozwala na wykorzystanie w sterownikach innych producentów, uprawniają użytkownika do zastosowania licencjonowanych komponentów (zwłaszcza bibliotek WAGO) w swoich produktach końcowych, o ile zastosowana jest w nich aktywnie (a nie tylko obecna) technika automatyzacji WAGO. W tym zakresie dopuszczalne jest łączenie z innym oprogramowaniem, aby zapewnić interoperacyjność. Wykraczające ponad to prawa nie są przyznawane. Użytkownik nie ma prawa zwłaszcza do używania i/lub rozprowadzania wyodrębnionych komponentów oprogramowania WAGO.

§ 3 Ograniczenia użytkowania.

1. Ograniczenia użytkowania. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień zawartych w niniejszej umowie licencyjnej użytkownik nie jest uprawniony (i) do kopiowania lub powielania jakichkolwiek części oprogramowania (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo dla celów bezpieczeństwa), (ii) publicznego odtwarzania lub udostępniania nabytego oprogramowania przy użyciu techniki przewodowej lub bezprzewodowej, (iii) do kompilacji kodu źródłowego, jego analizy, rozkodowania, modyfikacji, rozkładania lub zmiany w jakikolwiek inny sposób, (iv) do tworzenia systemów bazujących w całości lub częściowo na oprogramowaniu, ale w sposób niezgodny z przepisami, (v) do zmiany i usuwania adnotacji i wskazań dotyczących praw autorskich lub innych praw ochronnych, (vi) do przekazywania oprogramowania innym osobom niezgodnie z przepisami (np. wynajmowanie, wypożyczanie lub leasingowanie) lub (vii) do zastosowania oprogramowania w obszarach obarczonych szczególnym ryzykiem, wymagających długotrwałej bezawaryjnej pracy, w których awaria oprogramowania mogłaby spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia lub znaczne szkody materialne i środowiskowe (np. w elektrowniach atomowych, systemach broni, samolotach i pojazdach mechanicznych).

2. Wyjaśnienia: Oświadcza się, że (x) WAGO nie ponosi odpowiedzialności za to, czy licencjonowane oprogramowanie (wraz z komponentami oprogramowania WAGO) używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem (chyba że istnieją na ten temat inne ustalenia pisemne), (y) że przekazanie oprogramowania klientowi docelowemu przez dystrybutora WAGO (hurtownia) nie jest przekazaniem niezgodnym z przepisami w sensie podpunktu (vi) poprzedniego akapitu 1 oraz (z) że użytkownik komponetów oprogramowania WAGO nie jest uprawniony do zastosowania licencjonowanych komponentów (np. biblioteki WAGO) w produktach końcowych, w których nie została aktywowana technika automatyzacji WAGO (a jest tylko obecna lub nie ma jej w ogóle).

§ 4 Oprogramowanie obce

1. Open Source Software. Jeśli oprogramowanie zawiera Open Source Software (w skrócie zwane także „OSS“), jest ono wymienione w pliku Readme_OSS oprogramowania (lub innym opowiadającym mu pliku); alternatywnie po zakupie produktu odpowiedni plik jest dostępny 3 lata online wzgl. przez link do pobrania danych lub e-mail. To samo dotyczy kodu źródłowego. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania Open Source zgodnie z obowiązującymi warunkami licencji OSS dt. użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, jeśli zawrze umowy licencyjne z firmą posiadającą prawa do tego oprogramowania na warunkach danej licencji Open Source. Niniejsze warunki licencji OSS dołączone są do oprogramowania i są nadrzędne względem umowy licencyjnej oraz Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy WAGO, w szczególności w odniesieniu do ewentualnych efektów copyleft. Warunki licencji OSS są nadrzędne także wtedy, gdy przyznają użytkownikowi określone prawa użytkowania na podstawie połączenia komponentów OSS z własnymi komponentami określone także w odniesieniu do własnych komponentów lub te prawa użytkowania przyznawane są WAGO zgodnie z warunkami licencji OSS. WAGO udostępni kod źrółowy OSS na żądanie użytkownika po dokonaniu przez niego opłaty związanej ze zwrotem nakładów, o ile warunki licencji dla OSS przewidują udostępnienie kodu źródłowego. Odpowiednie żądanie należy skierować na adres:

Technical Support AUTOMATION
Tel.: +49 (571) 887 44555
Fax: +49 (571) 887 844555
e-mail: [email protected]

2. Third Party Software. Oprócz OSS oprogramowanie może także zawierać komercyjne oprogramowanie osób trzecich, tzn. oprogramowanie, które nie zostało opracowane przez WAGO, lecz które WAGO otrzymało od osób trzecich na zasadzie licencji. Jeśli wraz z oprogramowaniem użytkownik otrzyma plik Readme_OSS zawierający warunki licencji na oprogramowanie osób trzecich (zwane dalej „warunkami licencji strony trzeciej“) lub warunki te są dostępne alternatywnie po instalacji na twardym dysku, to są one wiążące dla użytkownika ze względu na odpowiedzialność licencjodawcy.

3. Gwarancja i odpowiedzialność. Gwarancja WAGO, określona ustawowo i w ramach Umowy, ograniczona jest do tych komponentów oprogramowania, które nie są OSS, i do których WAGO posiada prawa autorskie lub komercyjne prawa do użytkowania.

§ 5 Instalacja oprogramowania

1. Instalacja oprogramowania. WAGO dostarcza użytkownikowi oprogramowanie zgodnie z zawartą umową bądź na nośniku danych, poprzez link do pobrania lub jako element składowy produktu, bądź też daje do niego dostęp online. Instalacja i konfiguracja (w razie konieczności) jest po stronie użytkownika. Podczas aktywacji oprogramowanie wysyła do WAGO informacje dotyczące oprogramowania oraz wzgl. komputera użytkownika; szczegóły na https://www.wago.com/pl/ochrona-danych-osobowych. Jeśli licencjonowany komputer wzgl. portal internetowy jest połączony z Internetem, oprogramowanie tworzy automatycznie połączenie z WAGO, o ile jest ono potrzebne do przeprowadzenia instalacji danego oprogramowania.

2. Wykorzystywanie danych. WAGO wykorzystuje dane pozyskane poprzez właściwości oprogramowania do aktualizacji i konfiguracji oprogramowania oraz dalszego ulepszania własnych produktów i usług. W szczególnych wypadkach WAGO udostępnia je także osobom trzecim. Na przykład przekazuje raporty o błędach do producentów sprzętu i oprogramowania, aby dzięki tym danym mogli usprawnić użycie produktów WAGO w swoich produktach. Użytkownik akceptuje prawo WAGO do wykorzystania i udostępniania tych danych w zakresie opisanym w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych https://www.wago.com/pl/ochrona-danych-osobowych. Jeśli komputer wzgl. portal internetowy są połączone z Internetem, niektóre właściwości oprogramowania wytwarzają w miarę możliwości połączenie z systemami komputerowymi WAGO lub dostawców usług w celu wysyłki lub odbioru danych. Użytkownik nie zawsze otrzymuje osobną informację o nawiązaniu połączenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się zastosować jedną z tych właściwości, wyraża równocześnie zgodę na przesłanie lub odbiór danych w momencie zastosowania tych właściwości; użytkownik może dezaktywować te właściwości.

3. Aktualizacje. Jeśli użytkownik zastosuje oprogramowanie objęte niniejszą umową jako aktualizację istniejącego oprogramowania lub portalu internetowego, to taka aktualizacja zastępuje pierwotne oprogramowanie. Jeśli warunki licencji OSS nie określają inaczej, po dokonaniu aktualizacji użytkownik nie zachowuje praw do pierwotnego oprogramowania i nie jest uprawniony do wykorzystywania lub przekazywania go w jakikolwiek sposób. Jeśli użytkownik aktywował odpowiednią funkcję, oprogramowanie przeprowadza w miarę możliwości w regularnych odstępach czasu sprawdzenie pod kątem aktualizacji. Jeśli zostaną znalezione aktualizacje, pobierane są one i instalowane w miarę możliwości automatycznie na licencjonowanym komputerze; użytkownik może także pobrać te aktualizacje ze strony internetowej WAGO i zainstalować je.

4. Prawo do kontroli przez licencjodawcę. Użytkownik zezwala WAGO na kontrolę prawidłowego zastosowania oprogramowania, polegającego w szczególności na sprawdzeniu, czy wykorzystuje oprogramowanie w ramach uzyskanej licencji; nie dotyczy to przypadków, gdyby odnośne warunki licencji OSS nie dopuszczały takiej kontroli lub jeśli użytkownik na żądanie WAGO udostępnia wyniki samodzielnego audytu w podanym terminie. Jeśli kontrola lub udostępnienie informacji wykaże niewłaściwe użytkowanie oprogramowania, WAGO ma prawo naliczyć użytkownikowi ryczałtową karę w wysokości opłat licencyjnych za dalsze użytkowanie. Użytkownik ponosi także koszty przeprowadzonej kontroli. Dochodzenie wyższego zadośćuczynienia za powstałe szkody pozostaje zastrzeżone.

§ 6 Odpowiedzialność za wady rzeczowe

1. Wady rzeczowe. Wada rzeczowa ma miejsce wtedy, gdy budowa oprogramowania odbiega od opisu produktu w dokumentacji dostępnej w momencie zawierania umowy na niekorzyść użytkownika; pod tym względem istnieje zgodność, że nieznaczne odstępstwa nie mają znaczenia, gdyż nie jest możliwy taki rozwój oprogramowania, który spełniałby wszystkie wymagania użytkowe bez ryzyka wystąpienia błędu. Oprogramowanie WAGO nie powinno być wykorzystywane z innymi produktami niż produkty WAGO, jeśli nie wynika to z opisu produktu lub jego prezentacji przez WAGO (np. tak jak w przypadku e!COCKPIT). Dane o budowie lub możliwościach zastosowań oprogramowania, zawarte w źródłach nie objętych Umową (z podręcznikami i reklamami włącznie), nie stanowią gwarancji, nawet jeśli są określane jako gwarancja. Oprogramowanie do projektowania i konstruowania WAGO służy wyłącznie lepszej wizualizacji i nie zwalnia użytkownika z obowiązku sprawdzenia dopuszczalności i funkcjonalności wyników projektowania z zachowaniem należytej staranności oraz z przestrzegania uznanych zasad techniki, przepisów i norm DIN. WAGO nie odpowiada za błędne lub niekompletne dane lub nieprawidłowy dobór materiałów i komponentów podczas użytkowania oprogramowania WAGO do projektowania lub konstruowania. Oprogramowanie WAGO nie jest przeznaczone do projektowania z użyciem produktów innych, niż produkty WAGO.

2. Gwarancja w przypadku ostatecznego przekazania oprogramowania do użytkowania Odpowiedzialność za wady rzeczowe oprogramowania, przekazanego ostatecznie do użytkowania, regulowana jest zgodnie z ustawowymi przepisami, które na okoliczność zakupu zostają zmodyfikowane w sposób następujący: Wady oprogramowania, których przyczyny istniały już w momencie przejścia ryzyka, WAGO naprawi nieodpłatnie lub wymieni oprogramowanie na nowe według własnego uznania. W przypadku wad oprogramowania, do którego WAGO posiada kod źródłowy i jest uprawnione do jego zmiany, WAGO usuwa ewentualne wady bądź przez przekazanie nowej wersji oprogramownia, w którym tylko ta wada została usunięta, bądź przekazuje aktualizację, w której ta wada została usunięta, według własnego uznania. W przypadku wad oprogramowania, do którego WAGO nie posiada kodu źródłowego lub nie jest uprawnione do jego wykorzystania, WAGO usuwa wadę w następujący sposób: jeśli WAGO posiada aktualizację lub może ją sporządzić, WAGO usuwa wadę poprzez przekazanie aktualizacji. Reklamacje z tyłułu wady powinny być zgłaszane na piśmie. WAGO musi najpierw otrzymać możliwość naprawienia wady. Stwierdzenie i usunięcie wady następuje bądź w WAGO, bądź w miejscu zainstalowania oprogramowania. Za oprogramowanie posiadające bezpłatną licencję WAGO ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku działania celowego lub rażącego niedbalstwa. Roszczenia po dokonaniu naprawy lub wymiany zostają przedawnione po 12 miesiącach od momentu prawnego rozpoczęcia biegu przedawnienia. To samo dotyczy wycofania lub obniżenia ceny. Zdanie to nie obowiązuje, jeżeli ustawa wg §§ 438 ust. 1 nr 2 (Budowle i wyroby dla budowli) i § 479 ust. 1 (Roszczenia regresowe) BGB przewiduje dłuższe terminy, w przypadku celowego zatajenia wady i niedotrzymania gwarancji jakości. Jeżeli naprawa lub wymiana się nie powiedzie, użytkownik może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie.

3. Roszczenia klienta w przypadku tymczasowego przekazania oprogramowania do użytkowania. Odpowiedzialność za wady rzeczowe oprogramowania, przekazanego tymczasowo do użytkowania, regulowana jest zgodnie z ustawowymi przepisami, które na okoliczność wynajmu zostają zmodyfikowane w sposób następujący: Usunięcie wad będzie polegało wyłącznie na bezpłatnej naprawie produktu lub jego wymianie wg uznania WAGO. Wypowiedzenie klienta z powodu niezabezpieczenia warunków użycia zgodnego z umową dopuszczalne jest dopiero wtedy, gdy mimo posiadania przez WAGO okazji do usunięcia wady, naprawa nie powiedzie się, WAGO odmówi jej wykonania lub będzie ona dla klienta nie do zaakceptowania. Także w tym przypadku rządania odszkodowawcze klienta są wykluczone.

4. Wspólne okoliczności wyłączające. Roszczenia klienta, opisane powyżej w punktach 2 i 3 są wykluczone w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka w następstwie niewłaściwego użytkowania (włącznie z nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w podręczniku lub dokumentacji), niepoprawnego obchodzenia się z produktem, jego nadmiernego obciążania, zastosowania niewłaściwych narzędzi, nieprawidłowego wykonania prac budowlanych, niewłaściwego podłoża lub szczególnych wpływów zewnętrznych nieprzewidzianych umową. Roszczenia wykluczone są zwłaszcza w przypadku, gdy w dokumentacji dotyczącej produktu wskazane są funkcjonalne ograniczenia. Roszczenia z tytułu rękojmi obowiązują ponadto tylko wtedy, gdy są reprodukowalne. Jeśli klient lub osoba trzecia dokonuje nieodpowiednich zmian w oprogramowaniu lub rozszerza jego interfejsy, te zmiany i rozszerzenia oraz spowodowane przez nie skutki nie podlegają roszczeniom.

§ 7 Odpowiedzialność za wady prawne

1. Wady prawne. WAGO przekazuje oprogramowanie klientowi w kraju miejsca dostawy wolne od przemysłowych praw ochronnych i praw autorskich osób trzecich (nazywanych dalej prawami ochronnymi). W razie wniesienia przez osobę trzecią uzasadnionych roszczeń względem użytkownika w związku z wykorzystywanym oprogramowniem, WAGO gwarantuje wobec użytkownika co następuje:

2. Roszczenia klienta. WAGO wg własnego wyboru i na własny koszt skorzysta ze swojego prawa do korzystania z oprogramowania, zmieni oprogramowanie w sposób wykluczający naruszanie praw ochronnych, skieruje wniosek o jego usunięcie względnie odwołanie lub wymieni je. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić przy zachowaniu zasady współmierności korzyści, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia lub zmniejszenia wynagrodzenia. Wymienione powyżej zobowiązania mają miejsce tylko w przypadku, jeżeli użytkownik niezwłocznie poinformuje WAGO na piśmie o dochodzonych względem niego przez podmiot trzeci roszczeniach, nie uzna naruszenia, a firma WAGO będzie mogła skorzystać z działań zmierzających do oddalenia roszczeń i negocjacji polubownych. Jeżeli użytkownik wstrzyma korzystanie z oprogramowania z uwagi na zmniejszenie szkody lub z innych ważnych względów, jest zobowiązany do poinformowania osób trzecich, że wstrzymanie korzystania nie oznacza uznania naruszenia praw ochronnych.

3. Okoliczności wyłączające. Roszczenia użytkownika są wykluczone, jeżeli odpowiada on za naruszenie praw ochronnych. Roszczenia klienta są ponadto wykluczone w przypadku, jeżeli do naruszenia prawa ochronnego doszło w następstwie specjalnych wytycznych użytkownika lub zastosowania niedopuszczonego przez WAGO. Roszczenia klienta są ponadto wykluczone w przypadku, jeżeli oprogramowanie zostanie zmienione przez użytkownika lub zastosowane razem z produktami niedostarczonymi przez WAGO, niezgodnie z prawem własności przemysłowej. Wykluczone jest wnoszenie przez użytkownika roszczeń innych niż te wymienione w § 7 względem WAGO lub jego pracowników i pomocników z uwagi na wady prawne.

4. Przedawnienie. W przypadku ostatecznego przekazania oprogramowania roszczenia użytkownika zostają przedawnione po 12 miesiącach od momentu prawnego rozpoczęcia biegu przedawnienia.

§ 8 Odpowiedzialność łączna

1. Ograniczenie odpowiedzialności. W ramach regulacji ustawowych WAGO ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, zdrowia lub obrażeń cielesnych, braku, utraty gwarantowanej właściwości lub niedotrzymania gwarancji, jak również za szkody, polegające na umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniu istotnych obowiązków przez firmę WAGO lub któregoś z jej prawnych przedstawicieli, bądź też osób działających w jej imieniu. Istote obowiązki w rozumieniu powyższego zdania to wszystkie obowiązki, których wypełnienie umożliwia prawidłową realizację umowy oraz na których dotrzymanie klient może liczyć. Ponadto, przy ograniczeniu zastąpienia przewidywalnej szkody typowej dla Umowy, WAGO ponosi odpowiedzialność za szkody, polegające na wynikającym ze zwykłego niedbalstwa naruszeniu istotnych obowiązków przez firmę WAGO lub któregoś z jej prawnych przedstawicieli, bądź też osób działających w jej imieniu.

2. Szczególne ograniczenie odpowiedzialności: w przypadku czasowego udostępnienia oprogramowania odpowiedzialność WAGO w pozostałych przypadkach zwykłego zaniedbania ograniczona jest do 6-krotności miesięcznego kosztu wynajmu. Gwarancja konsumencka z tytułu braków, stwierdzonych już w momencie zawierania Umowy, jest wykluczona.

3. Wspólne zasady. Odpowiedzialność WAGO z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje w pełni nienaruszona. Oprócz tego odpowiedzialność za utratę danych w przypadkach wymienionych w powyższych punktach 1 i 2 ograniczona jest do kosztów typowego odtworzenia danych, jakie miałoby miejsce w przypadku regularnego, odpowiadającemu zagrożeniu tworzeniu kopii zapasowych. Użytkownik zobowiązany jest zapobiegać problemom związanym z bezpieczeństwem swoich własnych systemów i danych, włącznie z oprogramowaniem umieszczonym w systemach użytkownika. Odpowiedzialność użytkownika obejmuje zwłaszcza ochronę przed niepożądanymi intruzami, takimi jak złośliwe oprogramowanie, wirusy, oprogramowanie szpiegujące czy trojany.

§ 9 Ciężar dowodu i informacja o naruszeniu bezpieczeństwa

1. Powyższe postanowienia nie obciążają klienta koniecznością przeprowadzenia dowodu w rozumieniu §§ 6 do 8.

2. Ponadto w razie konieczności WAGO informuje (na www.wago.com/security) o tych okolicznościach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, które wyszły na jaw dopiero po wprowadzeniu oprogramowania do obrotu. Podane w ten sposób wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają charakter wyłącznie techniczno-informacyjny; nie naruszają one ustaleń w ramach tej Umowy. Jeśli klient sam wykryje luki bezpieczeństwa, zobowiązany jest poinformować w zaufaniu WAGO o swoich spostrzeżeniach i zachować je w tajemnicy wobec osób trzecich, do momentu, aż luka ta zostanie usunięta, a WAGO opublikuje odpowiednią wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa. Odpowiednie informacje można kierować do WAGO również przez [email protected].

§ 10 Postanowienia końcowe

Ta umowa licencyjna stosuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Zmiany i uzupełnienia tej umowy, włącznie z jej wypowiedzeniem, wymagają formy pisemnej.

Jeśli któreś z postanowień dotyczących warunków użytkowania są nieskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, nie podważa to ważności pozostałych postanowień. Dane postanowienie należy zastąpić regulacją skuteczną i możliwą do zrealizowania, która w jak największym stopniu będzie odpowiadać intencji poprzedniej. To samo dotyczy ewentualnych luk w umowie.

Ta umowa licencyjna dostępna jest w różnych wersjach językowych. W razie sprzeczności lub niejasności miarodajna jest wyłącznie wersja w języku niemieckim.