På den här sidan:

Ämnen
Riktlinjer och
Bestämmelser

WAGO produkter utvecklas, testas, produceras och markeras i enlighet med gällande standarder och lagar. Dessutom utsätts de för många inspektioner och test i utvecklingsprocessen och pågående produktion. Nedan presenterar vi några riktlinjer och regler så att du som vår kund kommer att hålla med:
WAGO uppfyller alla standarder.

WAGO-information

 • CE-märkning och EC-direktiv
 • Standarder
 • Testprocedurer

WAGO Riktlinjer och regler

Deklaration om CE-märkning

WAGO GmbH & Co. KG produkterna är utvecklade, testade och märkta i enlighet med lagligt gällande internationella standarder och lagar. CE-märket tillämpas på produkter avsedda för den europeiska hemmamarknaden. Därmed förklarade tillverkarna att den märkta elektriska utrustningen överensstämmer med gällande krav som anges i gemenskapsharmoniseringslagstiftningen (EU-direktiv), som tillåter sådan utrustning att bära detta märke. Den ursprungliga avsikten med detta varumärke var att stödja myndigheterna i EU:s medlemsstater i sin marknadsövervakning, med varumärket som en symbol för fri rörlighet för produkter inom EU. Enligt EG-direktiv 765/2008 kan en produkt endast få CE-märkningen om produktkraven är definierade i minst ett lämpligt EU-direktiv. Exempel på sådana direktiv är lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, ATEX-direktivet, byggproduktdirektivet och maskindirektivet. Om mer än ett direktiv gäller för en produkt, måste produkten följa alla tillämpliga direktiv. Endast de grundläggande kraven för att uppnå det definierade syftet med direktivet anges i respektive direktiv. De enskilda tekniska detaljerna specificeras enligt den nya metoden med hjälp av listor med korsreferenser till tillämpliga standarder (sk harmoniserade standarder).

1. Lågspänningsdirektivet
Säkerheten för elektrisk utrustning garanteras av lågspänningsdirektivet (LVD). LVD täcker all elektrisk utrustning som drivs med en spänning mellan 50 VAC och 1000 VAC och mellan 75 VDC och 1500 VDC.
Produkter som omfattas av lågspänningsdirektivet, som är konstruerade på ett sådant sätt att de kan användas i andra elektriska apparater och vars säkerhet för det mesta är beroende av hur dessa komponenter byggdes in i slutprodukten och vilka Egenskaper slutprodukten har, definieras som grundläggande komponenter i enlighet med lågspänningsdirektivet.
LVD gäller inte för grundläggande komponenter.
RoHS-direktivet gäller även för elektrisk utrustning som omfattas av lågspänningsdirektivet. Detta direktiv reglerar användningen av farliga ämnen i elektriska apparater och komponenter, i syfte att minska mängden problematiska komponenter i elavfall. Detaljer om material som används av WAGO finns i våra kataloger, på vår produktförpackning och på vår hemsida.

2. EMC-Direktivet:
EMC-direktivet föreskriver att en produkt måste uppfylla gränserna för utstrålad elektromagnetisk störning och kräver också att en produkt måste vara immun mot elektromagnetisk störning.
Elektromagnetiska passiva komponenter eller komponenter utan direkt funktion, såsom plintar, motstånd, dioder, kondensatorer, omkopplingsreläer och kablar (i form av passiva tryckta kretskort) anses inte apparater enligt EMC-direktivet.

3. ATEX Direktivet om explosionsskydd
ATEX-direktivet definierar reglerna för produkter (apparater och skyddssystem) avsedda för användning på farliga platser. Ett antal produkter från WAGO är konstruerade för användning i farliga områden.
Baserat på potentiella faror skiljer ATEX-direktivet mellan tre olika utrustningsgrupper, varav Grupp II och III är indelade i ytterligare zoner. Lämplighet för WAGO-produkter för olika grupper och zoner framgår av de specifika produktdokumenten (kataloger, webbplats, datablad och produktinsatser).
Dessa kan vara antingen enheter som kan användas som utrustning i dessa typer av områden, eller komponenter som krävs för säker drift men som inte uppfyller en dedikerad funktion. Sådana komponenter inkluderar skenmonterade kopplingsplintar för användning i riskfyllda områden.
Produkter i båda grupperna måste följa ATEX-direktivet.

4. Radiokommunikationsdirektivet
Radiokommunikationsdirektivet gäller för alla enheter som på rätt sätt sänder eller tar emot radiovågor för trådlös kommunikation och/eller radioorientering. De grundläggande säkerhetskraven gäller skydd för hälsan hos människor och djur och elektrisk säkerhet i enlighet med lågspänningsdirektivet, men utan att spänningsgränsen tillämpas. Dessutom måste EMC-skyddsmålen i EMC-direktivet också uppfyllas och effektiv användning av radiofrekvenser säkerställas. WAGO-produkter som omfattas av radiokommunikationsdirektivet anger i enlighet med gällande lagar endast radiokommunikationsdirektivet i sin EU-försäkran om överensstämmelse, vilket uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet, är implicit i denna deklaration.

5. Förordning om byggprodukter
Förordningen om byggprodukter kräver att konstruktioner designas och konstrueras så att säkerheten för människor, egendom och djur inte äventyras och att alla tillämpliga miljöskyddskrav beaktas. Här definieras byggprodukter som produkter eller byggsatser som produceras för att byggas permanent i strukturer och som väsentligt bidrar till att uppfylla de grundläggande kraven för strukturen.
I den enhälliga åsikten som uttrycks av den tyska elindustrin och även av WAGO GmbH & Co. KG ingår produkter som används i allmän installationsteknik inte bland dessa byggprodukter och omfattas därför inte av detta direktiv.

6. Maskindirektivet
Maskindirektivet gäller maskiner (kompletta eller ofullständiga) som utför sina funktioner på annat sätt än direktarbete för människor eller djur eller säkerhetskomponenter för dessa typer av maskiner.
Därför gäller detta direktiv vanligtvis inte för WAGO-produkter.
Tillverkarna av maskiner eller system är skyldiga att enligt detta direktiv använda säkra produkter och komponenter i sina maskiner och system. Produktion och säker drift förenklas genom användning av WAGO-produkter, med sin standardkompatibla, aktuell design.

Betydelse av CE-märkning för WAGO-produkter
En, flera eller inget av EU-direktiven kan tillämpas på de olika WAGO-produkterna. Om inget av direktiven gäller, kommer CE-märkningen inte att fästas på produkten i enlighet med gällande lagar. En försäkran om överensstämmelse får dessutom inte utfärdas. Alla andra produkter är försedda med CE-märkning - antingen direkt på produkten, på förpackningen eller i dokument som ingår i produkten - och en försäkran om överensstämmelse utfärdas eller görs tillgänglig för kunden.
Databladet för de tekniska ljudprodukter som enligt reglerna inte är CE-märkta kommer att referera till de standarder som används vid utveckling, typ och tillverkningstestning där det är möjligt.

IEC/EN-standarder

Du hittar ytterligare information om de standarder som gäller för WAGO-produkter i följande PDF-fil:

Tester och testprocedurer enligt IEC/EN-standarder

Det finns specifika provspecifikationer för var och en av våra produkter, från kontakter till skenmongerade kopplingsplintar.

Följande avsnitt beskriver de viktigaste testerna och är begränsade till en beskrivning av testprocedurerna och en förklaring av testets syfte.

Mekaniska tester
WAGO produkter är utvecklade och producerade för att motstå de mekaniska belastningar som uppstår i applikationen utan att leda till skador. Detta påvisas dels av testen enligt följande test, varav vilka vissa krävs enligt standarder:

 • Anslutningsförmåga hos alla ledare som anges i databladet
 • Utdragning av anslutna ledare (per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Stöttest per IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (järnvägsapplikationer)
 • Vibrationstest (per IEC / EN 60068-2-6; DNV GL (marina tillämpningar); LR; EN 61373 (järnvägsapplikationer))

Elektriska tester
WAGO-produkter uppfyller kraven för följande elektriska test:

 • Temperaturökningstest per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Strömkapacitetskurva (avvikande kurva) per IEC/EN 60512-5-2
 • Spänningsfallstest per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Kortslutningsstart aktuellt test (kortsäkerhetsförmåga) per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Isoleringsparametrar per IEC/EN 60664-1
 • Strömfrekvensstestspänningstest per IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Nominellt impulståligt spänningstest per IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • IP-värden för elektrisk utrustning per IEC/EN 60529


Materialtester
WAGO-produkter uppfyller kraven för följande materialtest:

 • Nålflammtest per IEC / EN 60947-7-1, IEC / EN 60695-11-5
 • Glödtrådstest per IEC / EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Miljötester
Följande tester visar hur en produkt reagerar när den utsätts för en aggressiv miljö. Klimatkammare simulerar standardatmosfärer som kan påverka den långsiktiga beständigheten hos klämningsenheter. Alla WAGO:s produkter uppfyller kraven för följande miljötester:

 • Temperaturcyklingstest enligt IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Industrimiljö enligt EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Saltspraytest per IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (marina applikationer); LR
 • Snabba temperaturförändringar enligt IEC/EN 60068-2-14
 • Fukt hetta, cyklisk (12 + 12 timmar) enligt IEC/EN 60068-2-30, marina applikationer GL, LR, DNV

Känn till vad som är inuti och vad som behöver göras

Vi kommer gärna att berätta om de material vi använder för våra produkter och allt du behöver tänka på för att ansluta fasta aluminiumledare till våra fjäderklämmor.

Nedladdningar

Certifikat och godkännanden

Konstruerad, testad, godkänd: WAGOs produkter är certifierade för användning i en mängd olika branscher och sektorer över hela världen. And all of the certificates are available for download.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Nedladdningar

Kataloger

Få överblick över allt, även utan internetanslutning, genom att ladda ner våra kataloger så att du när som helst har tillgång till all viktig information.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg