Haberler
WAGO Yazılım Lisans Anlaşması (Kullanım Şartları)

Versiyon: 1 Eylül 2018

Yazılım kiralama anlaşmasına ek olarak, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ("WAGO") ve Müşteri (burada “Kullanıcı” olarak da anılmaktadır) aşağıdaki lisans anlaşmasını yapmakta olup, işbu anlaşma ile Müşteri, tüketici olmadığını açıkça teyit eder (Alman Medeni Kanunu (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) madde 13 bakımından). Kullanıcı, www.wago.com adresinden ürüne özel haber bültenine kaydolma hakkına sahiptir (ancak zorunlu değildir).

§ 1 Genel kullanım şartları

1. Kullanma hakkı temel içeriği. Anlaşmaya varılan lisans verme modeli uyarınca (bkz. aşağıdaki alt paragraf 2 ve bu yazılım lisans anlaşmasına düzenlenen kullanım şartları) WAGO Kullanıcıya, verilen yazılımı bu lisans anlaşmasına uygun olarak nesne kodunda kişisel olarak kullanımına yönelik tam yekli vermeyen ve aksi kararlaştırılmadıkça, sona ermeyen ve devredilemez bir hak vermektedir. İhtiyaç varsa ve aksi kararlaştırılmamışsa yazılımı yükleme ve yapılandırma sorumluluğunu Kullanıcı alacaktır (bkz. madde 5). Bu kullanım şartlarında veya ayrı bir anlaşmada aksi açıkça düzenlenmedikçe yazılım değiştirilemez ve ilgili lisans verme modeliyle ilişkili kullanma hakkı, üçüncü taraflara devredilemez (alt lisans verme yoluyla dahil). Böyle bir durumda Kullanıcı, üçüncü tarafı, bu lisans anlaşmasında kapsamındaki hakları ve görevleri tamamını üstlenmeye zorunlu kılmak mecburiyetindedir. Ayrıca tereddüt halinde lisansın kapsamı hakkındaki hükümler, harfiyen yorumlanacaktır.

2. Lisans verme modelleri

  • "Bireysel lisanslar", yazılımı ve ilgili lisans anahtarını bir bilgisayar üzerinde veya bilgisayarla kullanma hakkını içerir; başka bilgisayarlarda eş zamanlı paralel kullanım veya birden fazla web portalı örneği yasaktır.
  • "İş istasyonu lisansları", yazılımı aynı anda en fazla iki bilgisayar üzerinde veya bilgisayarla kullanma hakkı verir ve bu nedenle ilgili iki lisans anahtarı içerir; ikiden fazla web portalı örneğinin eş zamanlı kullanımı yasaktır.
  • "Çoklu kullanıcı lisansları", yazılımı ve lisans anahtarlarını eş zamanlı olarak birkaç bilgisayar üzerinde veya bilgisayarla kullanma ya da satın alınan lisans anahtarına eşit sayıda web portalı örneği kullanma hakkı verir.
  • "Tesis lisansları", yazılımı ve ilgili lisans anahtarını Kullanıcının tesisinde çok sayıda bilgisayar üzerinde veya bilgisayarla kullanma hakkı verir.
  • "Ömürlük (buy-out) lisanslar", Kullanıcıya yazılımı ve ilgili lisans anahtarını firmanın sınırsız sayıda tesisinde sınırsız sayıda bilgisayar üzerinde veya bilgisayarla kullanma hakkı verir.
  • "Lisans Noktaları", yazılımı nokta sayısınca tanımlanan ölçüde kullanma hakkı verir. Ürüne bağlı olarak gereken nokta sayısını hesaplamada farklı kriterler uygulanır. Bu örneğin ürünün karmaşıklığı, fonksiyonel ölçekleme (cihaz sayısı / bağlantı sayısı), geçici ölçekleme ile bu kriterlerin bir kombinasyonu olabilir.

3. Açıklamalar:

  • Geçici lisanslar: Bir lisans modeli, "geçici" (veya benzeri) sıfatı yoluyla daha da ayrılırsa ilgili lisans sınırlı bir süre için geçerlidir; geçerlilik periyodu (ilk kurulum veya kullanımdan itibaren hesaplanır) belirli lisans etiketinden doğar. Geçici lisanslar ilgili lisans anahtarlarıyla uzatılabilir veya kalıcı bir lisansa dönüştürülebilir. Bunun için gereken lisans anahtarlarının fiyatı, güncel WAGO kataloğunu baz alır. Sürenin sona ermesi ile yazılım artık kullanılamayabilir.
  • Ömürlük (buy-out) lisanslar: Aksi kararlaştırılmadığı sürece ömürlük lisanslar, Kullanıcının, yazılımı kendi nihai ürünlerinde, söz konusu nihai ürünün WAGO otomasyon teknolojisini içermesi kaydıyla, kullanma hakkını da içerir; böyle bir durumda Kullanıcı, nihai ürünün kullanım amacı için gereken ölçüde kullanım haklarını verme yetkisine sahiptir (ancak hiçbir durumda lisans anahtarı verilemez).
  • Bu lisans anlaşması bakımından "Bilgisayar", aynı zamanda "kontrolör" veya "gömülü cihazlar" anlamlarına da gelmektedir. Lisansı başka bir bilgisayara aktarmak için işleme WAGO'yu dahil etmek gerekebilir.

§ 2 Özel kullanım şartları

1. Yazılım tipi. Lisans sahibi, mühendislik yazılımının ("ESW") kısımlarını içeren kendi programlarını veya verilerini üretmek için ESW kullanırsa lisans sahibi, lisans ücretleri ödemeden, ESW'nin söz konusu kısımlarını kendi programlarının veya verilerinin bir bileşeni olarak kopyalama veya kullanma ya da bunları kullanım için üçüncü taraflara sağlama hakkına sahiptir. Lisans sahibi kendi programlarının veya verilerinin bünyesine runtime yazılım ("RSW"), veya bunun kısımlarını, katarsa lisans sahibi, RSW veya kısımlarını içeren kendi programlarını veya verilerini her kurulum veya kopyalama öncesinde - hangisinin önce olduğuna bağlı olarak - geçerli WAGO kataloğu uyarınca kullanım amacı türüne uygun olarak RSW için bir lisans yüklemek zorundadır. Sözleşme ile yazılım tipi üzerinde başka türlü açıkça anlaşmaya varılmadığı sürece RSW için yukarıdaki hükümler otomatik olarak geçerlidir.

2. Test sürümleri. Sipariş etmeden WAGO web sitesinden ücretsiz indirilebilen ve yüklenebilen ya da yüklemeden online kullanılabilen test sürümleri, yazılımı test maksatlarıyla, normal şartlarda 30 günlük kullanımla sınırlı, kullanma hakkını içerir; ilave haklar hariç tutulmuştur. "Kullanım günleri" yalnızca yazılımın en azından bir kere başlatıldığı takvim günleridir. Test sürümlerinin indirilmesi, yüklenmesi ve kullanılmasının riski kullanıcıya aittir. Test sürümünün, Kullanıcının kullanıma amacına gerçekten uygunluğuna dair WAGO açıkça hiçbir garanti vermez. Bununla birlikte test sürümleri, indirme dahil tüm fonksiyonların kullanılabildiği tam fonksiyonel yazılım sürümleridir. Kullanıcı tarafından talep edilmesi durumunda 30 günlük değerlendirme süresi, WAGO'nun takdirine bağlı olarak bir test süresi uzatma lisansı ile uzatılabilir. Değerlendirme süresinin sona ermesini takiben kullanıcı belirli bir lisans modeli üzerine karar kılarsa, kullanıcı talep ettiği lisansı ücreti karşılığında satın alabilir ve ilgili lisans anahtarını girerek tam sürümü etkinleştirebilir. Bu lisans anlaşmasının hükümleri, etkinleştirmeyi takiben tam sürüm için de geçerlidir.

3. Açıkça "ücretsiz" olarak belirtilen veya uygun kullanımlarının ve teknik uygulamalarının üçüncü taraf kontrolörlerde kullanılmasına izin veren "WAGO yazılım bileşenleri", Kullanıcıya, lisanslı bileşenleri (özellikle WAGO kütüphaneleri) kendi nihai ürünlerinde, WAGO otomasyon teknolojisinin nihai ürüne etkin bir şekilde (sadece mevcut olması yeterli değildir) dahil edilecek biçimde kullanıldığı ölçüde kullanma hakkı verir. Birlikte çalışabilirlik oluşturmak için diğer yazılımlarla bağlantılara, bu çerçevede izin verilir. Başka hak verilmez. Özellikle Kullanıcı, WAGO yazılım bileşenlerinden çıkarılan kısımları kullanmaya ve/veya pazarlamaya yetkili kılınmamıştır.

§ 3 Kullanım kısıtlamaları

1. Kullanım Kısıtlamaları. Bu lisans anlaşmasındaki zorunlu yasal şartlara veya diğer hükümlere tabi Kullanıcının, (i) yazılımın herhangi bir kısmını kopyalaması veya başka bir şekilde çoğaltması (yedekleme amaçlarıyla kanunun sağlandığı haller dışında), (ii) satın alınan ürünü kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilir kılması veya alenen yeniden üretmesi, (iii) yazılımın kaynak kodunu çevirmesi, analiz etmesi, kodunu çözmesi, dönüştürmesi veya makine kodundan kaynak koda çevirmesi ya da başka herhangi bir şekilde değiştirmesi, (iv) tamamen veya kısmen yazılımı baz alarak haksız türev işler oluşturması, (v) telif hakları ve diğer korunan haklarla ilgili notları veya yapılan atıfları değiştirmesi veya silmesi, (vi) yazılımı başka kişilere (örneğin kiralama, ödünç verme veya finansal kiralama yoluyla) haksız devretmesi (vii) yazılımı, sorunsuz sürekli çalışma gerektiren veya yazılımdaki bir hatanın yaşamı, organı ya da sağlığı doğrudan riske etmesine veya mal veya çevrede (örneğin nükleer elektrik santrallerinin, silah sistemlerinin, uçak ve motorlu araçlarında çalıştırılması) önemli hasara neden olabilecek, belirli riskler taşıyan alanlarda kullanması yasaktır.

2. Açıklamalar: Açıklık getirmek gerekirse (x) lisanslı yazılımın (WAGO yazılım bileşenleri dahil) belirli bir amaca fiilen uygunluğu (yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadığı sürece) garanti edilmez, (y) sözleşme uyarınca WAGO toptancıları tarafından yazılımın nihai müşterilere aktarılması, yukarıda verilen bölüm 1 fıkra (vi) bakımından yanlış bir aktarım teşkil etmez (z) WAGO yazılım bileşenlerinin kullanıcısı, lisanslı bileşenleri (örneğin WAGO kütüphanesi) WAGO otomasyon teknolojisinin etkin olarak kullanılmadığı, ancak sadece mevcut olduğu veya hiç kullanılmadığı nihai ürünlerde kullanmaya yetkili kılınmamıştır.

§ 4 Üçüncü taraf yazılım bileşenleri

1. Açık kaynak yazılım. Yazılım, açık kaynak yazılım (burada "OSS" olarak da anılmaktadır) içerirse bu, yazılımın readme_OSS dosyasında (veya buna ilişkin dosyada) belirtilir; alternatif olarak ilgili dosya, ürün satın alındıktan sonra üç yıla kadar bir indirme bağlantısı veya e-posta ile online olarak da mevcuttur. Bu durum, ilgili kaynak kod için de geçerlidir. Kullanıcı açık kaynak yazılımı, her durumda geçerli OSS lisans şartları uyarınca normal kullanımın ötesinde kullanmaya yetkilidir. Bu OSS lisans şartları yazılımla sunulur ve hak sahipliği ile ilgili olarak, özellikle her türlü copyleft etkisi açısından bu lisans anlaşması ve WAGO satış ve teslimat genel kayıt ve şartları üzerinde önceliğe sahiptir. OSS lisans şartları şu nispette önceliğe de sahiptir: OSS bileşenlerinin tescilli bileşenlerle kombinasyonu baz alınarak, Kullanıcıya ayrıca tescilli bileşenlerle ile ilgili olarak belirli kullanım hakları verir ya da söz konusu kullanım hakları WAGO'nun OSS lisans şartlarına göre verilir. Kullanıcı tarafından talep edilmesi durumunda WAGO, OSS için lisans şartlarının kaynak kodunun teslimatına izin vermesi kaydıyla, ilgili masrafların iadesi karşılığında kaynak kodu Kullanıcıya sağlayacaktır. İlgili talep aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Teknik Destek OTOMASYON
Tel: +49 (571) 887 44555
Faks: +49 (571) 887 844555
E-posta: [email protected]

2. Üçüncü taraf yazılım. OSS ile birlikte yazılım, ticari üçüncü taraf lisanslı yazılım, başka bir ifade ile WAGO'nun kendisi tarafından geliştirilmemiş ancak WAGO'nun üçüncü taraflardan lisansını aldığı yazılım da içerebilir. Böyle bir durumda yazılım ve readme_OSS dosyası ile birlikte kullanıcı, üçüncü parti lisanslı yazılımın ilgili lisans vereninin kayıt ve şartlarını (burada "üçüncü taraf lisans şartları") da alır, ya da alternatif olarak söz konusu üçüncü taraf lisans şartları kurulumdan sonra sabit diskte mevcut hale gelirse lisans verenin kullanıcıya karşı sorumluğu bakımından geçerlidir.

3. Garanti ve sorumluluk. WAGO'nun yasal ve sözleşmeye dayalı garantisinin kapsamı, OSS olmayan ancak WAGO'nun sahibi olduğu veya ticari kullanım haklarına sahip olduğu yazılım bileşenleriyle sınırlıdır.

§ 5 Yazılımın yüklenmesi

1. Yazılım yüklemesi. Sözleşme uyarınca WAGO, Kullanıcıya yazılımı ya bir ürün bileşeni olarak indirme yoluyla depolama ortamında verir ya da online erişim sağlar. Kurulum ve yapılandırmadan (gerekirse) kullanıcı sorumludur. Etkinleştirme sırasında yazılım WAGO'ya yazılım ve, uygun olduğu şekilde, Kullanıcı bilgisayarı hakkında bilgi gönderir; bu konu ile ilgili ayrıntılar https://www.wago.com/tr/gizlilik-politikasi adresinde bulunabilir. İlgili yazılımın yüklenmesi için gerekmesi durumunda lisanslı bilgisayar veya web portalı internete bağlıysa yazılım, etkinleştirme için WAGO ile otomatik olarak bağlantı kurar.

2. Veri kullanımı. WAGO, yazılım özellikleri üzerinden topladığı veriyi yazılımı güncellemek veya düzeltmek ve kendi ürünleri ile hizmetlerini başka türlü iyileştirmek için kullanır. Belirli koşullar altında WAGO bunu başkaları ile de paylaşır. Örneğin WAGO hata raporlarını ilgili donanım ve yazılım sağlayıcılara, söz konusu veri yardımıyla WAGO ürünlerinin kendi ürünleri için kullanımını geliştirebilmeleri amacıyla aktarır. Kullanıcı, https://www.wago.com/tr/gizlilik-politikasi adresindeki gizlilik politikasında tarif edildiği üzere WAGO'nun veriyi kullanmaya ve ifşa etmeye yetkili olduğunu kabul ettiğini beyan eder. Bilgisayar veya web portalı internete bağlıysa yazılımın bazı özellikleri, veri göndermek veya almak için WAGO bilgisayar sistemleri veya hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurması imkan dahilindedir. Kullanıcı, bağlantı kurulduğunda her zaman ayrı bir bildirim almayabilir. Kullanıcı bu özelliklerden birini kullanmaya karar verdiğinde bu özelliklerin kullanımı aracılığıyla söz konusu verinin gönderilmesini veya alınmasını kabul ettiğini bu münasebetle beyan eder.

3. Güncellemeler. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki yazılımı mevcut yazılıma bir güncelleme olarak yüklediğinde ya da web portalı güncellendiğinde güncelleme, güncellenmekte olan orijinal yazılımın yerini alır. OSS lisansı şartları açıkça aksini sağlamadığı sürece Kullanıcı, güncellemeyi yaptıktan sonra orijinal yazılım üzerindeki haklarını kaybeder ve söz konusu yazılımı herhangi bir şekilde kullanmaya devam etme ya da devretme yetkisi yoktur. Kullanıcı ilgili fonksiyonu etkinleştirirse yazılım, potansiyel olarak düzenli aralıklarla, yazılım güncellemeleri için WAGO adresini kontrol eder. Güncelleme bulunursa lisanslı bilgisayara otomatik olarak indirilip yüklenebilir; Kullanıcı güncellemeleri ayrıca WAGO web sitesinden manüel olarak indirip yükleyebilir.

4. Lisans kontrol hakları. Talep üzerine Kullanıcı, WAGO'nun yazılımın uygun kullanıldığını, özellikle Kullanıcının yazılımı, satın aldığı lisanslar kapsamında kullanıp kullanmadığını, doğrulamasına izin verecektir; söz konusu doğrulama, ilgili OSS lisansı şartları uyarınca yasaksa ya da Kullanıcı, talep üzerine, öz denetimin sonuçlarını makul bir süre içinde WAGO'ya zorunlu olarak bildirmesi durumunda bu geçerli değildir. Doğrulama veya iletişim, yazılımın Kullanıcı tarafından sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanıldığını ortaya çıkarırsa WAGO, güncel fiyat listesine uygun olarak ek kullanım için gerçekleşen lisans ücretleri miktarınca toptan telafi için Kullanıcıyı fatura etme hakkına sahiptir. İlaveten Kullanıcı, makul doğrulama masrafını üstlenecektir. Daha büyük kayıp için iddiada bulunma hakkı saklıdır.

§ 6 Kusur sorumluluğu

1. Kusurlar. Kusur, kullanıcının zararına olacak şekilde, yazılımın kalitesi sözleşmenin yapıldığı tarihte mevcut dokümanlardaki ürün tanımından saptığında var olur; tüm uygulama gereksinimlerini hiçbir hata olmadan yerine getirecek yazılım geliştirmek mümkün olmadığından bu kapsamda küçük ve ihmal edilebilir sapmalar önemsiz kabul edilecektir. WAGO yazılımı, uygunluğuna dair durum, ürün tanımında veya WAGO'nun ürün sunumunda ifade edilmediği sürece WAGO ürünleri dışında başka ürünlerle kullanım için uygun değildir (örneğin e!COCKPIT ile). Yazılımın doğası veya olası uygulamaları hakkında sözleşmeye dayalı olmayan kaynaklarda verilen bilgiler (kılavuzlar ve promosyon metinleri dahil) işbu kaynaklarda garanti gibi nitelense bile mutlak garanti teşkil etmez.

WAGO planlama ve WAGO tasarım yazılımı kullanıcıya daha iyi görsel elde etmesine yardımcı olur ancak kullanıcının ilgili tasarım sonuçlarının yeterlik ve işlerliğini gerekli özeni göstererek gözden geçirme, genel olarak kabul gören teknoloji kurallarına ve ilgili yasa, mevzuat ve DIN standartlarına uyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. WAGO planlama ve WAGO tasarım yazılımını kullanırken hatalı veya eksik programlamadan ya da hatalı malzeme veya bileşen seçiminden WAGO sorumlu değildir. WAGO yazılımı, WAGO ürünleri dışımdaki ürünlerle planlamak için uygun değildir.

2. Yazılımın nihai aktarımını takiben garanti. Kullanıcıya nihai olarak aktarılan yazılımdaki kusurlara yönelik sorumluluk, satın alma için aşağıda belirtildiği gibi değiştirilen yasal hükümlere uygundur:

WAGO, risk devri anında nedenlerin zaten mevcut olduğu kusurlu yazılımı, kendi tercihine göre, ücretsiz, onaracak veya değiştirecektir. Kaynak kodun WAGO'nun mülkiyetinde olduğu ve kodu değiştirmeye yetkili olduğu yazılım kusurları durumunda WAGO, her türlü kusuru, kendi tercihine göre, ya sadece kusurun giderildiği yeni bir yazılım sürümü sağlayarak ya da hatanın da giderildiği bir güncelleme sağlayarak giderecektir. Kaynak kodun WAGO'nun mülkiyetinde olmadığı veya kodu kullanmaya yetkili olmadığı yazılım kusurları durumunda WAGO kusuru şu şekilde giderecektir: WAGO güncellemeye sahipse veya WAGO, orantılı bir çaba ile bir güncelleme sağlayabilirse WAGO güncelleme sağlayarak kusuru giderecektir.

Kusur bildirimleri yazılı veya metin şeklinde gecikme olmaksızın gönderilmelidir. WAGO'ya kusuru makul bir süre içinde gidermesi için fırsat verilmelidir. Kusurların teşhis edilmesi ve giderilmesi ya WAGO'da ya da yazılımın yüklendiği sahada yapılacaktır. Bununla birlikte lisans ücreti olmayan yazılım için, WAGO yalnızca kasıtlı fiillerden, hile veya ağır ihmalden sorumlu olacaktır. Sorun giderme talepleri (onarım veya değiştirme) yasal sınırlama periyodu başladıktan on iki ay sonra zaman aşımına uğrar. Bu husus fesih ve fiyat indirimi için de geçerlidir. Bu süre bitimi, §§ 438 (1) no. 2 BGB (yapılar ve yapılar için kullanılmış şeyler) ve § 479 (1) BGB (rücu tazminatları) uyarınca yasanın daha uzun süreleri tarif ettiği durumlarda veya kasıtlı fiiller, kusurun bilerek gizlenmesi ya da kalite garantisine uyulmaması halinde geçerli olmayacaktır. Sorun giderme teşebbüsü nihai olarak başarısız olursa Kullanıcı, anlaşmayı feshedebilir veya fiyatı indirebilir.

3. Yazılımı geçici kiralamaya yönelik müşteri talepleri. Kullanıcıya geçici olarak kiralanan yazılımdaki kusurlara yönelik sorumluluk, kiralama için aşağıda belirtildiği gibi değiştirilen yasal hükümlere uygundur:

Kusurlar, WAGO'nun tercihine göre, ücretsiz onarım veya değiştirme yoluyla münhasıran giderilir. Müşteri, WAGO'ya sorunu gidermesi için yeterli fırsat verilip nihai olarak başarısız olana, WAGO sorunu gidermeyi reddedene veya müşteri için makul olmaktan çıkana kadar sözleşmeli kullanımın sağlanmamasını baz alarak anlaşmayı feshedemez. Bu durumda müşterinin tazminat talepleri de kapsam dışındadır.

4. Ortak istisnalar. Müşterinin yukarıda madde 2 ve 3 kapsamında, risk devrinden sonra hatalı kullanım (ürün kılavuzunda veya diğer ürün bilgilerinde belirtilenlere riayet etmeme dahil) veya yanlış ya da özensiz kullanma veya aşırı zorlama sonucu gerçekleşen doğal aşınma ve yıpranma için veya anlaşmada öngörülmeyen istisnai dış etkileri baz alan kayıplar için talepte bulunması mümkün değildir. Kusurlara ilişkin talepler, özellikle ürünle ilişkili sürüm notlarında fonksiyonel kısıtlamalara atıfta bulunulmuşsa kapsam dışındadır. Ek olarak kusurlara ilişkin talepler yalnızca söz konusu kusurlar tekrarlanabiliyorsa yapılabilir. Müşteri veya bir üçüncü taraf yazılım üzerinde uygun olmayan değişiklikler yapar veya yazılımı arayüzler üzerinden genişletirse söz konusu değişiklikler veya genişletmeler ve takip eden sonuçlar için talep yapılamaz.

§ 7 Kusurlu mülkiyet sorumluluğu

1. Kusurlu mülkiyet. WAGO Kullanıcıya yazılımı, teslim yerinin bulunduğu ülkedeki üçüncü taraf sınai mülkiyet haklarından (bundan sonra "korunan haklar" olarak anılacaktır) bağımsız olarak temin edecektir. Üçüncü bir taraf, sözleşmeli olarak kullanılan yazılım yoluyla korunan haklar ihlal edildiği için Kullanıcıya karşı haklı tazminat taleplerinde bulunması durumunda WAGO Kullanıcıya şu şekilde garanti sağlayacaktır:

2. Müşterinin tazminat talepleri. WAGO, kendi tercihine göre, konu yazılımı kullanma hakkını, masrafları kendisine ait olmak üzere satın alacak, yazılımı korunan hak ihlal edilmeyecek şekilde modifiye edecek, fesih veya iptal için dava açacak veya yazılımı değiştirecektir. Bu, makul koşullarda mümkün olmazsa, müşteriye, sözleşmeyi iptal etmeye veya fiyatı indirmeye yönelik yasal haklar sağlanacaktır. Yukarıdaki yükümlülükler yalnızca Kullanıcı, üçüncü tarafça bulunulan iddialarla ilgili WAGO'yu yazılı veya metin şeklinde derhal bilgilendirmesi, hiçbir ihlali kabul etmemesi ve WAGO için tüm savunma önlemleri ve anlaşma görüşmeleri saklı kalmak şartıyla mevcut olacaktır. Kullanıcı, zararı azaltmak veya önemli başka herhangi bir nedenle yazılımı kullanmayı durdurursa Kullanıcı, kullanımın durdurulmasının bir ihlal kabulü ile ilişkili olmadığı hususunu üçüncü tarafa belirtmekle yükümlüdür.

3. İstisnalar. Korunan hakkın ihlal edilmesinden Kullanıcı sorumlu ise Kullanıcının talepleri kapsam dışındadır. Korunan hakkın ihlal edilmesine Kullanıcının özel talimatları ya da WAGO tarafından onaylanmamış bir uygulama sebep olmuşsa Müşterinin talepleri de kapsam dışındadır. Yazılım Kullanıcı tarafından değiştirilmişse veya sadece, WAGO tarafından temin edilmeyen ürünlerle birlikte ihlal edici bir tarzda kullanılmışsa da Müşterinin talepleri kapsam dışındadır. Kullanıcının kusurlu mülkiyet veya bu § 7'de düzenlenenlerin dışındakiler için WAGO'dan ve acentelerinden ilave talepleri kapsam dışındadır.

4. Zaman aşımı. Yazılımın nihai aktarımını takiben Kullanıcının talepleri, yasal sınırlama periyodu başladıktan on iki ay sonra zaman aşımına uğrar.

§ 8 Müşterek ve müteselsil sorumluluk

1. Sorumluluğun genel sınırlandırılması. WAGO, hayati, organ veya sağlık yaralanmalarından kaynaklanan kayıplar için, vadedişmiş kalitenin bulunmaması veya atlanması ya da garanti kapsamında işlem yapmama durumu için ve WAGO'nun ya da yasal temsilci veya acentelerinden birinin kasıtlı ya da ağır kusurlu olarak zaruri görevlerini ihlal etmesinden kaynaklanan kayıplar için yasal hükümler çerçevesinde sınırsız sorumluluğa sahip olacaktır. Yukarıda bahsedilen zaruri görevler, sözleşmenin uygun icra edilmesi mümkün olmadan önce yerine getirilmesi gereken ve uygunluğuna müşterinin güvenebileceği tüm görevlerdir. Bunun dışında WAGO, kendisi veya yasal temsilci veya acentelerinden birinin zaruri görevlerini hafif kusurlu olacak şekilde ihlal etmesinden kaynaklanan kayıplardan, sözleşme için tipik öngörülebilir kaybın telafi edilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla, sorumlu olacaktır.

2. Sorumluluğun özel sınırlandırılması: Yazılımın sadece geçici olarak kiralanması durumunda, diğer hafif kusurlu hallerde WAGO'nun sorumluluğu, aylık kira bedelinin altı katı ile sınırlı olacaktır. Sözleşme yapıldığı sırada zaten mevcut olan kusurlar için kiralama yasası uyarınca kusursuz sorumluluk kapsam dışındadır.

3. Ortak hükümler. WAGO'nun, Alman Ürün Sorumluluğu yasası kapsamındaki sorumluluğu, azami ölçüde etkilenmeden kalır. Aksi takdirde WAGO'nun yukarıdaki alt paragraflar 1 ve 2 durumlarında veri kaybına yönelik sorumluluğu, yedek kopyalar risk ile orantılı olacak şekilde rutin olarak üretilmişse olabilecek tipik geri yükleme masrafı ile sınırlıdır. Açıklığa kavuşturmak suretiyle Kullanıcı, kendi sistemlerinde bulunan yazılım dahil olmak üzere sistemleri ve verileri ile ilişkili güvenlik sorunlarını önlemekten sorumludur. Kullanıcının sorumluluğu ayrıca, kötü amaçlı yazılım, virüsler, casus yazılım veya truva atları gibi istenmeyen sızmalara karşı koruma sağlamayı da açıkça içerir.

§ 9 İspat külfeti ve güvenlik eksiklikleri hakkında bilgi

1. İspat külfetinde, Müşterinin zararına olacak bir değişiklik, niyet edilmemiştir ve yukarıda §§ 6 ila 8'in hükümleri ile ilişkili değildir.

2. Bunun dışında WAGO, yazılım piyasaya sürülene kadar ortaya çıkmamış, güvenlikle ilgili durumlar hakkında gerektiğinde bilgi sağlayacaktır (www.wago.com/security altında). Söz konusu adreste verilen güvenlik uyarıları, özellikle teknik, bilgilendirici niteliktedir; sözleşmeye dayalı şartlar bunlardan etkilenmez. Ayrıca müşterinin kendisi güvenlik açıkları bulursa WAGO'yu bulguları hakkında gizlice bilgilendirmeye ve güvenlik açıkları kapatılana ve WAGO ilgili güvenlik bildirimini yayınlayana kadar üçüncü taraflardan gizli tutmaya yükümlüdür. İlgili bilgiler WAGO'ya, [email protected] aracılığıyla da iletilebilir.

§ 10 Son hükümler

Bu lisans anlaşması, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması hariç olmak üzere, Alman yasasına tabidir. Bu anlaşmaya yapılacak değişiklikler ve eklemeler, bu anlaşmanın feshedildiğine dair bildirim dahil, yasal olarak geçerli olabilmesi için yazılı olmak zorundadır.
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden biri geçerliliğini yitirir veya uygulanamaz olursa bu, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Söz konusu hüküm, anılan hükmün gözettiği amaçlara en yakın düşecek, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilecektir. Bu husus, sözleşmesel tüm noksanlıklar için geçerlidir.
Bu lisans anlaşması, çeşitli dillerde mevcuttur. İhtilaf veya belirsizlik durumunda münhasıran Alman dili versiyonu uygulanacak ve geçerli olacaktır.