Dil seçiniz

Bilgi

WAGO Web Sitesini Kullanmak için Genel Kayıt ve Şartlar

1. Temel kayıt ve şartlar

1.1 WAGO GmbH & Co. KG ve/ve yan kuruluşları ("WAGO") tarafından sunulan bu web sitelerinin (bundan sonra "WAGO Web Sitesi" olarak anılacaktır) kayıtlı tüm kullanıcılar tarafından kullanılmasına, münhasıran bu kayıt ve şartlara dayanılarak izin verilmiştir. Web Sitesini kullanmaya başlayarak, ancak kayıttan daha geç olmamak kaydıyla, kullanıcı, bu kullanım kayıt ve şartlarının ilgili versiyonunun uygulanabilirliğini kabul eder. Bu Kullanım Genel Kayıt ve Şartları, ürün ve/veya hizmet alımı gibi münferit durumlarda başka kayıt ve şartlar aracılığıyla eklemeler yapılabilir, değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir. Kullanıcı bir iş veya bağımsız bir meslek yapmak için veya bir devlet kurumu için hareket ediyorsa Alman Medeni Kanununun § 312i (1) ilk maddesinin 1 ila 3. fıkraları uygulanmaz.

1.2 WAGO belirli bilgi ve yazılımları, her türlü dokümantasyon ile birlikte, almak veya indirmek için WAGO Web Sitesinde erişilebilir tutar; bu bağlayıcı değildir ve tamlığına ilişkin istekte bulunulamaz. WAGO, WAGO Web Sitesinin işletiminin sona erdirilmesine veya içeriğini tamamen veya kısmen, istediği zaman değiştirmeye yetkilidir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği WAGO, WAGO Web Sitesinin kesintisiz olarak kullanılabilirliğine ilişkin sorumluluk kabul etmez. WAGO Web Sitesinin bazı sayfaları parola korumalı olabilir. WAGO'nun, daha önceleri herkesin erişime açık olan web sitelerini kayıt mecburiyetine tabi tutma hakkı saklıdır. Ticari işlemlerinin güvenliği için söz konusu sitelere yalnızca kayıtlı kullanıcılar erişebilecektir. Kullanıcı ile yapılan diğer anlaşmalara aykırı olmaması şartıyla WAGO, istediği zaman, sonlandırma ile ilgili bildirimde bulunduktan sonra, veri erişimini engelleyerek erişim yetkisini sonlandırma hakkına daima sahiptir. Kullanıcı kayıt sırasında hatalı bilgi verirse, bu kayıt ve şartları veya erişim verisinin kullanımı ilişkin özen yükümlülüğünü ihlal ederse, WAGO Web Sitesine erişirken veya kullanırken yürürlükteki yasaları ihlal ederse ya da Web Sitesini uzun süre kullanmazsa WAGO, hususi olarak, kendi tarafından erişim iznini sonlandırabilir.

1.3 Kaydı tamamladıktan sonra kullanıcı bir kullanıcı adı ve parolası (burada "kullanıcı verisi" olarak da geçmektedir) alır. İlk erişimi müteakip kullanıcı, WAGO tarafından kendisine verilen parolayı sadece kendisinin bildiği bir parolayla değiştirecektir. Kullanıcı verisi, kullanıcının verisini görmesine veya değiştirmesine ya da verilmiş olan her türlü veri işleme iznini iptal etmesine veya uzatmasına izin verir. Kullanıcı, kullanıcı verisinin üçüncü tarafların erişimine açık olmamasını sağlayacak olup kullanıcı verisi altında yapılan tüm siparişlerden ve diğer aktivitelerden sorumludur.

Kullanıcı, üçüncü tarafların kullanıcı verisini uygunsuz bir şekilde kullandıklarının farkına varırsa, bunu WAGO'ya yazılı olarak, uygunsa datenschutz@wago.com adresine basit bir e-posta göndererek derhal bildirmekle yükümlüdür. Bildirim alınır alınmaz WAGO, bu kullanıcı verisiyle parola korumalı alana erişimi engelleyecektir. Kullanıcı WAGO'dan ayrıca talepte bulunana veya yeniden kayıt olana dek engellemenin kaldırılması mümkün değildir.

1.4 Kullanıcı, silme işleminin süregiden sözleşmeye dayalı ilişkilerin yürütülmesine engele teşkil etmemesi şartıyla, kaydının silinmesini istediği zaman talep edebilir. Bu durumda WAGO, ihtiyaç ortadan kalkar kalkmaz tüm kullanıcı verisini ve kullanıcının kayıtlı diğer tüm kişisel verilerini silecektir.

WAGO Web Sitesinin kullanımında tamamlayıcı olarak veri gizliliği beyanı ve tanımlama bilgisi kılavuz ilkeleri geçerlidir.

2. Özel konular

2.1 WAGO Web Sitesini kullanırken kullanıcı, (i) bireylere, özellikle reşit olmayanlara zarar veremez, kişisel haklarını ihlal edemez, (ii) kullanıcının davranışı yoluyla genel ahlaka aykırı hareket edemez, (iii) fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edemez, (iv) virüsler, Truva atları veya yazılıma zarar verebilecek diğer programlamalar içeren içerik göndermez, (v) kullanıcının yetkisinde olmayan köprüler veya içerik giremez, kaydedemez veya göndermez, özellikle söz konusu köprüler veya içerik gizlilik yükümlülüklerini ihlal ediyorsa veya yasa dışı ise, (vi) veya reklam ya da istenmeyen e-postalar veya virüslere, arızalara ve benzerlerine karşı uygun olmaya uyarılar yayamaz veya çekilişlere, saadet zincirlerine, zincirleme mektuplara, Ponzi planlarına ve benzer promosyonlara katılma davetinde bulunamaz.

2.2 WAGO Web Sitesi üçüncü taraf web sitelerine köprüler içerebilir. WAGO, bağlantı verilen bilgileri izlemediğinden ve orada tutulan içerik ve bilgiden sorumlu olmadığından söz konusu web sitelerinin içeriğinden dolayı sorumluluk kabul etmez, söz konusu web sitelerini ve içeriklerini desteklemez. Kullanım riski kullanıcıya aittir.

2.3 Ücretsiz olarak bilgi, yazılım veya dokümantasyon sağlanırsa bilgi, yazılım veya dokümantasyon için, özellikle doğruluğu, kesinliği, üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarına bağlı olmaması, tamlığı ve/veya kullanılabilirliği açısından, maddi kusurlara ve mülkiyet kusurlarına karşı sorumluluk hariç tutulmuştur - kasıtlı haksız fiil veya sahtekarlık durumları hariç.

2.4 WAGO Web Sitesi ürünlerin teknik özelliklerini veya teknik yeteneklerinin genel açıklamalarını içerebilir, örneğin ürün değişiklikleri nedeniyle bunların münferit durumlarda her zaman mevcut olması gerekmez. Bu nedenle ürünlerin istenen performans özellikleri, satın alma sırasında durum bazında belirtilmelidir. WAGO, Web Sitesini virüssüz tutmak için sürekli olarak çabalamasına rağmen virüs olmayacağı garantisini vermez. WAGO Web Sitesini kullanırken kullanıcı, kullanımın kendi takdirinde olduğunu, riskin kendine ait olacağını ve virüslere karşı kendi koruyucu önlemlerini alacağını kabul eder. Kullanıcının kendini koruması ve WAGO Web Sitesindeki virüsleri engellemesi için kullanıcı, bilgi, yazılım ve doküman indirmeden önce uygun güvenlik cihazlarını ve virüs tarayıcıları ayarlayacaktır.

2.5 WAGO'nun sorumluluğu, bu kayıt ve şartların kısım 2.2 ila 2.4'ünde verilen hükümlere dayanır. Bunların dışındaki tüm sorumluklardan, zorunlu sorumluklar (örneğin Alman Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki) hariç olmak üzere, WAGO varestedir. Bununla birlikte maddi sözleşeme dayalı yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan tazminatlar, kasıtlı haksız fiil veya ağır ihmal mevcut olmaması şartıyla, sözleşmeler için tipik öngörülebilir kayıplarla sınırlıdır.

3. İhracat kontrolü mevzuatına uygunluk

3.1 Belirli bilgi, yazılım ve dokümantasyonun ihracatı lisans koşullarına tabi olabilir - örneğin mahiyeti, kullanım amacı veya son kullanıcıdan dolayı. WAGO Web Sitesinde WAGO tarafından sağlanan bilgi ve yazılım yalnızca, yürürlükteki ihracat kontrolü mevzuatına, özellikle kullanım amacı açısından uyan ve Avrupa Topluluğu veya Birleşmiş Milletlerin yaptırım listelerinde yer almayan, başka bir ifade ile ambargo uygulanmayan, ülkelerdeki kullanıcılar ile bireyler, organizasyonlar ve derneklere yöneliktir.

3.2 WAGO Web Sitesini kullanırken veya WAGO tarafından sağlanan bilgi, yazılım ve dokümantasyonu üçüncü taraflara verirken ya da WAGO tarafından sağlanan bilgi, yazılım ve dokümantasyon ile bağlantılı diğer ticari kaynakları temin ederken kullanıcı, tüm Avrupa veya ABD yaptırım listeleri de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ulusal, Avrupa ve ABD ihracat kontrolü mevzuatına (hepsi birlikte: "ihracat kontrolü mevzuatı") riayet etmek ve uymakla yükümlüdür. Her durumda, söz konusu şeyler aktarılırken kullanıcı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (yeniden) ihracat kontrolü mevzuatını hakkında bilgi edinmek ve bu mevzuata uymak zorundadır.

3.3 Kullanıcı, bilgi yurtdışına iletişim ağları (örneğin e-posta veya dosya aktarımı) üzerinden gönderilirken de ihracat mevzuatının geçerli olduğuna dikkat etmelidir.

3.4 Söz konusu şeyleri aktarmadan önce kullanıcı, bilhassa, uygun önlemlerle şunları teyit edecek ve sağlayacaktır

- WAGO tarafından sağlanan bahse konu bilgi, yazılım ve dokümantasyonun, gerekli tüm onaylar alınmadığı sürece silahlanma veya nükleer ya da silah teknolojisi ile bağlantılı olarak yasaklanmış veya izne bağlı kullanım amacı taşımadığını;

- Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili tüm yaptırım listelerinin düzenlemelerine, o listelerde yer alan kuruluşlar, bireyler veya organizasyonlarla ticari işlemler ile ilgili olarak, uyulduğunu.

3.5 Resmi merciler veya WAGO tarafından ihracat kontrol denetimlerinin yapılması için gerekirse kullanıcı, ilgili talebi müteakip, WAGO tarafından sağlanan bilgi, yazılım ve dokümantasyonun son alıcısı, son kullanımı ve kullanım amacı ile bu kapsamdaki ilgili ihracat kontrol kısıtlamaları hakkında WAGO'ya tüm bilgileri derhal sağlayacaktır.

3.6 Kullanıcı, resmi merciler veya diğer üçüncü taraflarca, kullanıcının yukarıdaki yasal ihracat kontrol yükümlülüklerini ihmal etmesinden dolayı, WAGO'ya karşı bulunulan tüm hak iddiaları için WAGO'nun zararını azami ölçüde tazmin edecek ve kullanıcı yükümlülüğün ihlal edilmesinden sorumlu olması kaydıyla, bu bağlamda oluşan tüm kayıplar ve harcamalar için WAGO'nun zararını karşılamayı taahhüt edecektir. İspat külfetinin tersine çevrilmesi bununla ilişkili değildir.

3.7 WAGO Web Sitesindeki bilgi, yazılım ve dokümantasyona, yalnızca yukarıda ifade edilen teyit ve güvenceye riayet edilir, dış ticaret kanununun ulusal veya uluslararası hükümlerine dayalı engel olmaz ve bunun aksine ambargo ve/veya yaptırım olmazsa ancak erişim sağlanabilir; aksi takdirde WAGO'nun yerine getirme yükümlülüğü yoktur.

4. Ülkeye özgü hükümler

4.1 WAGO GmbH & Co. KG ve/veya yan kuruluşları, WAGO Web Sitesinin münferit sayfalarını işletir ve sorumluluğunu üstlenir. Sayfalar, sorumlu firmanın bulunduğu ilgili ülkedeki gereklilikleri dikkate alır. Bilgi, yazılım ve/veya dokümantasyonun ilgili ülkenin dışında, WAGO Web Sitesinden de alınabileceği veya indirilebileceği durumuna karşı WAGO sorunluluk üstlenmez.

4.2 Kullanıcılar, ilgili ülke dışındaki yerlerden WAGO Web Sitesine erişirlerse ilgili ulusal kanun kapsamındaki ilgili mevzuata uymaktan kişisel olarak münferiden yalnızca söz konusu kullanıcılar sorumludur. WAGO Web Sitesindeki bilgi, yazılım ve/veya dokümantasyona, erişimin yasa dışı olduğu ülkelerden erişilmesi yasaktır. Böyle bir durumda kullanıcı WAGO ile iş ilişkisine girmek isterse kullanıcı, ilgili ülkedeki WAGO temsilcileri ile irtibat kurmalıdır.

5. Applicable law

German law applies, with the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the conflict of laws provisions of private international law.