Dil seçiniz

Konular
Yönetmelikler ve Düzenlemeler

WAGO ürünleri yürürlükteki standartlar ve yasalara uygun olarak geliştirilmekte, test edilmekte, üretilmekte ve etiketlenmektedir. İlaveten geliştirme sürecinde ve süregiden üretimde pekçok inceleme ve teste tabidirler. Müşterimiz olarak kabul etmeniz için aşağıda bazı yönetmelik ve düzenlemeleri sunuyoruz:
WAGO tüm standartları karşılar.

WAGO Bilgileri:

 • CE İşareti ve EC Direktifleri
 • Standartlar
 • Test Prosedürleri

WAGO Yönetmelikler ve Düzenlemeler

CE İşareti hakkında Bildirim

WAGO GmbH & Co. KG ürünleri yasal olarak geçerli uluslararası standartlar ve yasalara uygun olarak geliştirilmekte, test edilmekte ve etiketlenmektedir. CE işareti Avrupa iç pazarı için üretilen ürünlere uygulanır; bu işaretle üreticiler, işaretli elektrikli ekipmanın Topluluğun uyum mevzuatında (AB Direktifleri) belirtilen ilgili gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder, böylece söz konusu ekipman bu işareti taşıyabilir. Bu işaretin asıl amacı, ürünlerin AB içinde serbest dolaşımı için işaretin bir simge işlevi görmesi ile AB üye ülkelerindeki mercileri, pazarlarını denetlemede destek olmak idi. Avrupa Komisyonu Direktifi 765/2008'e göre bir ürüne yalnızca ürün gereklilikleri uygun en az bir AB direktifinde tanımlanmış olması şartı ile CE işareti verilebilir. Bu direktiflere örnek olarak EMC Direktifi, ATEX Direktifi, Yapı Ürünleri Direktifi ve Makine Direktifi verilebilir. Bir ürün için birden fazla direktif geçerli ise ürün, geçerli tüm direktiflere uygun olmalıdır. İlgili her bir direktifte yalnızca direktifin tanımlı amacına ulaşmak için temel gereklilikler düzenlenmiştir. Münferit teknik ayrıntılar, ilgili standartlara (uyumlandırılmış standartlar olarak anılır) çapraz göndermede bulunan listeler kullanılarak Yeni Yaklaşıma göre belirtilmiştir.

1. Düşük Gerilim Direktifi
Elektrikli ekipmanın güvenliği, Düşük Gerilim Direktifi (LVD) ile garanti edilir. LVD, 50 VAC ile 1000 VAC ve 75 VDC ile 1500 VDC arasında bir gerilimle çalışan tüm elektrikli ekipmanları kapsar.
Düşük Gerilim Direktifinin kapsamına giren, diğer elektrikli cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve güvenliği çoğunlukla bu komponentlerin son ürüne nasıl entegre edildiğine ve son ürünün sahip olduğu özelliklere bağlı olan ürünler, Düşük Gerilim Direktifine uygun olarak temel komponentler olarak tanımlanır.
LVD, temel komponentlere uygulanmaz.
Düşük Gerilim Direktifi kapsamındaki elektrikli ekipmanlar için RoHS Direktifi de geçerlidir. Bu direktif, elektrikli cihaz atığında sorunlu bileşim miktarını azaltmak amacıyla elektrik cihazlar ve komponentlerde tehlikeli maddelerin kullanılmasını düzenler. WAGO tarafından kullanılan materyallerin ayrıntıları, kataloglarımızda, ürün ambalajlarımızda ve internet sitemizde mevcuttur.

2. EMC Direktifi
EMC Direktifi, bir ürünün yayılan elektromanyetik bozulma sınırlarını karşılamasını şart koşar ve ayrıca ürünün elektromanyetik girişime bağışık olmasını gerektirir.
Klemensler, dirençler, diyorlat, kondansatörler, anahtarlama röleleri ve kablolar (pasif baskı devre kartları şeklinde) gibi elektromanyetik olarak pasif komponentler veya doğrudan fonksiyonu olmayan komponentler, EMC Direktifi kapsamında cihaz olarak değerlendirilmez.

3. ATEX Patlamaya Karşı Koruma Direktifi
ATEX Direktifi, tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan ürünlere (cihazlar ve koruma sistemleri) yönelik kuralları tanımlar. WAGO'nun bazı ürünleri tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Potansiyel tehlikelere göre ATEX Direktifi üç farklı ekipman grubu tanımlar; bunlardan Grup II ve Grup III ilave bölümlere ayrılır. WAGO ürünlerinin farklı grup ve bölümlerde kullanıma uygunluğu, spesifik ürün dokümanlarında (kataloglar, İnternet sitesi, veri sayfaları ve ürün broşürleri) açıklanmaktadır.
Bunlar ya bu tip alanlarda ekipman olarak kullanılabilen cihazlar ya da güvenli çalışma için gerekli ancak belirli bir işlev görmeyen komponentler olabilir. Söz konusu komponentler, tehlikeli alanlarda kullanım için ray klemensleri içerir.
Her iki gruptaki ürünler de ATEX Direktifine uygun olmalıdır.

4. Telsiz İletişimi Direktifi
Telsiz İletişimi Direktifi, kablosuz iletişim ve/veya radyo ile konum belirleme için radyo dalgaları gönderen veya alan tüm cihazlar için geçerlidir. Temel güvenlik gereklilikleri insanlar ve hayvanların sağlığının korunması ve gerilim sınırlaması uygulanmadan Düşük Gerilim Direktifine uygun olarak elektrik güvenliği için geçerlidir. İlaveten EMC Direktifinin EMC koruma amaçları da sağlanmalı ve radyo frekanslarının verimli kullanımı sağlanmalıdır. Telsiz İletişimi Direktifi kapsamındaki WAGO ürünleri, ilgili yasalara uygun olarak, Düşük Gerilim Direktifi ve EMC Direktifinin sağlanması AB Uygunluk Beyanında zımni olduğundan, bu beyanda sadece Telsiz İletişimi Direktifini belirtir.

5. Yapı Ürünleri Düzenlemesi
Yapı Ürünleri Düzenlemesi, yapıların insan, mal ve hayvan güvenliği tehlikeye atılmayacak ve ilgili tüm çevre koruma gerekliliklerini dikkate alınacak şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini gerektirir. Burada yapı ürünleri, yapılara kalıcı olarak monte edilmek üzere üretilen ve yapı için temel gereklilikleri karşılamaya önemli katkı sağlayan ürünler veya yapı setleri olarak tanımlanır.
Alman elektrik endüstrisi ve ayrıca WAGO GmbH & Co. KG tarafından ifade edilen oybirliğinde, genel tesisat teknolojisinde kullanılan ürünler, bu tür yapı ürünleri arasına dahil edilmemiştir ve bu nedenle bu direktifin kapsamına girmez.

6. Makine Direktifi
Makine Direktifi, işlevlerini doğrudan insan veya hayvan gücü olmadan başka araçlarla yerine getiren makineler (komple veya kısmi) veya bu tip makinelerin güvenlik komponentleri için geçerlidir.
Bu nedenle bu direktif WAGO ürünleri için genellikle geçerli değildir.
Makine veya sistem üreticilerinin, bu direktif gereğince makine ve sistemlerinde güvenli ürünler ve bileşenler kullanmaları gerekir. Standarda uyumlu, güncel tasarıma sahip WAGO ürünlerinin kullanılması, direktife uygun ürünlere ve güvenli çalışmaya olanak tanır.

WAGO Ürünleri için CE İşaretinin Önemi
Farklı WAGO ürünleri için AB Direktiflerinden biri ya da birkaçı geçerli olabilir veya hiçbiri geçerli olmayabilir. Direktiflerin hiçbiri geçerli değilse yürürlükteki yasalara uygun olarak ürüne CE işareti basılmaz. Ayrıca uygunluk beyanı verilmez. Diğer tüm ürünler ya doğrudan ürünün veya ambalajının üzerinde ya da ürünle verilen dokümanlarda CE işareti ile sağlanır ve bir uygunluk beyanı verilir veya müşterinin erişimine sunulur.
Düzenlemelere göre CE işareti vurulmayan, teknik olarak kusursuz ürünlerin veri sayfalarında, geliştirme ve tip ve imalat testlerinde kullanılan standartlara mümkün oldukça yer verilir.

IEC/EN Standartları

WAGO ürünleri için geçerli standartlar hakkında ek bilgiyi, aşağıdaki PDF dosyasında bulabilirsiniz:

IEC/EN Standartlarına göre Testler ve Test Prosedürleri

Konektörlerden ray klemenslere kadar tüm ürünlerimiz için belirli test spesifikasyonları mevcuttur.

Aşağıdaki bölümlerde en önemli testler açıklanmıştır ve test prosedürlerinin anlatılması ve testin amacının açıklanması ile sınırlıdır.

Mekanik Testler
WAGO ürünleri uygulamada ortaya çıkan mekanik yüklere hasar görmeden dayanacak şekilde geliştirilir ve üretilir. Bu, bazılarını standartların gerektirdiği aşağıdaki testlere göre test edilerek gösterilir:

 • Tüm iletkenlerin bağlanabilirliği veri sayfasında belirtilir
 • Bağlı iletkenleri çekme testi (IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1'e göre)
 • IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373'e (demiryolu uygulamaları) göre şok testi
 • Titreşim testi (IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (denizcilik uygulamaları); LR; EN 61373'e (demiryolu uygulamaları) göre)

Elektrik Testleri
WAGO ürünleri aşağıdaki elektrik testlerinin gerekliliklerini karşılar:

 • IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984'e göre sıcaklık yükselme testi
 • IEC/EN 60512-5-2'ye göre akım taşıma kapasitesi eğrisi (kapasite düşme eğrisi)
 • IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1'e göre gerilim düşme testi
 • IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4'e göre kısa süreli akıma dayanma testi (kısa devreye dayanma kapasitesi)
 • IEC/EN 60664-1'e göre yalıtım parametreleri
 • IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4'e göre şebeke frekansı dayanma gerilimi testi
 • IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1'e göre anma darbe dayanımı gerilimi testi
 • IEC/EN 60529'a göre elektrikli ekipmanlar için IP sınıfı


Materyal Testleri
WAGO ürünleri aşağıdaki materyal testlerinin gerekliliklerini karşılar:

 • IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5'e göre iğne alev testi
 • IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11'e göre kızaran tel testi


Çevresel Testler
Aşağıdaki testler, sert bir çevreye maruz kaldığında ürünün nasıl tepki verdiğini gösterir. İklim odacıkları, sıkma birimlerinin uzun vadeli istikrarını etkileyebilecek standart çevre koşullarını simüle eder. Tüm WAGO ürünleri aşağıdaki çevresel testlerin gerekliliklerini karşılar:

 • IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2'ye göre sıcaklık çevrimi testi
 • EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60'e göre endüstriyel çevre koşulları
 • IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (denizcilik uygulamaları); LR'e göre tuz püskürtme testi
 • IEC/EN 60068-2-14'e göre hızlı sıcaklık değişimi
 • IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR'e (denizcilik uygulamaları) göre yaş sıcaklık, çevrimli (12 + 12 saat)

İçinde Ne Olduğunu ve Ne Yapılması Gerektiğini Bilin

Ürünlerimiz için kullandığınız materyaller hakkında ve tek damarlı alüminyum iletkenleri yaylı bağlantı noktalarımıza bağlamak için dikkat almanız gereken her şey hakkında size bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Önerilen Kaynaklar

İlgili Konular ve Hizmetler

Dosya İndirme

Belgeler ve Onaylar

Üretildi, test edildi, onaylandı: WAGO ürünleri dünya genelinde oldukça farklı endüstri ve sektörlerde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Belgeleri indirebilmeniz için topladık.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Dosya İndirme

Kataloglar

Kataloglarımızı indirerek İnternet bağlantısı olmadan bile her şeyin genel açıklaması elinizde bulundurabilirsiniz; böylece önemli tüm bilgilere istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Hakkımızda Daha Fazla Bilgi Edinin

Müşteri Hizmetleri

Sizin için Destek

Özel personel, seminerler ve fuarlar, belgeler ve ürün bilgilerinden iadelere kadar: WAGO hızlıca uzman desteği sağlar – bizimle iletişime geçin.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Müşteri Hizmetleri
Ürünler

WAGO Ürünlerini Keşfedin

İnovasyon, cesaret, sabır ve mühendislerimizin sayısız yenilikleri, değiştirebilen bir sistem meydana getirmiştir. Bu, kesinlikle tamam olmayan sürekli iyileştirmeye yol açmıştır. WAGO yeni ürünleriyle bunu tekrar tekrar ispat ediyor.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg