Taal selecteren

Informatie

16 maart 2023
Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

I. Essentiële informatie met betrekking tot gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren over welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (art. 12 en art. 13 AVG.)

Onze omgang met persoonsgegevens is gebaseerd op de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), die sinds 25 mei 2018 in werking is, en op de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Privacywet). Indien persoonsgegevens door ons worden verwerkt in een bepaald geval, wensen we hierbij aan te geven welke rechtsgronden hiervoor gebruikt worden in lijn met de geldende wetgeving.

Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:

WAGO BeLux NV
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon: +32 2 717 90 90
Fax: +32 2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com

Wij nemen ook ons intern beleid omtrent gegevensbescherming heel serieus. Onze medewerkers en de dienstverleners die opdrachten van ons krijgen, zijn door ons contractueel verplicht tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming

Het voorwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. De AVG definieert "persoonsgegevens" als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien die direct of indirect, in het bijzonder door de toewijzing aan een identificator, zoals een naam, id-nummer, locatie of een online id, kan worden herkend.

Tenzij zoals omschreven in dit document of zoals blijkt uit andere bronnen, zijn wij niet in staat u te identificeren.

Zowel wij als onze contractuele partners beschermen uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, gebruik of publicatie en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens zich in een wettelijk voorgeschreven, gecontroleerde en veilige omgeving bevinden om zodoende onbevoegde toegang en verlies of publicatie te voorkomen.

Wanneer de verwerking voor onze rekening door een derde wordt uitgevoerd, werken wij uitsluitend samen met verwerkers die passende garanties kunnen bieden dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de verwerking in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 AVG gebeurt, en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

Wanneer wij samen met een of meer contractuele partners het doel en de middelen voor de verwerking vastleggen, dan zijn wij op grond van Art. 26 AVG gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Hiervoor leggen wij gezamenlijk in een overeenkomst vast welke van de contractuele partners welke verantwoordelijkheden heeft krachtens de AVG.

Ons bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG en de Privacywet, en om uw gegevens te beschermen tegen schade, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang.

Om de onnodige verzameling en verwerking van grote hoeveelheden van persoonsgegevens te vermijden, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onze bedrijfsvoering.

U kunt de door ons verwerkte persoonsgegevens te allen tijde en zonder opgave van redenen kosteloos inzien. Volgens Art. 15 AVG heeft u het recht op informatie over deze persoonsgegevens en andere informatie over de verwerking van de bij ons opgeslagen gegevens.

In het kader van uw wettelijke rechten conform Art. 16 en Art. 17 AVG kunt u uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, ook laten blokkeren, corrigeren/verbeteren of verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden gewist als er geen wettelijke redenen meer zijn om uw persoonsgegevens verder bij te houden en op voorwaarde dat u een schriftelijke aanvraag tot verwijdering indient.

Bovendien heeft u het recht om onvolledige gegevens te vervolledigen en om in de wettelijk geregelde gevallen conform art. 18 AVG de beperking van verwerking te eisen, indien de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens niet wordt aangetoond.

In overeenstemming met Art. 20 AVG heeft u verder recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking naar art. 6 lid 1 a of b AVG of Art. 9 lid 2 a AVG hebben verwezen, of voor zover in andere gevallen wettelijk voorzien. Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verder heeft u volgens Art. 7 lid 3 AVG het recht om de door u ooit aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

II. Doel, wettelijke basis en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u bij een bezoek aan onze website geen persoonsgegevens te verstrekken. Technisch gezien is het IP-adres dat door uw systeem wordt verzonden echter vereist om de gegevens van onze website naar u te sturen en om de website te laden. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, hebben we bijv. in het kader van uw registratie uw persoonsgegevens wel nodig om u persoonlijk te kunnen antwoorden.

Voor de verwerking van uw gegevens hebben wij een wettelijke basis nodig. Een lijst van wettelijke grondslagen is te vinden in artikel 6 AVG. Volgens Art. 6 AVG is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan, indien:

 • u ons uw toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6 lid 1 a) AVG);
 • de verwerking noodzakelijk wordt voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de contractuele partij de betrokken persoon is. Dit geldt ook voor precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkenen worden genomen (Art. 6 lid 1 b) AVG);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (Art. 6 lid 1 c) AVG):
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan het uitzonderlijke geval zijn, als een betrokkene ernstig gewond raakt en zijn of haar persoonsgegevens dus bijvoorbeeld aan een arts worden doorgegeven (Art. 6 lid 1 d) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk in het kader van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder doorwegen (Art. 6, lid 1, f), AVG). Verwerkingsprocedures die niet onder een van de andere bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag, indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, mits de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen. In dit opzicht was de Europese wetgever van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke entiteit (overweging 47, lid 2, AVG).

III. Verzamelen, opslaan van gebruikersgegevens bij het bezoek van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij het volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen we u de gegevens van onze website sturen, zodat de website aan u wordt getoond (Art. 6 lid 1 b) en f) AVG). Na de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens wordt het volledige IP-adres slechts twee (2) dagen bewaard om ons te beschermen tegen aanvallen op onze IT-systemen, bv. om een blokkering van IP-adressen en, indien nodig, een strafrechtelijke vervolging te kunnen starten (Art. 6 lid 1 f) AVG).

Wij slaan datum en tijd op waarop u onze website heeft bezocht alsook de pagina van waaruit u onze website heeft opgeroepen. We zullen geen andere persoonsgegevens opslaan tenzij u zich op onze website registreert.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons gevraagd om u als volgt te informeren:

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics gebruikt de cookies die worden weergegeven in onze Cookie-richtlijn, die een analyse van uw gebruik van onze websites en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaat-gebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaat-type, datum en tijdstip van uw aanvraag, verwijzings-URL, uw gebruik van onze webpagina's en online aanbiedingen worden in opdracht van ons naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde add-on voor IP-anonimisering "_anonymizeIp()". Dat betekent dat de aan Google overgedragen IP-adressen vooraf door Google naar servers die zich in de EU bevinden, worden overgebracht, ingekort en verder verwerkt, om een rechtstreekse identificatie in de VS van een persoon via het IP-adres uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar verkort.

We gebruiken deze informatie om websitebezoeken te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor ons samen te stellen zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren. We doen dit steeds op basis van uw voorafgaandelijke toestemming via onze cookie-banner (Artikel 6 lid 1 a AVG). Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Verdere informatie over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-out opties krijgt u op de website van Google: " https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl (“Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.com/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt, om u reclame te laten zien") en http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bepaal welke reclame Google u toont").

U heeft een recht om uw toestemming op elk moment terug in te trekken en u kunt de installatie en het opslaan van de cookies voor Google Analytics verhinderen door middel van uw browser-instellingen. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door de cookies zijn gemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen. Download en installeer hiervoor de via de volgende koppeling beschikbare Browser-Plug-in van Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Er wordt vervolgens een Opt-out cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze website voorkomt. Met deze browser-plug-in kan het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics op elk moment, ook voor de toekomst, worden herroepen.

Verder gebruiken wij Google Optimize. Google Optimize is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers aan te bieden en de wijziging van het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie hoofdstuk Google Analytics). U kunt bovendien verhinderen dat de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens - met name uw IP-adres - worden geregistreerd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de Browser-Plug die onder volgende Link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: www.tools.google.com

Als AdWords-klant gebruiken wij verder ook "Google Conversion Tracking", een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Hierbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer gezet ("Conversion cookie") wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent beland. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw internetpad bij opeenvolgende bezoeken aan verschillende websites te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversie-cookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Zo ontvangen wij gebruiksstatistieken over de betreffende gebruiker die via een Google-advertentie op onze website is beland. Op die manier kunnen we begrijpen, welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema hebben gepast. We doen dit steeds op basis van uw voorafgaandelijke toestemming via onze cookie-banner (Artikel 6 lid 1 a) AVG).

Wij als AdWords-klant kennen het totaal aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een site voorzien van een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers zich persoonlijk identificeren. Als u niet langer aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan ook via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. U heeft het recht uw toestemming te herroepen en u kunt de installatie van de cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen zodat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze Cookie-richtlijn.

Hier vindt u de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online-services al hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. Het invoegen van reclame gebeurt door middel van cookies die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit aantal registreert websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens worden door Google samengebracht doorheen de verschillende diensten en apparaten die u gebruikt. Op basis van de informatie die is afgeleid van het gebruik van uw apparaten kan reclame worden weergegeven. Google verklaart dat het hierbij zelf geen persoonsgegevens verzamelt en bewaart van bezoekers van de website. Als u op een later tijdstip een andere website van het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen over WAGO-producten en op interesses gebaseerde reclame voor WAGO-producten worden gebruikt (weergave reclame-inlassingen passend bij eerder bezochte WAGO-websites). We doen dit steeds op basis van uw voorafgaandelijke toestemming via onze cookie-banner (Artikel 6 lid 1 a AVG).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties meer wilt ontvangen (herroeping van uw toestemming), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.com/settings/ads te bezoeken en de overeenkomende instellingen op te geven. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Google Remarketing-cookies kunnen ook worden voorkomen via een instelling in uw browser. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze Cookie-richtlijn.

U kunt de Privacyverklaring van Google bekijken via: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Deze website gebruikt "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") waarmee verkochte website-tags via een interface kunnen worden beheerd. De tool "Tag Manager" zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt alleen voor het doorsturen van gegevens en de verwijdering van andere tags die op hun beurt in bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Bij een deactivering op domein- of cookieniveau blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

We gebruiken op de website Google Maps-kaarten, om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd om de benodigde functies te laden en kaartgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben hierover geen controle en ontvangen geen informatie van Google over het feit of u kaartgegevens hebt uitgewisseld tijdens het bezoeken van onze site. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie levert of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser, enz., opslaat en evalueert. Het privacy-beleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) geldt ook voor Google Maps. We wijzen er met name op dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: met het apparaat verwante informatie, IP-adressen, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (kunnen in uw browserinstellingen worden geblokkeerd, zie hierboven), en met de locatie verwante informatie. Google kan de gegevens koppelen aan andere informatie over u en gebruikt de in het kader van de services verzamelde informatie voor het beschikbaar stellen, onderhouden, beschermen en verbeteren van de Google-diensten, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Google en haar gebruikers te beschermen. Google gebruikt deze informatie ook om u op maat gemaakte inhoud te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, verbetert Google uw algemene gebruikerservaring en kwaliteit van Google-services. Met Google kunt u bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur opslaan om diensten in de door u gewenste taal weer te geven. Voordat Google informatie vraagt voor andere dan in het privacybeleid van Google vermelde doeleinden, zal Google uw toestemming hiervoor vragen. Met uw toestemming geeft Google ook gegevens door aan derden voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen. U kunt uw privacy instellingen voor Google wijzigen, wanneer u zich bij Google aanmeldt.

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens door Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS) laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld om de handelingen van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit JavaScript creëert bij het bezoeken van onze website een directe link naar de Facebook-servers. Hierbij wordt het gegeven dat u deze website hebt bezocht naar de Facebook-server doorgegeven. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en andere profielen. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming (Art. 6 lid 1 a) AVG). De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook privacyverklaring (https://nl-be.facebook.com/about/privacy/). We gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://nl-be.facebook.com/about/privacy/. Privacy-instellingen kunnen worden beheerd in uw Facebook-account. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik op deze Link om de registratie door Facebook binnen onze website in de toekomst te voorkomen (let op: de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht op herroeping van uw toestemming uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Onze website gebruikt de marketingfunctie "LinkedIn Insight-Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Elke keer wanneer u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevatten, wordt u verbonden met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt op de hoogte gebracht dat u onze website met uw IP-adres heeft bezocht. De actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld om de acties van bezoekers van deze website in anonieme vorm te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk LinkedIn en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Hiertoe is de LinkedIn Insight-tag op onze website opgenomen zodat een verbinding met de LinkedIn-server wordt gemaakt als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming (Art. 6 lid 1 a) AVG).

Wij onderhouden een publiek toegangkelijk profiel op het sociale medium LinkedIn. Onze aanwezigheid op sociale media, en dus ook ons profiel op LinkedIn, is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Wanneer u ons profiel op LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn in het algemeen uw gebruikersgedrag analyseren.

Wij maken gebruik van "LinkedIn Lead Ads" voor klantenwerving. LinkedIn Lead Ads zijn advertentieplaatsingen op LinkedIn, waarbij LinkedIn formulieren gebruikt om leads te genereren en waarbij functies en inhoud van de LinkedIn-dienst kunnen worden geïntegreerd. In dergelijke advertenties worden gedefinieerde gegevens gevraagd in overeenstemming met onze huidige campagne of andere maatregelen. Als u een LinkedIn-account hebt, kan de advertentie vooraf worden gevuld met de informatie die u op LinkedIn hebt gedeeld.

Met LinkedIn Lead Ads bieden wij u een functie waarmee u ons uw gebruikersinformatie kunt verstrekken met behulp van uw LinkedIn-account. Wij gebruiken deze functionaliteit om u doelgericht te kunnen aanspreken. Wij hebben een legitiem belang voor het gebruik van LinkedIn Lead Ads, namelijk voor marketingdoeleinden in het kader van het initiëren van business. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1)(f) AVG.

Als u bent ingelogd op uw LinkedIn-account en ons profiel op LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Dit geldt ook voor adverteren op LinkedIn via LinkedIn Lead Ads. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of als u geen LinkedIn-account hebt. In dat geval kunnen gegevens worden verzameld, door bijvoorbeeld cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kan LinkedIn gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectievelijke sociale media. Als u een LinkedIn-account hebt, kan de op interesses gebaseerde reclame worden getoond op alle apparaten waarop u al bent of was ingelogd.

In het privacybeleid van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Als u ingelogd bent op LinkedIn, kun u het verzamelen van gegevens op elk moment via volgende link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door LinkedIn binnen onze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht op herroeping van uw toestemming uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

 

WAGO maakt gebruik van de webanalysedienst van Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg"). Om de Crazy Egg-service te bieden, kan Crazy Egg informatie verzamelen (eerder gebruikte webpagina's, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, grootte browservenster, datum, kliktijd, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend gebruik) door gebruik te maken van cookies voor analyse en observatie doeleinden. Door de directe communicatie tussen uw browser en de servers van Crazy Egg wordt deze informatie via uw IP-adres verzonden. De gegevens worden gebruikt om gebruikersgedrag op onze website in groepen te analyseren (maar nooit individueel), zodat we hieruit optimalisatiemogelijkheden kunnen afleiden. De evaluatie van de gegevens gebeurt handmatig met onregelmatige tussenpozen, maximaal 1 jaar teruggaand in de tijd. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens Crazy Egg worden door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Bij het gebruik van pseudoniemen worden er alleen gebruikersprofielen aangemaakt. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met echte gegevens van u. De gegevens worden verzameld om de frequentie van bekeken pagina's en klikken visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoekduur, locatie omvatten. De resultaten die daaruit voorkomen worden verwerkt in rapporten die we gebruiken om de site te optimaliseren. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming (Art. 6 lid 1 a) AVG).

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door Crazy Egg binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht op herroeping van uw toestemming uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Het Privacybeleid van Crazy Egg vindt u hier: https://www.crazyegg.com/privacy.

Onze website gebruikt conversion-tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer gezet, telkens wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie onze website hebt bereikt. Hierdoor kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (Conversion-pagina) heeft bereikt. Wij zien daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan naar de conversion-pagina wordt doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming (Art. 6 lid 1 a) AVG). Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u ook hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door Microsoft Bing Ads binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht op herroeping van uw toestemming uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een live chat ("Userlike"). Userlike is een live chat-software van Userlike UG (Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland). Wij hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd en in overeenstemming met artikel 28 AVG deze opdracht gegeven.

Hiervoor hebben wij een aanvullende overeenkomst voor de verwerking van orders afgesloten, waarin onderwerp en looptijd van de verwerking, type en doel van de verwerking, de aard van de persoonlijke gegevens, de persoonscategorieën en de plichten en rechten van de verantwoordelijke vastgelegd zijn (conform artikel 28, lid AVG). De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een contract met u of om precontractuele stappen te ondernemen (artikel 6, lid 1 a) of b) AVG. Voor deelname aan de live chat kunt u de volgende persoonsgegevens optioneel verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres. Voor het gebruik van de live chat worden aanvullend enkele gegevens met betrekking tot het door u gebruikte apparaat (webbrowser, IP-adres) verzameld. Bovendien slaat WAGO datum en tijd van de chatgesprekken alsook de inhoud van de chatgesprekken op ("chatprotocol"). Voor zover de ingevoerde naam of het ingevoerde e-mailadres aan een WAGO klantnummer is gekoppeld, kan de klantenadviseur van WAGO dit tijdens de live chat verifiëren.

Deze gegevens zijn vereist voor een goede werking van de live chat, voor het bewaken van de kwaliteit van de live chat, voor het beantwoorden van uw (aan)vragen en voor het opstellen van statistieken. Voor een persoonlijk en realtime chatgesprek met ons maakt Userlike gebruik van cookies die op uw computer geïnstalleerd worden. Meer informatie over de functie van cookies vindt u in onze cookie-richtlijn. Bij het bezoeken van onze website, wordt de chatwidget in de vorm van een JavaScript-bestand van Amazon Web Services geladen. De chatwidget vormt in technisch opzicht de broncode die op uw computer uitgevoerd wordt om de chat mogelijk te maken. Dit gebeurt op basis van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een contract met u of om precontractuele stappen te ondernemen (artikel 6, lid 1 a) of b) AVG.

Afhankelijk van het verloop van het chatgesprek met onze medewerkers kan het noodzakelijk zijn om aanvullende persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De eventueel benodigde gegevens zijn onder andere afhankelijk van uw aanvraag of het probleem dat u tijdens het chatgesprek omschrijft.

Hierbij kan het bijvoorbeeld om de volgende gegevens gaan:

 • Audio- en spraakopnames;
 • Documenten zoals facturen of orders waarin persoonsgegevens werden verwerkt, of;
 • Foto's.

De verwerking van al deze gegevens dient een snel en efficiënt contact mogelijk te maken en onze klantenservice te verbeteren.

Aanvullend kan u op een later tijdstip toegang krijgen tot het gevoerde chatgesprek. Om er zeker van te zijn dat deze informatie naar de juiste ontvanger gestuurd wordt, dient u uw e-mailadres in te voeren. Er wordt een bevestigingscode naar het ingevoerde e-mailadres verstuurd die nodig is voor het oproepen van uw chatgesprekken.

Mocht de livechat niet bereikbaar zijn, verzoeken wij u ons een bericht achter te laten. Dit bericht dient de volgende persoonsgegevens te bevatten: naam (incl. voor- en achternaam), adres en uw e-mailadres. De gegevens worden ook in dit geval verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een contract met u of om precontractuele stappen te ondernemen (artikel 6, lid 1 a) of b)AVG).

Wij wijzen u erop dat het oproepen van gevoerde chatgesprekken slechts gedurende zes (6) maanden na een chatgesprek mogelijk is. Na afloop van deze periode worden alle chatgesprekken automatisch gewist. Wij slaan uw chatgesprekken gedurende zes maanden op om te vermijden dat u uw aanvraag en de bijbehorende geschiedenis nader moet toelichten, om een constante kwaliteitscontrole van ons livechat uit te voeren en om de veiligheid van onze IT-systemen te kunnen garanderen.

Indien u niet wenst dat uw chatgesprek wordt opgeslagen, kunt u ons dit vanzelfsprekend via de onderstaande contactgegevens meedelen. Opgeslagen chatgesprekken worden in dit geval onmiddellijk door ons gewist.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Userlike UG vindt u hier: https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy.

Wij gebruiken "Contentsquare" een webanalysedienst van Contentsquare S.A.S. (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Parijs, Frankrijk). De Duitse vestiging bevindt zich in de Implerstraße 25a, 81371 München, Duitsland.

Contentsquare maakt gebruik van de in ons cookiebeleid beschreven cookies die de analyse van uw gebruik van onze websites en onlinediensten vergemakkelijken.

Indien u hiermee instemt, worden de interactiegegevens van uw bezoek aan onze website in geanonimiseerde vorm met behulp van Contentsquare verzameld voor marketingdoeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van de website met behulp van cookies te optimaliseren. De rechtsgrondslag f is art. 6 para. 1 a) AVG.

Contentsquare gebruikt de gegevens en informatie om bezoeken aan de website te analyseren om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te verlenen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Contentsquare geeft deze informatie in sommige gevallen ook door, wanneer dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens namens Contentsquare verwerken.

Standaard verwijdert Contentsquare alle gegevens, uiterlijk na 13 maanden.

Als u liever niet hebt dat we op deze manier informatie over uw gebruik van de website verzamelen en gebruiken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de Contentsquare-analysetool ook te allen tijde voorkomen door bepaalde browserinstellingen aan te brengen. Details hierover vind je in de help van je browser.

Meer informatie over het privacybeleid van Contentsquare is hier beschikbaar: https://contentsquare.com/privacy-center/ of hier https://contentsquare.com/privacy-center/gdpr/.

IV. Cookies bij het bezoek van onze website

V. Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online-bestellingen niet worden voltooid, zodat geen contracten kunnen worden afgesloten via het online-systeem. Indien u in eerste instantie geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot online bestellen, online prijsoffertes ontvangen en dergelijke, bieden we u ook een registratie met een eenvoudig e-mailadres en wachtwoord aan. Bovendien kunt u ook contact opnemen met ons verkoopteam via andere communicatiemiddelen.

Wij zullen de door u verstrekte informatie bij volledige registratie gebruiken om te verifiëren of u in aanmerking komt om bij ons goederen aan te kopen in overeenstemming met onze klantcriteria. Wij slaan uw gegevens, de datum van aanvraag en de uiteindelijke beslissing op om de activering permanent te kunnen behouden en, indien nodig, om controles uit te voeren.

Bij het inloggen worden uw inloggegevens met de in onze database opgeslagen toegangsgegevens vergeleken. Alleen in het geval van mislukte logins slaan we dit op in uw gebruikersaccount om de account na vijf mislukte pogingen te blokkeren, om zo onbevoegde toegangspogingen te voorkomen en om u en ons tegen pogingen tot fraude te beschermen (Art. 6 lid 1 b) en f) AVG).

Als u goederen in uw winkelwagen of op de favorietenlijst plaatst, wordt dit gezien als een aanvraag van u om een gepaste opslag in onze systemen uit te voeren. Wij slaan de ingevoegde goederen en hoeveelheden op in de account om aan uw opslagverzoek te voldoen en om u bij een nieuwe login te kunnen voorzien van het winkelwagentje of de favorietenlijst, zodat wij u de mogelijkheid kunnen bieden om op een eenvoudige manier een verscheidenheid aan goederen op het juiste moment te bestellen (Art. 6 lid 1 b) en f) AVG). De winkelwagen blijft opgeslagen totdat de bestelling is geplaatst, uiterlijk twee (2) jaar na de laatste wijziging. De favorieten- en vergelijkingslijsten worden ook maximaal twee (2) jaar na de laatste wijziging opgeslagen, maar zijn slechts aan uw browser toewijsbaar totdat u cookies wist of de browser of het apparaat dat u gebruikt verandert.

Voor zover wij prijzen aan u tonen, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze database te halen, deze aan u te tonen en aankopen aan deze voorwaarden mogelijk te maken (Art. 6 lid 1, b) AVG).

In het kader van het bestelproces worden gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering (Art. 6 lid 1 b) AVG). Deze gegevens worden eerst alleen op korte termijn op onze servers tussentijds opgeslagen, om een opvolging in verschillende stappen mogelijk te maken en worden alleen dan op lange termijn opgeslagen wanneer u de bestelling verzendt. Daarnaast zullen we ook de gegevens invoeren die u verzendt via fax of telefoon en deze ook als gegevens van een online bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor de order- en serviceverwerking, voor de weergave van de orderopvolging evenals voor de historiek in uw account, voor het vergemakkelijken van vervolgorders alsook voor het voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen (Art. 6 lid 1 b), f) AVG).

Voor de afhandeling van de bestelling (Art. 6 lid 1 b) AVG) kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens en gegevens uit de bestelling aan andere bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een bank voor de betalingsverwerking of een logistieke partner om de goederen naar u te verzenden. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

Voorts zullen wij uw naam en adresgegevens gebruiken om handmatig een beoordeling van uw kredietwaardigheid uit te voeren, afhankelijk van het project. De keuring van kredietwaardigheid gebeurt niet op basis van een geautomatiseerde individuele besluitvorming binnen ons online systeem, maar met de hulp van het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss, en in bepaalde gevallen aanvullend via Bisnode Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Deze informatiebureaus zullen uw gegevens gebruiken om te controleren of u al in hun databank staat en zij zullen bestaande gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot eerdere wanbetalingen of lopende contracten, aan ons aanleveren. We verkrijgen zodoende informatie over uw eerder betalingsgedrag en over uw kredietwaardigheid. Wij gebruiken de informatie van deze informatiebureaus alleen om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling, waarvoor we ons beroepen op ons overwegend gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6 lid 1 f) AVG. In elk geval zullen wij u bij vooruitbetaling of op vertoon van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens die wij van de informatiebureaus ontvangen voor de duur van de zakelijke relatie, om zo herhaalde vragen aan de informatiebureaus te beperken.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie volgens Art. 6 lid 1 b) en f) AVG. De informatiebureaus werken op basis van Art. 6 lid 1 f) AVG.

Omwille van ons gerechtvaardigde belang met betrekking tot de snelheid evenals de optimalisatie van ons online aanbod en onze klantenservice, wordt bij gebruik van het contactformulier op onze website de daar opgegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of wanneer hieruit een contractuele verhouding zou voortvloeien, voor het ontstaan en uitvoeren van de contractuele relatie (Art. 6 lid 1 b) en f) AVG). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dit toestaat.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft een recht op verzet met betrekking tot elk toekomstig gebruik van de ons via het contactformulier verstrekte gegevens. U oefent uw recht op verzet uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wanneer u zich met uw e-mailadres hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer voor onze eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief, en dit tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Wij baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang om bestaande klanten in te lichten over onze producten en diensten (Art. 6 lid 1 f) AVG) of op uw toestemming wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft ingeschreven (Art. 6 lid 1 a) AVG). Als er geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, bevat onze nieuwsbrief alleen informatie van ons bedrijf over producthoogtepunten, nieuwe producten, productupdates en diensten, evenals speciale aanbiedingen en prijsspellen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en datums van evenementen. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst hiervan en de hierin beschreven procedures.

Als dienstverlener van verzendingen betreffende e-mailmarketing gebruiken wij de softwareoplossing "Evalanche" Van de Duitse provider SC Networks. De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten "web-beacon", d.w.z. een grafische afbeelding ter grootte van een pixel, die bij het openen van de nieuwsbrief op de server van SC Networks / Evalanche wordt opgevraagd. Bij het opvragen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mailclient, uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren.

De statistische diensten van deze dienstverlener omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend, welke links worden aangeklikt en of de e-mails met succes zijn afgeleverd. Daarnaast wordt de leestijd geregistreerd, zij het alleen op doelgroep-basis. Deze gegevens kunnen omwille van technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief, maar het is echter noch ons doel, noch dat van Networks/Evalanche, individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of verschillende inhoudsthema's overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Voor de documentatie van de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en om misbruik van uw gegevens te voorkomen, maken wij gebruik van een zogenoemde ‘dubbele opt-in’. Met deze procedure zorgen we ervoor dat de ontvanger onze nieuwsbrief ook wil ontvangen. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding op de nieuwsbrief te bevestigen. Pas na bevestiging sturen wij u onze nieuwsbrief.

Aanmeldingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hierbij worden zowel het aanmeldings- en bevestigingstijdstip als het IP-adres opgeslagen. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook geregistreerd.

U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen op elk ogenblik herroepen. U kunt zich hiervan uitschrijven onder de link in de nieuwsbrief of door schriftelijke mededeling aan WAGO BeLux NV service Marketing: Excelsiorlaan 11, 1930 Zaventem. In geval van schriftelijke mededeling wordt de herroeping ten laatste binnen drie weken na ontvangst bij ons geïmplementeerd.

Uw toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrief via e-mail wordt gegeven op basis van Art. 6, lid 1 a) AVG en Art. 7 AVG. De uitvoering van statistische gegevensverzamelingen en -analyses, evenals de registratie van de aanmeldingsprocedure gebeuren op basis van onze rechtmatige belangen volgens Art. 6 lid 1 f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief -systeem dat zowel onze zakelijke belangen, zoals directe reclame, dient, als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor direct marketinggebruiken, kunt u uw toestemming op elk moment, conform Art. 21 AVG herroepen door ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor webinars maken wij gebruik van de services van Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; "Cisco"). Wij hebben met Cisco contractuele afspraken gemaakt die de privacy van de deelnemers aan onze webinars waarborgt. Voor de beschikbaarstelling van de webinar en de bijhorende verwerking van gegevens is Cisco de verantwoordelijke partij voor de verwerking. De privacyverklaring vindt u hier: https://www.cisco.com/c/nl_be/about/legal/privacy-full.html.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van de uitvoering van een contract met u of om precontractuele stappen te ondernemen (Art. 6, lid 1 a) of b) AVG). Voor deelname aan de webinars dient u minstens de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres. Aanvullend zijn de volgende gegevens nodig: naam en adres van het bedrijf (straat, huisnummer, postcode en plaats).

De webinars worden regelmatig opgenomen en kunnen op een later tijdstip op onze website opgeroepen en bekeken worden. Vragen die tijdens het seminar door de deelnemers worden gesteld, worden niet als opname ter beschikking gesteld om de publicatie van namen van de deelnemers te vermijden. Mondelinge vragen inclusief bijbehorende antwoorden worden wel opgenomen en als opname ter beschikking gesteld. Mondelinge vragen worden alleen geanonimiseerd ter beschikking gesteld, zodat een identificatie van de deelnemers niet mogelijk is.

Bij deelname aan een webinar ontvangt u bij de aanmelding en eventueel na beëindiging van de webinar op gepaste wijze aanvullende informatie over het evenement. Hierbij kan het gaan om een herinnering aan het evenement, de opname van de webinar of een klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot het webinar gaan (Art. 6, lid 1 b) en f) AVG).

Als u zich bij de aanmelding voor een webinar aanvullend heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres niet alleen voor het accountbeheer, maar ook voor onze eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter, tot u zich uitschrijft voor de newsletter (herroepingsrecht, Art. 6 lid 1 a) AVG). De regelingen onder titel V. "Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen" en onder nr. 5 "E-mail newsletter en andere directe mail" van deze titel gelden overeenkomstig.

Als u via onze website of via het WAGO Download Center informatie wilt downloaden ("Downloads"), is voorafgaande registratie vereist. Voor de registratie worden zowel uw persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam en e-mailadres) als uw bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, straat/huisnummer, postcode, plaats en land) verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om onbevoegde toegangspogingen te voorkomen, om een duidelijke toewijzing mogelijk te maken, om sanctielijstcontroles uit te voeren en om ons te beschermen tegen pogingen tot fraude (art. 6 lid 1 a), c) en f) AVG). Verder heeft u de mogelijkheid om verdere - optionele - informatie over uzelf en/of uw bedrijf met ons te delen.

Bovendien worden uw persoonsgegevens door ons met name verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt indien, voor zover en zolang dit noodzakelijk is voor het eventueel aangaan, tot stand brengen, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie. Wij kunnen de gegevens dus verzamelen, opslaan, wijzigen en doorgeven voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie, zonder dat wij uw toestemming daarvoor nodig hebben en zolang het ons wettelijk is toegestaan. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 para. 1 b) AVG.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus met name voor de volgende doeleinden:

 • Om de door u bij ons aangevraagde downloads mogelijk te maken;
 • Om ervoor te zorgen dat onze website en de inhoud daarvan zo effectief en interessant mogelijk aan u wordt gepresenteerd;
 • Om onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten na te komen;

 

Verdere verzameling, opslag, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden indien vereist of toegestaan door de wet, of indien u hiermee heeft ingestemd. Wij zullen u op een apart moment informeren over de toepasselijke rechtsgrondslag. In andere gevallen, d.w.z. ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, bewaren wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar, of langer indien de wet ons daartoe verplicht.

 

Voor de verwerking van de sanctielijstcontrole (art. 6 lid 1 c) AVG) kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens en gegevens uit het registratiemasker door te geven aan bedrijven die wij gebruiken om de sanctielijstcontrole uit te voeren. In deze gevallen werken wij alleen met dienstverleners die wij contractueel hebben verplicht tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften of die reeds op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften. In beide gevallen worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven.

 

In het kader van de download wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en uw IP-adres, het aantal downloads per artefact en het tijdstip van de download. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun downloadgedrag op basis van hun downloadlocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Persoonlijke evaluaties vinden niet plaats. Wij nemen bijvoorbeeld geen contact met u op op basis van uw persoonlijke downloadgedrag - zonder overeenkomstige toestemming of andere wettelijke basis.

VI. Project planning met Smart Designer

We bieden u online een gratis configuratiesoftware voor onze producten aan. U kunt daar inloggen om uw eigen projecten op te slaan en voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. Hiervoor dient u minstens de volgende persoonsgegevens te verstrekken: achternaam, voornaam, e-mail, adres (straat, huisnummer, postcode, stad), land en wachtwoord.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en orders van projecten uit de configurator die u hebt aangevraagd en worden weergegeven in de vorm van projectdocumentatie (Art. 6 lid 1 b), f) AVG).

U kunt kiezen voor "Geen cookies accepteren" in uw browserinstellingen om het gebruik van cookies te weigeren. Gebruik van Smart Designer is in dit geval echter technisch niet mogelijk.

Als u zich in de Smart Designer aanvullend ook voor onze newsletter heeft aangemeld, gebruiken wij uw e-mailadres bovendien ook voor het accountbeheer en voor prijsaanvragen, projectplanningen en bestellingen van projecten vanuit de configurator. Dit evenwel alleen voor de eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter, tot u zich uitschrijft voor de newsletter (herroepingsrecht, art. 6 lid 1 a) AVG). De regelingen onder titel V. "Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen" en onder nr. 5 "E-mail newsletter en andere directe mail" van deze titel gelden overeenkomstig.

VII. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van Office365-producten

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(verder "Microsoft" genoemd)

Gegevensbescherming bij Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited is de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming van Microsoft voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Gegevensbescherming
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een eenvoudige en gemeenschappelijke samenwerking met behulp van het Office365-productassortiment van Microsoft.

De aard en het doel van de verwerking is het leveren van professionele diensten in overeenstemming met de volumelicenties van WAGO en alle overige servicecontracten die WAGO met Microsoft heeft afgesloten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG. Onze legitieme belangen liggen binnen de ondernemingsgroep. De nadruk ligt hierbij op interne administratieve doeleinden en een juiste relatie tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien een verwerking op basis van een andere wettelijke grondslag gelegitimeerd is, zullen wij u afzonderlijk hierover informeren.

Om u het Office365-productassortiment ter beschikking te kunnen stellen, is een registratie vereist. Voor deze vorm van verwerking zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • Weergavenaam (kan bijv. uit uw voor- en achternaam bestaan)
 • E-mailadres

Aanvullend heeft u de mogelijkheid om na de registratie de volgende gegevens aan uw profiel toe te voegen:

 • Voor- en achternaam
 • Functie binnen bedrijf
 • Contactgegevens
 • Zakelijke telefoonnummers
 • Zakelijk adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Profielfoto

In het kader van de samenwerking worden de verstrekte persoonsgegevens, die in e-mails, documenten en andere gegevens in elektronische vorm zijn opgenomen, door ons verwerkt in het kader van onze online diensten.

Afhankelijk van het gebruik van het Office365-productassortiment kunnen hiertoe de volgende gegevens behoren:

 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. geboorteplaats, straat en huisnummer (adres), postcode, woonplaats, land van verblijf, mobiel telefoonnummer, voornaam, achternaam, initialen, E-mailadres, geslacht, geboortedatum) inclusief beperkte persoonlijke gegevens van familieleden en kinderen;
 • Authenticatiegegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord of PIN-code, veiligheidsvraag, audit trail);
 • Contactgegevens (bijv. adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, social media ID's, contactgegevens voor noodgevallen);
 • Unieke identificatienummers en handtekeningen (bijv. rekeningnummer, paspoort- en id-nummer, rijbewijsnummer en voertuigregistratiegegevens, IP-adressen, personeelsnummer, studentennummer, patiëntnummer, handtekening, unieke ID bij het tracken van cookies of vergelijkbare technologieën);
 • Gepseudonymiseerde ID's;
 • Financiële gegevens en verzekeringsgegevens (bijv. verzekeringsnummer, bankrekeningnaam en -nummer, creditcardnaam en -nummer, rekeningnummer, inkomen, soort verzekering, betalingshistoriek, kredietwaardigheid);
 • Zakelijke gegevens (bijv. aankoopgeschiedenis, speciale aanbiedingen, abonnementsgegevens, betalingshistorie);
 • Biometrische gegevens (bijv. DNA, vingerafdrukken en irisscans),
 • Locatiegegevens (bijv. mobiele ID, geolocatiegegevens, locatie bij aanvang/einde telefoongesprek; locatiegegevens die aan de hand van wifi-toegangspunten bepaald kunnen worden);
 • Foto's, video's en audio-opnames;
 • Internetactiviteiten (bijv. browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, lezen, televisie, radio luisteren);
 • Apparaat-identificatie (bijv. IMEI-nummer, SIM-kaartnummer, MAC-adres);
 • Profilering (bijv. op basis van geobserveerde, criminele of antisociale gedragswijzen of gepseudonymiseerde profielen aan de hand van bezochte URL's, click streams, surfprotocollen, IP-adressen, domeinen, geïnstalleerde toepassingen of profielen op basis van marketingvoorkeuren);
 • Personeels- en aanstellingsgegevens (bijv. gegevens met betrekking tot de arbeidssituatie, aanstellingsinformatie (zoals curriculum vitae, werkervaring, opleidingen), baan- en functiegegevens inclusief gewerkte uren, beoordelingen en salaris, werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, fiscale gegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens evenals locatie en onderneming);
 • Opleidingsgegevens (bijv. opleidingsgeschiedenis, actuele opleiding, scores en resultaten, hoogst genoten opleiding, leerproblemen);
 • Burgerschaps- en verblijfsgegevens (bijv. burgerschap, naturalisatiestatus, burgerlijke staat, nationaliteit, immigratiestatus, paspoortgegevens, gegevens over verblijfsplaats of werkvergunning);
 • Gegevens die worden verwerkt voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of van een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Bijzondere gegevenscategorieën (bijv. etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid, gegevens over het seksleven of over de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten); of
 • alle overige persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4 van de AVG.

Voor de overige protocol- en telemetriegegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van de aanbieder onder: Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy

.

Wij verwerken alleen gegevens die wij persoonlijk van u hebben ontvangen of gegevens die wij als functieaanbieder binnen onze ondernemingsgroep (zie https://www.wago.com/be-nl/wago-groep) hebben ontvangen.

Indien nodig ontvangen wij uw persoonsgegevens van een vertegenwoordiger van uw organisatie, van uw werkgever of van derden als onderdeel van een reeds bestaande of mogelijke partner- of klantrelatie.

Interne diensten: communicatiedeelnemers en functiehouders bij WAGO

Externe diensten: wij wijzen erop dat in het bijzonder bij samenwerkingsplatforms de mogelijkheid bestaat dat afgezien van ons, u en uw organisatie ook derden (bijv. deelnemers van andere organisaties) toegang kunnen krijgen tot uw verzonden persoonsgegevens die deel uitmaken van een communicatie (bijv. via TEAMS). Er kan niet worden uitgesloten dat deze derden de door u verstrekte persoonsgegevens verder gebruiken of doorgeven aan andere derden.

Daarom verwijzen wij u naar uw eigen interne regels voor gegevensbescherming en aanvullend naar de regels van de bij de samenwerking betrokken derden.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met inachtneming van de volgende geschikte of passende garanties door ons aan een zogenoemd derde land overgedragen:

Indien u ons de gegevens niet ter beschikking stelt, is het onder omstandigheden mogelijk dat wij niet in staat zijn om de contractueel verschuldigde diensten te verlenen.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens binnen het gehele Office365-productassortiment wordt bij WAGO geen geautomatiseerde besluitvorming of profielvorming uitgevoerd.

VIII. Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociale media.

Sociale media zoals Facebook kunnen uw gebruikersgedrag vaak uitgebreid analyseren, wanneer u deze websites bezoekt of op een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals Like-knoppen of reclamebanners) reageert. Een bezoek aan onze sociale media-websites leidt tot verschillende verwerkingsprocedures die relevant zijn voor gegevensbescherming. We zullen dit hieronder stap voor stap beschrijven:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media-website bezoekt, kan de beheerder van het sociale media-platform dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld wanneer u niet bent ingelogd of wanneer u geen account hebt bij het betreffende sociale media-platform. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt in dat geval bijvoorbeeld door middel van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de sociale media-platformen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunt u interesse-gerelateerde reclame binnen en buiten de respectieve sociale media-website te zien krijgen. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd, interesse-gerelateerde reclame worden weergegeven.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de sociale media platformen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale media-platformen. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve sociale media-platformen.

Onze optredens op sociale media zijn bedoeld om een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Het gaat hier om een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1 f) AVG. De door de sociale media gestarte analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de beheerder van de sociale media moeten worden aangegeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) AVG).

Als u een van onze sociale media-websites (zoals Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het sociale media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek ontstaan. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) zowel tegenover ons als tegenover de beheerder van het bewuste sociale media-portaal (bijvoorbeeld Facebook) doen gelden.

Neem in acht dat wij ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale media-platformen geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de sociale media-platformen. Onze mogelijkheden worden beperkt door de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiesbeleid van de respectievelijke aanbieder.

De rechtstreeks door ons via sociale media geregistreerde gegevens worden van onze systemen verwijderd als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, als u om verwijdering vraagt of als u uw toestemming voor de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan, tot u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale media (bijvoorbeeld zoals aangegeven in hun privacyverklaring, zie hieronder).

Wij maken op onze websites geen gebruik van automatisch geactiveerde sociale plug-ins (zoals iFrames) van sociale media of platformen. Onze knoppen naar sociale media of platformen zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, enz. zijn pure doorverwijzingen (links) naar de respectieve pagina's van de aanbieder. Als u op deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina's van de betreffende sociale media of platformen. Op dat moment gelden de daar vermelde gegevens inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens volgens de regels op vlak van gegevensbescherming wordt door de respectieve aanbieders gegarandeerd. Daarnaast zijn we zelf ook deels online aanwezig op deze sociale media of platformen om de gebruikers die daar actief zijn te informeren over onze producten en diensten en om met hen te communiceren. Het onderliggende commerciële doel moet als een rechtmatig belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, f) AVG worden opgevat. Hoewel WAGO geen toegang heeft tot de profielgegevens die door de platformen worden verwerkt, kan WAGO voor het gebruik van deze platformen echter medeverantwoordelijk zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u meer wenst te weten over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw opt-out opties, verwijzen wij u door naar de volgende informatie:

Facebook

Wij hebben een account bij Facebook. Aanbieder is Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). .

We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verwerken van de gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt vastgelegd, voor welke gegevensverwerkingsprocedures wij of Facebook verantwoordelijk zijn, wanneer u onze Facebookpagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u raadplegen onder: https://nl-be.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor a.u.b. op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/policy.

Opt-out onder: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Wij hebben een profiel bij Twitter. Aanbieder is Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Het Privacybeleid vindt u onder: https://twitter.com/en/privacy,
informatie over de opt-out onder: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Wij hebben een profiel bij YouTube. Aanbieder is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA vertegenwoordigd door: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Het Privacybeleid vindt u onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/,
Informatie over de opt-out onder: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Wij hebben een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Het Privacybeleid vindt u onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Informatie over de opt-out onder: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

XING

Aanbieder is XING S, (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland).

Het Privacybeleid vindt u onder:: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy,
Informatie over de opt-out onder: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

IX. WAGO HUB

Wanneer wij u bijvoorbeeld in het kader van de WAGO HUB, informatie willen aanbieden over de thema's automatisering, interface-elektronica en verbindingstechniek, of uw deelname aan digitale beurzen of evenementen mogelijk willen maken, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te verwerken.

Dit gebeurt via formaten die via de WAGO HUB worden aangeboden. In de volgende paragrafen kunt u lezen welke van uw persoonsgegevens door deze formaten worden verwerkt. Om u de WAGO HUB te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk om samen te werken met een verwerker in de zin van Art. 28 AVG. Daartoe maken wij gebruik van de dienstverlener Uniplan GmbH & Co. KG (Schanzenstraße 39 a/b, 51063 Keulen, "Uniplan"). Wij hebben contractuele afspraken gemaakt met Uniplan overeenkomstig artikel 28, lid 3, AVG, die de gegevensbescherming van onze WAGO HUB-deelnemers waarborgen. Voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten in verband met de WAGO HUB (met name hosting en IT-ondersteuning, platform- en gegevensbeheer, outputmonitoring, digitale communicatie (e-mail, chat, videochat, streaming en het delen van schermen) en analyses), maken wij gebruik van externe dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken. Aanvullende informatie vindt u in de desbetreffende paragrafen van dit privacybeleid

Met dit formaat heeft u de mogelijkheid om een directe uitwisseling aan te gaan met experts van WAGO GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG of WAGO BeLux NV. Tijdens een live-event, kunt u via Microsoft Teams of per bericht via de WAGO HUB, contact opnemen met de experts. Hiervoor krijgt elke deelnemer een persoonlijke inbox, die echter alleen voor communicatie binnen de WAGO HUB kan worden gebruikt.
Deelname aan het „Meet the Experts“-format is op louter vrijwillige basis. Om contact met u op te kunnen nemen, worden ten minste uw contactgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) doorgegeven, zodat wij op uw vraag of bericht kunnen reageren. Alle persoonlijke informatie die u bij een bericht verstrekt, wordt beschouwd als vrijwillig en zal worden opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking van uw gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Tijdens een live-event kunt u via dit format direct netwerken met experts van WAGO GmbH (volgens Zwitsers recht) of WAGO BeLux NV (volgens Belgisch recht), of met andere deelnemers buiten onze organisatie. Hiervoor kunt u een visitekaartje aanmaken bij de registratie op de WAGO HUB of op een later tijdstip via uw profielinstellingen. Een visitekaartje is niet vereist voor deelname aan een live-evenement.

De persoonlijke gegevens die u in uw gebruikersaccount hebt opgeslagen, dienen als basisinformatie. Deze omvatten: Aanhef, titel, naam, functie en naam van bedrijf/organisatie en contactgegevens.
Indien u gekozen hebt voor een visitekaartje, kunt u optioneel een foto, uw bedrijfslogo en uw website toevoegen, evenals uw profiel van het sociale mediaprofielen LinkedIn en/of XING. Gelieve er rekening mee te houden dat alleen wij verantwoordelijk zijn voor het aanmaken en het ter beschikking stellen van uw visitekaartje via de WAGO HUB. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de vormgeving van de inhoud en bijv. voor het gebruik van beeldmateriaal dat vrij van rechten van derden ter beschikking wordt gesteld, of voor de daaropvolgende contactopname. De in het profiel gepubliceerde gegevens zijn voor alle andere deelnemers aan het live-event te allen tijde zichtbaar. Uw gegevens worden dus verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). Wij verwerken persoonsgegevens om het voor deelnemers mogelijk te maken te chatten en te communiceren met andere deelnemers, vergaderingen te regelen en te organiseren, notities te maken, deel te nemen aan vergaderingen of zittingen in virtuele kamers, te streamen via het platform, alsmede afspraken en videogesprekken tussen verschillende gesprekspartners te regelen en af te ronden.

De WAGO HUB biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan virtuele formats. Enerzijds kunt u deelnemen aan live events, zoals expertpresentaties over de thema's automatisering, interface-elektronica en verbindingstechniek. Tijdens een live-event kunt u anoniem vragen stellen door een vraag in te voeren via de event-chat. Alleen de moderator ontvangt deze vraag of opmerking en vat deze in anonieme vorm samen. Alleen de moderator van een evenement kan nagaan welke deelnemer een vraag heeft ingediend. Anderzijds kunt u ook deelnemen aan zogenaamde breakoutsessies, waarin u de gelegenheid krijgt om na een live-event in een kleinere groep met de experts te discussiëren over wat u hebt gehoord of om vragen te stellen. Voor de deelname aan virtuele evenementen, waaronder livestreaming en breakoutsessies, worden de volgende gegevens verwerkt: Naam, bedrijf/organisatie, bezochte ruimtes, sessies en interacties binnen de virtuele ruimtes, evenals datum, tijd en duur van de deelname. Wij verwerken persoonsgegevens voor de organisatie en realisatie van virtuele evenementen, livestreams en het opvragen van on-demand video's. Wij wijzen u erop dat alle persoonlijke informatie die u tijdens een live-evenement of breakoutsessie verstrekt, wordt beschouwd als vrijwillig verstrekt en zal worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG), alsmede op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) (f) AVG).

De live-evenementen (live streaming sessies) worden regelmatig opgenomen om ze beschikbaar te maken in onze WAGO HUB mediabibliotheek zodat ze later kunnen worden teruggevonden. Vragen die door deelnemers tijdens het live-evenement worden gesteld, worden niet opgenomen om te vermijden dat de echte namen van de deelnemers worden geregistreerd. De mondeling nagespeelde vragen en de bijbehorende antwoorden worden echter wel opgenomen en beschikbaar gesteld voor later opvragen. De mondelinge weergave van de vragen is echter alleen anoniem, zodat er geen identificatie van de deelnemers mogelijk is. Indien u deelneemt aan een live-evenement, ontvangt u bij uw inschrijving voor deelname en, indien van toepassing, na afloop van het live-evenement op passende wijze nadere informatie over het evenement. Deze informatie kan bijvoorbeeld een herinnering aan het evenement, de opname van het live-evenement of klantentevredenheidsonderzoek over het evenement zijn (art. 6, lid 1, onder b) en f), AVG).

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons rechtmatig belang bij het analyseren van de deelname aan live-evenementen en het gebruik van de WAGO HUB en voor statistische evaluatie of optimalisering van toekomstige online-optredens (rechtsgrondslag: (Art. 6 Abs. 1 (f) AVG). U kunt de cookie-toestemmingstool gebruiken om actief toestemming te geven voor het gebruik van cookies, die technisch gezien niet nodig zijn voor de werking en veiligheid van onze website. De rechtsgrondslag voor deze op toestemming gebaseerde, cookiegebaseerde verwerking is uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

X. Digital Building Road Show

Onder https://wago-building.expo-ip.com/ heeft u de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over actuele onderwerpen op het gebied van gebouwautomatisering en installatie. Als wij bijvoorbeeld uw deelname aan digitale beurzen of evenementen mogelijk willen maken, kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

Dit gebeurt aan de hand van verschillende formaten, die via de hierboven beschreven pagina kunnen worden opgevraagd. Welke persoonsgegevens via deze formats worden verwerkt, kunt u in onderstaande tekst terugvinden. Om u de digitale Building Road Show te kunnen aanbieden is het noodzakelijk om samen te werken met een verwerker in de zin van Art. 28 AVG. Zo werken wij samen met de dienstverlener VideoART GmbH, Industriestraße 11, 27211 Bassum, Duitsland "VideoART"). Voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten in verband met de digitale Building Road Show (met name hosting en IT-ondersteuning, platform- en gegevensbeheer, outputmonitoring, digitale communicatie (e-mail, chat, videochat, streaming en het delen van schermen) en analyses) maken wij gebruik van externe dienstverleners persoonsgegevens namens ons verwerken. Meer informatie vindt u in de desbetreffende paragrafen van dit privacybeleid.

De Digital Building Road Show geeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan virtuele formats. Zo heeft u de mogelijkheid om live evenementen bij te wonen, zoals presentaties van experts over het thema gebouwautomatisering en installatie. Voor deelname aan virtuele evenementen, waaronder livestreaming en bijvoorbeeld breakoutsessies, worden de volgende gegevens verwerkt: Naam, bedrijf/organisatie, bezochte ruimtes, sessies en daaropvolgende interacties binnen de virtuele ruimtes, samen met datum, tijd en duur van de deelname. Wij verwerken persoonsgegevens om virtuele evenementen en livestreams te organiseren en uit te realiseren en om toegang te krijgen tot on-demand video's. Wij wijzen u erop dat alle persoonlijke informatie die u tijdens een live-evenement of breakoutsessie verstrekt, wordt opgevat als vrijwillig verstrekte informatie en wordt opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de lokale wetgeving. Uw gegevens worden dus verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG) en op basis van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 (1) (f) AVG).

Indien u deelneemt aan een live-evenement, ontvangt u bij uw inschrijving voor deelname en, indien van toepassing, na afloop van het live-evenement op passende wijze nadere informatie over het evenement. Deze informatie kan bijvoorbeeld een herinnering aan het evenement, de opname van het live-evenement of klantentevredenheidsonderzoek over het evenement zijn (art. 6, lid 1, onder b) en f), AVG).

Aansluitend op en/of tijdens een live-event krijgt u de gelegenheid om via dit format netwerken met experts van WAGO GmbH (volgens Zwitsers recht) of WAGO BeLux NV (volgens Belgisch recht), of met andere deelnemers buiten onze organisatie. Let wel, wij bieden u alleen de mogelijkheid om te netwerken. Als u besluit hiervan gebruik te maken, wordt u doorgestuurd naar de site https://www.wonder.me/ van de aanbieder "Yotribe" (Yotribe GmbH, Kommandantenstraße 77, 10117 Berlijn, Duitsland). De aanbieder draagt als enige de verantwoordelijkheid in de zin van Art. 4 Nr. 7 AVG. Verdere informatie over het privacybeleid van Yotribe is via volgende link beschikbaar: https://www.wonder.me/policies/privacy-policies.

De Digital Building Road Show biedt optioneel de toepassing van Tawk.to aan (een live chat software van Tawk.to Inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119). De chat is via een plug-in in de brontekst van de website geïntegreerd. Wanneer u de chat gebruikt, maakt u automatisch gebruik van de dienst van Tawk.to. De verzamelde gegevens omvatten: Chatrecord, IP-adres op het moment van de chat en het land waar de chat vandaan komt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en dienen alleen ter bescherming en voor interne statistieken. Door gebruik te maken van de chat, stemt u hiermee in. De gegevens die met de technologie van Tawk.to worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Ze worden niet opgeslagen en worden na de chat verwijderd. Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers, kan het gebeuren dat u in de chat verdere persoonlijke gegevens doorgeeft. De aard van deze gegevens hangt sterk af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft. De verwerking van al deze gegevens dient om u een snelle en efficiënte contactmogelijkheid te bieden en zo onze klantenservice te verbeteren.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik van de gegevens door Tawk.to en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

XI. Duur van de opslag

Wij slaan uw gegevens over verschillende opslagperiodes op, afhankelijk van het gewenste verwerkingsdoel.

Als bij de verzameling (bijv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagduur is aangegeven, worden persoonsgegevens gewist voor zover deze niet meer vereist zijn voor het opslaan, behalve als wettelijke bewaarplichten (bijv. handels- en fiscale bewaarplichten) het verwijderen verbieden. Over het algemeen verwerken wij uw gegevens dan ook voor de gehele duur van de zakelijke relatie (vanaf het aangaan en sluiten tot het beëindigen van een overeenkomst en tot er geen nut in het bijhouden van deze informatie meer bestaat).

Bovendien bewaren wij uw gegevens (met inachtneming en in het kader van de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen en de van toepassing zijnde garantie- en verjaringstermijnen) in geval van juridische geschillen, waarbij deze gegevens als bewijs nodig zijn, tot de beëindiging van het geschil.

XII. Recht op herroeping van een gegeven toestemming

Uw toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens kunt u te allen tijde, met uitwerking voor de toekomst alleen, en zonder opgave van redenen herroepen, en dit zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming tot op het moment van de herroeping is uitgevoerd. Na een geslaagde herroeping mag WAGO uw persoonsgegevens slechts verder verwerken wanneer deze verwerking door een andere wettelijke basis of wettelijke verplichting wordt genoodzaakt. Uw herroeping kunt u richten aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan het op onze website aangegeven contactadres. Voor zover technisch mogelijk, zullen we u ook herroepingsmogelijkheden in uw account aanbieden.

XIII. Functionaris voor Gegevensbescherming

Voor meer gedetailleerde vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, over deze privacyverklaring, de verstrekte goedkeuringsverklaringen en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

WAGO GmbH (vennootschap naar Zwitsers recht) & Co. KG

Functionaris voor gegevensbescherming:

Hansastr. 27
32423 Minden
Duitsland
E-mail: dataprotection@wago.com

Onafhankelijk van de bepalingen in deze privacyverklaring heeft u ook het recht krachtens de AVG om een klacht in te dienen te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

XIV. Erkenning van de privacyverklaring, wijzigingen

Deze privacyverklaring is vanaf het tijdstip van de publicatie op de website van WAGO BeLux NV geldig tot de herroeping hiervan.

Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod, zijn de bevestiging en de aanvaarding van onze verklaring tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer absoluut noodzakelijk.

Wij wijzen u erop dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming en het gebruik van persoonsgegevens continu aan wijzigingen onderhevig zijn en dat de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd moet worden aangepast. In dat geval zullen wij de wijzigingen in transparante vorm ter kennis brengen. Het verdient bovendien aanbeveling om zich regelmatig over wijzigingen van de wettelijke bepalingen en de handelwijze van ons bedrijf te informeren.