Taal selecteren

Informatie

10 juli 2020
Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

I. Basic Information on Data Processing

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren over welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (Art. 12 en Art. 13 DSGVO.)

We baseren ons op de vanaf 25.05.2018 geldige Gegevensbeschermingsverordening (DSGVO, VO EU 2016/679) en op de nieuwe Duitse Federale Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG) wordt vervangen Met de eenvoudige quote van een verordening willen wij uitdrukken op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is, als er persoonsgegevens in het desbetreffende proces zouden moeten worden verwerkt.

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbescherming:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefoon: +49 (0)571 887-0
Fax: +49 (0)571 887-169
E-mail: info@wago.com

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers alsook de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen, zijn door ons contractueel tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de geldende voorschriften inzake de gegevensbescherming verplicht.

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Volgens de Duitse Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) zijn persoonsgegevens alle individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De DSGVO definieert "persoonsgegevens" bovendien als alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien die direct of indirect, in het bijzonder door de toewijzing aan een id, zoals een naam, aan een id-nummer, aan een locatie of aan een online id, kan worden herkend.

Zo ver blijkt uit de informatie in dit document of uit andere bronnen, zien wij ons niet in staat, u te kunnen identificeren.

Wij en onze contractuele partners beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, gebruik of publicatie en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zich in een wettelijk vereiste, gecontroleerde, veilige omgeving bevinden waarin ongeoorloofde toegang, verlies of publicatie wordt voorkomen.

Bij een verwerking in onze opdracht werken wij uitsluitend samen met gegevensverwerkers die voldoende kunnen garanderen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zodanig worden uitgevoerd dat de verwerking in overeenstemming met de eisen van Art. 28 DSGVO gebeurt en dat de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Als wij samen met een of meer contractuele partners het doel van en de middelen voor de verwerking vastleggen, dan verklaren wij ons op grond van Art. 26 DSGVO als medeverantwoordelijk. Hiervoor leggen wij gezamenlijk in een overeenkomst vast welke contractuele partners volgens de DSGVO aan welke verplichting moet voldoen.

Ons bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten van de BDSG en de DSGVO en om uw gegevens te beschermen tegen schade, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang.

Om onnodige gegevensvolumes te vermijden, verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van ons dienstenpakket.

U ontvangt gratis en zonder opgave van redenen informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Volgens Art. 15 DSGVO, §§ 34 BDSG heeft u het recht op informatie over deze persoonsgegevens en andere informatie over de verwerking van hun bij ons opgeslagen gegevens.

In het kader van uw wettelijke claims conform Art. 16, Art. 17 DSGVO, §35 BDSG kunt u uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden gewist als er geen wettelijke opslagverplichtingen in de weg staan en als u een aanvraag tot verwijdering indient.

Bovendien heeft u het recht om onvolledige gegevens te vervolledigen en om in de wettelijk geregelde gevallen conform art. 18 DSGVO de beperking van verwerking te eisen, indien de juistheid van de persoonsgegevens niet wordt vermeld.

In overeenstemming met Art. 20 DSGVO heeft u verder recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking naar Art. 6 lid 1 a) of b) DSVG of Art. 9 lid 2 a DSGVO hebben verwezen. Bij de uitoefening van het recht op data-overdracht heeft u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de verantwoordelijke instantie rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke instantie worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verder heeft u volgens Art. 7 lid 3 DSGVO het recht om uw ooit aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

II. Doel, wettelijke basis en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u bij een bezoek aan onze website, geen persoonsgegevens te verstrekken. Technisch gezien is het IP-adres dat door uw systeem wordt verzonden echter vereist om de gegevens van onze website naar u over te dragen. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, kunnen we bijv. in het kader van uw registratie uw persoonsgegevens nodig vragen om u persoonlijk te kunnen antwoorden.

Voor de verwerking van uw gegevens hebben wij een wettelijke basis nodig. Een niet-limitatieve lijst van rechtsgrondslagen is te vinden in artikel 6 DSGVO. Volgens Art. 6 DSGVO is de verwerking toegestaan, indien:

 • u ons uw toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6 lid 1 a) DSGVO);
 • de verwerking noodzakelijk wordt voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de contractuele partij de betrokkene is. Dit geldt ook voor precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkenen worden genomen (Art. 6 lid 1 b) DSGVO);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (Art. 6 lid 1 c) DSGVO):
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan zeldzaam het geval zijn, als een betrokkene ernstig gewond raakt en zijn of haar persoonsgegevens dus bijvoorbeeld aan een arts worden doorgegeven (Art. 6 lid 1 d) DSGVO);
 • de verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen (Art. 6, lid 1, f), DSGVO). Verwerkingsprocedures die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag, indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, mits de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn voor ons met name toegestaan, omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. In dit opzicht was de Europese wetgever van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen, indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, lid 2, DSGVO).

III. Verzamelen, opslaan van gebruikersgegevens bij het bezoek van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij het volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen we u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website aan u wordt getoond (Art. 6 lid 1 b) en f) DSGVO). Na de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens wordt het volledige IP-adres slechts twee dagen bewaard om ons te beschermen tegen aanvallen op onze IT, bv. om een blokkering van IP-adressen en, indien nodig, een strafrechtelijke vervolging te kunnen starten (Art. 6 lid 1 f) DSGVO).

Wij slaan datum en tijd op waarop u onze website heeft bezocht alsook de pagina van waaruit u onze website heeft opgeroepen. We zullen geen andere persoonsgegevens opslaan tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons gevraagd om u als volgt te informeren:

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics gebruikt de cookies die worden weergegeven in onze Cookie-richtlijn , die een analyse van uw gebruik van onze websites en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, aanvraagdatum en -tijd en verwijzings-URL, over uw gebruik van deze webpagina's en online-aanbiedingen, worden in opdracht van ons naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde add-on voor IP-anonimisering "_anonymizeIp()". Dat betekent dat de aan Google overgedragen IP-adressen vooraf door Google naar servers die zich in de EU bevinden, worden overgebracht, ingekort en verder verwerkt, om een directe persoonlijke betrokkenheid via het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar verkort.

We gebruiken deze informatie om websitebezoeken te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor ons samen te stellen zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren (Artikel 6 lid 1 b) en f) DSGVO). Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Verdere informatie over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-outopties krijgt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt, om uw reclame in te voegen") en http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bepaal welke reclame Google u toont").

U heeft het recht tot herroeping en u kunt de installatie en het opslaan van de cookies voor Google Analytics verhinderen door de desbetreffende instelling in uw browser. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door de cookie zijn gemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download en installeer hiervoor de via de volgende Link beschikbare Browser-Plug-in van Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Er wordt een Opt-Out-Cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. Met deze browser-plug-in kan het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics op elk moment, ook voor de toekomst, worden herroepen.

Verder gebruiken wij Google Optimize. Google Optimize is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers aan te bieden en de wijziging van het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie hoofdstuk Google Analytics). U kunt bovendien verhinderen dat de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens - met name uw IP-adres - worden geregistreerd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de Browser-Plug die onder volgende Link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: www.tools.google.com

Als AdWords-klant gebruiken wij verder ook "Google Conversion Tracking", een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Hierbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer gezet ("Conversion cookie") wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent beland. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw internetpad bij opeenvolgende bezoeken bij verschillende websites te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversie-cookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Zo ontvangen wij gebruiksstatistieken over de betreffende gebruiker die via een Google-advertentie op onze website is beland. Op die manier kunnen we begrijpen, welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema hebben gepast (Art. 6 lid 1 f) DSGVO).

Wij als AdWords-klant kennen het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een site voorzien van een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers zich persoonlijk identificeren. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. U heeft het recht u te verzetten en u kunt de installatie van de cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen zodat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookierichtlijn.

Hier vindt u de privacyverklaring van Google (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online-services al hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. Het invoegen van reclame gebeurt door middel van cookies die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit aantal registreert websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens tussen services en apparaten worden door Google samengebracht. Op basis van de informatie die is afgeleid van het gebruik van de apparaten kan reclame worden weergegeven. Google verklaart dat het hierbij geen persoonsgegevens verzamelt en bewaart van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen over WAGO-producten en op interesses gebaseerde reclame voor WAGO-producten worden gebruikt (weergave reclame-inlassingen passend bij eerder bezochte WAGO-websites) (Art. 6 lid 1 f) DSGVO).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.de/settings/ads te openen en de instellingen aan te passen. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen, door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Cookies voor Google Remarketing kunnen ook worden voorkomen door een instelling in uw browser in te stellen. Details hieromtrent zijn te vinden in de helpsectie van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookierichtlijn.

U kunt de privacyverklaring van Google bekijken onder http://www.google.com/privacy/ads/.

Deze website gebruikt "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") waarmee verkochte website-tags via een interface kunnen worden beheerd. De tool "Tag Manager" zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool stuurt alleen gegevens door en activeert andere tags, die op hun beurt in staat kunnen zijn om gegevens te verzamelen. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering gebeurt, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met "Google Tag Manager" worden geïmplementeerd.

We gebruiken op de website Google Maps-kaarten, om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd, om de benodigde functies te laden en mapgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben hier geen controle over en ontvangen geen informatie van Google over het feit, of u kaartinformatie heeft uitgewisseld tijdens het bezoeken van onze site. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie levert of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser, enz., opslaat en evalueert. De privacyverklaring van Google (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) geldt ook voor Google Maps. We wijzen er met name op dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: met het apparaat verwante informatie, IP-adressen, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (kunnen in uw browserinstellingen worden geblokkeerd, zie hierboven), met de locatie verwante informatie. Google kan de gegevens koppelen aan andere informatie over u en gebruikt de in het kader van de services verzamelde informatie voor het beschikbaar stellen, onderhouden, beschermen en verbeteren van de Google-services, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en haar gebruikers te beschermen. Google gebruikt deze informatie ook, om u op maat gemaakte inhoud te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, verbetert Google uw algehele gebruikerservaring en kwaliteit van Google-services. Met Google kunt u bijvoorbeeld de taalvoorkeur opslaan om services in de door u gewenste taal weer te geven. Voordat Google informatie gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in de Google privacyverklaring, zal Google uw toestemming hiervoor vragen. Met uw toestemming geeft Google ook gegevens door aan derden voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen. U kunt ook privacygerelateerde instellingen op Google wijzigen, wanneer u zich daar aanmeldt. Google heeft bovendien verschillende zelfreguleringsverplichtingen, waaronder de "EU-US Privacy Shield"-overeenkomst, en behandelt klachten.

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit javascript creëert een directe link naar de Facebook-servers wanneer u de site bezoekt. Hierbij wordt aan de Facebook-server gemeld dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en andere profielen. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is § 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 f DSGVO. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook- richtlijn (https://www.facebook.com/about/privacy/) voor gegevensgebruik, . We gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het Privacybeleid van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Privacy-instellingen kunnen worden beheerd in uw Facebook-account Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik op deze link om de registratie via Facebook binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Deze website gebruikt de marketingfunctie "LinkedIn Insight-Tag" van de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevatten, wordt u verbonden met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt op de hoogte gebracht dat u onze website met uw IP-adres heeft bezocht. De actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website in anonieme vorm te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk LinkedIn en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Hiertoe is de LinkedIn Insight-tag op deze website opgenomen zodat een verbinding met de LinkedIn-server wordt gemaakt als u deze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is Art. 6 lid 1 f) DSGVO. In het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens, en over de keuzes en rechten om uw privacy te beschermen. Als u ingelogd bent op LinkedIn, kun u het verzamelen van gegevens op elk moment via volgende Link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik op deze Link om de registratie door LinkedIn op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit.. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Wij gebruiken de webanalysedienst van de Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). Om de CrazyEgg-service te bieden, kan Crazy Egg informatie verzamelen (eerder gebruikte webpagina, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, grootte browservenster, datum, kliktijd, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) door gebruik te maken van cookies voor analyse en observatie. Via directe communicatie tussen uw browser en de Crazy Egg-servers, wordt deze informatie verzonden via uw IP-adres. De gegevens worden gebruikt om gebruikersgedrag op onze website in groepen te analyseren, nooit individueel, zodat we hieruit optimalisatiemogelijkheden kunnen afleiden. De evaluatie van de gegevens gebeurt handmatig met onregelmatige tussenpozen, maximaal 1 jaar in het verleden. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens Crazy Egg worden er geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies. Bij het gebruik van pseudoniemen worden er alleen gebruikersprofielen aangemaakt. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met echte gegevens van u. De gegevens worden verzameld om de frequentie van bekeken pagina's en klikken visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoekduur, locatie omvatten. De resultaten die daaruit voorkomen worden verwerkt in rapporten die we gebruiken om de site te optimaliseren.

Klik op deze Link, om de registratie door Crazy Egg op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit.. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

De privacyverklaring van Crazy Egg vindt u op https://www.crazyegg.com/privacy..

Onze website gebruikt conversion-tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer gezet voor zover u via een Microsoft-Bing-advertentie op onze website bent beland. Hierdoor kunnen Microsoft Bing en wij herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (Conversion-pagina) heeft bereikt. Wij ontdekken daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan naar de conversion-pagina wordt doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u ook hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Klik op Link om de registratie via Microsoft Bing Ads binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze Link klikken.

Onze website maakt gebruik van de diensten van AppDynamics Inc. („AppDynamics“), een onderneming krachtens het vennootschapsrecht van Delaware, met zetel in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, gegevensin anonieme vorm verzameld en verder verwerkt voor de analyse en de voortdurende verbetering van onze webaanbod. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Door de verzamelde en verzonden gegevens te analyseren, kan AppDynamics prestatiegerelateerde kwetsbaarheden op onze website identificeren en aantonen. De weergave heeft vooral betrekking op de analyse van systeeminterne problemen, zodat deze tijdig kunnen worden herkend en opgelost en zodat de stabiliteit van onze website kan worden gegarandeerd.

AppDynamics is door ons zodanig geconfigureerd dat er standaard geen persoonsgegevens (inclusief anonieme IP-adressen) worden verzameld en opgeslagen. Om prestatiegerelateerde kwetsbaarheden te zoeken gebruikt WAGO uitsluitend gegevens die geen persoonsgegevens bevatten.

Voor online-enquêtes maken wij gebruik van de diensten van de aanbieder Netigate Deutschland GmbH, Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main. Wij hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd en in overeenstemming met artikel 28 DSGVO opdracht gegeven.

De deelname aan enquêtes gebeurt op puur vrijwillige basis. Netigate verwerkt de gegevens van de gebruikers voor het evalueren van de enquête in onze opdracht en slaat deze op, voor zover er geen persoonsgegevens, zoals namen of e-mailadressen, anoniem worden opgevraagd, d.w.z. in het bijzonder zonder het IP-adres van de gebruiker.

In anonieme enquêtes worden dus geen gegevens opgeslagen die het mogelijk maken om conclusies te trekken over de deelnemers aan de enquête. Alleen de datum en de tijd van uw deelname worden opgeslagen.

Alle persoonlijke informatie die u tijdens de enquête verstrekt, wordt beschouwd als vrijwillig en wordt opgeslagen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de beschrijving van de enquête of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Voor zover er in het kader van de enquête behalve over het onderwerp van de enquête ook persoonsgegevens zoals naam, adres, bedrijf etc. worden gevraagd, zullen wij u er tijdens de enquête afzonderlijk op wijzen dat het om aanvullende, vrijwillige informatie gaat, die wij verzamelen en gebruiken.

In het geval van enquêtes waarbij persoonsgegevens worden opgevraagd als centraal onderdeel van de enquête, met name bij klanttevredenheidsenquêtes en individuele enquêtes en peilingen, worden de hierbij verstrekte gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de snelheid en de optimalisatie van ons onlineaanbod en onze klantenservice naar ons doorgestuurd en opgeslagen (Art. 6 lid 1 f) DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat (Art. 6 lid 1 b DSGVO).

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U hebt het recht van tegenspraak met betrekking tot de ons via de peiling verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Weiterführende Informationen zum Datenschutz bei Netigate erhalten Sie hier: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal

We bieden een live chat ("Userlike") op onze website. Userlike is een live chat-software van Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, D-50670 Keulen. Wij hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd in overeenstemming met artikel 28 AVG opdracht gegeven. Hiervoor hebben we een aanvullende overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen, waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, het type en het doel van de verwerking, het soort persoonlijke gegevens, de categorieën van betrokkenen en de verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke zijn gedefinieerd (in overeenstemming met artikel 26, paragraaf. 3 AVG).

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). Om deel te nemen aan de live chat, kunt u optioneel de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres. Bovendien worden details van het apparaat dat u gebruikt (webbrowser, IP-adres) verzameld als onderdeel van de live chat. Bovendien slaat WAGO de datum en tijd van de chatgesprekken op, evenals de inhoud van de chatgesprekken zelf ("chatlog"). Als de opgegeven naam of het e-mailadres aan een WAGO-klantnummer is toegewezen, kan dit tijdens de livechat door de desbetreffende WAGO-klantadviseur worden getraceerd.

Deze informatie is nodig om de livechatfunctie goed te laten functioneren, de kwaliteit van de livechatfunctie te monitoren en uw vragen te beantwoorden en statistieken op te stellen. Om u in staat te stellen een persoonlijk gesprek te voeren in de vorm van een realtime chat met ons, maakt Userlike gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over de functie van cookies vind je in ons cookiebeleid.

Als de live chat niet beschikbaar is, kunt u ons een bericht achterlaten. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de volgende informatie over uzelf verstrekt: naam (inclusief voor- en achternaam), adres en uw e-mailadres. Ook in dit geval worden uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG).

We zijn ons er niet van bewust dat Userlike toegang heeft tot andere gegevens dan de bovenstaande, maar dit kan niet volledig worden uitgesloten. Meer informatie over gegevensbescherming bij Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid) vindt u hier:

https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy

IV. Cookies bij het bezoek van onze website

V. Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online-bestellingen niet worden voltooid, zodat geen contracten kunnen worden afgesloten via het online-systeem. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online bestellen, prijsofferten en dergelijke, bieden we u ook een registratie met een eenvoudig e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook contact opnemen met ons verkoopteam met behulp van andere communicatiemiddelen.

Wij zullen de door u verstrekte informatie bij de volledige registratie gebruiken, om te verifiëren of u in aanmerking komt voor goederen in overeenstemming met onze klantcriteria. Wij slaan de gegevens, de testtijd en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en, indien nodig, om inspecties uit te voeren.

Bij het inloggen worden uw inloggegevens met de in onze database opgeslagen toegangsgegevens vergeleken. Alleen in het geval van mislukte logins slaan we dit op in uw gebruikersaccount om het account na vijf mislukte pogingen te blokkeren, om ongeoorloofde toegangspogingen te voorkomen en om u en ons tegen poging tot fraude te beschermen (Art. 6 lid 1 a), b) en f) DSGVO).

Als u goederen in de winkelwagen of op de bladwijzers plaatst, wordt dit gezien als een uitnodiging voor u om een gepaste opslag op onze systemen uit te voeren. Wij slaan de ingevoegde goederen en hoeveelheden op in de account om aan uw opslagverzoek te voldoen en om u bij een nieuwe login te kunnen voorzien van het winkelwagentje of de favorietenlijst, zodat wij u op een eenvoudige manier een verscheidenheid aan goederen op het juiste moment kunnen bestellen (Art. 6 lid 1 b), f) DSGVO). De winkelwagen blijft opgeslagen totdat de bestelling is geplaatst, uiterlijk 2 jaar na de laatste wijziging. De favorieten- en vergelijkingslijsten worden ook maximaal 2 jaar na de laatste wijziging opgeslagen, maar zijn voorheen slechts zolang aan uw browser toewijsbaar totdat u cookies wist of de browser of het apparaat wijzigt.

Voor zover wij prijzen aan u tonen, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze database te bepalen, u te tonen en deze voorwaarden mogelijk te maken (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO).

In het kader van het bestelproces worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (Art. 6 lid 1 b) DSGVO). Deze gegevens worden eerst alleen op korte termijn op onze servers tussentijds opgeslagen, om een opvolging in verschillende stappen mogelijk te maken en worden alleen dan op lange termijn opgeslagen wanneer u de bestelling verzendt. Daarnaast zullen we ook de gegevens invoeren die u verzendt via fax of telefoon en als gegevens van een online bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor de order- en serviceverwerking, voor de weergave van de ordervervolging evenals voor een historiek in uw account, voor het vergemakkelijken van vervolgorders alsook voor het voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen (Art. 6 lid 1 b), f) DSGVO).

Voor de afhandeling van de bestelling (Art. 6 lid 1 b) DSGVO) kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens en gegevens uit de bestelling aan andere bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een bank voor betalingsverwerking of een logistieke partner om de goederen naar u te verzenden. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken, om handmatig een beoordeling van de solventie uit te voeren, afhankelijk van het project. De keuring van de solventie gebeurt niet op basis van een geautomatiseerde individuele keuze van het winkelsysteem, maar via het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss, en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Deze informatiebureaus zullen uw gegevens gebruiken, om te controleren of u al in de database van informatiebureaus staat en bestaande gegevens bv. met betrekking tot eerdere wanbetalingen of lopende contracten leveren. We verkrijgen zodoende informatie over uw eerder betalingsgedrag en over uw solventie. Wij gebruiken de informatie van de informatiebureaus alleen om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling, waarin ons overwegend gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6 lid 1 f) DSGVO is vermeld. In elk geval zullen wij u bij vooruitbetaling of op vertoon van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens die wij van de informatiebureaus ontvangen voor de duur van de zakelijke relatie om vragen aan de informatiebureaus te verminderen.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie volgens Art. 6 lid 1 b) en f) DSGVO. De informatiebureaus zullen op basis van Art. 6 lid 1 f) DSGVO in combinatie met § 31 BDSG opereren.

Omwille van ons gerechtvaardigde belang met betrekking tot de snelheid evenals de optimalisatie van ons onlineaanbod en klantenservice worden bij gebruik van het contactformulier de daar gegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of wanneer hieruit een contractuele verhouding zou voortvloeien, voor het ontstaan en uitvoeren van de contractuele relatie (Art. 6 lid 1 a), b) en f) DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan 2 jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht op herroeping met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als u zich met uw e-mailadres hebt aangemeld voor onze newsletter, gebruiken we uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer voor de eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter tot u zich uitschrijft voor de newsletter. (Mogelijkheid van herroeping; Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Als er geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, bevat onze newsletter alleen informatie van ons bedrijf over producthoogtepunten, nieuwe producten, productupdates en diensten, evenals speciale aanbiedingen en prijsspellen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en datums van evenementen. Door u te abonneren op onze newsletter gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Als dienstverlener van verzendingen in de e-mailmarketing gebruiken wij de softwareoplossing "Evalanche" Van de Duitse provider SC Networks. De newsletters bevatten een zogeheten "web-beacon", d.w.z. een grafische afbeelding ter grootte van een pixel, die bij het openen van de newsletter op de server van SC Networks / Evalanche wordt opgevraagd. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mailclient, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren.

Statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de newsletters worden geopend, wanneer ze worden geopend, welke links worden aangeklikt en of de e-mails met succes zijn afgeleverd. Daarnaast wordt de leestijd geregistreerd, zij het alleen op doelgroepbasis. Deze gegevens kunnen omwille van technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief, maar het is echter noch ons doel, noch dat van Networks/Evalanche, individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of verschillende inhoudsthema's overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Voor de documentatie van de nieuwsbrieftoestemming en om te verhinderen dat uw gegevens worden misbruikt, gebruiken wij de zgn. double-opt-in-procedure. Met deze procedure zorgen we ervoor dat de ontvanger onze newsletter ook wil ontvangen. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding op de newsletter te bevestigen. Pas na bevestiging sturen wij u onze newsletter.

Aanmeldingen op de newsletter worden vastgelegd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hierbij worden zowel het aanmeldings- en bevestigingstijdstip als het IP-adres opgeslagen. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook vastgelegd.

U kunt uw toestemming om onze newsletter te ontvangen op elk ogenblik herroepen. De uitschrijving kan onder de Link in de newsletter of door schriftelijke mededeling aan WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Abteilung Digital: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden plaatsvinden. In geval van schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie weken na ontvangst bij ons geïmplementeerd.

Toestemming voor de verzending van e-mailadressen wordt gegeven op basis van Art. 6, lid 1 a), artikel 7 DSGVO en § 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 UWG. De uitvoering van statistische verzamelingen en analyses, evenals de registratie van de aanmeldingsprocedure gebeuren op basis van onze rechtmatige belangen volgens Art. 6 lid 1 f) DSGVO. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig newslettersysteem dat zowel onze zakelijke belangen, zoals directe reclame, dient als aan de verwachtingen van de gebruikers tegemoetkomt.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor directe reclame gebruiken, kunt u dit op elk moment, conform Art. 21 DSGVO herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen.

We bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een inlog-bereik aan. U kunt zich aanmelden en de de sollicitatie-assistent oproepen, die u door onze sollicitatieservice leidt. U moet ten minste de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en gebruikersnaam. Voor het overige kunt u alle persoonlijke informatie verstrekken die u nuttig vindt voor de sollicitatie.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, om op grond van uw sollicitatie evt. voor het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie de sollicitatie met het oog op de geschiktheid te toetsen en om persoonlijk contact met u op te nemen (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Als de geadverteerde baan zich buiten de Europese Unie bevindt, zullen we uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan het betreffende land buiten de EU (Art. 49 lid 1 b) DSGVO, voor zover voor het land geen adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45, lid 3 van de DSVGO of adequate waarborgen op grond van artikel 46 DSVGO voorhanden zijn).

In het geval uw sollicitatie op dit moment niet in aanmerking kan worden genomen, heeft u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens in het inlog-bereik te beheren. We bewaren en gebruiken uw inlog-gegevens en de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve opties en toepassingsopties te bieden (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Als u zich opnieuw aanmeldt, gebruiken we bovendien de gegevens uit uw vorige sollicitatie voor reconciliatie (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). 6 maanden na uw laatste login wordt het wisproces gestart. Dit begint met een bericht aan u over de aanstaande schrapping, waarvoor we uw e-mailadres gebruiken (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan en de verwerking van uw sollicitatiegegevens kunt u, met toekomstige werking, te allen tijde herroepen en in het login-bereik kunt u bovendien iedere afzonderlijke sollicitatie beheren.

Als u de toestemming voor onze online sollicitatie service niet wilt verstrekken, kunt u ook probleemloos en zonder enige invloed op uw kansen, solliciteren via e-mail of op papier. Deze sollicitatie zullen we slechts eenmaal beoordelen (Art. 6, lid 1 a), b) DSGVO).

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, zullen wij uw sollicitatiegegevens opnemen in het personeelsdossier en opslaan voor de duur van de arbeidsrelatie en ook buiten de wettelijke bewaartermijnen (Art. 6 lid 1 a), b) DSGVO, § 26 lid 1 BDSG). We zullen u dan vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst nog eens informeren over ons specifieke gebruik van gegevens in de arbeidsrelatie.

Für Webinare nutzen wir die Dienste des Anbieters Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA („Cisco“). Wir haben mit Cisco vertragliche Regelungen getroffen, die den Datenschutz unserer Webinarteilnehmer sichern. Darüber hinaus verfügt Cisco über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy Shield und nach dem Swiss-US-Privacy-Shield. Für die Bereitstellung des Webinars und die damit verbundene Datenverarbeitung ist Cisco, die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle. Die Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO). Für die Teilnahme an den Webinaren ist es erforderlich, dass Sie zumindest folgende Angaben über Ihre Person machen: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Darüber hinaus werden folgende Angaben erfordert: Firmenname und der Unternehmenssitz (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort).

Die Webinare werden regelmäßig aufgezeichnet, um sie auf unseren Internetseiten für einen späteren Abruf bereitzustellen. Während des Seminars von den Teilnehmern gestellte Fragen werden nicht mitgeschnitten, um eine Aufzeichnung des Klarnamens der Teilnehmer zu vermeiden. Die mündlich wiedergegebenen Fragen und die zugehörigen Antworten werden jedoch aufgezeichnet und beim späteren Abruf bereitgestellt. Die mündliche Wiedergabe der Fragen erfolgt jedoch ausschließlich anonymisiert, sodass keinerlei Identifikation der Teilnehmer ermöglicht wird.

Nehmen Sie an einem Webinar teil, so erhalten Sie auf geeignete Art und Weise, mit der Anmeldung zur Teilnahme und gegebenenfalls nach Beendigung des Webinars, weitere Informationen zur Veranstaltung. Diese Informationen könnten beispielsweise eine Veranstaltungserinnerung, die Webinaraufzeichnung oder auch Kundenzufriedenheitsbefragungen zum Webinar sein (Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO).

Sollten Sie sich mit Anmeldung zu einem Webinar darüber hinaus für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Account-Führung hinaus. Dit evenwel alleen voor de eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter, tot u zich uitschrijft voor de newsletter (herroepingsrecht, art. 6 lid 1 a, b DSGVO). De regelingen onder V. "Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen" en hieronder de nr. 5 "E-mail newsletter en andere directe mail" gelden overeenkomstig.

VI. smartDesigner-projectering

We bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt daar inloggen om uw eigen projecten op te slaan en voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. U moet ten minste de volgende informatie over uw persoon verstrekken: achternaam, voornaam, e-mail, bedrijf, adres (straat, postcode, stad), land, wachtwoord.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en orders van projecten uit de configurator die u hebt aangevraagd en worden weergegeven in het geval van projectdocumentatie (Art. 6 lid 1 b), f) DSGVO).

U kunt kiezen voor "Geen cookies accepteren" in uw browserinstellingen om het gebruik van cookies te weigeren. Eine Nutzung desSmart Designers ist in diesem Fall nicht möglich.

Als u zich in smartDESIGNER ook voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, gebruiken we uw e-mailadres bovendien ook voor het accountbeheer en voor de prijsaanvragen, projectplanningen en bestellingen van projecten welke u via de configurator hebt gestart. Dit evenwel alleen voor de eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter, tot u zich uitschrijft voor de newsletter (herroepingsrecht, art. 6 lid 1 a, b DSGVO). De regelingen onder V. "Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen" en hieronder de nr. 5 "E-mail newsletter en andere directe mail" gelden overeenkomstig.

VII. Informationen zu der Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung von Office365-Produkten

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(nachfolgend auch „Microsoft")

Datenschutz bei Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited ist der Datenschutzvertreter von Microsoft für den europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz.

Der Datenschutzbeauftragte von Microsoft Ireland Operations Limited kann unter folgender Adresse erreicht werden:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Gegevensbescherming
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die einfache und gemeinsame Kollaboration mittels der Office365-Produktpalette von Microsoft.

Art und Zweck der Verarbeitung bestehen somit in der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen gemäß WAGOs Volumenlizenzvertrag und sämtlicher Servicevereinbarungen, die WAGO mit Microsoft abgeschlossen hat.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f), DSGVO. Unsere berechtigten Interessen liegen dabei innerhalb der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke und in einer angemessenen Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen. Sollte eine Verarbeitung durch eine andere Rechtsgrundlage legitimiert sein, so werden wir Sie darüber an entsprechender Stelle separat informieren.

Um Ihnen die Office365-Produktpalette zur Verfügung zu stellen, ist zunächst eine Registrierung erforderlich. Für diese Form der Verarbeitung sind zumindest die folgenden Daten erforderlich:

 • Anzeigename (kann bspw. aus Ihrem Vor- und Nachnamen bestehen)
 • E-Mail-Adresse

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, nach erfolgter Registrierung beispielsweise die folgenden Daten innerhalb Ihres Profils selbst anzugeben:

 • Vor- und Nachname
 • Position im Unternehmen
 • Contactgegevens
 • Geschäftliche Telefonnummern
 • Geschäftliche Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
 • Profilfoto

Im Rahmen der Kollaboration werden die übermittelten personenbezogenen Daten, die in E-Mails, Dokumenten und anderen Daten in elektronischer Form im Rahmen der Onlinedienste enthalten sind, von uns verarbeitet.

Abhängig von der konkreten Verwendung der Office365-Produktpalette können hierzu gehören:

 • Personenbezogene Basisdaten (z. B. Geburtsort, Straßenname und Hausnummer (Adresse), Postleitzahl, Wohnort, Land der Ansässigkeit, Mobiltelefonnummer, Vorname, Nachname, Initialen, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum) einschließlich der personenbezogenen Basisdaten von Familienmitgliedern und Kindern;
 • Authentifizierungsdaten (z. B. Benutzername, Kennwort oder PIN-Code, Sicherheitsfrage, Audit-Trail);
 • Kontaktinformationen (z. B. Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Social-Media-Kennungen, Notfallkontaktdaten);
 • Eindeutige Identifikationsnummern und Signaturen (z. B. Sozialversicherungsnummer, Bankkontonummer, Pass- und Ausweisnummer, Führerscheinnummer und Kfz-Zulassungsdaten, IP-Adressen, Personalnummer, Studentennummer, Patientennummer, Signatur, eindeutige Kennung bei der Verfolgung von Cookies oder ähnliche Technologien);
 • Pseudonymisierte Kennungen;
 • Finanz- und Versicherungsinformationen (z. B. Versicherungsnummer, Bankkontoname und -nummer, Kreditkartenname und -nummer, Rechnungsnummer, Einkommen, Art der Versicherung, Zahlungsverhalten, Bonität);
 • Geschäftsinformationen (z. B. Kaufverlauf, Sonderangebote, Abonnementinformationen, Zahlungsverlauf);
 • Biometrische Daten (z. B. DNS, Fingerabdrücke und Iris-Scans),
 • Standortdaten (z. B. Mobilfunk-ID, Geolokalisierungsdaten, Standort bei Beginn/Ende des Anrufs; Standortdaten, die aus der Nutzung von WLAN-Zugriffspunkten abgeleitet werden);
 • Fotos, Videos und Audio;
 • Internetaktivitäten (z. B. Browserverlauf, Suchverlauf, Lesen, Fernsehen, Radiohören);
 • Geräteidentifikation (z. B. IMEI-Nummer, SIM-Kartennummer, MAC-Adresse);
 • Profilierung (z. B. basierend auf beobachteten, kriminellen oder antisozialen Verhaltensweisen oder pseudonymisierten Profilen anhand von aufgerufenen URLs, Click-Streams, Surfprotokolle, IP-Adressen, Domänen, installierten Anwendungen oder Profilen basierend auf Marketingpräferenzen);
 • Personal- und Einstellungsdaten (z. B. Angabe des Beschäftigungsstatus, Einstellungsinformationen (wie Lebenslauf, Beschäftigungsverlauf, Ausbildungsverlauf), Stellen- und Positionsdaten einschließlich geleisteter Arbeitsstunden, Beurteilungen und Gehalt, Angaben zur Arbeitserlaubnis, Verfügbarkeit, Beschäftigungsbedingungen, Steuerdetails, Zahlungsdetails, Versicherungsdetails sowie Standort und Unternehmen);
 • Ausbildungsdaten (z. B. Ausbildungsverlauf, aktuelle Ausbildung, Noten und Ergebnisse, höchster Abschluss, Lernbehinderung);
 • Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsinformationen (z. B. Staatsbürgerschaft, Einbürgerungsstatus, Familienstand, Nationalität, Einwanderungsstatus, Passdaten, Angaben zum Aufenthaltsort oder zur Arbeitserlaubnis);
 • Informationen, die zur Erfüllung einer Aufgabe verarbeitet werden, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung der öffentlichen Gewalt ausgeführt wird;
 • Besondere Kategorien von Daten (z. B. ethnische Herkunft, politische Ansichten, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Daten zur Gesundheit, Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten); oder
 • alle anderen in Artikel 4 DSGVO genannten personenbezogenen Daten.

Für die übrigen Protokoll- und Telemetriedaten verweisen wir auf die Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Wir verarbeiten nur die Daten, die wir von Ihnen persönlich erhalten haben oder solche, die uns als Funktionsanbieter innerhalb unserer Unternehmensgruppe (siehe https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international) übermittelt werden.

Gegebenenfalls erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von einem Vertreter Ihrer Organisation, von Ihrem Arbeitgeber oder sonstigem Dritten im Zuge einer bestehenden oder sich anbahnenden Partner- oder Kundenbeziehung.

Interne Stellen: Kommunikationsteilnehmer und Funktionsstelleninhaber bei WAGO

Externe Stellen: Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Kollaborationsplattformen die Möglichkeit besteht, dass neben uns, Ihnen und Ihrer Organisation auch Dritte (wie beispielsweise Teilnehmer anderer Organisationen) Zugriff auf Ihre übermittelten personenbezogenen Daten, die Teil einer Kommunikation (bspw. über TEAMS) sind, erhalten könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Dritte Ihre übermittelten Daten personenbezogenen weiterverwenden oder an andere Dritte weitergeben.

Daher verweisen wir an dieser Stelle auf Ihre eigenen organisationsinternen Regelungen zum Datenschutz sowie zusätzlich auf die Regelungen der seitens an der Kollaboration beteiligter Dritter.

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns findet dabei in einem Drittstaat ausschließlich unter Berücksichtigung folgender geeigneter oder angemessener Garantien statt:

Sofern Sie uns die Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir ggf. vertraglich geschuldete Leistungen nicht erbringen.

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb der gesamten Office365-Produktpalette wird bei WAGO keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilbildung vorgenommen.

X. Opslagtermijnen

Indien tijdens het verzamelen (bijvoorbeeld in het kader van een toestemmingsverklaring) geen expliciete opslagduur is gespecificeerd, worden persoonsgegevens gewist, indien er geen reden meer is om deze te bewaren, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijvoorbeeld commerciële en fiscale opslagverplichtingen) een verwijdering in de weg staan.

VIII. Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociale media.

Social media zoals Facebook kunnen uw gebruikersgedrag in de regel uitgebreid analyseren, wanneer u deze websites bezoekt of op een website met geïntegreerde social media-inhoud (zoals Like-knoppen of reclamebanners) reageert. Een bezoek aan onze social media-websites leidt tot talrijke verwerkingsprocedures die relevant zijn voor de gegevensbescherming. Stap voor stap:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-website bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of als u geen account hebt bij het betreffende social media-portaal. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt in dit geval bijvoorbeeld door middel van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunt u interesse-gerelateerde reclame binnen en buiten de respectieve sociale media-website te zien krijgen. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan op alle apparaten waarop u bent ingelogd of was ingelogd, interesse-gerelateerde reclame worden weergegeven.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de social media portals kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de beheerders van de social media-portalen. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve social media-portalen.

Onze optredens op social media zijn bedoeld om een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Het gaat hier om een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1 f) DSGVO. De door de social media gestarte analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de beheerder van de social media moeten worden aangegeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) DSGVO).

Als u een van onze social media-websites (zoals Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek ontstaan. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) zowel tegenover ons als tegenover de beheerder van het bewuste social media-portaal (bijvoorbeeld tegenover Facebook) doen gelden.

Neem in acht dat wij ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de social media-portalen geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de social media-portalen. Onze mogelijkheden richten zich voornamelijk naar het ondernemingsbeleid van de respectieve aanbieder.

De rechtstreeks door ons via de social media verzamelde gegevens worden uit onze systemen gewist, als het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, als u om verwijdering vraagt of als u de toestemming voor de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan, tot u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie neemt u rechtstreeks contact op met de beheerders van de social media (bijvoorbeeld in hun privacyverklaring, zie hieronder).

Wij maken op onze websites geen gebruik van automatisch geactiveerde sociale plug-ins (zoals iFrames) van social media of platformen. Onze knoppen naar social media of platformen zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing etc. zijn pure doorverwijzingen (links) naar de respectieve pagina's van de aanbieder. Als u op deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina's van de betreffende social media of platformen. Op dat moment gelden de daar vermelde gegevens inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens volgens de regels van de gegevensbescherming moet door hun respectieve aanbieders worden gegarandeerd. Daarnaast zijn we zelf ook deels online aanwezig op deze social media of platformen om de gebruikers die daar actief zijn te informeren over onze producten en diensten en om met hen te communiceren. Het onderliggende commerciële doel moet als een rechtmatig belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, f) DSGVO worden opgevat. Hoewel WAGO geen toegang heeft tot de profielgegevens die door de platformen worden verwerkt, kan WAGO voor het gebruik van deze platformen echter medeverantwoordelijk zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u meer wenst te weten over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw opt-outopties, verwijzen wij u door naar de volgende informatie:

Facebook

Wij hebben een profiel bij Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook heeft een certificering volgens het EU-VS-Privacy-Shield en het Swiss-US-Privacy-Shield.

We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verwerken van de gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt vastgelegd, voor welke gegevensverwerkingsprocedures wij of Facebook verantwoordelijk zijn, wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt. Diese Vereinbarung können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out op: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Wij hebben een profiel bij Twitter. Aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Twitter heeft een certificering volgens het EU-VS-Privacy-Shield en het Swiss-US-Privacy-Shield.

De privacyverklaring vindt u op: https://twitter.com/de/privacy, Opt-out op: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Wij hebben een profiel bij YouTube. Aanbieder is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA vertegenwoordigd door: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Youtube heeft een certificering volgens het EU-VS-Privacy-Shield en het Swiss-US-Privacy-Shield.

De privacyverklaring vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, Opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Wij hebben een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn heeft een certificering volgens het EU-VS-Privacy-Shield en het Swiss-US-Privacy-Shield.

De privacyverklaring vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-out op: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Xing

Wij hebben een profiel bij XING. Aanbieder is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

De privacyverklaring vindt u op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Opt-out op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

IX. Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders die onethisch, illegaal en onverantwoordelijk gedrag melden, zijn geen informanten. Houd er echter rekening mee dat de informatie die u verstrekt over uzelf, uw collega's of enig ander aspect van de bedrijfsvoering, kan leiden tot beslissingen die anderen raken. Geef daarom alleen informatie op die naar ons beste weten correct is. Zelfs als u geen sancties hoeft te verwachten als u te goeder trouw informatie verstrekt, zelfs als deze achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie niet getolereerd.

Als u incidenten meldt via ons klokkenluiderssysteem, beschermen wij uw persoonsgegevens zodat er geen nadelen voor u zijn.

Als u persoonsgegevens verstrekt via het meldingsformulier, zullen wij deze uitsluitend gebruiken als onderdeel van ons klokkenluidersysteem om het gemelde incident te onderzoeken. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) AVG op basis van een legitiem belang. Het legitieme belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens blijkt uit het efficiënte onderzoek van het door u gemelde incident.

Het kan natuurlijk zijn dat u persoonlijke gegevens in uw rapport moet indienen. Dus b.v. binnen het onderwerp van uw bezorgdheid of binnen de omstandigheden van kennis van het incident. We zullen deze gegevens ook verwerken om het door u gemelde incident efficiënt te onderzoeken.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan professionele vertrouwenspersonen (zoals advocaten en auditors) of andere derden die contractueel verplicht zijn om de vertrouwelijkheid te bewaren (zoals detectivebureaus), zodat het gemelde incident verder kan worden verduidelijkt en civiele claims tegen de gemelde persoon kunnen worden ingediend, indien nodig, dit is te wijten aan ons legitieme belang in de zin van artikel 6 I f) GDPR en zodat aan wettelijke verplichtingen kan worden voldaan (artikel 6 I c) GDPR).

Mochten we persoonsgegevens moeten doorgeven aan wetshandhavingsinstanties voor wetshandhavingsdoeleinden in het geval van crimineel relevante handelingen van de gerapporteerde persoon, dan gebeurt dit op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) AVG en zodat aan wettelijke verplichtingen kan worden voldaan (artikel 6, lid 6) 1 c) GDPR).

Bij eerlijk gebruik hoeft u niet bang te zijn voor nadelen. Bij oneigenlijk gebruik van het klokkenluiderssysteem met als doel nadelige gevolgen voor gemelde personen, behouden wij ons het recht voor om actie te ondernemen tegen de klokkenluider. Dit is te danken aan ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) AVG om eerlijke klokkenluiders te beschermen en om ons klokkenluidersysteem te beschermen tegen misbruik.

X. Duur van de opslag

We slaan uw gegevens voor verschillende perioden op, afhankelijk van het verwerkingsdoel.

Indien tijdens het verzamelen (bijvoorbeeld in het kader van een toestemmingsverklaring) geen expliciete opslagduur is gespecificeerd, worden persoonsgegevens gewist, indien er geen reden meer is om deze te bewaren, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijvoorbeeld commerciële en fiscale opslagverplichtingen) een verwijdering in de weg staan. In de regel verwerken wij uw gegevens voor de duur van de volledige zakelijke relatie (van het aangaan, verwerken tot het beëindigen van een contract, en tot het einde van uw informatiebelang).

Daarnaast bewaren wij uw gegevens in overeenstemming met en binnen de reikwijdte van de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen, de geldende garantie-, garantie- en verjaringstermijnen, in geval van juridische geschillen waarin de gegevens als bewijs vereist zijn, tot het einde.

XI. Recht van herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens kunt u te allen tijde, ook met toekomstige werking, en zonder opgave van redenen herroepen en dit zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na een geslaagde herroeping mag WAGO uw persoonsgegevens slechts zo verder verwerken als de verwerking door een andere wettelijke basis of wettelijke verplichting is geboden. Uw herroeping kunt u richten aan een verantwoordelijke of aan het in het Impressum aangegeven contactadres. Voor zover technisch mogelijk, zullen we u ook herroepingsmogelijkheden in uw account aanbieden.

XII. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Bij meer diepgaande vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring, de verstrekte goedkeuringsverklaringen en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Hansastr. 27
32423 Minden
E-mail: dataprotection@wago.com

Ongeacht de bepalingen van deze privacyverklaring hebt u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie zoals geregeld in art. 13 lid 2 zin 1 d) DSGVO.

XIII. Erkenning van de privacyverklaring, wijzigingen

Deze privacyverklaring is vanaf het tijdstip van de publicatie op de website van WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. geldig tot de herroeping.

Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod, zijn de bevestiging en de aanvaarding van de overeenkomst tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer absoluut noodzakelijk.

Wij wijzen u erop dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming en het gebruik van persoonsgegevens continu aan wijzigingen onderhevig zijn en dat de inhoud van deze privacyverklaring moet worden aangepast. In dat geval zullen wij de wijzigingen in transparante vorm tonen. Het verdient bovendien aanbeveling om zich regelmatig over wijzigingen van de wettelijke bepalingen en de handelwijze van ons bedrijf te informeren.