Taal selecteren

Thema's
Richtlijnen en
voorschriften

De producten van WAGO worden ontwikkeld, getest, gefabriceerd en gemarkeerd volgens de geldende normen en wetten. Daartoe worden ze in het ontwikkelingsproces en tijdens de productie aan talrijke controles en tests onderworpen. Hieronder stellen wij enkele richtlijnen en voorschriften voor, zodat u als klant kunt beamen:
WAGO voldoet aan alle standaarden.

WAGO informeert:

 • CE-markering en EU-richtlijnen
 • Normen
 • Testmethodes

Richtlijnen en voorschriften bij WAGO

Advies over CE-markering

De producten van WAGO GmbH & Co. KG worden in overeenstemming met de geldende normen en wetten ontwikkeld, getest en gemarkeerd. De CE-markering is een identificatiewijze van producten voor de Europese binnenmarkt, waarmee de fabrikant verklaart dat elektrische bedrijfsmiddelen voldoen aan de geldende eisen die zijn vastgelegd in de Europese harmonisatiewetgeving (Europese Richtlijnen) betreffende de installatie ervan. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze markering te gebruiken om de autoriteiten van de EU-lidstaten te ondersteunen bij hun markttoezicht; als symbool van de zogeheten vrije handel binnen de lidstaten. De CE-markering is gebaseerd op de EU-verordening 765/2008 en mag alleen worden uitgevoerd als de eisen aan het product zijn gedefinieerd in ten minste één overeenkomstige EU-richtlijn. Voorbeelden van dergelijke richtlijnen zijn de laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de bouwproductenrichtlijn of de machinerichtlijn. Als op een product meerdere richtlijnen van toepassing zijn, moeten alle van toepassing zijnde richtlijnen in acht worden genomen. De richtlijnen beschrijven alleen de fundamentele eisen om dit doel te bereiken. De afzonderlijke technische details worden volgens de Nieuwe Aanpak (New Approach) geconcretiseerd door lijsten met verwijzingen naar normen (de zogeheten geharmoniseerde normen).

1. Laagspanningsrichtlijn
De veiligheid van elektrische bedrijfsmiddelen wordt gewaarborgd door de toepassing van de laagspanningsrichtlijn (Low Voltage Directive, LVD). Met elektrische bedrijfsmiddelen bedoelt men in deze richtlijn, elektrische bedrijfsmiddelen die gebruikt worden bij een nominale spanning tussen 50 V en 1000 V voor wisselspanning en tussen 75 V en 1500 V voor gelijkspanning.
Producten die onder het toepassingsgebied van de laagspanningsrichtlijn vallen en die zijn ontworpen om uitsluitend bestemd te zijn voor inbouw in andere elektrische apparaten en waarvan de veiligheid grotendeels wordt bepaald door de wijze waarop de onderdelen in het eindproduct zijn ingebouwd en door welke algemene kenmerken het eindproduct heeft, worden overeenkomstig de laagspanningsrichtlijn als basiscomponenten gedefinieerd.
Gezien de doelstellingen van de laagspanningsrichtlijn is deze niet van toepassing op basiscomponenten.
Voor elektrische bedrijfsmiddelen conform de laagspanningsrichtlijn geldt bovendien de RoHS-richtlijn. Deze regelt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur en elektronische onderdelen. Op deze manier moet de hoeveelheid problematische componenten in elektrisch afval worden teruggedrongen. Meer informatie over de door WAGO gebruikte materialen vindt u in onze catalogi, productdocumenten, op de verpakking en op onze website.

2. EMC-richtlijn
De EMC-richtlijn definieert welke eisen aan een product gesteld moeten worden met betrekking tot de maximale sterkte van de uitgestraalde elektromagnetische storing en hoe bestand een product moet zijn tegen elektromagnetische storing.
Elektromagnetisch passieve componenten of componenten die geen zelfstandige functie vervullen, zoals klemmen, weerstanden, diodes, condensatoren, schakelrelais of kabels (in de vorm van passieve printplaten) zijn geen apparaten in de zin van de EMC-richtlijn.

3. ATEX-richtlijn betreffende explosiebeveiliging)
De ATEX-richtlijn legt de regels voor producten (apparaten en beveiligingssystemen) in mogelijk explosieve omgevingen vast. Diverse producten van WAGO zijn geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
De ATEX-richtlijn onderscheidt op basis van de mogelijke gevaren drie verschillende groepen apparaten, waarbij de groepen II en III nog eens in zones zijn onderverdeeld. De geschiktheid van WAGO-producten voor de verschillende groepen en zones wordt toegelicht in de respectievelijke productdocumentatie (catalogi, websites, technische fiches en productbijlagen).
Enerzijds kunnen het apparaten zijn die als bedrijfsmiddel in zulke omgevingen kunnen worden gebruikt, anderzijds kunnen het ook componenten zijn die noodzakelijk zijn voor een veilig bedrijf, maar geen eigen werking hebben. Dergelijke componenten zijn bijvoorbeeld rijgklemmen voor explosiegevaarlijke zones.
Beide groepen moeten voldoen aan de ATEX-productrichtlijn.

4. Radiorichtlijn
De radiorichtlijn omvat alle apparaten die radiogolven uitzenden of ontvangen zoals bedoeld voor radiocommunicatie en/of radiolocatie. De fundamentele veiligheidseisen omvatten de bescherming van de gezondheid van mensen en huisdieren evenals de elektrische veiligheid zoals bedoeld in de laagspanningsrichtlijn, maar zonder toepassing van de spanningsgrens. Verder moeten de EMC-beschermingsdoelstellingen conform de EMC-richtlijn worden gehaald en moet een effectief en efficiënt gebruik van de radiofrequenties worden gewaarborgd. WAGO-producten die onder de Radiorichtlijn vallen, vermelden in hun EU-conformiteitsverklaring alleen de Radiorichtlijn, omdat impliciet ook aan de laagspannings- en de EMC-richtlijn moet worden voldaan.

5. Bouwproductenverordening
De bouwproductenverordening schrijft voor dat gebouwen zodanig moeten worden ontworpen en gebouwd dat de veiligheid van personen, goederen en huisdieren niet in gevaar wordt gebracht en dat de belangen van de milieubescherming in acht worden genomen. Bouwproducten worden hier gedefinieerd als producten of bouwpakketten die voor permanente installatie in gebouwen worden vervaardigd en die een belangrijke bijdrage tot de verwezenlijking van de basiseisen aan dit gebouw leveren.
De Duitse elektrotechnische industrie evenals WAGO GmbH & Co. KG zijn unaniem van oordeel dat producten van de algemene installatietechniek geen bouwproducten zijn en daarom niet onder deze richtlijn vallen.

6. Machinerichtlijn
De Machinerichtlijn is van toepassing op machines (compleet of incompleet) die hun functies op een andere manier uitoefenen dan door directe menselijke of dierlijke kracht, of die veiligheidsmodules voor dergelijke machines zijn.
Daarom vallen WAGO-producten principieel niet onder deze richtlijn.
De fabrikanten van machines of installaties zijn volgens deze richtlijn verplicht om veilige producten en componenten in hun constructies te gebruiken. Het gebruik van WAGO-producten en hun normatieve, state-of-the-art design vergemakkelijkt de productie conform de richtlijnen evenals het veilig bedrijf.

Betekenis van de CE-markering voor de producten van WAGO
Voor de verschillende producten van WAGO gelden één, meerdere of geen Europese richtlijnen. Als geen van de richtlijnen van toepassing is, is het product wettelijk niet CE-gemarkeerd. Er mag dan geen conformiteitsverklaring worden afgegeven. Alle andere producten zijn voorzien van een CE-markering - hetzij op het product, hetzij op de verpakking of in de begeleidende documenten - en er wordt een conformiteitsverklaring afgegeven of beschikbaar gesteld aan de klant.
In de gegevensbladen van technisch foutloze producten zonder CE-markering wordt volgens de voorschriften verwezen naar de normen die bij de ontwikkeling en bij de type- en productietests in de mate van het mogelijk werden toegepast.

Normen IEC/EN

Meer informatie over de voor WAGO-producten geldende normen vindt u in het volgende PDF-bestand:

Tests en testmethodes volgens de IEC/EN-standaarden

Voor elk van onze producten, van connector tot rijgklem, gelden specifieke testvoorschriften.

De volgende hoofdstukken met de belangrijkste tests beperken zich tot de beschrijving van de testmethodes en een toelichting op het doel van een test.

Mechanische tests
De producten van WAGO worden zo ontwikkeld en gefabriceerd dat ze de mechanische belastingen die tijdens het gebruik optreden, zonder schade doorstaan. Dit wordt enerzijds aangetoond door de tests volgens onderstaande, deels door normatief vereiste tests.

 • Aansluitbaarheid van alle op het gegevensblad vermelde geleiders
 • Trekproef op de aangesloten geleiders (conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Schoktest (conform IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; spoorwegtoepassing IEC/EN 61373)
 • Trillingsbestendigheid (conform IEC/EN 60068-2-6; scheepvaart DNV, GL, LR; spoorwegtoepassing IEC/EN 61373)

Elektrische tests
Alle producten van WAGO voldoen aan de vereisten van de volgende elektrische tests:

 • Opwarmingstest conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Stroombelastbaarheid (deratingcurve) conform IEC/EN 60512-5-2
 • Test met betrekking tot het spanningsverlies conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Test met betrekking tot de stroomstabiliteit gedurende korte tijd (kortsluitvastheid) conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Regels voor de coördinatie van de isolatie conform IEC/EN 60664-1
 • Test op proefspanning bij houdspanning van de netfrequentie conform IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Toegekende doorgangsweerstand conform IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • Beschermingsklasse van elektrische bedrijfsmiddelen conform IEC/EN 60529


Materiaaltests
Alle producten van WAGO voldoen aan de vereisten van de volgende materiaaltests:

 • Naaldvlamproef conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Gloeidraadproef conform IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Klimaattests
De volgende tests geven uitsluitsel met betrekking tot het gedrag van een product in een agressieve omgeving. Vaak voorkomende atmosferische omstandigheden, die de duurzame stabiliteit van klemmen op lange termijn negatief kunnen beïnvloeden, worden voor testdoeleinden nagebootst in klimaatkamers. Alle producten van WAGO voldoen aan de vereisten van de volgende klimaattests:

 • Blootstelling aan temperatuurwisselingen conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Industriële atmosferische omstandigheden conform EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Zouthoudende nevel conform IEC/EN 60068-2-11; scheepvaart DNV, GL, LR
 • Snelle temperatuurwisseling conform IEC/EN 60068-2-14
 • Vochtige warmte, cyclisch (12 + 12 uur) conform IEC/EN 60068-2-30, scheepvaart DNV, GL, LR

Weten wat er in zit en wat er moet gebeuren

Wij vertellen u graag welke materialen wij voor onze producten gebruiken en waar u op moet letten bij het aansluiten van massieve aluminium geleiders op onze veerklemmen.

Downloads

Certificaten en vergunningen

Gebouwd, getest en goedgekeurd: WAGO-producten zijn goedgekeurd voor gebruik in een breed scala van industrieën en sectoren over de hele wereld. De documenten staan klaar om te downloaden.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Downloads

Catalogi

Ook zonder internetverbinding alles bij de hand: download onze catalogi om te allen tijde echt alle belangrijke informatie bij de hand te hebben.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg