Примери за приложение

Интересна информация и приложения

Релета с Ex сертификат

Релета с Ex сертификат

Безопасни и гъвкави: Релетата на WAGO са подходящи за използване във взривоопасни среди(зона 2) и поради това покриват широк спектър от приложения.

Опасни зони

Потенциално взривоопасните зони възникват при различни приложения, включително в химическата промишленост, при производството на суров петрол или природен газ, в съоръжения на хранително-вкусовата промишленост. Зоните се разделят на зона 0, 1 и 2 в зависимост от честотата и продължителността на появата на потенциално взривоопасните атмосфери. Релетата на WAGO са подходящи за използване във взривоопасни атмосфери (зона 2).

Идентифицирането на устройствата, които могат да се използват в опасни зони, е задължително.

За да намалят разходите и въпреки това да могат да инсталират продукти в Ex зоната, операторите на съоръжения се опитват да използват устройства с одобрение за работа в зона 2.

За използване в потенциално взривоопасни зони се изисква сертификат за изследване на типа или декларация на производителя. Можете да ги изтеглите от електронния магазин и да ги добавите към вашата системна документация.

Зона 2

Зона, в която по време на нормална експлоатация не се очаква да възникне потенциално взривоопасна атмосфера като смес от запалими материали под формата на газ, пари или мъгла с въздух. Ако такава атмосфера възникне, това е само за момент.

Релета за системи с дълги линии

Релета за системи с дълги линии

Надеждно превключване въпреки свързването: За включването на релейните модули се изисква номинално напрежение UN. За работа обаче е достатъчно задържащо напрежение, което е само 15% от номиналното. В стандартните вериги всички релейни модули работят надеждно. Във вериги с дълги паралелни линии или такива, които имат активни двупроводни сензори или цифрови променливотокови изходи за управление, ниското задържащо напрежение често води до неизправности. Модулите спират да се изключват.

Този ефект често се проявява в резултат на модернизиране на системите, при преминаване от старите „енергопотребяващи” към актуалните „енергоспестяващи” релейни модули.

Какви са причините и как могат да бъдат отстранени?

Дългите паралелни линии са капацитивно свързани помежду си. След това енергията се прехвърля. Активните двупроводни сензори, като например за разстояние или уреди за контрол на нивото, обикновено изискват минимален непрекъснат ток, за да се гарантира, че задържащото напрежение се поддържа в линиите за управление на релето. Вследствие на това поведение релето не може да превключи правилно.

За този тип приложения WAGO разработи специфични съпротивителни модули за базов товар срещу интерферентно свързване и ги интегрира в релейните модули. Модулите минимизират нежеланите напрежения при ниски загуби и позволяват дефинирано превключване.

Осветителни системи и релета

Осветителни системи и релета

Кратки скокове на мощността, фатални последствия: Съвременните осветителни системи, които са оборудвани с електронна пусково-регулираща апаратура (ПРА) или LED драйвери, имат множество предимства. Те генерират светлина без трептене с високи нива на ефективност. Пусковият ток на ПРА трябва да заема основно място както при планирането на нови, така и при замяната на стари осветителни системи.

Кондензаторът във входната верига на много ПРА и LED драйвери причинява значителен пик на тока, когато е включен, и може да надхвърли десет пъти номиналния ток. Дори и да трае само няколко милисекунди, това може да доведе до стопяване на контактите на релето.

Какво трябва да се има предвид при проектирането на осветителни системи?

В процеса на избор на релета трябва да се вземе предвид пусковият ток. Стандартните релета бързо достигат своите граници. За този тип приложения WAGO разработи релейни модули с контакти, които контролират безопасно кратките пикове на пусковите токове. Материалът на контактите надеждно предотвратява заяждането или стопяването на контактите.

За максималните пускови токове се предлагат релейни модули с два контакта, работещи паралелно. Първият контакт, който се състои от високоякостен волфрам, улавя пика на тока. Вторият контакт, който е изработен от високопроводима сребърна сплав, провежда работния ток.

Като алтернатива на релетата в продуктовото портфолио на WAGO са включени оптрони и полупроводникови релета за капацитивни товари. Специалният дизайн с превключватели за нулево напрежение минимизира пиковете.

Релета в защитни вериги

Релета в защитни вериги

Функционална безопасност: За осигурване на съответствие с действащите правила и разпоредби за функционална безопасност е задължително използването на специални компоненти. Тези компоненти трябва да отговарят на строги изисквания. За релейните модули се изискват контакти с принудително управление и поне един нормално отворен и нормално затворен контакт. Те трябва да бъдат свързани механично, така че нормално отворените и нормално затворените контакти да не могат да бъдат затваряни или отваряни едновременно. Това свързване позволява ясна идентификация на грешките вследствие на отказ при отваряне. Във връзка с безопасността са важни единствено грешките поради отказ при отваряне и дефект на изолацията.

Във веригата нормално отворен контакт може да бъде разпознат чрез нормално затворен контакт (откриване на грешка). Същото се отнася и за нормално затвореният контакт, когато нормално затвореният контакт е отворен.

Разбира се, изискванията на EN 50205 се прилагат и за релета с превключващи контакти в предпазни вериги. В него се казва, че за всеки превключващ контакт може да се използва само нормално отворен или нормално затворен контакт, а превключващите контакти трябва да са с принудително управление. Ето защо в предпазните вериги могат да се използват само релета с най-малко два превключващи контакта.

Тежки условия – Специални релета

Тежки условия – Специални релета

Материалът на контактите е от решаващо значение: В някои сектори на индустрията, например в химическите и стоманодобивните заводи, както и в канализационните инсталации, често се срещат агресивни газове. Високите нива на замърсяване, високата влажност и високите температури влияят отрицателно върху електрическите компоненти. Различните материали за контакти намират приложение в следните области:

AgNi – сребърно-никелов контакт

 • Резистивни товари
 • Слаби индуктивни товари
 • За средна до висока мощност на превключване

AgSnO2 – контакт от сребърно-калаен оксид

 • За високи превключващи товари с приложения най-вече при захранване с напрежение с висок пусков ток
 • Много ниска склонност към стопяване, добра устойчивост на изгаряне
 • Ниска миграция на материали при превключване от постоянен ток

AgCdO – контакт от сребърно-кадмиев оксид:

 • Индуктивен променливотоков товар
 • За високи превключващи товари, с приложения най-вече при захранване с напрежение
 • Ниска склонност към стопяване, добра устойчивост на изгаряне

AgNi + Au – сребърно-никелов контакт с покритие от твърдо злато

 • Малък диапазон на товара
 • Силно устойчив на корозия; важен материал за надежден контакт при ниски превключващи капацитети

Повърхностите със сребърни сплави са предразположени към окисляване, което води до повишено контактно съпротивление. При превключването на по-големи товари няма проблем, тъй като винаги се получават по-малки почистващи електрически дъги. При по-малките товари не е така. Няма достатъчно енергия за термично разграждане и почистване на оксидния слой. Това води до неизправности, които могат да бъдат избегнати чрез използване на твърди позлатени контакти. Златото не образува оксиден слой и също така е много устойчиво на корозия при неблагоприятни условия.

Релета за сградна автоматизация

Релета за сградна автоматизация

Ръчно и електрическо превключване: Превключването на отделни вериги особено без задействане на контролера е изключително полезно за редица приложения, например при стартиране.

При комплексните системи за контрол на сгради е възможно отделните сградни системи да бъдат проверявани и пускани в експлоатация независимо от настройките на контролера. Това се отнася и за въвеждане в експлоатация в промишлени процеси. При отстраняване на неизправности или ограничено ръчно управление персоналът по обслужване и поддръжка прави преценка на опцията за ръчно управление.

Механично или електрическо ръчно управление?

WAGO предлага две алтернативи за релейните модули с ръчно управление. Първият вариант е предназначен за ръчно управление на предния панел, т.е. контактите се затварят само ръчно. При ръчно управление модулите са ограничени до приблизително сто превключващи операции. В автоматичен режим тези модули извършват обичайните операции за превключване на релето.

Във втория вариант с ръчно управление намотката на релето е електрически свързана. Работното състояние може да бъде зададено чрез превключвател Ръчно/Изкл./Автоматично на предния панел. Релейните модули изпълняват типични операции за превключване на релета без ограничения.

Релета с широк диапазон на входно напрежение - Намаляване на разходите

Релета с широк диапазон на входно напрежение - Намаляване на разходите

Универсални: Принципните, залегнали в релейните модули с широк диапазон на входно напрежение, ги правят всестранно приложими и на практика идеални за всяко приложение. Подобно на стандартните релейни модули на WAGO те отговарят на всички приложими стандарти и разпоредби.

Разходите за съхранение и поддръжка също могат да бъдат значително намалени, тъй като един единствен модул покрива почти всички стандартни диапазони на напрежение.

Тези релейни модули са проектирани за променливотокови и постояннотокови напрежения от 24 V до 230 V, могат да свързват ограничаващи непрекъснати токове до 6 A и имат същия брой цикли на превключване като стандартните версии. Препоръчват се за много приложения, например при обслужване и поддръжка.

Един модул за всяко приложение

Техниците и специалистите по поддръжката се нуждаят само от един релеен модул за всички напрежения, който е незабавно достъпен при подмяна на дефектен модул. Вече не е необходимо да се съхранява подробен списък с релейните модули за различни диапазони на напрежение.

Принципът „един модул за всяко приложение“ също оптимизира производството и съхранението при производители с малки производствени серии, които се изнасят по света. Те се нуждаят само от един релеен модул като глобален стандарт. За по-лесно използване и надеждност на електрическите връзки WAGO оборудва релейните модули с технологията за свързване Push-in CAGE CLAMP®.

Релета за железопътни системи

Релета за железопътни системи

Всички компоненти, използвани в железопътните приложения, трябва да работят надеждно при напрежения между 70% и 125% от номиналното напрежение. Кратките пикове до 1,4 пъти от номиналното напрежение са забранени, за да се избегнат неизправности.

Отклоненията от тези правила се отнасят само за компоненти, захранвани със стабилизирано напрежение. Разрешени са колебания от ±10% от номиналното напрежение – стойности, които са обичайни за промишлените приложения.

В железопътните приложения релейните модули могат да бъдат изложени на екстремни температури от −40 до +70°C (−40 ... 158°F) в зависимост от областта на приложение. Това се случва, защото понякога контролното табло е монтирано в стоманен корпус под купето и неговата температура не се контролира.

Според местоположението на инсталацията и съотношението на топлината железопътната индустрия на практика разделя областите на приложение на електрическите компоненти на четири температурни класа – от T1 до TX. Опитът сочи, че редица приложения попадат в клас T3, който съответства на температурния диапазон от −25°C до +70°C (−13 ... 158°F). Всички релейни модули за железопътни приложения на WAGO съответстват на най-високите класове T3 и TX.

В железопътните превозни средства натоварването вследствие на вибрации и удар е значително. Стандартът EN 61373 „Железопътна техника. Съоръжения за подвижен железопътен състав. Изпитвания на удар и вибрации“ описва подробно механичните влияния вследствие на експлоатацията.

Релейните модули на WAGO отговарят на всички изисквания за използване при железопътни дейности в категории от 1A до 1B. Благодарение на пружината връзка те имат и висока ударо- и виброустойчивост.

Работна температура на околната среда по EN 50155
Температурни класовеТемпература на околния въздух извън превозното средствоВътрешна температура на контролното таблоВътрешна температура на контролното табло (<10 min)Температура на въздуха при печатната платка
T1−25 … +40 °C (−13 ... +104 °F)−25 … +55 °C (−13 ... +131 °F)+15 K−25 … +70 °C (−13 ... +158 °F)
T2−40 … +35 °C (−40 ... +95 °F)−40 … +55 °C (−40 ... +131 °F)+15 K−40 … +70 °C (−40 ... +158 °F)
T3−25 … +45 °C (−13 ... +113 °F)−25 … +70 °C (−13 ... +158 °F)+15 K−25 … +85 °C (−13 ... +185 °F)
TX−40 … +50 °C (−13 ... +122 °F)−40 … +70 °C (−40 ... +158 °F)+15 K−40 … +85 °C (−13 ... +185 °F)

Оптрони и полупроводникови релета

Оптрони и полупроводникови релета

Здрави и неизносваеми: WAGO разработи широка гама от оптронни и SSR модули за индустриални приложения. Оптроните са интегрирани директно в корпуса на всички оптронни модули на WAGO. SSR модулите представляват взаимозаменяеми полупроводникови релета, чиито щифтове са съвместими с всички стандартни релета.

Богатото портфолио включва версии както за променливотокови, така и за постояннотокови напрежения. Те са проектирани за диапазон на номинално входно напрежение от 5 V до 230 V и диапазон на номинално изходно напрежение от 3 V до 280 V.

Интегрираната защитна верига гарантира надеждна работа във всички приложения. Модулите превключват товари както с пускови, така и с изключващи токове. Те съдържат крушки с нажежаема жичка с резистивни товари и ПРА с капацитивни товари (източници на високи пускови токове), както и магнитни клапани с техните индуктивни бобини (източници на натоварващи изключващи токове).

За области на приложение с високи пикове на превключване WAGO разработи оптрони и полупроводникови релета с превключвател за нулево напрежение. Те минимизират пиковете.

Като интерфейсен модул между периферните устройства, както и между контролното и сигнално оборудване, оптроните и полупроводниковите релета (SSR) предлагат следните неоспорими предимства:

 • Дълъг експлоатационен живот
 • Без механично износване
 • Без залепване на контактите
 • Кратки времена за изчистване
 • Нисък пусков ток
 • Без шум
 • Устойчивост на вибрации и удари
Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис