INFORMACE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů při zpracování našich dat v rámci našich online systémů a pro kontaktování prostřednictvím kontaktních formulářů a e-mailových zpravodajů

Verze: 30. srpna 2021

I. Základní informace o zpracování dat

Děkujeme za zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Z toho důvodu vám chceme poskytnout vyčerpávající informace o údajích, které na našich webech shromažďujeme, účelu, ke kterému je používáme, o tom, komu je můžeme zpřístupňovat, a o právech, která vám příslušejí (čl. 12 a 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Naše opatření v oblasti ochrany osobních údajů se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, nařízení [EU] č. 2016/679) s účinností od 25. května 2018 a českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (OOÚ). Pokud v konkrétních případech zpracováváme osobní údaje, prostřednictvím jednoduché citace vyjadřujeme, která norma jejich zpracování ospravedlňuje.

Správce ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů:

WAGO-Elektro spol. s r.o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4, Modřany
Telefon: +420 261 090 143
E-mail: info.cz@wago.com

Interní zásady ochrany osobních údajů nebereme v naší společnosti na lehkou váhu. Zaměstnance i zpracovatele (poskytovatele služeb), s nimiž spolupracujeme, smluvně zavazujeme k mlčenlivosti a dodržování pravidel IT/zabezpečení a také příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů.

Předmětem ochrany dat jsou osobní údaje. Podle českého zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (OOÚ) je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. „Osobními údaji“ jsou podle nařízení GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

Není-li z tohoto dokumentu nebo z jiných okolností patrné něco jiného, nejsme schopni vás identifikovat.

My i naši smluvní partneři chráníme vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, používání nebo zveřejnění a zajišťujeme, aby se vaše osobní údaje nacházely v zákonem požadovaném, kontrolovaném a bezpečném prostředí, které zamezuje neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zveřejnění.
Pokud jsou údaje zpracovávány z našeho pověření, spolupracujeme pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření k zajištění souladu zpracování údajů s čl. 28 nařízení GDPR a plné ochrany vašich zákonných práv.
Pokud s jedním nebo více partnery stanovíme účel a prostředky zpracování, zavazujeme se ke společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 nařízení GDPR. Za tímto účelem ve smlouvě společně stanovujeme, které povinnosti podle nařízení GDPR jednotlivým smluvním partnerům příslušejí.
V naší společnosti jsme přijali technická a organizační opatření, která zaručují, že naše společnost dodržuje požadavky zákona OOÚ a nařízení GDPR a že jsou osobní údaje chráněny před poškozením, zničením, zkreslením, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem.
Abychom předešli nadbytečnému množství dat, zpracováváme a využíváme vaše osobní údaje pouze v míře, která je nutná v rámci rozsahu našich služeb.
Bezplatně a bez uvedení důvodu můžete získat přístup k informacím o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Podle čl. 15 nařízení GDPR a § 12 zákona OOÚ máte právo na přístup k těmto osobním údajům a také na další informace o zpracovávání svých dat, která jsou u nás uložena.
V rámci svých zákonných práv podle čl. 16 a 17 nařízení GDPR a § 21 zákona OOÚ můžete data, která jsou u nás uložena, nechat zablokovat, opravit nebo smazat.
Vaše osobní údaje smažeme, nebrání-li tomu požadavky právních předpisů o uchovávání dat a jestliže o smazání požádáte v písemné nebo textové podobě.
Dále máte právo na doplnění neúplných údajů a v zákonem upravených případech podle čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování, jestliže osobní údaje nejsou správné.
Podle čl. 20 nařízení GDPR máte také právo na přenositelnost údajů, jestliže jsme v těchto zásadách jako základ zpracování dat uvedli čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) či čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. Při výkonu práva na přenositelnost údajů jste oprávněni požadovat, aby osobní údaje byly správcem datového souboru přímo předány jinému správci datového souboru, jestliže to je technicky proveditelné.
Podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR máte také právo kdykoli odvolat dříve poskytnutý souhlas. Pokud toto právo uplatníte, nesmíme nadále s účinností do budoucna zpracovávat údaje založené na tomto souhlasu.

II. Účel, právní základ a kategorie dat

Obecně není za účelem navštívení našeho webu nutné poskytovat osobní údaje. Z technických důvodů je ale k přenosu dat z našeho webu do vašeho zařízení nezbytná IP adresa sdělovaná vaším systémem. Mimo volně přístupné části našeho webu však můžeme (například v rámci registrace) potřebovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout osobní přístup.

Pro zpracování vašich údajů potřebujeme právní základ. Nevýhradní seznam právních základů uvádí čl. 6 nařízení GDPR. Podle čl. 6 nařízení GDPR je zpracování povoleno, pokud:

 • jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR);
 • pracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; To platí i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR);
 • zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To může zahrnovat výjimečnou událost, při které dojde k vážnému poranění subjektu údajů, v jehož důsledku jsou osobní údaje subjektu sdíleny s lékařem (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro zachování oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Na tomto právním základě jsou založeny postupy zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Takové postupy zpracování jsou nám povoleny především proto, že je zvlášť zmiňuje evropská legislativa. Tato legislativa zastává názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (úvodní část, odst. 47, věta 2 nařízení GDPR).

III. Shromažďování a ukládání dat o návštěvnosti při používání našeho webu bez registrace, využívání souborů cookie

Když navštívíte náš web, sdělí nám váš počítač svou úplnou IP adresu. Pouze s touto IP adresou jsme schopni přenášet data z našeho webu na vaše zařízení tak, aby se vám náš web zobrazil (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR). Nad rámec zpracování za účelem přenosu volaných dat je úplná IP adresa ukládána pouze po dobu dvou (2) dní, tak abychom byli schopni zahájit obranná opatření proti útokům na naše IT systémy, například blokování IP adres nebo případné trestní stíhání (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Ukládáme datum a čas zobrazení stránky a stránku, ze které náš web voláte. Pokud se nepřihlásíte, jiné osobní údaje neukládáme.

Pokud kód našeho webu požaduje po vašem prohlížeči načítat data ze serverů provozovaných třetími stranami, my sami se na tomto přenosu dat nepodílíme. Poskytovatelé služeb (třetí strany) po nás žádají, abychom vás informovali o následujícím:

Využíváme Google Analytics, službu pro webovou analytiku společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory cookie popsané v našich pravidlech používání souborů cookie, které usnadňují analyzování toho, jak používáte náš web a internetové služby. Informace vygenerované o tom, jak používáte tento web a internetové služby (včetně informací o událostech zařízení, jako jsou pády, systémová aktivita, nastavení hardwaru, typ, verze a jazyk prohlížeče, instalované doplňky, rozlišení obrazovky, typ zařízení, datum a čas vašeho dotazu a odkazující adresa URL), se z našeho pověření přenášejí na servery společnosti Google ve Spojených státech a ukládají se po neurčitou dobu. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovaným rozšířením pro anonymizaci IP adres „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy přenášené společnosti Google jsou společností Google předem zkráceny a zpracovány na serverech umístěných v EU tak, aby byla ve Spojených státech vyloučena možnost přímého odkazování na konkrétní osoby na základě IP adresy. Úplná IP adresa se na servery společnosti Google v USA odesílá a na těchto serverech zkracuje pouze ve výjimečných případech.

Tento údaj využíváme k analyzování návštěvnosti našeho webu a sestavování zpráv o aktivitě na webu pro naše potřeby, abychom lépe porozuměli tomu, jak je náš web využíván a kde bychom ho mohli vylepšit (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR). Ze zpracovaných dat lze tudíž vytvářet pseudoanonymní uživatelské profily. Společnost Google také tyto informace případně předává třetím stranám, jestliže je to vyžadováno právními předpisy, nebo v rozsahu, v jakém třetí strany tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Společnost Google za žádných okolností nepropojuje vaši IP adresu s dalšími daty společnosti Google.

Další informace o využívání dat společností Google k propagačním účelům, o nastaveních a o možnostech, jak vznést námitku, najdete na webech společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Jak Google využívá data při používání webů nebo aplikací našich partnerů“), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs („Využívání dat k propagačním účelům“), https://www.google.cz/settings/ads („Správa údajů, které Google využívá k zobrazení vaší reklamy“) a https://www.google.cz/ads/preferences/ („Jak zjistit, které reklamy vám Google zobrazuje“).

Instalaci a uložení souboru cookie pro službu Google Analytics můžete odmítnout a vyloučit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Podrobné informace najdete v nápovědě ke svému prohlížeči. Stažením a instalací pluginu do prohlížeče, poskytovaného společností Google na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs, můžete dále zamezit tomu, aby byla pro společnost Google shromažďována data, která jsou generována souborem cookie a souvisejí s tím, jak používáte internetové služby, a aby společnost Google tato data zpracovávala.

Vytvoří se takzvaný opt-out cookie, který zamezí budoucímu shromažďování vašich dat během návštěvy tohoto webu. S tímto pluginem do prohlížeče rovněž můžete kdykoli s účinností do budoucna vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním údajů pro službu Google Analytics.

Využíváme také službu Google Optimize. Google Optimize je služba společnosti Google (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Službu Google Optimize využíváme k rozšíření atraktivity, obsahu a nabídky funkcí našeho webu na základě statistického vyhodnocování procentuálních podílů našich uživatelů a změn způsobu, jakým náš web používají, v reakci na nově přidávané funkce a obsah. Google Optimize je součástí služby Google Analytics (viz část „Google Analytics“). Stažením a instalací pluginu do prohlížeče, poskytovaného společností Google, můžete dále zamezit shromažďování dat, která jsou generována souborem cookie a souvisejí s tím, jak používáte náš web (zejména se jedná o vaši IP adresu), a také tomu, aby společnost Google tato data zpracovávala. Plugin je k dispozici na této adrese: www.tools.google.com

Jako zákazník využívající službu AdWords rovněž využíváme analytickou službu Google Conversion Tracking nabízenou společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Služba Google AdWords ji využívá k vytvoření souboru cookie („konverzní soubor cookie“) ve vašem počítači, jestliže na náš web přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google. Platnost těchto souborů cookie zaniká po uplynutí třiceti dnů a nevyužívají se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité z našich webů a ještě nevypršela platnost souboru cookie, my a společnost Google poznáme, že někdo kliknul na zobrazenou reklamu, a byl tak přesměrován na náš web. Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tudíž nelze využít k vaší identifikaci nebo ke sledování vaší další cesty na internetu na různých webech. Informace získané prostřednictvím konverzního souboru cookie slouží k vytvoření statistiky konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí. Máme tak přístup ke statistice používání našeho webu uživateli, kteří na něj přijdou prostřednictvím reklamy společnosti Google, a dokážeme sledovat úspěšnost každé z našich reklam a také to, jak dobře odpovídaly tématu, které uživatelé vyhledávali (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

ako zákazník využívající službu AdWords zjistíme celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na naši zobrazenou reklamu a byli přesměrováni na web opatřený tagem pro sledování konverzí. Nezískáváme však jakékoli informace, jejichž pomocí bychom dokázali osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete podílet na procesu sledování, můžete odmítnout vytváření souboru cookie, který je k němu zapotřebí – například nastavením prohlížeče tak, aby obecně deaktivoval automatické vytváření souborů cookie. Instalaci souborů cookie pro službu Google AdWords (s doménou „googleadservices.com“) můžete odmítnout a k tomuto účelu vyloučit nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „googleadservices.com“. Podrobné informace najdete v nápovědě ke svému prohlížeči. Názvy jednotlivých souborů cookie najdete v našich pravidlech používání souborů cookie.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

Využíváme remarketingovou technologii společnosti Google (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tato technologie prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě Google opakovaně oslovuje uživatele, kteří dříve navštívili naše weby a internetové služby a projevili zájem o naši nabídku. Reklama se zobrazuje na základě souborů cookie, které obsahují číslo. Soubory cookie jsou drobné textové soubory ukládané do uživatelova počítače. Prostřednictvím tohoto čísla se shromažďují údaje o návštěvách našeho webu a anonymizovaná data o jeho používání. Tato data společnost Google slučuje napříč službami a zařízeními. Reklamy se vám mohou zobrazovat na základě informací vyvozených z používání těchto zařízení. Společnost Google podle svého tvrzení v rámci tohoto procesu neshromažďuje ani neukládá osobní údaje návštěvníků našeho webu. Pokud později navštívíte jiný web v rámci obsahové sítě Google, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve vyžádané produktové a informační oblasti. Textové soubory umožňují analyzovat chování uživatelů během návštěvy na webu a tato data pak využívat k cílenému doporučování produktů společnosti WAGO a k zájmově orientované propagaci produktů společnosti WAGO (zobrazování reklam souvisejících s dříve navštívenými weby společnosti WAGO) (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).
Pokud si nepřejete zobrazovat reklamu na základě zájmu (vyjádření nesouhlasu), můžete využívání souborů cookie společností Google k těmto účelům bezpodmínečně deaktivovat navštívením stránky https://www.google.cz/settings/ads a úpravou příslušných nastavení. Využívání souborů cookie třetích stran mohou uživatelé alternativně deaktivovat na deaktivační stránce iniciativy Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Využívání remarketingových souborů cookie společnosti Google můžete rovněž zamezit nastavením prohlížeče. Podrobné informace najdete v nápovědě ke svému prohlížeči. Názvy jednotlivých souborů cookie najdete v našich pravidlech používání souborů cookie.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na stránce: http://www.google.com/privacy/ads/.

Tento web využívá Správce značek Google. Správce značek Google je řešení nabízené společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“), které pracovníkům v marketingu umožňuje prostřednictvím rozhraní spravovat tagy (značky) na webech. Samotný nástroj „Správce značek“ (který implementuje tagy) je doména bez souborů cookie. Tento nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj pouze zajišťuje předávání dat a aktivaci dalších tagů, které za určitých okolní mohou samy shromažďovat data. Správce značek Google k těmto datům nepřistupuje. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane tato deaktivace účinná pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Správce značek Google.

Na našem webu používáme Mapy Google, abychom vám usnadnili orientaci. Mapy Google je služba společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Při zobrazení stránek s kontakty zašle náš web vašemu prohlížeči pokyn k načtení potřebných funkcí a mapových dat přímo ze serverů společnosti Google. Tyto servery se mohou v USA nebo v jiných státech. Tuto skutečnost nemůžeme ovlivnit a Google nám nesděluje, zda jste během návštěvy našeho webu využili funkce map. Není nám známo, zda vám Google pouze dodává technicky nezbytné informace, nebo ukládá a analyzuje další údaje o vás nebo o vašem systému, například IP adresu, informace o prohlížeči a podobně. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/index.html) platí také pro Mapy Google. Výslovně uvádíme, že společnost Google zpracovává tyto kategorie dat: informace související se zařízením, IP adresy, nastavení hardwaru, typ a jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a odkazující adresu URL, soubory cookie (ty můžete zablokovat v nastavení prohlížeče, viz také výše) a informace o poloze. Společnost Google může data propojovat s dalšími daty od vás a data shromážděná v rámci poskytování služeb používá k údržbě, ochraně a vylepšování služeb společnosti Google, k vývoji nových služeb a také k ochraně společnosti Google a uživatelů služeb Google. Společnost Google tato data využívá také k tomu, aby vám nabízela individuálně přizpůsobený obsah, například relevantnější výsledky vyhledávání a reklamu. Využíváním dat shromážděných prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií (například pixelových tagů) společnost Google vylepšuje váš uživatelský prožitek a celkovou kvalitu služeb společnosti Google. Google například umožňuje nastavit a uložit preferovaný jazyk, takže se pak služby zobrazují ve vámi upřednostňovaném jazyce. Než společnost Google využije informace k jiným účelům, než jsou ty, které jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, požádá vás o souhlas. S vaším souhlasem také Google předává data třetím stranám, a to za účelem zpracování nebo z právních důvodů. Nastavení související s ochranou osobních údajů můžete rovněž upravit po přihlášení ke svému účtu Google. Společnost Google dále dodržuje různé samoregulační závazky a zpracovává stížnosti.

Náš web využívá remarketingový nástroj Facebook Pixel společnosti Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko; „Facebook“), která nechává data zpracovávat společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Funkce tohoto aktivního programu (JavaScript) využíváme k tomu, abychom pochopili akce návštěvníků webu, měřili účinnost reklamy a nechali zobrazovat reklamy odpovídající zájmům uživatele („reklamy na Facebooku“) v kontextu navštěvování sociální sítě Facebook a dalších webů. Tento program v jazyce JavaScript navazuje během návštěvy našeho webu přímé spojení se servery společnosti Facebook. V rámci tohoto procesu se serverům společnosti Facebook sděluje skutečnost, že jste navštívili tento web, a společnost Facebook přiřazuje tuto informaci k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku a k dalším profilům. Přiřazení se pokouší fungovat napříč zařízeními, takže se vyhodnocuje i to, jak se návštěvníci chovají napříč zařízeními. Základem tohoto využívání je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Tato data ukládá a zpracovává rovněž společnost Facebook, a to tak, že je možné je propojit s příslušným uživatelským profilem a Facebook můžete data používat k vlastním reklamním účelům v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Předpokládáme, že informace zůstávají uložené, dokud nesmažete svůj profil na Facebooku.

Podrobnější informace o shromažďování a využívání dat společností Facebook a o svých souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnost Facebook na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/. Nastavení soukromí můžete upravit ve svém účtu na Facebooku. Za tímto účelem musíte být přihlášeni k Facebooku.

Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat společností Facebook na našem webu a využít tak své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

WAGO využívá službu pro webovou analytiku společnosti Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; „Crazy Egg“). K poskytování svých služeb může společnost Crazy Egg pomocí souborů cookie za účelem analýzy a sledování shromažďovat různé informace (o dříve navštívených webech, státu, typu zařízení, operačním systému, prohlížeči, velikosti okna prohlížeče, datu, počtu kliknutí, bodech kliknutí a délce posouvání stránky, nových i opakovaných). Tyto informace se přenášejí pomocí vaší IP adresy prostřednictvím přímé komunikace mezi vaším prohlížečem a servery společnosti Crazy Egg. Data se používají k analyzování chování skupin uživatelů (nikdy se neanalyzuje chování jednotlivých uživatelů) na našem webu. Z těchto analýz pak můžeme odvodit potenciál pro jeho optimalizaci. Data jsou vyhodnocována ručně v nepravidelných intervalech, maximálně jeden (1) rok zpětně. Uživatelé jsou vybíráni náhodně a nelze je osobně identifikovat. Společnost Crazy Egg podle svého tvrzení neshromažďuje, nezpracovává ani nevyužívá v rámci používání svých služeb a souborů cookie vaše osobní údaje, pouze na základě pseudonymů vytváří uživatelské profily. Data shromážděná pod pseudonymem se nepropojují se skutečnými daty od vás. Data se shromažďují kvůli tomu, aby bylo možné vizuálně znázornit frekvenci návštěv jednotlivých stránek a kliknutí a mohou zahrnovat následující údaje: informace o prohlížeči a použitém koncovém zařízení, IP adresu, dobu trvání návštěvy, polohu. Z výsledků se sestavují zprávy, které používáme k optimalizaci webu.
Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat společností Crazy Egg na tomto webu a využít své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Crazy Egg najdete na stránce https://www.crazyegg.com/privacy.
Náš web využívá nástroje pro sledování konverzí společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052- 6399, USA). Služba Bing Ads společnosti Microsoft za tímto účelem vytváří ve vašem počítači soubor cookie, jestliže na náš web přijdete prostřednictvím reklamy vyhledávače Microsoft Bing. Vyhledávač Microsoft Bing a také my tímto způsobem poznáme, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na náš web a dostal se na předem určenou cílovou (konverzní) stránku. Na základě toho zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na reklamu vyhledávače Bing a byli pak přesměrováni na konverzní stránku. Nepřenášejí se žádné osobní informace o identitě uživatele. Pokud se nechcete podílet na procesu sledování, můžete také odmítnout vytváření souboru cookie, který je k němu zapotřebí – například nastavením prohlížeče tak, aby obecně deaktivoval automatické vytváření souborů cookie. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookie používaných vyhledávačem Microsoft Bing najdete na webu společnosti Microsoft (https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement).
Chcete-li zamezit budoucímu shromažďování dat službou Bing Ads společnosti Microsoft na tomto webu a využít své právo na odmítnutí, klikněte na tento odkaz (toto vyjádření nesouhlasu neboli opt-out platí pouze pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu). Ve vašem zařízení se vytvoří takzvaný opt-out cookie. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.
Prostřednictvím služeb společnosti AppDynamics Inc. („AppDynamics“), která se řídí právem státu Delaware a má sídlo na adrese 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, shromažďujeme a dále zpracováváme data v anonymizované podobě za účelem analýz a neustálého vylepšování našeho webu. K tomu využíváme soubory cookie. Na základě analýzy shromážděných a přenesených dat dokáže společnost AppDynamics odhalit a znázornit slabiny našeho webu, které souvisejí s výkonem. Jejich znázornění se výslovně vztahuje k analýze interních systémových problémů, které díky tomu dokážeme včas rozpoznat a napravit a zaručit tak stabilitu našeho webu.
Službu AppDynamics obecně konfigurujeme tak, aby neshromažďovala a neukládala osobní údaje (ani anonymizované IP adresy). Ke kontrole ohrožení zabezpečení souvisejících s výkonem používá společnost WAGO pouze data, která neobsahují osobní údaje.
Pro online průzkumy využíváme služeb společnosti Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27–28, 60329 Frankfurt am Main, Německo; „Netigate“). Tohoto dodavatele jsme pečlivě vybrali a zapojili podle čl. 28 nařízení GDPR.
Každá účast na takovém průzkumu je výhradně dobrovolná. Společnost Netigate zpracovává a ukládá informace poskytované uživateli výhradně za účelem vyhodnocení průzkumu z našeho pověření a za předpokladu, že jsou veškeré požadované osobní údaje (například jméno, e-mailová adresa atd.) anonymizovány, zejména bez IP adres uživatelů.
V případě anonymních průzkumů tedy nejsou ukládány žádné informace, které by umožňovaly vyvodit závěry týkající se účastníků průzkumu. Ukládá se pouze datum a čas vaší účasti.
Veškeré osobní údaje, které během průzkumu sdělíte, jsou považovány za dobrovolné a jsou ukládány v souladu s místními právními předpisy. Pokud to není výslovně uvedeno v popisu průzkumu nebo pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas, nebudou osobní údaje předávány třetím stranám. Pokud jsou během průzkum shromažďovány osobní údaje nad rámec jeho účelu (např. jméno, adresa, společnost atd.), v průběhu průzkumu zvlášť upozorníme na to, že doplňující informace, které shromažďujeme a využíváme, jsou poskytovány dobrovolně.
Při průzkumech, v jejichž rámci jsou jako nezbytná součást průzkumu požadovány osobní údaje, například v případě průzkumů spokojenosti zákazníků nebo v případě individuálně přizpůsobených průzkumů či dotazníků, jsou poskytované informace naší společnosti odesílány a ukládány na základě našeho oprávněného zájmu o rychlost a optimalizaci naší online nabídky a zákaznického servisu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Pokud jste již naším zákazníkem nebo se jím stanete v budoucnu, můžeme data shromažďovat, ukládat, upravovat a přenášet za účelem založení, realizace nebo ukončení smluvního vztahu, aniž bychom k tomu potřebovali váš souhlas a po dobu, po kterou nám to dovolují právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).
V ostatních případech – i před uskutečněním smluvního vztahu – vaše data neukládáme po dobu delší než dva (2) roky, případně déle, je-li to vyžadováno právními předpisy. Se shromažďováním, ukládáním, upravováním a přenášením dat, která nám sdělíte prostřednictvím dotazníku, můžete vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Toto právo na odvolání souhlasu se vykonává sdělením naší společnosti.
Další informace o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.netigate.net/en/impressum/#legal.

IV. Soubory cookie během návštěvy na našem webu

V. Shromažďování, ukládání a využívání dat o návštěvnosti při používání našeho webu během registrace a po přihlášení

Bez registrace s údaji o vaší společnosti nelze uskutečnit internetové objednávky a uzavírat smlouvy prostřednictvím internetového systému. Pokud se prozatím chcete vzdát možnosti objednávání přes internet, nechcete zobrazovat ceny a podobně, nabízíme vám možnost registrace pouze s e-mailovou adresou a heslem. Náš prodejní tým rovněž můžete kontaktovat jinými komunikačními prostředky.
Data, která uvedete při úplné registraci, použijeme k ověření vaší způsobilosti k pořizování zboží v souladu s našimi zákaznickými kritérii. Data, čas a výsledek ověření uložíme, abychom mohli trvale zachovat aktivaci a provádět případná další ověření.
Při přihlášení se vaše přihlašovací údaje porovnávají s údaji v naší databázi uložených přístupových údajů. Do vašeho uživatelského účtu ukládáme pouze neúspěšné pokusy o přihlášení, abychom mohli účet po pěti po sobě následujících neúspěšných pokusech o přihlášení zablokovat a zamezit tak neoprávněnému pokusu o přístup a ochránit vás i sebe před pokusem o podvod (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení GDPR).
Když vložíte zboží do nákupního košíku nebo ho přidáte na seznam sledovaných položek, chápeme to jako požadavek na to, abychom pro vás tuto skutečnost odpovídajícím způsobem uložili do našich systémů. Vložené zboží a množství uložíme do vašeho účtu tak, abychom splnili váš požadavek na jeho uložení a byli schopni vám nákupní košík nebo seznam sledovaných položek zpřístupnit při dalším přihlášení; tímto způsobem vám umožňujeme ve správný okamžik jednoduše objednat rozmanitou paletu zboží (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR). Nákupní košík zůstává uložený, dokud neodešlete objednávku, nejdéle však po dobu dvou (2) let od poslední změny. Seznamy sledovaných a porovnávaných položek rovněž zůstávají uložené nejdéle po dobu dvou (2) let od poslední změny, k vašemu prohlížeči je však lze přiřadit pouze do té chvíle, než smažete soubory cookie nebo změníte prohlížeč či zařízení.
Pokud vám zobrazujeme ceny, používáme vaše data k tomu, abychom pro vás v naší databázi vyhledali individuální ceny, minimální částky objednávky a limity pro bezplatné dodání a umožnili vám objednat zboží za těchto podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR).
V rámci objednávání se vyvolávají data potřebná k dodání (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Tato data se na naše servery ukládají nejprve pouze krátkodobě do mezipaměti tak, aby bylo možné realizovat vícekrokový objednací proces, dlouhodobě se ukládají až při odeslání objednávky. Do databáze ukládáme také data, která nám zašlete faxem nebo sdělíte telefonicky. S těmito daty zacházíme jako s daty z internetové objednávky. Data ukládáme k vašemu účtu za účelem zpracování objednávky a poskytnutí služeb, sledování objednávky, zobrazení dřívějších a usnadnění budoucích objednávek a také za účelem splnění požadavků právních předpisů o uchovávání dat (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR).
Za účelem vyřízení objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) může být nutné vaše osobní údaje a data vzniklá z objednávky sdílet s podniky, jejichž služby využíváme k realizaci smlouvy. Může se jednat například o banku zpracovávající platby nebo logistické partnery, kteří vám dodávají zboží. Sdílíme pouze nezbytně nutná data.
Vaše jméno a údaje o adrese dále používáme (v závislosti na projektu) k ruční kontrole bonity. Kontrola bonity neprobíhá na základě automatického individuálního rozhodování systému našeho internetového obchodu, nýbrž z pověření společnosti WAGO primárně prostřednictvím asociace Verband der Vereine Creditreform e. V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Německo) a ve výjimečných případech také prostřednictvím společnosti Bisnode Deutschland GmbH (Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Německo). Tyto informační agentury používají vaše data k tomu, aby ověřily, zda jste již uvedeni v databázi informačních agentur a zda jsou k vám přiřazena existující data, například o dřívějších prodleních s platbami nebo běžících smlouvách. Tímto způsobem získáváme informace o vaší platební morálce a bonitě. Informace od informačních agentur využíváme pouze k tomu, abychom se ochránili před potenciálním prodlením s platbou, v čemž spočívá náš převažující oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V každém případě vám zboží dodáme po platbě předem či na základě poskytnuté bankovní záruky nebo pojištění pohledávky, nebudou-li dodání vylučovat jiné důvody. Data, která obdržíme od informačních agentur, ukládáme po dobu trvání obchodního vztahu tak, abychom minimalizovali počet dotazů zasílaných informačním agenturám.
Data uvedená při registraci používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR. Informační agentury vykonávají svou činnost na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Při použití kontaktního formuláře se zadané informace na základě našeho oprávněného zájmu o rychlost a optimalizaci naší online nabídky a zákaznického servisu odešlou naší společnosti a uloží se do databáze. Data využíváme výhradně k zodpovězení vašich dotazů, a pokud by se váš dotaz vztahoval ke smluvnímu vztahu nebo by z něj smluvní vztah vznikal, pak také k navázání a realizaci smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení GDPR). Pokud jste již naším zákazníkem nebo se jím stanete v budoucnu, můžeme data shromažďovat, ukládat, upravovat a přenášet za účelem založení, realizace nebo ukončení smluvního vztahu, aniž bychom k tomu potřebovali váš souhlas a po dobu, po kterou nám to dovolují právní předpisy.
V ostatních případech – i před uskutečněním smluvního vztahu – vaše data neukládáme po dobu delší než dva (2) roky, případně déle, je-li to vyžadováno právními předpisy. Se shromažďováním, ukládáním, upravováním a přenášením dat, která nám sdělíte prostřednictvím kontaktního formuláře, můžete vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Toto právo na odvolání souhlasu se vykonává sdělením naší společnosti.
Pokud se se svou e-mailovou adresou zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, vaši e-mailovou adresu budeme nad rámec správy účtu používat rovněž k vlastním reklamním účelům, jejichž podrobnější definice se vám zobrazí během registrace k odběru zpravodaje, a to až do okamžiku zrušení odběru zpravodaje (možnost vyjádření nesouhlasu; čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR). Pokud by nebyly definovány žádné další reklamní účely, bude náš zpravodaj obsahovat pouze informace naší společnosti o vybraných produktech, nových a aktualizovaných výrobcích a službách a také speciálních nabídkách a soutěžích společnosti WAGO, aktuální informace o společnosti WAGO a termíny akcí. Registrací k odběru zpravodaje vyjadřujete souhlas s jeho zasíláním a popsanými procesy.
K rozesílání marketingových prostředků e-mailem využíváme jako poskytovatele poštovních služeb softwarové řešení Evalanche německého dodavatele SC Networks. Zpravodaje obsahují takzvaný webový signál (web beacon), což je soubor velikosti jednoho pixelu volaný serverem SC Networks/Evalanche při otevření zpravodaje. V rámci tohoto volání se nejprve získávají technické informace, například o prohlížeči a vašem systému, použitém koncovém zařízení, e-mailovém klientu, vaší IP adrese a času volání. Tyto informace se využívají k technickému vylepšování služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení našich e-mailů podle místa volání (určujeme ho na základě IP adresy) nebo času přístupu.
Mezi statistická data, která shromažďujeme, patří také zjištění toho, zda příjemci otevírají zaslané zpravodaje, kdy je otevírají, na které odkazy klikají a zda doručení e-mailu proběhlo úspěšně. Zaznamenává se také doba čtení, avšak pouze na základě cílových skupin. Přestože z technických důvodů tento údaj můžeme přiřadit k jednotlivým příjemcům zpravodaje, ani my, ani SC Networks/Evalanche neusilujeme o monitorování jednotlivých uživatelů. Tyto analýzy nám pouze pomáhají identifikovat zvyklosti našich uživatelů při čtení zpravodajů a umožňují nám individuálně přizpůsobit obsah jejich potřebám nebo zasílat zpravodaje s různým obsahem v souladu se zájmy uživatelů.
K dokumentaci souhlasu se zasíláním zpravodaje využíváme metodu dvojího udělení souhlasu (tzv. double opt-in), která zamezuje zneužití vašich dat. Tímto způsobem zaručujeme, že náš zpravodaj obdrží skutečně pouze uživatelé, kteří o jeho zasílání mají zájem. Po registraci obdržíte e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení registrace k odběru zpravodaje. Zpravodaj vám nezačneme zasílat, dokud znovu nepotvrdíte registraci k odběru.
Registrace k odběru zpravodaje zaznamenáváme do protokolu, abychom byli schopni proces registrace k odběru prokázat v souladu s požadavky právních předpisů. To zahrnuje uložení času registrace, potvrzení a IP adresy. Obdobným způsobem do protokolu zaznamenáváme i změny uložených dat.
Souhlas s odběrem našich e-mailových zpravodajů můžete kdykoli odvolat. Odběr můžete zrušit pomocí odkazu ve zpravodaji nebo písemným sdělením zaslaným na adresu WAGO-Elektro spol. s r.o., Rozvodova 1116/36, 143 00 Praha 4, Modřany, Česká republika. V případě písemného sdělení realizujeme zrušení odběru do tří (3) týdnů od obdržení sdělení.
Souhlasy s odesíláním e-mailových adres jsou udělovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 nařízení GDPR a § 7 (2) č. 3 nebo (3) německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Zjišťování statistických dat, provádění analýz a protokolování procesu registrace k odběru probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš zájem se zaměřuje na využívání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému pro zasílání zpravodajů, který slouží našim obchodním zájmům, mimo jiné k přímé propagaci, a splňuje očekávání uživatelů.
Pokud budeme k přímé propagaci využívat vaše osobní údaje, můžete s tím podle čl. 21 nařízení GDPR kdykoli vyjádřit nesouhlas tím, že nám zašlete odpovídající sdělení.
Pro webináře používáme služby poskytovatele Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; „Cisco“). Se společností Cisco jsme uzavřeli smluvní ujednání, která zajišťují soukromí účastníků našich webinářů. Při poskytování webináře a souvisejícím zpracování údajů je správcem společnost Cisco. Příslušné zásady ochrany osobních údajů najdete zde: https://www.cisco.com/c/cs_cz/about/legal/privacy-full.html.
Vaše údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Pro účast na webinářích je nezbytné, abyste o sobě poskytli minimálně následující informace: jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Dále jsou vyžadovány následující informace: název a sídlo společnosti (ulice, číslo, PSČ a město).
Webináře jsou pravidelně zaznamenávány, tak aby byly na našem webu k dispozici pro pozdější přehrání. Abychom zabránili zaznamenání skutečného jména účastníků, otázky kladené účastníky během semináře se nezaznamenávají. Ústně opakované otázky a související odpovědi se však zaznamenávají a jsou k dispozici pro pozdější přehrání. Otázky jsou však ústně reprodukovány pouze v anonymní podobě, což znemožňuje identifikaci účastníků.
Pokud se zúčastníte webináře, obdržíte při registraci k účasti a případně po skončení webináře vhodným způsobem další informace o akci. Tyto informace mohou představovat například připomenutí akce, záznam webináře nebo také průzkumy spokojenosti účastníků webináře (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR).
Pokud jste se společně s registrací na webinář také zaregistrovali k odběru našeho e mailového zpravodaje, využijeme vaši e-mailovou adresu rovněž k účelům nad rámec správy účtu. To se však vztahuje pouze na naše vlastní propagační účely, které jsou podrobně popsané v registraci k odběru e-mailového zpravodaje, a to do okamžiku zrušení odběru e-mailového zpravodaje (možnost vyjádření nesouhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR). Odpovídajícím způsobem platí ustanovení čl. V, „Shromažďování, ukládání a využívání dat o návštěvnosti při používání našeho webu s registrací a po přihlášení“ a jeho odst. 5 „E-mailové zpravodaje a další přímá propagace“.

VI. Projektování v nástroji Smart Designer

Nabízíme vám bezplatný online nástroj pro projektování určený ke konfiguraci našich výrobků. V tomto nástroji se můžete zaregistrovat, ukládat do něj vlastní projekty a později znovu zobrazovat již dokončené projekty. V rámci nástroje musíte poskytnout alespoň následující údaje o své osobě: příjmení, jméno, e-mailovou adresu, název společnosti, adresu (ulice, číslo, PSČ, město), stát, heslo.

Zaznamenaná data se používají v rámci vámi iniciovaných cenových poptávek a objednávek na základě projektů z konfigurátoru a zobrazují se v dokumentaci vytvořených projektů (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR).

Chcete-li zamezit používání souborů cookie, můžete v nastavení prohlížeče vybrat možnost „nepřijímat soubory cookie“. V takovém případě nebudete moct aplikaci Smart Designer používat.

Pokud jste se navíc v aplikaci Smart Designer zaregistrovali k odběru našeho e-mailového zpravodaje, použijeme vaši e-mailovou adresu pro správu účtu i pro případné vámi iniciované dotazy na cenu, projektování a objednávky z projektů vytvořených pomocí konfigurátoru. To se však vztahuje pouze na naše vlastní propagační účely, které jsou podrobně popsané v registraci k odběru e-mailového zpravodaje, a to do okamžiku zrušení odběru e-mailového zpravodaje (možnost vyjádření nesouhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR). Odpovídajícím způsobem platí ustanovení čl. V, „Shromažďování, ukládání a využívání dat o návštěvnosti při používání našeho webu s registrací a po přihlášení“ a jeho odst. 5 „E-mailové zpravodaje a další přímá propagace“.

VII. Informace o zpracování osobních údajů při používání produktů Office365

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(dále také „Microsoft“)

Ochrana osobních údajů ve společnosti Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Zástupcem pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku je společnost Microsoft Ireland Operations Limited.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Microsoft Ireland Operations Limited můžete kontaktovat na následující adrese:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Ochrana osobních údajů
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irsko

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem snadné a vzájemné spolupráce při používání produktů z řady Office365 od společnosti Microsoft.

Způsob a účel zpracování tedy spočívá v poskytování profesionálních služeb v souladu s multilicencí společnosti WAGO a všemi smlouvami o poskytování služeb uzavřenými mezi společnostmi WAGO a Microsoft.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem tvoří v rámci skupiny společností interní správa a náležitý vztah mezi subjektem údajů a správcem. Pokud bude zpracování povoleno na jiném právním základě, na příslušném místě vás o tom zvlášť informujeme.

Předpokladem zpřístupnění produktů z řady Office365 je registrace. Pro tento způsob zpracování jsou nezbytné alespoň tyto údaje:

 • Zobrazované jméno (může se skládat například z vašeho jména a příjmení)
 • E-mailová adresa

Po registraci máte ve svém profilu také možnost osobně zadat následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Pozice ve společnosti
 • Kontaktní údaje
 • Pracovní telefonní čísla
 • Pracovní adresa (ulice, číslo, PSČ, město)
 • Profilová fotografie

V průběhu spolupráce zpracováváme v rámci online služeb osobní údaje obsažené v e-mailech, dokumentech a dalších elektronických datech.

V závislosti na konkrétním způsobu používání produktů z řady Office365 mohou tyto údaje zahrnovat:

 • základní osobní údaje (např. místo narození, ulice a adresa, PSČ, místo pobytu, země pobytu, mobilní telefonní číslo, jméno, příjmení, iniciály, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození), včetně základních osobních údajů rodinných příslušníků a dětí;
 • ověřovací údaje (např. uživatelské jméno, heslo nebo PIN, bezpečnostní otázka, záznam pro audit);
 • kontaktní údaje (např. poštovní a e-mailové adresy, telefonní čísla, jména v sociálních médiích, kontaktní údaje pro případ nouze);
 • jedinečná identifikační čísla a podpisy (např. číslo sociálního zabezpečení, číslo bankovního účtu, číslo pasu a občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, registrační údaje vozidla, IP adresa, osobní číslo, číslo studenta, číslo pacienta, podpis, jedinečná identifikace pro sledování souborů cookie nebo podobných technologií);
 • pseudonymizované identifikátory;
 • finanční údaje a údaje o pojištění (např. číslo pojištění, název a číslo bankovního účtu, jméno na kreditní kartě a její číslo, číslo faktury, příjem, druh pojištění, historie plateb, třída úvěruschopnosti);
 • obchodní údaje (např. historie nákupů, speciální nabídky, informace o předplatném, časová osa plateb);
 • biometrické údaje (např. DNA, otisky prstů a naskenované duhovky);
 • údaje o poloze (např. ID mobilní komunikace, údaje o zeměpisné poloze, poloha na začátku/konci hovoru; údaje o poloze získané pomocí přístupových bodů WLAN);
 • fotografie, videa a zvukové záznamy;
 • údaje o aktivitě na internetu (např. historie prohlížeče, historie vyhledávání, čtení, sledování televize, poslech rádia);
 • identifikace zařízení (např. číslo IMEI, číslo karty SIM, adresa MAC);
 • profilování (např. na základě pozorovaného trestního nebo protispolečenského chování, pseudonymizované profily na základě navštívených adres URL, posloupnosti klikání, surfovacích protokolů, IP adres, domén, nainstalovaných aplikací nebo profily založené na marketingových preferencích);
 • personální a náborové údaje (např. údaj o stavu zaměstnání, informace o náboru [jako jsou životopisy, historie zaměstnání, historie školení a vzdělávání], údaje o funkcích a pozicích, včetně odpracovaných hodin, hodnocení a mezd, informace o pracovním povolení, dostupnosti a pracovních podmínkách, daňové údaje, platební údaje nebo údaje o pojištění, místě a společnosti);
 • údaje o vzdělání (např. historie vzdělávání, aktuální vzdělání, známky a výsledky, nejvyšší kvalifikace, poruchy učení);
 • informace o národnosti a pobytu (např. občanství, stav naturalizace, rodinný stav, národnost, imigrační stav, údaje o pasu, informace o místě pobytu nebo pracovním povolení);
 • informace zpracovávané za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci;
 • zvláštní kategorie údajů (např. etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, sexuálních vztazích nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo údaje o odsouzeních za trestné činy nebo trestných činech);
 • všechny ostatní osobní údaje uvedené v čl. 4 nařízení GDPR.

Pro všechny ostatní protokoly a telemetrické údaje odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Zpracováváme pouze údaje, které obdržíme od vás osobně, nebo údaje, které dostáváme jako poskytovatel funkcí v rámci naší skupiny společností (viz https://www.wago.com/cz/skupina-wago).

V některých případech můžeme vaše osobní údaje obdržet od zástupce vaší organizace, od vašeho zaměstnavatele nebo od jiné třetí strany v rámci stávajícího nebo budoucího partnerství nebo zákaznického vztahu.

Interní příjemci: Komunikační partneři a držitelé funkčních pozic ve společnosti WAGO.

Externí příjemci: Upozorňujeme, že zejména na platformách pro spolupráci (např. Teams) mohou přístup k vašim osobním údajům předávaným během komunikace získat kromě nás, vás a vaší organizace i třetí strany (např. členové jiných organizací). Nelze vyloučit, že vámi předávané osobní údaje nebudou těmito třetími stranami využity nebo předány dalším třetím stranám.

Na tomto místě proto odkazujeme na interní pravidla ochrany osobních údajů vaší organizace a také na pravidla případných třetích stran zapojených do spolupráce.

V nečlenském státě EU předáváme vaše osobní údaje výhradně s ohledem na následující odpovídající nebo přiměřená ochranná opatření:

Pokud nám své údaje neposkytnete, může se stát, že vám nebudeme schopni poskytovat naše smluvně sjednané služby.

Společnost WAGO neprovádí při zpracování vašich osobních údajů v rámci celé řady produktů Office365 žádné automatické rozhodování ani profilování.

VIII. Zpracování údajů prostřednictvím sociálních sítí

Disponujeme veřejně přístupnými profily na sociálních sítích.

Sociální sítě, jako je Facebook, mohou při navštěvování jejich webů nebo webů s integrovaným obsahem ze sociálních sítí (např. tlačítka „To se mi líbí“ nebo reklamní bannery) zpravidla analyzovat každý aspekt vašeho uživatelského chování. Navštívení našich prezentací v sociálních sítích vyvolává řadu postupů zpracování relevantních pro ochranu osobních údajů. Jedná se zejména o následující:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu v sociální síti a navštívíte naši prezentaci v sociální síti, může provozovatel sociálního portálu tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností však mohou být vaše osobní údaje shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném sociálním portálu. V takovém případě jsou vaše údaje shromažďovány například prostřednictvím souborů cookie uložených na vašem koncovém zařízení nebo prostřednictvím protokolování vaší IP adresy.

Provozovatel sociálního portálu pak může tyto shromážděné údaje využít k vytvoření uživatelských profilů na základě vašich preferencí a zájmů. Tímto způsobem vám mohou být jak na příslušné prezentaci v sociální síti, tak mimo ni zobrazovány reklamy odrážející vaše zájmy. Pokud máte účet v konkrétní sociální síti, mohou se tyto reklamy přizpůsobené vašim zájmům zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste aktuálně nebo dříve byli přihlášeni.

Upozorňujeme také na to, že nemůžeme sledovat ani kontrolovat všechny postupy zpracování používané sociálními portály. V závislosti na poskytovateli proto mohou provozovatelé sociálních portálů provádět další postupy zpracování. Související informace najdete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušného sociálního portálu.

Naše prezentace v sociálních sítích jsou určeny k tomu, abychom byli maximálně viditelní na internetu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Proces analýzy iniciovaný sociálními sítěmi může být založený na jiných právních základech, které musejí být sděleny provozovatelem sociální sítě (např. souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Když navštívíte některou ze sociálních sítí (např. Facebook), neseme s provozovatelem této sociální platformy společnou odpovědnost za postupy zpracování vyvolané vaší návštěvou. Svá práva (přístup, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a podání stížnosti) můžete obecně uplatňovat vůči nám a/nebo provozovateli příslušného sociálního portálu (např. Facebook).

Nicméně upozorňujeme, že navzdory odpovědnosti sdílené s provozovateli sociálních portálů nemáme úplnou kontrolu nad postupy zpracování údajů používanými jednotlivými sociálními portály. Možnosti, které máme k dispozici, se v rozhodující míře řídí firemní politikou příslušného poskytovatele.

Údaje, které přímo shromažďujeme prostřednictvím prezentace v sociálních sítích, se z našich systémů mažou, jakmile zaniknou veškeré účely jejich uložení, když nás o jejich výmaz požádáte nebo když odvoláte svůj souhlas s uložením. Uložené soubory cookie zůstanou na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Kogentní zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchování – zůstávají nedotčena.

Nad dobou uložení vašich údajů, které provozovatelé sociálních sítí uchovávají pro své vlastní účely, nemáme kontrolu. Podrobné informace na toto téma získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (najdete je například v jejich zásadách ochrany osobních údajů; viz níže).

Na našem webu nepoužíváme automaticky aktivované sociální pluginy (např. iFrames) ze sociálních sítí nebo platforem. Naše tlačítka na sociálních sítích nebo platformách, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING atd., slouží pouze k tomu, aby vás přesměrovala na web příslušného poskytovatele (odkazy). Když na tyto odkazy kliknete, budete přesměrováni na web příslušné sociální sítě nebo platformy. Na nich platí informace o ochraně osobních údajů zveřejněné příslušným poskytovatelem. Příslušný poskytovatel odpovídá za zajištění provozu, který je v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. V některých z těchto sociálních sítí nebo platforem máme také online prezentace, které slouží k tomu, aby jejich uživatele informovaly o našich produktech a službách, a rovněž ke komunikaci s jejich uživateli. Za oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR je v takovém případě považován účel propagace, který tvoří jejich základ. Přestože společnost WAGO nemá přístup k profilovým datům zpracovávaným jednotlivými platformami, používáním těchto platforem přebírá za určitých okolností sdílenou odpovědnost podle právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů a možnosti vznést námitku (opt-out) najdete níže.

Facebook
Disponujeme profilem na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společné kontrole nad zpracováním osobních údajů (dodatek o správci). Tato dohoda stanovuje, za které postupy zpracování údajů neseme my a/nebo Facebook odpovědnost, když navštívíte naši fanouškovskou stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete přečíst na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Předvolby pro reklamy můžete nezávisle přizpůsobit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobné informace najdete v zásadách používání dat Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Odvolání souhlasu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


YouTube
Disponujeme profilem na YouTube. Poskytovatelem je společnost YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) zastoupená společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Příslušné zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, souhlas můžete odvolat na adrese: https://adssettings.google.com/authenticated.

IX. Systém oznamování

Oznamovatelé, kteří nahlašují neetické, nelegální a neodpovědné jednání, nejsou udavači. Mějte ale na paměti, že informace o sobě, svých spolupracovnících nebo jakémkoli jiném aspektu obchodních operací, které poskytnete, mohou mít za následek rozhodnutí ovlivňující jiné osoby. Sdělujte proto pouze informace, které podle svého nejlepšího vědomí považujete za správné. Přestože vám ani v případě, že v dobré víře sdělíte informace, které se později ukážou jako nesprávné, nehrozí žádné sankce, úmyslné sdělování nepravdivých nebo zavádějících informací nebude tolerováno.

Pokud prostřednictvím našeho systému oznamování nahlásíte nějaký incident, vaše osobní údaje ochráníme tak, aby vás oznámení nijak neznevýhodnilo.

Když prostřednictvím oznamovacího formuláře sdělíte osobní údaje, tyto údaje použijeme výhradně k vyšetření nahlášeného incidentu v rámci našeho systému oznamování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem o zpracování vašich osobních údajů spočívá v účinném vyšetření incidentu, který jste nahlásili.

Samozřejmě se může stát, že budete muset ve svém hlášení poskytnout osobní údaje. Může se jednat například o informace o tématu vaší záležitosti nebo o okolnostech, za jakých jste se o incidentu dozvěděli. I tyto údaje zpracováváme za účelem efektivního vyšetření incidentu, který jste nahlásili.

Předáváme-li – za účelem dalšího objasnění nahlášené události a uplatnění případných občanskoprávních nároků vůči nahlášené osobě – osobní údaje osobám, jejichž povolání je zavazuje k zachování důvěrnosti (jako jsou právníci a auditoři), nebo jiným třetím stranám, které jsou vázány mlčenlivostí na základě samostatné smlouvy (např. detektivní agentury), děje se tak na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a za účelem splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).

Pokud v případě trestněprávně relevantních činů nahlášené osoby musíme osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení za účelem trestního stíhání, děje se tak na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a za účelem splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).

Pokud systém používáte řádně, nemusíte se obávat žádného znevýhodnění. Pokud by byl systém oznamování zneužit za účelem způsobit neprospěch nahlášeným osobám, vyhrazujeme si právo postupovat proti oznamovateli. K tomu dochází na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem ochrany poctivých oznamovatelů a našeho systému oznamování proti zneužití.

X. Doba ukládání

Vaše údaje ukládáme po různou dobu v závislosti na požadovaném účelu zpracování.

Jestliže v okamžiku shromažďování osobních údajů výslovně neuvedeme (například jako součást prohlášení o souhlasu) dobu, po kterou zůstanou uložené, smažeme je, jakmile je už nebudeme potřebovat ke splnění účelu jejich ukládání, leda že by jejich smazání vylučovaly požadavky právních předpisů o uchovávání dat (například obchodně-právní nebo daňově-právní předpisy). Vaše údaje proto zpravidla zpracováváme po dobu trvání celého obchodního vztahu (od jeho zahájení, během provádění až do ukončení smlouvy a do konce jakéhokoli zájmu o informace, který můžete mít).

Kromě toho vaše údaje ukládáme v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace a platnými záručními a promlčecími lhůtami, v případě právních sporů, ve kterých jsou tyto údaje vyžadovány jako důkazy, až do ukončení takových sporů.

XI. Práva na odvolání souhlasu

Kdykoli s účinností do budoucnosti a bez uvedení důvodu můžete odvolat nám poskytnutý souhlas se zpracováváním a využíváním údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před tímto odvoláním na základě vašeho souhlasu. Po odvolání souhlasu může společnost WAGO vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze tehdy, pokud je jejich zpracování vyžadováno na jiném právním základě nebo na základě jiné zákonné povinnosti. Odvolání souhlasu můžete směřovat na správce nebo na kontaktní adresu uvedenou v impresu. Bude-li to technicky možné, možnost odvolání souhlasu vám zpřístupníme i ve vašem účtu.

XII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li další otázky ohledně ochrany vašich osobních údajů, těchto zásad ochrany osobních údajů, prohlášení o souhlasu a zpracovávání vašich osobních údajů nebo v případě stížností v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

WAGO-Elektro spol. s r.o.

- POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ -

Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4, Modřany
E-mail: info.cz@wago.com

Nezávisle na ustanoveních těchto zásad ochrany osobních údajů vám čl. 13 odst. 2, 1 písm. d) nařízení GDPR dává právo na podání stížnosti u dozorového úřadu.

XIII. Uznání zásad ochrany osobních údajů, změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od okamžiku zveřejnění na webu společnosti WAGO-Elektro spol. s r.o. až do odvolání.

Potvrzení a uznání zásad ochrany osobních údajů je nezbytný předpoklad pro využívání naší nabídky.

Upozorňujeme, že předpisy o ochraně osobních údajů a přístup k ochraně osobních údajů se mohou průběžně měnit. Na základě toho může být nutné upravit také obsah těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud by se tak stalo, o změnách vás informujeme transparentním způsobem. Kromě toho doporučujeme, abyste se sami informovali o změnách ustanovení právních předpisů a praxi uplatňované v naší společnosti.