Témata 1. září 2020
Směrnice a předpisy

Společnost WAGO své produkty vyvíjí, testuje, vyrábí a označuje v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. V průběhu vývoje a výroby rovněž absolvují řadu prohlídek a zkoušek. Níže najdete přehled některých ze směrnic a předpisů, kterými se řídíme. Na jeho základě vám bude jasné, že WAGO plní nejpřísnější standardy.

Informace od společnosti WAGO:

 • Značka CE a směrnice ES
 • Normy
 • Zkušební postupy

Směrnice a předpisy WAGO

Prohlášení ke značce CE

Společnost WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG své produkty vyvíjí, testuje, vyrábí a označuje v souladu s příslušnými mezinárodními normami a právními předpisy. Značkou CE se opatřují výrobky určené k prodeji na vnitřním trhu Evropské unie. Výrobci jejím umístěním prohlašují, že označený elektrický přístroj je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizované legislativě Evropské unie (směrnicích EU). Původním cílem značky CE bylo podpořit úřady členských států EU v dohledu nad trhem; představuje jeden ze symbolů volného pohybu zboží na trhu EU. Podle směrnice 765/2008/ES smí být výrobek značkou CE opatřen pouze tehdy, pokud jsou požadavky, které jsou na něj kladené, stanoveny nejméně v jedné příslušné směrnici EU. Jako příklad můžeme uvést směrnici o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici ATEX, nařízení o stavebních výrobcích a směrnici o strojních zařízeních. Pokud se na výrobek vztahuje víc než jedna směrnice, musí výrobek být v souladu se všemi příslušnými směrnicemi. Směrnice popisují pouze základní požadavky na dosažení tohoto cíle. Jednotlivé technické detaily se konkretizují podle tzv. Nového přístupu (New Approach) prostřednictvím seznamů s odkazy na normy (tzv. harmonizované normy).

1. Směrnice o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí
Bezpečnost elektrických zařízení zaručuje směrnice o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí (2014/35/EU). Tato směrnice pokrývá veškerá elektrická zařízení pracující s napětím v rozsahu 50–1 000 V AC a 75–1 500 V DC.
Výrobky, které spadají do působnosti směrnice a jsou navržené tak, že jsou určené výhradně pro zabudování do jiných elektrických přístrojů, a jejichž bezpečnost z velké části závisí na tom, jak jsou součásti zabudovány do konečného produktu a jaké celkové rysy má konečný produkt, jsou ve směrnici definovány jako základní součásti.
Na tyto základní součásti se směrnice o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí nevztahuje.
Pro elektrická zařízení podle směrnice o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí platí také směrnice RoHS. Tato směrnice upravuje používání nebezpečných látek v elektrických přístrojích a elektronických součástkách. Jejím cílem je zmenšit množství problematických složek v elektrickém odpadu. Bližší údaje o materiálech používaných společností WAGO najdete v našich katalozích, na obalech našich výrobků a na našem webu.

2. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě definuje, které požadavky jsou kladeny na výrobky z hlediska maximální intenzity vysílaného elektromagnetického rušení, resp. jak odolný musí být výrobek proti elektromagnetickému rušení.
Elektromagneticky pasivní komponenty nebo komponenty, které neplní nezávislou funkci, jako jsou například svorky, odpory, diody, kondenzátory, spínací relé a kabely (v podobě pasivních desek plošných spojů) nejsou považovány za přístroje ve smyslu směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

3. Směrnice ATEX o ochraně proti výbuchu
Směrnice ATEX definuje pravidla pro výrobky (přístroje a ochranné systémy) určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je vhodný velký počet výrobků společnosti WAGO.
Směrnice ATEX rozlišuje na základě možného potenciálu ohrožení tři různé skupiny zařízení, které se v případě skupiny II a III dále dělí do zón. Vhodnost výrobků WAGO pro různé skupiny a zóny je popsána v příslušných produktových podkladech (katalogy, web, datové listy a příbalové letáky).
Může se jednat buď o přístroje, které je možné používat v takových oblastech, nebo o komponenty, které jsou nutné k bezpečnému provozu, ale neplní vlastní funkci. Mezi tyto komponenty patří řadové svorky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Odpovídat směrnici ATEX musejí výrobky z obou skupin.

4. Směrnice o rádiových zařízeních
Směrnice o rádiových zařízeních zahrnuje všechna zařízení, která za účelem rádiové komunikace a/nebo rádiové lokalizace vysílají v souladu se svým určením rádiové vlny. Mezi základní bezpečnostní požadavky patří ochrana zdraví lidí a domácích a užitkových zvířat a také elektrická bezpečnost ve smyslu směrnice o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, avšak bez omezení hodnoty napětí. Dále musejí být splněny cíle ochrany z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě a musí být zajištěno efektivní a hospodárné využívání rádiových frekvencí. U výrobků WAGO, na které se vztahuje směrnice o rádiových zařízeních, je v ES prohlášení o shodě v souladu s právními předpisy uvedena pouze směrnice o rádiových zařízeních, protože směrnici o zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě musejí plnit implicitně.

5. Nařízení o stavebních výrobcích
Nařízení o stavebních výrobcích požaduje, aby stavební díla byla navrhována a zhotovována tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost lidí, majetku a zvířat a byly zohledněny potřeby v oblasti ochrany životního prostředí. Jako stavební výrobky jsou v ní definovány výrobky nebo stavební sady, které jsou vyráběny za účelem trvalého zabudování do stavebních děl a které v míře, jež stojí za zmínku, přispívají ke splnění základních požadavků na toto stavební dílo.
Výrobky z oblasti všeobecné instalační techniky nepředstavují podle jednomyslného názoru německého elektroprůmyslu a také společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG takové stavební výrobky, a této směrnici tudíž nepodléhají.

6. Směrnice o strojních zařízeních
Směrnice o strojních zařízeních platí pro (úplné i neúplné) stroje, které k plnění své funkce nepoužívají přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, a také pro bezpečnostní komponenty těchto strojů.
Výrobky WAGO proto zpravidla nespadají do působnosti této směrnice.
Výrobci strojů nebo zařízení musejí na základě této směrnice ve svých strojích a zařízeních používat bezpečné produkty a součásti. Použití výrobků WAGO, které odpovídají aktuálním normám, usnadňuje výrobu a bezpečný provoz v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.

Význam značky CE pro výrobky WAGO
Na různé výrobky WAGO se vztahuje jedna, více nebo žádná ze směrnic WAGO. Pokud se na ně nevztahuje žádná ze směrnic, výrobek není (v souladu s příslušnými právními předpisy) opatřený značkou CE. Dále pro něj není třeba vystavovat prohlášení o shodě. Veškeré ostatní výrobky jsou opatřené značkou CE, která je umístěna buď přímo na výrobku, nebo na jeho obalu či v dokumentaci, která je jeho součástí. Dále pro ně vystavujeme, resp. zákazníkům zpřístupňujeme prohlášení o shodě.
Je-li to možné, v datových listech technicky bezvadných výrobků odkazujeme v souladu s předpisy platnými pro výrobky neopatřené značkou CE na normy, které byly použity při vývoji a typových a funkčních zkouškách.

Normy IEC/EN

Doplňkové informace o normách, které platí pro výrobky značky WAGO, najdete v tomto souboru PDF:

Zkoušky a zkušební metody podle norem IEC/EN

Pro každý z našich výrobků, od konektorů až po řadové svorky, existují vlastní specifické zkušební předpisy.

Následující části s nejdůležitějšími zkouškami se omezují na popis zkušební metody a vysvětlení účelu zkoušky.

Mechanické testy
Výrobky WAGO vyvíjíme a vyrábíme tak, aby bez poškození odolaly mechanickému namáhání, ke kterému dochází při jejich používání. To dokazují následující zkoušky, které jsou z části předepsány v příslušných normách:

 • Připojitelnost všech vodičů uvedených v datovém listě
 • Tahová zkouška prováděná na připojených vodičích (podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Zkouška rázem podle IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (drážní aplikace)
 • Vibrační zkouška (podle IEC/EN 60068-2-6; DNV GL [lodní doprava]; LR; EN 61373 [drážní aplikace])

Elektrické zkoušky
Všechny výrobky WAGO splňují požadavky následujících elektrických zkoušek:

 • Zkouška zahřívání podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Křivka proudové zatížitelnosti podle IEC/EN 60512-5-2
 • Zkouška úbytku napětí podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Zkouška krátkodobé odolnosti proti proudu (odolnost proti zkratu) podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Parametry izolace podle IEC/EN 60664-1
 • Zkouška dielektrické pevnosti pomocí stálého střídavého napětí podle IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Zkouška jmenovité rázové pevnosti podle IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • Stupně krytí elektrických zařízení podle IEC/EN 60529


Zkoušky materiálu
Výrobky WAGO splňují požadavky následujících zkoušek materiálu:

 • Zkouška plamenem jehlového hořáku podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Zkouška žhavou smyčkou podle IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Klimatické zkoušky
Následující testy zjišťují chování výrobků v agresivním prostředí. Mimořádně často vznikající atmosféry, které mohou ovlivnit dlouhodobou stálost kontaktních míst, jsou za účelem klimatických testů reprodukovány v klimatizačních komorách. Všechny výrobky WAGO splňují požadavky následujících klimatických zkoušek:

 • Namáhání změnou teploty podle IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Průmyslová atmosféra podle EN ISO 6988, IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Solná mlha podle IEC/EN 60068-2-11, DNV GL (lodní doprava); LR
 • Rychlá změna teploty podle IEC/EN 60068-2-14
 • Vlhké teplo, cyklické (cyklus 12 + 12 hodin) podle IEC/EN 60068-2-30; DNV GL, LR (lodní doprava)

Co se skrývá uvnitř? Co s tím?

Rádi vám prozradíme, které materiály používáme v našich výrobcích a na co je třeba dávat pozor, chcete-li k našim pružinovým svorkám připojovat plné hliníkové vodiče.

Doporučujeme přečíst

Související témata a služby

Ke stažení

Certifikáty a atesty

Pečlivě vyrobené, otestované a schválené: Výrobky značky WAGO jsou certifikovány pro použití v nejrůznějších oblastech a odvětvích po celém světě. Zde si můžete stáhnout příslušné certifikáty.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Ke stažení

Katalogy

Stáhněte si naše katalogy. Kromě toho, že si i bez připojení k internetu zachováte dokonalý přehled o všech našich produktech, budete mít zároveň vše stále po ruce.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další informace o nás

Zákaznický servis

Support for You

From dedicated personnel, seminars and trade shows, to certificates and product information, to returns: WAGO rapidly provides expert support – contact us.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Produkty

Poznejte produkty WAGO

Inovační potenciál, odvaha, vytrvalost a vynalézavost našich inženýrů vedly k systémovým změnám, které ještě zdaleka nejsou u konce. To WAGO znovu a znovu dokazuje svými novými produkty.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg