News
Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

1. Principiële bepalingen

1.1 Elk gebruik van deze door WAGO GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen ("WAGO") aangeboden websites (hierna "WAGO-website") is voor alle geregistreerde gebruikers uitsluitend op basis van deze voorwaarden toegestaan. Door de aanvaarding van het gebruik van de website, uiterlijk echter bij registratie, wordt de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm door de gebruiker geaccepteerd. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door verdere voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten worden aangevuld, gewijzigd of vervangen. Indien de gebruiker een commerciële of freelance taak uitvoert of voor een overheidslichaam werkt, is § 312i Par. 1 S.1 Nr. 1-3 van het burgerlijk wetboek niet van toepassing.

1.2 WAGO houdt op de WAGO-website, vrijblijvende en zonder aanspraak op volledigheid, bepaalde informatie en software evt. tezamen met documentatie, beschikbaar voor aanvraag of download. WAGO is gerechtigd om de werking van de WAGO-website op elk moment geheel of deels in te stellen of de inhoud te wijzigen. Vanwege de gesteldheid van het internet en van computersystemen aanvaardt WAGO geen verantwoordelijkheid voor de ononderbroken beschikbaarheid van de WAGO-website Sommige pagina's van de WAGO-website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. WAGO behoudt het recht ook voor de huidige toegankelijke websites een registratieplicht op te stellen. Toegang tot deze pagina's is in het belang van bedrijfsbeveiliging alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. WAGO is te allen tijde gerechtigd, om de toegangsautorisatie na steeds mogelijke opzegging door blokkering van de toegangsgegevens te beëindigen, voor zover dit niet in tegenstrijd staat met andere overeenkomsten met de gebruiker. Een aankondiging aan de zijde van WAGO kan in het bijzonder plaatsvinden, indien de gebruiker voor registratie incorrecte gegevens geeft gebruikt, deze voorwaarden of zijn zorgvuldigheidsplichten betreffende de omgang met de toegangsgegevens heeft verworpen, het toepasselijke recht bij de toegang tot of het gebruik van de WAGO-website heeft verworpen of deze gedurende een langere periode niet meer heeft gebruikt.

1.3 Na registratie ontvant de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord (hierna ook wel "Gebruikersgegevens" genoemd). Bij eerste toegang zal de gebruiker het door WAGO verstrekte wachtwoord in een wachtwoord wijzigen, dat alleen aan hem bekend is. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn toestemming voor gegevensverwerking bekijken, wijzigen of indien nodig intrekken of uitbreiden. De gebruiker zorgt ervoor, dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle onder de gebruikersgegevens uitgevoerde bestellingen en andere activiteiten.

In zoverre de gebruiker er kennis van heeft dat derden de gebruikersgegevens abusief gebruiken, is de gebruiker verplicht om WAGO hier schriftelijk, evt. per e-mail aan datenschutz@wago.com over te informereren. Na binnenkomst van de mededeling zal WAGO te toegang tot het wachtwoordbeveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens blokkeren. De opheffing van de blokkering is pas na speciaal verzoek van de gebruiker aan WAGO of na een nieuwe registratie mogelijk.

1.4 De gebruiker kan op elk moment schriftelijk de verwijdering van zijn registratie verlangen, indien de verwijdering de afwikkeling van lopende overeenkomstbepalingen niet in de weg staat. WAGO zal in dit geval de gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker verwijderen, zodra deze niet meer nodig zijn.

Voor het gebruik van de WAGO-website zijn bovendien het Privacybeleid en de Cookierichtlijnen van toepassing.

2. Speciale voorschriften

2.1Bij gebruik van de WAGO-website mag de gebruiker (i) personen, met name minderjarigen, niet schaden of hun persoonlijke rechten schenden. (ii) met zijn gedrag op de goede zeden inbreken, (iii) intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schade toevoegen, (iv) inhoud die virussen bevat, zogenaamde Trojaanse paarden, of andere software-beschadigende programmering doorgeven; (v) hyperlinks of inhouden invoeren, opslaan of verzenden, waaraan hij niet is geautoriseerd, met name als deze hyperlinks of inhouden de geheimhoudingsplicht schenden of onwettig zijn, (vi) of advertenties of ongevraagde e-mails (de zogenaamde "spam") of valse waarschuwingen over virussen , storingen en dergelijke verbreiden of ter deelname aan prijsspellen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties verzoeken.

2.2 De WAGO-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. WAGO aanvaardt voor de inhoud van deze websites geen verantwoordelijkheid en is ook niet met deze websites en hun inhoud geworteld, aangezien WAGO geen controle heeft over de gekoppelde informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

2.3 Indien informatie, software of documentatie kosteloos wordt aangeboden, is aansprakelijkheid voor materiële en wetteljke schade betreffende de informatie, software of documentatie, vooral betreffende correctheid, vrijheid van fouten, vrijheid van eigendoms- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid – uitgezonderd bij opzet of bedrog – uitgesloten.

2.4De informatie op de WAGO-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die in afzonderlijke gevallen (bijv. als gevolg van productwijzigingen) mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom in het individuele geval bij aankoop worden overeengekomen. Hoewel WAGO altijd poogt, de WAGO-website virusvrij te houden, garandeert WAGO geen virusvrije werking. De gebruiker gaat met het gebruik van de WAGO-website akkoort met het gebruik op eigen oordeel en op eigen risico, waarbij de gebruiker zelf veiligheidsmaatregelen tegen virussen dient te nemen. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, zal de gebruiker adequate beveiliging en antivirusbescherming voor zijn eigen bescherming bieden alsook om virussen op de WAGO-website te voorkomen.

2.5 De aansprakelijkheid van WAGO is beschreven in de voorwaarden 2.2 tot 2.4 van deze bepalingen. Voor de rest is elke aansprakelijkheid door WAGO uitgesloten, in zoverre dit bijv. niet conform de productaansprakelijkheidswetgeving verplicht is gesteld. De vervanging bij schade vanwege het niet naleven van wezenlijke overeengekomen verplichtingen is echter beperkt tot de standaard overeengekomen, voorzienbare schade, in zoverre er geen opzet of grove nalatigheid van toepassing is.

3. Aanhouden van de exportcontrolebepalingen

3.1 De uitvoer van bepaalde informatie, software en documentatie kan – bijv op basis van het type of hun gebruiksdoeleinden of eindgebruik – onderhevig zijn aan een goedkeuringsplicht. De door WAGO op de WAGO-website aangeboden informatie en software zijn alleen voor gebruikers in de landen en voor personen, organisaties, verenigingen bedoeld, die de desbetreffende geldige exportcontrolebepalingen, specifiek ook wat betreft de gebruiksdoeleinden, aanhouden en die niet op de sanctielijst van de Europese Gemeenschap of de Verenigde Naties zijn vermeld, d.w.z. waartegen er geen embargo bestaat.

3.2 De gebruiker is verplicht om bij gebruik van de WAGO-website evenals bij het overdragen van de door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie aan derden of door het aanbieden van overige wetenschappelijke bronnen in samenhang met de door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie, alle toepasselijke nationale, Europese en Amerikaanse exportcontrolevoorschriften, inclusief alle Europese of Amerikaanse sanctielijsten (gezamenlijk: exportcontrolevoorschriften) in acht te nemen en aan te houden. In elk geval dient deze bij een dergelijke overdracht de (her-) exportcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika in acht te nemen, waarbij de kennisverplichting bij de gebruiker ligt.

3.3 De gebruiker wordt erop gewezen, dat de exportvoorschriften ook dan gelden, als de informatie via een communicatienetwerk (bijv. per e-mail of bestandsoverdracht) in het buitenland wordt overgedragen.

3.4 De gebruiker moet voor een dergelijke overdracht specifiek controleren em door geschikte maatregelen garanderen dat

- dergelijke door WAGO aangeboden informatie, software en documentatie niet voor verboden resp. vergunningsverplichte, uitrustingsrelevante, kern- of wapentechnisch gebruik bedoeld zijn, indien er anders bepaalde noodzakelijke vergunningen benodigd zijn;
- de regelingen van alle desbetreffende sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende het handelsverkeer met daar genoemde bedrijfen, personen of organisaties dient te worden aangehouden.

3.5 Indien voor de uitvoer van exportcontrole verplicht door autoriteiten of door WAGO, zal de gebruiker WAGO conform de overeenkomstige veroderning direct alle informatie over de eindontvangers, het eindgebruik en de gebruiksdoeleinden van de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie evenals de daartoe geldende exportcontrolebeperkingen beschikbaar stellen.

3.6 De gebruiker stelt WAGO volledig vrij van alle aanspraken, die door autoriteiten of overige derden ten opzichte van WAGO vanwege het niet in acht nemen van de hiervoor vermelde verplichtingen betreffende de exportcontrole door de gebruiker worden geclaimd, en is verplicht tot vervanging van alle hiermee samenhangende schade en toepassingen voor WAGO, en de gebruiker is verantwoordelijk voor de schending van deze verplichting. Een omkering van de bewijslast is hiermee niet van toepassing.

3.7 De toegang tot informatie, software en documentatie op de WAGO-website mag alleen plaatsvinden, als dit aan de hierboven genoemde controle en garantie voldoet en er geen beperkingen op basis van de nationale of internationale voorschriften van de buitenlandse handelswetgeving evenals geen embargo's en/of overige sancties van toepassing zijn; anders is WAGO niet verplicht tot enige aansprakelijkheid.

4. Landspecifieke regelingen

4.1 De afzonderlijke pagina's van de WAGO-website worden door WAGO GmbH & Co. KG en/of haar dochterondernemingen bediend en verantwoord. De pagina's houden rekening met de vereisten van het land, waarin de verantwoordelijke onderneming zich bevindt. WAGO aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor, dat informatie, software en/of documentatie van de WAGO-website op locaties buiten het betreffende land mogen worden opgehaald of gedownload.

4.2 Als gebruikers de WAGO-website van buiten het land bezoeken, zijn zij als enige verantwoordelijk voor het naleven van de relevante nationale voorschriften. De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de WAGO-website vanuit landen, waar deze toegang onwettig is, is niet toegestaan. In dit geval, en als de gebruiker zakelijke relaties wil aangaan met WAGO, moet de gebruiker contact opnemen met vertegenwoordigers van WAGO in het betreffende land.

5. Toepasselijk recht

Hier geldt het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-aankooprecht evenals de collisieregels van het internationale privaatrecht.