Informatie

Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

Principiële gegevens met betrekking tot de gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. De primaire bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren, welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (art. 12 en art. 13 DSGVO.)

We zijn gebaseerd op de vanaf van 25.05.2018 geldige Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO, VO EU 2016/679) en de nieuwe Federale Wet over de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG). Met de eenvoudige quote van een verordening willen uitdrukken, op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is, moeten persoonlijke gegevens in het desbetreffende proces worden verwerkt.

Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefoon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
E-mail: info@wago.com

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen (dienstverleners), zijn door ons contractueel tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften inzake de gegevensbescherming verplicht.

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. persoonlijke gegevens zijn volgens de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) alle persoonlijke of zakelijke gegevens over een natuurlijk persoon. De DSGVO definieert "persoonlijke gegevens" bovendien als alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijk beschouwd, die direct of indirect, vooral door middel van toewijzing van een kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, standplaats of online kenmerk kan worden vastgesteld.

Zo ver in dit document of uit andere omstandigheden niet te herkennen, zien wij ons niet in staat, u te kunnen identificeren.

Wij en onze contractuele partners beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongewenste toegang, verlies, gebruik of openbaring en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie zich in een beveiligde en gecontroleerde omgeving bevindt, waardoor de ongewenste toegang en verlies en openbaring worden voorkomen.

Als de verwerking namens ons wordt uitgevoerd, werken we alleen met verwerkingsverantwoordelijken die voldoende waarborgen bieden dat geschikte technische en organisatorische maatregelen zo worden uitgevoerd, dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 van de DSGVO en de bescherming van uw rechten garandeert.

Als wij samen met een of meer contractuele partners de doeleinden en de middelen van verwerking bepalen, wijzen wij ons overeenkomstig artikel 26 DSGVO aan als gezamenlijk verantwoordelijken. Daartoe bepalen we gezamenlijk in een overeenkomst, welke contractpartner aan welke verplichting onder de DSGVO moet voldoen.

In ons bedrijf zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om de wettelijke eisen van de BDSG evenals de DSGVO door ons bedrijf te garanderen en uw gegevens tegen beschadiging, aantasting, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen.

Om onnodige hoeveelheden gegevens te vermijden, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen, in zoverre dit in het kader van ons dienstenaanbod noodzakelijk is.

U kunt de door ons verwerkte persoonsgegevens te allen tijde en zonder opgaaf van redenen kosteloos inzien. U heeft conform art. 15 DSGVO, §§ 34 BDSG het recht om deze persoonlijke gegevens evenals informatie over de verwerking van uw gegevens in te zien.

In het kader van uw wettelijke claims conform art. 16, art. 17 DSGVO, §35 BDSG kunt u uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens gebeurt, indien de wettelijke bewaringsplichten dit niet verbieden en indien u in schriftelijke of tekstvorm om verwijdering van uw gegevens vraagt.

Bovendien heeft u het recht om onvolledige gegevens te complementeren en om de beperking van verwerking in de wettelijk geregelde gevallen, conform art. 18 DSGVO, te eisen, indien er geen sprake is van de correctheid van de persoonlijke gegevens.

U heeft conform art, 20 DSGVO verder het recht op data-overdracht voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking naar art. 6 lid 1 a) of b) DSGVO of art. 9 lid 2 a) DSGVO hebben verwezen. Bij het uitoefenen van het recht op data-overdracht heeft u het recht om te eisen dat de persoonlijke gegevens direct vanaf de verantwoordelijke entiteit naar een andere verantwoordelijke entiteit worden overgedragen, in zoverre dit technisch mogelijk is.

Bovendien heeft u het recht, om uw eenmaal verleende toestemming aan ons op elk moment in overeenstemming met artikel 7 (3) DSGVO in te trekken. Dit heeft ten gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming baseerde, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten.

II. Doel, wettelijke basis en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u, als u gebruik maakt van onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Technisch gezien is het IP-adres dat door uw systeem wordt verzonden echter vereist, om de gegevens van onze website naar u over te zetten. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, bv. in het kader van uw registratie, hebben we eventueel uw persoonlijke gegevens nodig

Voor de verwerking van uw gegevens hebben we een rechts basis nodig. Een niet-limitatieve lijst van rechtsgrondslagen is te vinden in artikel 6 DSGVO. Volgens artikel 6 is DSGVO is verwerking toegestaan als:

  • U heeft ons toestemming voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO) heeft gegeven;
  • de verwerking voor de nakoming van een contract diens contractuele partij de betrokken persoon is, noodzakelijk wordt. Dit geldt ook voor precontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op verzoek van de betrokken persoon (artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO);
  • de verwerking noodzakelijk is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO):
  • de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon. Dit kan een zeldzaam geval zijn, wanneer een betrokken persoon ernstig gewond raakt en daarom zijn of haar persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar een arts (artikel 6, lid 1, onder d) DSGVO);
  • de verwerking noodzakelijk is, om de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereist, prevaleren (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO). Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen, gebaseerd, wanneer de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet vooropstaan. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening, dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld, wanneer de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DSGVO).

III. Verzamelen, opslaan van gegevens bij het bezoeken van onze website, zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij uw volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen we u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website aan u wordt getoond (art.6 lid 1 b) en f) DSGVO). Boven de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens uit, wordt het volledige IP-adres slechts twee dagen bewaard om ons te beschermen tegen aanvallen op onze IT, bv. om een blokkering van IP-adressen en, indien nodig, een strafrechtelijke vervolging (artikel 6 lid 1 f) van de DSGVO) te kunnen starten.

Wij slaan datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht en de site, van waar uit u onze website heeft opgeroepen op. We zullen geen andere persoonlijke gegevens opslaan tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons gevraagd om u als volgt te informeren:

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Google Analytics gebruikt de cookies die worden weergegeven in onze Cookie-richtlijn, die een analyse van uw gebruik van onze websites en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, aanvraagdatum en -tijd en verwijzings-URL, over uw gebruik van deze webpagina's en online-aanbiedingen, worden in onze opdracht naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met de geactiveerde IP-anonimiseringsuitbreiding "_anonymizeIp()“. Dat betekent dat de IP-adressen die tevoren naar Google aan de in de EU staande servers worden overgebracht, gekort en verder verwerkt worden, om een directe personenrelatie over het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een service van Google in de VS overgebracht en pas daar ingekort.

We gebruiken deze informatie om website bezoeken te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren (artikel 6 lid 1 b) en f) DSGVO). Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Verdere informaties over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en oppositiemogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websitesof apps van onze partners“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden“), http://www.google.de/settings/ads („Informatie beheren die Google gebruikt om uw reclame te laten zien“) en http://www.google.com/ads/preferences/ („Bepaal welke reclame Google u toont“).

U heeft recht tot herroeping en u kunt de installatie en opslag van cookies voor Google Analytics door een overeenkomstige instelling in uw browser voorkomen. Details hieromtrent zijn te vinden in de hulp van uw browser. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verkregen gegevens en het gebruik van aan het online aanbod gerelateerde gegevens door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door via de volgende Link de beschikbare browser plug-in van Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.

Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics kan met deze browser plug-in op elk moment, ook in de toekomst, worden herroepen.

Verder maken we gebruik van Google Optimize. Google Optimize is een service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google"). We gebruiken de Google Optimize-service om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en inhoud voor een percentage van onze gebruikers te gebruiken en om de gebruiksverandering statistisch te evalueren. Google Optimize is een subservice van Google Analytics (zie sectie Google Analytics). U kunt bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website - met name uw IP-adres - evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het onder de volgende Link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: www.tools.google.com

Wij gebruiken als AdWords-klant verder het „Google Conversion Tracking“, een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Hierbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer gezet ("Conversie-cookie"), wanneer u via een Google-advertentie onze website heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw pad op het internet bij opeenvolgende bezoeken aan verschillende websites te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversie-cookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Wij krijgen zo gebruiksstatistieken over die gebruikers, die via een Google-advertentie naar onze website gaan en kunnen zo bepalen welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema zijn verschenen (art. 6 lid 1 f) DSGVO).

Wij als AdWords-klant ervaren het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een van een conversion-tracking-tag voorziene site. We ontvangen echter geen informatie, waarmee zich gebruikers persoonlijk laten identificeren. Als u niet aan het Tracking-proces wilt deelnemen, kunt u hiervoor de noodzakelijke instelling van een cookie weigeren - via de instelling van uw browser, die het automatisch instellen van cookies in het algemeen deactiveert. U heeft het recht tot herroeping en u kunt de installatie van de cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen, zodat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. Details hieromtrent zijn te vinden in de hulp van uw browser. De overeenkomstige cookienamen kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

Hier vindt u de Privacyverklaring van Google (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online-services al hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. De weergave van reclame geschiedt door inzet van cookies, die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit aantal registreert websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Deze gegevens worden door Google dienst- en apparaatomvattend samengevoegd. Op basis van de informatie, die vanuit het gebruik van de apparaten kan worden afgeleid, kunnen er aan u advertenties worden getoond. Conform bepaalde gegevens verzamelt en slaat Google bij dit proces geen persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website op. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen over WAGO-producten en op interesses gebaseerde reclame voor WAGO-producten worden gebruikt (weergave reclame-inlassingen passend bij eerder bezochte WAGO-websites) (artikel 6 lid 1 f) DSGVO).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.de/settings/ads te openen en de instellingen aan te passen. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen, door naar de deactiveringspagina van Network Advertising Initiative te gaan. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Google Remarketing-cookies kunnen ook worden voorkomen door een instelling in uw browser in te stellen. Details hieromtrent zijn te vinden in de hulp van uw browser. De overeenkomstige cookienamen kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

De Privacyverklaring van Google kunt u inzien onder http://www.google.com/privacy/ads/.

Deze website gebruikt de "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing van de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“), waarmee verkochte website-tags via een interface kunnen worden beheerd. De tool "Tag Manager" zekf (die de tags impementeert) is een cookieloos domein en registreert geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt alleen voor het doorsturen van gegevens en activering van andere tags, die onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft dit voor alle Tracking-Tags bestaan, die met de "Google Tag Manager" zijn geïmplementeerd.

We gebruiken op de website Google Maps-kaarten, om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd, om de benodigde functies te laden en mapgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben hier geen controle over en ontvangen geen informatie van Google over het feit, of u kaartinformatie heeft uitgewisseld tijdens het bezoeken van onze site. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie levert of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser, enz., opslaat en evalueert. De Google-privacyverklaring (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) is ook voor Google Maps van toepassing. We wijzen er met name op dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: apparaatgerelateerde informatie, IP-adres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (kunnen in uw browserinstellingen worden geblokkeerd, zie hierboven), locatiegerelateerde informatie. Google kan de gegevens aan andere informatie over u koppelen en de via de diensten verzamelde informatie gebruiken om aan Google-services te leveren, om te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en haar gebruikers te beschermen. Google gebruikt deze informatie ook, om u op maat gemaakte inhoud te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, verbetert Google uw algehele gebruikerservaring en kwaliteit van Google-services. Met Google kunt u bijvoorbeeld de taalvoorkeur opslaan om services in de door u gewenste taal weer te geven. Google vraagt om uw toestemming voordat Google informatie gebruikt voor andere doeleinden, dan die worden vermeld in het Google-privacybeleid van Google. Met uw toestemming, voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen, deelt Google ook gegevens met derden. U kunt ook privacygerelateerde instellingen op Google wijzigen, wanneer u zich daar aanmeldt. Google heeft ook verschillende zelfreguleringsverplichtingen, waaronder de EU-US Privacy Shield-overeenkomst en behandelt klachten.

Deze website gebruikt de marketing-functie „LinkedIn Insight-Tag“ der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“). Telkens wanneer u een van onze pagina's met LinkedIn-functies bezoekt, wordt een verbinding met LinkedIn-servers opgebouwd. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. De actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website in geanonimiseerde vorm te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk LinkedIn en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("LInekedIn-ads") te presenteren. Hiervoor is LinkedIn Insight-tag opgenomen op deze webpagina, die verbinding maakt met de LinkedIn-server als u deze webpagina bezoekt en parallel bent ingelogd met uw LinkedIn-account. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is art. 6 lid 1 f) DSGVO. In het Privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Als u bent ingelogd op LinkedIn, kunt u de gegevensverzameling altijd uitschakelen onder de volgende Link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik alstublieft op deze Link, om de registratie door Facebook binnen deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw deze link aanklikken.

Deze website gebruikt de marketing-functie „LinkedIn Insight-Tag“ der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“). Telkens wanneer u een van onze pagina's met LinkedIn-functies bezoekt, wordt een verbinding met LinkedIn-servers opgebouwd. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. De actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website in geanonimiseerde vorm te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk LinkedIn en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("LInekedIn-ads") te presenteren. Hiervoor is LinkedIn Insight-tag opgenomen op deze webpagina, die verbinding maakt met de LinkedIn-server als u deze webpagina bezoekt en parallel bent ingelogd met uw LinkedIn-account. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is art. 6 lid 1 f) DSGVO. In het Privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Als u bent ingelogd op LinkedIn, kunt u de gegevensverzameling altijd uitschakelen onder de volgende Link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik alstublieft op deze Link, om de registratie door LinkedIn binnen deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw deze link aanklikken.

Wij gebruiken de webanalysedienst van de Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). Om de CrazyEgg-service te bieden, kan Crazy Egg informatie verzamelen (eerder gebruikte webpagina, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, formaat browservenster, datum, kliktijd, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) onder gebruik van cookies voor analyse en observatie. Via directe communicatie tussen uw browser en de Crazy Egg-servers, wordt deze informatie verzonden via uw IP-adres. De gegevens worden gebruikt om gebruikersgedrag in groepen te analyseren, nooit individueel, op onze website om hieruit mogelijkheden ter optimalisering te verkrijgen. De evaluatie van de gegevens gebeurt handmatig met onregelmatige tussenpozen, maximaal 1 jaar in het verleden. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Conform verklaringen van Crazy Egg worden door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies geen persoonlijke gegevens van u verzameld, verwerkt of gebruikt. Er worden alleen gebruiksprofielen met gebruik van pseudoniemen opgesteld. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet samengebracht met echte gegevens van u. Deze gegevens worden verzameld om de frequentie van bekeken pagina's en klikken visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoekduur, locatie omvatten. De resulterende resultaten worden verwerkt in rapporten die we gebruiken om de site te optimaliseren.

Klik alstublieft op deze link, om de registratie door Crazy Egg binnen deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw deze link aanklikken.

Het Privacybeleid van Crazy Egg kunt u vinden onder https://www.crazyegg.com/privacy.

Onze website gebruikt Conversion-Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer gezet, wanneer u via een Microsoft-Bing-Advertentie onze website heeft bereikt. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en een eerder bepaalde doelsite (Conversie-site) heeft bereikt. Wij ontvangen daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en die naar een Conversie-site zijn doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, kunt u ook de hiervoor noodzakelijk ingestelde cookies weigeren - via de instelling van uw browser, waarbij het automatisch instellen van cookies in het algemeen wordt gedeactiveerd. Meer informatie over de Privacyverklaring en de ingestelde cookies bij Microsoft Bing kunt u vinden op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Klik alstublieft op deze link, om de registratie door Microsoft Bing Ads binnen deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw deze link aanklikken.

Op onze website worden door middel van diensten van AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), een bedrijf conform het vennootschapsrecht van Delaware, gevestigd in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, VS, gegevens in geanonimiseerde vorm voor analyse en continue verbetering van ons webaanbod verzameld en verder verwerkt. Dit gebeurt door gebruik van cookies. Door middel van de analyse van verzamelde en overgedragen gegevens kan AppDynamics prestatie-relevante zwakke plekken in onze website ontdekken en weergeven. De weergave is vooral gerelateerd aan de analyse van systeeminterne problemen, zodat deze vroegtijdig herkend en opgelost kunnen worden en de stabiliteit van onze website kan worden gegarandeerd.

AppDynamics is door ons zo geconfigureerd, dat er als standaard geen persoonlijke gegevens (ook geen geanonimiseerde IP-adressen) geregistreerd en opgeslagen worden. Voor de controle van prestatie-relevante zwakke plekken worden door WAGO alleen gegevens gebruikt die geen persoonsgerelateerde gegevens bevatten.

Voor online-enquêtes maken wij gebruik van de diensten van Netigate Deutschland GmbH, Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main. We hebben deze provider zorgvuldig gekozen en overeenkomstig artikel 28 DSGVO belast.

De deelname aan enquêtes gebeurt op een puur vrijwillige basis. Netigate verwerkt de informatie van gebruikers uitsluitend voor de doeleinden van onderzoeken namens ons en slaat deze op, als er geen persoonlijke gegevens, zoals namen of e-mailadressen, worden opgevraagd, geanonimiseerd, d.w.z. vooral zonder het IP-adres van de gebruikers.

Zo wordt in anonieme enquêtes geen informatie opgeslagen die conclusies kan trekken over de deelnemers aan de enquête. Alleen de datum en tijd van uw deelname worden opgeslagen.

Persoonlijke gegevens die u tijdens het antwoorden verstrekt, worden als vrijwillig beschouwd en worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit expliciet wordt vermeld in de enquête-beschrijving of als u hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Als de enquête ook om persoonlijke gegevens vraagt (bv. naam, adres, bedrijf, enz.), wijzen we in de enquête erop dat dit aanvullende, vrijwillige informatie is, die we verzamelen en gebruiken.

In het geval van enquêtes waarin persoonsgegevens als essentiële onderdelen van de enquête worden gevraagd, met name in onderzoeken over klanttevredenheid en geïndividualiseerde enquêtes en ondervragingen, wordt de daar gegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de snelheid en optimalisatie van ons online-aanbod en onze klantenservice (Art. 6 lid 1 f DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat (art. 6 lid 1 b DSGVO).

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht van herroeping met betrekking tot de ons via het ondervraging verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over gegevensbescherming op Netigate vindt u hier: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal

IV. Cookies bij het bezoek aan onze website

V. Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online-bestellingen niet worden voltooid, zodat via het online-systeem geen contracten kunnen worden afgesloten. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online-bestellen, prijzen en dergelijke, bieden we u ook een registratie met een eenvoudig mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook contact opnemen met ons verkoopteam met behulp van andere communicatiemiddelen.

Wij zullen de door u versterkte informatie bij de volledige registratie gebruiken om te verifiëren of u in aanmerking komt voor goederen in overeenstemming met onze klantcriteria. Wij slaan de gegevens, de testtijd en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en, indien nodig, om inspecties uit te voeren.

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken, om handmatig een keuring van de solventie uit te voeren, afhankelijk van het project. De keuring van solventie gebeurt niet op basis van een geautomatiseerde afzonderlijke beslissing van het winkelsysteem, maar gebeurt in opdracht van WAGO, hoofdzakelijk via de Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss, en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Deze informatiebureaus zullen uw gegevens gebruiken, om te controleren of u al in de database van informatiebureaus staat en bestaande gegevens bijvoorbeeld. met betrekking tot eerdere wanbetalingen of lopende contracten leveren. We verkrijgen zodoende informatie over uw eerder betalingsgedrag en over uw solventie. Wij gebruiken de informatie van de informatiebureaus alleen om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling, met name onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in het kader van artikel 6 lid 1 (f) DSGVO. In elk geval zullen wij u bij vooruitbetaling of op vertoon van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens die wij van de informatiebureaus ontvangen voor de duur van de zakelijke relatie om vragen aan de informatiebureaus te verminderen.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie volgens artikel 6 lid1 b) en f) DSGVO. De informatiebureaus zullen op basis van artikel 6 lid1 f) DSGVO in combinatie met § 31 BDSG opereren.

Bij het aanmelden worden uw aanmeldgegevens vergeleken met de toegangsgegevens die zijn opgeslagen in onze database. Alleen in het geval van mislukte aanmeldingen slaan we dit op in uw gebruikersaccount om het account na vijf mislukte pogingen te blokkeren, om ongeoorloofde toegangspogingen te voorkomen en om u en ons tegen poging tot fraude te beschermen (artikel 6 lid 1 a), b) en f) DSGVO).

Als u goederen in het winkelmandje of op de merklijst plaatst, wordt dit gezien als een uitnodiging voor u om een gepaste opslag op onze systemen uit te voeren. Wij slaan de ingevoegde goederen en hoeveelheden op in de account om aan uw opslagverzoek te voldoen en om u bij een nieuwe aanmelding te kunnen voorzien van het winkelmandje of de merklijst, zodat wij u op een eenvoudige manier een verscheidenheid aan goederen op het juiste moment kunnen bestellen (art. 6 lid 1 b), f) DSGVO). Het winkelmandje blijft opgeslagen totdat de bestelling is geplaatst, uiterlijk 2 jaar na de laatste wijziging. De merk- en vergelijkingslijsten worden ook maximaal 2 jaar na de laatste wijziging opgeslagen, maar zijn voorheen slechts zolang aan uw browser toewijsbaar totdat u cookies wist of de browser of het apparaat wijzigt.

Voor zover wij prijzen aan u tonen, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze database te bepalen, u te tonen en deze voorwaarden mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 a), b) DSGVO).

In het kader van het bestelproces worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 b) DSGVO). Deze gegevens worden eerst alleen op korte termijn tussentijds op onze servers opgeslagen, om een reeks in verschillende stappen mogelijk te maken en worden alleen dan op lange termijn opgeslagen wanneer u de bestelling verstuurt. Daarnaast zullen we ook de gegevens invoeren die u via fax of telefoon doorgeeft en als gegevens van een online-bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor de order- en serviceverwerking, voor de weergave van de ordervervolging evenals voor een historie in uw account, voor het vergemakkelijken van vervolgorders alsook voor het voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen (art. 6 lid 1 b), f) DSGVO).

Voor de afhandeling van de bestelling (art. 6 lid 1 b) DSGVO )kan het voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens en gegevens uit de bestelling aan andere bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een bank voor betalingsverwerking of een logistieke partner om de goederen naar u te verzenden. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

Bij gebruik van contactformulieren wordt, vanwege onze zwaarwegende belangen betreffende de snelheid evenals de optimalisatie van ons online aanbod en onze klantenservice, de daar opgegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of wanneer hieruit een contractuele verhouding zou voortvloeien, voor het ontstaan en uitvoeren van de contractuele relatie (art. 6 lid 1 a), b) en f) DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan 2 jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht van herroeping met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als u zich met uw e-mailadres heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer voor de bij het aanmelden tot onze nieuwsbrief nader vermelde eigen reclamedoeleinden, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. (Mogelijkheid van herroeping; art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Als er geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, bevat onze nieuwsbrief alleen informatie van ons bedrijf over product-highlights, nieuwe producten, productactualiseringen en diensten, evenals speciale aanbiedingen en prijsspellen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en evenementendata. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en het beschreven proces.

Als aanbieder van online reclame in de e-mail-marketing gebruiken wij de software-oplossing "Evalanche" van de Duitse aanbieder SC Networks. De nieuwsbrief bevat een zog. "web-beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand, die bij het openen van de nieuwsbrief vanaf de server van SC Networks/Evalanche wordt opgevraagd. In het kader van dit verzoek worden vervolgens technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mail-client evenals ook uw IP-adres en het tijdstip van het verzoek verzameld. Deze informatie wordt allen voor technische verbetering van de diensten, aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun verzoeklocatie (die met behulp van het IP-adres kan worden bepaald) of de tijdstip van openen, gebruikt.

Tot de statistische verzameling behoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend, op welke links er wordt geklikt en of de aanbieding van de e-mail is geslaagd. Bovendien wordt de leesduur geregistreerd, die op basis van de doelgroep wordt vastgesteld. Deze informatie kan vanwege technische redenen wel aan de afzonderlijke nieuwsbrief-ontvangers worden toegewezen, het is echter wel niet ons streven, noch dat van SC Networks/Evalanche om afzonderlijke gebruikers te analyseren. De beoordelingen dienen ertoe om het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen zodat wij onze inhoud hieraan kunnen aanpassen of verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers kunnen verzenden.

Voor de documentatie betreffende de akkoordverklaring met de nieuwsbrief en om misbruik van uw gegevens te voorkomen, gebruiken wij het zog. Double-Opt-in-proces. Door dit proces garanderen wij dat de ontvangers van onze nieuwsbrief deze ook willen ontvangen. U ontvangt na de aanmelding een e-mail, waarin u gevraagd wordt om bevestiging van uw aanmelding bij de nieuwsbrief. Pas na deze bevestiging zullen wij u onze nieuwsbrief toesturen.

Het aanmelden bij de nieuwsbrief is in protocollen vastgelegd, om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hiertoe behoort tevens de opslag van het aanmeldings- en het bevestigingstijdstip evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook vastgelegd.

U kunt uw akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief op elk moment herroepen. De uitschrijving kan onder de Link in de newsletter of door schriftelijke mededeling aan WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Abteilung Digital: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden plaatsvinden. In geval van schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie weken na ontvangst bij ons geïmplementeerd.

De aanvaardingen in het versturen van de e-mailadressen gebeurt op basis van art. 6 lid 1 a), art. 7 DSGVO evenals § 7 lid 2 nr. 3 resp. lid 3 UWG. De uitvoering van statistische verzameling en analyses evenals het vastleggen van het aanmeldingsproces gebeuren op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 f) DSGVO. Onze belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk evenals veilig nieuwsbriefsysteem, dat voldoet aan onze commerciële belangen en tevens dient als o.a. directe reclame, maar ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor directe mail gebruiken, kunt u dit conform art. 21 DSGVO op elk moment herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wij bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een aanmeldingsbereik aan. U kunt zich daar aanmelden en de sollicitatie-assistent oproepen, die u door onze sollicitatieservice leidt. U moet ten minste de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en een gebruikersnaam. Voor het overige kunt u alle persoonlijke informatie verstrekken die u nuttig vindt voor de sollicitatie.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, om op grond van uw sollicitatie eventueel voor het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie de sollicitatie met het oog op de geschiktheid te toetsten en om persoonlijk contact met u op te nemen (art. 6 lid 1 a), b) DSGVO). Als de geadverteerde baan zich buiten de Europese Unie bevindt, zullen we uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan het betreffende land buiten de EU (art. 49 lid 1 b) DSGVO, wanneer voor het land geen adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45, lid 3 van de DSVGO of adequate waarborgen op grond van artikel 46 DSVGO voorhanden zijn).

In het geval dat uw sollicitatie op dit moment niet kan worden overwogen, heeft u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens in het aanmeldingsbereik te beheren. We bewaren en gebruiken uw aanmeldingsgegevens en de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve opties en toepassingsopties te bieden (artikel 6 lid 1 a), b) DSGVO ). Als u zich opnieuw aanmeldt, gebruiken we bovendien de gegevens uit uw vorige sollicitatie voor heroverweging (artikel 6 lid 1 a), b) DSGVO). 6 maanden na uw laatste aanmelding wordt het wisproces gestart. Dit begint met een bericht aan u over de aanstaande schrapping, waarvoor we uw e-mailadres gebruiken (artikel 6 lid 1 a), b) DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan en de verwerking van uw sollicitatiegegevens kunt u, met toekomstige werking, te allen tijde herroepen en in het aanmeldingsbereik kunt u bovendien iedere afzonderlijke sollicitatie beheren.

Als u niet akkoord gaat met onze online sollicitatieservice, kunt u uw sollicitatie ook via e-mail of op papier naar ons versturen. Deze sollicitaties zullen wij slechts eenmaal controleren (art. 6 lid 1 a), b) DSGVO).

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, zullen wij uw sollicitatiegegevens opnemen in het personeelsdossier en opslaan voor de duur van de arbeidsrelatie en ook buiten de wettelijke bewaartermijnen (artikel 6 lid 1 a, b DSGVO, § 26 lid 1 BDSG). We zullen u dan vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst nog eens informeren over ons specifieke gebruik van gegevens in de arbeidsrelatie.

VI. smartDesigner-projectering

We bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt zich daar aanmelden om uw eigen projecten op te slaan en voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. U moet ten minste de volgende informatie over uw persoon verstrekken: achternaam, voornaam, e-mail, bedrijf, adres (straat, postcode, stad), land, wachtwoord.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en orders van projecten uit de configurator die u heeft aangevraagd en bij vervaardigde projectdocumentatie (artikel 6 lid 1 b), f) DSGVO).

U kunt in uw browserinstellingen kiezen voor "Geen cookies accepteren" om het gebruik van cookies te weigeren. Gebruik van desmartDESIGNERs is in dit geval niet mogelijk.

Als u zich in de smartDESIGNER bovendien heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres ook via het accountbeheer en boven de prijsaanvragen, projectplanning en bestellingen die u heeft aangevraagd uit de configurator uit. Dit echter alleen voor de bij de aanmelding van de newsletter nader bepaalde, eigen reclamedoeleinden doeleinden totdat u zich afmeldt voor de newsletter (mogelijkheid van herroeping, artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). De regelingen van cijfer V. „Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen“ en daar het nr. 5 „Email-newsletter en overige directe reclame“ zijn van toepassing.

VII. Opslagperioden

Als bij de verzameling (bv. in het kader van een akkoordovereenkomst) geen uitdrukkelijke opslagperiode is aangegeven, worden persoonlijke gegevens gewist, in zoverre deze niet meet noodzakelijk zijn voor het vervullen van de doeleinden, tenzij de wettelijke bewaarplicht (bv. handels- en fiscale bewaringsplichten) het verwijderen verbieden.

VIII. Dataverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbare toegankelijke profielen in sociale netwerken.

Sociale netwerken zoals Facebook kunnen in de regel uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhouden (zoals Like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Door het bezoeken van onze social-media-aanwezigheden, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingsprocessen geactiveerd. En detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de operator van de social-media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent aangemeld of geen account heeft bij het desbetreffende social-media-portaal. In dit geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de social-media-portals gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen u op interesses gebaseerde advertenties in en buiten uw social-media-aanwezigheid worden getoond. Als u een account heeft bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame op alle apparaten worden weergegeven ,waarop u bent ingelogd of ingelogd was.

Houd er ook rekening mee, dat we niet alle verwerkingsprocessen op de social-media-portals kunnen nawerken. Afhankelijk van de provider kunnen daarom verdere verwerkingshandelingen door de exploitanten van de social-media-portals van worden uitgevoerd. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke social-media-portals.

Onze verschijningen op social-media zijn ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid in het internet te waarborgen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende wettelijke grondslagen die door de exploitanten van sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO).

Als u een van onze sociale media sites bezoekt (zoals Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het social-media-platform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. Uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, dataoverdracht en klacht) kunnen in principe tegenover ons alsook tegenover de exploitant van het desbetreffende social-media-portal (bijvoorbeeld Facebook) kenbaar worden gemaakt.

Houd er rekening mee, dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social-media-portals geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van social-media-portals. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

De gegevens die rechtstreeks via de aanwezigheid van sociale media door ons worden verzameld, worden van onze systemen verwijderd zodra het doel voor hun opslag is wegvalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag weg valt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaarplichten - blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de opslagtijd van uw gegevens die zijn opgeslagen door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden. Informeer voor meer details rechtstreeks bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid), zie hieronder).

We gebruiken geen automatisch geactiveerde sociale plug-ins (bv. IFrames) van sociale netwerken of platforms op onze website. Onze buttons naar sociale netwerken of platforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing, etc. zijn pure omleidingen (links), die verwijzen naar de respectieve pagina's van de provider. Als u op deze links klikt, wordt u omgeleid naar de pagina's van het respectieve sociale netwerk of platform. Er zijn dan de daar vermelde instructies aangaande het privacybeleid van toepassing. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie in overeenstemming met de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door hun desbetreffende aanbieders. Daarnaast hebben we zelf ook enige online-aanwezigheden in deze sociale netwerken of platforms, om de daar actieve gebruikers over onze producten en diensten te informeren en met hun te communiceren. Het hierachter staand reclamedoel is als een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 f) DSGVO te beschouwen. Hoewel WAGO geen toegang heeft tot deze profielgegevens die door de platforms worden verwerkt, is WAGO echter onder bepaalde omstandigheden door het gebruik van deze platforms medeverantwoordelijk wat de gegevensbescherming betreft.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw opt-out-opties, verwijzen wij u naar de volgende informatie:

Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. Aanbieder is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook heeft een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield en volgens het Swiss-US-Privacy-Shield.

We hebben een overeenkomst met Facebook over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum) afgesloten. Deze overeenkomst bepaalt voor welke dataverwerkingshandelingen wij resp. Facebook verantwoordelijk is, wanneer u onze Facebook pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u op Link inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende Link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Details ontleen tu aan de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out onder: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Wij beschikken over een profiel bij Twitter. Aanbieder is de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Twitter heeft een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield en volgens het Swiss-US-Privacy-Shield.

De privacyverklaring vindt u op: https://twitter.com/de/privacy, opt-out op: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Wij beschikken over een profiel bij YouTube. Aanbieder is de YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA vertegenwoordigd door: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Youtube heeft een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield en volgens het Swiss-US-Privacy-Shield.

De privacyverklaring vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Wij beschikken over een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn heeft een certificering volgens het EU-US Privacy Shield en volgens het Swiss-US Privacy Shield.

Het privacybeleid is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out op: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Xing

Wij beschikken over een profiel bij XING. Aanbieder is de XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Het privacybeleid is te vinden op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Opt-out op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

IX. Recht van herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde en zonder opgaaf van redenen herroepen en dit zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na een geslaagde herroeping mag WAGO uw persoonlijke gegevens alleen in zoveere verder verwerken, indien de verwerking op grond van andere rechtsgrondslagen of wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw herroeping kunt u naar de verantwoordelijke persoon sturen of naar het in het impressum genoemde contactadres. Voor zover technisch mogelijk, zullen we u ook herroepingsmogelijkheden in uw account aanbieden.

X. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Bij meer vragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, over deze privacyverklaring, over gegeven akkoordverklaring evenals de verwerking van uw persoonlijke gegevens of bij klachten over de gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar onze toezichthouder voor gegevensbescherming via:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co.

-TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING-

Hansastr. 27
32423 Minden
E-Mail: dataprotection@wago.com

Onafhankelijk van de bepalingen van deze privacyverklaring heeft u een in art. 13 lid 2 zin 1 d) DSGVO geregeld klachtenrecht bij de desbetreffende toezichthouder.

XI. Akkoordverklaring met de privacyverklaring, wijzigingen

Deze privacyverklaring is vanaf het tijdstip van publicatie op de website van WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG tot intrekking geldig.

Voor het gebruik van ons aanbod is de bevestiging en de akkoordverklaring met de privacyverklaring absoluut noodzakelijk.

Wij wijzen u erop dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming en inzake het gebruik van persoonlijke gegevens continu aan wijzigingen onderhevig zijn en dat de inhoud van deze privacyverklaring zo mogelijk aangepast kan worden. Als dit het geval is, zullen wij de wijzigingen in transparante vorm aangeven. Het verdient derhalve aanbeveling om zich regelmatig over wijzigingen van de wettelijke bepalingen en de handelswijze van ons bedrijf te informeren.