Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

Stand: 14-12-2021

I. Basisinformatie met betrekking tot de gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (artikel 12 en artikel 13 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Wij oriënteren ons hierbij aan de sinds 25 mei 2018 geldende Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO, VO EU 2016/679) en de nieuwe Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG). Met de eenvoudige quote van een verordening willen wij uitdrukken op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is indien persoonlijke gegevens in het desbetreffende proces worden verwerkt.

Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming:

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefoon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
E-mail: info@wago.com

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen (dienstverleners), zijn door ons contractueel tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de wettelijke bepalingen en voorschriften inzake de gegevensbescherming verplicht.

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn volgens de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) alle persoonlijke of zakelijke gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) definieert "persoonlijke gegevens" als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van de toewijzing van een kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online ID kan worden geïdentificeerd.

Voor zover niet herkenbaar in dit document of in andere bronnen, zien wij ons niet in staat u te identificeren.

Zowel wij als onze contractuele partners beschermen uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, gebruik of publicatie en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zich in een wettelijk voorgeschreven, gecontroleerde en veilige omgeving bevinden om onbevoegde toegang en verlies of publicatie te voorkomen.

Als de verwerking namens ons wordt uitgevoerd, werken wij uitsluitend met gegevensverwerkende bedrijven samen die in toereikende mate kunnen garanderen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zodanig worden genomen dat de verwerking in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

Als wij samen met één of meerdere contractuele partners de doelen en de middelen voor de verwerking vastleggen, verklaren wij onszelf overeenkomstig artikel 26 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) als medeverantwoordelijk. Daartoe leggen wij gezamenlijk in een overeenkomst vast welke contractuele partner aan welke verplichting in overeenstemming met de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) moet voldoen.

Ons bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om aan de wettelijke eisen van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) te voldoen alsmede om uw gegevens tegen beschadiging, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen.

Om onnodige hoeveelheden gegevens te vermijden, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is in het kader van ons dienstenaanbod.

U kunt de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te allen tijde en zonder opgaaf van redenen kosteloos inzien. In overeenstemming met artikel 15 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en § 34 van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) heeft u het recht om deze persoonlijke gegevens evenals informatie over de verwerking van uw gegevens in te zien.

In het kader van uw wettelijke claims conform artikel 16, artikel 17 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en § 35 van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) kunt u uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en u een schriftelijk verzoek tot verwijdering indient.

Bovendien heeft u het recht om onvolledige gegevens te laten complementeren en om een beperking van de verwerking in overeenstemming met wettelijk geregelde gevallen overeenkomstig artikel 18 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) te eisen indien de persoonlijke gegevens niet correct zijn.

Conform artikel 20 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) heeft u eveneens het recht op gegevensoverdracht, voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1 a), b) of artikel 9, lid 2 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) genoemd hebben. Bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdracht heeft u het recht om te eisen dat de persoonlijke gegevens direct door de verantwoordelijke instantie aan een andere verantwoordelijke instantie worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Bovendien heeft u conform artikel 7, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) het recht om uw eenmaal verleende toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer mogen voortzetten.

II. Doel, wettelijke grondslag en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u, als u gebruik maakt van onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. In technisch opzicht is het IP-adres, dat door uw systeem wordt verzonden, echter vereist om de gegevens van onze website aan u over te dragen. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, kunnen wij bijvoorbeeld in het kader van uw registratie om persoonlijke gegevens vragen om u persoonlijk te kunnen benaderen.

Voor de verwerking van uw gegevens hebben wij een wettelijke grondslag nodig. Een onvolledige lijst met wettelijke grondslagen kan worden geraadpleegd in artikel 6 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Conform artikel 6 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is de verwerking toegestaan als:

 • u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke doelen (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk wordt voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de contractuele partij de betrokken persoon is. Dit geldt ook voor precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokken personen worden genomen (artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO));
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (artikel 6, lid 1 c) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)):
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan het uitzonderlijke geval zijn als een betrokken persoon ernstig gewond raakt en zijn of haar persoonlijke gegevens bijvoorbeeld aan een arts worden doorgegeven (artikel 6, lid 1 d) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO));
 • de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde te beschermen, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon, waarvoor de bescherming van de persoonlijke gegevens vereist is, zwaarder wegen (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Op deze wettelijke grondslag zijn de verwerkingsprocessen gebaseerd waarop geen van de bovenstaande wettelijke grondslagen van toepassing is, als de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat deze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dit opzicht was de Europese wetgever van mening dat van een legitiem belang kan worden uitgegaan als de betrokken persoon een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is (overweging 47, lid 2 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

III. Verzamelen en opslaan van gegevens bij het bezoeken van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij uw volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen wij u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website kan worden weergegeven (artikel 6, lid 1 b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Aanvullend op de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens wordt het volledige IP-adres slechts gedurende twee (2) dagen opgeslagen om bij mogelijke aanvallen op onze ICT geschikte maatregelen te kunnen nemen, bijv. een blokkering van IP-adressen en indien nodig een strafrechtelijke vervolging (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Wij slaan zowel datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website als de site van waaruit u onze website heeft opgeroepen. Wij zullen geen andere persoonlijke gegevens opslaan tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons verzocht u als volgt te informeren:

Wij maken gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van de in onze cookierichtlijn weergegeven cookies, die een analyse van uw gebruik van onze website en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, datum en tijdstip van uw aanvraag, verwijzings-URL, uw gebruik van onze website en online aanbiedingen worden in opdracht van ons naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met de geactiveerde IP-extensie "_anonymizeIp()". Dat betekent dat IP-adressen die aan Google worden overgedragen van tevoren door Google aan servers in de Europese Unie overgedragen, gekort en verder verwerkt worden om een directe herleidbaarheid van personen via het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en pas daar ingekort.

Wij gebruiken deze informatie om websitebezoeken te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website op te stellen, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar wij onze website kunnen verbeteren (artikel 6, lid 1 b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Daarbij kunnen aan de hand van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld. Google kan deze informatie eventueel aan derden overdragen indien wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Aanvullende informatie over het gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-out-mogelijkheden kan worden geraadpleegd op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u reclame te laten zien") en http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bepaal welke reclame Google u laat zien").

U heeft het recht tot herroeping en kunt de installatie en opslag van cookies voor Google Analytics door een dienovereenkomstige instelling in uw browser voorkomen. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. Aanvullend kunt u de registratie van de door de cookies gegenereerde en op basis van uw gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende Link beschikbare browser plug-in van Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.

Er wordt een opt-out cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze website voorkomt. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics kan met deze browser plug-in op elk moment, ook in de toekomst, worden herroepen.

Verder maken wij gebruik van "Google Optimize". Google Optimize is een service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google"). Wij maken gebruik van Google Optimize om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en content aan een percentage van onze gebruikers beschikbaar te stellen om wijzigingen in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subservice van Google Analytics (zie sectie Google Analytics). Aanvullend kunt u de registratie van de door de cookies gegenereerde en op basis van uw gebruik van de website gerelateerde gegevens – in het bijzonder uw IP-adres – evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende Link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: www.tools.google.com.

Wij maken als AdWords-klant bovendien gebruik van "Google Conversion Tracking", een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Hierbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geïnstalleerd ("conversiecookie") indien u via een Google-advertentie onze website heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw activiteiten op het internet op verschillende websites te identificeren. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Op deze wijze ontvangen wij gebruiksstatistieken van gebruikers die via een Google-advertentie op onze website terecht zijn gekomen en kunnen wij bepalen welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema hebben gepast (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Wij als AdWords-klant ervaren het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en die zijn omgeleid naar een van een conversion-tracking-tag voorziene site. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u de hiervoor noodzakelijke installatie van een cookie weigeren. Dit is mogelijk via de instelling van de browser die de automatische installatie van cookies principieel deactiveert. U heeft het recht tot herroeping en kunt de installatie van cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen. Hierdoor worden cookies van het domein "googleadservices.com" geblokkeerd. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze cookierichtlijn.

Hier vindt u de privacyverklaring van Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wij maken gebruik van de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Door deze technologie worden gebruikers die onze websites en online services reeds hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd, via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. De advertenties worden weergegeven door middel van cookies die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Via dit cijfer worden het aantal bezoeken aan onze website en anonieme gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Deze gegevens worden door Google dienst- en apparaatoverkoepelend samengevoegd. Op basis van de informatie die wordt afgeleid van het gebruik van de apparaten kan reclame worden weergegeven. Google verklaart dat het tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website verzamelt en bewaart. Als u op een later tijdstip een andere website van het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen bij producten van WAGO en op interesses gebaseerde reclame voor producten van WAGO worden gebruikt (weergave van reclame passend bij eerder bezochte websites van WAGO) (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.de/settings/ads te openen en de instellingen aan te passen. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Cookies voor Google Remarketing kunt u ook door een instelling in uw browser voorkomen. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze cookierichtlijn.

De privacyverklaring van Google kunt u raadplegen onder: http://www.google.com/privacy/ads/.

Deze website gebruikt de "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") waarmee marketeers websitetags via een interface kunnen beheren. De tool "Tag Manager" zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt alleen voor het doorsturen van gegevens en het activeren van andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met "Google Tag Manager" zijn geïmplementeerd.

Wij maken op onze website gebruik van kaarten van Google Maps om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd om de hiervoor benodigde functies en mapgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of in andere landen in de wereld bevinden. Wij hebben hier geen controle over en ontvangen geen informatie van Google of u bij een bezoek aan onze website kaartinformatie uitgewisseld heeft. Wij weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie ter beschikking stelt of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser enz. opslaat en evalueert. De privacyverklaring van Google (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) is ook voor Google Maps van toepassing. Wij wijzen erop dat Google gegevens van de volgende categorieën verwerkt: apparaatgebonden informatie, IP-adres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijdstip van uw aanvraag en verwijzings-URL, cookies (kunnen in de browserinstellingen door u worden geblokkeerd, zie hierboven), locatiegebonden informatie. Google kan de gegevens aan andere gegevens over u koppelen en de in het kader van diensten verzamelde gegevens gebruiken voor het beschikbaar stellen, onderhouden, beschermen en verbeteren van de services van Google, voor het ontwikkelen van nieuwe services en om Google en gebruikers van Google te beschermen. Google gebruikt deze gegevens eveneens om gepersonaliseerde content aan te bieden, bijvoorbeeld om relevantere zoekresultaten en advertenties beschikbaar te stellen. Met behulp van gegevens die door middel van cookies en andere technologieën worden geregistreerd, zoals bijvoorbeeld pixeltags, verbetert Google uw algehele gebruikerservaring en de kwaliteit van de services van Google. Met Google kunt u bijvoorbeeld uw voorkeurstaal opslaan om services in de door u gewenste taal weer te laten geven. Google vraagt om uw toestemming voordat Google informatie gebruikt voor andere doeleinden dan de in de privacyverklaring van Google genoemde doeleinden. Met uw toestemming, voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen, draagt Google ook gegevens aan derden over. U kunt ook privacygerelateerde instellingen op Google wijzigen wanneer u zich daar aanmeldt. Google voldoet eveneens aan verschillende verplichtingen inzake de zelfregulering en behandelt klachten.

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens door Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS) laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld om de handelingen van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit JavaScript creëert bij het bezoeken van onze website een directe link naar de Facebook-servers. Hierbij wordt aan de Facebook-server overgedragen dat u deze website heeft bezocht en wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en aan andere profielen. De toewijzing dient op verschillende apparaten te functioneren, zodat eveneens wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. Basis voor het gebruik is artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Wij gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://www.facebook.com/about/privacy/. De privacy-instellingen kunt u beheren in uw Facebook-account. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik a.u.b. op deze link om de registratie door Facebook binnen onze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en om uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link nogmaals aanklikken.

Onze website maakt gebruik van de marketingfunctie "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Bij elk bezoek aan een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website met uw IP-adres heeft bezocht. De actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld om de handelingen van bezoekers van onze website in geanonimiseerde vorm te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk LinkedIn en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("LInekedIn-ads") te presenteren. Hiervoor is de LinkedIn Insight Tag geïmplementeerd op onze website, zodat een verbinding met de server van LinkedIn tot stand wordt gebracht als u onze webpagina bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. De toewijzing dient op verschillende apparaten te functioneren, zodat eveneens wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. Basis voor het gebruik is artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Bovendien beschikken wij over een profiel bij het sociale netwerk LinkedIn. Onze aanwezigheid op social media en bijgevolg ons profiel bij LinkedIn dienen een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te waarborgen. Wanneer u ons profiel op LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn uw gebruikersgedrag over het algemeen analyseren.

In het kader van de klantenwerving maken wij gebruik van "LinkedIn Lead Ads". Hierbij gaat het om advertenties op LinkedIn, waarbij LinkedIn formulieren gebruikt om leads te genereren en functies en content van de dienst LinkedIn geïntegreerd kunnen worden. Bij een dergelijke plaatsing van advertenties worden, in overeenstemming met onze actuele campagne of andere maatregelen, gedefinieerde gegevens opgevraagd. Indien u over een LinkedIn-account beschikt, kunnen de desbetreffende advertenties van tevoren worden gevuld met de informatie die u bij LinkedIn heeft gedeeld.

Met LinkedIn Lead Ads bieden wij u een functie aan waarmee u ons gebruikersinformatie via uw LinkedIn-account ter beschikking kunt stellen. Van deze functie maken wij gebruik om u doelgroepgericht aan te kunnen spreken. Ons legitieme belang in het gebruik van LinkedIn Lead Ads dient marketingdoeleinden in het kader van het aangaan van een zakelijke relatie. Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Als u bent ingelogd op uw LinkedIn-account en u ons profiel bij LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn dit bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Dit geldt ook bij advertenties op LinkedIn via LinkedIn Lead Ads. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen LinkedIn-account heeft. In dit geval kunnen deze gegevens bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door de registratie van uw IP-adres worden verzameld.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kan LinkedIn gebruikersprofielen genereren waarin uw voorkeuren en interesses opgeslagen worden. Op deze wijze kunnen op interesses gebaseerde advertenties in en buiten de desbetreffende social media site om worden weergegeven. Als u een account heeft bij LinkedIn, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties op alle apparaten worden weergegeven waarop u ingelogd bent of ingelogd was.

In de richtlijn gegevensbescherming van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Als u op LinkedIn bent ingelogd, kunt u het verzamelen van gegevens te allen tijde onder de volgende Link deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik a.u.b. op deze link om de registratie door LinkedIn binnen onze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en om uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link nogmaals aanklikken.

WAGO maakt gebruik van de webanalysedienst van Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg"). Om de CrazyEgg service te kunnen verlenen, kan Crazy Egg informatie (opgeroepen websites, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, formaat browservenster, datum, kliktijden, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) met behulp van cookies voor analyse en observatie verzamelen. Door de directe communicatie tussen uw browser en de servers van Crazy Egg wordt deze informatie via uw IP-adres verzonden. De gegevens worden gebruikt om het gebruikersgedrag in groepen, nooit individueel, op onze website te analyseren, om hieraan mogelijkheden ter optimalisering te ontlenen. De gegevens worden op onregelmatige intervallen handmatig geëvalueerd, maximaal één (1) jaar in het verleden. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens Crazy Egg worden door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Er worden alleen gebruiksprofielen met gebruik van pseudoniemen opgesteld. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met echte gegevens van u. De gegevens worden geregistreerd om de frequentie van bezochte pagina's en clicks visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoeksduur en locatie bevatten. De hieruit voortvloeiende resultaten worden in rapporten verwerkt die wij gebruiken om de website te optimaliseren.

Klik a.u.b. op deze link om de registratie door Crazy Egg binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en om uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link nogmaals aanklikken.

De privacyverklaring van Crazy Egg vindt u onder https://www.crazyegg.com/privacy.

Onze website maakt gebruik van Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geïnstalleerd indien u via een Microsoft Bing-advertentie onze website heeft bereikt. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op onze advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website en een van tevoren bepaalde doelsite (conversiesite) heeft bereikt. Wij ontvangen hierbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en naar een conversiesite werd doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u de hiervoor noodzakelijk installatie van een cookie weigeren. Dit is mogelijk via de instelling van de browser die de automatische installatie van cookies principieel deactiveert. Meer informatie over de gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing kunt u vinden op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Klik a.u.b. op deze link om de registratie door Microsoft Bing Ads binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en om uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze link nogmaals aanklikken.

Op onze website worden door middel van diensten van AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), een bedrijf conform het vennootschapsrecht van Delaware, gevestigd in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, VS, gegevens in geanonimiseerde vorm voor analyse en voor de continue verbetering van ons webaanbod verzameld en verder verwerkt. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Door de analyse van de verzamelde en overgedragen gegevens kan AppDynamics performancerelevante zwakke plekken van onze website identificeren en weergeven. De weergave heeft in het bijzonder betrekking op de analyse van systeeminterne problemen, zodat deze vroegtijdig herkend en opgelost kunnen worden en de stabiliteit van onze website gewaarborgd kan worden.

AppDynamics is zodanig door ons geconfigureerd dat standaard geen persoonlijke gegevens (ook geen geanonimiseerde IP-adressen) geregistreerd en opgeslagen worden. Voor de controle van performancerelevante zwakke plekken worden door WAGO alleen gegevens gebruikt die geen persoonsgebonden gegevens bevatten.

Voor de uitvoering van online enquêtes maken wij gebruik van de services van Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland, "Netigate"). Wij hebben deze provider zorgvuldig geselecteerd en overeenkomstig artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) belast met de uitvoering.

De deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Netigate verwerkt de gegevens van gebruikers uitsluitend voor het evalueren van enquêtes namens ons en slaat deze gegevens, voor zover geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen worden opgevraagd, geanonimiseerd op, d.w.z. in het bijzonder zonder het IP-adres van gebruikers.

Hierdoor wordt bij anonieme enquêtes geen informatie opgeslagen die herleidbaar is tot de deelnemers van de enquête. Alleen de datum en tijd van uw deelname worden opgeslagen.

Persoonlijke gegevens die u tijdens het antwoorden verstrekt, worden als vrijwillig beschouwd en worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale, van toepassing zijnde wetgeving. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de beschrijving van de enquête of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien in het kader van de enquête ook om verdergaande persoonlijke gegevens wordt gevraagd (bijv. naam, adres, bedrijf enz.), zullen wij er tijdens de enquête uitdrukkelijk op wijzen dat het om aanvullende, vrijwillige gegevens gaat die wij verzamelen en gebruiken.

Bij enquêtes waarin om persoonlijke gegevens als essentieel onderdeel van de enquête wordt gevraagd, met name bij klanttevredenheidsonderzoeken en geïndividualiseerde enquêtes en vragenlijsten, wordt de aldaar opgegeven informatie aan ons verzonden en opgeslagen op basis van ons rechtmatig belang in de snelheid en de optimalisering van ons online aanbod en onze klantenservice (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Indien u reeds klant van ons bent of in de toekomst zult worden, mogen wij de gegevens ten behoeve van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen, opslaan, wijzigen en verzenden, voor zover dit niet in strijd is met de wet (artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht van herroeping met betrekking tot de ons via het ondervraging verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Netigate vindt u hier: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een chatfunctie. In het kader van de chatfunctie kunt u met een chatbot ("Cognigy.AI") of via een live chat ("Userlike") met een van onze medewerkers communiceren.

Cognigy.AI is een chatbotsoftware van Cognigy GmbH, (Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland). Userlike is een live chat-software van Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), (Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Duitsland). Wij hebben deze providers zorgvuldig geselecteerd en overeenkomstig artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) belast met de uitvoering. Te dezer zake hebben wij zowel met Cognigy GmbH als met Userlike UG een aanvullende overeenkomst voor de verwerking van orders gesloten, waarin onderwerp en looptijd van de verwerking, type en doel van de verwerking, de aard van de persoonlijke gegevens, de persoonscategorieën en de plichten en rechten van de verantwoordelijke persoon vastgelegd zijn (conform artikel 28, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Indien u via de chatfunctie een gesprek begint, wordt via Userlike een commando naar Cognigy verstuurd, waardoor u eerst met de chatbot communiceert. In enkele gevallen kan het echter noodzakelijk zijn (bijv. vanwege de complexiteit van de aanvraag) dat u naar de live chat wordt doorgestuurd. Indien u wordt doorgestuurd naar de live chat, wordt u in het bestaande chatvenster erover geïnformeerd dat u zich in de live chat met een van onze medewerkers bevindt. Om uw aanvraag optimaal te kunnen beantwoorden, is de volledige, voorafgaande communicatie met de chatbot zichtbaar in de live chat.

In het kader van de chatfunctie kunt u bijvoorbeeld de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres. Afhankelijk van het verloop van het gesprek (zowel met de chatbot als in de live chat) kunnen aanvullende persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn die u aan ons verstrekt. De eventueel benodigde gegevens zijn onder andere afhankelijk van uw aanvraag of het probleem dat u in de live chat of via de chatbot omschrijft. Hierbij kan het bijvoorbeeld om de volgende gegevens gaan:

 • Licentie-informatie
 • Ordernummer
 • Documenten zoals facturen of orders waarin persoonlijke gegevens werden verwerkt
 • Informatie over uw bestellingen
 • Audio- en spraakopnames
 • Foto's
De gegevens worden op basis van uw toestemming en voor de uitvoering van contractuele en/of precontractuele maatregelen verwerkt (artikel 6, lid 1 a) en b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).
Bovendien slaat WAGO datum en tijd van zowel de chatbot- als de live chat-gesprekken op ("chatgesprekken"). Verder wordt de inhoud van de chatgesprekken ("chatprotocol") opgeslagen. Voor zover de ingevoerde naam of het ingevoerde e-mailadres aan een WAGO klantnummer is gekoppeld, kan de klantenadviseur van WAGO dit tijdens de live chat verifiëren.
In het kader van het gesprek met de chatbot kunt u, ten behoeve van een verdere verwerking, toestemming verlenen voor het doorsturen van de chatgeschiedenis naar WAGO. Dit kan zinvol zijn als u een concrete aanvraag indient die niet door onze chatbot beantwoord kan worden en bijvoorbeeld niet doorgestuurd kan worden naar de livechat (bijvoorbeeld omdat u de chatfunctie buiten onze kantooruren gebruikt of omdat geen medewerker beschikbaar is). Voor zover de ingevoerde naam of het ingevoerde e-mailadres aan een WAGO klantnummer is gekoppeld, kan de klantenadviseur van WAGO dit na het chatbotgesprek verifiëren. Wij verwerken uw gegevens in deze gevallen eveneens uitsluitend overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) en b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).
Voor het gebruik van de chatfunctie worden aanvullend enkele gegevens met betrekking tot het door u gebruikte apparaat (webbrowser, IP-adres) verzameld. Deze gegevens zijn vereist voor een correcte werking van de chatfunctie, voor het bewaken van de kwaliteit van de chatfunctie, voor het beantwoorden van uw (aan)vragen en voor het opstellen van statistieken.
Voor een realtime chatgesprek met ons maken Cognigy en Userlike gebruik van cookies die op uw computer geïnstalleerd worden. Meer informatie over de functie van cookies vindt u in onze cookierichtlijn. Door het oproepen van onze website wordt de chatbot widget in de vorm van een JavaScript-bestand van Amazon Web Services geladen. De chatwidget vormt in technisch opzicht de broncode die op uw computer uitgevoerd wordt om de chat mogelijk te maken.
De verwerking van al deze gegevens dient een snel en efficiënt contact mogelijk te maken en onze klantenservice te verbeteren.
Aanvullend beschikt u over de mogelijkheid om op een later tijdstip toegang tot het gevoerde chatgesprek te krijgen. Om er zeker van te zijn dat de ontvanger bevoegd is, dient u uw e-mailadres in te voeren. Vervolgens wordt een bevestigingscode naar het ingevoerde e-mailadres verstuurd die vereist is voor het oproepen van uw chatgesprekken.
Mocht de chatfunctie niet bereikbaar zijn, verzoeken wij u ons een bericht achter te laten. Dit bericht dient de volgende persoonlijke gegevens te bevatten: naam (incl. voor- en achternaam), adres en uw e-mailadres. De gegevens worden ook in dit geval op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).
Wij wijzen u erop dat het oproepen van chatgesprekken slechts gedurende zes (6) maanden na een chatgesprek mogelijk is. Na afloop van deze periode worden alle chatgesprekken automatisch gewist. Wij slaan uw chatgesprekken gedurende zes maanden op om te vermijden dat u uw aanvraag en de bijbehorende geschiedenis nader moet toelichten, om een constante kwaliteitscontrole van onze chatfunctie uit te voeren alsmede om de veiligheid van onze ICT-systemen te kunnen waarborgen.
Indien u niet wenst dat uw chatgesprek wordt opgeslagen, kunt u ons dit vanzelfsprekend via de onderstaande contactgegevens mededelen. Opgeslagen chatgesprekken worden in dit geval direct door ons gewist.
Zodra u het venster van de chatfunctie heeft geopend, worden uw gegevens overgedragen aan Userlike UG. In het kader van het gebruik van de chatfunctie worden uw gegevens eveneens aan Cognigy GmbH overgedragen. Bij de invoer van berichten in het chatvenster brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Userlike UG en Cognigy GmbH tot stand en worden de door u ingevoerde gegevens hier verwerkt.
Wij weten niet of Userlike of Cognigy toegang heeft tot andere gegevens dan de hierboven genoemde gegevens, kunnen dit echter niet volledig uitsluiten.
Meer informatie over de gegevensbescherming bij Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid) vindt u hier: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy


Meer informatie over de gegevensbescherming bij Cognigy GmbH vindt u hier: https://www.cognigy.com/privacy-policy

WhatsApp API en Facebook Messenger
Daarnaast heeft u met Userlike de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via WhatsApp en Facebook Messenger. Dit doe je door de knop "Open WhatsApp" of "Open Facebook" te selecteren. Het venster voor WhatsApp Web of Facebook wordt dan geopend in uw browser.
Om u via WhatsApp contact met ons op te nemen, gebruiken we het Messenger-communicatieplatform van 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlijn. We hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd en in gebruik genomen in overeenstemming met artikel 28 AVG.
Als u contact met ons opneemt via de messenger-service WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland), gebruiken we uw telefoonnummer om met u te communiceren via WhatsApp.
We verwerken uw telefoonnummer om u te identificeren. Uw bijnaam (bijv. voor- en achternaam), uw profielfoto en andere informatie die via WhatsApp wordt verstrekt, worden gebruikt om u te presenteren.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via Facebook Messenger (aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).
Voor dit doel verwerken we uw bijnaam (bijv. voor- en achternaam) die u in uw Facebook-account hebt opgeslagen om u te identificeren. Uw profielfoto en, indien van toepassing, andere informatie die door Facebook wordt verstrekt, wordt gebruikt voor weergave.
Uw communicatie met ons via WhatsApp of Facebook Messenger wordt opgeslagen als een gesprekstranscriptie. Dit dient om eerdere communicatie met u te gebruiken als context voor toekomstige gesprekken. Het transcript bevat ook ontvangst- en leesbevestigingen. Deze worden gebruikt om een vlotte ontvangst te garanderen en om inactieve contacten op te ruimen.
Als u ons WhatsApp-contact of Facebook Messenger gebruikt om contact met ons op te nemen in het kader van een specifieke zakelijke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), verwerken wij de gegevens in overeenstemming met art. 6 (1) (b) AVG om contractuele en/of precontractuele maatregelen uit te voeren.
Als u contact met ons opneemt via onze WhatsApp of Facebook Messenger met algemene vragen, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 par. 1 verlicht. f) AVG.
Uw gegevens worden uitsluitend voor communicatiedoeleinden gebruikt en na zes [6] maanden verwijderd. Bovendien is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de operator en de verwijdering van de gegevens aan te vragen.
De verantwoordelijke partij voor de WhatsApp Messenger-service in de zin van de AVG is WhatsApp Ireland Limited en de bevoegde toezichthoudende autoriteit onder de AVG is de Ierse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
De verantwoordelijke partij voor Facebook Messenger in de zin van de AVG is Meta Platforms Ireland Limited, de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit onder de AVG is de Ierse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Wij willen u erop wijzen dat de exploitanten in het kader van het gebruik gegevens in derde landen buiten de EU opslaan en uitwisselen met andere diensten van de aanbieder. Wij hebben hier geen invloed op.
Door gebruik te maken van WhatsApp of Facebook Messenger willen wij je erop wijzen dat de gegevens die je invoert worden opgeslagen door WhatsApp of Facebook. Uw gegevens worden opgeslagen en behandeld volgens de normen van WhatsApp of Facebook.
Daarnaast verzamelen WhatsApp en Meta onafhankelijk gegevens. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking van uw gegevens, evenals uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de betreffende exploitant.
Meer informatie over gegevensbescherming bij WhatsApp Ireland Limited vindt u hier: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy of rechtstreeks in de WhatsApp-app.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Meta Platforms Ireland Limited vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Wij willen onze website optimaal mogelijk vormgeven en werken hiervoor samen met trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 München, Duitsland; "trbo"), wiens tracking tools wij gebruiken om ons online aanbod te beheren en te verbeteren. Wij maken gebruik van deze tools om het gebruik van ons online aanbod en de effectiviteit van onze online reclame te meten. Hierdoor zijn wij in staat om te begrijpen welke pagina's voor de gebruikers bijzonder aantrekkelijk zijn, welke producten onze klanten interesseren en welke individuele aanbiedingen wij de gebruikers van onze website moeten doen toekomen.

De hierbij verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd onder een pseudoniem (bijv. een toevallig identificatienummer) opgeslagen en worden niet met uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, accountnummer enz.) samengevoegd. Voor zover trbo toegang krijgt tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend in onze opdracht en onder onze controle. Te dezer zake hebben wij met trbo een overeenkomst met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (conform artikel 28, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) gesloten.

Op technisch gebied maken de toegepaste tracking tools met name gebruik van zogenoemde "cookies" en "web beacons" om de volgende gegevens te verzamelen: welke pagina's werden wanneer, hoe vaak en in welke volgorde bezocht, naar welke producten werd gezocht, op welke links c.q. aanbiedingen werd geklikt en welke bestellingen werden geplaatst.

Indien u niet wenst dat wij op deze wijze informatie over uw gebruik van onze website verzamelen en gebruiken, kunt u via de volgende Link bezwaar hiertegen maken (zog. "opt-out"): TRBO OPTOUT COOKIE. In dit geval wordt een opt-out cookie bij u geïnstalleerd die geen gegevens bevat die geschikt zijn om te volgen c.q. tracken, ons echter wel de mogelijkheid biedt om uw bezwaar tegen het verzamelen van gegevens te herkennen, zodat de gegevens niet meer worden verzameld.

Wij gebruiken "Contentsquare", een webanalysedienst van Contentsquare S.A.S. (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Parijs, Frankrijk). De Duitse vestiging bevindt zich in de Implerstraße 25a, 81371 München.

Contentsquare gebruikt de in ons cookiebeleid beschreven cookies om uw gebruik van onze website en online diensten te analyseren. In geval van uw toestemming gebruikt Contentsquare cookies om de interactiegegevens van uw bezoek aan onze website in geanonimiseerde vorm te verzamelen voor marketingdoeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 a) DSGVO.


Contentsquare gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het bezoek aan onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Dit gebruik wordt geanonimiseerd.

Contentsquare kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer deze derden de informatie namens Contentsquare verwerken.

Standaard verwijdert Contentsquare alle gegevens, uiterlijk na 13 maanden.

Als u niet wilt dat wij op deze manier informatie over uw gebruik van de website verzamelen en gebruiken, kunt u uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de Contentsquare-analysetool ook te allen tijde voorkomen door bepaalde browserinstellingen aan te brengen. Details hierover vind je in de help van je browser.


Meer informatie over gegevensbescherming bij Contentsquare vindt u hier:

https://Contentsquare.com/de/privacy-and-security/ en op https://Contentsquare.com/de/gdpr/.

IV. Cookies bij het bezoek aan onze website

V. Verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na het inloggen

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online bestellingen niet worden voltooid, zodat via het onlinesysteem geen overeenkomsten kunnen worden gesloten. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online bestellen, prijsindicaties en dergelijke, bieden wij u ook een registratie met e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook met behulp van andere communicatiemiddelen contact opnemen met ons verkoopteam.

Wij zullen de door u ingevoerde gegevens bij de volledige registratie gebruiken om te verifiëren of u recht heeft op goederen in overeenstemming met onze criteria voor klanten. Wij slaan de gegevens, het tijdstip van de test en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en om indien nodig inspecties uit te voeren.

Bij het inloggen worden uw inloggegevens vergeleken met de toegangsgegevens in onze databank. Alleen in het geval van mislukte inlogpogingen slaan wij deze pogingen in uw gebruikersaccount op om de account na vijf mislukte inlogpogingen te blokkeren. Hierdoor worden ongeoorloofde toegangspogingen vermeden en worden zowel u als wij tegen pogingen tot fraude beschermd (artikel 6, lid 1 a), b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Als u goederen in de winkelwagen of op de lijst met favorieten plaatst, beschouwen wij dit als verzoek om deze goederen op onze systemen op te slaan. Wij slaan deze goederen en hoeveelheden in de account op om aan uw verzoek tot opslag te voldoen en om u de winkelwagen c.q. de lijst met favorieten na het opnieuw inloggen ter beschikking te kunnen stellen. Op deze wijze bieden wij u een eenvoudige mogelijkheid om diverse goederen op het juiste moment te kunnen bestellen (artikel 6, lid 1 b), f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). De winkelwagen blijft opgeslagen tot de bestelling is geplaatst, uiterlijk echter twee (2) jaar na de laatste wijziging. De lijst met favorieten en de vergelijkingslijst worden eveneens maximaal twee (2) jaar na de laatste wijziging opgeslagen, kunnen van tevoren echter alleen zolang aan uw browser worden toegewezen tot u de cookies wist of van browser of apparaat verandert.

Voor zover prijzen worden weergegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze databank te bepalen, weer te geven en de bestelling onder deze voorwaarden mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

In het kader van het bestelproces wordt om gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Deze gegevens worden eerst alleen gedurende korte tijd op onze servers opgeslagen om een afhandeling in meerdere stappen mogelijk te maken. De gegevens worden alleen langdurig opgeslagen als u de bestelling verstuurt. Aanvullend zullen wij ook de gegevens invoeren die u via fax of telefoon doorgeeft en als gegevens van een online bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor het afhandelen van de order, voor het volgen van orders, voor een historie in uw account, voor het vereenvoudigen van vervolgorders alsmede om aan de wettelijke opslagverplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 b), f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Voor het afhandelen van de bestelling (artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de bestelling aan bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld een bank voor het verwerken van de betaling of een logistieke partner voor het verzenden van de goederen zijn. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken om, afhankelijk van het project, handmatig een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. De kredietwaardigheidscheck wordt niet op basis van een geautomatiseerde individuele beslissing van het shopsysteem uitgevoerd, maar in opdracht van WAGO, hoofdzakelijk via het Verband der Vereine Creditreform e.V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Duitsland), en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Deutschland GmbH (Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Duitsland). Deze kredietagentschappen zullen uw gegevens gebruiken om te controleren of u reeds in databanken van kredietagentschappen geregistreerd staat en of aanwezige gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot betalingsachterstanden of lopende contracten, aan u toegewezen kunnen worden. Wij verkrijgen zodoende informatie over uw betalingshistorie en over uw kredietwaardigheid. Wij gebruiken de informatie van de kredietagentschappen alleen om ons tegen mogelijke betalingsachterstanden te beschermen, waarbij ons overwegend rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) gerechtvaardigd is. Wij zullen bij vooruitbetaling of bij het voorleggen van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens van de kredietagentschappen voor de duur van de zakelijke relatie om het aantal checks bij de kredietagentschappen te reduceren.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie conform artikel 6, lid1 b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). De kredietagentschappen verrichten hun werkzaamheden op basis van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) in combinatie met § 31 van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG).

Bij gebruik van het contactformulier wordt, vanwege ons legitieme belang met betrekking tot de snelheid en de optimalisering van ons online aanbod en onze klantenservice, de aldaar ingevoerde informatie aan ons overgedragen en opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw aanvraag te beantwoorden en, indien het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of indien hieruit een contractuele relatie zou kunnen voortvloeien, voor het aangaan en tot stand brengen van de contractuele relatie (artikel 6, lid 1 a), b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Indien u reeds klant van ons bent of in de toekomst zult worden, mogen wij de gegevens ten behoeve van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen, opslaan, wijzigen en verzenden, voorzover dit niet in strijd is met de wet.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht op herroeping met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als u zich met uw e-mailadres heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres dus niet alleen voor het accountbeheer, maar ook voor de bij de aanmelding op onze newsletter nader gedefinieerde eigen reclamedoeleinden, en wel tot u zich afmeldt van de newsletter (mogelijkheid tot herroeping; artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Indien geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, zal onze newsletter uitsluitend informatie van ons bedrijf over producthighlights, productinnovaties, productactualiseringen en diensten evenals speciale aanbiedingen en prijsvragen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en datums van evenementen bevatten. Door u te abonneren op onze newsletter gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Als dienstverlenend bedrijf op het gebied van e-mailmarketing maken wij gebruik van de softwareoplossing "Evalanche" van de Duitse aanbieder SC Networks. De newsletter bevat een zogenoemde "web beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de newsletter op de server van SC Networks/Evalanche opgevraagd wordt. Bij het opvragen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mailclient, uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische optimalisering van services op basis van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de toegangspunten (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden.

Tot de statistische onderzoeken behoort ook de vaststelling of de newsletters worden geopend, wanneer deze worden geopend, welke links aangeklikt worden en of de levering van e-mails succesvol was. Bovendien wordt de leesduur geregistreerd, die echter alleen op basis van de doelgroep wordt geregistreerd. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletter worden toegewezen, het is echter noch ons doel noch dat van SC Networks/Evalanche om individuele gebruikers te observeren c.q. te analyseren. De verkregen informatie dient veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen, zodat wij de content hieraan kunnen aanpassen of verschillende content overeenkomstig de interesses van onze gebruikers kunnen verzenden.

Voor de documentatie van de toestemming voor het ontvangen van de newsletter en om misbruik van uw gegevens te voorkomen, maken wij gebruik van de zogenoemde dubbele opt-in. Door dit proces garanderen wij dat de ontvangers van onze newsletter deze ook willen ontvangen. Na de aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt verzocht om uw aanmelding op de newsletter te bevestigen. Pas na deze bevestiging zullen wij u onze newsletter toesturen.

De aanmeldingen op de newsletter worden geprotocolleerd om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen aan te kunnen tonen. Hierbij worden zowel het aanmeldings- en bevestigingstijdstip als het IP-adres opgeslagen. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden eveneens geprotocolleerd.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze newsletter te allen tijde herroepen. Afmelden is mogelijk via de Link in de newsletter of door een schriftelijke mededeling aan WAGO GmbH & Co. KG, Abteilung Digital: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden. In geval van een schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie (3) weken na ontvangst van de mededeling bij ons geïmplementeerd.

De toestemmingen voor het versturen van e-mailadressen worden verleend op basis van artikel 6, lid 1 a) en artikel 7 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en § 7, lid 2, nummer 3 c.q. lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG). De statistische onderzoeken en analyses evenals het protocolleren van het aanmeldingsproces worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen conform artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig newslettersysteem, dat zowel aan onze commerciële belangen, bijv. voor directe reclame, als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Voor zover wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens voor directe reclame, kunt u dit overeenkomstig artikel 21 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen.

1. Algemeen

Wij bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een inlogbereik aan. U kunt zich hier aanmelden en de sollicitatie assistent oproepen, die u vervolgens door onze sollicitatieservice leidt. U moet ten minste de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en een gebruikersnaam. Bovendien kunt u alle persoonlijke gegevens verstrekken die u nuttig acht voor de sollicitatie.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op basis van uw sollicitatie en het eventueel aangaan van een arbeidsrelatie de sollicitatie met het oog op geschiktheid te toetsen en om persoonlijk contact met u op te nemen (artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Als de geadverteerde baan zich buiten de Europese Unie bevindt, zullen wij uw persoonlijke gegevens indien nodig doorgeven aan het desbetreffende land buiten de Europese Unie (artikel 49, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), tenzij voor het land geen adequaatheidsbesluit op basis van artikel 45, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSVGO) of adequate waarborgen op basis van artikel 46 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSVGO) voorhanden zijn).

Mocht uw sollicitatie op dit moment niet in aanmerking kunnen worden genomen, heeft u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens in het inlogbereik te beheren. Wij bewaren en gebruiken uw inloggegevens evenals de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve opties en toepassingsopties te bieden (artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Als u opnieuw solliciteert, gebruiken wij voor een heroverweging ook de gegevens van uw vorige sollicitatie (artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Zes (6) maanden na uw laatste login wordt het wisproces bij ons gestart. Dit begint met een mededeling aan u over de aanstaande verwijdering van gegevens, waarvoor wij uw e-mailadres gebruiken (artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw sollicitatiegegevens kunt u, met toekomstige werking, te allen tijde herroepen. In het inlogbereik kunt u bovendien iedere afzonderlijke sollicitatie beheren.

Als u geen toestemming voor onze online sollicitatie service wilt verlenen, kunt u per e-mail of op papier contact met ons opnemen voor een sollicitatie met gelijke kansen. Deze sollicitatie zullen wij slechts één keer controleren (artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Indien wij een arbeidsrelatie met u aangaan, zullen wij uw sollicitatiegegevens opnemen in het personeelsdossier en opslaan voor de duur van de arbeidsrelatie evenals buiten de wettelijke bewaartermijnen (artikel 6, lid 1 a) en b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en § 26, lid 1 van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG)). Wij zullen u in dit geval vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst nogmaals informeren over ons specifieke gebruik van gegevens in de arbeidsrelatie.

2. Uitvoering van vaardighedenaudits

Voor de toetsing en de beoordeling van diverse leiderschapsvaardigheden voeren wij zogenoemde vaardighedenaudits uit. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Moldzio & Partner – Institut für Personalauswahl (Große Straße 21, 22926 Ahrensburg, Duitsland; in het verdere verloop "Moldzio & Partner" genoemd). Wij hebben deze provider zorgvuldig geselecteerd en overeenkomstig artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) belast met de uitvoering. Te dezer zake hebben wij een aanvullende overeenkomst voor de verwerking van orders gesloten, waarin onderwerp en looptijd van de verwerking, type en doel van de verwerking, de aard van de persoonlijke gegevens, de persoonscategorieën en de plichten en rechten van de verantwoordelijke persoon vastgelegd zijn (conform artikel 28, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

In het kader van het selectieproces kan het nodig zijn om uw sollicitatiedocumenten geheel of gedeeltelijk naar Moldzio & Partner te sturen. Dit kan nodig zijn om een zo nauwkeurig mogelijke prognose te kunnen maken met betrekking tot de geschiktheid van de sollicitant en de functie.

Uw volledige sollicitatiedocumenten worden op basis van de toetsing van de geschiktheid en ten behoeve van een eventuele arbeidsrelatie naar Moldzio & Partner doorgestuurd. De verwerking vindt daarom uitsluitend voor diagnostische doeleinden plaats. Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Indien een vaardighedenaudit bij Moldzio & Partner uitgevoerd dient te worden, zullen wij u van tevoren in tekstvorm hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens ontvangt u van Moldzio & Partner, of in enkele gevallen van ons, een uitnodiging voor een vaardighedenaudit met aanvullende informatie over het proces.

U kunt vanzelfsprekend te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat het versturen van een informeel bericht naar jobs@wago.com.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Moldzio & Partner vindt u hier: https://moldzio.com/datenschutz/.

3. Werving via XING TalentManager en XING TalentpoolManager

a) U beschikt over een XING-profiel

Als u reeds over een XING-profiel beschikt, kunnen wij gebruik maken van de XING TalentManager (XTM) en de XING TalentpoolManager (XTP) om u als potentiële nieuwe medewerker bij XING te ontdekken en om contact met u op te nemen. XTM en XTP zijn producten van New Work SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, "XING").

Via de XTM kunnen wij kandidaten op XING zoeken en sollicitaties en profielen van XING-leden beheren voor onze wervings- c.q. recruitmentdoeleinden. Gebruik van en toegang tot de XTM is uitsluitend toegestaan aan onze recruitmentmedewerkers (in het verdere verloop "recruiters" genoemd).

Binnen de XTM kunnen meerdere van onze recruiters bij het zoeken naar personeel via XING samenwerken en zowel informatie als inhoud (correspondentie, gesprekken, projecten, notities, opmerkingen enz.) uitwisselen of delen. Op deze wijze kunnen wij voorkomen dat meerdere keren contact met sollicitanten wordt opgenomen of dat belangrijke informatie over sollicitanten verloren gaat.

Als u WAGO in uw gebruikersprofiel als geprefereerde werkgever aangeeft, verwerken wij uw profiel eveneens in de XTP. De XTP biedt ons de mogelijkheid om zogenoemde "Talent Pools" aan te maken en XING-leden te beheren die potentieel interessant zijn als werknemer voor het bedrijf en om met deze leden in contact te blijven voor toekomstige sollicitaties. In de XTP worden wij geïnformeerd over relevante activiteiten van de Talent Pool-kandidaten op XING en kunnen wij met behulp van campagnes eenvoudig in contact blijven met de kandidaten.

In de XTM en in de XTP verwerken wij alle gegevens die voortvloeien uit uw XING-profiel evenals andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt in het kader van het contact met een van onze recruiters. Wij slaan uw XING-profiel hierbij niet op of maken een kopie van uw XING-profiel, genereren via de diensten die XING ons aanbiedt echter wel een link naar uw profiel.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wij hebben een legitiem belang om binnen het beroeps- en carrièrenetwerk XING actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor ons bedrijf en om contact op te nemen met deze gebruikers. Wij hebben eveneens een legitiem belang bij het opnemen van uw profiel als u WAGO als geprefereerde werkgever heeft aangegeven.

Wij verwijderen deze link naar uw profiel zodra wij vaststellen dat wij geen contact met u willen opnemen als kandidaat, of zodra u na contactname aangeeft dat u geen interesse heeft in een baan binnen ons bedrijf. Als u uw XING-profiel verwijdert, zijn uw gegevens voor ons niet meer zichtbaar in de XTM of de XTP.

Bovendien beschikt u over de mogelijkheid om de zichtbaarheid van de verstrekte gegevens in uw XING-profiel te beperken. Deze instellingen kunt u verrichten onder https://www.xing.com/settings/privacy.

Informatie over de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van e-recruitmentproducten kan worden geraadpleegd in het privacybeleid van XING.

Als u informatie wilt over de gegevens waarover XING beschikt, kunt u deze oproepen in het gedeelte "Einstellungen" (instellingen) van uw XING-profiel. Optioneel kunt u uw verzoek ook indienen bij New Work SE, Datenschutzbeauftragter (functionaris voor gegevensbescherming), Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

b) U beschikt niet over een XING-profiel

Als u niet over een eigen XING-profiel beschikt, wordt u uitsluitend in het XTM- en/of XTP-account opgenomen als u ons daarvoor toestemming heeft verleend. Te dezer zake zullen wij u na afronding van het sollicitatieproces (afgewezen sollicitatie) op transparante wijze over de mogelijkheid tot opname in de XTM en/of de XTP informeren, met inbegrip van aanvullende informatie over de gegevensbescherming en opt-out mogelijkheden. Wettelijke grondslag voor de opname is art. 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

In beide gevallen (a) en b)) kunt u vanzelfsprekend te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat het versturen van een informeel bericht naar jobs@wago.com. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet meer verwerken, tenzij onzerzijds dwingende legitieme redenen voor de verwerking aangetoond kunnen worden die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de gegevens ten behoeve van de uitoefening, de verdediging of het instellen van een rechtsvordering verwerkt moeten worden.

Voor webinars maken wij gebruik van de services van Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; "Cisco"). Wij hebben met Cisco contractuele afspraken gemaakt die de privacy van de deelnemers aan onze webinars waarborgt. Voor de beschikbaarstelling van de webinar en de hiermee gepaard gaande verwerking van gegevens is Cisco de verantwoordelijke partij voor de verwerking. De privacyverklaring vindt u hier: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html

De gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Voor deelname aan de webinars dient u minstens de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres. Aanvullend zijn de volgende gegevens benodigd: naam en adres van het bedrijf (straat, huisnummer, postcode en plaats).

De webinars worden regelmatig opgenomen en kunnen op een later tijdstip op onze website opgeroepen en bekeken worden. Vragen die tijdens het seminar door de deelnemers worden gesteld, worden niet als opname ter beschikking gesteld om de echte namen van de deelnemers te vermijden. Mondelinge vragen inclusief bijbehorende antwoorden worden wel opgenomen en als opname ter beschikking gesteld. Mondelinge vragen worden alleen geanonimiseerd ter beschikking gesteld, zodat een identificatie van de deelnemers niet mogelijk is.

Bij deelname aan een webinar ontvangt u bij de aanmelding en eventueel na beëindiging van de webinar op gepaste wijze aanvullende informatie over het evenement. Hierbij kan het om een herinnering aan het evenement, de opname van de webinar of een klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot het webinar gaan (artikel 6, lid 1 b), f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Als u zich bij de aanmelding voor een webinar aanvullend heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres dus niet alleen voor het accountbeheer. Dit echter alleen voor de bij de aanmelding op onze newsletter nader gedefinieerde eigen reclamedoeleinden, en wel tot u zich afmeldt voor de newsletter (mogelijkheid tot herroeping, artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). De regelingen onder V., "Verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens bij het bezoeken van onze website met registratie en na het inloggen", in het bijzonder onder nummer 5 "E-mail newsletter en andere directe reclame", zijn van toepassing.

Wij stellen u het ASTRAS leveranciersportaal ("ASTRAS") ter beschikking. ASTRAS is een software van Allocation Network GmbH (Arabellastraße 17, 81925 München, Duitsland). Wij hebben deze provider zorgvuldig geselecteerd en overeenkomstig artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) belast met de uitvoering. Te dezer zake hebben wij een aanvullende overeenkomst voor de verwerking van orders gesloten, waarin onderwerp en looptijd van de verwerking, type en doel van de verwerking, de aard van de persoonlijke gegevens, de persoonscategorieën en de plichten en rechten van de verantwoordelijke persoon vastgelegd zijn (conform artikel 28, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

De volgende persoonlijke gegevens kunnen in het kader van het gebruik van ASTRAS door WAGO worden verwerkt:

 • Persoonlijke stamgegevens, bijv. naam, beroepsaanduiding en sector
 • Contact- en adresgegevens, bijv. adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers
 • Bankgegevens, overige rekenings- en betalingsgegevens
 • Fiscale gegevens, bijv. belasting- en/of BTW-nummer, contractuele gegevens zoals type en hoeveelheid van de bestelde goederen of gebruikte diensten
 • Kredietwaardigheid en betalingsvoorwaarden
 • Gegevens met betrekking tot klachten
 • Legitimatie- en authenticatiegegevens, bijv. identificatiegegevens, handtekening, bedrijfsstempel en wachtwoorden
 • Historische gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie tussen u en ons en met ons verbonden bedrijven
 • Reclame- en verkoopgegevens, met inbegrip van doelgroepspecifieke informatie
 • Gegevens in het kader van het onderhoud van contacten of het aangaan van een zakelijke relatie, bijv. gegevens over gesprekken die hebben plaatsgevonden, inclusief datum, tijd en doel
 • Kopieën van de correspondentie (indien deze schriftelijk, per e-mail of per telefax werd gevoerd)

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de door u gewenste offertes op te kunnen stellen
 • Om ervoor te zorgen dat onze website en de inhoud van de website op de meest effectieve en interessante wijze aan u wordt gepresenteerd
 • Om onze verplichtingen met betrekking tot de tussen u en ons gesloten overeenkomsten na te komen
 • Om de deelname aan interactieve aanbiedingen mogelijk te maken, voor zover u dit wenst
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en prestaties

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor zover en zolang dit voor het aangaan, het tot stand komen, het uitvoeren of het beëindigen van een contractuele relatie noodzakelijk is. Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt als een wettelijke bepaling dit vereist of toestaat of als u toestemming hiervoor heeft gegeven. Over de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zullen wij u apart informeren.

Met het oog op het aangaan van zakelijke relaties en binnen de wettelijke grenzen hebben wij het recht om het risico op betalingsachterstanden c.q. betalingsverzuim van de leverancier te toetsen ten behoeve van het tot stand komen, het uitvoeren of het beëindigen van een koopcontract.

Te dezer zake worden waarschijnlijkheidswaarden voor het toekomstige gedrag van de klant verzameld en verwerkt. Voor het berekenen van deze waarschijnlijkheidsgegevens worden ook adresgegevens van de leverancier evenals kredietwaardigheidsgegevens van kredietagentschappen gebruikt.

Voor deze controle maken wij eventueel gebruik van de diensten van kredietagentschappen of van andere derden. Hiertoe worden uw gegevens aan deze bedrijven doorgegeven c.q. door deze bedrijven opgevraagd.

De gegevens te dezer zake worden verwerkt en gebruikt op basis van artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Binnen dit wettelijke kader hebben wij ook het recht om de gegevens van de leverancier aan derden door te geven, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van dit contract (bijv. voor verzending, facturering of klantenservice), overeenkomstig artikel 6, lid 1b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), of indien aan een wettelijke verplichting in de zin van artikel 6, lid 1c) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) voldaan dient te worden. Indien noodzakelijk en onder bepaalde omstandigheden zullen wij deze gegevens – voor zover wettelijk toegestaan – overeenkomstig artikel 6, lid 1b) en/of f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) aan derden doorgeven (bijvoorbeeld aan incassobedrijven) ten behoeve van de tenuitvoerlegging van vorderingen.

Als u via onze website of via het WAGO Download Center informatie wilt downloaden ("Downloads"), is voorafgaande registratie vereist. Voor de registratie worden zowel uw persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam en e-mailadres) als uw bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, straat/huisnummer, postcode, plaats en land) verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om ongeoorloofde toegangspogingen te voorkomen, om een duidelijke toewijzing mogelijk te maken, om sanctielijstcontroles uit te voeren en om ons te beschermen tegen pogingen tot fraude (art. 6 lid 1 a), c) en f) DSGVO). Verder heeft u de mogelijkheid om verdere - optionele - informatie over uzelf en/of uw bedrijf met ons te delen.


Bovendien worden uw persoonsgegevens door ons met name verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt indien, voor zover en zolang dit noodzakelijk is voor het eventueel aangaan, de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van een contractuele relatie. Wij kunnen de gegevens dus verzamelen, opslaan, wijzigen en doorgeven voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie, zonder dat wij uw toestemming daarvoor nodig hebben en zolang het ons wettelijk is toegestaan. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 b) DSGVO.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus met name voor de volgende doeleinden:
 • Om de door u bij ons aangevraagde downloads mogelijk te maken;
 • Om ervoor te zorgen dat onze website en de inhoud daarvan zo effectief en interessant mogelijk aan u wordt gepresenteerd;
 • Om onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten na te komen;

Verdere verzameling, opslag, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden indien vereist of toegestaan door de wet, of indien u hiermee heeft ingestemd. Wij zullen u op een apart moment informeren over de toepasselijke rechtsgrondslag.

In andere gevallen, d.w.z. ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, bewaren wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar, of langer indien de wet ons daartoe verplicht.

Voor de verwerking van de sanctielijstcontrole (art. 6 lid 1 c) DSGVO) kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens en gegevens uit het registratiemasker door te geven aan bedrijven die wij gebruiken om de sanctielijstcontrole uit te voeren. In deze gevallen werken wij alleen met dienstverleners die wij contractueel hebben verplicht tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften of die reeds op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn tot naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften. In beide gevallen worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven.

In het kader van de download wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en uw IP-adres, het aantal downloads per artefact en het tijdstip van de download. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun downloadgedrag op basis van hun downloadlocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Persoonlijke evaluaties vinden niet plaats. Wij nemen bijvoorbeeld geen contact met u op op basis van uw persoonlijke downloadgedrag - zonder overeenkomstige toestemming of andere wettelijke basis.

VI. Projectering met Smart Designer

Wij bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt zich daar aanmelden om uw eigen projecten op te slaan en om voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. Hiervoor dient u minstens de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres (straat, huisnummer, postcode, plaats), land en wachtwoord.

De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en bestellingen van projecten die vanuit de configurator worden aangevraagd en worden weergegeven in het geval van projectdocumentatie (artikel 6, lid 1 b), f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

U kunt in uw browserinstellingen kiezen voor "Geen cookies accepteren" om het gebruik van cookies te weigeren. Het gebruik van Smart Designer is in dit geval echter niet mogelijk.

Als u zich in de Smart Designer aanvullend heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres dus niet alleen voor het accountbeheer en voor prijsaanvragen, projecteringen en bestellingen van projecten vanuit de configurator. Dit echter alleen voor de bij de aanmelding op onze newsletter nader gedefinieerde eigen reclamedoeleinden, en wel tot u zich afmeldt voor de newsletter (mogelijkheid tot herroeping, artikel 6, lid 1 a), b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). De regelingen onder V., "Verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens bij het bezoeken van onze website met registratie en na het inloggen", in het bijzonder onder nummer 5 "E-mail newsletter en andere directe reclame", zijn van toepassing.

VII. Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van Office365-producten

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(in het verdere verloop "Microsoft" genoemd)

Gegevensbescherming bij Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited is de vertegenwoordiger voor de gegevensbescherming van Microsoft voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De functionaris voor de gegevensbescherming van Microsoft Ireland Operations Limited is bereikbaar onder het volgende adres:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Gegevensbescherming
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ierland

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor een ongecompliceerde en gemeenschappelijke samenwerking met behulp van het Office365-productassortiment van Microsoft.

De verwerking heeft dus ten doel professionele diensten te verlenen in overeenstemming met de volumelicenties van WAGO en alle overige servicecontracten die WAGO met Microsoft heeft afgesloten.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Onze legitieme belangen liggen binnen de ondernemingsgroep. De nadruk ligt hierbij op interne administratieve doeleinden en een juiste relatie tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke functionaris. Indien een verwerking op basis van een andere wettelijke grondslag gelegitimeerd is, zullen wij u afzonderlijk hierover informeren.

Om u het Office365-productassortiment ter beschikking te kunnen stellen, is een registratie vereist. Voor deze vorm van verwerking zijn de volgende minimale gegevens nodig:

 • Weergavenaam (kan bijv. uit uw voor- en achternaam bestaan)
 • E-mailadres

Aanvullend heeft u de mogelijkheid om na de registratie de volgende gegevens aan uw profiel toe te voegen:

 • Voor- en achternaam
 • Functie binnen bedrijf
 • Contactgegevens
 • Zakelijke telefoonnummers
 • Zakelijk adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Profielfoto

In het kader van de samenwerking worden de verstrekte persoonlijke gegevens, die te behoeve van online services in e-mails, documenten en andere gegevens in elektronische vorm aanwezig zijn, door ons verwerkt.

Afhankelijk van het gebruik van het Office365-productassortiment kunnen hiertoe de volgende gegevens behoren:

 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. geboorteplaats, straat en huisnummer (adres), postcode, woonplaats, land van verblijf, mobiel telefoonnummer, voornaam, achternaam, initialen, e-mailadres, geslacht, geboortedatum) inclusief persoonlijke basisgegevens van familieleden en kinderen;
 • Authenticatiegegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord of PIN-code, veiligheidsvraag, audit trail);
 • Contactgegevens (bijv. adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, social media ID's, contactgegevens voor noodgevallen);
 • Eenduidige identificatienummers en signaturen (bijv. burgerservicenummer, rekeningnummer, paspoort- en identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer en voertuigregistratiegegevens, IP-adressen, personeelsnummer, studentnummer, patiëntnummer, signatuur, eenduidige ID bij het tracken van cookies of vergelijkbare technologieën);
 • Gepseudonimiseerde ID's;
 • Financiële gegevens en verzekeringsgegevens (bijv. verzekeringsnummer, bankrekeningnaam en -nummer, creditcardnaam en -nummer, rekeningnummer, inkomen, soort verzekering, betalingshistorie, kredietwaardigheid);
 • Zakelijke gegevens (bijv. aankoopgeschiedenis, speciale aanbiedingen, abonnementsgegevens, betalingshistorie);
 • Biometrische gegevens (bijv. DNA, vingerafdrukken en irisscans);
 • Locatiegegevens (bijv. mobiele ID, geolokalisatiegegevens, locatie bij aanvang/einde telefoongesprek; locatiegegevens die aan de hand van wifi-toegangspunten bepaald kunnen worden);
 • Foto's, video's en audio-opnames;
 • Internetactiviteiten (bijv. browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, lezen, televisie, radio luisteren);
 • Apparaatidentificatie (bijv. IMEI-nummer, SIM-kaartnummer, MAC-adres);
 • Profilering (bijv. op basis van geobserveerde, criminele of antisociale gedragswijzen of gepseudonimiseerde profielen aan de hand van bezochte URL's, click streams, surfprotocollen, IP-adressen, domeinen, geïnstalleerde toepassingen of profielen op basis van marketingvoorkeuren);
 • Personeels- en aanstellingsgegevens (bijv. gegevens met betrekking tot de arbeidssituatie, aanstellingsinformatie (zoals curriculum vitae, werkervaring, opleidingen), baan- en functiegegevens inclusief gewerkte uren, beoordelingen en salaris, werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, fiscale gegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens evenals locatie en onderneming);
 • Opleidingsgegevens (bijv. opleidingsgeschiedenis, actuele opleiding, scores en resultaten, hoogst genoten opleiding, leerproblemen);
 • Burgerschaps- en verblijfsgegevens (bijv. burgerschap, naturalisatiestatus, burgerlijke staat, nationaliteit, immigratiestatus, paspoortgegevens, gegevens over verblijfsplaats of werkvergunning);
 • Gegevens die worden verwerkt voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of van een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Bijzondere gegevenscategorieën (bijv. etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid, gegevens over het seksleven of over de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten); of
 • Alle overige persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 4 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Voor alle overige protocolgegevens en telemetrische gegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van de aanbieder onder https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Wij verwerken alleen gegevens die wij persoonlijk van u hebben ontvangen of gegevens die wij als functieaanbieder binnen onze ondernemingsgroep (zie https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international) hebben ontvangen.

Indien nodig ontvangen wij uw persoonlijke gegevens van een vertegenwoordiger van uw organisatie, van uw werkgever of van derden als onderdeel van een reeds bestaande of mogelijke partner- of klantrelatie.

Interne organen: communicatiedeelnemers en functiehouders bij WAGO

Externe organen: wij wijzen erop dat in het bijzonder bij samenwerkingsplatforms de mogelijkheid bestaat dat afgezien van ons, u en uw organisatie ook derden (bijv. deelnemers van andere organisaties) toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke gegevens die u als onderdeel van de communicatie (bijv. via TEAMS) heeft verstrekt. Er kan niet worden uitgesloten dat deze derden de door u verstrekte persoonlijke gegevens verder gebruiken of doorgeven aan andere derden.

Derhalve verwijzen wij u naar de interne regels van uw organisatie inzake de gegevensbescherming en aanvullend naar de regels van de bij de samenwerking betrokken derden.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend met inachtneming van de volgende geschikte of redelijke garanties door ons aan een zogenoemd derde land overgedragen:

Indien u ons de gegevens niet ter beschikking stelt, is het onder omstandigheden mogelijk dat wij niet in staat zijn om de contractueel verschuldigde diensten te verlenen.

Voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens binnen het gehele Office365-productassortiment wordt bij WAGO geen geautomatiseerde besluitvorming of profielvorming uitgevoerd.

X. Opslagperioden

Als bij het verzamelen van de gegevens (bijv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagperiode is aangegeven, worden de persoonlijke gegevens gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn om aan de doelstelling te voldoen, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijv. commerciële en fiscale opslagverplichtingen) het wissen van de gegevens verbieden.

VIII. Verwerking van gegevens door sociale netwerken

Wij onderhouden openbare toegankelijke profielen in sociale netwerken.

Sociale netwerken zoals Facebook kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u de desbetreffende website of een website met geïntegreerde sociale media content (zoals Like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Door het bezoeken van onze social media sites worden tal van privacygerelateerde verwerkingsprocessen geactiveerd. En detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media account en onze sociale media site bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het desbetreffende social media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door de registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de social media-portalen gebruikersprofielen genereren waarin uw voorkeuren en interesses opgeslagen worden. Op deze wijze kunnen op interesses gebaseerde advertenties in en buiten de desbetreffende social media site om worden weergegeven. Als u een account heeft bij het desbetreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties op alle apparaten worden weergegeven waarop u ingelogd bent of ingelogd was.

Wij wijzen u erop dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de social media-portalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom aanvullende verwerkingsprocessen door de exploitanten van de social media-portalen worden uitgevoerd. Details te dezer zake zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en in de bepalingen inzake de gegevensbescherming van de social media-portalen.

Onze social media sites dienen een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij gaat het om een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen zijn eventueel gebaseerd op uiteenlopende wettelijke grondslagen, die door de exploitanten van sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Als u een van onze social media sites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het social media-platform, verantwoordelijk voor de processen voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) zowel jegens ons als jegens de exploitant van het social media portaal (bijv. Facebook) kenbaar maken.

Hierbij dient in acht te worden genomen dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media-portalen, geen invloed op de processen voor de gegevensverwerking van de social media-portalen hebben. Onze mogelijkheden zijn afhankelijk van het beleid van de desbetreffende aanbieder.

De rechtstreeks door ons via social media geregistreerde gegevens worden van onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, als u een verzoek tot verwijdering indient of als u uw toestemming voor de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor gedetailleerde informatie verzoeken wij u rechtstreeks contact met de exploitanten van de sociale netwerken op te nemen (bijvoorbeeld in de privacyverklaring, zie hieronder).

Wij maken op onze website geen gebruik van automatisch geactiveerde sociale plug-ins (bijv. iFrames) van sociale netwerken of platforms. Onze buttons naar sociale netwerken of platforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING enz. zijn enkel doorverwijzingen (links) naar de desbetreffende sites van de aanbieder. Als u op deze links klikt, wordt u doorgelinkt naar de sites van het desbetreffende sociale netwerk of platform. In dit geval zijn de aldaar vermelde gegevens inzake de gegevensbescherming van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften inzake de gegevensbescherming dient door de desbetreffende aanbieder gewaarborgd te worden. Daarnaast zijn wij zelf ook aanwezig op deze sociale netwerken of platforms, om de aldaar actieve gebruikers over onze producten en diensten te informeren en met hen te communiceren. Het achterliggende commerciële doel kan als legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden beschouwd. Hoewel WAGO geen toegang heeft tot de profielgegevens die door de platforms worden verwerkt, kan WAGO door het gebruik van deze platforms onder bepaalde omstandigheden echter medeverantwoordelijk zijn inzake de gegevensbescherming.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw opt-out-opties, verwijzen wij u naar de volgende informatie:

Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. Aanbieder is Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Wij hebben met Facebook een overeenkomst met betrekking tot de gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens ("Controller Addendum") gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke processen inzake de gegevensverwerking wij of Facebook verantwoordelijk zijn bij een bezoek aan onze Facebook-site. Deze overeenkomst kunt u raadplegen onder de volgende Link : https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor a.u.b. op de volgende Link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Gedetailleerde informatie is te vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out onder: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Wij beschikken over een profiel bij Twitter. Aanbieder is Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

De privacyverklaring vindt u op: https://twitter.com/de/privacy, opt-out op: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Wij beschikken over een profiel bij YouTube. Aanbieder is YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), vertegenwoordigd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

De privacyverklaring vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Wij beschikken over een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

De privacyverklaring vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out op: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Xing

Wij beschikken over een profiel bij XING. Aanbieder is New Work SE, (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland).

De privacyverklaring vindt u op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Opt-out op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Instagram

Wij zijn verheugd over uw bezoek aan de door ons beheerde site https://www.instagram.com/... (in het verdere verloop "Instagram-site" genoemd) en informeren u hieronder over de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met het bezoek aan of interacties met onze Instagram-site of de inhoud van de site. Instagram is een online dienst voor het delen van foto's en video's en maakt deel uit van Facebook (zie het punt "Facebook").

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons overdraagt via onze Instagram-site. Dientengevolge beslissen wij alleen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking. Voor zover persoonlijke gegevens in verband met onze Instagram-site worden verwerkt en alleen Facebook over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking beslist, is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; "Facebook") alleen verantwoordelijk voor de verwerking.

1. Informatie over de verwerking van gegevens door Facebook

De richtlijn gegevensbescherming van Instagram noemt onder I. de categorieën van persoonlijke gegevens die bij het gebruik van producten van Facebook worden verwerkt, beschrijft in algemene termen de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt (zie II.) en benoemt de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt (zie III., IV.). Onder de aangegeven Link naar de richtlijn gegevensbescherming vindt u eveneens informatie over de wettelijke grondslag inzake de verwerking van deze gegevens (zie V.) evenals informatie over hoe u uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens weer kunt herroepen. Aanvullende informatie over de wettelijke grondslag vindt u hier. In de richtlijn gegevensbescherming vindt u informatie over hoe u uw recht op inzage, rectificatie c.q. correctie, overdraagbaarheid en verwijdering jegens Facebook kunt uitoefenen (zie VI.). Onder dit punt vindt u eveneens informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingswijzen van persoonlijke gegevens. In de richtlijn gegevensbescherming vindt u ook informatie over de duur van de opslag van persoonlijke gegevens en informatie over de criteria voor het bepalen van deze duur en de mogelijkheid om Instagram-accounts te blokkeren of te verwijderen (zie VII.). De richtlijn gegevensbescherming verwijst naar het voornemen van Facebook om gegevens op basis van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (zie IX.) ook door te geven aan derde landen.

2. Informatie over het gebruik van cookies door Facebook

Als u onze Instagram-site bezoekt en uw browser het opslaan van cookies toestaat, slaat Facebook informatie in de vorm van kleine tekstbestanden in het geheugen van uw browser (in het verdere verloop "cookies" genoemd) op, en heeft Facebook toegang tot deze informatie bij een bezoek aan het Facebook-platform of een website die Facebook-technologieën integreert. Meer informatie over het doel van de gebruikte cookies, de integratie van deze cookies door andere websites en uw controlemogelijkheden te dezer zake vindt u in de informatie over Instagram-cookies.

Wij willen u erop wijzen dat Facebook met behulp van de cookies in staat is om uw gebruikersgedrag (bij geregistreerde gebruikers over verschillende apparaten) op andere websites dan het Instagram-platform te tracken. Dit geldt zowel voor personen die bij het Instagram-platform zijn geregistreerd als voor personen die daar niet zijn geregistreerd.

Wij willen u er eveneens op wijzen dat wij met betrekking tot de cookies geen invloed hebben op de verwerking van gegevens door Facebook. Een bezoek aan onze Instagram-site is ook mogelijk als u uw browser zodanig configureert dat geen cookies door het Facebook-platform worden opgeslagen. Informatie over het aanpassen van de instellingen voor cookies in uw browser vindt u meestal in het helpgedeelte van de door u gebruikte browser.

Als u geregistreerd c.q ingelogd bent op het Instagram- of Facebook-platform en u wilt voorkomen dat Facebook het bezoek aan onze Facebook-pagina koppelt aan uw Instagram- of Facebook-gebruikersaccount, dient u zich bij Facebook af te melden c.q. de functie "Laat mij aangemeld blijven" te gebruiken en dient u de cookies op uw apparaat te verwijderen en uw browser af te sluiten en opnieuw op te starten.

3. Verwerking van gegevens tijdens interacties op onze Instagram-site

Onze Instagram-site biedt u de mogelijkheid om op onze berichten te reageren, deze van commentaar te voorzien en om ons privéberichten te sturen. Controleer a.u.b. zorgvuldig welke persoonlijke gegevens u met ons via onze Instagram-site wilt delen. Als u wilt voorkomen dat Facebook persoonlijke gegevens verwerkt die u aan ons heeft doorgegeven, verzoeken wij u op een andere manier contact met ons op te nemen.

Aanvullend op de inhoud die u heeft overgedragen is, afhankelijk van uw privacy-instellingen, informatie over uw profiel, uw vind-ik-leuks en uw bijdragen voor ons zichtbaar.

De verwerking van uw gegevens bij contactname of interactie met onze site of de inhoud ervan, wordt door ons uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Ons legitieme belang bestaat uit het beantwoorden van uw verzoek. Als uw contactname is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1 b) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Wij verwerken de in dit verband verstrekte en voor ons toegankelijke gegevens om onze overwegend legitieme belangen bij het contact en de communicatie met onze belanghebbenden te waarborgen. Dit omvat ook onze legitieme belangen bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Uw gegevens worden, voor zover wij hiertoe in staat zijn, verwijderd als de activiteiten van onze Instagram-site worden gestaakt. Als deze gegevens gedurende een aanvullende termijn door Facebook worden opgeslagen, zijn hierop uitsluitend de bepalingen in de richtlijn gegevensbescherming van Instagram en de gebruiksvoorwaarden van Instagram van toepassing.

4. Verwerking van geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden

Wij hebben onze Instagram-site als zakelijk profiel opgezet en maken gebruik van geanonimiseerde sitestatistieken van Facebook ("Instagram Insights"), die ons inzicht bieden over de bezoekers van onze Instagram-site en de interacties met onze Instagram-site en de inhoud ervan. Wij leveren geen enkele bijdrage aan de beslissing over de middelen en de doeleinden van het verwerken van gebeurtenisgegevens, die worden gebruikt voor het genereren van sitestatistieken. De statistieken bevatten de volgende informatie:

 • Bereik, paginaweergaven, kijktijd voor videoclips
 • Interacties zoals het markeren van een artikel met "Vind ik leuk", commentaar geven of het delen van artikelen
 • Demografische informatie over leeftijd, geslacht en locatie

Wij gebruiken deze gegevens voor het herkennen van trends. Het is voor ons niet mogelijk om de personen te herleiden die deze gebeurtenissen hebben veroorzaakt.

IX. WAGO HUB

Om u in het kader van de WAGO HUB bijvoorbeeld informatie te kunnen verstrekken over de onderwerpen automatisering, Interface Electronics en verbindingstechniek, of om u in staat te stellen om deel te nemen aan digitale beurzen of evenementen, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken.
Deze verwerking vindt plaats met behulp van de formaten die via de WAGO HUB worden aangeboden. Welke persoonlijke gegevens door deze formaten worden verwerkt, kunt u hieronder lezen. Om u de WAGO HUB aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk om te werken met een dienstverlenend bedrijf in de zin van artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Hiervoor werken wij samen met het dienstverlenende bedrijf Uniplan GmbH & Co. KG (Schanzenstraße 39 a/b, 51063 Köln, "Uniplan"). Wij hebben met Uniplan contractuele afspraken gemaakt overeenkomstig artikel 28, lid 3 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO), die de privacy van de WAGO HUB-deelnemers waarborgen. Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de WAGO HUB (met name hosting en IT-support, platform- en gegevensbeheer, prestatiebewaking, digitale communicatie (e-mail, chat, videochat, video, streaming, screen sharing en analyse) maken wij gebruik van de diensten van externe bedrijven die de persoonlijke gegevens namens ons verwerken. Meer informatie kunt u in de desbetreffende gedeelten van deze privacyverklaring raadplegen.

Dit format biedt u de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met de experts van WAGO GmbH & Co. KG. Tijdens een live event kunt u via Microsoft Teams of door middel van een bericht via de WAGO HUB contact opnemen met de experts. Hiervoor heeft iedere deelnemer de beschikking over een persoonlijke inbox, die echter alleen voor de communicatie binnen de WAGO HUB kan worden gebruikt.

Deelname aan het format "Meet the Experts" is geheel vrijwillig. Om contact op te kunnen nemen, dient u uw contactgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) aan te geven, zodat wij uw verzoek c.q. bericht kunnen beantwoorden. Persoonlijke gegevens die u in een bericht verstrekt, worden als vrijwillig beschouwd en worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale, van toepassing zijnde wetgeving.

De gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Tijdens een live event heeft u de mogelijkheid om via dit format met experts van WAGO GmbH & CO of met andere deelnemers buiten onze organisatie te netwerken. Hiervoor kunt u met de registratie voor de WAGO HUB of op een later tijdstip via uw profielinstellingen een Business Card aanmaken. Een Business Card is niet vereist voor deelname aan een live event.
De persoonlijke gegevens die u in uw gebruikersaccount heeft opgeslagen, worden als basisinformatie gebruikt.
Hiertoe behoren: aanhef, titel, naam, positie en naam van bedrijf/organisatie, contactgegevens.
Als u kiest voor een Business Card, kunt u deze optioneel van een foto, uw bedrijfslogo, uw website evenals van een LinkedIn- en/of XING-profiel voorzien. Wij maken u erop attent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van uw Business Card en de beschikbaarstelling via de WAGO HUB. Voor de inhoud evenals voor het gebruik van bijvoorbeeld beeldmateriaal, dat vrij is van rechten van derden, of voor de hierop aansluitende contactname zijn alleen de deelnemers verantwoordelijk. De in het profiel gepubliceerde gegevens zijn voor alle overige deelnemers van het live event te allen tijde zichtbaar. De gegevens worden dus op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Wij verwerken persoonlijke gegevens om deelnemers in staat te stellen om met andere deelnemers te chatten en te communiceren, meetings te plannen en te organiseren, notities te maken, aan bijeenkomsten in virtuele ruimten deel te nemen of vergaderingen te streamen via het platform alsmede om afspraken en videogesprekken tussen verschillende gespreksdeelnemers te maken en uit te voeren.

Via de WAGO HUB heeft u de mogelijkheid om aan virtuele formats deel te nemen. Hierdoor kunt u aan live events zoals presentaties van experts over de onderwerpen automatisering, Interface Electronics en verbindingstechniek deelnemen. Tijdens een live event heeft u de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen via de eventchat. Deze vragen of opmerkingen ontvangt alleen de moderator van het event, die deze geanonimiseerd samenvat. Alleen de moderator van een event kan dus zien welke deelnemer een vraag of opmerking heeft verstuurd. Bovendien heeft u de mogelijkheid om aan zogenoemde "breakoutsessies" deel te nemen. Tijdens deze sessies na afloop van het live event heeft u de kans om in een kleinere groep met deelnemers en experts over de behandelde onderwerpen te discussiëren. Voor de deelname aan virtuele events, met inbegrip van livestreams en breakoutsessies, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, bedrijf/organisatie, bezochte ruimten, sessies en interacties in de virtuele ruimten evenals datum, tijdstip en duur van de deelname. Wij verwerken persoonlijke gegevens over de organisatie en de uitvoering van virtuele events, livestreams en over het oproepen van on-demand-video's. De persoonlijke informatie die in het kader van een live event of een breakoutsessie wordt verstrekt, wordt beschouwd als vrijwillig verstrekte informatie en wordt overeenkomstig de lokale, van toepassing zijnde wetgeving opgeslagen en verwerkt. De gegevens worden op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) en op basis van ons legitieme belang (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) verwerkt.

De live events worden regelmatig opgenomen en kunnen op een later tijdstip via de mediatheek van de WAGO HUB bekeken worden. Vragen die tijdens het live event door de deelnemers worden gesteld, worden niet als opname ter beschikking gesteld om de registratie van de echte namen van de deelnemers te vermijden. Mondelinge vragen inclusief bijbehorende antwoorden worden wel opgenomen en als opname ter beschikking gesteld. Mondelinge vragen worden alleen geanonimiseerd ter beschikking gesteld, zodat een identificatie van de deelnemers niet mogelijk is. Bij deelname aan een live event ontvangt u bij de aanmelding en eventueel na beëindiging van het live event op gepaste wijze aanvullende informatie over het evenement. Hierbij kan het om een herinnering aan het evenement, de opname van het live event of een klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot het evenement gaan (artikel 6, lid 1 b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Aanvullend verwerken wij persoonlijke gegevens voor ons legitieme belang in de analyse van de deelname aan live events en het gebruik van de WAGO HUB evenals voor de statistische evaluatie voor de optimalisering van toekomstige online events (wettelijke grondslag: artikel. 6 lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)). Via de Cookie Consent-tool kunt u actief toestemming geven voor het gebruik van cookies die in technisch opzicht niet noodzakelijk zijn voor de werking en de veiligheid van onze website c.q. ons platform. Wettelijke grondslag voor deze op toestemming en cookies gebaseerde verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming DSGVO)

X. Digitale Building Roadshow

Onder https://wago-building.expo-ip.com/ heeft u de mogelijkheid om informatie over actuele onderwerpen op het gebied van gebouwautomatisering en -installatie in te winnen. Om u in staat te stellen om deel te nemen aan digitale evenementen, kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Dit gebeurt via verschillende formaten, die via de bovengenoemde site opgevraagd kunnen worden. Welke persoonlijke gegevens door deze formaten worden verwerkt, kunt u hieronder lezen. Om u de digitale Building Roadshow aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk om te werken met een dienstverlenend bedrijf in de zin van artikel 28 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Hiervoor werken wij samen met het dienstverlenende bedrijf VideoART GmbH, Industriestraße 11, 27211 Bassum, "VideoART"). Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de digitale Building Roadshow (met name hosting en IT-support, platform- en gegevensbeheer, prestatiebewaking, digitale communicatie (e-mail, chat, videochat, video, streaming, screen sharing en analyse) maken wij gebruik van de diensten van externe bedrijven die de persoonlijke gegevens namens ons verwerken. Meer informatie kunt u in de desbetreffende gedeelten van deze privacyverklaring raadplegen.

In het kader van de digitale roadshow heeft u de mogelijkheid om aan virtuele formats deel te nemen. Hierdoor kunt u aan live events zoals presentaties van experts over de onderwerpen gebouwautomatisering en -installatie deelnemen. Voor de deelname aan virtuele events, met inbegrip van livestreams en breakoutsessies, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, bedrijf/organisatie, bezochte ruimten, sessies en interacties in de virtuele ruimten evenals datum, tijdstip en duur van de deelname. Wij verwerken persoonlijke gegevens over de organisatie en de uitvoering van virtuele events, livestreams en over het oproepen van on-demand-video's. De persoonlijke informatie die in het kader van een live event of een breakoutsessie wordt verstrekt, wordt beschouwd als vrijwillig verstrekte informatie en wordt overeenkomstig de lokale, van toepassing zijnde wetgeving opgeslagen en verwerkt. De gegevens worden op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) en op basis van ons legitieme belang (artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)) verwerkt.

Bij deelname aan een live event ontvangt u bij de aanmelding en eventueel na beëindiging van het live event op gepaste wijze aanvullende informatie over het evenement. Hierbij kan het om een herinnering aan het evenement, de opname van het live event of een klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot het evenement gaan (artikel 6, lid 1 b) en f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Na afloop van en/of tijdens een live event heeft u de mogelijkheid om via dit format met experts van WAGO GmbH & CO of met andere deelnemers buiten onze organisatie te netwerken. Wij wijzen u erop dat wij u uitsluitend de mogelijkheid tot netwerken bieden. Als u beslist hiervan gebruik te maken, wordt u doorverwezen naar de site https://www.wonder.me/ van de firma "Yotribe" (Yotribe GmbH, Kommandantenstraße 77, 10117 Berlin, Duitsland). De aanbieder is volledig verantwoordelijk in de zin van artikel 4, nr. 7 van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Informatie over de gegevensbescherming bij Yotribe vindt u via de volgende Link : https://www.wonder.me/policies/privacy-policies

De digitale Building Roadshow biedt de optionele toepassing van Tawk.to (live chat-software van Tawk.to Inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119) aan. De chat is via een plug-in in de brontekst van de website geïntegreerd. Met het gebruik van de chat maakt u automatisch gebruik van de diensten van Tawk.to. Tot de verzamelde gegevens behoren: chatgeschiedenis, IP-adres op het tijdstip van de chat en land van herkomst. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en dienen uitsluitend voor de veiligheid en voor interne statistieken. Met het gebruik van chat stemt u hiermee in. De met de Tawk.to-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. Deze worden niet opgeslagen en worden na afloop van de chat gewist. Afhankelijk van het verloop van het chatgesprek met onze medewerkers kunnen aanvullende persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn die u aan ons verstrekt. De eventueel benodigde gegevens zijn onder andere afhankelijk van uw aanvraag of het probleem dat u tijdens het chatgesprek omschrijft. De verwerking van al deze gegevens dient een snel en efficiënt contact mogelijk te maken en onze klantenservice te verbeteren.

Doel en omvang van de verzamelde gegevens evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Tawk.to alsmede informatie over uw rechten te dezer zake en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunnen worden geraadpleegd in de privacyverklaring van Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

XI. Klokkenluiderssysteem

Klokkenluiders die melding maken van onethisch, illegaal en onverantwoordelijk gedrag zijn geen verklikkers. Wij willen u er echter op attenderen dat de informatie die u verstrekt over uzelf, over uw collega's of over andere aspecten van de bedrijfsvoering kan leiden tot beslissingen die gevolgen hebben voor anderen. Wij verzoeken u dan ook om alleen informatie te verstrekken waarvan u naar beste weten denkt dat deze correct is. Ook als u geen sancties hoeft te verwachten bij het te goeder trouw verstrekken van informatie, zelfs als deze achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie niet getolereerd.

Als u incidenten of misstanden via ons klokkenluidersysteem meldt, beschermen wij uw persoonlijke gegevens, zodat u geen nadelen ondervindt van de melding.

Als u persoonlijke gegevens via het meldingsformulier verstrekt, gebruiken wij deze gegevens als onderdeel van ons klokkenluidersysteem alleen voor het onderzoek naar het gemelde incident. Uw persoonlijke gegevens worden overeenkomstig artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) verwerkt op basis van een legitiem belang. Het legitieme belang voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een efficiënt onderzoek naar het door u gemelde incident.

Het is uiteraard mogelijk dat u in uw melding persoonlijke gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij de omschrijving van het onderwerp van uw melding of met betrekking tot de omstandigheden waarin u het incident heeft opgemerkt. Deze gegevens worden door ons eveneens gebruikt en verwerkt voor een efficiënt onderzoek naar het door u gemelde incident.

Indien wij persoonlijke gegevens aan betrokken partijen met een beroepsgeheim (bijv. advocaten en accountants) of aan andere derden overdragen die contractueel tot geheimhouding verplicht zijn (bijv. opsporingsbureaus), opdat het gemelde incident verder opgehelderd kan worden en indien nodig ook civielrechtelijke vorderingen jegens de gemelde persoon kunnen worden ingesteld, worden deze doorgegeven op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 c) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Indien wij persoonlijke gegevens ten behoeve van de strafrechtelijke vervolging vanwege strafrechtelijk relevante handelingen van de gemelde persoon aan wetshandhavingsinstanties moeten overdragen, worden deze doorgegeven op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 c) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)).

Bij redelijk gebruik hoeft u dan ook geen nadelen te vrezen. Bij misbruik van het klokkenluidersysteem, met als doel het berokkenen van nadelen aan de gemelde personen, behouden wij ons het recht voor stappen tegen de klokkenluider te ondernemen. Deze stappen worden ondernomen op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) om eerlijke klokkenluiders te beschermen alsmede om ons klokkenluidersysteem tegen misbruik te beschermen.

XII. Opslagduur

Wij slaan uw gegevens over verschillende opslagperiodes op, afhankelijk van het gewenste verwerkingsdoel.

Als bij het verzamelen van de gegevens (bijv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagperiode is aangegeven, worden de persoonlijke gegevens gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn om aan de doelstelling te voldoen, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijv. commerciële en fiscale opslagverplichtingen) het wissen van de gegevens verbieden. Over het algemeen verwerken wij uw gegevens dan ook voor de gehele duur van de zakelijke relatie (vanaf het aangaan en sluiten tot het beëindigen van een overeenkomst en tot geen interesse in informatie meer bestaat).

Bovendien bewaren wij uw gegevens (met inachtneming en in het kader van de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen en de van toepassing zijnde garantie- en verjaringstermijnen) in geval van juridische geschillen, waarbij deze gegevens als bewijs benodigd zijn, tot de beëindiging van het geschil.

XIII. Recht van herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde, met toekomstige werking en zonder opgaaf van redenen herroepen, en wel zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na een herroeping mag WAGO uw persoonlijke gegevens alleen verder verwerken als dit vanwege een andere wettelijke grondslag of wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw herroeping kunt u naar de hiervoor verantwoordelijke functionarissen of naar het in het impressum genoemde contactadres sturen. Voor zover technisch mogelijk, zullen wij u ook herroepingsmogelijkheden in uw account ter beschikking stellen.

XIV. Functionaris voor gegevensbescherming

Bij verdere vragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, deze privacyverklaring, verstrekte toestemmingsverklaringen en over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of bij klachten met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionarissen voor de gegevensbescherming:

WAGO GmbH & Co. KG

-FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING-

Hansastr. 27
32423 Minden
E-mail: dataprotection@wago.com

Onafhankelijk van de bepalingen in deze privacyverklaring heeft u een in artikel 13, lid 2 d) van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) vastgelegd recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

XV. Akkoordverklaring privacyverklaring, wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf het tijdstip van publicatie op de website van WAGO GmbH & Co. KG en is geldig tot herroeping.

Voor het gebruik van ons aanbod is de bevestiging en akkoordverklaring van de privacyverklaring vereist.

Wij wijzen u erop dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming en inzake het gebruik van persoonlijke gegevens continu aan wijzigingen onderhevig zijn en de inhoud van deze privacyverklaring eventueel aangepast moet worden. Als dit het geval is, zullen wij de wijzigingen in transparante vorm aangeven. Het verdient derhalve aanbeveling om zich regelmatig over wijzigingen van de wettelijke bepalingen en de handelswijze van ons bedrijf te informeren.