Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze onlinesystemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

Stand: 20 juli 2020

Basisinformatie met betrekking tot de gegevensverwerking Basisinformatie met betrekking tot de gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. De primaire bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen u daarom uitgebreid informeren welke informatie wij op onze websites verzamelen, met welk doel wij deze gebruiken, aan wie wij deze ter beschikking stellen en welke rechten u heeft (artikel 12 en artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij oriënteren ons hierbij aan de sinds 25 mei 2018 geldende AVG. Met de eenvoudige quote van een verordening willen wij uitdrukken op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is indien persoonlijke gegevens in het desbetreffende proces worden verwerkt.

Verantwoordelijke in de zin van de wet op de gegevensbescherming:

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 WB APELDOORN
Telefoon: +31 55 3 68 35 00
E-mail: info-nl@wago.com

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven die opdrachten van ons krijgen (dienstverleners), zijn door ons contractueel tot geheimhouding en naleving van de IT-/veiligheidsbepalingen en de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften inzake de gegevensbescherming verplicht.

1. Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn volgens de AVG alle persoonlijke of zakelijke gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De AVG definieert "persoonlijke gegevens" als alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door middel van de toewijzing van een kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online id kan worden geïdentificeerd.

Voor zover niet herkenbaar in dit document of in andere bronnen, zien wij ons niet in staat u te identificeren.

Zowel wij als onze contractuele partners beschermen uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, gebruik of publicatie en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zich in een wettelijk voorgeschreven, gecontroleerde en veilige omgeving bevinden om onbevoegde toegang en verlies of publicatie te voorkomen.

Als de verwerking namens ons wordt uitgevoerd, werken wij uitsluitend met gegevensverwerkende bedrijven samen die in toereikende mate kunnen garanderen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zodanig worden genomen dat de verwerking in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 van de AVG is en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

Als wij samen met één of meerdere contractuele partners de doelen en de middelen voor de verwerking vastleggen, verklaren wij onszelf overeenkomstig artikel 26 van de AVG als medeverantwoordelijk. Daartoe leggen wij gezamenlijk in een overeenkomst vast welke contractuele partner aan welke verplichting in overeenstemming met de AVG moet voldoen.

Ons bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om aan de wettelijke eisen van de AVG te voldoen alsmede om uw gegevens tegen beschadiging, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen.

Om onnodige hoeveelheden gegevens te vermijden, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is in het kader van ons dienstenaanbod.

U kunt de door ons verwerkte persoonsgegevens te allen tijde en zonder opgaaf van redenen kosteloos inzien. In overeenstemming met artikel 15 van de AVG heeft u het recht om deze persoonlijke gegevens evenals informatie over de verwerking van uw gegevens in te zien.

In het kader van uw wettelijke claims conform artikel 16, artikel 17 van de AVG kunt u uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en u een schriftelijk verzoek tot verwijdering indient.

Bovendien heeft u het recht om onvolledige gegevens te laten complementeren en om een beperking van de verwerking in overeenstemming met wettelijk geregelde gevallen overeenkomstig artikel 18 van de AVG te eisen indien de persoonlijke gegevens niet correct zijn.

Conform artikel 20 van de AVG heeft u eveneens het recht op gegevensoverdracht, voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1 a), b) of artikel 9, lid 2 a) van de AVG genoemd hebben. Bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdracht heeft u het recht om te eisen dat de persoonlijke gegevens direct door de verantwoordelijke instantie aan een andere verantwoordelijke instantie worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Bovendien heeft u conform artikel 7, lid 3 van de AVG het recht om uw eenmaal verleende toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer mogen voortzetten.

II. Doel, wettelijke grondslag en gegevenscategorieën

Over het algemeen hoeft u, als u gebruik maakt van onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. In technisch opzicht is het IP-adres, dat door uw systeem wordt verzonden, echter vereist om de gegevens van onze website aan u over te dragen. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, kunnen wij bijvoorbeeld in het kader van uw registratie om persoonlijke gegevens vragen om u persoonlijk te kunnen benaderen.

Voor de verwerking van uw gegevens hebben wij een wettelijke grondslag nodig. Een onvolledige lijst met wettelijke grondslagen kan worden geraadpleegd in artikel 6 van de AVG. Conform artikel 6 van de AVG is de verwerking toegestaan als:

 • u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke doelen (artikel 6, lid 1 a) van de AVG heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk wordt voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de contractuele partij de betrokken persoon is. Dit geldt ook voor precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokken personen worden genomen (artikel 6, lid 1 b) van de AVG;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is (artikel 6, lid 1 c) van de AVG:
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan het uitzonderlijke geval zijn als een betrokken persoon ernstig gewond raakt en zijn of haar persoonlijke gegevens bijvoorbeeld aan een arts worden doorgegeven (artikel 6, lid 1 d) van de AVG);
 • de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde te beschermen, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon, waarvoor de bescherming van de persoonlijke gegevens vereist is, zwaarder wegen (artikel 6, lid 1 f) van de AVG). Op deze wettelijke grondslag zijn de verwerkingsprocessen gebaseerd waarop geen van de bovenstaande wettelijke grondslagen van toepassing is, als de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat deze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dit opzicht was de Europese wetgever van mening dat van een legitiem belang kan worden uitgegaan als de betrokken persoon een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is (overweging 47, lid 2 van de AVG).

III. Verzamelen en opslaan van gegevens bij het bezoeken van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij uw volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen wij u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website kan worden weergegeven (artikel 6, lid 1 b) en f) van de AVG). Aanvullend op de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens wordt het volledige IP-adres slechts gedurende twee (2) dagen opgeslagen om bij mogelijke aanvallen op onze ICT geschikte maatregelen te kunnen nemen, bijv. een blokkering van IP-adressen en indien nodig een strafrechtelijke vervolging (artikel 6, lid 1 f) van de AVG).

Wij slaan zowel datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website als de site van waaruit u onze website heeft opgeroepen op. Wij zullen geen andere persoonlijke gegevens opslaan tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons verzocht u als volgt te informeren:

Wij maken gebruik van "Google Analytics", een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van de cookies die worden weergegeven in onze Cookie-richtlijn, die een analyse van uw gebruik van onze website en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, datum en tijdstip van uw aanvraag, verwijzings-URL, uw gebruik van onze website en online aanbiedingen worden in opdracht van ons naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met de geactiveerde IP-extensie "_anonymizeIp()". Dat betekent dat IP-adressen die aan Google worden overgedragen van tevoren door Google aan servers in de Europese Unie overgedragen, gekort en verder verwerkt worden om een directe herleidbaarheid van personen via het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en pas daar ingekort.

Wij gebruiken deze informatie om websitebezoeken te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website op te stellen, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar wij onze website kunnen verbeteren (artikel 6, lid 1 b) en f) van de AVG). Daarbij kunnen aan de hand van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld. Google kan deze informatie eventueel aan derden overdragen indien wettelijk voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google.

Aanvullende informatie over het gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-outmogelijkheden kan worden geraadpleegd op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u reclame te laten zien") en http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bepaal welke reclame Google u laat zien").

U heeft het recht tot herroeping en kunt de installatie en opslag van cookies voor Google Analytics door een dienovereenkomstige instelling in uw browser voorkomen. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. Aanvullend kunt u de registratie van de door de cookies gegenereerde en op basis van uw gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in van Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.

Er wordt een Opt-out cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze website voorkomt. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics kan met deze browser plug-in op elk moment, ook voor de toekomst, worden herroepen.

Verder maken wij gebruik van "Google Optimize". Google Optimize is een service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google"). Wij maken gebruik van Google Optimize om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en content aan een percentage van onze gebruikers beschikbaar te stellen om wijzigingen in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subservice van Google Analytics (zie "Google Analytics"). Aanvullend kunt u de registratie van de door de cookies gegenereerde en op basis van uw gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens - in het bijzonder uw IP-adres - evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: www.tools.google.com.

Wij maken als AdWords-klant bovendien gebruik van "Google Conversion Tracking", een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Hierbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geïnstalleerd ("conversiecookie") indien u via een Google-advertentie onze website heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw activiteiten op het internet op verschillende websites te identificeren. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Op deze wijze ontvangen wij gebruiksstatistieken van gebruikers die via een Google-advertentie op onze website terecht zijn gekomen en kunnen wij bepalen welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema hebben gepast (artikel 6, lid 1 f) van de AVG).

Wij als AdWords-klant komen het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene site. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u de hiervoor noodzakelijke installatie van een cookie weigeren. Dit is mogelijk via de instelling van de browser die de automatische installatie van cookies principieel deactiveert. U heeft het recht tot herroeping en kunt de installatie van cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen. Hierdoor worden cookies van het domein "googleadservices.com" geblokkeerd. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze Cookie-richtlijn.

Hier vindt u de privacyverklaring van Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wij maken gebruik van de remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Door deze technologie worden gebruikers die onze websites en online services reeds hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd, via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. De advertenties worden weergegeven door middel van cookies die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Via dit cijfer worden het aantal bezoeken aan onze website en anonieme gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Deze gegevens worden door Google dienst- en apparaatoverkoepelend samengevoegd. Op basis van de informatie die wordt afgeleid van het gebruik van de apparaten kan reclame worden weergegeven. Google verklaart dat het geen persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website verzamelt en bewaart. Als u op een later tijdstip een andere website van het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen bij producten van WAGO en op interesses gebaseerde reclame voor producten van WAGO worden gebruikt (weergave van reclame passend bij eerder bezochte websites van WAGO) (artikel 6, lid 1 f) van de AVG).

Indien u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden te allen tijde deactiveren door de pagina https://www.google.de/settings/ads op te roepen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Cookies voor Google Remarketing kunt u ook door een instelling in uw browser voorkomen. Details te dezer zake zijn te vinden in de hulp van uw browser. De desbetreffende cookienamen vindt u in onze Cookie-richtlijn.

De privacyverklaring van Google kunt u raadplegen onder: http://www.google.com/privacy/ads/.

Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") waarmee marketeers websitetags via een interface kunnen beheren. De tool "Tag Manager" zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt alleen voor het doorsturen van gegevens en het activeren van andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met "Google Tag Manager" zijn geïmplementeerd.

We gebruiken kaarten van "Google Maps" op onze website om het voor u gemakkelijker te maken uw weg te vinden. Google Maps is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Wanneer u de contactpagina's oproept, wordt uw webbrowser geïnstrueerd om de benodigde functies en kaartgegevens rechtstreeks van de Google-server te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben geen controlemogelijkheden en ontvangen geen informatie van Google of u bij uw bezoek aan onze website overeenkomstige kaartinformatie hebt uitgewisseld. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie zal verstrekken of dat verdere gegevens over u of uw systeem, zoals B. IP-adressen, informatie over uw browser, enz. opslaat en evalueert. De privacyverklaring van Google (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) is ook van toepassing op Google Maps. We willen u er in het bijzonder op wijzen dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: apparaatgerelateerde informatie, IP-adres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (te blokkeren door u in de browserinstellingen, zie ook hierboven), locatiegebaseerde informatie. Google kan de gegevens koppelen aan andere gegevens van u en gebruikt de verzamelde gegevens als onderdeel van de diensten om Google-diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Google en de gebruikers van Google-diensten te beschermen. Google gebruikt deze gegevens ook om u op maat gemaakte inhoud aan te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die zijn verzameld via cookies en andere technologieën zoals pixeltags, verbetert Google uw gebruikerservaring en de kwaliteit van Google-services als geheel. Met Google kunt u bijvoorbeeld uw voorkeurstaalinstelling opslaan om services in uw voorkeurstaal weer te geven. Voordat Google informatie gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring van Google, zal Google om uw toestemming vragen. Met uw toestemming, voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen, geeft Google ook gegevens door aan derden. U kunt ook relevante instellingen voor gegevensbescherming op Google wijzigen wanneer u zich daar aanmeldt. Google heeft ook een aantal zelfregulerende verplichtingen en behandelt klachten.

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens door Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS) laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld om de handelingen van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit JavaScript creëert bij het bezoeken van onze website een directe link naar de Facebook-servers. Hierbij wordt aan de Facebook-server overgedragen dat u deze website heeft bezocht en wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en aan andere profielen. De toewijzing dient op verschillende apparaten te functioneren, zodat eveneens wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. Basis voor het gebruik is artikel 6, lid 1 f) van de AVG. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Wij gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://www.facebook.com/about/privacy/. De privacy-instellingen kunt u beheren in uw Facebook-account. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door Facebook binnen onze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze Link nogmaals aanklikken.

Onze website maakt gebruik van de marketingfunctie "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland; "LinkedIn"). Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. De actieve programmafunctie (JavaScript) wordt gebruikt om de acties van bezoekers van onze website in geanonimiseerde vorm te begrijpen, om de effectiviteit van de advertenties te meten en om interessegerelateerde advertenties ("LinkedIn-advertenties") te presenteren bij een bezoek aan het sociale netwerk LinkedIn en andere websites. Voor dit doel is de LinkedIn Insight Tag geïntegreerd op onze website, die een verbinding met de LinkedIn-server tot stand brengt als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account. De opdracht probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is artikel 6 lid 1 f) AVG.

We hebben ook een profiel in het sociale netwerk LinkedIn zelf.Onze aanwezigheid op sociale media en dus ook ons profiel op LinkedIn, zijn bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Wanneer u ons profiel op LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn doorgaans uw gebruikersgedrag analyseren.

Als onderdeel van klantacquisitie gebruiken we “LinkedIn Lead Ads”. Dit zijn advertentieplaatsingen op LinkedIn, waarin LinkedIn formulieren gebruikt om leads te genereren en functies en inhoud van de LinkedIn-dienst kunnen integreren. Bij een dergelijke advertentieplaatsing wordt overeenkomstig onze lopende campagne of andere maatregelen om gedefinieerde informatie gevraagd. Als je een LinkedIn-account hebt, kan de bijbehorende advertentie vooraf worden ingevuld met de informatie die je op LinkedIn hebt gedeeld.

Met LinkedIn Lead Ads bieden wij u een functie waarmee u ons via uw LinkedIn-account gebruikersinformatie kunt verstrekken. Wij gebruiken deze functionaliteit om u doelgroepgericht te kunnen aanspreken. Ons legitieme belang bij het gebruik van LinkedIn Lead Ads dient voor marketingdoeleinden in het kader van het opstarten van een bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 f) AVG.

Als u bent ingelogd op uw LinkedIn-account en ons profiel op LinkedIn bezoekt, kan LinkedIn dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Hetzelfde geldt voor adverteren op LinkedIn via LinkedIn Lead Ads. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen LinkedIn-account hebt. In dit geval kunnen gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld met behulp van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kan LinkedIn gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als je een LinkedIn-account hebt, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop je bent of was ingelogd.

In de richtlijn gegevensbescherming van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over gegevensverzameling en gegevensgebruik, evenals de mogelijkheden en rechten voor de bescherming van uw privacy. Als u bij LinkedIn bent ingelogd, kunt u de gegevensverzameling op elk moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klik op deze link om toekomstige gegevensverzameling door LinkedIn op onze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en om uw recht van bezwaar uit te oefenen. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

WAGO maakt gebruik van de webanalysedienst van Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg"). Om de CrazyEgg service te kunnen verlenen, kan Crazy Egg informatie (opgeroepen websites, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, formaat browservenster, datum, kliktijden, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) met behulp van cookies voor analyse en observatie verzamelen. Door de directe communicatie tussen uw browser en de servers van Crazy Egg wordt deze informatie via uw IP-adres verzonden. De gegevens worden gebruikt om het gebruikersgedrag in groepen, nooit individueel, op onze website te analyseren, om hieraan mogelijkheden ter optimalisering te ontlenen. De gegevens worden op onregelmatige intervallen handmatig geëvalueerd, maximaal één (1) jaar in het verleden. Gebruikers worden toevallig geselecteerd en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens Crazy Egg worden door het gebruik van Crazy Egg en het gebruik van cookies geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt. Er worden alleen gebruiksprofielen met gebruik van pseudoniemen opgesteld. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met echte gegevens van u. De gegevens worden geregistreerd om de frequentie van bezochte pagina's en clicks visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoeksduur en locatie bevatten. De hieruit resulterende resultaten worden in rapporten verwerkt die wij gebruiken om de website te optimaliseren.

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door Crazy Egg binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze Link nogmaals aanklikken.

De privacyverklaring van Crazy Egg vindt u onder: https://www.crazyegg.com/privacy.

Onze website maakt gebruik van Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geïnstalleerd indien u via een Microsoft Bing-advertentie onze website heeft bereikt. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op onze advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website en een van tevoren bepaalde doelsite (conversiesite) heeft bereikt. Wij komen hierbij alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een conversiesite. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u de hiervoor noodzakelijk installatie van een cookie weigeren. Dit is mogelijk via de instelling van de browser die de automatische installatie van cookies principieel deactiveert. Meer informatie over de gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing kunt u vinden op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Klik a.u.b. op deze Link om de registratie door Microsoft Bing Ads binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en uw recht van herroeping uit te oefenen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u deze Link nogmaals aanklikken.

Op onze website worden door middel van services van AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), een bedrijf conform het vennootschapsrecht van Delaware, gevestigd in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, VS, gegevens in geanonimiseerde vorm voor de analyse en voor de continue verbetering van ons webaanbod verzameld en verder verwerkt. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Door de analyse van de verzamelde en overgedragen gegevens kan AppDynamics performancerelevante zwakke plekken van onze website identificeren en weergeven. De weergave heeft in het bijzonder betrekking op de analyse van systeeminterne problemen, zodat deze vroegtijdig herkend en opgelost kunnen worden en de stabiliteit van onze website gewaarborgd kan worden.

AppDynamics is zodanig door ons geconfigureerd dat standaard geen persoonlijke gegevens (ook geen geanonimiseerde IP-adressen) geregistreerd en opgeslagen worden. Voor de controle van performancerelevante zwakke plekken worden door WAGO alleen gegevens gebruikt die geen persoonsgebonden gegevens bevatten.

Voor de uitvoering van online enquêtes maken wij gebruik van de services van Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland, "Netigate"). Wij hebben deze provider zorgvuldig geselecteerd en overeenkomstig artikel 28 van de AVG belast met de uitvoering.

De deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Netigate verwerkt de gegevens van gebruikers uitsluitend voor het evalueren van enquêtes namens ons en slaat deze gegevens, voor zover geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen worden opgevraagd, geanonimiseerd op, d.w.z. in het bijzonder zonder het IP-adres van gebruikers.

Hierdoor wordt bij anonieme enquêtes geen informatie opgeslagen die herleidbaar is tot de deelnemers van de enquête. Alleen datum en tijd van uw deelname worden opgeslagen.

Persoonlijke gegevens die u tijdens het antwoorden verstrekt, worden als vrijwillig beschouwd en worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale van toepassing zijnde wetgeving. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de beschrijving van de enquête of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien in het kader van de enquête ook om verdergaande persoonlijke gegevens wordt gevraagd (bijv. naam, adres, bedrijf enz.), zullen wij er tijdens de enquête uitdrukkelijk op wijzen dat het om aanvullende, vrijwillige gegevens gaat die wij verzamelen en gebruiken.

Bij enquêtes waarin om persoonlijke gegevens als essentieel onderdeel van de enquête wordt gevraagd, met name bij klanttevredenheidsonderzoeken en geïndividualiseerde enquêtes en vragenlijsten, wordt de aldaar opgegeven informatie aan ons verzonden en opgeslagen op basis van ons rechtmatig belang in de snelheid en de optimalisering van ons online aanbod en onze klantenservice (artikel 6, lid 1 f) van de AVG). Indien u reeds klant van ons bent of in de toekomst zult worden, mogen wij de gegevens ten behoeve van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen, opslaan, wijzigen en verzenden, voor zover dit niet in strijd is met de wet (artikel 6, lid 1 b) van de AVG).

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht op herroeping met betrekking tot de ons via de enquête verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Netigate vindt u hier: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal.

We maken live chat ("Userlike") beschikbaar op onze website. Userlike is live chat software van Userlike UG (beperkt), (Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland). We hebben deze leverancier zorgvuldig gekozen en ingeschakeld in overeenstemming met Art. 28 AVG. Hiervoor hebben wij een aanvullende verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het voorwerp en de duur van de verwerking, de soort en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën betrokkenen en de plichten en rechten van de verantwoordelijke (op grond van tot artikel 26 (3) AVG).

 

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). Voor deelname aan de livechat kunt u eventueel de volgende gegevens over uzelf doorgeven: voornaam, achternaam en e-mailadres. Tijdens de livechat worden ook gegevens verzameld over het apparaat dat u gebruikt (webbrowser, IP-adres). Bovendien slaat WAGO de datum en tijd van de chatgesprekken op, evenals de inhoud van de chatgesprekken zelf ("chattranscriptie"). Als de aangegeven naam of het opgegeven e-mailadres aan een WAGO-klantnummer is gekoppeld, kan de betreffende WAGO-klantenservice tijdens de livechat dit achterhalen.

 

Deze informatie is nodig om de livechatfunctie goed te laten werken en om de kwaliteit van de livechatfunctie te bewaken, uw vragen te beantwoorden en statistieken op te stellen. Om een ​​persoonlijk gesprek met ons te vergemakkelijken in de vorm van een realtime chat, maakt Userlike gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over de functie van cookies vindt u in onze Cookierichtlijn. Als u onze website bekijkt, wordt de chatwidget in de vorm van een JavaScript-bestand van Amazon Web Services geladen. De chatwidget vormt technisch gezien de broncode die op uw computer wordt uitgevoerd en vergemakkelijkt de chat.

 

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kan het voorkomen dat u in de chat verdere persoonsgegevens doorgeeft. Het type van deze gegevens hangt sterk af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft.

 

Deze gegevens kunnen bij wijze van voorbeeld echter in wezen de volgende typen omvatten:

 • Audio- en spraakopnamen;
 • Documenten, zoals facturen of bestellingen waarin persoonsgegevens zijn verwerkt; of
 • Foto's.

De verwerking van al deze gegevens dient om u een snelle en efficiënte contactmogelijkheid te bieden en zo onze klantenservice te verbeteren.

Bovendien kunt u uw chatgesprekken op een later tijdstip openen. Om er zeker van te zijn dat er een geautoriseerde ontvanger bij betrokken is, is het vereist dat u uw e-mailadres opgeeft. Achteraf wordt naar dit e-mailadres een bevestigingscode gestuurd, die je absoluut nodig hebt om je chatgesprekken op te halen.

Mocht de livechat niet bereikbaar zijn, dan kunt u een bericht achterlaten. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de volgende gegevens over uzelf aanlevert: namen (incl. voor- en achternaam), adres en uw e-mailadres. Ook in dit geval worden uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Houd er rekening mee dat het alleen mogelijk is om uw chatgesprekken binnen zes (6) maanden na het voltooide gesprek op te halen, omdat alle chatgesprekken na deze tijd automatisch worden verwijderd. We bewaren uw chatgesprek gedurende zes maanden om u in sommige gevallen uitgebreide uitleg over de geschiedenis van uw vraag te besparen, om een ​​continue kwaliteitscontrole van ons livechataanbod uit te voeren en om de veiligheid van onze informatietechnologie te kunnen garanderen systemen.

Als u niet wilt dat uw chatgesprek wordt opgeslagen, kunt u dit aan ons doorgeven via onderstaande contactadressen. In dat geval zullen we opgeslagen live chats onmiddellijk wissen.

We zijn ons er niet van bewust dat Userlike toegang krijgt tot meer gegevens dan hierboven aangegeven, maar ook dit kan niet volledig worden uitgesloten.

Meer informatie over het Userlike UG privacybeleid (beperkte aansprakelijkheid) is hier beschikbaar:

https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy

 

We willen onze website optimaal ontwikkelen en werken hiervoor samen met trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 München, Duitsland; "turbo"), wiens trackingtools we gebruiken om ons online aanbod te beheren en te verbeteren. We implementeren deze tools om het gebruik van ons online aanbod en de effectiviteit van onze online advertenties te kwantificeren. Dit helpt ons te begrijpen welke pagina's bijzonder aantrekkelijk zijn voor de gebruikers van onze diensten, welke producten onze klanten het meest interesseren en welke individuele aanbiedingen we moeten aanbieden voor onze respectieve website gebruikers.

 

De gegevens die in dit verband worden verzameld en gebruikt, worden altijd alleen onder een pseudoniem opgeslagen (bijvoorbeeld een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, rekeningnummer, enz.). Indien en wanneer trbo toegang krijgt tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend namens ons en onder ons toezicht. Hiervoor hebben wij met trbo een overeenkomst gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens namens ons (conform art. 28 (3) AVG).

 

Technisch gezien gebruiken we de geïnstalleerde trackingtools, met name zogenaamde "cookies" en "web beacons", om de volgende informatie te verzamelen: welke pagina's worden bezocht, wanneer, hoe vaak en in welke volgorde, naar welke producten wordt gezocht, welke links of aanbiedingen worden aangeklikt en welke bestellingen worden geplaatst.

 

Link Als u er de voorkeur aan geeft dat wij geen informatie over uw gebruik van de website op deze manier verzamelen en gebruiken, kunt u hiertegen bezwaar maken (de zogenaamde "opt-out") via de volgende link TRBO OPTOUT COOKIE. Voor dit doel wordt een overeenkomstige opt-out-cookie op uw computer geplaatst, die geen voor tracking geschikte gegevens bevat, maar alleen uw bezwaar tegen de gegevensverzameling kan herkennen, zodat dit niet meer wordt uitgevoerd.

We bieden een chatbot ("Cognigy.AI") op onze website. Cognigy.AI is chatbotsoftware van Cognigy GmbH, (Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland). We hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd en in gebruik genomen in overeenstemming met artikel 28 AVG. Hiervoor hebben wij een aanvullende overeenkomst orderverwerking gesloten, waarin het voorwerp en de duur van de verwerking, de soort en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën betrokkenen en de plichten en rechten van de verantwoordelijke zijn gedefinieerd (in overeenstemming met art. 26 lid 3 AVG).

 

Als onderdeel van een chatbotgesprek kun je bijvoorbeeld de volgende gegevens over jezelf doorgeven: voornaam, achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer. Afhankelijk van het verloop van het gesprek met de chatbot kunnen er aanvullende persoonsgegevens ontstaan ​​die door jou worden doorgegeven. Het type van deze gegevens hangt sterk af van uw verzoek of het probleem dat u ons beschrijft. Deze gegevens kunnen dus bijvoorbeeld ook licentie-informatie zijn, een specifiek ordernummer of informatie over uw bestellingen waarin persoonsgegevens zijn verwerkt. Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming en om contractuele en/of precontractuele maatregelen uit te voeren (Art. 6 Paragraaf 1 a), b) AVG). Bovendien slaat WAGO de datum en tijd van de chatgesprekken en de inhoud van de chatgesprekken zelf ("chatlog") alleen op als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het opslaan van het chatlogboek kan nuttig zijn in gevallen waarin u een specifiek verzoek doet dat onze chatbot niet kan beantwoorden en u toestemming geeft om de chatgeschiedenis door te sturen naar WAGO voor verdere verwerking. Als de opgegeven naam of het opgegeven e-mailadres is toegewezen aan een WAGO-klantnummer, kan dit na het chatbotgesprek worden herleid tot een WAGO-klantenadviseur. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens ook uitsluitend in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a) en b) AVG.

 

Bovendien worden als onderdeel van het chatbotgesprek details verzameld over het apparaat dat u gebruikt (webbrowser, IP-adres). Deze informatie is nodig om de chatbotfunctie goed te laten functioneren, de kwaliteit van de chatbotfunctie te bewaken en uw vragen te beantwoorden en statistieken op te stellen. Om u in staat te stellen een persoonlijk gesprek te voeren in de vorm van een realtime chat met de chatbot, maakt Cognigy gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over de functie van cookies vind je in ons cookiebeleid. Wanneer u onze website bezoekt, wordt de chatbot-widget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand. De chatwidget vertegenwoordigt technisch de broncode die op uw computer wordt uitgevoerd en maakt de chat mogelijk.

 

De verwerking van al deze gegevens dient om u snelle en efficiënte contactmogelijkheden te bieden en zo onze klantenservice te verbeteren.

 

Als u wilt dat medewerkers van WAGO na het chatbotgesprek contact met u opnemen, kunt u een bericht achterlaten. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de volgende gegevens over uzelf verstrekt: voornaam, achternaam, e-mailadres of telefoonnummer. Ook in dit geval worden uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van contractuele en/of precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 a), b) AVG).

 

We bewaren uw chatgesprek zes maanden om u uitgebreide uitleg over de historie van uw verzoek te bewaren, om een ​​constante kwaliteitscontrole van ons chatbotaanbod uit te voeren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te kunnen garanderen.

 

Als u niet wilt dat uw chatgesprek wordt opgeslagen, kunt u dit ofwel zelf via de chatbot aanpassen door de bepalingen inzake gegevensbescherming niet te accepteren of door uw cookie-instellingen aan te passen. Als alternatief kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Opgeslagen chatbotgesprekken worden dan direct door ons verwijderd.

 

Zodra u het chatbotvenster heeft geopend, worden uw gegevens doorgegeven aan Cognigy GmbH. Wanneer u berichten invoert in het chatvenster, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Cognigy GmbH en worden de gegevens die u daar invoert daar verwerkt.

 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Cognigy GmbH vindt u hier: https://www.cognigy.com/privacy-policy

IV. Cookies bij het bezoek aan onze website

V. Verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online bestellingen niet worden voltooid, zodat via het onlinesysteem geen overeenkomsten kunnen worden gesloten. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online bestellen, prijsindicaties en dergelijke, bieden wij u ook een registratie met e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook met behulp van andere communicatiemiddelen contact opnemen met ons verkoopteam.

Wij zullen de door u ingevoerde gegevens bij de volledige registratie gebruiken om te verifiëren of u recht heeft op goederen in overeenstemming met onze criteria voor klanten. Wij slaan de gegevens, het tijdstip van de test en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en om indien nodig inspecties uit te voeren.

Bij het inloggen worden uw inloggegevens vergeleken met de toegangsgegevens in onze databank. Alleen in het geval van mislukte inlogpogingen slaan wij deze pogingen in uw gebruikersaccount op om de account na vijf mislukte inlogpogingen te blokkeren. Hierdoor worden ongeoorloofde toegangspogingen vermeden en worden zowel u als wij tegen pogingen tot fraude beschermd (artikel 6, lid 1 a), b) en f) van de AVG).

Als u goederen in de winkelwagen of op de lijst met favorieten plaatst, beschouwen wij dit als verzoek om deze goederen op onze systemen op te slaan. Wij slaan deze goederen en hoeveelheden in de account op om aan uw verzoek tot opslag te voldoen en om u de winkelwagen c.q. de lijst met favorieten na het opnieuw inloggen ter beschikking te kunnen stellen. Op deze wijze bieden wij u een eenvoudige mogelijkheid om diverse goederen op het juiste moment te kunnen bestellen (artikel 6, lid 1 b), f) van de AVG). De winkelwagen blijft opgeslagen tot de bestelling is geplaatst, uiterlijk echter twee (2) jaar na de laatste wijziging. De lijst met favorieten en de vergelijkingslijst worden eveneens maximaal twee (2) jaar na de laatste wijziging opgeslagen, kunnen van tevoren echter alleen zolang aan uw browser worden toegewezen tot u de cookies wist of van browser of apparaat verandert.

Voor zover prijzen worden weergegeven, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze databank te bepalen, weer te geven en de bestelling onder deze voorwaarden mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 a), b) van de AVG).

In het kader van het bestelproces wordt om gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (artikel 6, lid 1 b) van de AVG). Deze gegevens worden eerst alleen gedurende korte tijd op onze servers opgeslagen om een afhandeling in meerdere stappen mogelijk te maken. De gegevens worden alleen langdurig opgeslagen als u de bestelling verstuurt. Aanvullend zullen wij ook de gegevens invoeren die u via fax of telefoon doorgeeft en als gegevens van een online bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor het afhandelen van de order, voor het volgen van orders, voor een historie in uw account, voor het vereenvoudigen van vervolgorders alsmede om aan de wettelijke opslagverplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 b), f) van de AVG).

Voor het afhandelen van de bestelling (artikel 6, lid 1 b) van de AVG) kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens van de bestelling aan bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld een bank voor het verwerken van de betaling of een logistieke partner voor het verzenden van de goederen zijn. Alleen noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan derden.

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken om, afhankelijk van het project, handmatig een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. De kredietwaardigheidscheck wordt niet op basis van een geautomatiseerde individuele beslissing van het shopsysteem uitgevoerd, maar in opdracht van WAGO, hoofdzakelijk via het Verband der Vereine Creditreform e.V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Duitsland), en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Deutschland GmbH (Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Duitsland). Deze kredietagentschappen zullen uw gegevens gebruiken om te controleren of u reeds in databanken van kredietagentschappen geregistreerd staat en of aanwezige gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot betalingsachterstanden of lopende contracten, aan u toegewezen kunnen worden. Wij verkrijgen zodoende informatie over uw betalingshistorie en over uw kredietwaardigheid. Wij gebruiken de informatie van de kredietagentschappen alleen om ons tegen mogelijke betalingsachterstanden te beschermen, waarbij ons overwegend rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG gerechtvaardigd is. Wij zullen bij vooruitbetaling of bij het voorleggen van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens van de kredietagentschappen voor de duur van de zakelijke relatie om het aantal checks bij de kredietagentschappen te reduceren.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie conform artikel 6, lid1 b) en f) van de AVG. De kredietagentschappen verrichten hun werkzaamheden op basis van artikel 6, lid 1 f) van de AVG.

Bij gebruik van het contactformulier wordt, vanwege ons legitiem belang met betrekking tot de snelheid en de optimalisering van ons online aanbod en onze klantenservice, de aldaar ingevoerde informatie aan ons overgedragen en opgeslagen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw aanvraag te beantwoorden en, indien het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of indien hieruit een contractuele relatie zou kunnen voortvloeien, voor het aangaan en tot stand brengen van de contractuele relatie (artikel 6, lid 1 a), b) en f) van de AVG). Indien u reeds klant van ons bent of in de toekomst zult worden, mogen wij de gegevens ten behoeve van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen, opslaan, wijzigen en verzenden, voorzover dit niet in strijd is met de wet.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan wij uw gegevens niet langer dan twee (2) jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U heeft het recht op herroeping met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als u zich met uw e-mailadres heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres dus niet alleen voor het accountbeheer, maar ook voor de bij de aanmelding op onze newsletter nader gedefinieerde eigen reclamedoeleinden, en wel tot u zich afmeldt van de newsletter (mogelijkheid tot herroeping; artikel 6, lid 1 a), b) van de AVG). Indien geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, zal onze newsletter uitsluitend informatie van ons bedrijf over producthighlights, productinnovaties, productactualiseringen en diensten evenals speciale aanbiedingen en prijsvragen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en datums van evenementen bevatten. Door u te abonneren op onze newsletter gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Als dienstverlenend bedrijf op het gebied van e-mailmarketing maken wij gebruik van de softwareoplossing "Evalanche" van de Duitse aanbieder SC Networks. De newsletter bevat een zogenoemde "web beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de newsletter op de server van SC Networks/Evalanche opgevraagd wordt. Bij het opvragen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, het gebruikte eindapparaat en de mailclient, uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische optimalisering van services op basis van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de toegangspunten (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden.

Tot de statistische onderzoeken behoort ook de vaststelling of de newsletters worden geopend, wanneer deze worden geopend, welke links aangeklikt worden en of de levering van e-mails succesvol was. Bovendien wordt de leesduur geregistreerd, die echter alleen op basis van de doelgroep wordt geregistreerd. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletter worden toegewezen, het is echter noch ons doel noch dat van SC Networks/Evalanche om individuele gebruikers te observeren c.q. analyseren. De verkregen informatie dient veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen, zodat wij de content hieraan kunnen aanpassen of verschillende content overeenkomstig de interesses van onze gebruikers kunnen verzenden.

Voor de documentatie van de toestemming voor het ontvangen van de newsletter en om misbruik van uw gegevens te voorkomen, maken wij gebruik van de zogenoemde dubbele opt-in. Door dit proces garanderen wij dat de ontvangers van onze newsletter deze ook willen ontvangen. Na de aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt verzocht om uw aanmelding op de newsletter te bevestigen. Pas na deze bevestiging zullen wij u onze newsletter toesturen.

De aanmeldingen op de newsletter worden geprotocolleerd om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen aan te kunnen tonen. Hierbij worden zowel het aanmeldings- en bevestigingstijdstip als het IP-adres opgeslagen. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden eveneens geprotocolleerd.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze newsletter te allen tijde herroepen. Afmelden is mogelijk via de link in de newsletter of door een schriftelijke mededeling aan WAGO Nederland B.V., Afdeling Marketing, Laan van de Ram 19, 7324 WB Apeldoorn. In geval van een schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie weken na ontvangst van de mededeling bij ons geïmplementeerd.

De toestemmingen voor het versturen van e-mailadressen worden verleend op basis van artikel 6, lid 1 a) en artikel 7 van de AVG. De statistische onderzoeken en analyses evenals het protocolleren van het aanmeldingsproces worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen conform artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig newslettersysteem, dat zowel aan onze commerciële belangen, bijv. voor directe reclame, als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Voor zover wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens voor directe reclame, kunt u dit overeenkomstig artikel 21 van de AVG te allen tijde herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen.

1. Algemeen

Wij bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een inloggedeelte. U kunt zich daar aanmelden en de sollicitatieassistent oproepen, die u door onze sollicitatieservice leidt. U moet minimaal de volgende gegevens over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en gebruikersnaam. U kunt ook alle persoonlijke gegevens verstrekken die u nuttig acht voor uw aanvraag.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om op basis van uw sollicitatie de geschiktheid van uw sollicitatie te controleren, eventueel om een eventuele arbeidsrelatie aan te gaan en om persoonlijk contact met u op te nemen (Art. 6 lid 1 a), b) AVG). Als de geadverteerde positie zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan het overeenkomstige land buiten de EU (art. 49 lid 1 b) AVG, tenzij een adequaatheidsbesluit op grond van art. 45 lid 3 AVG of passende garanties in overeenstemming met met artikel 46 AVG van kracht zijn).

In het geval dat uw sollicitatie op dit moment niet in behandeling kan worden genomen, heeft u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens te beheren in het inloggedeelte. Wij bewaren en gebruiken uw inloggegevens en de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve mogelijkheden en aanvraagmogelijkheden te bieden (art. 6 lid 1 a), b) AVG). Bovendien zullen we, als u opnieuw solliciteert, de gegevens van uw vorige sollicitatie gebruiken ter vergelijking (art. 6 lid 1 a), b) AVG). We starten het verwijderingsproces zes (6) maanden na uw laatste login. Dit begint met een melding aan u over de op handen zijnde verwijdering, waarvoor wij uw e-mailadres gebruiken (art. 6 lid 1 a), b) AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw sollicitatiegegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken en u kunt ook elke afzonderlijke sollicitatie in het inloggedeelte beheren.

Als u geen toestemming wilt geven voor onze online sollicitatieservice, kunt u bij dezelfde gelegenheid contact met ons opnemen met een sollicitatie per e-mail of op papier. We zullen deze aanvraag slechts één keer controleren (art. 6 lid 1 a), b) AVG).

Als wij een arbeidsverhouding met u aangaan, nemen wij uw sollicitatiegegevens op in het personeelsdossier en bewaren deze voor de duur van de arbeidsverhouding en eventuele aanvullende wettelijke bewaartermijnen (art. 6 lid 1 a), b) AVG , 26, lid 1 BDSG). Wij zullen u dan vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst opnieuw informeren over ons specifieke gegevensgebruik in de arbeidsrelatie.

2. Uitvoering van mogelijke audits

We voeren mogelijke audits uit om verschillende leiderschapsvaardigheden te beoordelen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van de aanbieder Moldzio & Partner - Instituut voor Personeelsselectie (Große Straße 21, 22926 Ahrensburg, Duitsland; "Moldzio & Partner"). We hebben deze aanbieder zorgvuldig geselecteerd en in gebruik genomen in overeenstemming met artikel 28 AVG. Hiervoor hebben wij een aanvullende overeenkomst orderverwerking gesloten waarin het voorwerp en de duur van de verwerking, de soort en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de plichten en rechten van de persoon verantwoordelijken zijn gedefinieerd (in overeenstemming met art. 28 lid 3 AVG).

Als onderdeel van het selectieproces kan het nodig zijn om uw sollicitatiedocumenten geheel of gedeeltelijk naar Moldzio & Partner te sturen. Dit kan nodig zijn om een zo nauwkeurig mogelijke prognose te kunnen maken voor de geschiktheid van de sollicitant en de functie.

Uw volledige sollicitatiedocumenten worden op basis van een geschiktheidstoets verwerkt en doorgegeven aan Moldzio & Partner om zo een eventuele arbeidsrelatie aan te gaan. De verwerking vindt daarom uitsluitend plaats voor diagnostische doeleinden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 b) AVG.

Indien er een eventuele audit bij de aanbieder Moldzio & Partner moet worden uitgevoerd, zullen wij u hiervan vooraf (in tekstvorm) op de hoogte stellen. U ontvangt dan van Moldzio & Partner, of in individuele gevallen van ons, een uitnodiging voor een eventuele audit met nadere informatie over het proces.

U kunt uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen is een informeel bericht te sturen naar jobs-nl@wago.com.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Moldzio & Partner vindt u hier: https://moldzio.com/datenschutz/.

3. Werving via de XING TalentManager en de XING TalentpoolManager

a) Je hebt een XING-profiel

Als je een XING-profiel hebt, kunnen we de XING TalentManager (XTM) en de XING TalentpoolManager (XTP) gebruiken om jou als potentiële nieuwe medewerker bij XING te ontdekken en te contacteren. XTM en XTP zijn producten van New Work SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, "XING").

We kunnen de XTM gebruiken om kandidaten op XING te zoeken en sollicitaties en profielen van XING-leden te beheren voor onze wervingsdoeleinden. Het gebruik van en de toegang tot de XTM wordt uitsluitend uitgevoerd door onze wervingsmedewerkers ("recruiters").

Binnen de XTM kunnen verschillende van onze recruiters samenwerken bij het zoeken naar personeel via XING en informatie en inhoud (correspondentie, gesprekken, projecten, notities, opmerkingen, enz.) uitwisselen of delen. Zo voorkomen we onder andere dat we sollicitanten meerdere keren aanspreken of dat belangrijke informatie over sollicitanten verloren gaat.

Als u in uw gebruikersprofiel WAGO als uw voorkeurswerkgever opgeeft, verwerken wij uw profiel ook in de XTP. Met de XTP hebben we de mogelijkheid om zogenaamde "talentpools" aan te maken en XING-leden te beheren die interessant zijn voor uw bedrijf als werknemers en met hen in contact te blijven voor toekomstige zoektochten naar werk. In de XTP worden we geïnformeerd over relevante activiteiten van de talentpool kandidaten op XING en kunnen we eenvoudig in contact blijven met kandidaten met behulp van campagnes.

In de XTM en XTP verwerken we alle gegevens die voortkomen uit uw XING-profiel, evenals andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt door onze recruiters. We bewaren of kopiëren uw XING-profiel niet, maar maken alleen een link naar uw profiel met behulp van de diensten die XING ons aanbiedt.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f) AVG. We hebben een legitiem belang om actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor ons bedrijf in het professionele en carrièrenetwerk XING en om contact op te nemen met gebruikers. We hebben ook een legitiem belang bij het vastleggen van uw profiel als u WAGO als uw voorkeurswerkgever heeft opgegeven.

We verwijderen de link naar je profiel zodra we vaststellen dat we geen contact met je willen opnemen als kandidaat of zodra je ons aangeeft dat je geen interesse hebt in een baan in ons bedrijf. Als u uw XING-profiel verwijdert, zijn uw gegevens voor ons niet meer zichtbaar in de XTM of XTP.

U hebt ook de mogelijkheid om de zichtbaarheid van de daar verstrekte gegevens in uw XING-profiel te beperken. U kunt de juiste instellingen maken op https://www.xing.com/settings/privacy.

Informatie over gegevensverwerking in verband met het gebruik van e-recruitingproducten wordt verstrekt in de gegevensbeschermingsvoorwaarden van XING.

Als u informatie wilt over de gegevens waarover XING beschikt, kunt u deze zelf oproepen in het gedeelte Instellingen van uw XING-profiel of u kunt met uw verzoek contact opnemen met New Work SE, functionaris voor gegevensbescherming, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

b) U heeft geen XING-profiel

Indien u geen eigen XING-profiel heeft, wordt u alleen opgenomen in het XTM- en/of XTP-account als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiertoe zullen wij u na afronding van het sollicitatieproces (afgewezen sollicitatie) op transparante wijze informeren over de mogelijkheid van opname in de XTM en/of de XTP, inclusief nadere informatie over gegevensbescherming en bezwaarmogelijkheden. De wettelijke basis voor opname is artikel 6 (1) a) AVG.

Uiteraard kunt u in beide gevallen (a) en b)) te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen is een informeel bericht te sturen naar jobs-nl@wago.com. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 Voor webinars maken wij gebruik van de diensten van de provider Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS; "Cisco"). Wij hebben contractuele afspraken gemaakt met Cisco die de privacy van onze webinar deelnemers waarborgen. Bij het verzorgen van het webinar en de bijbehorende gegevensverwerking is Cisco de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking. U vindt het privacybeleid hier: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

 
Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). Om deel te nemen aan de webinars is het vereist dat je minimaal de volgende gegevens over jezelf opgeeft: voornaam, achternaam en e-mailadres. De volgende informatie is aanvullend vereist: bedrijfsnaam en hoofdkantoor (straat, nummer, postcode en plaats).
 
De webinars worden regelmatig opgenomen om ze later op onze website te kunnen terugvinden. Om te voorkomen dat de echte naam van de deelnemers wordt opgenomen, worden vragen die tijdens het seminar door deelnemers worden gesteld niet opgenomen. De mondeling herhaalde vragen en de bijbehorende antwoorden worden echter geregistreerd en voorzien voor latere toegang. De vragen worden echter alleen mondeling in anonieme vorm gereproduceerd, waardoor identificatie van de deelnemers niet is toegestaan.
 
Indien u een webinar bijwoont, ontvangt u bij de aanmelding voor aanwezigheid en eventueel na afloop van het webinar op passende wijze aanvullende informatie over het evenement. Deze informatie kan bijvoorbeeld een herinnering aan een evenement zijn, de webinar-opname of ook klanttevredenheidsonderzoeken over het webinar (Art. 6 (1) (b), (f) AVG).
 
Als u zich naast het aanmelden voor een webinar ook heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer om. Dit geldt echter alleen voor onze eigen reclamedoeleinden, die in detail worden beschreven in de nieuwsbriefregistratie, totdat u uw nieuwsbriefabonnement opzegt (bezwaarmogelijkheid, art. 6 1(a) en (b) AVG). De voorschriften onder Hoofdstuk V, "Verzameling, opslag en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoeken van onze website met registratie en na inloggen" en sectie 5, "E-mailnieuwsbrief en andere directe advertenties".

Wij stellen het ASTRAS leveranciersportaal (“ASTRAS”) voor u beschikbaar. ASTRAS is software van Allocation Network GmbH (Arabellastraße 17, 81925 München, Duitsland). Wij hebben deze leverancier zorgvuldig uitgezocht en in opdracht gegeven conform art. 28 AVG. Hiervoor hebben wij een aanvullende verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het voorwerp en de duur van de verwerking, de soort en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën betrokkenen en de plichten en rechten van de verantwoordelijke (op grond van tot artikel 28 (3) AVG).

 

In het kader van het gebruik van ASTRA door WAGO kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 • Persoonlijke stamgegevens; bijv. naam, beroepstitel en brancherelatie
 • Contact- en adresgegevens; bijvoorbeeld fysiek adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers
 • Bankgegevens; andere account- en betalingsgegevens
 • Belastinggegevens; bijv. belasting- en/of btw-nummer, contractuele gegevens zoals type en hoeveelheid van de bestelde goederen of geleverde diensten
 • Kredietwaardigheid en betalingsvoorwaarden
 • Gegevens wegens klachten
 • Legitimatie- en authenticatiegegevens; bijv. identificatiegegevens, handtekening, bedrijfsstempel en wachtwoorden
 • Historische gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie tussen u en ons en met ons verbonden bedrijven
 • Advertentie- en verkoopgegevens, inclusief informatie specifiek voor doelgroepen
 • Gegevens in het kader van doorlopend contactonderhoud of bedrijfsacquisitie; bijv. gegevens over gesprekken die hebben plaatsgevonden, inclusief datum, tijd en doel
 • Kopieën van de correspondentie, voor zover in overeenstemming met het beoogde gebruik en rechtsgrond, schriftelijk, per e-mail of per telefax

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om het gewenste aanbod te kunnen doen, vragen wij van u;
 • om ervoor te zorgen dat onze website en de inhoud ervan op de meest effectieve en interessante manier aan u wordt gepresenteerd;
 • om onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten overeenkomsten na te komen;
 • om uw deelname aan interactieve bestellingen mogelijk te maken, voor zover u dat wilt;
 • om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze optredens.

Wij verzamelen, bewaren, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer, voor zover en zolang als nodig is voor de mogelijke aanvang, rechtvaardiging, transactie of beëindiging van een contractuele relatie. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG.

 

Daarnaast worden persoonlijke gegevens alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt als een wettelijke bepaling dit vereist of toestaat of als u uw toestemming hebt gegeven. Over de toepasselijke wettelijke bepalingen informeren wij u op een aparte locatie.

 

In het kader van het aangaan van zakelijke relaties en binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, hebben wij het recht om het risico van betalingsverzuim van de leverancier te controleren, om te beslissen over de rechtvaardiging, transactie of beëindiging van een verkoopcontract.

 

In dit verband worden waarschijnlijkheidswaarden voor toekomstige acties van de klant verzameld en verwerkt. Adresgegevens van leveranciers en kredietgegevens van kredietbureaus worden ook gebruikt bij het berekenen van deze waarschijnlijkheidsgegevens.

 

Voor deze controle is het mogelijk dat diensten van kredietbureaus of andere derden worden geclaimd; om dit doel te dienen, worden gegevens van u aan hen doorgegeven of door hen opgevraagd.

 

Voor dit doel worden gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt op basis van art. 6 (1) (b) en (c) AVG.

 

Binnen deze juridische context hebben wij ook het recht om de leveranciersgegevens aan derden door te geven, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van dit contract (bijv. voor verzending, facturering of klantenonderhoud) volgens art. 6 (1) (b) AVG of het voldoen aan een wettelijke verplichting in de zin van art. 6 (1) (c) AVG is vereist. In voorkomende gevallen geven wij – voor zover wettelijk toegestaan ​​– deze gegevens door aan derden; bijvoorbeeld incassobureaus; onder omstandigheden ook ten behoeve van incasso conform art. 6 (1) (b) en/of (f) AVG.

VI. Projectering met Smart Designer

Wij bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt zich daar aanmelden om uw eigen projecten op te slaan en om voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. Hiervoor dient u minstens de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres (straat, huisnummer, postcode, plaats), land en wachtwoord.

De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en bestellingen van projecten die vanuit de configurator worden aangevraagd en worden weergegeven in het geval van projectdocumentatie (artikel 6, lid 1 b), f) van de AVG).

U kunt in uw browserinstellingen kiezen voor "Geen cookies accepteren" om het gebruik van cookies te weigeren. Gebruik van Smart Designer is in dit geval echter niet mogelijk.

Als u zich in de Smart Designer aanvullend heeft aangemeld voor onze newsletter, gebruiken wij uw e-mailadres dus niet alleen voor het accountbeheer en voor prijsaanvragen, projecteringen en bestellingen van projecten vanuit de configurator. Dit echter alleen voor de bij de aanmelding op onze newsletter nader gedefinieerde eigen reclamedoeleinden, en wel tot u zich afmeldt voor de newsletter (mogelijkheid tot herroeping, artikel 6, lid 1 a), b) van de AVG). De regelingen onder V., "Verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens bij het bezoeken van onze website met registratie en na het inloggen", in het bijzonder onder nummer 5 "E-mail newsletter en andere directe reclame", zijn van toepassing.

VII. Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van Office365-producten

 Microsoft Corporation

1 Microsoft Way

Redmond, Washington 98052, USA

(in het verdere verloop "Microsoft" genoemd)

Gegevensbescherming bij Microsoft

Microsoft Corporation

Chief Privacy Officer

1 Microsoft Way

Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited is de vertegenwoordiger voor de gegevensbescherming van Microsoft voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De functionaris voor de gegevensbescherming van Microsoft Ireland Operations Limited is bereikbaar onder het volgende adres:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.

Gegevensbescherming

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18, D18 P521, Ierland

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor een ongecompliceerde en gemeenschappelijke samenwerking met behulp van het Office365-productassortiment van Microsoft.
 
De verwerking heeft dus ten doel professionele diensten te verlenen in overeenstemming met de volumelicenties van WAGO en alle overige servicecontracten die WAGO met Microsoft heeft afgesloten.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Onze legitieme belangen liggen binnen de ondernemingsgroep. De nadruk ligt hierbij op interne administratieve doeleinden en een juiste relatie tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke functionaris. Indien een verwerking op basis van een andere wettelijke grondslag gelegitimeerd is, zullen wij u afzonderlijk hierover informeren.

 Om u het Office365-productassortiment ter beschikking te kunnen stellen, is een registratie vereist. Voor deze vorm van verwerking zijn de volgende minimale gegevens nodig:

 • Weergavenaam (kan bijv. uit uw voor- en achternaam bestaan)
 • E-mailadres
 • Aanvullend heeft u de mogelijkheid om na de registratie de volgende gegevens aan uw profiel toe te voegen:
 • Voor- en achternaam
 • Functie binnen bedrijf
 • Contactgegevens
 • Zakelijke telefoonnummers
 • Zakelijk adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • Profielfoto
In het kader van de samenwerking worden de verstrekte persoonlijke gegevens, die te behoeve van online services in e-mails, documenten en andere gegevens in elektronische vorm aanwezig zijn, door ons verwerkt.
 
Afhankelijk van het gebruik van het Office365-productassortiment kunnen hiertoe de volgende gegevens behoren:
 
 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. geboortgeplaats, straat en huisnummer (adres), postcode, woonplaats, land van verblijf, mobiel telefoonnummer, voornaam, achternaam, initialen, E-mailadres, geslacht, geboortedatum) inclusief persoonlijke basisgegevens van familieleden en kinderen;
 • Authenticatiegegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord of PIN-code, veiligheidsvraag, audit trail);
 • Contactgegevens (bijv. adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, social media ID's, contactgegevens voor noodgevallen);
 • Eenduidige identificatienummers en signaturen (bijv. burgerservicenummer, rekeningnummer, paspoort- en identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer en voertuigregistratiegegevens, IP-adressen, personeelsnummer, studentnummer, patiëntnummer, signatuur, eenduidige ID bij het tracken van cookies of vergelijkbare technologieën);
 • Gepseudonimiseerde ID's;
 • Financiële gegevens en verzekeringsgegevens (bijv. verzekeringsnummer, bankrekeningnaam en -nummer, creditcardnaam en -nummer, rekeningnummer, inkomen, soort verzekering, betalingshistorie, kredietwaardigheid);
 • Zakelijke gegevens (bijv. aankoopgeschiedenis, speciale aanbiedingen, abonnementsgegevens, betalingshistorie);
 • Biometrische gegevens (bijv. DNA, vingerafdrukken en irisscans),
 • Locatiegegevens (bijv. mobiele ID, geolokalisatiegegevens, locatie bij aanvang/einde telefoongesprek; locatiegegevens die aan de hand van wifi-toegangspunten bepaald kunnen worden);
 • Foto's, video's en audio-opnames;
 • Internetactiviteiten (bijv. browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, lezen, televisie, radio luisteren);
 • Apparaatidentificatie (bijv. IMEI-nummer, SIM-kaartnummer, MAC-adres);
 • Profilering (bijv. op basis van geobserveerde, criminele of antisociale gedragswijzen of gepseudonimiseerde profielen aan de hand van bezochte URL's, click streams, surfprotocollen, IP-adressen, domeinen, geïnstalleerde toepassingen of profielen op basis van marketingvoorkeuren);
 • Personeels- en aanstellingsgegevens (bijv. gegevens met betrekking tot de arbeidssituatie, aanstellingsinformatie (zoals curriculum vitae, werkervaring, opleidingen), baan- en functiegegevens inclusief gewerkte uren, beoordelingen en salaris, werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, fiscale gegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens evenals locatie en onderneming);
 • Opleidingsgegevens (bijv. opleidingsgeschiedenis, actuele opleiding, scores en resultaten, hoogst genoten opleiding, leerproblemen);
 • Burgerschaps- en verblijfsgegevens (bijv. burgerschap, naturalisatiestatus, burgerlijke staat, nationaliteit, immigratiestatus, paspoortgegevens, gegevens over verblijfsplaats of werkvergunning);
 • Gegevens die worden verwerkt voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of van een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Bijzondere gegevenscategorieën (bijv. etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid, gegevens over het seksleven of over de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten); of
 • Alle overige persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 4 van de AVG.
Voor alle overige protocolgegevens en telemetrische gegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Wij verwerken alleen gegevens die wij persoonlijk van u hebben ontvangen of gegevens die wij als functieaanbieder binnen onze ondernemingsgroep (zie https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international) hebben ontvangen.
Indien nodig ontvangen wij uw persoonlijke gegevens van een vertegenwoordiger van uw organisatie, van uw werkgever of van derden als onderdeel van een reeds bestaande of mogelijke partner- of klantrelatie.
 
 

Interne organen: communicatiedeelnemers en functiehouders bij WAGO

Externe organen: wij wijzen erop dat in het bijzonder bij samenwerkingsplatforms de mogelijkheid bestaat dat afgezien van ons, u en uw organisatie ook derden (bijv. deelnemers van andere organisaties) toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke gegevens die u als onderdeel van de communicatie (bijv. via TEAMS) heeft verstrekt. Er kan niet worden uitgesloten dat deze derden de door u verstrekte persoonlijke gegevens verder gebruiken of doorgeven aan andere derden.
Derhalve verwijzen wij u naar de interne regels van uw organisatie inzake de gegevensbescherming en aanvullend naar de regels van de bij de samenwerking betrokken derden.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend met inachtneming van de volgende geschikte of redelijke garanties door ons aan een zogenoemd derde land overgedragen:

Indien u ons de gegevens niet ter beschikking stelt, is het onder omstandigheden mogelijk dat wij niet in staat zijn om de contractueel verschuldigde diensten te verlenen.

Voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens binnen het gehele Office365-productassortiment wordt bij WAGO geen geautomatiseerde besluitvorming of profielvorming uitgevoerd.

VIII. Verwerking van gegevens door sociale netwerken

Wij onderhouden openbare toegankelijke profielen in sociale netwerken.

Sociale netwerken zoals Facebook kunnen gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media content (zoals Like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Door het bezoeken van onze social media sites worden tal van privacygerelateerde verwerkingsprocessen geactiveerd. En detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media account en onze sociale media site bezoekt, kan de exploitant van het social media portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het desbetreffende social media portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door de registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de op deze manier geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de social media portalen gebruikersprofielen genereren waarin uw voorkeuren en interesses opgeslagen worden. Op deze wijze kunnen op interesses gebaseerde advertenties in en buiten de desbetreffende social media site om worden weergegeven. Als u een account heeft bij het desbetreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties op alle apparaten worden weergegeven waarop u ingelogd bent of ingelogd was.

Wij wijzen u erop dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de social media portalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de provider kunnen daarom aanvullende verwerkingsprocessen door de exploitanten van de social media portalen worden uitgevoerd. Details te dezer zake zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en in de bepalingen inzake de gegevensbescherming van de social media portalen.

Onze social media sites dienen een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij gaat het om een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen zijn eventueel gebaseerd op uiteenlopende wettelijke grondslagen die door de exploitanten van sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) van de AVG).

Als u een van onze social media sites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het social media platform, verantwoordelijk voor de processen voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) zowel jegens ons als jegens de exploitant van het social media portaal (bijv. Facebook) kenbaar maken.

Hierbij dient in acht te worden genomen dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media portalen, geen invloed op de processen voor de gegevensverwerking van de social media portalen. Onze mogelijkheden zijn afhankelijk van het beleid van de desbetreffende aanbieder.

De rechtstreeks door ons via social media geregistreerde gegevens worden van onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, als u een verzoek tot verwijdering indient of als u uw toestemming voor de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor gedetailleerde informatie verzoeken wij u rechtstreeks contact met de exploitanten van de sociale netwerken op te nemen (bijvoorbeeld in de privacyverklaring, zie hieronder).

We gebruiken op onze website geen automatisch geactiveerde sociale plug-ins (bijv. iFrames) van sociale netwerken of platforms. Onze buttons voor sociale netwerken of platforms zoals: B. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING etc. zijn pure omleidingen (links) die verwijzen naar de respectievelijke pagina's van de aanbieder. Als u op deze links klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina's van het betreffende sociale netwerk of platform. De daar gegeven informatie over gegevensbescherming is dan van toepassing. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet worden gegarandeerd door de respectieve aanbieder. Daarnaast zijn wij zelf ook online aanwezig op deze sociale netwerken of platforms om de daar actieve gebruikers te informeren over onze producten en diensten en om met hen te communiceren. Het onderliggende reclamedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 f) AVG. Hoewel WAGO geen toegang heeft tot deze profielgegevens die door de platforms worden verwerkt, kan WAGO bij het gebruik van deze platforms medeverantwoordelijk zijn voor de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij u naar de volgende informatie:

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS).

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Details vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Afmelden op: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

We hebben een profiel op Twitter. De aanbieder is Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland).

U vindt de verklaring inzake gegevensbescherming op: https://twitter.com/en/privacy, opt-out op: https://twitter.com/personalization.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS), vertegenwoordigd door: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

U vindt de verklaring inzake gegevensbescherming op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

U vindt de verklaring inzake gegevensbescherming op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out op: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Xing

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, (Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland).

U vindt de verklaring inzake gegevensbescherming op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Opt-out op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Instagram

We verheugen ons op uw bezoek aan de pagina die door ons wordt beheerd https: //www.instagram.com / ... (hierna "Instagram-pagina") en informeren u in de volgende regels over hoe persoonlijke gegevens in verband met de bezoeken of interacties met onze Instagram-pagina of de inhoud ervan worden verwerkt. Instagram is een online dienst voor het delen van foto's en video's die bij Facebook hoort (zie vermelding op Facebook).

In principe zijn wij verantwoordelijk voor de gegevens die u ons via onze Instagram-pagina doorgeeft. Op deze manier beslissen wij alleen over de doeleinden en middelen van verwerking. Voor zover persoonlijke gegevens worden verwerkt in verband met onze Instagram-pagina en alleen Facebook beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking, is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; "Facebook") de enige verantwoordelijke voor de verwerking.

1. Informatie over gegevensverwerking door Facebook

De Instagram-richtlijn voor gegevensbescherming noemt onder I. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van Facebook-producten, beschrijft in algemene zin de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt (zie II.) En noemt de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens toegankelijk worden gemaakt (zie III., IV.). Ook vindt u informatie over de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens (zie V.) en informatie over hoe u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kunt intrekken. Meer informatie over de desbetreffende rechtsgrondslag vindt u hier. In de gegevensrichtlijn vindt u informatie over hoe u uw recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering jegens Facebook kunt uitoefenen (zie VI.). Onder dit punt vindt u ook informatie over uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. In het gegevensbeleid vindt u ook informatie over de duur van de opslag van persoonsgegevens en informatie over de criteria voor het bepalen van deze duur en de mogelijkheid om Instagram-accounts te blokkeren of te verwijderen (zie VII.). De datarichtlijn verwijst naar het voornemen van Facebook om gegevens door te geven aan derde landen op basis van de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (zie IX.).

2. Informatie over het gebruik van cookies door Facebook

Als u onze Instagram-pagina bezoekt en uw browser de opslag van cookies toestaat, slaat Facebook informatie op in de vorm van kleine tekstbestanden in het geheugen van uw browser (hierna "cookies") en heeft toegang tot deze informatie wanneer u het Facebook-platform of een website bezoekt die Sluit Facebook-technologieën in, toegang. Meer informatie over het doel van de gebruikte cookies, de integratie van deze cookies door andere websites en uw controlemogelijkheden hierover vindt u in de informatie over Instagram-cookies.

We willen u erop wijzen dat Facebook de cookies kan gebruiken die worden gebruikt om uw gebruikersgedrag (op verschillende apparaten in het geval van geregistreerde gebruikers) op andere websites buiten het Instagram-platform te volgen. Dit geldt zowel voor degenen die zijn geregistreerd bij het Instagram-platform als voor degenen die daar niet zijn geregistreerd.

Wij willen u er tevens op wijzen dat wij geen invloed hebben op de gegevensverwerking door Facebook in verband met cookies. U kunt ook onze Instagram-pagina bezoeken als u uw browser zo configureert dat er geen cookies worden opgeslagen door het Facebook-platform. Informatie over het aanpassen van de instellingen voor cookies in uw browser vindt u meestal in het helpgedeelte van de browser die u gebruikt.

Als u bent geregistreerd of ingelogd op het Instagram- of Facebook-platform en wilt voorkomen dat Facebook uw bezoek aan onze Facebook-pagina koppelt aan uw Instagram- of Facebook-gebruikersaccount, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "aangemeld blijven" gebruiken " Deactiveer, verwijder de cookies op uw apparaat en sluit en herstart uw browser.

3. Gegevensverwerking tijdens interacties op onze Instagram-pagina

Onze Instagram-pagina geeft je de mogelijkheid om op onze berichten te reageren, erop te reageren en ons privéberichten te sturen. Kijk goed welke persoonsgegevens je met ons deelt via onze Instagram pagina. Als u wilt voorkomen dat Facebook persoonlijke gegevens verwerkt die u aan ons hebt doorgegeven, neem dan op een andere manier contact met ons op.

Naast de inhoud die u hebt verzonden, is informatie over uw profiel, uw vind-ik-leuks en uw bijdragen voor ons zichtbaar, afhankelijk van uw privacy-instellingen.

De verwerking van uw gegevens wanneer u contact opneemt met of interactie heeft met onze site of de inhoud ervan, wordt door ons uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het beantwoorden van uw verzoek. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 lid 1 b) AVG.

Wij verwerken de gegevens die u in dit verband verstrekt en die voor ons toegankelijk kunnen zijn, om onze overwegend gerechtvaardigde belangen bij het contact met en communiceren met onze belanghebbenden te waarborgen. Dit omvat ook onze legitieme belangen bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) AVG.

Voor zover wij in staat zijn, worden uw gegevens verwijderd wanneer de activiteiten van onze Instagram-site worden gestaakt. Als Facebook deze gegevens voor een aanvullende termijn opslaat, is deze besparing uitsluitend gericht op de bepalingen in het Instagram-gegevensbeleid en de Instagram-gebruiksvoorwaarden.

4. Verwerking van geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden

We hebben onze Instagram-site opgezet als een zakelijk profiel met behulp van geanonimiseerde sitestatistieken van Facebook ("Instagram Insights"), die ons conclusies geven over de bezoekers van onze Instagram-site en hun interacties met onze Instagram-site en de inhoud ervan. We leveren geen enkele bijdrage aan de beslissing over de middelen en doeleinden van het verwerken van gebeurtenisgegevens, die dienen voor het genereren van sitestatistieken. De statistieken bevatten de volgende informatie:

 • Bereik, paginaweergaven, kijktijd voor videoclips
 • Interacties zoals een artikel met "Vind ik leuk" geven commentaar of delen van artikelen aan
 • Demografische informatie over leeftijd, geslacht en locatie

We gebruiken deze gegevens om trends te herkennen. Het is voor ons niet mogelijk om personen te herleiden die deze gebeurtenissen hebben veroorzaakt.

IX. Klokkenluiderssyteem

Klokkenluiders die melding maken van onethisch, illegaal en onverantwoordelijk gedrag zijn geen verklikkers. Wij willen u er echter op attenderen dat de informatie die u verstrekt over uzelf, over uw collega's of over andere aspecten van de bedrijfsvoering kan leiden tot beslissingen die gevolgen hebben voor anderen. Wij verzoeken u dan ook om alleen informatie te verstrekken waarvan u naar beste weten denkt dat deze correct is. Ook als u geen sancties hoeft te verwachten bij het te goeder trouw verstrekken van informatie, zelfs als deze achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie niet getolereerd.

Als u incidenten of misstanden via ons klokkenluidersysteem meldt, beschermen wij uw persoonlijke gegevens, zodat u geen nadelen ondervindt van de melding.

Als u persoonlijke gegevens via het meldingsformulier verstrekt, gebruiken wij deze gegevens als onderdeel van ons klokkenluidersysteem alleen voor het onderzoek naar het gemelde incident. Uw persoonlijke gegevens worden overeenkomstig artikel 6, lid 1 f) van de AVG verwerkt op basis van een legitiem belang. Het legitieme belang voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een efficiënt onderzoek naar het door u gemelde incident.

Het is uiteraard mogelijk dat u in uw melding persoonlijke gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij de omschrijving van het onderwerp van uw melding of met betrekking tot de omstandigheden waarin u het incident heeft opgemerkt. Deze gegevens worden door ons eveneens gebruikt en verwerkt voor een efficiënt onderzoek naar het door u gemelde incident.

Indien wij persoonlijke gegevens aan betrokken partijen met een beroepsgeheim (bijv. advocaten en accountants) of aan andere derden overdragen die contractueel tot geheimhouding verplicht zijn (bijv. opsporingsbureaus), opdat het gemelde incident verder opgehelderd kan worden en indien nodig ook civielrechtelijke vorderingen jegens de gemelde persoon kunnen worden ingesteld, worden deze doorgegeven op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 c) van de AVG).

Indien wij persoonlijke gegevens ten behoeve van de strafrechtelijke vervolging vanwege strafrechtelijk relevante handelingen van de gemelde persoon aan wetshandhavingsinstanties moeten overdragen, worden deze doorgegeven op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (artikel 6, lid 1 c) van de AVG).

Bij redelijk gebruik hoeft u dan ook geen nadelen te vrezen. Bij misbruik van het klokkenluidersysteem, met als doel het berokkenen van nadelen aan de gemelde personen, behouden wij ons het recht voor stappen tegen de klokkenluider te ondernemen. Deze stappen worden ondernomen op basis van ons legitieme belang in de zin van artikel 6, lid 1 f) van de AVG om eerlijke klokkenluiders te beschermen alsmede om ons klokkenluidersysteem tegen misbruik te beschermen.

X. Opslagduur

Wij slaan uw gegevens over verschillende opslagperiodes op, afhankelijk van het gewenste verwerkingsdoel.

Als bij het verzamelen van de gegevens (bijv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagperiode is aangegeven, worden de persoonlijke gegevens gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn om aan de doelstelling te voldoen, tenzij wettelijke opslagverplichtingen (bijv. commerciële en fiscale opslagverplichtingen) het wissen van de gegevens verbieden. Over het algemeen verwerken wij uw gegevens dan ook voor de gehele duur van de zakelijke relatie (vanaf het aangaan en sluiten tot het beëindigen van een overeenkomst en tot geen interesse in informatie meer bestaat).

Bovendien bewaren wij uw gegevens (met inachtneming en in het kader van de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen en de van toepassing zijnde garantie- en verjaringstermijnen) in geval van juridische geschillen, waarbij deze gegevens als bewijs benodigd zijn, tot de beëindiging van het geschil.

XI. Recht op herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde, met toekomstige werking en zonder opgaaf van redenen herroepen, en wel zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na een herroeping mag WAGO uw persoonlijke gegevens alleen verder verwerken als dit vanwege een andere wettelijke grondslag of wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw herroeping kunt u naar de hiervoor verantwoordelijke functionarissen of naar het in het impressum genoemde contactadres sturen. Voor zover technisch mogelijk, zullen wij u ook herroepingsmogelijkheden in uw account ter beschikking stellen.