icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Normen, richtlijnen en bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.


Alle bedrijfsmiddelen die in de Europese Unie in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde ATEX-richtlijn. De afkorting ATEX is ontleend aan het Franse begrip "ATmosphère EXplosive".

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

ATEX − Europese richtlijn, wereldwijd erkend

De ATEX-richtlijn geldt voor alle producten die in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden en is bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie. De richtlijn omhelst de ATEX-richtlijn 2014/34/EG voor fabrikanten en de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG (ATEX 137). De ATEX-richtlijn wordt uitgewerkt door het directoraat-generaal ondernemingen en industrie van de Europese Commissie, de desbetreffende lidstaten, de Europese industrie, CEN en CENELEC en de bevoegde instanties ("Notified Bodies") zoals de BAM, de PTB en de TÜV.

De productrichtlijn is bestemd voor fabrikanten c.q. producenten en regelt het in de handel brengen van producten die in explosiegevaarlijke omgevingen ingezet worden. Het doel van deze richtlijn is de bescherming van mensen die in explosiegevaarlijke omgevingen werken of verblijven. De in de richtlijn genoemde gezondheids- en veiligheidseisen dienen door de fabrikant nageleefd te worden en door middel van een beoordeling van de conformiteit met een EG-conformiteitsverklaring en een CE-keurmerk aangetoond te worden. Bij de bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG wordt de nadruk op de werknemers gelegd die in explosiegevaarlijke omgevingen gevaar lopen. De ATEX-bedrijfsrichtlijn bevat belangrijke veiligheidseisen en veiligheidsmaatregelen die de exploitant c.q. de werkgever dient te realiseren.

IECEx − vrij globaal goederenverkeer

IECEx is een internationale procedure voor de certificering van bedrijfsmiddelen die in explosiegevaarlijke omgevingen ingezet worden. Het doel van IECEx is de harmonisering van nationale en internationale Ex-normen. Hierdoor wordt de wereldwijde handel met bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke applicaties aanzienlijk vereenvoudigd zonder inbreuk op het hoge veiligheidsniveau van de ATEX-richtlijn. De conform IECEx gecertificeerde bedrijfsmiddelen worden dankzij de internationale normen, tests en keurmerken wereldwijd erkend. Door de toenemende globalisering nemen certificeringen overeenkomstig de IECEx-standaard aan populariteit toe.

NEC/CEC

In Noord-Amerika zijn op het gebied van de explosiebeveiliging van elektrische apparaten en installaties technieken en systemen ontwikkeld die fundamenteel afwijken van de IEC-techniek. In de VS geldt hiervoor de NEC, in Canada de CEC. Het verschil tussen beide richtlijnen ligt onder andere in de indeling van de explosiegevaarlijke omgevingen, de constructie van de bedrijfsmiddelen en de installatie van de elektrische installaties. Voor elektrische bedrijfsmiddelen en installaties die in explosiegevaarlijke bedrijfsruimten gebruikt worden geldt in de VS de "National Electrical Code" (NEC) en in Canada de "Canadian Electrical Code" (CEC). Deze kunnen worden beschouwd als bepalingen voor elektrische installaties in alle bereiken, en verwijzen naar andere standaards van andere instanties die de bepalingen voor de installatie en de bouw van geschikte bedrijfsmiddelen bevatten.

De installatiemethodes voor het zoneconcept conform NEC 505 komen grotendeels overeen met het Class/Division-systeem. Voor de bouw en de keuring van explosieveilige elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in Noord-Amerika gelden verschillende normen en bepalingen. In de VS zijn dit met name de standaards van Underwriters Laboratories Inc. (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM) en de International Society for Measurement and Control (ISA). In Canada gelden de standaards van de Canadian Standards Association (CSA). Explosiegevaarlijke omgevingen worden in Noord-Amerika samengevat onder het begrip »hazardous locations«, en worden in de VS in artikel 500 en 505 van de "National Electrical Code" (NEC) en in Canada in artikel 18 en de bijlage J van de "Canadian Electrical Code" (CEC) beschreven.

Omgevingen met brandbare gassen, dampen of nevels behoren tot Class I, omgevingen met stoffen tot Class II en omgevingen met vezels en pluizen tot Class III. Afhankelijk van de frequentie en de duur van de aanwezigheid van dergelijke stoffen worden de explosiegevaarlijke omgevingen als Division 1 of Division 2 gedefinieerd. Sinds 1996 wordt in de VS voor Class I en aanvullend op het bestaande systeem de conform IEC gebruikelijke indeling in zones geaccepteerd. Deze wijziging is vastgelegd in artikel 505 van de NEC. In Canada trad het IEC-zoneconcept voor Class I met de CEC-uitgave 1988 in werking; alle nieuwe installaties moeten overeenkomstig dit concept ingedeeld worden.

UL

Underwriters Laboratories is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid van producten overeenkomstig de in de VS geldende eisen aan de productveiligheid controleert. Het UL-keurmerk wijkt af van de IEC-certificering, die alleen de minimale eisen aan een apparaat vastlegt. Underwriters Laboratories voert keuringen overeenkomstig de eigen veiligheidseisen uit die niet alleen strenger zijn, maar afhankelijk van de norm bijvoorbeeld ook rekening houden met de fabricage van een product. Daarom worden UL-keurmerken wereldwijd geaccepteerd. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS, in Canada en in Azië verhogen UL-gecertificeerde producten de exportmogelijkheden.

1999/92EG, Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) en Duitse productveiligheidsverordening (ProdSV)

Algemene informatie

De vereisten zoals vastgelegd in de richtlijn 1999/92/EG zijn minimale vereisten die door de lidstaten in nationaal recht omgezet moeten worden. De lidstaten zijn bevoegd om aan deze vereisten nog strengere vereisten toe te voegen. In Duitsland werd deze richtlijn omgezet in twee verordeningen, te weten de verordening betreffende de distributie van apparatuur en beveiligingssystemen voor explosiegevaarlijke omgevingen (ExVO) en de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV).

Duitsland

De voorschriften inzake de explosiebeveiliging zijn in de sinds 1 januari 2003 geldende bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV) vastgelegd. Deze verordening regelt de montage, de inbedrijfstelling en het bedrijf van installaties in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat alleen apparaten conform de ATEX-richtlijn voor fabrikanten 2014/34/EG mogen worden gebruikt.

Het in de handel brengen van apparaten en beveiligingssystemen voor het gebruik volgens de bestemming in explosiegevaarlijke omgevingen is vastgelegd in de verordening betreffende de distributie van apparatuur en beveiligingssystemen voor explosiegevaarlijke omgevingen (ExVO).

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Indeling van zones

Afhankelijk van het type stoffen dat optreedt, worden potentieel explosieve gebieden niet evenzeer bedreigd. Uit frequentie en duur van het optreden van één van deze stoffen resulteren verschillende beschermingsvereisten voor de productiemiddelen.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Maatregelen Ex-beveiliging

Wie verlangt explosiebeveiliging? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet worden overwogen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stoffen worden net als de apparaten overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor verschillende gassen, dampen of stoffen.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg
Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik procestechniek

Modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber security of Proces 4.0 – WAGO biedt oplossingen voor alle uitdagingen binnen de branche.

Proces 4.0

Proces 4.0

Processen digitaal transformeren en nieuw vormgeven: WAGO is uw betrouwbare partner voor de individuele ontwikkeling en realisatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

Modulaire procesautomatisering

Modulaire systeemconcepten zijn het antwoord op de alsmaar veranderende marktomstandigheden. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg