Nyheter
Generelle vilkår og betingelser for kjøp hos WAGO Kontakttechnik GmbH (under sveitsisk lov) & Co. KG

Status: 01.06.2017

Første del - Generelle kontraktsvilkår og -betingelser

I. Generelle bestemmelser

A. Generelt

1. Disse generelle vilkårene og betingelser for kjøp gjelder for alle kontraktsforhold mellom den kommersielle leverandøren og WAGO Kontakttechnik GmbH (under sveitsisk lov) og Co. KG ("WAGO") som har som formål å levere produkter og/eller tjenester (sammen referert til her som "kontraktsmessige utførelser").

Tysk lov, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer, gjelder for disse kontraktsforholdene og leveringen av de kontraktsmessige utførelsene. Hvis annet enn det tyske rettssystemet erklæres å være gjeldende, gjelder allikevel disse vilkårene og betingelsene i den utstrekning det er tillatt i henhold til den valgte loven. Våre vilkår og betingelser for kjøp gjelder utelukkende. Vi anerkjenner ikke vilkår og betingelser fra leverandøren som er i strid med eller som avviker fra våre vilkår og betingelser for kjøp, med mindre vi uttrykkelig samtykker til deres anvendelse skriftlig eller i tekstform. Våre vilkår og betingelser for kjøp gjelder selv når vi har kjennskap til vilkår og betingelser fra leverandøren som er i strid med eller som avviker fra våre vilkår og betingelser for kjøp og godtar leverandørens leveranse uten forbehold.

2. Individuelle avtaler har prioritet, spesielt dersom de dokumenteres skriftlig. Ellers gjelder disse generelle vilkårene og betingelser for salg for alle fremtidige transaksjoner med leverandøren, selv når de ikke uttrykkelig blir referert til på nytt i et gitt tilfelle.

B. Bestilling og konfidensialitet

1. WAGO beholder, uten begrensning, alle eiendomsrettigheter og eventuelle opphavsrett til bildene, tegningene, beregningene og andre dokumenter ("Bestillingsdokumentene"). Leverandøren er forpliktet til å bare bruke bestillingsdokumentene for gjennomgang og for behandling av bestillingen som kontrahert.

2. Innenfor dette rammeverket er leverandøren også forpliktet til å opprettholde streng konfidensialitet av all konfidensiell informasjon mottatt fra WAGO – leverandøren må også forplikte sine agenter og assistenter på en tilsvarende måte. "Konfidensiell informasjon" er all informasjon, fakta, opptegnelser, data og/eller kunnskap - spesielt teknisk og/eller økonomisk informasjon, designarkiver, spesifikasjoner, tegninger, modeller, prototyper, testresultater og/eller annen kunnskap som ikke er generelt tilgjengelig ved tidspunktet det leveres. Konfidensiell informasjon inkluderer uttrykkelig også bestillingsdokumentene og prisene og diverse forhold som er avtalt mellom partene. Konfidensiell informasjon kan kun gis til tredjepart med WAGOs uttrykkelige samtykke (i skriftlig eller tekstform). Taushetsplikten slutter bare hvis og når kunnskapen i den konfidensielle informasjonen er blitt allmennkjent.

3. Bestillingsdokumentene må returneres til WAGO uoppfordret etter bestillingen har blitt behandlet, med mindre deres retur har blitt frafalt skriftlig eller i tekstform – det samme gjelder når en bestilling ikke aksepteres av leverandøren eller er kansellert av WAGO.

C. Kontraktsinngåelse

1. Med forbehold for siste setning i dette punkt 1, er bestillingen fra WAGO tilbudet, i juridisk forstand, som krever ordrebekreftelse fra leverandøren for at en kontrakt skal inngås. Bestillinger må aksepteres innen fem dager via ordrebekreftelser skriftlig eller i tekstform. Ved ordrebekreftelser som mottas senere, inngås kontrakten dersom WAGO ikke protesterer innen ti virkedager. Til tross for dette er bestillingen aksept i juridisk forstand dersom et bindende tilbud fra leverandøren er gitt før bestillingen – i slike tilfeller er det ikke nødvendig med en ordrebekreftelse fra leverandøren.

2. WAGO forbeholder seg retten til å foreta endringer, selv etter kontraktinngåelse, som kun uvesentlig modifiserer de bestilte eller kontraherte leveransene og tjenestene, med mindre dette ikke er rimelig for leverandøren. Dette gjelder også for hensiktsmessige endringer med hensyn til utforming og utførelse av produktene – i så fall skal konsekvensene, spesielt med hensyn til kostnadsoverskridelser og reduserte kostnader samt leveringsdatoer reguleres på en hensiktsmessig måte.

II. Vilkår

D. Priser, forsendelse, emballasje

1. Nettoprisene som er vist i bestillingen eller avtalt med kontrakt, er faste priser, inkludert alle tilleggsgebyrer (særlig for forsendelse samt for sertifikater for opprinnelse eller tekniske kvaliteter av den kontraktmessige utførelsen), pluss lovlig merverdiavgift.

2. Leverandøren skal levere de kontraktsmessige utførelsene DDP (Incoterms 2010) opp til leveringsadressen angitt av WAGO i den respektive individuelle avtalen eller til det utpekte leveringsstedet, eller, ved manglende utpekt sted, til WAGOs registrert kontor, eller, hvis bestillingen er plassert av et tilknyttet selskap eller filial, til det respektive registrerte kontoret. WAGO aksepterer kun mengder eller antall enheter som faktisk er bestilt. Over- eller underleveranser eller delleveranser er kun tillatt ved forhåndsavtale. Forsendelsesdokumenter, fraktbrev, fakturaer og all korrespondanse må inneholde bestillingsnummer, bestillingsvaren, WIS-, MC- eller provisjonsnummer og, hvis tilgjengelig, varenummeret til WAGO – hvis denne avtalen ikke overholdes, skal leverandøren bære alle påfølgende tilleggskostnader i den utstrekning de er rimelige.

3. Leverandøren er ansvarlig for transport og emballasje. Leverandøren er forpliktet til å pakke de kontraherte produktene på en måte som forhindrer skade under transport og å overholde alle forskriftene som gjelder for emballasje (inkludert de som gjelder materiale). Leverandørens plikt til å ta tilbake produkter på grunn av emballasje er underlagt lovbestemmelsene.

E. Leveringstid

1. Planlagt levering: leveringstiden som er angitt i bestillingen er bindende, med kvitteringen for ingen mangler for den kontraktsmessige utførelsen på det angitte leveringsstedet, som er avgjørende for å fastsette om leveringstiden er oppfylt. Dersom leverandøren, sammen med de bestilte varene, også er forpliktet til å levere sertifikater angående deres opprinnelse eller tekniske kvaliteter, må også disse leveres innen den angitte leveringsperioden på det angitte leveringsstedet som en viktig del av leverandørens forpliktelse til å utføre. Hvis dokumentasjon eller informasjon som WAGO ikke har levert til leverandøren, kreves for kontraktutførelse, kan leverandøren kun kreve bidragssvikt dersom leverandøren har krevd dokumentene og opplysningene skriftlig eller i tekstform og ikke mottatt dem innen rimelig tid.

2. Forsinket levering: dersom leverandøren innser at det av en eller annen grunn ikke er mulig å levere til en bestemt dato eller den fastsatte kvaliteten, skal leverandøren straks underrette WAGO om dette skriftlig eller i tekstform, med angivelse av årsaker og estimert varighet av forsinkelsen. Hvis leverandøren overskrider leveringsdatoen som er fastsatt i den enkelte individuelle avtalen ("Forsinkelse"), skal leverandøren betale WAGO engangsbeløp på 0,5% av verdien av den kontraktsmessige utførelsen per påbegynt kalenderdag utover tidsfristen, men ikke mer enn maksimalt 5% av verdien av den kontraktsmessige utførelsen, med mindre leverandøren ikke er ansvarlig for forsinkelsen og/eller leverandøren kan bevise et mer beskjedent tap eller ikke-tap. Påstanden om ytterligere tap (tap forårsaket av forsinkelse) forblir upåvirket. I slike tilfeller regnes engangsbeløpene for erstatningsskader mot erstatningskravet for forsinkelse utover dette. Eventuelle ytterligere rettslige krav som følge av forsinkelse (inkludert retten til oppsigelse og erstatning) forblir upåvirket – dette gjelder også ved aksept eller betaling uten forbehold om den forsinkede leveransen eller utførelsen.

3: Tidlig levering: dersom leverandøren leverer de kontraherte varene før avtalt leveringsdato, forbeholder WAGO seg retten til å nekte å akseptere dem eller returnere dem på bekostning av leverandøren. Hvis varene ikke returneres og det ikke er nektet aksept i tilfelle tidlig levering, skal WAGO lagre de kontraherte varene frem til leveringsdato på bekostningen og ansvaret til leverandøren. I slike tilfeller begynner betalingsperioden ikke før den fastsatte leveringsdagen.

F. Fakturaer og tilhørende bestemmelser

1. Leverandørens fakturaer betales på vanlig måte – det vil si innen 14 kalenderdager med 3% rabatt for tidlig betaling eller 30 kalenderdager netto, beregnet basert på levering/utførelse og kvittering for fakturaen. Seksjon E 3 forblir upåvirket.

For klarhet er det i tillegg fastsatt at betalinger forfaller snarest etter ferdigstillelse av levering og korrekt fakturering, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt skriftlig. For dette skal fakturaene sendes til WAGO, komplett med alle tilknyttede dokumenter og data, i samsvar med de respektive lovbestemmelser og i riktig form. For klarhet er det i tillegg fastsatt at WAGO, der den kontraktsmessige utførelsen er mangelfull, har rett til å holde tilbake den forholdsmessige verdien av betalingen inntil riktig utførelse.

2. Bortsett fra det, har WAGO også rett til å kompensere leverandørens krav mot fordringer på WAGOs tilknyttede selskaper på verdi-datoen for oppføringen. Ved forskuddsbetaling er leverandøren forpliktet til, selv når det ikke foreligger noen egen avtale om dette, å gi, ved WAGOs første anmodning, tilstrekkelig sikkerhet i form av en absolutt forskuddsbetaling eller en ytelsesgaranti – etter WAGOs valg – for en ubestemt tidsperiode fra en gullkantet stor bank i et beløp lik forskuddsbetalingen som skal gjøres.

3. Leverandøren er berettiget til kun å kompensere for slike ubestridte motkrav som stammer fra det samme kontraktsforholdet eller som er blitt lovmessig etablert.

G. Eierskap

1. Eierskap av den kontraktsmessige utførelsen overføres til WAGO umiddelbart ved levering/overtakelse. Utvidet eller forlenget reservasjon av eierskap av leverandøren er utelukket. Andre del av disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp gjelder rettighetene til bruk av dataprogrammer og tilhørende dokumentasjon opprettet av leverandøren.

2. Følgende bestemmelser gjelder for verktøy og andre nødvendige deler levert av WAGO for kontraktoppfyllelse fra leverandøren ("WAGO-leverte komponenter"):

a) WAGO forbeholder seg eksplisitt eierskap av WAGO-leverte komponenter – videresalg av leverandøren er ikke tillatt. WAGO-leverte komponenter må være påfallende merket av leverandøren som WAGOs eiendom og kan bare brukes til de fastsatte formålene. Leverandøren skal håndtere slike WAGO-leverte deler med forsiktighet og beskytte dem mot tilgang fra en tredjepart. Leverandøren er forpliktet til å utføre all nødvendig vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid i henhold til tidsplanen for egen regning og rapportere omgående om eventuelle hendelser. Leverandøren må på egen regning forsikre alle WAGO-leverte komponenter til erstatningsverdi mot tap gjennom brann, vann og tyveri.

b) Hvis varene som eierskapet er reservert for, behandles eller blandes med varer som ikke tilhører WAGO, får WAGO delt eierskap av den nye artikkelen i et tilsvarende forholdet mellom verdien av varene som eierskapet er reservert for og de andre artiklene på tidspunktet for behandlingen eller sammenblandingen – leverandøren skal holde den felleseide eiendommen for WAGO. Leverandøren skal varsle WAGO umiddelbart skriftlig eller i form av tekst ved tilfeller av tap og skade samt beslag eller andre nedskrivninger av tredjeparter. Ved tilfeller av beslag eller nedskrivninger skal kunden påpeke WAGOs eierskap.

c) Hver seks måneder (per 30.6 eller 31.12 hvert år) er leverandøren forpliktet til å sende WAGO en tidsplan (skriftlig eller i tekstform) for WAGO-leverte komponenter som tilhører WAGO på referansedagen.

H. Lovte kvaliteter og plikter til å klage på defekter

1. Leverandøren er ansvarlig for å sikre at alle kontraktsmessige utførelser er toppmoderne og i samsvar med relevante verdensomspennende lovbestemmelser, standarder, forordninger, forskrifter og retningslinjer fra offentlige myndigheter, samt fra EU, fagforeninger og handelsorganisasjoner. Videre garanterer leverandøren at alle miljø- og sikkerhetsbestemmelser samt tilhørende bestemmelser i kapittel IV nedenfor overholdes.

2. Leverandøren skal levere en holdbarhetsgaranti for kontraktsmessige utførelser i henhold til § 443 (2) BGB, der det garanterer kontraktsmessige utførelser mot defekter i materialer og tittel i en periode på tre (3) år fra risikoovertakelse. Det er også fastsatt at WAGO begrenser innkjøpskontrollen i henhold til § 377 i den tyske handelsloven (HGB) til å sjekke om de kontraktsmessige utførelsene er identiske med bestillingen, antallet enheter sammenfaller med den fastsatte mengden og det er ikke åpenbar, umiddelbart tilsynelatende transportskade. Hvis det foreligger defekter, gjelder en klageperiode på en (1) uke – dette er overholdt når varsel om defekter sendes innen denne perioden. For alle andre åpenbare defekter gjelder ovennevnte klagefrist fra tidspunktet for oppdagelsen av defektene. For latente defekter gjelder en klageperiode på to (2) uker fra oppdagelsestidspunktet. Ytterligere forpliktelser til å klage og undersøke er uttrykkelig utelukket.

3. Leverandøren forplikter seg til å presentere for WAGO, ved første forespørsel, et informativt inspeksjonsbevis for de kontraktsmessige utførelsene skriftlig eller i tekstform.

I. Produktendringer og seponeringer

1. Produktendringer og seponeringer: enhver teknisk endring som leverandøren har til hensikt å gjøre med produkter som er godkjent for levering, skal meldes i form av en detaljert produktendringsvarsel (PCN). Levering av kontraherte varer som er blitt modifisert på denne måten krever WAGOs uttrykkelig samtykke på forhånd i hvert tilfelle, for eksempel gjennom en ny innledende prøvegodkjennelse. Hvis kontraherte varer er produsert i henhold til WAGOs spesifikasjoner, gjelder dette også for selve endringen. Leverandøren skal bære alle kostnader som WAGO pådrar seg ved slike endringer (for eksempel kvalifiseringskostnader, endringskostnader, testutgifter, utviklingskostnader, kostnader for en ny innledende prøvegodkjenning, osv.). Når elektroniske komponenter seponeres (PTN-prosess), forplikter leverandøren seg til å levere WAGO med den originale varen for hele levetiden til WAGO-produktene som er utstyrt med denne delen. For komponenter som er spesialutviklet for WAGO-applikasjoner, skal leverandøren ikke utføre noen seponeringer i løpet av hele livssyklusen til WAGO-produktene. Ovennevnte regler gjelder tilsvarende for endringer i anskaffelseskilder for primære materialer eller komponenter, samt for en endring av produksjonsanlegg eller vesentlige endringer i produksjonsprosessen hos leverandøren.

2. Frister: Alle endringer (PCN-er) og seponeringer (PTN-er) må meldes minst 12 måneder før siste bestillingsdato ("last order date" eller LOD): plm-automation@wago.com. Alle berørte WAGO-materialnumre må angis i PCN/PTN-varslingen. For elektroniske komponenter forplikter leverandøren seg til å foreta maksimalt én endring (PCN) per komponent innen 24 måneder.

III. Rettigheter knyttet til defekter

J. Begrensningsperioder

1. Garantiperioden er 36 måneder fra leveringstidspunktet til WAGO eller, i avvikelse derfra, i forsyningskjeder (det vil si konfigurasjoner der leverandørens kontraktsmessige utførelser videreselges til WAGOs kunder uten endring eller som en del av produkter fra WAGO), 36 måneder fra leveringstid til sluttkunden, men ikke mer enn 48 måneder etter at risikoen har gått til WAGO. Ovennevnte bestemmelser gjelder bare i den utstrekning at ingenting annet ble uttrykkelig avtalt skriftlig, eller loven ikke gir lengre perioder (særlig som ved bygninger og ting som normalt brukes til en bygning).

2. Når det gjelder enheter, verktøy, maskiner og utstyr, starter garantiperioden ved fullstendig, ubetinget aksept av den kontraherte gjenstanden, som må være i skriftlig form.

3. For kontraktsmessige utførelser som ikke kunne brukes og/eller drives under undersøkelsen og/eller retting av en defekt, forlenges en løpende garantiperiode med tiden for driftsbruddet. For reparerte eller erstattede kontraherte varer, begynner garantiperioden på nytt når rettingen er fullført (eller ved godkjenning dersom kontrakten krever godkjenning av utførelse), bortsett fra når leverandøren har utført rettingen utelukkende av god vilje eller i en vennskapelig løsning av en tvist.

K. Ansvarskrav for defekte materialer

1. På forespørsel skal leverandøren rette defekter som klages over i garantiperioden – samt manglende overholdelse av garanterte kvaliteter – gjennom reparasjon eller erstatning (her referert til her som "retting") – retting skal utføres omgående og uten kostnad, inkludert alle tilfeldige kostnader – retten til å velge mellom reparasjon eller erstatning ligger hos WAGO. Når retting viser seg å være mislykket, har WAGO krav på de lovbestemte rettighetene, særlig oppsigelse, prisreduksjon, refusjon av utgifter og erstatning for manglende utførelse.

2. Dersom leverandøren har skylden for defekter, må den som, en del av sin ansvar, refundere alle utgifter som kreves for å utføre retting. Dette inkluderer også alle utgifter som kreves for å rette, særlig transportkostnader, veikostnader, arbeidskraft og materialer (§ 439 II BGB), kostnaden for installasjon og fjerning av den mangelfulle kontraktsmessige utførelsen, samt kostnader eller skader pådratt fordi den kontraktsmessige utførelsen er installert i andre produkter eller enheter. Kostnader pådratt i løpet av retting inkluderer derfor også tap til juridisk beskyttede interesser av WAGO eller tredjeparter som har oppstått som følge av defekte kontraherte varer. Med mindre WAGO hevder større tap, forplikter leverandørens garanti seg til å refundere nettoprisen for materialer og arbeid som følger: 15 euro per påbegynt 15 minutter for arbeidskraft og 0,50 euro per kilometer kjørt for reiseutgifter.

3. Det er dessuten enighet om at WAGO i stedet for retting kan kreve at leverandøren skal gi en kreditnota i kjøpesummen eller godtgjørelse for den kontraktsmessige utførelsen. Videre er det også enighet om at i hastesaker - med andre ord, i tilfeller der det ikke lenger er mulig å varsle leverandøren om defekten og om det forestående tapet og gi leverandøren en periode, uansett hvor kort, for å utføre sin egen korrigerende tiltak (spesielt for å sikre kapasitet til å levere til sluttkunden) - kan WAGO også utføre enhver mulig retting selv eller få dette gjennomført av en tredjepart uten å begrense rettighetene som følge av ansvaret for defekter. I et slikt tilfelle har WAGO rett til å fakturere leverandøren for rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med å utføre retting.

4. Bortsett fra det, er leverandøren forpliktet til å refundere WAGO for alle tap som skyldes den mangelfulle kontraktsmessige utførelsen.

L. Seriedefekter

Hvis det oppdages seriedefekter, kan WAGO kreve at alle kontraktsmessige utførelser i denne serien erstattes. "Seriedefekter" er defekter som oppstår med over-gjennomsnittlig frekvens i materialer, komponenter, delsystemer eller systemer i de kontraktsmessige utførelsene og er basert på én og samme årsak. Under alle omstendigheter er defektfrekvensen over gjennomsnittet når antallet kontraktsmessige utførelser som er klaget på, overstiger fem (5) prosent av det leverte partiet. Hvis leverandørens kontraktsmessige utførelser brukes i et annet WAGO-produkt, er WAGO også autorisert til å tilbakekalle disse produktene. Leverandøren skal ved første forespørsel refundere WAGO for alle skader og utgifter i forbindelse med seriedefekter som leverandøren har skylden for – ytterligere rettslige krav forblir upåvirket.

M. Produktansvar

1. Leverandøren skal på første anmodning holde WAGO skadesløs for krav til produkt- og miljøansvar fra tredjeparter i den utstrekning de er basert på leverandørens kontraktsmessige utførelser og at tredjeparter kan benytte seg av leverandøren selv.

I denne sammenhengen er leverandøren forpliktet til å refundere WAGO for alle eventuelle utgifter, særlig kostnaden for ettermontering og reparasjon, erstatning og installasjon og fjerning av de tilsvarende kontraktsmessige utførelsene som oppstår fra eller i forbindelse med en tilbakekallingskampanje gjennomført av WAGO. WAGO har rett til å tilbakekalle etter eget skjønn på leverandørens bekostning, selv uten leverandørens samtykke. WAGO skal så langt som mulig og rimelig informere leverandøren om innholdet og omfanget av tilbakekallingsforanstaltninger som skal gjennomføres og gi leverandøren mulighet til å kommentere. I alle tilfeller av tredjepartsprodukt- eller miljøansvarskrav har WAGO rett til å inngå forlik med tredjepartsskadelidte, som ikke skal påvirke leverandørens plikt til å betale erstatning så lenge forlikene er kommersielt nødvendige og rimelige.

2. Leverandøren forplikter seg til å opprettholde et rimelig nivå av forretningsforpliktelse og utvidet produktansvarsforsikring, inkludert tilbakekallingsforsikring, samt miljøansvarsforsikring og å gi WAGO en kopi av forsikringspolicyene og tilhørende forsikringsbrev ved første forespørsel.

N. Beskyttede rettigheter

1. Leverandøren er ansvarlig for at kontraktsmessige utførelser ikke krenker tredjeparts beskyttede rettigheter over hele verden, spesielt patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker eller opphavsrett – unntatt fra dette er leveranser basert på WAGOs spesifikasjoner (skriftlig eller tekstform). Hvis leverandøren er oppmerksom på at de skriftlige, tekstlige eller muntlige spesifikasjonene til WAGO vil resultere i brudd på beskyttede rettigheter, må leverandøren straks informere WAGO om dette. Leverandøren skal ved første forespørsel holde WAGO og sine kunder skadesløse for krav om erstatning fra tredjepartsskader som oppstår som følge av en eventuell krenkelse av beskyttede rettigheter gjennom kontraktsmessige utførelser og skal bære alle kostnader og utgifter som WAGO og sine kunder pådrar seg i denne sammenheng. Det samme gjelder i tilfeller av en indirekte patentkrenkelse dersom kontraktsmessige utførelser manifesterer de nødvendige elementene i patentkravet.

2. Når det foreligger overtredelser av beskyttede rettigheter i henhold til punkt 1, skal WAGO umiddelbart ha rett til etter eget fritt valg å: (i) få en lisens fra den virkelige rettshaveren til å bruke de aktuelle kontraherte varene levert på leverandørens bekostning; eller (ii) modifisere de aktuelle kontraktsmessige utførelsene eller få dem modifisert på en slik måte at de faller ut av beskyttelsesområdet for den beskyttede rettigheten – eller (iii) oppheve kontrakten.

3. Ytterligere rettslige krav (påstander om erstatning) forblir upåvirket.

4. Hvis leverandøren er innehaver eller lisensinnehaver av beskyttede rettigheter, skal leverandøren gi WAGO og sine kunder en verdensomspennende, evigvarende lisens til å bruke den kontraktsmessige utførelsen for alle typer bruk, spesielt bruk, salg, import og eksport. En lisensavgift er inkludert i nettoprisene.

O. Delt og felles ansvar

Med mindre annet er uttrykkelig regulert i disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp, skal leverandøren være ansvarlig for det lovbestemte beløpet for alle former for straffbart kontraktbrudd. Leverandøren skal være ansvarlig for eventuelle mangler fra tredjeparter den engasjerer i å levere utførelsen som om leverandøren var personlig ansvarlig.

P. Sporbarhet

Leverandøren skal ved hjelp av passende tiltak sikre at det ved oppdagelse av en defekt i den kontraktsmessige utførelsen, vil den være i stand til umiddelbart å kunne fastsette hvilke andre kontraktsmessige utførelser kan være påvirket. Leverandøren skal instruere WAGO på en slik måte at, ved en eventuell defekt vil WAGO være i stand til å utføre egne vurderinger i den grad det er nødvendig.

Leverandørens system for sporbarhet av defekte produkter er under alle omstendigheter tilstrekkelig med hensyn til disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp dersom leverandøren beviser at den overholder gjeldende versjon av ZVEI-retningslinjen "Identifikasjon og sporbarhet i elektrisk og elektronikkbransjen."

Q. Bevisbyrde

Ingen endring i bevisbyrden til leverandørens ulempe er ment eller knyttet til bestemmelsene om forstyrrelser i utførelsen som angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp.

IV. Sikkerhet og miljø

1. Sikkerhetsdataark: Ved leveransen er leverandøren forpliktet til å levere sikkerhetsdatabladene som gjelder for produktene i hvert enkelt tilfelle, på tysk eller det respektive nasjonale språket med mindre WAGO allerede har den nåværende versjonen.

2. Miljømessige forskrifter: Leverandøren garanterer at den overholder forbud og restriksjoner for stoffet samt tilhørende informasjons- og returforpliktelser i samsvar med alle gjeldende internasjonale, europeiske og nasjonale forskrifter, retningslinjer og forskrifter, særlig de gjeldende versjonene av RoHS-direktiv (2011/65/EU), WEEE-direktivet (2012/19/EU) og REACH-forskriften (1907/2006/EF). Umiddelbart etter mottak av sin egen informasjon eller på forespørsel fra WAGO skal leverandøren overføre erklæringen om sine produkter i Internett-databasen BOMcheck eller i et passende format for automatisk databehandling i henhold til spesifikasjoner fra WAGO. Dersom leverandøren leverer kontraktsmessige utførelser til WAGO som brukes i eksplosive miljøer, er leverandøren forpliktet til å opprettholde en tilsvarende sertifiserings-/kvalitetssikringsmelding og gi den til WAGO på forespørsel.

3. Konsekvenser av overtredelser: Leverandøren er ansvarlig for et misligholdig brudd på denne avtalen, og skal ved første anmodning, erstatte WAGO for alle krav og tilbakebetale alle tap som direkte eller indirekte oppstår som følge av brudd på denne avtalen.

V Andre bestemmelser

1. Databeskyttelseslov: Begge kontraherende parter har lov til å samle, behandle, bruke og avsløre personopplysninger fra den annen kontraktsparten og dets ansatte i løpet av kontraktutførelsen i den utstrekning det er nødvendig for riktig kontraktutførelse, tatt i betraktning gjeldende databeskyttelsesbestemmelser (spesielt datahemmelighet og prinsippet om begrenset bruk av data).

2. Utenrikshandel-lov: Leverandøren er ansvarlig for at det ikke er noen hindringer for kontraktoppfyllelse basert på nasjonale eller internasjonale bestemmelser, særlig eksportkontrollkrav samt embargoer eller andre sanksjoner.

3. Sosialt ansvar: Leverandøren anerkjenner sitt samfunnsansvar og vurderer også det sosiale og økologiske nivået med sikte på bærekraftig konsernledelse. Den forplikter seg til å følge gjeldende versjon av oppførselskoden til German Electrical and Electronic Manufacturers' Association e.V. (Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI)). Som en del av sitt samfunnsansvar forplikter leverandøren seg uttrykkelig til å beskytte menneskerettigheter, å overholde arbeidsstandarder og å ikke tolerere diskriminering, tvangsarbeid eller barnearbeid i prosessen med å produsere varer eller tjenester. Leverandøren bekrefter at den ikke tolererer noen form for korrupsjon eller bestikkelse og tillater seg ikke å bli involvert i slik på noen måte. Leverandøren forplikter seg til å avstå fra å kjøpe eller bruke i sine produkter råvarer som kommer fra regioner eller land hvor alvorlige etiske og/eller økologiske bekymringer legitimt kan reises. Leverandøren skal på forespørsel gi WAGO, minst én gang per år, den nødvendige informasjonen skriftlig om tiltakene som er vedtatt og tatt for å gjennomføre sitt samfunnsansvar. Videre forplikter den seg til å gjøre sin beste innsats for å fremme overholdelse av ovennevnte prinsipper i egen forsyningskjede.

4. Kvalitetssikringsavtale: Dersom WAGO forlanger det, skal leverandøren inngå en skriftlig kvalitetssikringsavtale med WAGO med vanlig innhold.

5. Force majeure: "Force majeure" omfatter alle eksterne hendelser som er forårsaket fra utsiden av uforutsette grunnleggende naturlige krefter eller handlinger fra tredjeparter som gjør det umulig eller i det minste uakseptabelt vanskelig for den berørte parten å utføre sine kontraktsmessige forpliktelser. I tilfelle force majeure skal den berørte part være unntatt fra kontraktens forpliktelser for varigheten av forstyrrelsen og omfanget av dens innvirkning, og WAGO har rett til å oppheve kontrakten hvis, som følge av forsinkelsen, de kontraktsmessige utførelsene ikke lenger kan utnyttes kommersielt. I dette tilfellet er krav fra leverandøren om erstatning og annen kompensasjon utelukket.

VI. Sluttbestemmelser

1. Skriftlig og tekstform: Dersom en erklæring skal sendes "skriftlig" eller "i tekstform", må en slik erklæring undertegnes, for hånd på en måte som representerer underskriverens navn, av personen eller personene autorisert av den respektive oppdragsgivers behørig fungerende representant, og originalen derav leveres personlig eller via faks til den andre kontraktsparten, med mindre skriftlig form er regulert av annen kontrakt i en egen avtale. Hvis en erklæring skal sendes "i tekstform", er en slik erklæring i samsvar med lovkravene også effektiv uten avgivers personlige signatur.

2. Overføring av bestilling: Leverandøren er ikke autorisert til å tildele rettigheter og plikter i henhold til den respektive individuelle avtalen, helt eller delvis, til tredjeparter uten WAGOs samtykke skriftlig eller i tekstform. Selv med tilhørende samtykke forblir leverandøren alene ansvarlig for kontraktens utførelse.

3. Opphør av betalinger, insolvens: Dersom leverandøren avslutter sine utførelser, blir er en midlertidig insolvensadministrator utnevnt, insolvensprosedyrer påbegynnes vedrørende sine eiendeler, eller utkast eller kontroller har blitt protestert mot, har WAGO rett til å oppheve kontrakten i sin helhet eller delvis, uten erstatning og uten å gi mulighet til å gjøre krav mot WAGO. Dersom WAGO opphever kontrakten, skal kontraktsmessige utførelser faktureres til kontraktsprisene bare i den utstrekning de kontraktsmessige utførelsen kan brukes av WAGO som tilsiktet uten ekstra kostnad. Tap som påføres WAGO trekkes fra i fakturaen.

4. Juridisk suksesjon: Leverandøren skal straks varsle WAGO om enhver overføring av kontrakten som oppstår ved drift av loven og om enhver juridisk suksesjon.

5. Kontraktspråk: Språk for kontrakter er utelukkende tysk og engelsk. Når det gjelder tospråklige dokumenter, har den tyske språkversjonen prioritet. Motstandssaker i henhold til pkt. 6 og 7 nedenfor skal utføres utelukkende på tysk, med mindre kontraktspartene uttrykkelig sier seg enige om å prioritere engelsk.

6. Juridisk jurisdiksjon: I henhold til punkt 7 nedenfor skal de generelle domstolene ha jurisdiksjon over tvister som oppstår i forbindelse med disse generelle vilkårene og betingelsene eller deres gyldighet for beløp i strid opptil 100 000 euro. Rettssted er utelukkende Minden dersom kunden er en forhandler. For tvister hvor beløpet i strid overstiger 100 000 euro og for alle tvister for brudd på konfidensialitetsforpliktelser, gjelder voldgiftsklausulen i punkt 7 nedenfor.

7. Voldgiftsklausul: Tvister hvor beløpet i strid overstiger 100 000 euro, samt alle tvister for brudd på konfidensialitetsforpliktelser skal endelig avgjøres i henhold til voldgiftsregler fra den tyske voldgiftsinstitusjonen (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. – DIS) uten å ty til de generelle domstolene. Voldgiftssaken skal være lokalisert i Minden (Tyskland). Antall voldgiftsdommere skal være tre (3). Voldgiftsbeslutningen skal være skriftlig og være støttet med begrunnelse.

Andre del - spesielle regler for programvareprodukter

A Overføring av bruksrettigheter

Bestemmelsene i første del av disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp gjelder også for levering (inkludert gratis lån) av dataprogrammer sammen med tilhørende dokumentasjon (referert til her som "Programvare"), nemlig direkte hvis de gjelder direkte for programvareprodukter, ellers analogt. For programvareprodukter gir leverandøren i tillegg WAGO rettigheten som kan tildeles og som er ikke-eksklusiv, verdensomspennende, permanent og ugjenkallelig til

(a) å bruke, kopiere, oversette, behandle og forfine den medfølgende programvaren i sin opprinnelige form eller integrere den i andre produkter i det behandlede eller forfinede formatet og distribuere det over hele verden (også ved tildeling av underlisenser) - spesielt å selge , leie eller lease den, gjøre den tilgjengelig for nedlastning eller gjøre den offentlig tilgjengelig, for eller uten kostnad, og kopiere programvaren i den grad det kreves for dette

(b) å videre lisensiere ovennevnte bruksrettigheter til WAGOs tilknyttede selskaper i henhold til §§ 15ff. av den tyske aksjeselskapsloven (Aktiengesetz - AktG), til andre distributører og til sluttkunder. WAGOs tilknyttede selskaper i henhold til § 15ff. AktG og andre distributører er i tillegg autorisert til å tillate sluttkunder å overføre programvarelisensene. WAGO Contact S.A. (Sveits) er også ansett som en tilknyttet WAGO.

B. Åpen programvare

1. Leverandøren er forpliktet til rettidig, men senest ved ordrebekreftelse, å opplyse bestillingsparten om hvorvidt leveranser og tjenester inneholder "åpen programvare".

"Åpen programvare" i henhold til denne bestemmelsen er programvare som rettighetshaveren gir til alle brukere fri for lisensavgifter med rett til å behandle og/eller distribuere det på grunnlag av en lisens ("OSS-lisens") ( f.eks. GNU General Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), BSD-lisens, Apache-lisens, MIT-lisens) eller annen kontraktsbundet avtale.

2. Hvis leverandørens leveranser og tjenester inneholder åpen programvare, må leverandøren minst levere følgende til WAGO senest innen ordrebekreftelsen:

  • Kildekoden for åpen programvare som brukes, selv når de gjeldende lisensvilkårene for åpen kildekode ikke uttrykkelig krever avsløring av slik kildekode
  • En oversikt over alle åpen kildepakker som brukes (som angir versjonen) med en henvisning til den gjeldende lisensen i hvert tilfelle (som angir versjonen), samt en kopi av hele lisensteksten.

Hvis den relevante OSS-lisensen i enkelte tilfeller pålegger ytterligere krav (for eksempel MPL v.1.1 angående spesifikasjon av patentlisenser), må leverandøren også tilfredsstille disse tilleggskravene.

Ved levering av oppdateringer er leverandøren også forpliktet til å dokumentere eventuelle endringer i forhold til den forrige versjonen på en klar og tydelig måte uten behov for en spesiell forespørsel om dette fra WAGO.

3. I tillegg til forpliktelsene i punkt 2 ovenfor skal leverandøren fremlegge en bindende erklæring skriftlig eller i tekstform senest ved tidspunktet for ordrebekreftelsen, og angi at åpen kildepakker ble brukt i samsvar med gjeldende OSS-lisens og at bruken av den åpne programvaren som påtegnet ikke utsetter hverken leverandørens leveranser og tjenester eller WAGOs produkter for en "copyleft-effekt" (med andre ord, krever ikke at visse leveranser og tjenester fra leverandøren og avledede verk derfra kan kun videre distribueres under vilkårene i OSS-lisensen, f.eks. ved utlevering av kildekoden).

4. Dersom leverandøren ikke angir før etter mottak av bestillingen at kontraktsmessige utførelser inkluderer åpen programvare, har WAGO rett til å kansellere bestillingen innen tretti (30) dager fra mottak av varsel og innlevering av all informasjon nevnt i post 2 ovenfor.

5. Dersom leverandøren er skyldig i å gi en feilaktig erklæring, forplikter leverandøren seg til øyeblikkelig å refundere WAGO i full grad for alle resulterende tap og å holde WAGO skadesløs i full grad for eventuelle tredjepartskrav, nemlig ved WAGOs første forespørsel i hvert tilfelle. Denne forpliktelsen inkluderer uttrykkelig alle tap som WAGO kan påføres dersom objektkoden (binærkoden) for WAGO-programvaren må avsløres basert på OSS-lisensen.

Tredje del - spesielle regler for konstruksjonstjenester

For konstruksjonstjenester gjelder bestemmelsene i første del av disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp med følgende bestemmelser:

Konstruksjonstjenester

1. Priser: Dersom partene har blitt enige om en enhetspris, skal fakturering være i henhold til antall i henhold til kontraktens bestemmelser. I så fall gjelder fastprisavtalen i henhold til del D, punkt 1 av første del gjelder bare for de avtalte enhetsprisene.

2. Bestemmelser om forsinkelse: Del E, punkt 2, erstattes med følgende bestemmelse: For hver virkedag med forsinket levering av den kontraktsmessige utførelsen der leverandøren er skyldig, skylder leverandøren WAGO 0,2% av netto flat fast pris eller foreløpig totalpris for enhetspriskontrakten. Kontraktstraffen (totalt) er maksimalt 5% av den flate, faste nettoprisen eller den foreløpige totalprisen for enhetspriskontrakten. Reservasjon av kontraktstraffen behøver ikke erklæres ved aksept. Det er tilstrekkelig hvis kontraktstraffen kreves når den endelige betalingen forfaller. Krav fra WAGO om refusjon for tap som overstiger kontraktstraffen forblir upåvirket. Kontraktstraff betalt av leverandøren trekkes fra erstatningskrav. Ovennevnte bestemmelser gjelder også når det i løpet av konstruksjonsprosessen skjer en endring i de fastsatte kontraktfristene eller i frister som etterfølgende fastsettes ved gjensidig avtale – ingen ny avtale om kontraktstraff kreves.

3. Rettigheter knyttet til defekter: rettigheter knyttet til defekter i følgende bestemmelser gjelder ikke for konstruksjonsvirksomhet: artikkel J (begrensningsperioder), K (erstatningsansvar for defekte materialer), L (seriedefekter), M (produktansvar) og P (sporbarhet) i kapittel III i første del. Med mindre annet er oppgitt i konstruksjonskontrakten gjelder garantibestemmelsene i VOB/B, unntatt garantiperioden. For konstruksjonstjenester er dette fem (5) år fra aksept fra WAGO. I alle tilfeller skal konstruksjonstjenester formelt godkjennes.

4. Diverse: Kapittel VI, punkt 3 (opphør av betaling, insolvens) gjelder, forutsatt at WAGO har rett til å avslutte kontrakten i stedet for oppsigelse.