Emner
Retningslinjer og
Forskrifter

WAGO-produkter er utviklet, testet, produsert og merket i henhold til gjeldende standarder og lover. I tillegg blir de utsatt for mange inspeksjoner og tester i utviklingsprosessen og pågående produksjon. Nedenfor presenterer vi noen retningslinjer og forskrifter slik at du som kunde vil være enig:
WAGO oppfyller alle standarder.

WAGO-informasjon:

 • CE-merking og EU-direktiver
 • Forskrifter
 • Testprosedyrer

WAGO retningslinjer og forskrifter

Erklæring om CE-merking

WAGO GmbH & Co. KG produkter er utviklet, testet og merket i samsvar med juridisk gyldige internasjonale standarder og lover. CE-merket brukes på produkter beregnet for det europeiske hjemmemarkedet - med dette erklærer produsentene at det merkede elektriske utstyret er i samsvar med gjeldende krav som er fastsatt i Fellesskapets harmoniseringslovgivning (EU-direktiver), som tillater slikt utstyr å bære dette merket. Den opprinnelige hensikten med dette merket var å støtte myndighetene i EU-medlemslandene i deres markedsovervåkning, med merket som et symbol på fri bevegelse av produkter i EU. I henhold til EU-direktiv 765/2008 kan et produkt kun få CE-merket dersom produktkravene er definert i minst ett EU-direktiv. Eksempler på slike direktiver er lavspenningsdirektivet, EMC-direktivet, ATEX-direktivet, bygningsproduktdirektivet og maskindirektivet. Hvis mer enn ett direktiv gjelder for et produkt, må produktet overholde alle gjeldende direktiver. Bare de grunnleggende kravene for å oppnå det definerte målet med direktivet er fastsatt i hvert respektive direktiv. De enkelte tekniske detaljene er spesifiserte i henhold til den nye metoden ved hjelp av lister med kryssreferanser til gjeldende standarder (såkalte harmoniserte standarder).

1. Lavspenningsdirektivet
Sikkerheten til elektrisk utstyr er garantert av lavspenningsdirektivet (LVD). LVD dekker alt elektrisk utstyr som opererer med spenning mellom 50 VAC og 1000 VAC og mellom 75 VDC og 1500 VDC.
Produkter som omfattes av lavspenningsdirektivet som er utformet på en slik måte at de kan brukes i andre elektriske enheter, og hvis sikkerhet for det meste er avhengig av hvordan disse komponentene ble bygd inn i sluttproduktet og hvilke egenskaper sluttproduktet har, er definert som grunnleggende komponenter i samsvar med lavspenningsdirektivet.
LVD gjelder ikke for grunnleggende komponenter.
RoHS-direktivet gjelder også elektrisk utstyr som omfattes av lavspenningsdirektivet. Dette direktivet regulerer bruken av farlige stoffer i elektriske apparater og komponenter, med det formål å redusere mengden av problematiske komponenter i elektrisk avfall. Detaljer om materialene som brukes av WAGO er tilgjengelig i våre kataloger, på vår emballasje og på vår nettside.

2. EMC-direktivet
EMC-direktivet fastsetter at et produkt må oppfylle grensene for utstrålt elektromagnetisk forstyrelse og krever også at et produkt må være immun mot elektromagnetisk interferens.
Elektromagnetiske passive komponenter eller komponenter uten direkte funksjon, for eksempel rekkeklemmer, motstander, dioder, kondensatorer, koblingsreléer og -kabler (i form av passive kretskort), anses ikke som apparater i henhold til EMC-direktivet.

3. ATEX-direktivet for eksplosjonsbeskyttelse
ATEX-direktivet definerer regler for produkter (enheter og beskyttelsessystemer) beregnet for bruk på farlige steder. En rekke produkter fra WAGO er laget for bruk i farlige områder.
Basert på potensielle farer skiller ATEX-direktivet mellom tre forskjellige utstyrsgrupper, hvorav gruppe II og III er delt inn i ytterligere soner. Egnethet for WAGO-produkter for de ulike gruppene og sonene er fremhevet i de spesifikke produktdokumentene (kataloger, nettsider, dataark og produktinnsatser).
Disse kan være enten enheter som kan brukes som utstyr i disse områdetypene, eller komponenter som kreves for sikker drift, men som ikke oppfyller en dedikert funksjon. Slike komponenter omfatter skinnemonterte rekkeklemmer for bruk i farlige områder.
Produkter i begge grupper må overholde ATEX-direktivet.

4. Radiokommunikasjonsdirektiv
Radiokommunikasjonsdirektivet gjelder for alle enheter som sender eller mottar radiobølger på riktig måte for trådløs kommunikasjon og/eller radioorientering. De grunnleggende sikkerhetskravene gjelder helsevern for mennesker og dyr og elektrisk sikkerhet i tråd med lavspenningsdirektivet, men uten anvendelse av spenningsgrensen. I tillegg må EMC-beskyttelsesmålene i EMC-direktivet også oppfylles og effektiv bruk av radiofrekvenser sikres. WAGO-produkter som omfattes av radiokommunikasjonsdirektivet indikerer, i samsvar med gjeldende lover, bare radiokommunikasjonsdirektivet i deres EU-samsvarserklæring, ettersom oppfyllelse av lavspenningsdirektivet og EMC-direktivet er implisitt i denne erklæringen.

5. Forordning om byggevarer
Forordningen om byggevarer krever at konstruksjonene designes og bygges slik at sikkerheten til mennesker, eiendom og dyr ikke blir truet, og at alle gjeldende miljøvernkrav skal tas i betraktning. Her er konstruksjonsprodukter definert som produkter eller konstruksjonssett som produseres for å bli bygget permanent i strukturer, og som bidrar vesentlig til å oppfylle de grunnleggende kravene til strukturen.
I den enstemmige oppfatningen uttrykt av den tyske elektriske industrien, og også av WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, er produkter som brukes i generell installasjonsteknologi ikke inkludert blant disse konstruksjonsproduktene og er derfor ikke omfattet av dette direktivet.

6. Maskindirektivet
Maskindirektivet gjelder maskiner (komplette eller ukomplette) som utfører sine funksjoner ved hjelp av annet enn direkte arbeid fra mennesker eller dyr, eller sikkerhetskomponenter for disse maskinene.
Derfor gjelder dette direktivet vanligvis ikke for WAGO-produkter.
Produsenter av maskiner eller systemer er pålagt i dette direktivet å bruke sikre produkter og komponenter i sine maskiner og systemer. Produksjon og sikker drift i samsvar med direktivet blir lettere ved hjelp av WAGO-produkter, med deres standard-kompatible, oppdaterte design.

Betydningen av CE-merket for WAGO-produkter
Én, flere eller ingen av EU-direktivene kan gjelde for de forskjellige WAGO-produktene. Hvis ingen av direktivene gjelder, vil CE-merkingen ikke bli festet til produktet, i tråd med gjeldende lover. Videre må det ikke utstedes en samsvarserklæring. Alle andre produkter er utstyrt med CE-merket - enten direkte på produktet, på emballasjen eller i dokumentene som følger med produktet - og en samsvarserklæring utstedes eller gjøres tilgjengelig for kunden.
Databladene til de teknisk lydige produktene som ikke er CE-merket i henhold til forskriftene, refererer til standardene som brukes i utviklings- og type- og produksjonsprøving hvor det er mulig.

IEC-/EN-standarder

Du finner mer informasjon om standardene som gjelder for WAGO-produkter i følgende PDF-fil:

Tester og testprosedyrer for IEC-/EN-standarder

Det er spesifikke testspesifikasjoner for alle våre produkter, fra ledere til skinnemonterte rekkeklemmer.

Følgende avsnitt beskriver de viktigste testene og er begrenset til en beskrivelse av testprosedyrene og en forklaring på testformålet.

Mekaniske tester
WAGO-produkter er utviklet og produsert for å motstå de mekaniske belastningene som oppstår i applikasjonen uten å lide skade. Dette er demonstrert på den ene side av testene i henhold til følgende tester, hvorav noen er påkrevet av standarder:

 • Tilkoblingsmuligheter for alle ledere som er angitt i databladet
 • Uttrekkstest av tilkoblede ledere (per til IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Slagtest per IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (jernbaneapplikasjoner)
 • Vibrasjonstest (per IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (marineapplikasjoner); LR; EN 61373 (jernbaneapplikasjoner))

Elektriske tester
Alle WAGO produkter oppfyller kravene for følgende elektriske tester:

 • Temperaturstigningstest per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Strømkapasitetskurve (utjevningskurve) per IEC/EN 60512-5-2
 • Spenningsfallstest per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Korttids strømmotstandstest (bestandighetskapasitet til kortslutning) per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Isolasjonsparametere per IEC/EN 60664-1
 • Strømfrekvens-spenningsbestandighet-test til IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Merkeimpuls-spenningsbestandighetstest per IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • IP-rangeringer for elektrisk utstyr per IEC/EN 60529


Materialtester
WAGO-produkter oppfyller kravene for følgende materialtester:

 • Nålflamme-test per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Glødetråd-test per IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Miljøtester
Følgende tester viser hvordan et produkt reagerer når det utsettes for et aggressivt miljø. Klimatiske kamre simulerer standard atmosfærer som kan påvirke den langsiktige standhaftigheten til klemmeenheter. Alle WAGO produkter oppfyller kravene til følgende miljøtester:

 • Temperatursyklingstest per IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Industrielle atmosfærer per EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Saltspraytest per IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (marineapplikasjoner); LR
 • Rask temperaturendring per IEC/EN 60068-2-14
 • Dampvarme, syklisk (12 + 12 timers syklus) per IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (marineapplikasjoner)

Vit hva som er på innsiden og hva som må gjøres

Vi forteller deg gjerne om materialene vi bruker for våre produkter og alt du trenger å vurdere for å koble massive aluminiumledere til vår fjærklemmer.

Nedlastinger

Sertifikater og godkjenninger

Konstruert, testet, godkjent: WAGOs produkter er sertifisert for bruk i et stort utvalg av bransjer og sektorer over hele verden. Vi har samlet sertifikatene for nedlastning.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Nedlastinger

Kataloger

Få oversikt over alt, selv uten en Internett-tilkobling, ved å laste ned katalogene våre slik at du når som helst kan få tilgang til all viktig informasjon.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Lær mer om oss

Kundeservice

Støtte for deg

Fra dedikert personell, seminarer og varemesser, til sertifikater og produktinformasjon, til returer: WAGO gir ekspertstøtte – kontakt oss.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Produkter

Oppdag WAGO-produkter

Innovasjonskraft, mot, utholdenhet og våre ingeniørers oppfinnsomhet har skapt et system som er tilpasningsdyktig. Dette har ført til kontinuerlig forbedring som overhodet ikke er ferdig. WAGO beviser dette gang på gang med sine nye produkter.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg