Nyheter
Generelle vilkår og betingelser for bruk av WAGO-nettstedet

1. Grunnleggende vilkår og betingelser

1.1 Bruk av disse nettstedene (her kalt "WAGO-nettstedet") som tilbys av WAGO GmbH & Co. KG og/eller dets datterselskaper ("WAGO") er tillatt for alle registrerte brukere utelukkende på grunnlag av disse vilkårene. Ved å begynne å bruke nettstedet, men senest ved registrering, aksepterer brukeren bruken av den respektive versjonen av disse bruksbetingelsene. Disse generelle vilkårene for bruk kan suppleres, endres eller erstattes i enkelte tilfeller gjennom andre vilkår, for eksempel ved kjøp av produkter og/eller tjenester. Dersom brukeren opptrer i utøvelse av et handels- eller uavhengig yrke eller for en offentlig myndighet, har § 312i (1) første ledd nr. 1-3 av tysk sivil lov ingen avnvendelse.

1.2 WAGO holder noe informasjon og programvare, sammen med eventuell dokumentasjon, tilgjengelig på WAGOs nettsted for oppslag eller nedlastning – det er ikke-bindende og ingen påstand om fullstendighet er gitt. WAGO har rett til å avbryte driften av WAGOs nettside eller endre innholdet til enhver tid, helt eller delvis. På grunn av måten Internett og datasystemer fungerer, påtar WAGO intet ansvar for uavbrutt tilgjengelighet av WAGO-nettstedet. Enkelte sider på WAGO-nettstedet kan være passordbeskyttet. WAGO forbeholder seg også retten til å beskytte nettsteder som tidligere var fri for en registreringsforpliktelse. For sikkerheten til forretningstransaksjoner er tilgang til slike nettsteder kun mulig for registrerte brukere. Med mindre det er i strid med andre avtaler med brukeren, er WAGO til enhver tid berettiget til å si opp adgangstillatelsen ved å blokkere tilgangsdata etter oppsigelse, noe som er mulig til enhver tid. WAGO kan særlig si opp adgangsautorisasjonen fra deres side dersom brukeren har gitt feil informasjon ved registrering, har overtrådt disse vilkårene eller hans plikt til å ta vare på tilgangsdata, har overtrådt gjeldende lov når han kobler til eller bruker WAGO-nettstedet eller ikke har brukt det i lengre periode.

1.3 Etter at registreringen er fullført, mottar brukeren et brukernavn og passord (også kalt "brukerdata" her). Ved den første tilgangen, skal brukeren endre passordet som er mottatt av WAGO til et passord som kun er kjent for ham. Brukerdataene tillater brukeren å se eller endre dataene hans eller for å tilbakekalle eller utvide eventuelle samtykker til å behandle data som er gitt. Brukeren skal sørge for at brukerdataene ikke blir gjort tilgjengelig for en tredjepart og er ansvarlig for alle ordrer og andre aktiviteter som utføres under brukerdataene.

Hvis brukeren blir oppmerksom på at tredjeparter feilaktig bruker brukerdataene, er han forpliktet til umiddelbart å informere WAGO om dette skriftlig, eventuelt ved en enkel e-post til datenschutz@wago.com. Ved mottak av kommunikasjonen vil WAGO blokkere tilgangen til det passordbeskyttede området med disse brukerdataene. Det er ikke mulig å få blokkeringen løftet før etter at brukeren har gjort en separat forespørsel hos WAGO eller har registrert seg på nytt.

1.4 Brukeren kan når som helst kreve at hans registrering slettes, forutsatt at sletting ikke er et hinder for håndtering av pågående kontraktsforhold. I så fall vil WAGO slette alle brukerdata og alle andre lagrede personopplysninger fra brukeren så snart det ikke lenger er behov for dem.

Datasikkerhetserklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler gjelder i tillegg til bruk av WAGO-nettstedet.

2. Spesielle emener

2.1 Ved bruk av WAGO-nettstedet kan brukeren ikke (i) skade personer, særlig mindreårige, eller krenke deres personlige rettigheter, (ii) fornærme felles anstendighet gjennom brukerens oppførsel, (iii) krenke åndsverk eller andre eiendomsrettigheter, (iv) overføre innhold med virus, såkalte trojanske hester eller annen programmering som kan skade programvare, (v) legge inn, lagre eller sende koblinger eller innhold som brukeren ikke har rettigheter til, spesielt når slike koblinger eller annet innhold bryter konfidensialitetsforpliktelser eller er ulovlige, (vi) eller formidle reklame eller uønskede e-postmeldinger (såkalt "spam") eller feilaktige advarsler mot virus, funksjonsfeil og lignende eller invitere til deltakelse i konkurranser, pyramideordninger, kjedebrev, Ponzi-ordninger og sammenlignbare kampanjer.

2.2 WAGOs nettsted kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. WAGO påtar seg intet ansvar for innholdet på slike nettsteder, og WAGO bifaller heller ikke slike nettsteder og deres innhold fordi WAGO ikke overvåker innholdet av slike sider, og er heller ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som finnes der. Deres bruk er på brukerens eget ansvar.

2.3 Hvis informasjon, programvare eller dokumentasjon leveres uten kostnad, er ansvaret utelukket for materielle mangler og mangler på tittelen for informasjonen, programvare eller dokumentasjon, særlig med hensyn til korrekthet, nøyaktighet, frihet fra tredjeparts intellektuell eiendom, fullstendighet og/eller brukervennlighet – bortsett fra i tilfeller av forsettlig tort eller svindel.

2.4 Informasjonen på WAGO-nettstedet kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser av tekniske evner for produkter, som ikke alltid nødvendigvis eksisterer i det enkelte tilfelle (for eksempel på grunn av produktendringer). De ønskede ytelsesegenskapene til produktene må derfor fastsettes i hvert enkelt tilfelle ved kjøp. Selv om WAGO kontinuerlig forsøker å holde WAGO-nettstedet virusfritt, kan WAGO ikke garantere frihet fra virus. Ved bruk av WAGO-nettstedet, godtar brukeren at bruken skjer etter eget ansvar og risiko, og at brukeren må ta sine egne beskyttende tiltak mot virus. For brukerens egen beskyttelse og for å hindre virus på WAGO-nettstedet, skal brukeren sørge for passende sikkerhetsenheter og virusskannere før nedlastning av informasjon, programvare og dokumentasjon.

2.5 WAGOs ansvar er basert på bestemmelsene i avsnitt 2.2 til 2.4 i disse vilkårene. Bortsett fra dette, er alt ansvar fra WAGO ekskludert, unntatt i tilfelle av tvungen ansvar, slik som i henhold til den tyske produktansvarsloven. Skader for brudd på materielle kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til tap på forventede inntekter som er typiske for kontrakter med mindre det foreligger forsettlig skade eller grov uaktsomhet.

3. Overholdelse av eksportkontrollforskrifter

3.1 Eksport av visse opplysninger, programvare og dokumentasjon kan være underlagt krav til lisens, f.eks. på grunn av sin art, tilsiktet bruk eller sluttbruk. Informasjonen og programvaren som tilbys av WAGO på WAGO-nettstedet er kun beregnet for brukere i landene og for enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger som oppfyller gjeldende eksportkontrollforskrifter, særlig også med hensyn til tilsiktet bruk, og ikke er listet opp på sanksjonslister for Det europeiske fellesskap eller De forente nasjoner – med andre ord, de det ikke er embargo mot.

3.2 Når du bruker WAGO-nettstedet, og når du leverer til tredjeparter informasjon, programvare og dokumentasjon levert av WAGO eller ved å levere andre kommersielle ressurser i forbindelse med informasjon, programvare og dokumentasjon levert av WAGO, er brukeren forpliktet til å observere og overholde alle gjeldende nasjonale, europeiske og amerikanske eksportkontrollforskrifter, inkludert alle europeiske eller amerikanske sanksjonslister (sammen: "eksportkontrollforskrifter"). Under alle omstendigheter, når slike saker blir overført skal brukeren anskaffe kunnskap om og overholde (re-)eksportkontrollbestemmelsene i Forbundsrepublikken Tyskland, EU og USA.

3.3 Brukeren må merke seg at eksportforskrifter også gjelder når informasjonen overføres i utlandet via kommunikasjonsnettverk (for eksempel ved e-post eller filoverføring).

3.4 Før overføring av slike ting, skal brukeren spesielt verifisere og sikre gjennom passende tiltak at - slik informasjon, programvare og dokumentasjon levert av WAGO ikke er ment for en forbudt eller autorisasjonsavhengig bruk i forbindelse med våpen eller atomteknikk eller våpenteknologi, med mindre det foreligger nødvendige godkjenninger - forskriftene om alle relevante sanksjonslister fra EU og USA om forretningstransaksjoner med foretakene, enkeltpersonene eller organisasjonene som nevnes der blir overholdt.

3.5 Om nødvendig for utførelse av eksportkontrollinspeksjoner av offentlige myndigheter eller av WAGO, skal brukeren etter en tilsvarende forespørsel straks gi WAGO all informasjon om sluttmottakeren, sluttbruken og tiltenkt bruk av informasjonen, programvaren og dokumentasjonen levert av WAGO samt gjeldende eksportkontrollrestriksjoner i denne forbindelse.

3.6 Brukeren skal holde WAGO skadesløs i full utstrekning for alle krav som pålegges av offentlige myndigheter eller andre tredjeparter mot WAGO for brukerens manglende overholdelse av ovennevnte juridiske eksportkontrollforpliktelser og forplikter seg til å tilbakebetale WAGO for alle tap og utgifter som oppstår i denne sammenheng med mindre brukeren ikke er ansvarlig for brudd på forpliktelsen. En reversering av bevisbyrden er ikke knyttet til dette.

3.7 Opplysningene, programvaren og dokumentasjonen på WAGO-nettstedet kan bare fås tilgang til hvis vedkommende overholder ovennevnte verifisering og forsikring, og det ikke er hindringer basert på nasjonale eller internasjonale bestemmelser i utenrikshandelsloven og det ikke er noen embargoer og/eller andre sanksjoner mot dette – ellers har WAGO ingen forpliktelse til å utføre noe.

4. Landspesifikke bestemmelser

4.1 WAGO GmbH & Co. KG og/eller dets datterselskaper opererer og tar ansvar for de enkelte sidene på WAGO-nettstedet. Sidene tar hensyn til kravene i det respektive landet der det ansvarlige selskapet er lokalisert. WAGO påtar seg intet ansvar for at informasjon, programvare og/eller dokumentasjon også kan hentes eller lastes ned fra WAGO-nettstedet utenfor det respektive landet.

4.2 Hvis brukerne får tilgang til WAGO-nettstedet fra steder utenfor det respektive landet, er de ene og alene ansvarlige for å overholde de relevante forskriftene i henhold til respektive nasjonal lovgivning. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på WAGO-nettstedet fra land der slik tilgang er ulovlig er ikke tillatt. I så fall og hvis brukeren ønsker å inngå forretningsforbindelser med WAGO, skal brukeren etablere kontakt med WAGO-representanter i det respektive landet.

5. Gjeldende lov

Tysk lov gjelder, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer og lovbestemmelser i privat folkerett.