Taal selecteren

Informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de WAGO-website

1. Principiële bepalingen

1.1 Elk gebruik van deze door WAGO GmbH & Co. KG en/of haar dochtermaatschappijen („WAGO“) aangeboden websites (hierna: „WAGO-website“) is voor alle geregistreerde gebruikers uitsluitend op basis van deze voorwaarden toegestaan. Door de website te gebruiken en zich te registreren aanvaardt de gebruiker de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door verdere voorwaarden, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten worden aangevuld, gewijzigd of vervangen. Voor zover de gebruiker handelt in het kader van de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit of voor rekening van een overheidsinstantie, is § 312i lid 1 zin 1 nr. 1-3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

1.2 WAGO stelt op de WAGO-website, vrijblijvend en zonder de volledigheid ervan te garanderen, bepaalde informatie en software, eventueel met bijbehorende documentatie, beschikbaar voor aanvraag of download. WAGO heeft het recht om het gebruik van de WAGO-website op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de inhoud te wijzigen. WAGO is niet verantwoordelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van de WAGO-website, aangezien rekening gehouden moet worden met een aantal variabele elementen zoals de status van het internet en van computersystemen. Sommige pagina's van de WAGO-website kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. WAGO behoudt zich het recht om ook tot dusver vrij toegankelijke websites aan registratie te onderwerpen. Toegang tot deze pagina's is in het belang van bedrijfsbeveiliging alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. WAGO heeft te allen tijde het recht om de toegangsautorisatie te beëindigen, na een mogelijke opzegging door blokkering, voor zover dit niet in tegenstrijd is met andere overeenkomsten met de gebruiker. WAGO kan de overeenkomst beëindigen, indien de gebruiker onjuiste informatie heeft gegeven bij de registratie, een inbreuk heeft gepleegd tegen deze voorwaarden of tegen zijn specifieke verantwoordelijkheden in de omgang met de toegangsgegevens, een inbreuk heeft gepleegd tegen het toepasselijk recht bij toegang tot of gebruik van de WAGO-website of als hij deze website langere tijd niet heeft gebruikt.

1.3 Na registratie ontvangt de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord (hierna ook: "Gebruikergegevens"). Bij eerste toegang zal de gebruiker het door WAGO verstrekte wachtwoord wijzigen in een persoonlijk wachtwoord, enkel door hem gekend. Met de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn toestemming voor gegevensverwerking bekijken, wijzigen of indien nodig intrekken of uitbreiden. De gebruiker zorgt ervoor, dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle uitgevoerde bestellingen en andere activiteiten die gebeurd zijn met deze gebruikersgegevens.

Indien de gebruiker vaststelt dat derden misbruik maken van zijn gebruikersgegevens, is hij verplicht WAGO hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, eventueel via een eenvoudige e-mail aan datenschutz@wago.com. Na ontvangst van de melding zal WAGO de toegang tot het wachtwoordbeveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens blokkeren. De blokkering kan pas na een speciaal verzoek van de gebruiker aan WAGO of na een nieuwe registratie worden opgeheven.

1.4 De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn registratie te verwijderen, indien dit de verwerking van lopende contractuele relaties niet in de weg staat. WAGO zal in dat geval de gebruikersgegevens en alle overige opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker wissen, zodra deze niet meer nodig zijn.

Voor het gebruik van de WAGO-website zijn bovendien het Privacybeleid en de Cookierichtlijnen van toepassing.

 

2. Speciale voorschriften

2.1 Bij gebruik van de WAGO-website mag de gebruiker (i) personen, met name minderjarigen, niet schaden of hun persoonlijke rechten schenden. (ii) met zijn gedrag op de goede zeden inbreken, (iii) intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten schade berokkenen, (iv) inhoud die virussen bevat, zogenaamde Trojaanse paarden, of andere software-beschadigende programmering doorgeven; (v) hyperlinks of inhouden invoeren, opslaan of verzenden, waarvoor hij niet bevoegd is, met name als deze hyperlinks of inhouden de geheimhoudingsplicht schenden of onwettig zijn, (vi) of advertenties of ongevraagde e-mails (de zogenaamde "spam") of valse waarschuwingen over virussen , storingen en dergelijke versturen of ter deelname aan prijsspellen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties verzoeken.

2.2 De WAGO-website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. WAGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch aanvaardt WAGO deze websites en hun inhoud als hun eigen websites, aangezien WAGO geen controle heeft over de gekoppelde informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar beschikbaar wordt gesteld. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

2.3 Voor zover informatie, software of documentatie gratis ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid uitgesloten voor materiële en juridische gebreken van informatie, software of documentatie, met name voor de juistheid ervan, het vrij zijn van fouten, het vrij zijn van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve in gevallen van opzet of frauduleuze opzet.

2.4 De informatie op de WAGO-website kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die in uitzonderlijke gevallen (bijv. als gevolg van productwijzigingen) mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. De gewenste prestatiekenmerken van de producten moeten daarom in dit individuele geval bij aankoop worden overeengekomen. Hoewel WAGO zich altijd inzet om de WAGO-website virusvrij te houden, garandeert WAGO geen virusvrije werking. Door gebruik te maken van de WAGO-website gaat de gebruiker ermee akkoord deze naar eigen goeddunken en op eigen risico te gebruiken en zelf voorzorgsmaatregelen tegen virussen te nemen. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, zal de gebruiker adequate beveiliging en antivirusbescherming voorzien voor zijn eigen bescherming alsook om virussen op de WAGO-website te voorkomen.

2.5 De aansprakelijkheid van WAGO voldoet aan de bepalingen in de paragrafen 2.2 tot en met 2.4 van deze voorwaarden. Daarnaast is elke aansprakelijkheid van WAGO uitgesloten, tenzij bijvoorbeeld een verplichte dekking van schade conform de wet inzake productaansprakelijkheidswet verplicht is. De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de standaard overeengekomen, voorzienbare schade, tenzij deze opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

3. Naleving van de bepalingen inzake exportcontrole

3.1 De uitvoer van bepaalde informatie, software en documentatie kan - bijvoorbeeld door hun aard, gebruikersdoeleinden of eindgebruik, onderhevig zijn aan een vergunningsplicht. De door WAGO op de WAGO-website aangeboden informatie en software zijn uitsluitend bestemd voor de gebruikers in de landen of voor personen, organisaties, verenigingen, die zich houden aan de desbetreffende geldige exportcontrolebepalingen, en meer bepaald de gebruiksdoeleinden, en die niet op de sanctielijst van de Europese Gemeenschap of de Verenigde Naties zijn vermeld, d.w.z. waartegen er geen embargo bestaat.

3.2 De gebruiker is verplicht om alle toepasselijke nationale, Europese en US Amerikaanse exportcontrolevoorschriften, inclusief alle Europese of US Amerikaanse sanctielijsten (samen Exportcontrolevoorschriften) in acht te nemen bij gebruik van de WAGO-website, evenals bij het doorgeven van de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie aan derden of door het beschikbaar stellen van andere economische bronnen in samenhang met de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie. In elk geval moet de gebruiker bij een dergelijke overdracht rekening houden met de (her-)exportcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. De kennisgeving hiervan moet gebeuren door de gebruiker.

3.3 De gebruiker wordt erop gewezen dat de exportvoorschriften ook van toepassing zijn als de informatie via communicatienetwerken naar het buitenland wordt verzonden (bijvoorbeeld via e-mail of bestandsoverdracht).

3.4 De gebruiker zal, voor dergelijke overdrachten, specifiek controleren en door geschikte maatregelen garanderen dat

- dergelijke door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie niet voor een verboden of een vergunningsplichtige bewapenings-, nucleair of wapentechnisch gebruik zijn bedoeld, tenzij de vereiste toestemming is voorzien;

- de voorschriften worden nageleefd van alle desbetreffende sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot zakelijke transacties met de daarin genoemde bedrijven, personen of organisaties.

3.5 Voor zover dit vereist is voor het uitvoeren van exportcontroles door bevoegde instanties of door WAGO, zal de gebruiker WAGO, na een overeenkomstig verzoek, onmiddellijk informatie over de eindontvanger, het eindgebruik en de gebruiksdoeleinden van de door WAGO beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie en de eventueel daarop van toepassing zijnde exportcontrolebeperkingen ter beschikking stellen.

3.6 De gebruiker stelt WAGO volledig vrij van alle claims die door instanties of andere derden tegenover WAGO worden ingediend wegens niet-naleving van geldende verplichtingen onder exportcontrolewet, en verplicht er zich toe alle schade en kosten die in dit kader zijn onstaan voor WAGO, te vergoeden, tenzij de gebruiker niet persoonlijk verantwoordelijk is voor de niet-naleving van de wet. Een omkering van de bewijslast is hiermee niet van toepassing.

3.7 De toegang tot informatie, software en documentatie op de WAGO-website is alleen toegestaan, als dit aan de hierboven genoemde controle en garantie voldoet en er geen beperkingen op basis van de nationale of internationale voorschriften van de buitenlandse handelswetgeving evenals geen embargo's en/of andere sancties van toepassing zijn; anders is WAGO niet verplicht tot enige aansprakelijkheid.

4. Landspecifieke voorschriften

4.1 De afzonderlijke pagina's van de WAGO-website worden door WAGO GmbH & Co. KG en/of haar dochterondernemingen beheerd. De pagina's houden rekening met de vereisten van het land, waarin de verantwoordelijke onderneming zich bevindt. WAGO is niet verantwoordelijkheid voor het downloaden van informatie, software en/of documentatie van de WAGO-website op locaties buiten het betreffende land.

4.2 Als gebruikers de WAGO-website van buiten het land bezoeken, zijn zij als enige verantwoordelijk voor het naleven van de relevante nationale voorschriften. De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de WAGO-website vanuit landen, waar deze toegang onwettig is, is niet toegestaan. In dit geval, en als de gebruiker zakelijke relaties wil aangaan met WAGO, moet de gebruiker contact opnemen met vertegenwoordigers van WAGO in het betreffende land.

 

5. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht en van de conflictregels van het internationale privaatrecht.