Témata 1. září 2020
Úspěšnost na generace dopředu: Ochrana životního prostředí ve společnosti WAGO

Ve společnosti WAGO nepohlížíme na ochranu životního prostředí jako na pouhé dodržování příslušných předpisů.

Náš závazek vůči životnímu prostředí vyplývá z naší motivace k zavádění nových nápadů, konceptů a technologií po celou dobu životnosti našich produktů. V této oblasti spoléháme na podporu našich pracovníků i obchodních partnerů. Díky našemu produktovému portfoliu jsme zároveň poskytovatelem řešení, která zákazníkům pomáhají účinně hospodařit s energií.

Na všech úrovních:

  • Certifikovaný systém managementu
  • Environmentální management v naší společnosti
  • Produktová ochrana životního prostředí

Environmentální management v naší společnosti

Z růstu společnosti neodvratně vyplývá vyšší spotřeba přírodních zdrojů. Uvědomujeme si, že ekonomická úspěšnost naší společnosti závisí také na dosahování environmentálních cílů. Jako výrobce podporujeme opatření, která přispívají k ochraně životního prostředí. Neustále sledujeme jednotlivé toky materiálu v hodnotovém řetězci, protože suroviny, produktový design, výrobu a spotřebu považujeme za součást celku. Usilujeme o uzavírání cyklů a úsporu zdrojů.

Prostřednictvím systému environmentálního a energetického managementu certifikovaného podle norem DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001 zajišťujeme ve všech oblastech naší společnosti dodržování národních i mezinárodních požadavků a zohlednění ochrany životního prostředí ve všech podnikových procesech. WAGO navíc v oblasti ochrany životního prostředí vyvíjí i další úsilí nad rámec požadavků norem ISO. Patří mezi ně například akce zaměstnanců v oblasti předcházení vzniku odpadů nebo jmenování pracovníků, kteří se zaměřují na identifikaci potenciálních možností úspory energie (tzv. energy scouts). Další příklady: úprava plastů a vody, šetření surovinami ve výrobních a obalových materiálech, používání recyklovaného papíru v celé společnosti, zavedení dobíjecích stanic pro elektromobily a využívání odpadního tepla ve výrobních procesech.

Produktová ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí v souvislosti s našimi produkty hraje v udržitelném environmentálním managementu společnosti WAGO významnou roli. Na celém světě klademe velký důraz na dodržování předpisů zakazujících, resp. omezujících používat určité nebezpečné látky (např. REACH, RoHS).

RoHS – omezení používání některých nebezpečných látek

Vychází ze směrnice EU upravující používání nebezpečných látek v přístrojích a součástkách. Kromě snížení dopadů na lidi a životní prostředí je cílem nařízení i zlepšení možností recyklace. Společnost WAGO pečlivě sleduje vývoj v oblasti RoHS a pohotově reaguje na veškeré změny těchto požadavků. Potřebujete-li další informace o směrnici RoHS, napište nám na e-mailovou adresu ehs-product-compliance@wago.com.

REACH – registrace, hodnocení a povolování chemických látek

REACH je nařízení Evropské unie (č. 1907/2006), které vstoupilo v platnost 1. června 2007. Od tohoto data tvoří platný právní základ pro všechny členské státy EU. V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí usiluje toto nařízení EU o klasifikaci a identifikaci všech chemických látek a jejich účinků.

Nařízení REACH také stanovuje každému účastníkovi dodavatelského řetězce určité povinnosti. Výrobky společnosti WAGO spadají do působnosti tohoto nařízení. Nepodléhají ale registraci, protože WAGO v dodavatelském řetězci obvykle plní roli následného uživatele. Společnost WAGO je tudíž povinna informovat následné články dodavatelského řetězce podle článku 33 nařízení REACH. Tuto povinnost samozřejmě nebereme na lehkou váhu.

Další informace o naší informační povinnosti podle článku 33 najdete na našem webu „Prohlášení o SVHC podle REACH” na adrese www.wago.com/svhc

BOMcheck

Evropské předpisy jako REACH a RoHS vyžadují poskytovat informace o látkách, které podléhají omezením a jsou použity ve výrobcích. Tyto informace je nutné předávat výrobcům a prodejcům v rámci dodavatelského řetězce. K úspěšnému a účinnému řešení této výzvy s ohledem na ochranu životního prostředí v souvislosti s výrobky využívá společnost WAGO databázi BOMcheck.

BOMcheck je centralizovaná databáze deklarací chemických látek. Jedná se o nástroj pro zajištění souladu s právními předpisy, jehož hlavním cílem je umožnit výrobcům a dodavatelům efektivně vytvářet řádně strukturovaná prohlášení o látkách, která odpovídají nařízení REACH, směrnici RoHS a dalším předpisům o omezování látek. Tento internetový databázový systém zvyšuje kvalitu dat v oblasti produktové ochrany životního prostředí.

Další informace o databázi BOMcheck najdete na adrese http://www.bomcheck.net

wago_nachhaltigkeit_logo_bom-check_2000x1125.jpg

OEEZ – odpadní elektrická a elektronická zařízení

Směrnice OEEZ 2012/19/EU upravuje zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Výrobci a dovozci elektrických a elektronických zařízení jsou povinni se zaregistrovat jako „výrobce OEEZ“ a dodržovat povinnosti ohlašování a zpětného odběru. Dodržování požadavků právních předpisů v oblasti OEEZ samozřejmě nebereme na lehkou váhu – v našem vlastním zájmu i v zájmu našich zákazníků.

Do působnosti směrnice o OEEZ a prováděcích předpisů členských států spadají pouze některé z našich výrobků. Tyto výrobky označujeme podle příslušných požadavků směrnice o OEEZ (v oblasti B2B není jejich označování v Evropě vyžadováno). 

Potřebujete-li další informace o směrnici o OEEZ, napište nám na e-mailovou adresu ehs-product-compliance@wago.com.

 

Méně je více: Naše obaly

Výběr obalových materiálů, které používáme, se řídí možností recyklace. Veškeré obaly používané společností WAGO lze v rámci ekonomického cyklu bez předchozí úpravy recyklovat. Kromě recyklace klademe důraz i na snižování spotřeby surovin. Kartonové obaly našich výrobků proto obsahují až 80 procent recyklovaného papíru a jsou opatřeny značkou RESY. Značka RESY zaručuje soulad s předpisy v oblasti přepravních obalů. Přítomnost značky indikuje také částečná perforace. Tato metoda umožňuje potisk kartonových obalů WAGO bez použití barev. Potisk bez použití barev zase předchází zbytečným dopadům na životní prostředí.

verpackungen.png

Trvalá udržitelnost ve společnosti WAGO

Přebíráme odpovědnost

Ochrana zdrojů

Recyklovaný papír

WAGO je členem iniciativy CEOs Pro Recycling Paper.

logo_ceos-bekennen-farbe_2000x1500.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro byznys. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Inspirace pro vás

Bezpečnost a inovace

Energetika

Vstříc digitální budoucnosti

Oblast energetiky čelí ve všech oblastech zásadním výzvám. Řešit je pomáhá inteligentní síťové propojení v kombinaci s inovativními řešeními společnosti WAGO.

Doporučujeme přečíst

Konfigurujeme digitální budoucnost

Kariéra

Závazek vůči zaměstnancům

Všechno, co děláme, se točí kolem lidí – to jasně dokládá řada ocenění, která jsme jako zaměstnavatel získali. Nabízíme spoustu příležitostí pro budování kariéry.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Kariéra
Digitalizace

Zajištění a utváření budoucnosti

Digitalizaci se prostě nedá vyhnout. Dosáhnout její potřebné úrovně (a navíc tím správným tempem) je proto velice důležité. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, nástroji, řešeními a obrovskou porcí vášně.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizace