icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Opatření jsou povinnost

Kdo potřebuje ochranu proti výbuchu? Na koho se vztahují příslušné předpisy? Co je třeba dodržovat? A co je konstrukční ochrana proti výbuchu? Společnost WAGO pro vás sestavila odpovědi na nejdůležitější otázky.

Úprava ochrany proti nebezpečí výbuchu je v Evropě založena na směrnicích ATEX zveřejněných poprvé v roce 1994 (94/9/ES). Od roku 2014 platí nové znění s označením 2014/34/EU. Směrnice pokrývá přístroje a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Směrnice 2014/34/EU – úprava povinností výrobců

Podle přílohy 1 směrnice 2014/34/EU musejí výrobci svá zařízení, z nichž může vycházet nebezpečí vznícení (zdroje vznícení) a mohou tedy zapříčinit výbuch, dělit do skupin a kategorií zařízení. Pro tato zařízení je dále nutné provést EU přezkoušení typu pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) a zajistit certifikaci některou z oznámených zkušeben. Jestliže zařízení splní požadavky EU přezkoušení typu, může být na základě ES prohlášení o shodě opatřeno značkou CE. K zařízení musí být přiložen návod k použití, ve kterém je definováno používání v souladu s jeho určením.

Primární ochrana proti výbuchu

Hlavním cílem je zamezit vzniku výbušné atmosféry, přednostně volbou nehořlavých alternativ nebo materiálů s vysokým bodem vzplanutí. Není-li to z různých důvodů proveditelné, pozornost se zaměřuje na jiná opatření. V první řadě se jedná o inertizaci. V jejím rámci se využívá skutečnosti, že se výbušná atmosféra tvoří až při přesném poměru smíšení hořlavé látky s kyslíkem.

Sekundární ochrana proti výbuchu

Pokud nelze zamezit vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, cílí toto opatření na prevenci jejího vznícení. Za tímto účelem je nutné prostory na místě použití rozdělit podle četnosti a doby výskytu výbušné atmosféry do zón rizika. Tyto zóny definují, zda jsou v určitých zónách rizika přípustné zdroje vznícení, či nikoli. Přehled zdrojů vznícení najdete zde.

Terciární ochrana proti výbuchu

Ne vždy je možné zamezit vzniku výbušné atmosféry a vyloučit vznícení vhodných zařízení. V takovém případě je nezbytné přijmout doplňková opatření na ochranu proti výbuchu, která účinky výbuchu zmenší na neškodnou míru. Mezi opatření konstrukční ochrany proti výbuchu patří kromě pouzdra odolného proti výbuchovým tlakům nebo tlakovým rázům při výbuchu také zařízení ke snižování přetlaku a vyrovnávání tlaku. Mezi tato opatření se řadí i potlačení výbuchu pomocí hasicích zařízení.

Požadavky na výrobce a provozovatele

Povinnosti výrobců ATEX 95 – směrnice 1994/9/ESPovinnosti provozovatelů ATEX 137 – směrnice 1999/92/ES
Stanovení používání v souladu s účelem: účel použití, teplotní třída, okolní podmínky, skupina a kategorie výbuchuPosouzení rizika pro pracovní prostředky a zařízení, která je nutné monitorovat – dle německých technických pravidel a předpisů ArbSchG (zákon o ochraně zdraví při práci), BImSchG (zákon na ochranu proti imisím), GefStoffV (nařízení o nebezpečných látkách), BetrSichV (nařízení o bezpečnosti provozu, StörfallV (nařízení o technické bezpečnosti v případě průmyslových havárií)
Přístroje musejí odpovídat základním bezpečnostním a zdravotním požadavkůmSepsání pokynů pro instalaci, uvedení do provozu a údržbu dle německého předpisu BetrSichV, § 4.7 / § 12
Provedení analýzy rizik a zdrojů vzníceníStanovení zón a výběr odpovídajících přístrojů (viz např. BetrSichV, příloha 3, normu DIN EN 60079-10 nebo sbírku příkladů BGR 104)
Aplikace postupu pro posuzování shody;
případně zkouška oznámeným subjektem
Dodržování pokynů pro instalaci, uvedení do provozu a údržbu
Značka CE pro výrobek, prohlášení o shoděVytvoření dokumentu ochrany proti výbuchu
Pravidelná aktualizacePravidelná aktualizace

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Dělení do zón

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Směrnice, normy a ustanovení

Požadavky na elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu mají několik rozmanitých vrstev: Dodržovat je nezbytné národní i mezinárodní ustanovení, směrnice a normy, které zaručí dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. Zde uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů a doporučení, jako je například směrnice ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Skupiny zařízení

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Druhy ochrany

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Iniciační zdroje

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Co je výbuch?

Výbuch ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -ších) <lat.> (explosio) znamená „únik pod tlakem“. Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět ochraně proti výbuchu.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Automatizace

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro ni jako stvořené.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Připojovací technika

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Doporučujeme přečíst

Více z oblasti zpracovatelské techniky

Ať se jedná o modulární automatizaci procesů, ochranu před nebezpečím výbuchu, kybernetickou bezpečnost nebo koncepci Process 4.0 – WAGO nabízí řešení všech výzev, kterým toto odvětví čelí.

Process 4.0

Inteligentní hodnotové řetězce

Digitální transformace a přetváření procesů: WAGO je spolehlivý partner pro individuální vývoj a implementaci.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulární automatizace procesů

Budoucnost má jméno DIMA

Koncepce modulárních systémů řeší problémy vyplývající z neustále se měnících požadavků trhu. Společnost WAGO podpoří váš vývojový proces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg