INFORMACJE
W SPRAWIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemach online oraz przy nawiązywaniu kontaktu przez formularze kontaktowe i newslettery oraz inne informacje handlowe przesyłane pocztą elektroniczną

Stan: 20 lipca 2020 r.

I. Najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcemy Państwa poinformować, jakie dane gromadzimy na naszych stronach internetowych, w jakim celu je wykorzystujemy, komu możemy je udostępnić oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwo mają (na podstawie art. 12 i art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanego dalej RODO).

Działamy zgodnie z RODO, które obowiązuje od 25.05.2018 r., nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz ustawami szczególnymi zawierającymi postanowienia o ochronie danych osobowych. Zacytowanie w dalszej części w nawiasie odniesienia do odpowiedniego przepisu informuje, która norma umożliwia nam przetwarzanie danych osobowych w ramach danego procesu.
 
Administratorem danych osobowych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych jest:
 
WAGO ELWAG sp. z o.o. 
ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław
telefon: +48 71 360 29 70
e-mail: rodo@wago.com
 
Bardzo poważnie traktujemy wewnętrzną politykę prywatności. Nasi pracownicy i firmy zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające (firmy usługowe) zostali zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa informatycznego oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Przedmiotem ochrony danych osobowych są dane osobowe. Zgodnie z  postanowieniami RODO dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych; zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, którą można ujawnić bezpośrednio lub pośrednio przez przyporządkowanie do danego identyfikatora, tj. nazwisko, numer identyfikacyjny, nazwa zakładu lub identyfikator online. Jeżeli nie można tego stwierdzić na podstawie zakresu wskazanego w niniejszym dokumencie lub na podstawie innych okoliczności, nie jesteśmy w stanie Państwa zidentyfikować.

Zarówno my, jak i nasi kontrahenci chronimy Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, ich utratą, wykorzystaniem lub ujawnieniem oraz zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przechowywane w określonym rygorami prawa, kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych, ich utracie lub ujawnieniu.

Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, które gwarantują, że odpowiednie środki techniczne i organizacyjne działają w taki sposób, aby przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu było zgodne z wymogami określonymi w art. 28 RODO oraz aby Państwa prawa były w pełni zagwarantowane.

Jeśli wspólnie z jednym lub kilkoma partnerami umownymi ustalimy cele i sposoby przetwarzania, to zgodnie z art. 26 RODO określamy siebie jako osoby wspólnie odpowiedzialne, czyli współadministratorów danych osobowych. W tym celu wspólnie ustalamy w umowie, która ze stron musi spełnić dane obowiązki wynikające z RODO.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów krajowych oraz postanowień RODO, a także chronią Państwa dane przed uszkodzeniem, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem.

Aby uniknąć pozyskiwania nadmiernej liczby danych, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do realizacji naszej usługi.

Mogą Państwo bez podania przyczyny zażądać udzielenia bezpłatnej informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do informacji na temat danych osobowych, które są przetwarzane oraz dodatkowych informacji dot. przetwarzania zapisanych u nas danych.

W myśl postanowień art. 16 oraz art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych oraz prawo do usunięcia zapisanych u nas danych (zwane także prawem do bycia zapomnianym).

Dane osobowe zostaną usunięte po złożeniu stosowanego wniosku o ich usunięcie (pisemne lub mailowo), o ile ich przechowywanie nie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Poza tym mogą Państwo wnioskować o uzupełnienie niepełnych danych lub w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, zgodnie z art. 18 RODO, zażądać ograniczenia ich przetwarzania, m.in. jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe.

Mają Państwo również prawo, zgodnie z art. 20 RODO, do przenoszenia danych, jeżeli jako podstawę przetwarzania danych wymieniono w niniejszej polityce prywatności art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przy korzystaniu z prawa do przeniesienia danych mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez jednego administratora danych do innego administratora, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Wówczas nie będziemy mogli już przetwarzać danych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Cel, podstawa prawna i kategorie danych

Nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. Jednak do przesłania danych naszej strony WWW jest nam potrzebny adres IP wysyłany przez Państwa system. Poza ogólnie dostępną częścią strony internetowej istnieje obszar spersonalizowany, dostępny na przykład po zarejestrowaniu. Aby uzyskać dostęp, może być konieczne podanie danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych musi odbywać się w oparciu o konkretną podstawę prawną. Niewyłączna lista podstaw prawnych znajduje się w art. 6 RODO. Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone zawsze, gdy:
 
 • udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym celu lub w kilku konkretnych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   
 • przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; powyższe może mieć zastosowanie, gdy osoba, której dane dotyczą, odniosła poważne obrażenia, w wyniku czego jej dane osobowe są udostępniane lekarzowi (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
   
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z czterech pierwszych przesłanek, opierają się na niniejszej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym zakresie uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiotem danych jest klientem administratora danych (motyw 47, drugie zdanie, RODO).

III. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie bez rejestracji, stosowanie plików cookie

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, otrzymujemy z Państwa komputera pełen adres IP. Jest on nam niezbędny do przesłania danych naszej strony internetowej, co umożliwia jej wyświetlenie (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Poza przetwarzaniem w celu przesłania wyświetlanych danych pełen adres IP jest zapisywany tylko na dwa (2) dni, aby w przypadku ataku na nasz system zabezpieczający było możliwe zablokowanie tego adresu lub wszczęcie postępowania karnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zapisujemy datę i godzinę wejścia na naszą stronę oraz stronę, z której przeszli Państwo na naszą stronę. Nie zapisujemy dalszych danych osobowych, jeżeli nie są Państwo zalogowani.
 
Jeżeli skrypt programowania naszej strony internetowej zleci Państwa przeglądarce załadowanie danych z serwerów, których operatorem jest podmiot trzeci, nie uczestniczymy w tej transmisji. Operatorzy zewnętrzni działający na nasze zlecenie poprosili nas o przekazanie następujących informacji:

Korzystamy z Google Analytics, usługi do analizy sieciowej, oferowanej przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google). Google Analytics używa plików cookie, przedstawionych na stronie https://www.wago.com/pl/wytyczne-dotyczace-cookies i umożliwiających analizę użytkowania strony internetowej oraz usług online. Pozyskane informacje, wraz z informacjami na temat zdarzeń w urządzeniu (np. awarie, aktywność systemu, ustawienia komputera, typ, wersja i język przeglądarki internetowej, zainstalowane wtyczki, rozdzielczość ekranu, typ urządzenia, godzina i data zapytania oraz personalny link URL), dot. korzystania z naszych stron internetowych oraz ofert online są na nasze zlecenie przesyłane do serwera Google w USA i zapisywane na czas nieokreślony. Korzystamy z usługi Google Analytics jedynie z aktywowanym rozszerzeniem IP informującym o anonimizacji „_anonymizeIp()“. Oznacza to, że adresy IP przesyłane do Google mogły zostać skrócone i poddane dalszemu przetwarzaniu na serwerach w Unii Europejskiej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniej identyfikacji w USA danej osoby za pomocą jej adresu IP. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony.

Wykorzystujemy te informacje do analizy wizyt na naszej stronie internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie i lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasza strona jest wykorzystywana oraz jak możemy ją ulepszyć (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Poza tym z przetwarzanych danych mogą zostać sporządzone pseudoanonimizowane profile użytkowe. Google może przesyłać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie może łączyć adresu IP z innymi danymi Google.
Pozostałe informacje na temat wykorzystania danych do celów reklamowych przez Google, możliwościach zmiany ustawień oraz wniesienia sprzeciwu są dostępne na stronie Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ (Informacje, które zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług), http://www.google.com/policies/technologies/ads (Twoja aktywność), http://www.google.pl/settings/ads (Zapewnienie spersonalizowanych usług, w tym treści i reklam) i http://www.google.com/ads/preferences/ (Ustawienia reklam).
 
Mają Państwo prawo nie wyrazić na to zgody i tym samym uniemożliwić instalację oraz zapisywanie plików cookie dla Google Analytics przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się w menu Pomoc przeglądarki internetowej. Poza tym mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych utworzonych przez pliki cookie, a dotyczących sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki internetowej Google ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
Zostanie wówczas zapisany plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas wizyty na stronie. Dzięki zainstalowanej wtyczce Google można w każdej chwili – ze skutkiem na przyszłość –  zapobiec zbieraniu i zapisywaniu danych przez Google Analytics.

Korzystamy również z Google Optimize. Google Optimize to usługa świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google). Korzystamy z Google Optimize, aby zwiększyć atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność naszej strony internetowej poprzez udostępnianie nowych funkcji i treści dla pewnego odsetka naszych użytkowników. W tym celu wykorzystujemy również dane statystyczne dot. zmian w użytkowaniu. Google Optimize to nowe narzędzie Google Analytics (patrz sekcja Google Analytics). Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie, które są związane z korzystaniem z witryny (zwłaszcza adresu IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację następującej wtyczki przeglądarki: www.tools.google.com.

Jako klient AdWords korzystamy również z Google Conversion Tracking, usługi analitycznej Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google). W ramach tej usługi Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie (plik cookie do śledzenia konwersji), jeżeli trafiliście Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie w Google. Pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji danej osoby. Jeżeli np. wejdą Państwo na naszą stronę przed wygaśnięciem pliku cookie, my oraz Google mamy możliwość rozpoznania, że kliknięto na ogłoszenie i w ten sposób nastąpiło przekierowanie na stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie są stosowane do identyfikacji Państwa lub stron, które zostały odwiedzone między poszczególnymi stronami internetowymi. Informacje zdobyte za pomocą plików cookie do śledzenia konwersji mają pomóc w sporządzaniu statystyk dot. konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na stosowanie tej usługi. W ten sposób otrzymujemy statystyki dot. korzystania ze strony przez użytkowników, którzy weszli na naszą stronę przez ogłoszenie Google, oraz informacje, które reklamy są skuteczne i pasują do tematu wyszukiwania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 
Jako klient AdWords uzyskujemy informacje na temat ogólnej liczby użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować Państwa. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapis niezbędnych w tym celu plików cookie, np. przez wprowadzenie w przeglądarce ustawień dezaktywujących automatyczny zapis plików cookie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu i mogą zapobiec instalacji plików cookie dla Google AdWords (pod domeną googleadservices.com) przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, co spowoduje blokowanie plików cookie pochodzących z domeny googleadservices.com. Szczegółowe informacje znajdują się w menu Pomoc przeglądarki internetowej. Nazwy plików cookie znajdują się na stronie https://www.wago.com/pl/wytyczne-dotyczace-cookies.
 
Tutaj znajduje się Polityka prywatności firmy Google. http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Używamy technologii remarketingowej Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google). Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy już odwiedzili nasze strony internetowe i byli zainteresowani ofertą, na stronach sieci partnerów sieci Google będą wyświetlane reklamy dostosowane do indywidualnych preferencji. Reklama będzie wyświetlana przez zastosowanie plików cookie, które zawierają identyfikator w postaci cyfr i liczb. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Umożliwia to witrynie zapamiętanie Państwa preferencji. Dane są zestawiane przez Google niezależnie od usługi i urządzenia. Wyświetlana reklama jest dobierana na podstawie informacji pozyskiwanych w wyniku analizy dot. użytkowania urządzeń. Zgodnie z oświadczeniem Google nie zbiera i nie zapisuje w ramach tego procesu żadnych danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej. Jeżeli później przejdą Państwo na inną stronę internetową w ramach sieci Google, to z dużym prawdopodobieństwem będą Państwu pokazywane reklamy dotyczące oglądanych wcześniej produktów i zakresów tematycznych. Za pomocą plików tekstowych można analizować zachowania użytkowników podczas wizyty na stronie, a następnie wykorzystywać ją do wyświetlania polecanych produktów WAGO oraz indywidualnych reklam naszych produktów (wyświetlane reklamy pasują do odwiedzonych wcześniej stron WAGO) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanej reklamy (zgłaszają sprzeciw), można całkowicie dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google. W tym celu należy wejść na stronę https://www.google.pl/settings/ads i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Alternatywnie użytkownik może dezaktywować używanie plików cookie przez inne podmioty. Musi on wtedy wejść na stronę dezaktywacji inicjatywy reklamowej w sieci: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie dla remarketingu Google poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdują się w menu Pomoc przeglądarki internetowej. Nazwy plików cookie znajdują się na stronie https://www.wago.com/pl/wytyczne-dotyczace-cookies.
 
Tutaj znajduje się Polityka prywatności firmy Google: http://www.google.com/privacy/ads/.
 

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Managera. Google Tag Manager to rozwiązanie Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Google), które umożliwia marketerom zarządzanie tagami witryn z jednego interfejsu. Samo narzędzie Google Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Przekierowuje ono dane i wyzwala inne tagi, które mogą zbierać dane w określonych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywację przeprowadzi się na poziomie domeny lub cookie, odnosi się ona do wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych przy użyciu Google Tag Managera.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z map Google Maps. Google Maps jest usługą firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google). Po wejściu na stronę kontaktową przeglądarka internetowa musi wczytać konieczne funkcje i dane mapy bezpośrednio z serwera Google. Serwery te mogą znajdować się w USA lub innych krajach. Nie mamy nad tym żadnej kontroli i nie otrzymujemy od Google informacji, czy podczas wizyty na naszej stronie internetowej używaliście Państwo map. Nie wiemy, czy Google tylko przekazuje Państwu niezbędne informacje techniczne, czy też zapisuje i analizuje pozostałe dane o użytkowniku lub systemie (np. adresy IP, informacje dot. przeglądarki internetowej). Polityka prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/index.html) obowiązuje również dla Google Maps. Zwracamy uwagę na fakt, iż Google przetwarza następujące kategorie danych: informacje o urządzeniu, adres IP, ustawienia komputera, typ i język przeglądarki internetowej, data i godzina zapytania oraz personalny link URL, pliki cookie (które można zablokować w ustawieniach przeglądarki patrz wyżej), informacje o lokalizacji. Google może również łączyć dane z innymi danymi użytkownika i wykorzystywać dane zebrane w ramach usługi do udostępniania, administracji, ochrony oraz ulepszania usług Google, rozwijania nowych usług oraz do ochrony Google i jego użytkowników. Google wykorzystuje te dane również do indywidualnego dostosowania treści – np. aby wyniki wyszukiwania i wyświetlane reklamy odpowiadały preferencjom. Google wykorzystuje dane zbierane za pomocą plików cookie oraz innych technologii (np. znaczniki pikselowe) do poprawy komfortu użytkowania witryn i zwiększenia jakości oferowanych usług. Google umożliwia zapisywanie preferowanych ustawień językowych. Przed wykorzystaniem informacji do celów innych niż wymienione w polityce prywatności Google poprosi Państwa o zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia i z przyczyn prawnych jest równoznaczne z udzieleniem zgody Google na przekazanie danych podmiotom trzecim. Ustawienia dot. ochrony danych można zmienić po zalogowaniu się na stronie Google. Google działa zgodnie z zasadami samoregulacji, włącznie z Tarczą prywatności USA–UE, i rozpatruje ewentualne skargi.

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję remarketingu Piksele Facebooka firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (Facebook), która zleca przetwarzanie danych firmie Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Ta aktywna funkcja programu (JavaScript) służy do zrozumienia czynności osób wchodzących na stronę, pomiaru efektywności reklamy oraz wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych przy wchodzeniu na portal społecznościowy Facebook oraz inne strony internetowe (Facebook-Ads). JavaScript pozwala na nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka przy wchodzeniu na naszą stronę internetową. Do serwerów Facebooka zostanie wówczas przekazana informacja o wejściu na stronę, a Facebook przyporządkuje tę informację do osobistego konta na Facebooku oraz do innych profili. Przyporządkowanie powinno funkcjonować niezależnie od urządzenia. Wszystko po to, aby móc analizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach. Podstawą zastosowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są zapisywane i przetwarzane przez Facebook w celu umożliwienia powiązania z profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Wytycznymi Facebooka w sprawie wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Informacje są przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika Facebooka. 

Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystania danych przez Facebooka oraz praw i możliwości ochrony prywatności przez użytkowników znajduje się w Informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ustawienia prywatności na koncie Facebooka mogą być zmieniane. W tym celu należy się zalogować na Facebooku.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Facebook w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Nasza strona korzysta z funkcji marketingowej LinkedIn Insight Tag oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (LinkedIn). Przy każdym wejściu na stronę internetową z ww. funkcją następuje połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową. Wie o tym dzięki rozpoznawaniu Państwa adresu IP. Aktywna funkcja programu (JavaScript) służy do zrozumienia sposobu korzystania ze strony przez anonimowych użytkowników, pomiaru efektywności reklamy oraz wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych przy wchodzeniu na portal społecznościowy LinkedIn oraz inne strony internetowe (LinkedIn-Ads). Tag LinkedIn Insight umieszczony na naszej stronie internetowej powoduje połączenie z serwerem LinkedIn, gdy tylko odwiedzą Państwo tę stronę internetową i jednocześnie zalogują się na konto LinkedIn. Przyporządkowanie powinno funkcjonować niezależnie od urządzenia. Wszystko po to, aby móc analizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach. Podstawą zastosowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W wytycznych LinkedIn dot. ochrony danych osobowych zamieszczonych na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy znajdą Państwo więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych oraz sposobach ochrony prywatności oraz prawie do jej ochrony. Po zalogowaniu się na LinkedIn mogą Państwo wyłączyć zbieranie danych na stronie https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Facebook w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Korzystamy z usługi do analizy sieciowej oferowanej przez Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; Crazy Egg). Do realizacji usługi firma Crazy Egg może gromadzić informacje (tj. odwiedzona wcześniej strona internetowa, kraj, typ urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa, wielkość przeglądarki, data, godziny kliknięć, miejsca kliknięć i głębokość scrollowania, pierwsze i ponowne odwiedzenie witryny) przy użyciu plików cookie do analizy i obserwacji. Te informacje są przesyłane dzięki użyciu Państwa adresu IP oraz bezpośredniej komunikacji między Państwa przeglądarką a serwerami Crazy Egg. Dane są wykorzystywane do analizy użytkowania naszej strony internetowej w grupach, nigdy pojedynczo, i są wykorzystywane do optymalizacji komfortu użytkowania. Analiza danych jest wykonywana nieregularnie, maksymalnie do 1 roku wstecz. Użytkownicy są wybierani losowo i nie są identyfikowalni. Zgodnie z oświadczeniem Crazy Egg żadne dane osobowe nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane w ramach użytkowania Crazy Egg oraz wykorzystania plików cookie. Tworzone są wyłącznie profile użytkowe przy zastosowaniu pseudonimów. Dane zebrane pod pseudonimem nie są łączone z rzeczywistymi danymi użytkowników. Dane są rejestrowane w celu wizualizacji częstotliwości wyświetlania stron i kliknięć. Mogą one obejmować informacje o przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, adresie IP, długości wizyty i lokalizacji. Z otrzymywanych wyników są generowane raporty, które wykorzystuje się do optymalizacji strony internetowej.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Crazy Egg w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.
 
Polityka prywatności firmy Crazy Egg (w języku angielskim) znajdą Państwo na stronie: https://www.crazyegg.com/privacy.
 

Nasza strona wykorzystuje śledzenie konwersji oferowane przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W ramach tej usługi Microsoft Bing Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie, jeżeli trafiliście Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie Microsoft-Bing. Wspólnie z Microsoft Bing możemy rozpoznać, że przekierowanie nastąpiło w wyniku kliknięcia na ogłoszenie, po czym nastąpiło wejście na uprzednio określoną, docelową stronę internetową (stronę konwersji). Uzyskujemy wówczas informacje o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przekazywane żadne informacje osobowe, umożliwiające określenie tożsamości użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapis niezbędnych w tym celu plików cookie, np. przez wprowadzenie w przeglądarce ustawień dezaktywujących automatyczny zapis plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookie stosowanych w Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Microsoft Bing Ads w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Dzięki usługom AppDynamics Inc. (AppDynamics) – przedsiębiorstwo działające w oparciu o prawo spółek Delaware z siedzibą w 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA –  dane są zbierane i przetwarzane anonimowo. Służą one do analizy i ciągłego ulepszania naszej oferty internetowej. Dzieje się to w oparciu o pliki cookie. Dzięki analizie zgromadzonych i przekazanych danych AppDynamics wykrywa i wskazuje elementy obniżające wydajność aplikacji. Pokazywane informacje odnoszą się zwłaszcza do analizy wewnętrznych problemów systemu i pozwalają na ich wczesne wykrywanie i eliminowanie, a dzięki temu gwarantują stabilność naszej strony internetowej.

AppDynamics jest skonfigurowane przez nas w taki sposób, aby w standardzie nie były zbierane i zapisywane dane osobowe (również anonimowe adresy IP). Do kontroli danych dot. wydajności stosujemy wyłącznie dane niezawierające danych osobowych.

Aby przeprowadzić ankiety online, korzystamy z usług dostawcy Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27−28, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland; Netigate). Poświęciliśmy dużo czasu, aby wybrać odpowiedniego dostawcę tej usługi, a jej wykonywanie zleciliśmy zgodnie z postanowieniami art. 28 RODO.

Udział w ankietach jest dobrowolny. Netigate przetwarza informacje dostarczane przez użytkowników wyłącznie na potrzeby analizy ankiety w naszym imieniu i przechowuje je jako dane anonimowe, tzn. zwłaszcza bez adresu IP użytkowników – o ile w ankiecie nie pojawią się pytania o dane osobowe (np. nazwiska lub adresy e-mail).

Dlatego w anonimowych ankietach nie zapisuje się żadnych informacji, które pozwalałyby na wyciągnięcie wniosków na temat uczestników badania. Zapisuje się tylko datę i godzinę wypełnienia ankiety.

Wszelkie dane osobowe podane w ramach odpowiedzi będą uważane za podane dobrowolnie i będą przechowywane zgodnie z lokalnym prawem. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że zostanie to wyraźnie określone w opisie badania lub wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Jeśli w ankiecie będzie zawarta prośba o podanie danych osobowych (np. nazwisko, adres, nazwę firmy itp.), to zaznaczymy, że chodzi o dodatkowe, dobrowolne informacje, które zbieramy i użytkujemy.

W przypadku ankiet, w których podanie danych osobowych stanowi istotny element ankiety, zwłaszcza w badaniach satysfakcji klientów oraz w zindywidualizowanych ankietach i badaniach, podane tam informacje są przekazywane i przechowywane ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na poprawie szybkości oraz optymalizacji oferty i obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli są Państwo naszym klientem lub będą nim w przyszłości, możemy zbierać, zapisywać, zmieniać i przekazywać dane w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W innych przypadkach – również jeżeli stosunek umowny nie został jeszcze nawiązany – będziemy przechowywać Państwa dane przez 2 lata lub dłużej, o ile jest to wymagane przepisami. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przekazanych nam w trakcie badania ankietowego ze skutkiem na przyszłość. Mogą to Państwo zrobić poprzez przesłanie do nas stosownego żądania.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Netigate (w języku angielskim) można znaleźć na stronie: https://www.netigate.net/#legal.

Na naszej stronie internetowej udostępniamy Live-Chat (Userlike). Userlike to Live-Chat-Software firmy UG, (Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy). Poświęciliśmy dużo czasu, aby wybrać odpowiedniego dostawcę tej usługi, a jej wykonywanie zleciliśmy zgodnie z postanowieniami art. 28 RODO. Zawarliśmy dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych  osobowych, w której zostały określone: przedmiot i czas przetwarzania, rodzaj i cel przetwarzania, rodzaj przetwarzanych danych osobowych, kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz obowiązki i prawa administratora (zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 RODO). 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). Aby skorzystać z usługi Live-Chat, można podać opcjonalnie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. W ramach usługi Live-Chat są pobierane dane o stosowanym przez Państwa urządzeniu (przeglądarka, adres IP). Ponadto zapisujemy automatycznie datę i godzinę rozmów na czacie oraz ich treść (zapis czatu). Jeżeli podane imię i nazwisko lub adres e-mail można przyporządkować do numeru klienta WAGO, może to zostać zweryfikowane przez naszego doradcę w trakcie obsługiwania Live-Chata.

Zbierane informacje są potrzebne do prawidłowego działania funkcji Live-Chat, monitorowania jej jakości oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i tworzenia statystyk. Aby umożliwić prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym, Userlike stosuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze. Więcej informacji na temat funkcji plików cookie znajdą Państwo w naszych Wytycznych dot. plików cookie. Przy otwarciu naszej strony internetowej jest ładowany Chat-Widget w formie pliku JavaScript firmy Amazon Web Services. Chat-Widget ma postać kodu źródłowego, wykonywanego przez Państwa komputer w celu umożliwienia rozpoczęcia konserwacji z wykorzystaniem czatu.

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami może okazać się konieczne podanie dodatkowych danych osobowych. Rodzaj tych danych zależy w dużym stopniu od zadanego pytania lub poruszanego problemu.

Mogą to być na przykład następujące dane:

 • zapisy dźwięków i mowy;
 • dokumenty, takie jak faktury lub zlecenia, w których zostały przetworzone dane osobowe;
 • lub zdjęcia. 

Przetwarzanie tych danych ma na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji, a z naszej strony lepszą obsługę klienta.

Dzięki temu możecie Państwo również później korzystać z zapisu przeprowadzonego czatu. Aby upewnić się, że odbiorca jest osobą uprawnioną, konieczne jest podanie adresu e-mail. Na podany adres e-mail jest wysyłany kod potwierdzenia, który jest konieczny do otwarcia funkcji czatu.

Jeśli Live-Chat nie jest dostępny, można zostawić wiadomość. W tym celu należy koniecznie podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres  korespondencyjny oraz e-mail. Również w tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Należy pamiętać, że odtworzenie rozmów, które odbyły się na czacie, jest możliwe tylko w ciągu sześciu (6) miesięcy od czasu zakończenia rozmowy. Po upływie tego terminu wszystkie zapisy są automatycznie usuwane. Państwa rozmowy na czacie przechowujemy przez sześć miesięcy, aby zaoszczędzić Państwu żmudnego przeszukiwania historii zapytań oraz zapewnić stałą kontrolę jakości naszej usługi Live-Chat, a także bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Jeśli nie życzą sobie Państwo zapisywania swoich rozmów na czacie, należy to zgłosić na adres kontaktowy podany w polityce prywatności. Zapisane rozmowy na czacie zostaną wtedy niezwłocznie usunięte.

Nie mamy żadnej wiedzy o tym, aby Userlike korzystało z innych danych niż te przedstawione powyżej, ale nie można tego w pełni wykluczyć.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych (w języku angielskim) w Userlike UG (limited liability) można znaleźć na stronie: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

Pragniemy jak najlepiej wyposażyć nasza stronę internetową, dlatego podjęliśmy współpracę z firmą trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 München, Niemcy; trbo), której narzędzia do śledzenia wykorzystujemy do zarządzania naszą ofertą online i jej wzbogaceniem. Narzędzia do śledzenia wykorzystujemy do oceny atrakcyjności oferty online oraz skuteczności reklam. Pomaga to nam stwierdzić, które strony są szczególnie atrakcyjne dla naszych użytkowników, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem oraz czy możemy przygotować indywidualne oferty dla naszych klientów.

Zebrane i wykorzystane przy tej okazji dane są zawsze zapisywane pod pseudonimem (np. przypadkowym numerem identyfikacyjnym) i nie są dołączane do Państwa danych osobowych (np. nazwisko, adres, numer komórkowy itp.). Uzyskanie przez firmę trbo dostępu do danych odbywa się wyłącznie na nasze zlecenie i pod naszym nadzorem. W tej sprawie zawarliśmy z firmą trbo umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO).

Zastosowane narzędzia do śledzenia wykorzystują pliki cookie i Web-Beacons do zbierania następujących informacji: jakie strony internetowe są wyszukiwane oraz kiedy, jak często i w jakiej to następuje, jakie produkty są wyszukiwane, które linki i oferty są klikane i jakie zamówienia są składane.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy zbierali w ten sposób informacje o Państwa aktywności na stronie internetowej i je wykorzystywali, mogą Państwo zgłosić sprzeciw. Wystarczy kliknąć na następujący link (tzw. Opt-out): TRBO OPTOUT COOKIE. Spowoduje to zapisanie na Państwa komputerze odpowiedniego pliku cookie Opt-out, który nie zawiera danych nadających się do śledzenia, a jedynie umożliwia rozpoznanie Państwa sprzeciwu na zbieranie danych.

Contentsquare używa plików cookie, które są opisane w naszej Polityce plików cooki, w celu analizy sposobu korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej i usług online. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, Contentsquare będzie używać plików cookie także do zbierania zanonimizowanych danych interakcyjnych z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, w celach marketingowych oraz w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Firma Contentsquare wykorzystuje zgromadzone dane i informacje do oceny wizyt na naszej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Dane te są anonimowe.

Firma Contentsquare może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jeśli osoby te przetwarzają informacje w imieniu firmy Contentsquare.

Contentsquare usuwa domyślnie wszystkie dane, najpóźniej po upływie 13 miesięcy.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy w ten sposób gromadzili i wykorzystywali informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony internetowej, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Alternatywnie mogą Państwo w każdej chwili uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie swoich danych przez narzędzie analityczne Contentsquare, dokonując określonych ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zakładce pomocy danej przeglądarki.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę Contentsquare można znaleźć tutaj: https://Contentsquare.com/de/privacy-and-security/ jak również pod adresem https://Contentsquare.com/de/gdpr/

V. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu

Bez zarejestrowania się i podania danych firmy nie jest możliwe złożenie zamówienia online ani zawarcie umowy za pośrednictwem systemu online. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z możliwości zamawiania online oraz otrzymywania informacji o cenach itp., istnieje możliwość rejestracji tylko za pomocą adresu e-mail i hasła. Poza tym mogą się Państwo z nami kontaktować przy użyciu innych środków komunikacji.

Dane podane przez Państwa przy pełnej rejestracji wykorzystujemy do sprawdzenia praw do zakupu towarów zgodnie z naszymi kryteriami dla klienta. Będziemy przechowywać wprowadzane dane, czas przeprowadzonej weryfikacji dotyczącej możliwości zakupu towaru oraz jej wynik, aby móc utrzymać stałą aktywację Państwa konta i w razie potrzeby przeprowadzić ponowne sprawdzenie.

Podczas logowania dane logowania są porównywane z danymi dostępu zapisanymi w naszej bazie danych. Jedynie w razie niepowodzenia logowania odnotowujemy to na koncie użytkownika, a po pięciu kolejnych nieudanych próbach zablokować konto w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu i ochrony przed próbą oszustwa (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).

Jeżeli wkładają Państwo towar do koszyka lub zapisują go w zakładce Ulubione, traktujemy to jako zlecenie zapisania odpowiednich danych w systemach. Zapiszemy rodzaj oraz liczbę towarów znajdujących się w koszyku lub w zakładce Ulubione, aby przy ponownym logowaniu mogli Państwo odtworzyć swój koszyk lub listę ulubionych towarów i w ten sposób w odpowiednim momencie łatwiej złożyć zamówienie na wybrane towary (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Koszyk pozostanie zapisany do momentu sfinalizowania zamówienia, najdłużej przez 2 lata od ostatniej zmiany. Lista ulubionych i lista porównawcza produktów również pozostają zapisane maksymalnie przez 2 lata od czasu ostatniej zmiany, dopóki jest możliwe ich przyporządkowanie do przeglądarki, do czasu skasowania plików cookie, zmiany przeglądarki lub urządzenia.

Jeżeli pokazujemy Państwu ceny produktów, to Państwa dane wykorzystujemy do wyświetlania z naszej bazy danych indywidualnie ustalonych cen, minimalnych kwot zamówienia oraz obszaru darmowej dostawy oraz w celu umożliwienia złożenia zamówienia na powyższych warunkach (Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).

W trakcie procesu zamawiania dane potrzebne do realizacji zamówienia zostaną sprawdzone w celu umożliwienia zrealizowania dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Te dane zostaną najpierw tymczasowo zapisane na naszych serwerach w celu umożliwienia kilkuetapowej realizacji zamówienia, a po przesłaniu zamówienia zostaną trwale zapisane. Do bazy danych wprowadzamy także dane z zamówień przekazanych faksem lub telefonicznie i traktujemy je jak dane zamówienia online. Dane zostaną zapisane w celu realizacji zamówienia i usługi, śledzenia zamówienia oraz historii zamówień na koncie klienta, ułatwienia składania kolejnych zamówień oraz spełnienia obowiązku przechowywania tych danych (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Do realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO) może być konieczne udostępnienie danych osobowych i danych wynikających z zamówienia przedsiębiorstwom, które angażujemy do realizacji danego zamówienia. Może to być np. firma spedycyjna obsługująca transport towarów.  Udostępniane są tylko niezbędne dane.

Państwa dane obejmujące imię i nazwisko oraz dane adresowe będziemy mogli wykorzystywać w celu sprawdzenia zdolności kredytowej przy realizacji niektórych zamówień. Kontrola zdolności kredytowej jest przeprowadzana nie w oparciu o zautomatyzowaną decyzję, lecz na nasze zlecenie przy udziale Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 98, 00−807 Warszawa. Wywiadownie gospodarcze będą wykorzystywać Państwa dane do sprawdzenia, czy są Państwo notowani w bazie danych wywiadowni oraz przyporządkowania informacji np. o wcześniejszych opóźnieniach płatności lub trwających umowach. W ten sposób otrzymujemy także informacje na temat Państwa historii płatniczej i zdolności kredytowej. Informacje od wywiadowni wykorzystujemy wyłącznie do ochrony przed utratą należności, co leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdym przypadku zrealizujemy dostawę po dokonaniu przedpłaty, złożeniu gwarancji bankowej lub ubezpieczenia kredytu, chyba że inne powody wykluczają dostawę. Dane, które otrzymujemy od wywiadowni gospodarczych, zapisujemy na czas trwania stosunków handlowych, aby zredukować liczbę przesyłanych do nich zapytań.

Dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Wywiadownia działa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych w celu poprawy szybkości oraz optymalizacji naszej oferty online i serwisu obsługi klienta zawarte w nich informacje będą w naszym uzasadnionym interesie przekazywane do nas i zapisywane. Dane wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytania oraz jeżeli zapytania dotyczą stosunku umownego lub prowadzą do zawarcia umowy, w celu zainicjowania i realizacji stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Jeżeli są Państwo naszym klientem lub będą nim w przyszłości, możemy zbierać, zapisywać, zmieniać i przekazywać dane w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy.

W innych przypadkach – również, jeżeli stosunek umowny nie został jeszcze nawiązany – będziemy przechowywać Państwa dane przez 2 lata lub dłużej, o ile jest to wymagane przepisami. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przekazanych przez formularz kontaktowy ze skutkiem na przyszłość. Mogą to Państwo zrobić poprzez przesłanie do nas stosownego żądania.

Jeżeli podali Państwo adres e-mail w celu otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, będziemy go wykorzystywać również do własnych celów reklamowych określonych przy zamawianiu danych informacji, które wybiegają poza prowadzenie Państwa konta aż do momentu złożenia rezygnacji z ich otrzymywania (możliwość zgłoszenia sprzeciwu stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Jeżeli nie zdefiniowano żadnych innych celów reklamowych, przesyłane informacje będą zawierać wyłącznie dane o najpopularniejszych produktach, nowościach, aktualizacjach produktów i usług, oraz specjalne oferty i konkursy, aktualne informacje na temat naszej firmy i terminy wydarzeń. Poprzez wyrażenie zgody na subskrypcję naszego newslettera lub otrzymywanie informacji handlowych wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie wskazanych treści oraz akceptują Państwo opisaną procedurę.

Jako podmiot przesyłający materiały drogą mailową korzystamy z oprogramowania Evalanche niemieckiej firmy SC Networks. Newslettery zawierają tzw. sygnalizator sieci web, tzn. tag pikselowy, który w momencie otwarcia newslettera jest pobierany z serwera SC Networks/Evalanche. W momencie otwarcia newslettera zbierane są najpierw informacje techniczne, np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, stosowanym urządzeniu końcowym i kliencie e-mailowym oraz o adresie IP i godzinie otwarcia. Informacje są wykorzystywane do ulepszania usługi w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i zachowania czytelnicze (miejsca otwierania, które można ustalić za pomocą adresów IP lub godziny dostępu).

Do zakresu zbieranych danych należą również informacje, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane, jakie linki są klikane i czy wiadomości e-mail zostały dostarczone pomyślnie. Poza tym rejestrowany jest czas czytania, przy czym dotyczy to tylko dla grupy docelowej. Ze względów technicznych informacje mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych użytkowników newslettera, lecz obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest naszym zamiarem, ani zamiarem SC Networks/Evalanche. Analizy mają na celu ustalenie zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dobranie spersonalizowanych treści w taki sposób, aby odpowiadały ich zainteresowaniom.

Dla udokumentowania zgody na otrzymywanie newslettera lub informacji handlowych oraz wykluczenia nadużycia Państwa danych stosujemy procedurę double-opt-in. Procedura ma zagwarantować, że odbiorca wiadomości na pewno chce ją otrzymywać. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wyrażonej zgody. Dopiero po weryfikacji adresu e-mail będą Państwo od nas otrzymywać newsletter.

Rejestracje do newslettera oraz do otrzymywania informacji handlowych są zapisywane, aby móc zaświadczyć, że proces rejestracji odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy do nich zapisywanie momentu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Protokołowaniu podlegają również zmiany zapisanych danych.

Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub innych informacji handlowych. Rezygnacja z newslettera i otrzymywania informacji handlowych jest możliwa przez kliknięcie na link w newsletterze, pisemne zgłoszenie na adres WAGO ELWAG sp. z o.o. ul. Piękna 58a, 50−506 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres rodo@wago.com.  W przypadku przesłania pisemnego wniosku, wypisanie nastąpi w ciągu trzech (3) tygodni od wpływu zgłoszenia.

Zgody na przesyłanie treści są udzielane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO a także art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie danych statystycznych i prowadzenie analiz statystycznych oraz protokołowanie procesu logowania są prowadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zależy nam na zastosowaniu łatwego w użyciu systemu przesyłania wiadomości, służącego naszym interesom biznesowym (np. reklamie bezpośredniej), który spełnia także oczekiwania użytkowników.

O ile wykorzystujemy Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych poprzez przesłanie stosownej informacji do naszej firmy.

Do przeprowadzania webinariów korzystamy z usług firmy Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; Cisco). Zawarliśmy z Cisco umowę, regulującą kwestię ochrony danych osobowych uczestników naszych webinariów. Firma Cisco jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności (Privacy-Shield UE i USA) i Szwajcarsko-Amerykańskiej Tarczy Prywatności (Swiss-US-Privacy-Shield). Firma Cisco pełni funkcję administratora w celu przygotowania webinariów i związanego z tym przetwarzania danych. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/legal/privacy-full.html.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). Aby wziąć udział w webinariach, należy podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Ponadto wymagane są następujące dane: nazwa firmy i adres jej siedziby (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).

Webinaria są regularnie zapisywane, aby można je było udostępniać na naszej stronie internetowej do odtworzenia w późniejszym czasie. Pytania zadawane przez uczestników podczas webinarium nie są zapisywane, aby nie ujawniać rzeczywistych nazwisk uczestników. Zapisywane są pytania zadawane ustnie oraz udzielane odpowiedzi. Są one również wyświetlane przy późniejszym odtwarzaniu. Pytania zadawane ustnie są anonimowe, więc nie jest możliwa identyfikacja uczestników.

Jeśli biorą Państwo udział w webinarium, przy zgłaszaniu udziału i po zakończeniu webinarium otrzymają Państwo więcej informacji związanych z jego organizacją. Może to być np. przypomnienie, zapis webinarium lub ankieta zadowolenia klienta dot. webinarium (art. 6 ust. 1 b, f RODO).

Jeśli przy okazji rejestracji na webinarium wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera lub otrzymywanie informacji handlowych, wykorzystamy Państwa adres e-mail nie tylko do zarządzania kontem. Wysyłka treści marketingowych będzie jednak służyć wyłącznie naszym celom reklamowym, które są szczegółowo wymienione przy zamawianiu określonych informacji, natomiast Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody (możliwość rezygnacji, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Zastosowanie mają odpowiednio postanowienia punktu V „Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu” oraz sformułowanego tam punktu 5 „Newsletter mailowy, informacje handlowe i reklama bezpośrednia”.

Jeśli chcą Państwo pobierać informacje ("Pliki do pobrania") poprzez naszą stronę internetową lub poprzez Download Center WAGO, konieczna jest do tego wcześniejsza rejestracja. W celu rejestracji przetwarzane są zarówno Państwa dane osobowe (tytuł, imię, nazwisko i adres e-mail), jak i dane firmy (nazwa firmy, ulica/numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj). Dane te są niezbędne, aby zapobiegać próbom nieautoryzowanego dostępu, umożliwić jednoznaczną identyfikację, przeprowadzać weryfikację pod kątem ograniczeń sankcyjnych i aby zapewnić ochronę przed próbami oszustwa (art. 6 ust. 1 lit. a., c. i f. RODO). Ponadto mają Państwo możliwość udostępnienia nam – opcjonalnie – dodatkowych informacji o sobie i/lub swojej firmie.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane, w takim momencie, zakresie i tak długo, jak będzie to konieczne do potencjalnego zainicjowania, nawiązania, zrealizowania lub zakończenia stosunku umownego. Tym samym możemy gromadzić, przechowywać, modyfikować i przekazywać dane w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskania Państwa zgody i tak długo, jak długo zezwala nam na to prawo. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Tym samym wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w szczególności do następujących celów:

 • umożliwienie Państwu pobierania plików;
 • zapewnienie, by nasza strona internetowa i zawarte na niej treści były prezentowane w sposób jak najbardziej efektywny i interesujący dla użytkownika;
 • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych.

Dalsze gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa, lub gdy wyrazili Państwo na to swoją zgodę. W osobnym punkcie poinformujemy Państwa o obowiązującej podstawie prawnej.

W pozostałych sytuacjach, tj. w przypadku gdy nie dojdzie do nawiązania stosunku umownego, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres nie dłuższy niż dwa (2) lata, chyba, że przechowywanie danych przez dłuży okres wynika z przepisów obowiązującego prawa.

W celu przeprowadzenia weryfikacji pod kątem ograniczeń sankcyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych i danych z formularza rejestracyjnego firmom, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia kontroli list sankcyjnych. W tych przypadkach współpracujemy tylko z usługodawcami, których zobowiązaliśmy umownie do przestrzegania wymogów ochrony danych lub którzy są już zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych ze względu na obowiązujące przepisy prawa. W obu przypadkach przekazywane są tylko niezbędne dane.


W ramach pobierania informacji zbierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, o urządzeniu końcowym, z którego korzystano, jak również o adresie IP, liczbie pobrań dla każdego artefaktu oraz czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań w zakresie pobierania na podstawie lokalizacji pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Nie są wykonywane jakiekolwiek oceny osobowe. Na przykład, nie będziemy się z Państwem kontaktować na podstawie Państwa zachowania w zakresie pobranej treści – bez odpowiedniej zgody lub innej podstawy prawnej.

VI. Projektowanie w programie Smart Designer

Oferujemy Państwu bezpłatny oprogramowanie do konfiguracji naszych produktów. Mogą się Państwo w nim zalogować, aby móc zapisywać swoje projekty i mieć do nich stały dostęp. Należy tam podać co najmniej następujące dane osobowe: nazwisko, imię, adres e-mail, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), kraj, hasło. Zebrane dane zostaną wykorzystane do opracowania Państwa zapytań ofertowych i realizacji zamówień projektów z konfiguratora. Zostaną one wyświetlone w wygenerowanej dokumentacji projektowej (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na twardym dysku komputera przez wybranie w przeglądarce opcji „Nie akceptuj plików cookie". W takim przypadku użycie programu Smart Designer nie będzie możliwe.

Mogą Państwo dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w ramach programu Smart Designer. Wtedy wykorzystamy adres e-mail zarówno do zarządzania kontem, obsługi zapytań cenowych, planowania projektu oraz zamówień dotyczących projektów, jak i do wysyłki treści marketingowych. Wysyłka treści marketingowych będzie jednak służyć wyłącznie naszym celom reklamowym, które są szczegółowo wymienione przy zamawianiu określonych informacji, natomiast Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody (możliwość rezygnacji, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Zastosowanie mają odpowiednio postanowienia punktu V „Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu” oraz sformułowanego tam punktu 5 „Newsletter mailowy, informacje handlowe i reklama bezpośrednia”.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z produktów Office365

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA
(niżej także Microsoft)

Ochrona danych w Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited jest przedstawicielem Microsoft ds. ochrony danych na terenie Wspólnoty Europejskiej i Szwajcarii.

Inspektor ochrony danych w Microsoft Ireland Operations Limited jest dostępny pod adresem:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia łatwej współpracy przy zastosowaniu produktów Office365 Microsoft.

Przetwarzanie ich służy również przygotowaniu spersonalizowanych usług zgodnie z umową na licencję grupową WAGO oraz realizacji wszystkich umów serwisowych dotyczących usług, które zawarliśmy z Microsoft.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystaniu tych danych wewnątrz grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych oraz w odpowiednim powiązaniu między osobami, których te dane dotyczą, a administratorem. Jeśli przetwarzanie miałoby być oparte o inną podstawę prawną, poinformujemy Państwa o tym.

Aby móc udostępnić Państwu produkty Office365, konieczna jest uprzednia rejestracja. Ta forma przetwarzania wymaga co najmniej następujących danych:
 • Wyświetlana nazwa (może np. składać się z imienia i nazwiska)
 • Adres e-mail
Ponadto po dokonanej rejestracji mają Państwo możliwość podania np. następujących danych do swojego profilu:
 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko w firmie
 • Dane kontaktowe
 • Służbowy numer telefonu
 • Adres służbowy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)
 • Portfolio
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w e-mailach, dokumentach i innych danych w formie elektronicznej, które otrzymaliśmy w ramach realizacji usług online.
W zależności od konkretnego zastosowania produktów Office365 mogą do nich należeć:
 • podstawowe dane osobowe (np. miejsce urodzenia, ulica i numer domu (adres), kod pocztowy, miejsce zamieszkania, kraj rezydencji, numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, inicjały, adres e-mail, płeć, data urodzenia) wraz z danymi osobowymi członków rodziny i dzieci;
 • dane uwierzytelnienia (np. nazwa użytkownika, hasło lub kod PIN, pytanie zabezpieczające, ścieżka audytu);
 • informacje dotyczące kontaktu (np. adresy, adresy e-mail, numery telefonów, identyfikatory w mediach społecznościowych, dane kontaktowe na wypadek alarmu);
 • jednoznaczne numery identyfikacyjne i sygnatury (np. numer ubezpieczenia, numer konta bankowego, numer dowodu osobistego lub paszportu, data przeglądu rejestracyjnego samochodu, adres IP, numer legitymacji studenckiej, numer pacjenta, jednoznaczny kod identyfikacyjny przy śledzeniu plików cookie i podobne technologie);
 • pseudonimizowane kody identyfikacyjne;
 • informacje dot. ubezpieczenia i finansów (np. numer ubezpieczenia, nazwa i numer konta bankowego, nazwa i numer karty kredytowej, numer rachunku, przychód, rodzaj ubezpieczenia, płatności, zdolność kredytowa);
 • informacje biznesowe (np. przebieg sprzedaży, oferty specjalne, informacje o abonamencie, przebieg płatności);
 • dane biometryczne (np. DNA, odciski palców i skan tęczówki),
 • dane o lokalizacji (np. ID telefonu komórkowego, dane o geolokalizacji, miejsce rozpoczęcia/zakończenia rozmowy telefonicznej; dane lokalizacyjne na podstawie wykorzystywania punktów dostępu do Wi-Fi);
 • zdjęcia, filmy i nagrania;
 • aktywność w Internecie (np. przebieg użycia przeglądarki internetowej, przebieg wyszukiwania, czytanie, oglądanie filmów, słuchanie radia);
 • identyfikacja urządzeń (np. numer IMEI, numer karty SIM, adres MAC);
 • profilowanie (np. bazujące na zachowaniach przestępczych lub aspołecznych lub spseudonimizowane profile na podstawie użytych adresów URL, strumienie danych, protokoły surfowania, adresy IP, domeny, zainstalowane aplikacje lub profile bazujące na preferencjach marketingowych);
 • informacje dotyczące zatrudnienia, np. informacje o statusie zatrudnienia, informacje wymagane przy zatrudnieniu (życiorys, przebieg kariery zawodowej, przebieg kształcenia, dane dotyczące stanowiska, wymiar czasu pracy, opinie o pracy, wynagrodzenie, wymiar urlopu, dostępność, warunki zatrudnienia, szczegóły dotyczące opodatkowania, płatności, ubezpieczenia, miejsce pracy i firma);
 • informacje o przebiegu kształcenia (np. przebieg nauki, aktualne wykształcenie, oceny i osiągnięcia, najwyższy ukończony poziom kształcenia, trudności w uczeniu się);
 • informacje o narodowości i miejscu pobytu (np. narodowość, status nadania obywatelstwa, stan cywilny, narodowość, status imigranta, numer paszportu, miejsce pobytu lub pozwolenie na pracę);
 • informacje przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • szczególne kategorie danych (np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dot. zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, dane o karalności); lub
 • wszystkie inne dane osobowe wymienione w art. 4 RODO.
Pozostałe informacje na temat danych telemetrycznych można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
Przetwarzamy wyłącznie te dane, które nam Państwo sami podali lub te, które otrzymaliśmy w ramach grupy przedsiębiorstw.
W niektórych przypadkach możemy otrzymać Państwa dane osobowe od przedstawiciela Państwa organizacji, pracodawcy lub innej osoby trzeciej w ramach istniejącego lub przyszłego partnerstwa lub relacji z klientem.
Wewnętrzni: uczestnicy komunikacji i osoby pełniące w naszej organizacji stanowiska funkcyjne.

Zewnętrzni: Informujemy, że zwłaszcza w przypadku platform komunikacyjnych istnieje możliwość, że oprócz nas, Państwa i Państwa organizacji dostęp do przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą uzyskać także osoby trzecie (np. uczestnicy innych organizacji) uczestniczące w komunikacji (np. za pomocą aplikacji TEAMS). Nie można wykluczyć, że osoby trzecie wykorzystają lub przekażą innym osobom postronnym Państwa dane osobowe.
Dlatego odsyłamy w tej sytuacji do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Państwa firmie oraz osób trzecich, z którymi jest podejmowana współpraca.

Przekazanie przez nas Państwa danych osobowych w kraju trzecim odbywa się wyłącznie przy zachowaniu poniższych odpowiednich zabezpieczeń.
Jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych, nie będziemy mogli świadczyć wobec Państwa usług zapisanych w umowie.

Nie jest przez nas stosowane automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie w celu przetwarzania Państwa danych osobowych we wszystkich produktach Office365.

VIII. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe, np. Facebook, mogą kompleksowo analizować Państwa zachowanie w trakcie odwiedzin ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (takimi jak przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Podczas odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych uruchamiają Państwo liczne procesy przetwarzania danych związane z ochroną danych. Szczegółowe informacje:
 
Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedzają tam nasz profil, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być rejestrowane także wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie zapisanych w Państwa urządzeniu lub poprzez zapisanie Państwa adresu IP.
 
Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których są przechowywane ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób w obrębie i poza profilem społecznościowym są kierowane do Państwa reklamy, które odnoszą się do Państwa zainteresowań. Jeśli mają Państwo konto w mediach społecznościowych, personalizowane reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.
 
Należy również pamiętać, że nie mamy pełnej wiedzy o wszystkich procesach przetwarzania w mediach społecznościowych. Operatorzy portali społecznościowych mogą przeprowadzać inne operacje przetwarzania stosowne do danego dostawcy. Szczegóły na ten temat są zawarte w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali społecznościowych.
Nasze wpisy w mediach społecznościowych mają zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na innych podstawach prawnych przetwarzania, które każdorazowo powinny być określone przez operatorów tych sieci (na przykład zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli odwiedzą Państwo którykolwiek z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), wraz z jego operatorem jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych zainicjowane podczas takiej wizyty. Mogą Państwo dochodzić swoich praw (do dostępu, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno wobec naszej firmy, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).
 
Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych w tych portalach mimo współdzielenia odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych. Nasze możliwości w tym zakresie zależą od polityki danego dostawcy.

Dane zebrane bezpośrednio przez nas poprzez media społecznościowe zostaną usunięte z naszych systemów, gdy ustanie cel ich przechowywania, poproszą Państwo o ich usunięcie lub wycofają zgodę na ich przechowywanie. Zapisane pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną. Obowiązujące przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania danych przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od operatorów portali społecznościowych (np. w ich Politykach prywatności, patrz niżej).
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu (Opt-out), odsyłamy do następujących portali:
Na naszej stronie internetowej nie używamy automatycznie aktywowanych wtyczek społecznościowych Social Plug-ins (np. iFrames) serwisów lub portali społecznościowych. Stosowane przez nas wtyczki sieci społecznościowych lub platform, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn itp., to jedynie przekierowania (linki), które odnoszą się do odpowiednich stron dostawcy. Po kliknięciu takich linków zostaną Państwo przekierowani na strony odpowiedniej sieci społecznościowej lub portalu społecznościowego. Na tych stronach obowiązują podane przez ich administratorów zasady dotyczące ochrony prywatności. Każdy z dostawców ponosi odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych. Jesteśmy obecni online w tych sieciach społecznościowych lub portalach, aby komunikować się z naszymi aktywnymi użytkownikami oraz informować ich o naszych produktach i usługach. Cele reklamowe, które kryją się za takimi działaniami, należy uznać za nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Chociaż nie mamy dostępu do danych profilowych przetwarzanych przez te portale, w pewnych okolicznościach jako użytkownicy tych portali możemy być współodpowiedzialni za ochronę danych.
 
Facebook
 
Mamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Facebook jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności (Privacy-Shield UE i USA) i Szwajcarsko-Amerykańskiej Tarczy Prywatności (Swiss-US-Privacy-Shield).
 
Mamy umowę z Facebookiem w sprawie wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (Załącznik Administrator danych osobowych). Umowa ta określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku.
 
Mogą Państwo zobaczyć tę umowę pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Mogą Państwo dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. Wystarczy kliknąć i zalogować się na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
Twitter
 
Mamy profil na Twitterze. Dostawcą jest firma Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia). Twitter jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA oraz Szwajcarsko-Amerykańskiej Tarczy Prywatności (Swiss-US-Privacy-Shield).
Polityka prywatności (w języku angielskim) jest dostępna na stronie: https://twitter.com/en/privacy, Opt-out na stronie: https://twitter.com/personalization.
 
YouTube
 
Mamy profil na YouTube. Dostawcą jest fma YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), reprezentowana przez: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). YouTube jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności (Privacy-Shield UE i USA) i Szwajcarsko-Amerykańskiej Tarczy Prywatności (Swiss-US-Privacy-Shield).

Polityka prywatności (w języku angielskim) jest dostępna na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, Opt-out na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated.
 
LinkedIn

Mamy profil LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Linkedin jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności (Privacy-Shield UE i USA) i Szwajcarsko-Amerykańskiej Tarczy Prywatności (Swiss-US-Privacy-Shield).

Polityka prywatności (w języku angielskim) jest dostępna na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-out na stronie: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.
 

X. Prawo do odwołania

Mogą Państwo prawo w każdym momencie i bez podania przyczyn odwołać udzieloną nam zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, przy czym nie powoduje to niezgodności z prawem przetwarzania danych przeprowadzanego do momentu odwołania. Po odwołaniu zgody możemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie, jeżeli jest to nakazane na mocy zobowiązania ustawowego lub w oparciu o inną podstawę prawną. Swój wniosek w sprawie wycofania zgody należy przekazać do osoby odpowiedzialnej lub na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej. W miarę możliwości technicznych udostępnimy na Państwa koncie opcję przekazania takiego wniosku.

XI. Lokalny koordynator ochrony danych osobowych

W przypadku dodatkowych pytań dot. ochrony danych osobowych, treści niniejszej Polityki prywatności lub opisanych w niej procesów  przetwarzania danych osobowych a także skarg i wniosków dot. ochrony danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do lokalnego koordynatora ochrony danych osobowych w WAGO ELWAG Sp. z o.o.:

Maciej Wiśniewski

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a, 50–506 Wrocław
e-mail: rodo@wago.com

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki prywatności mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 lit. d RODO.

XII. Akceptacja Polityki prywatności, zmiany

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej WAGO ELWAG Sp. z o.o. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Aby skorzystać z naszej oferty, należy zapoznać się z treścią Polityki prywatności i ją zaakceptować.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące danych osobowych i sposobu ich wykorzystania mogą się zmieniać, przez co treść Polityki prywatności musi podlegać aktualizacji. W razie konieczności wprowadzenia takich zmian przedstawimy je Państwu w taki sposób, aby były zrozumiałe. Wskazane jest również śledzenie zmian w przepisach prawnych i praktykach stosowanych przez naszą firmę.