INFORMACJE W SPRAWIE
POLITYKI PRYWATNOŚCI

dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemach online, przy nawiązywaniu kontaktu przez formularze kontaktowe i newslettery oraz inne informacje handlowe przesyłane pocztą elektroniczną a także przy zawieraniu i realizacji umów.
Stan: 03 czerwca 2024r.

I. Najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcemy Państwa poinformować, jakie dane gromadzimy na naszych stronach internetowych, w jakim celu je wykorzystujemy, komu możemy je udostępnić oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwo mają (na podstawie art. 12 i art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanego dalej RODO).

Działamy zgodnie z RODO, które obowiązuje od 25.05.2018 r., nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz ustawami szczególnymi zawierającymi postanowienia o ochronie danych osobowych. Zacytowanie w dalszej części w nawiasie odniesienia do odpowiedniego przepisu informuje, która norma umożliwia nam przetwarzanie danych osobowych w ramach danego procesu.

Administratorem danych osobowych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych jest:
WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław
telefon: +48 71 360 29 70
e-mail: rodo@wago.com

Bardzo poważnie traktujemy naszą Politykę Prywatności. Nasi pracownicy i firmy zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające (firmy usługowe) zostali zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa informatycznego oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Przedmiotem ochrony są dane osobowe. Zgodnie z postanowieniami RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio przez przyporządkowanie do niej danego identyfikatora, np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne lub identyfikator online.

O ile nie jest to wskazane w niniejszym dokumencie lub nie wynika z innych okoliczności, nie jesteśmy w stanie Państwa zidentyfikować.

Zarówno my jak i nasi kontrahenci chronimy Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, ich utratą, wykorzystaniem lub ujawnieniem oraz zapewniamy, że Państwa dane osobowe przechowywane są w określonym rygorami prawa, kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych, ich utracie lub ujawnieniu.

Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, które gwarantują, że odpowiednie środki techniczne i organizacyjne działają w taki sposób, aby przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu było zgodne z wymogami określonymi w art. 28 RODO i aby Państwa prawa były w pełni zagwarantowane.

Jeśli wspólnie z jednym lub kilkoma partnerami umownymi ustalimy cele i sposoby przetwarzania, to zgodnie z art. 26 RODO określamy siebie jako osoby wspólnie odpowiedzialne, czyli tzw. współadministratorów danych osobowych. W tym celu wspólnie ustalamy w umowie, która ze stron musi spełnić konkretne obowiązki wynikające z RODO.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów krajowych oraz postanowień RODO, a także chronią Państwa dane przed uszkodzeniem, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem.

Aby uniknąć pozyskiwania nadmiernych ilości danych, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji naszej usługi.

WAGO jest firmą działającą globalnie. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez naszych pracowników, krajowe zakłady produkcyjne oraz firmy handlowe i usługodawców działających na nasze zlecenie na terenie Unii Europejskiej. W wyjątkowych przypadkach przetwarzanie może odbywać się również poza UE, np. w USA. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika będą przekazywane zgodnie z art. 44 i nast. RODO.

W niektórych przypadkach zakontraktowani dostawcy usług (np. w kontekście usług IT) znajdujący się poza UE mogą również potrzebować dostępu do danych osobowych. Starannie wybieramy takich dostawców i zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych za pomocą środków umownych, technicznych i organizacyjnych. Zasadniczo uzgadniamy standardowe klauzule umowne UE, w razie potrzeby z dodatkowymi warunkami umownymi.

W przypadku niektórych krajów spoza UE, takich jak Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Szwajcaria, UE potwierdziła porównywalny poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń ani umów.

Mogą Państwo bez podania przyczyny zażądać udzielenia bezpłatnej informacji, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również dodatkowych informacji dot. przetwarzania.

W myśl postanowień art. 16 oraz art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych oraz prawo do usunięcia zapisanych u nas danych (zwane także prawem do bycia zapomnianym).

Dane osobowe zostaną usunięte po złożeniu stosownego wniosku o ich usunięcie (pisemne lub w formie dokumentowej np. mailowo), o ile ich przechowywanie nie jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Poza tym mogą Państwo wnioskować o uzupełnienie niepełnych danych lub w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, zgodnie z art. 18 RODO, zażądać ograniczenia ich przetwarzania, m.in. jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe.

Mają Państwo również prawo, zgodnie z art. 20 RODO, do przenoszenia danych, jeżeli jako podstawę przetwarzania danych wymieniono w niniejszej Polityce Prywatności art. 6 ust. 1 lit. a. lub b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Przy korzystaniu z prawa do przeniesienia danych mają Państwo prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane przez do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Wówczas nie będziemy mogli już przetwarzać danych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Cel, podstawa prawna i kategorie danych

Nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. Jednak do przesłania danych naszej strony WWW jest nam potrzebny adres IP wysyłany przez Państwa system. Poza ogólnie dostępną częścią strony internetowej istnieje obszar spersonalizowany, dostępny po zarejestrowaniu. Aby uzyskać dostęp, może być konieczne podanie danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych musi odbywać się w oparciu o konkretną podstawę prawną. Lista podstaw prawnych znajduje się w art. 6 RODO. Zgodnie z brzmieniem art. 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone zawsze, gdy:

 • udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym celu lub w kilku konkretnych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; powyższe może mieć zastosowanie, gdy osoba, której dane dotyczą, odniosła poważne obrażenia, w wyniku czego jej dane osobowe są udostępniane lekarzowi (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z czterech pierwszych przesłanek, opierają się na niniejszej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym zakresie uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiotem danych jest klientem administratora danych (motyw 47, drugie zdanie, RODO).

III. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie bez rejestracji, stosowanie plików cookie

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, otrzymujemy z Państwa komputera pełen adres IP. Jest on nam niezbędny do przesłania danych naszej strony internetowej, co umożliwia jej wyświetlenie (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Poza przetwarzaniem w celu przesłania wyświetlanych danych pełen adres IP jest zapisywany tylko na dwa (2) dni, aby w przypadku ataku na nasz system zabezpieczający było możliwe zablokowanie tego adresu lub wszczęcie postępowania karnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zapisujemy datę i godzinę wejścia na naszą stronę oraz stronę, z której przeszli Państwo na naszą stronę. Nie zapisujemy dalszych danych osobowych, jeżeli nie są Państwo zalogowani.

Jeżeli skrypt oprogramowania naszej strony internetowej zleci Państwa przeglądarce załadowanie danych z serwerów, których operatorem jest podmiot trzeci, nie uczestniczymy w tej transmisji. Operatorzy zewnętrzni działający na nasze zlecenie poprosili nas o przekazanie następujących informacji:

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań osób odwiedzających witrynę. W ten sposób operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Możemy również używać Google Analytics m.in. do rejestrowania ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć na stronie. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji od dostawcy można znaleźć tutaj.

1.1. Anonimizacja adresu IP

Anonimizacja adresów IP przez Google Analytics jest aktywna. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

1.2. Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google.

1.3. Sygnały Google

Korzystamy z sygnałów Google. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics gromadzi między innymi Twoją lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą Google-Signal. Jeśli masz konto Google, dane odwiedzających z Google-Signal są powiązane z Twoim kontem Google i wykorzystywane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowania naszych użytkowników.

1.4 Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni przestrzegamy ścisłych wytycznych organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

1.5. Pomiar e-commerce w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „Pomiar e-commerce” Google Analytics. Umożliwia to operatorowi witryny analizę zachowań zakupowych odwiedzających witrynę w celu ulepszenia internetowych kampanii marketingowych. W tym celu gromadzone są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki i czas, jaki upłynął od konsultacji do zakupu produktu. Dane te mogą być grupowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Korzystamy również z Google Optimize. Google Optimize to usługa świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google). Korzystamy z Google Optimize, aby zwiększyć atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność naszej strony internetowej poprzez udostępnianie nowych funkcji i treści dla pewnego odsetka naszych użytkowników. W tym celu wykorzystujemy również dane statystyczne dot. zmian w użytkowaniu. Google Optimize to nowe narzędzie Google Analytics (patrz sekcja Google Analytics). Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie, które są związane z korzystaniem z witryny (zwłaszcza adresu IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację następującej wtyczki przeglądarki: www.tools.google.com.

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji od dostawcy można znaleźć tutaj.

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik posiada konto Google, może sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji od dostawcy można znaleźć tutaj.

Tworzenie grup docelowych z dopasowywaniem klientów

Do tworzenia grup docelowych używamy między innymi dopasowywania klientów Google Ads Remarketing. W tym celu przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej.

Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i wyświetlania ich. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Firma posiada certyfikat zgodności z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat DPF, kliknij tutaj.

Używamy map z „Google Maps” na naszej stronie internetowej, aby ułatwić Ci poruszanie się po niej. Google Maps to usługa świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron kontaktowych, jego przeglądarka internetowa jest instruowana, aby załadować niezbędne funkcje i dane mapy bezpośrednio z serwera Google. Serwery te mogą znajdować się w USA lub innych krajach na całym świecie. Nie mamy nad tym kontroli i nie otrzymujemy od Google żadnych informacji o tym, czy użytkownik wymienił odpowiednie informacje o mapie podczas odwiedzania naszej witryny. Nie wiemy, czy Google dostarcza tylko technicznie niezbędne informacje, czy też przechowuje i analizuje dalsze dane o użytkowniku lub jego systemie, takie jak adresy IP, informacje o przeglądarce itp. Polityka prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/index.html) ma również zastosowanie do Map Google. W szczególności zwracamy uwagę, że Google przetwarza następujące kategorie danych: informacje związane z urządzeniem, adres IP, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz odsyłający adres URL, pliki cookie (można je zablokować w ustawieniach przeglądarki, patrz również powyżej), informacje związane z lokalizacją. Google może łączyć te dane z innymi danymi pochodzącymi od użytkownika i wykorzystuje dane zebrane w ramach usług w celu świadczenia, utrzymywania, ochrony i ulepszania usług Google, opracowywania nowych usług oraz ochrony Google i użytkowników usług Google. Google wykorzystuje te dane również do oferowania użytkownikowi spersonalizowanych treści - na przykład w celu dostarczania mu bardziej trafnych wyników wyszukiwania i reklam. Za pomocą danych zebranych za pomocą plików cookie i innych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, Google poprawia komfort użytkowania i ogólną jakość usług Google. Na przykład Google umożliwia zapisanie preferowanych ustawień językowych w celu wyświetlania usług w preferowanym języku. Zanim Google wykorzysta informacje do celów innych niż wymienione w polityce prywatności Google, Google poprosi o zgodę użytkownika.

Za zgodą użytkownika, w celu realizacji zleconych operacji przetwarzania danych oraz z przyczyn prawnych, Google przekazuje również dane stronom trzecim. Użytkownik może również zmienić ustawienia związane z ochroną danych w Google po zalogowaniu się tam. Google przestrzega również szeregu zobowiązań samoregulacyjnych i rozpatruje złożone skargi

Korzystamy z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji od dostawcy można znaleźć tutaj.

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są zatem oparte na wcześniejszych zachowaniach użytkownika i nie jest tworzony profil użytkownika. Zamiast tego do wyboru reklam wykorzystywane są tak zwane informacje „kontekstowe”. Wybrane reklamy zależą na przykład od lokalizacji użytkownika, zawartości strony internetowej lub aktualnie wyszukiwanych haseł. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między spersonalizowanym i niespersonalizowanym targetowaniem w Google AdSense, odwiedź: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że nawet jeśli korzystasz z Google AdSense w trybie niespersonalizowanym, mogą być używane pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania użytkownika. Według Google są one wykorzystywane do zwalczania oszustw i nadużyć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć poniższy link i zalogować się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi mająca na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat od dostawcy można znaleźć tutaj.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Meta Pixels” firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; „Meta”), której dane są przetwarzane przez Meta Platforms Inc (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Ta aktywna funkcja programowa (JavaScript) jest używana do zrozumienia działań osób odwiedzających tę stronę internetową, do pomiaru skuteczności reklam i do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook Ads”) podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook i innych stron internetowych.

Ten JavaScript nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Meta, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Na serwer Meta przekazywana jest informacja, że użytkownik odwiedził tę stronę, a Meta przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku i innych profili. Przypisanie próbuje działać na różnych urządzeniach, dzięki czemu analizowane jest również zachowanie odwiedzających na różnych urządzeniach. Podstawą wykorzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Meta może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Meta (https://www.facebook.com/about/privacy/). Zakładamy, że informacje będą przechowywane do momentu usunięcia konta na Facebooku.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Meta oraz praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności Meta pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Użytkownik może zarządzać ustawieniami prywatności na swoim koncie na Facebooku. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Nasza strona korzysta z funkcji marketingowej LinkedIn Insight Tag oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (LinkedIn). Przy każdym wejściu na stronę internetową z ww. funkcją następuje połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową. Wie o tym dzięki rozpoznawaniu Państwa adresu IP. Aktywna funkcja programu (JavaScript) służy do zrozumienia sposobu korzystania ze strony przez anonimowych użytkowników, pomiaru efektywności reklamy oraz wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych przy wchodzeniu na portal społecznościowy LinkedIn oraz inne strony internetowe (LinkedIn-Ads). Tag LinkedIn Insight umieszczony na naszej stronie internetowej powoduje połączenie z serwerem LinkedIn, gdy tylko odwiedzą Państwo tę stronę internetową i jednocześnie zalogują się na konto LinkedIn. Przyporządkowanie powinno funkcjonować niezależnie od urządzenia. Wszystko po to, aby móc analizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach. Podstawą zastosowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Posiadamy również profil na portalu społecznościowym LinkedIn. Nasza obecność w mediach społecznościowych, a tym samym nasz profil na LinkedIn, ma na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza nasz profil LinkedIn, LinkedIn może zasadniczo analizować jego zachowanie.

Korzystamy z „LinkedIn Lead Ads” w kontekście pozyskiwania klientów. Są to reklamy na LinkedIn, w których LinkedIn wykorzystuje formularze do generowania leadów, a funkcje i treści usługi LinkedIn mogą być zintegrowane. W takich reklamach wymagane są określone informacje zgodnie z naszą bieżącą kampanią lub innymi środkami. Jeśli użytkownik posiada konto LinkedIn, odpowiednia kampania reklamowa może zostać wstępnie wypełniona informacjami, które użytkownik udostępnił LinkedIn.

Dzięki LinkedIn Lead Ads oferujemy funkcję, za pomocą której możesz przekazać nam informacje o użytkowniku za pośrednictwem swojego konta LinkedIn. Korzystamy z tej funkcji, aby móc zwracać się do użytkownika w sposób zorientowany na grupę docelową. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z LinkedIn Lead Ads są cele marketingowe w kontekście inicjowania biznesu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn i odwiedza nasz profil LinkedIn, LinkedIn może przypisać tę wizytę do jego konta użytkownika. To samo dotyczy reklam na LinkedIn za pośrednictwem LinkedIn Lead Ads. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta LinkedIn. W takim przypadku dane mogą być gromadzone na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych LinkedIn może tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto LinkedIn, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

W wytycznych LinkedIn dot. ochrony danych osobowych zamieszczonych na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy znajdą Państwo więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych oraz sposobach ochrony prywatności oraz prawie do jej ochrony. Po zalogowaniu się na LinkedIn mogą Państwo wyłączyć zbieranie danych na stronie https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez LinkedIn w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Korzystamy z usługi do analizy sieciowej oferowanej przez Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; Crazy Egg). Do realizacji usługi firma Crazy Egg może gromadzić informacje (tj. odwiedzona wcześniej strona internetowa, kraj, typ urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa, wielkość przeglądarki, data, godziny kliknięć, miejsca kliknięć i głębokość scrollowania, pierwsze i ponowne odwiedzenie witryny) przy użyciu plików cookie do analizy i obserwacji. Te informacje są przesyłane dzięki użyciu Państwa adresu IP oraz bezpośredniej komunikacji między Państwa przeglądarką a serwerami Crazy Egg. Dane są wykorzystywane do analizy użytkowania naszej strony internetowej w grupach, nigdy pojedynczo, i są wykorzystywane do optymalizacji komfortu użytkowania. Analiza danych jest wykonywana nieregularnie, maksymalnie do 1 roku wstecz. Użytkownicy są wybierani losowo i nie są identyfikowalni. Zgodnie z oświadczeniem Crazy Egg żadne dane osobowe nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane w ramach użytkowania Crazy Egg oraz wykorzystania plików cookie. Tworzone są wyłącznie profile użytkowe przy zastosowaniu pseudonimów. Dane zebrane pod pseudonimem nie są łączone z rzeczywistymi danymi użytkowników. Dane są rejestrowane w celu wizualizacji częstotliwości wyświetlania stron i kliknięć. Mogą one obejmować informacje o przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, adresie IP, długości wizyty i lokalizacji. Z otrzymywanych wyników są generowane raporty, które wykorzystuje się do optymalizacji strony internetowej.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Crazy Egg w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Polityka prywatności firmy Crazy Egg (w języku angielskim) znajdą Państwo na stronie: https://www.crazyegg.com/privacy.

Nasza strona wykorzystuje śledzenie konwersji oferowane przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W ramach tej usługi Microsoft Bing Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie, jeżeli trafiliście Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie Microsoft-Bing. Wspólnie z Microsoft Bing możemy rozpoznać, że przekierowanie nastąpiło w wyniku kliknięcia na ogłoszenie, po czym nastąpiło wejście na uprzednio określoną, docelową stronę internetową (stronę konwersji). Uzyskujemy wówczas informacje o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przekazywane żadne informacje osobowe, umożliwiające określenie tożsamości użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapis niezbędnych w tym celu plików cookie, np. przez wprowadzenie w przeglądarce ustawień dezaktywujących automatyczny zapis plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookie stosowanych w Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

Jeżeli chcą Państwo zapobiec zbieraniu danych na naszej stronie internetowej przez Microsoft Bing Ads w przyszłości (wyrazić sprzeciw), należy kliknąć na ten link (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji (Opt-out-Cookie). Aby skasować pliki cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na link.

Dzięki usługom AppDynamics Inc. (AppDynamics) – przedsiębiorstwo działające w oparciu o prawo spółek Delaware z siedzibą w 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA – dane są zbierane i przetwarzane anonimowo. Służą one do analizy i ciągłego ulepszania naszej oferty internetowej. Dzieje się to w oparciu o pliki cookie. Dzięki analizie zgromadzonych i przekazanych danych AppDynamics wykrywa i wskazuje elementy obniżające wydajność aplikacji. Pokazywane informacje odnoszą się zwłaszcza do analizy wewnętrznych problemów systemu i pozwalają na ich wczesne wykrywanie i eliminowanie, a dzięki temu gwarantują stabilność naszej strony internetowej.

AppDynamics jest skonfigurowane przez nas w taki sposób, aby w standardzie nie były zbierane i zapisywane dane osobowe (również anonimowe adresy IP). Do kontroli danych dot. wydajności stosujemy wyłącznie dane niezawierające danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej udostępniamy Live-Chat (Userlike). Userlike to Live-Chat-Software firmy UG, (Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy). Poświęciliśmy dużo czasu, aby wybrać odpowiedniego dostawcę tej usługi, a jej wykonywanie zleciliśmy zgodnie z postanowieniami art. 28 RODO. Zawarliśmy dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której zostały określone: przedmiot i czas przetwarzania, rodzaj i cel przetwarzania, rodzaj przetwarzanych danych osobowych, kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz obowiązki i prawa administratora (zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 RODO).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). Aby skorzystać z usługi Live-Chat, można podać opcjonalnie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. W ramach usługi Live-Chat są pobierane dane o stosowanym przez Państwa urządzeniu (przeglądarka, adres IP). Ponadto zapisujemy automatycznie datę i godzinę rozmów na czacie oraz ich treść (zapis czatu). Jeżeli podane imię i nazwisko lub adres e-mail można przyporządkować do numeru klienta WAGO, może to zostać zweryfikowane przez naszego doradcę w trakcie obsługiwania Live-Chata.

Zbierane informacje są potrzebne do prawidłowego działania funkcji Live-Chat, monitorowania jej jakości oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i tworzenia statystyk. Aby umożliwić prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym, Userlike stosuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze. Więcej informacji na temat funkcji plików cookie znajdą Państwo w naszych Wytycznych dot. plików cookie. Przy otwarciu naszej strony internetowej jest ładowany Chat-Widget w formie pliku JavaScript firmy Amazon Web Services. Chat-Widget ma postać kodu źródłowego, wykonywanego przez Państwa komputer w celu umożliwienia rozpoczęcia konserwacji z wykorzystaniem czatu.

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami może okazać się konieczne podanie dodatkowych danych osobowych. Rodzaj tych danych zależy w dużym stopniu od zadanego pytania lub poruszanego problemu.

Mogą to być na przykład następujące dane:

 • zapisy dźwięków i mowy;
 • dokumenty, takie jak faktury lub zlecenia, w których zostały przetworzone dane osobowe;
 • lub zdjęcia.

Przetwarzanie tych danych ma na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji, a z naszej strony lepszą obsługę klienta.

Dzięki temu możecie Państwo również później korzystać z zapisu przeprowadzonego czatu. Aby upewnić się, że odbiorca jest osobą uprawnioną, konieczne jest podanie adresu e-mail. Na podany adres e-mail jest wysyłany kod potwierdzenia, który jest konieczny do otwarcia funkcji czatu.

Jeśli Live-Chat nie jest dostępny, można zostawić wiadomość. W tym celu należy koniecznie podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz e-mail. Również w tym przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Należy pamiętać, że odtworzenie rozmów, które odbyły się na czacie, jest możliwe tylko w ciągu sześciu (6) miesięcy od czasu zakończenia rozmowy. Po upływie tego terminu wszystkie zapisy są automatycznie usuwane. Państwa rozmowy na czacie przechowujemy przez sześć miesięcy, aby zaoszczędzić Państwu żmudnego przeszukiwania historii zapytań oraz zapewnić stałą kontrolę jakości naszej usługi Live-Chat, a także bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Jeśli nie życzą sobie Państwo zapisywania swoich rozmów na czacie, należy to zgłosić na adres kontaktowy podany w polityce prywatności. Zapisane rozmowy na czacie zostaną wtedy niezwłocznie usunięte.

Nie mamy żadnej wiedzy o tym, aby Userlike korzystało z innych danych niż te przedstawione powyżej, ale nie można tego w pełni wykluczyć.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych (w języku angielskim) w Userlike UG (limited liability) można znaleźć na stronie: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

API WhatsApp i Facebook Messenger

Dzięki Userlike możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem WhatsApp i Facebook Messenger. W tym celu należy wybrać przycisk „Otwórz WhatsApp” lub „Otwórz Facebook”. Spowoduje to otwarcie okna WhatsApp Web lub Facebook w przeglądarce.

Aby umożliwić kontakt z nami za pośrednictwem WhatsApp, korzystamy z platformy komunikacyjnej Messenger firmy 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin. Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zleciliśmy jego obsługę zgodnie z art. 28 RODO.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), wykorzystujemy jego numer telefonu do komunikacji z nim za pośrednictwem WhatsApp.

Przetwarzamy numer telefonu użytkownika w celu jego identyfikacji. Twój pseudonim (np. imię i nazwisko), zdjęcie profilowe i inne informacje dostarczone przez WhatsApp są wykorzystywane do celów wyświetlania.

Ponadto użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger (dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

W tym celu przetwarzamy Twoje dane (np. imię i nazwisko), który zarejestrowałeś na swoim koncie na Facebooku, aby Cię zidentyfikować. Twoje zdjęcie profilowe i wszelkie inne informacje dostarczone przez Facebooka są wykorzystywane do celów wyświetlania.

Komunikacja użytkownika z nami za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub Facebook Messenger jest rejestrowana w formie transkrypcji rozmowy. Ma to na celu wykorzystanie wcześniejszej komunikacji z użytkownikiem jako kontekstu dla przyszłych rozmów. Transkrypcja zawiera również potwierdzenia odbioru i odtwarzania. Są one wykorzystywane do zapewnienia płynnego odbioru i usuwania nieaktywnych kontaktów.

Jeśli użytkownik korzysta z naszego kontaktu WhatsApp lub Facebook Messenger w celu nawiązania kontaktu w związku z konkretną sprawą (np. złożonym zamówieniem), przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania korków umownych i/lub przedumownych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszego komunikatora WhatsApp lub Facebook-Messenger z ogólnymi zapytaniami, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacyjnych i zostaną usunięte po upływie sześciu [6] miesięcy. Użytkownik ma również możliwość skontaktowania się bezpośrednio z operatorem i zażądania usunięcia danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za usługę przesyłania wiadomości WhatsApp w rozumieniu RODO jest WhatsApp Ireland Limited, a właściwym organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest irlandzki organ nadzorczy ds. ochrony danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za usługę Facebook Messenger w rozumieniu RODO jest Meta Platforms Ireland Limited, a właściwym organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest irlandzki organ nadzorczy ds. ochrony danych.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie użytkowania operatorzy przechowują dane w krajach trzecich poza UE i wymieniają je z innymi usługami dostawcy. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Podczas korzystania z WhatsApp lub Facebook Messenger zwracamy uwagę na fakt, że wprowadzone dane są przechowywane przez WhatsApp lub Meta. Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie ze standardami WhatsApp lub Meta.

Ponadto WhatsApp i Meta gromadzą dane niezależnie. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania danych oraz praw i opcji ochrony prywatności, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych odpowiedniego operatora.

Więcej informacji na temat ochrony danych w WhatsApp Ireland Limited można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy lub bezpośrednio w aplikacji WhatsApp.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Meta Platforms Ireland Limited można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pragniemy jak najlepiej wyposażyć nasza stronę internetową, dlatego podjęliśmy współpracę z firmą trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 München, Niemcy; trbo), której narzędzia do śledzenia wykorzystujemy do zarządzania naszą ofertą online i jej wzbogaceniem. Narzędzia do śledzenia wykorzystujemy do oceny atrakcyjności oferty online oraz skuteczności reklam. Pomaga to nam stwierdzić, które strony są szczególnie atrakcyjne dla naszych użytkowników, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem oraz czy możemy przygotować indywidualne oferty dla naszych klientów.

Zebrane i wykorzystane przy tej okazji dane są zawsze zapisywane pod pseudonimem (np. przypadkowym numerem identyfikacyjnym) i nie są dołączane do Państwa danych osobowych (np. nazwisko, adres, numer komórkowy itp.). Uzyskanie przez firmę trbo dostępu do danych odbywa się wyłącznie na nasze zlecenie i pod naszym nadzorem. W tej sprawie zawarliśmy z firmą trbo umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO).

Zastosowane narzędzia do śledzenia wykorzystują pliki cookie i Web-Beacons do zbierania następujących informacji: jakie strony internetowe są wyszukiwane oraz kiedy, jak często i w jakiej to następuje, jakie produkty są wyszukiwane, które linki i oferty są klikane i jakie zamówienia są składane.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy zbierali w ten sposób informacje o Państwa aktywności na stronie internetowej i je wykorzystywali, mogą Państwo zgłosić sprzeciw. Wystarczy kliknąć na następujący link (tzw. Opt-out): TRBO OPTOUT COOKIE. Spowoduje to zapisanie na Państwa komputerze odpowiedniego pliku cookie Opt-out, który nie zawiera danych nadających się do śledzenia, a jedynie umożliwia rozpoznanie Państwa sprzeciwu na zbieranie danych.

Korzystamy z „Contentsquare”, usługi analizy sieci świadczonej przez Contentsquare S.A.S. (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, Francja).

Contentsquare korzysta z plików cookie opisanych w naszej polityce dotyczącej plików cookie, które umożliwiają nam analizowanie korzystania z naszej strony internetowej i usług online. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, dane interakcyjne dotyczące jego wizyty na naszej stronie internetowej są gromadzone za pomocą Contentsquare w formie anonimowej w celach marketingowych oraz w celu optymalizacji przyjazności strony dla użytkownika za pomocą plików cookie. Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Contentsquare wykorzystuje zebrane dane i informacje do oceny wizyt na naszej stronie internetowej, sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Wykorzystanie to jest anonimowe.

Contentsquare może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Contentsquare.

Domyślnie Contentsquare usuwa wszystkie dane najpóźniej po 13 miesiącach.

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili i wykorzystywali informacje o korzystaniu przez niego ze strony internetowej w ten sposób, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może również w dowolnym momencie uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie swoich danych przez narzędzie analityczne Contentsquare, konfigurując swoją przeglądarkę. Szczegóły można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Contentsquare można znaleźć tutaj: https://contentsquare.com/de-de/privacy-center/ oraz na stronie https://contentsquare.com/de-de/privacy-center/gdpr/

Współpracujemy z dostawcą Qualtrics (Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 Monachium) w celu projektowania, tworzenia i przetwarzania ankiet online i ankiet opinii. Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zleciliśmy mu to zgodnie z art. 28 RODO.

Udział w ankietach jest całkowicie dobrowolny. W tym celu zawarliśmy umowę z Qualtrics na przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika podczas udzielania odpowiedzi będą traktowane jako dobrowolne i przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zostało to wyraźnie określone w opisie ankiety lub użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Jeśli dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, firma itp.) są również wymagane w ramach ankiety oprócz tematu ankiety, zaznaczymy osobno w ankiecie, że są to dodatkowe, dobrowolne informacje, które zbieramy i wykorzystujemy.

W przypadku ankiet, w których dane osobowe są wymagane jako istotny element ankiety, w szczególności ankiet satysfakcji klienta oraz zindywidualizowanych ankiet i kwestionariuszy, wymienione w nich informacje są nam przekazywane i przechowywane ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie szybkości i optymalizacji naszej oferty online i obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli użytkownik jest już naszym klientem lub zostanie nim w przyszłości, możemy gromadzić, przechowywać, modyfikować i przekazywać dane w celu nawiązania, wykonania lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskania zgody użytkownika i tak długo, jak zezwala nam na to prawo (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W innych przypadkach, tj. dopóki stosunek umowny nie zostanie jeszcze zrealizowany, nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż dwa (2) lata lub dłużej, jeśli wymaga tego od nas prawo. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przekazywaniu nam danych za pośrednictwem ankiety ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może skorzystać z prawa do odwołania, powiadamiając nas o tym.

Korzystamy z narzędzi śledzących, gdy użytkownik bierze udział w ankiecie lub badaniu opinii. Technicznie rzecz biorąc, stosowane narzędzia śledzące wykorzystują „pliki cookie” i „sygnały nawigacyjne”, które są zwykle używane do śledzenia sesji ankiet, aby nie były powtarzane lub do zapisywania sesji.

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili i wykorzystywali informacje o korzystaniu przez niego ze strony internetowej w ten sposób, może sprzeciwić się temu za pośrednictwem poniższego łącza (tzw. „opt-out”): QUALTRICS OPTOUT COOKIE. W tym celu ustawiany jest odpowiedni plik cookie rezygnacji, który nie zawiera żadnych danych nadających się do śledzenia, a jedynie umożliwia rozpoznanie sprzeciwu użytkownika wobec gromadzenia danych, aby nie były one już gromadzone.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Qualtrics można znaleźć tutaj: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Współpracujemy z dostawcą Evolute CX GmbH (Speditionstraße 15a, 40221 Düsseldorf) w celu projektowania, tworzenia i przetwarzania ankiet online i ankiet opinii. Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zleciliśmy mu to zgodnie z art. 28 RODO. Udział w ankietach jest całkowicie dobrowolny. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika podczas udzielania odpowiedzi będą traktowane jako dobrowolne i przetwarzane zgodnie z wytycznymi lokalnych przepisów. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zostało to wyraźnie określone w opisie ankiety lub użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Jeśli w ramach ankiety wymagane jest podanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, firmy itp.) w uzupełnieniu do tematu ankiety, zaznaczymy osobno w ankiecie, że są to dodatkowe, dobrowolne informacje, które zbieramy i wykorzystujemy.

Dane użytkownika przechowujemy przez dwa (2) lata lub dłużej, jeśli wymaga tego od nas prawo. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przekazywaniu nam danych za pośrednictwem ankiety ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może skorzystać z prawa do odwołania, powiadamiając nas o tym (rodo@wago.com).

Więcej informacji na temat ochrony danych w Evolute można znaleźć tutaj: https://evolute.app/ds

Korzystamy z narzędzia „nexMart”, za pomocą którego integrujemy partnerów detalicznych naszych produktów na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Niemcy. Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zleciliśmy mu usługę zgodnie z art. 28 RODO.

Dzięki nexMart stworzyliśmy opcję na naszej stronie internetowej, która pozwala nam wyświetlać wybranych partnerów detalicznych dla poszczególnych artykułów, w których szukany artykuł jest obecnie dostępny - zarówno w sklepie internetowym, jak i w sklepach stacjonarnych w okolicy. Użytkownik ma możliwość wyboru preferowanego partnera detalicznego i zakupu produktu w jego sklepie internetowym lub zarezerwowania produktu w sklepie stacjonarnym.

Po kliknięciu partnera detalicznego nastąpi przekierowanie do jego witryny internetowej. Dane dotyczące produktu i, w stosownych przypadkach, koszyka zakupów oraz numer transakcji są przesyłane do sprzedawcy detalicznego. Po kliknięciu na partnera handlowego nie mamy już żadnego wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych przekazanych stronie trzeciej poprzez kliknięcie na link. Więcej informacji na temat ochrony danych danego partnera handlowego można znaleźć w jego polityce prywatności.

Więcej informacji na temat ochrony danych w nexMart można znaleźć tutaj: https://www.nexmart.com/en/datenschutz/

V. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu

Bez zarejestrowania się i podania danych firmy nie jest możliwe złożenie zamówienia online ani zawarcie umowy za pośrednictwem systemu online. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z możliwości zamawiania online oraz otrzymywania informacji o cenach itp., istnieje możliwość rejestracji tylko za pomocą adresu e-mail i hasła. Poza tym mogą się Państwo z nami kontaktować przy użyciu innych środków komunikacji.

Dane podane przez Państwa przy pełnej rejestracji wykorzystujemy do sprawdzenia praw do zakupu towarów zgodnie z naszymi kryteriami dla klienta. Będziemy przechowywać wprowadzane dane, czas przeprowadzonej weryfikacji dotyczącej możliwości zakupu towaru oraz jej wynik, aby móc utrzymać stałą aktywację Państwa konta i w razie potrzeby przeprowadzić ponowne sprawdzenie.

Podczas logowania dane logowania są porównywane z danymi dostępu zapisanymi w naszej bazie danych. Jedynie w razie niepowodzenia logowania odnotowujemy to na koncie użytkownika, a po pięciu kolejnych nieudanych próbach zablokować konto w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu i ochrony przed próbą oszustwa (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).

Jeżeli wkładają Państwo towar do koszyka lub zapisują go w zakładce Ulubione, traktujemy to jako zlecenie zapisania odpowiednich danych w systemach. Zapiszemy rodzaj oraz liczbę towarów znajdujących się w koszyku lub w zakładce Ulubione, aby przy ponownym logowaniu mogli Państwo odtworzyć swój koszyk lub listę ulubionych towarów i w ten sposób w odpowiednim momencie łatwiej złożyć zamówienie na wybrane towary (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Koszyk pozostanie zapisany do momentu sfinalizowania zamówienia, najdłużej przez 2 lata od ostatniej zmiany. Lista ulubionych i lista porównawcza produktów również pozostają zapisane maksymalnie przez 2 lata od czasu ostatniej zmiany, dopóki jest możliwe ich przyporządkowanie do przeglądarki, do czasu skasowania plików cookie, zmiany przeglądarki lub urządzenia.

Jeżeli pokazujemy Państwu ceny produktów, to Państwa dane wykorzystujemy do wyświetlania z naszej bazy danych indywidualnie ustalonych cen, minimalnych kwot zamówienia oraz obszaru darmowej dostawy oraz w celu umożliwienia złożenia zamówienia na powyższych warunkach (Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).

W trakcie procesu zamawiania dane potrzebne do realizacji zamówienia zostaną sprawdzone w celu umożliwienia zrealizowania dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Te dane zostaną najpierw tymczasowo zapisane na naszych serwerach w celu umożliwienia kilkuetapowej realizacji zamówienia, a po przesłaniu zamówienia zostaną trwale zapisane. Do bazy danych wprowadzamy także dane z zamówień przekazanych faksem lub telefonicznie i traktujemy je jak dane zamówienia online. Dane zostaną zapisane w celu realizacji zamówienia i usługi, śledzenia zamówienia oraz historii zamówień na koncie klienta, ułatwienia składania kolejnych zamówień oraz spełnienia obowiązku przechowywania tych danych (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Do realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b RODO) może być konieczne udostępnienie danych osobowych i danych wynikających z zamówienia przedsiębiorstwom, które angażujemy do realizacji danego zamówienia. Może to być np. firma spedycyjna obsługująca transport towarów. Udostępniane są tylko niezbędne dane.

Państwa dane obejmujące imię i nazwisko oraz dane adresowe będziemy mogli wykorzystywać w celu sprawdzenia zdolności kredytowej przy realizacji niektórych zamówień. Kontrola zdolności kredytowej jest przeprowadzana nie w oparciu o zautomatyzowaną decyzję, lecz na nasze zlecenie przy udziale Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 98, 00−807 Warszawa. Wywiadownie gospodarcze będą wykorzystywać Państwa dane do sprawdzenia, czy są Państwo notowani w bazie danych wywiadowni oraz przyporządkowania informacji np. o wcześniejszych opóźnieniach płatności lub trwających umowach. W ten sposób otrzymujemy także informacje na temat Państwa historii płatniczej i zdolności kredytowej. Informacje od wywiadowni wykorzystujemy wyłącznie do ochrony przed utratą należności, co leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdym przypadku zrealizujemy dostawę po dokonaniu przedpłaty, złożeniu gwarancji bankowej lub ubezpieczenia kredytu, chyba że inne powody wykluczają dostawę. Dane, które otrzymujemy od wywiadowni gospodarczych, zapisujemy na czas trwania stosunków handlowych, aby zredukować liczbę przesyłanych do nich zapytań.

Dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Wywiadownia działa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych w celu poprawy szybkości oraz optymalizacji naszej oferty online i serwisu obsługi klienta zawarte w nich informacje będą w naszym uzasadnionym interesie przekazywane do nas i zapisywane. Dane wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytania oraz jeżeli zapytania dotyczą stosunku umownego lub prowadzą do zawarcia umowy, w celu zainicjowania i realizacji stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO). Jeżeli są Państwo naszym klientem lub będą nim w przyszłości, możemy zbierać, zapisywać, zmieniać i przekazywać dane w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy.

W innych przypadkach – również, jeżeli stosunek umowny nie został jeszcze nawiązany – będziemy przechowywać Państwa dane przez 2 lata lub dłużej, o ile jest to wymagane przepisami. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przekazanych przez formularz kontaktowy ze skutkiem na przyszłość. Mogą to Państwo zrobić poprzez przesłanie do nas stosownego żądania.

Jeżeli podali Państwo adres e-mail w celu otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, będziemy go wykorzystywać również do własnych celów reklamowych określonych przy zamawianiu danych informacji, które wybiegają poza prowadzenie Państwa konta aż do momentu złożenia rezygnacji z ich otrzymywania (możliwość wycofania zgody stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Jeżeli nie zdefiniowano żadnych innych celów reklamowych, przesyłane informacje będą zawierać wyłącznie dane o najpopularniejszych produktach, nowościach, aktualizacjach produktów i usług, oraz specjalne oferty i konkursy, aktualne informacje na temat naszej firmy i terminy wydarzeń. Poprzez wyrażenie zgody na subskrypcję naszego newslettera lub otrzymywanie informacji handlowych wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie wskazanych treści oraz akceptują Państwo opisaną procedurę.

Jako podmiot przesyłający materiały drogą mailową korzystamy z oprogramowania „SAP Marketing Cloud” dostawcy SAP jako naszego dostawcy usług e-mail marketingu. Newslettery zawierają tzw. sygnalizator sieci web, tzn. tag pikselowy, który w momencie otwarcia newslettera jest pobierany z serwera SAP Marketing Cloud. W momencie otwarcia newslettera zbierane są najpierw informacje techniczne, np. informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, stosowanym urządzeniu końcowym i kliencie e-mailowym oraz o adresie IP i godzinie otwarcia. Informacje są wykorzystywane do ulepszania usługi w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i zachowania czytelnicze (miejsca otwierania, które można ustalić za pomocą adresów IP lub godziny dostępu).

Do zakresu zbieranych danych należą również informacje, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane, jakie linki są klikane i czy wiadomości e-mail zostały dostarczone pomyślnie. Poza tym rejestrowany jest czas czytania, przy czym dotyczy to tylko dla grupy docelowej. Ze względów technicznych informacje mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych użytkowników newslettera, lecz obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest naszym zamiarem, ani zamiarem SAP Marketing Cloud. Analizy mają na celu ustalenie zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dobranie spersonalizowanych treści w taki sposób, aby odpowiadały ich zainteresowaniom.

Korzystamy z tzw. procedury double opt-in, aby udokumentować zgodę na otrzymywanie newslettera i zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych. Procedura ta gwarantuje, że odbiorca rzeczywiście chce otrzymywać nasz biuletyn. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji do newslettera. Nasz biuletyn zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu rejestracji. Rejestracje do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany zapisanych danych

Dla udokumentowania zgody na otrzymywanie newslettera lub informacji handlowych oraz wykluczenia nadużycia Państwa danych stosujemy procedurę double-opt-in. Procedura ma zagwarantować, że odbiorca wiadomości na pewno chce ją otrzymywać. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wyrażonej zgody. Dopiero po weryfikacji adresu e-mail będą Państwo od nas otrzymywać newsletter.

Rejestracje do newslettera oraz do otrzymywania informacji handlowych są zapisywane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy do nich zapisywanie momentu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Protokołowaniu podlegają również zmiany zapisanych danych.

Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub innych informacji handlowych. Rezygnacja z newslettera i otrzymywania informacji handlowych jest możliwa przez kliknięcie na link w newsletterze, pisemne zgłoszenie na adres WAGO ELWAG sp. z o.o. ul. Piękna 58a, 50−506 Wrocław lub w formie wiadomości mailowej na adres rodo@wago.com. W przypadku przesłania pisemnego wniosku, wypisanie nastąpi w ciągu trzech (3) tygodni od wpływu zgłoszenia.

Zgody na przesyłanie treści są udzielane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO a także art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie danych statystycznych i prowadzenie analiz statystycznych oraz protokołowanie procesu logowania są prowadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zależy nam na zastosowaniu łatwego w użyciu systemu przesyłania wiadomości, służącego naszym interesom biznesowym (np. reklamie bezpośredniej), który spełnia także oczekiwania użytkowników.

O ile wykorzystujemy Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych poprzez przesłanie stosownej informacji do naszej firmy.

Do przeprowadzania webinariów korzystamy z usług firmy Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; Cisco). Zawarliśmy z Cisco umowę, regulującą kwestię ochrony danych osobowych uczestników naszych webinariów. Firma Cisco pełni funkcję administratora w celu przygotowania webinariów i związanego z tym przetwarzania danych. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/legal/privacy-full.html.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). Aby wziąć udział w webinariach, należy podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Ponadto wymagane są następujące dane: nazwa firmy i adres jej siedziby (ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość).

Webinaria są regularnie zapisywane, aby można je było udostępniać na naszej stronie internetowej do odtworzenia w późniejszym czasie. Pytania zadawane przez uczestników podczas webinarium nie są zapisywane, aby nie ujawniać rzeczywistych nazwisk uczestników. Zapisywane są pytania zadawane ustnie oraz udzielane odpowiedzi. Są one również wyświetlane przy późniejszym odtwarzaniu. Pytania zadawane ustnie są anonimowe, więc nie jest możliwa identyfikacja uczestników.

Jeśli biorą Państwo udział w webinarium, przy zgłaszaniu udziału i po zakończeniu webinarium otrzymają Państwo więcej informacji związanych z jego organizacją. Może to być np. przypomnienie, zapis webinarium lub ankieta zadowolenia klienta dot. webinarium (art. 6 ust. 1 b, f RODO).

Jeśli przy okazji rejestracji na webinarium wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera lub otrzymywanie informacji handlowych, wykorzystamy Państwa adres e-mail nie tylko do zarządzania kontem. Wysyłka treści marketingowych będzie jednak służyć wyłącznie naszym celom reklamowym, które są szczegółowo wymienione przy zamawianiu określonych informacji, natomiast Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody (możliwość rezygnacji, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Zastosowanie mają odpowiednio postanowienia punktu V „Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu” oraz sformułowanego tam punktu 5 „Newsletter mailowy, informacje handlowe i reklama bezpośrednia”.

Aby pobrać informacje („Pliki do pobrania”) za pośrednictwem naszej strony internetowej lub WAGO Download Center, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. W celu rejestracji przetwarzane są zarówno dane osobowe użytkownika (tytuł, imię, nazwisko i adres e-mail), jak i dane firmy (nazwa firmy, ulica/numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj). Dane te są wymagane w celu zapobiegania nieautoryzowanym próbom dostępu, umożliwienia wyraźnego przypisania, przeprowadzenia kontroli listy sankcyjnej i ochrony nas przed próbami oszustwa (art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO).  Użytkownik ma również możliwość udostępnienia nam dalszych - opcjonalnych - informacji o sobie i/lub swojej firmie.

Ponadto dane osobowe użytkownika będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas w szczególności, jeśli, w zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do potencjalnego nawiązania, ustanowienia, wykonania lub zakończenia stosunku umownego. W związku z tym możemy gromadzić, przechowywać, modyfikować i przekazywać dane w celu nawiązania, wykonania lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskania zgody użytkownika i tak długo, jak pozwalają nam na to przepisy prawa. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w szczególności do następujących celów:

 • W celu umożliwienia pobrania plików, które chcesz pobrać;
 • Aby zapewnić, że nasza strona internetowa i zawarte w niej treści są prezentowane użytkownikowi w możliwie najbardziej efektywny i interesujący sposób;
 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami a użytkownikiem;

Wszelkie dalsze gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Osobno poinformujemy użytkownika o obowiązującej podstawie prawnej. W innych przypadkach, tj. tak długo, jak stosunek umowny nie został jeszcze nawiązany, nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż dwa (2) lata lub dłużej, jeśli wymaga tego od nas prawo.

W celu przeprowadzenia kontroli przepisów sankcyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika i danych z formularza rejestracyjnego firmom, z których usług korzystamy w celu przeprowadzenia kontroli wykazu sankcji. W takich przypadkach współpracujemy wyłącznie z usługodawcami, których zobowiązaliśmy umownie do przestrzegania wymogów ochrony danych lub którzy są już zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych ze względu na wymogi prawne. W obu przypadkach przekazywane są tylko niezbędne dane.

Korzystamy z usług Cloudsmith Ltd (Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West, Belfast, BT1 6JH „Cloudsmith”) jako naszego dostawcy usług. W tym celu dane wymagane do sprawdzenia listy sankcji są przesyłane do Cloudsmith po zainicjowaniu pobierania. Jest to konieczne, aby móc sprawdzić listę sankcji i chronić nas przed próbami oszustwa.

W ramach pobierania najpierw gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, używanym terminalu i adresie IP, liczbie pobrań na artefakt i czasie pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług za pomocą danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań związanych z pobieraniem za pomocą ich lokalizacji przeglądania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Nie dokonujemy żadnych osobistych ocen. Na przykład, nie będziemy kontaktować się z użytkownikiem na podstawie jego osobistych zachowań związanych z pobieraniem - bez jego odpowiedniej zgody lub innej podstawy prawnej.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do interfejsów API (interfejsów programowania) za pośrednictwem naszego portalu dla programistów API, musisz najpierw zarejestrować się w portalu dla programistów API. W celu rejestracji przetwarzane są dane osobowe użytkownika (tytuł, imię, nazwisko i adres e-mail), a także dane firmy (nazwa firmy, ulica/numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj) oraz pożądany cel interfejsów API. Dane te są wymagane, aby zapobiec próbom nieautoryzowanego dostępu, umożliwić jednoznaczne przypisanie i chronić nas przed próbami oszustwa (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Ponadto dane osobowe użytkownika będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas w szczególności, jeśli, w zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do potencjalnego nawiązania, ustanowienia, wykonania lub zakończenia stosunku umownego. W związku z tym możemy gromadzić, przechowywać, modyfikować i przekazywać dane w celu nawiązania, wykonania lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskania zgody użytkownika i tak długo, jak pozwalają nam na to przepisy prawa. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w szczególności do następujących celów:

 • Umożliwienie dostępu do interfejsów API WAGO za pośrednictwem Portalu developerów API;
 • Zapewnienie, że Portal developerów API i zawarte w nim treści są prezentowane użytkownikowi w możliwie najbardziej efektywny i interesujący sposób;
 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a użytkownikiem.

Wszelkie dalsze gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Osobno poinformujemy użytkownika o obowiązującej podstawie prawnej.

W innych przypadkach, tj. tak długo, jak stosunek umowny nie został jeszcze nawiązany, nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż dwa (2) lata lub dłużej, jeśli wymaga tego od nas prawo.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi „Friendly Captcha”. W tym celu współpracujemy z dostawcą Friendly Captcha GmbH (Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy). Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zleciliśmy mu usługę zgodnie z art. 28 RODO. Friendly Captcha to system utrudniający korzystanie ze stron internetowych przez zautomatyzowane programy i skrypty (tzw. „boty”). W tym celu zintegrowaliśmy widżet Friendly Captcha ze wszystkimi formularzami na naszej stronie internetowej (np. formularzami kontaktowymi i stronami rejestracji), aby urządzenie końcowe użytkownika mogło nawiązać połączenie z serwerami Friendly Captcha w celu otrzymania zadania obliczeniowego od Friendly Captcha. Urządzenie końcowe użytkownika rozwiązuje to zadanie obliczeniowe i wysyła wynik do naszego serwera internetowego. Ten kontaktuje się z serwerem Friendly Captcha za pośrednictwem interfejsu i otrzymuje odpowiedź, czy urządzenie końcowe poprawnie rozwiązało zadanie obliczeniowe. W zależności od wyniku możemy dodawać reguły bezpieczeństwa do żądań za pośrednictwem naszej strony internetowej i na przykład przetwarzać je lub odrzucać.

Korzystając z Friendly Captcha, możemy rozróżnić, czy wprowadzone dane zostały podane przez osobę fizyczną, czy przez bota.

Friendly Captcha nie ustawia ani nie odczytuje żadnych plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Adresy IP są przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej (jednokierunkowo) i nie pozwalają nam ani Friendly Captcha na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnej osoby. W przypadku zgromadzenia danych osobowych zostaną one usunięte najpóźniej po 30 dniach.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony internetowej przed nadużyciami ze strony botów, tj. ochrona przed spamem i ochrona przed atakami (np. masowymi żądaniami) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przesyłaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może skorzystać z prawa do odwołania, powiadamiając nas o tym (dataprotection@wago.com).

Więcej informacji na temat ochrony danych w Friendly Captcha można znaleźć tutaj: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

VI. Projektowanie w programie Smart Designer

Oferujemy Państwu bezpłatny oprogramowanie do konfiguracji naszych produktów. Mogą się Państwo w nim zalogować, aby móc zapisywać swoje projekty i mieć do nich stały dostęp. Należy tam podać co najmniej następujące dane osobowe: nazwisko, imię, adres e-mail, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), kraj, hasło. Zebrane dane zostaną wykorzystane do opracowania Państwa zapytań ofertowych i realizacji zamówień projektów z konfiguratora. Zostaną one wyświetlone w wygenerowanej dokumentacji projektowej (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na twardym dysku komputera przez wybranie w przeglądarce opcji „Nie akceptuj plików cookie". W takim przypadku użycie programu Smart Designer nie będzie możliwe.

Mogą Państwo dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w ramach programu Smart Designer. Wtedy wykorzystamy adres e-mail zarówno do zarządzania kontem, obsługi zapytań cenowych, planowania projektu oraz zamówień dotyczących projektów, jak i do wysyłki treści marketingowych. Wysyłka treści marketingowych będzie jednak służyć wyłącznie naszym celom reklamowym, które są szczegółowo wymienione przy zamawianiu określonych informacji, natomiast Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody (możliwość rezygnacji, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO). Zastosowanie mają odpowiednio postanowienia punktu V „Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu” oraz sformułowanego tam punktu 5 „Newsletter mailowy, informacje handlowe i reklama bezpośrednia”.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z produktów Office365

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA
(poniżej także Microsoft)

Ochrona danych w Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited jest przedstawicielem Microsoft ds. ochrony danych na terenie Wspólnoty Europejskiej i Szwajcarii.

Inspektor ochrony danych w Microsoft Ireland Operations Limited jest dostępny pod adresem:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia łatwej współpracy przy zastosowaniu produktów Office365 Microsoft.

Przetwarzanie ich służy również przygotowaniu spersonalizowanych usług zgodnie z umową na licencję grupową WAGO oraz realizacji wszystkich umów serwisowych dotyczących usług, które zawarliśmy z Microsoft.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystaniu tych danych wewnątrz grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych oraz w odpowiednim powiązaniu między osobami, których te dane dotyczą, a administratorem. Jeśli przetwarzanie miałoby być oparte o inną podstawę prawną, poinformujemy Państwa o tym.

Aby móc udostępnić Państwu produkty Office365, konieczna jest uprzednia rejestracja. Ta forma przetwarzania wymaga co najmniej następujących danych:
 • Wyświetlana nazwa (może np. składać się z imienia i nazwiska)
 • Adres e-mail
Ponadto po dokonanej rejestracji mają Państwo możliwość podania np. następujących danych do swojego profilu:
 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko w firmie
 • Dane kontaktowe
 • Służbowy numer telefonu
 • Adres służbowy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)
 • Portfolio
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w e-mailach, dokumentach i innych danych w formie elektronicznej, które otrzymaliśmy w ramach realizacji usług online.
W zależności od konkretnego zastosowania produktów Office365 mogą do nich należeć:
 • podstawowe dane osobowe (np. miejsce urodzenia, ulica i numer domu (adres), kod pocztowy, miejsce zamieszkania, kraj rezydencji, numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, inicjały, adres e-mail, płeć, data urodzenia) wraz z danymi osobowymi członków rodziny i dzieci;
 • dane uwierzytelnienia (np. nazwa użytkownika, hasło lub kod PIN, pytanie zabezpieczające, ścieżka audytu);
 • informacje dotyczące kontaktu (np. adresy, adresy e-mail, numery telefonów, identyfikatory w mediach społecznościowych, dane kontaktowe na wypadek alarmu);
 • jednoznaczne numery identyfikacyjne i sygnatury (np. numer ubezpieczenia, numer konta bankowego, numer dowodu osobistego lub paszportu, data przeglądu rejestracyjnego samochodu, adres IP, numer legitymacji studenckiej, numer pacjenta, jednoznaczny kod identyfikacyjny przy śledzeniu plików cookie i podobne technologie);
 • pseudonimizowane kody identyfikacyjne;
 • informacje dot. ubezpieczenia i finansów (np. numer ubezpieczenia, nazwa i numer konta bankowego, nazwa i numer karty kredytowej, numer rachunku, przychód, rodzaj ubezpieczenia, płatności, zdolność kredytowa);
 • informacje biznesowe (np. przebieg sprzedaży, oferty specjalne, informacje o abonamencie, przebieg płatności);
 • dane biometryczne (np. DNA, odciski palców i skan tęczówki),
 • dane o lokalizacji (np. ID telefonu komórkowego, dane o geolokalizacji, miejsce rozpoczęcia/zakończenia rozmowy telefonicznej; dane lokalizacyjne na podstawie wykorzystywania punktów dostępu do Wi-Fi);
 • zdjęcia, filmy i nagrania;
 • aktywność w Internecie (np. przebieg użycia przeglądarki internetowej, przebieg wyszukiwania, czytanie, oglądanie filmów, słuchanie radia);
 • identyfikacja urządzeń (np. numer IMEI, numer karty SIM, adres MAC);
 • profilowanie (np. bazujące na zachowaniach przestępczych lub aspołecznych lub spseudonimizowane profile na podstawie użytych adresów URL, strumienie danych, protokoły surfowania, adresy IP, domeny, zainstalowane aplikacje lub profile bazujące na preferencjach marketingowych);
 • informacje dotyczące zatrudnienia, np. informacje o statusie zatrudnienia, informacje wymagane przy zatrudnieniu (życiorys, przebieg kariery zawodowej, przebieg kształcenia, dane dotyczące stanowiska, wymiar czasu pracy, opinie o pracy, wynagrodzenie, wymiar urlopu, dostępność, warunki zatrudnienia, szczegóły dotyczące opodatkowania, płatności, ubezpieczenia, miejsce pracy i firma);
 • informacje o przebiegu kształcenia (np. przebieg nauki, aktualne wykształcenie, oceny i osiągnięcia, najwyższy ukończony poziom kształcenia, trudności w uczeniu się);
 • informacje o narodowości i miejscu pobytu (np. narodowość, status nadania obywatelstwa, stan cywilny, narodowość, status imigranta, numer paszportu, miejsce pobytu lub pozwolenie na pracę);
 • informacje przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • szczególne kategorie danych (np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dot. zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, dane o karalności); lub
 • wszystkie inne dane osobowe wymienione w art. 4 RODO.
Pozostałe informacje na temat danych telemetrycznych można znaleźć w polityce prywatności dostawcy: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
Przetwarzamy wyłącznie te dane, które nam Państwo sami podali lub te, które otrzymaliśmy w ramach grupy przedsiębiorstw.
(patrz https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international).

W niektórych przypadkach możemy otrzymać Państwa dane osobowe od przedstawiciela Państwa organizacji, pracodawcy lub innej osoby trzeciej w ramach istniejącego lub przyszłego partnerstwa lub relacji z klientem.

Wewnętrzni: uczestnicy komunikacji i osoby pełniące w naszej organizacji stanowiska funkcyjne.

Zewnętrzni: Informujemy, że zwłaszcza w przypadku platform komunikacyjnych istnieje możliwość, że oprócz nas, Państwa i Państwa organizacji dostęp do przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą uzyskać także osoby trzecie (np. uczestnicy innych organizacji) uczestniczące w komunikacji (np. za pomocą aplikacji TEAMS). Nie można wykluczyć, że osoby trzecie wykorzystają lub przekażą innym osobom postronnym Państwa dane osobowe.

Dlatego odsyłamy w tej sytuacji do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Państwa firmie oraz osób trzecich, z którymi jest podejmowana współpraca.

Przekazanie przez nas Państwa danych osobowych w kraju trzecim odbywa się wyłącznie przy zachowaniu poniższych odpowiednich zabezpieczeń.

Jeśli nie udostępnią nam Państwo swoich danych, nie będziemy mogli świadczyć wobec Państwa usług zapisanych w umowie.

Nie jest przez nas stosowane automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie w celu przetwarzania Państwa danych osobowych we wszystkich produktach Office365.

W przypadku nagrywania spotkań Teams możliwe jest uzyskanie wyraźnej zgody wszystkich uczestników przed rozpoczęciem nagrywania. Zanim uczestnik nie wyrazi zgody, mikrofon, wideo i udostępnianie treści zostaną wyłączone.

Nagrania te są wykonywane w przypadkach w celu późniejszego udostępnienia ich uczestnikom i upoważnionym odbiorcom. Odbiorca jest upoważniony, jeśli na przykład nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, ale zależy mu na udostępnieniu treści. Nagrania obejmują w szczególności prośby o zabranie głosu podczas wydarzenia, nagrania audio, nagrania wideo, wypowiedzi na czacie i inne treści udostępniane za pośrednictwem Teams. Potwierdzając nagrywanie bezpośrednio w Teams, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w ramach nagrywania spotkania Teams. Zgoda jest udzielana dobrowolnie (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

VIII. Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe, np. Facebook, mogą kompleksowo analizować Państwa zachowanie w trakcie odwiedzin ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (takimi jak przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Podczas odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych uruchamiają Państwo liczne procesy przetwarzania danych związane z ochroną danych. Szczegółowe informacje:

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta w mediach społecznościowych i odwiedzają tam nasz profil, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być rejestrowane także wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie zapisanych w Państwa urządzeniu lub poprzez zapisanie Państwa adresu IP.

Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których są przechowywane ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób w obrębie i poza profilem społecznościowym są kierowane do Państwa reklamy, które odnoszą się do Państwa zainteresowań. Jeśli mają Państwo konto w mediach społecznościowych, personalizowane reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie mamy pełnej wiedzy o wszystkich procesach przetwarzania w mediach społecznościowych. Operatorzy portali społecznościowych mogą przeprowadzać inne operacje przetwarzania stosowne do danego dostawcy. Szczegóły na ten temat są zawarte w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Nasze wpisy w mediach społecznościowych mają zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na innych podstawach prawnych przetwarzania, które każdorazowo powinny być określone przez operatorów tych sieci (na przykład zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli odwiedzą Państwo którykolwiek z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), wraz z jego operatorem jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych zainicjowane podczas takiej wizyty. Mogą Państwo dochodzić swoich praw (do dostępu, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno wobec naszej firmy, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych w tych portalach mimo współdzielenia odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych. Nasze możliwości w tym zakresie zależą od polityki danego dostawcy.

Dane zebrane bezpośrednio przez nas poprzez media społecznościowe zostaną usunięte z naszych systemów, gdy ustanie cel ich przechowywania, poproszą Państwo o ich usunięcie lub wycofają zgodę na ich przechowywanie. Zapisane pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną. Obowiązujące przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania danych przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio od operatorów portali społecznościowych (np. w ich Politykach prywatności, patrz niżej).

Na naszej stronie internetowej nie używamy automatycznie aktywowanych wtyczek społecznościowych Social Plug-ins (np. iFrames) serwisów lub portali społecznościowych. Stosowane przez nas wtyczki sieci społecznościowych lub platform, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn itp., to jedynie przekierowania (linki), które odnoszą się do odpowiednich stron dostawcy. Po kliknięciu takich linków zostaną Państwo przekierowani na strony odpowiedniej sieci społecznościowej lub portalu społecznościowego. Na tych stronach obowiązują podane przez ich administratorów zasady dotyczące ochrony prywatności. Każdy z dostawców ponosi odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych. Jesteśmy obecni online w tych sieciach społecznościowych lub portalach, aby komunikować się z naszymi aktywnymi użytkownikami oraz informować ich o naszych produktach i usługach. Cele reklamowe, które kryją się za takimi działaniami, należy uznać za nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Chociaż nie mamy dostępu do danych profilowych przetwarzanych przez te portale, w pewnych okolicznościach jako użytkownicy tych portali możemy być współodpowiedzialni za ochronę danych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu (Opt-out), odsyłamy do następujących portali:

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Mamy umowę z Meta w sprawie wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (Załącznik Administrator danych osobowych). Umowa ta określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku.

Mogą Państwo zobaczyć tą umowę pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Mogą Państwo dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. Wystarczy kliknąć i zalogować się na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Opt-out na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter/X

Mamy profil na Twitterze/X. Dostawcą jest firma Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia).

Polityka prywatności jest dostępna na stronie: https://twitter.com/en/privacy,

Opt-out na stronie: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Mamy profil na YouTube. Dostawcą jest fma YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA), reprezentowana przez: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

Polityka prywatności jest dostępna na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl,

Opt-out na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Mamy profil LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności jest dostępna na stronie:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Opt-out na stronie: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

TikTok

Mamy profil na platformie TikTok. Dostawcą na terenie UE jest TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, Irlandi.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

IX. Przetwarzanie danych przy realizacji umów

Państwa dane osobowe jako reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników firm lub osób wskazanych przez firmy do kontaktu obejmujące imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres firmy, służbowe dane kontaktowe będą przez nas wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji umów obejmujących dostawę naszych towarów lub usług składających się na dane zamówienie. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO. Dodatkowo dane będą przetwarzane w celu prowadzenia niezbędnej komunikacji w związku z umową a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją danej umowy w tym prowadzenia działań windykacyjnych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust 1 lit. f RODO. Dane przechowywane są przez okres trwania stosunków umownych oraz okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy. Podanie przedmiotowych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od firmy, która zawiera z nami umowę.

Państwa dane osobowe jako reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników firm lub osób wskazanych przez firmy do kontaktu obejmujące imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres firmy, służbowe dane kontaktowe będą przez nas wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji umów z kontrahentami obejmującymi dostawę do nas towarów lub usług. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO. Dodatkowo dane będą przetwarzane w celu prowadzenia niezbędnej komunikacji w związku z umową a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją danej umowy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust 1 lit. f RODO. Dane przechowywane są przez okres trwania stosunków umownych oraz okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy. Podanie przedmiotowych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od firmy, która zawiera z nami umowę.

X. Czas przechowywania

Czas przechowywania Państwa danych jest różny i zależy od założonego celu przetwarzania.

Jeżeli przy zbieraniu danych (np. przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) nie zostanie podany okres przechowywania, to dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy nie będą już potrzebne do wypełniania celu, dla jakiego zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania (np. do celów handlowych lub podatkowych). Z reguły przetwarzamy Państwa dane przez cały czas trwania wzajemnej relacji biznesowej (od momentu zainicjowania, przez realizację do zakończenia umowy, po ustanie zapotrzebowania na otrzymywanie przez Państwa informacji).

Przechowujemy Państwa dane przy uwzględnieniu i w ramach ustawowych obowiązków dot. przechowywania i dokumentowania, obowiązujących okresów gwarancji, rękojmi i przedawnienia na wypadek sporów sądowych, w których dane mogą posłużyć jako dowód, aż do zakończenia takiego postępowania.

XI. Linki do stron internetowych osób trzecich

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (np. spółek Grupy WAGO). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje przetwarzania danych na stronach internetowych osób trzeciej.

XII. Prawo do odwołania zgody

Mogą Państwo prawo w każdym momencie i bez podania przyczyn odwołać udzieloną nam zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, przy czym nie powoduje to niezgodności z prawem przetwarzania danych przeprowadzanego do momentu odwołania. Po odwołaniu zgody możemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie, jeżeli jest to nakazane na mocy zobowiązania ustawowego lub w oparciu o inną podstawę prawną. Swój wniosek w sprawie wycofania zgody należy przekazać do osoby odpowiedzialnej lub na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej. W miarę możliwości technicznych udostępnimy na Państwa koncie opcję przekazania takiego wniosku.

XIII. Lokalny koordynator ochrony danych osobowych

W przypadku dodatkowych pytań dot. ochrony danych osobowych, treści niniejszej Polityki prywatności lub opisanych w niej procesów przetwarzania danych osobowych a także skarg i wniosków dot. ochrony danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do lokalnego koordynatora ochrony danych osobowych w WAGO ELWAG Sp. z o.o.:

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a, 50–506 Wrocław
e-mail: rodo@wago.com

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki prywatności mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 lit. d RODO.

XIV. Akceptacja Polityki prywatności, zmiany

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej WAGO ELWAG Sp. z o.o. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Aby skorzystać z naszej oferty, należy zapoznać się z treścią Polityki prywatności i ją zaakceptować.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące danych osobowych i sposobu ich wykorzystania mogą się zmieniać, przez co treść Polityki prywatności musi podlegać aktualizacji. W razie konieczności wprowadzenia takich zmian przedstawimy je Państwu w taki sposób, aby były zrozumiałe. Wskazane jest również śledzenie zmian w przepisach prawnych i praktykach stosowanych przez naszą firmę.