Nowości
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności WAGO ELWAG sp. z o.o.

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera naszą Politykę Prywatności, tj. zasady jakimi kierujemy się w procesach przetwarzania danych osobowych. Dokument ten zawiera również treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą, czyli Państwu. Zanim przejdziemy do szczegółów, chcielibyśmy podkreślić niektóre z kluczowych zasad ochrony danych osobowych. Są one dla nas ważne, gdyż wiemy, iż są ważne również dla Państwa.

Polityka Prywatności ma cztery cele:

1. Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które Państwo nam dostarczają, aby jeszcze lepiej dopasowywać nasze produktu i usługi do Państwa oczekiwań.

2. Zagwarantowanie, że wszelkie informacje o procesie przetwarzania Państwa danych, zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty.

3. Zapewnienie Państwa, że dane osobowe przez nas przetwarzane są bezpieczne w stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesach ich przetwarzania.

4. Zapewnienie transparentności w kontaktach z nami, tak by realizacja prawa do prywatności była zawsze zagwarantowana.

Wszystkie informacje, które pobieramy są związane pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością, tj. produkcją i sprzedażą elementów połączeniowych do przewodów elektrycznych i komponentów automatyki.

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że decydujemy o celach i środkach ich przetwarzania. W praktyce należy pamiętać, że WAGO ELWAG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 58a, Wrocław (50-506) jest tym podmiotem, który odpowiada za Państwa dane osobowe. W zakresie realizacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z nami pod adresem: rodo@wago.com

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących procesach ze względu na główny cel, przetwarzania oraz kategorię:

1. Rekrutacja

Staramy się być atrakcyjnym pracodawcą, dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów oraz wyłonienie osoby najbardziej odpowiedniej na konkretne stanowisko. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Warto zaznaczyć, że zgoda może być wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkretnej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych ewentualnych procesów rekrutacji. W procesie przechowujemy Państwa dokumenty aplikacyjne przez okres 3 lat od momentu ich pobrania. Po upływie tego czasu Państwa dane zostaną całkowicie usunięte z naszych zasobów.

2. Marketing

Zależy nam, by zainteresowane osoby były dobrze poinformowane o naszych produktach i usługach, dane osobowe potencjalnych klientów, tj. zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, spółek cywilnych, jak i przedstawicieli osób prawnych, są przetwarzane w celu przedstawienia oferty naszych produktów i usług wybranymi kanałami komunikacji oraz promowania naszej działalności. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie Państwa zgody oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym są działania marketingowe tradycyjnymi kanałami komunikacji, takimi jak spotkania osobiste czy korespondencja pocztowa. Warto zaznaczyć, że zgoda jest nam potrzebna, gdyż chcemy mieć pewność, że nie nękamy Państwa niepożądanymi działaniami marketingowymi. Proszę się nie obawiać wyrażenia zgody na kontakt z nami, gdyż w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać. W procesie przechowujemy Państwa dane kontaktowe do czasu odwołania przez Pastwa zgody lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z naszej inicjatywy wybranymi kanałami komunikacji.

3. Sprzedaż

Sprawna realizacja procesu ofertowania i sprzedaży to nasz priorytet, dane osobowe klientów, tj. zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, spółek cywilnych, jak i przedstawicieli osób prawnych, są przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane do nas zapytania oraz w celu realizacji złożonych zamówień. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym są działania raportowe oraz statystyczne. W przypadku przygotowywania ofert z formą płatności: przelew dla firm, które nie były wcześniej naszymi klientami będziemy musieli przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej – informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym zakresie umieszczone są w punkcie 6. W procesie sprzedaży przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją ostatniego zamówienia, wystawienia ostatniej oferty, udzielenia ostatniej odpowiedzi mailowej czy ostatniego spotkania biznesowego na Państwa rzecz.

4. Dostawy

Dane osobowe przedstawicieli dostawców, tj. zarówno jednoosobowych przedsiębiorców, spółek cywilnych, jak i przedstawicieli osób prawnych, są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień na dostawy. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym są działania raportowe oraz statystyczne. W procesie przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją ostatniej dostawy na naszą rzecz.

5. Reklamacje

Dane osobowe osób pragnących zareklamować nasze produkty lub usługi są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (rękojmia za wady) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym są działania raportowe oraz statystyczne. W procesie przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z rozpatrzeniem reklamacji.

6. Zdolność kredytowa

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek dbania o swoje należności, zdarza się, że dane osobowe są również przetwarzane w celu oceny zdolności kredytowej i w celu ochrony przed utratą należności. Państwa dane osobowe w tych procesach są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (zobowiązania) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest dochodzenia wymaganych należności oraz udzielanie kredytów kupieckich. Proces profilowania jest prowadzony wobec firm (w tym jednoosobowych działalności gospodarczych) deklarujących chęć dokonywania zakupów na przelew. W pozostałych przypadkach taki proces nie jest prowadzony oraz wymagany, ale wiąże się z brakiem finansowania (udzieleniem kredytu kupieckiego) Odbiorcom przez WAGO ELWAG Sp. o. o.. W procesach przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od ich zarchiwizowania, czyli od wykonania ostatniej czynności w związku z odzyskaniem należności lub nie korzystaniem z kredytu kupieckiego. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do ochrony przed utratą należności, co leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 (f) RODO. Odbiorcami danych w zakresie oceny zdolności kredytowej i w celu ochrony przed utratą należności jest Grupa Euler Hermes.

II. Państwa uprawnienia

Chcemy podkreślić, że gwarantujemy każdej osobie, której dane przetwarzamy skorzystanie z następujących uprawnień:

  • Prawo dostępu do treści danych – mogą się Państwo do nas zwrócić o opisanie procesu przetwarzania konkretnie Państwa danych osobowych oraz o udostępnienie wszelkich danych osobowych gromadzonych na Państwa temat.
  • Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkie staranności, by zawsze przetwarzać jak najbardziej aktualne dane na Państwa temat, jednak jeżeli okaże się że dane, które przetwarzamy się nieprawidłowe, zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić o ich sprostowanie,
  • Prawo do usunięcia danych – jeżeli okaże się, że nie chcą już Państwo byśmy nadal przetwarzali dane osobowe, zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić o ich usunięcie. Prawo to w niektórych przypadkach jest ograniczone wiążącymi nas przepisami prawa i skorzystanie z niego wymaga formy pisemnej.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli stwierdzą Państwo, że dane które przetwarzamy z jakichś względów nie powinny być usunięte, po ww. okresach czasu, mogą się Państwo do nas zwrócić o ich dalsze przechowywanie,
  • Prawo do przenoszenia danych - mogą się Państwo do nas zwrócić o przeniesienie do innego usługodawcy Państwa danych przetwarzanych przez nas. Zaznaczamy jednak, że uprawnienie to dotyczy tylko tych danych, które Państwo nam sami dostarczyli,
  • Prawo do sprzeciwu – zawsze mogą się Państwo do nas zwrócić ze sprzeciwem wobec przetwarzania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu. W każdym takim przypadku sprzeciw zostanie rozpatrzony i Państwa uwagi uwzględnione w procesach przetwarzania Państwa danych na przyszłość,
  • Prawo do cofnięcia zgody – w każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażoną nam zgodę na przetwarzają danych osobowych, jednak wszelkie działania, które wykonaliśmy na Państwa danych przed jej cofnięciem pozostaną ważne,
  • Prawo do wniesienia skargi – jeżeli uznają Państwo, że naruszamy Państwa prawo do prywatności, zawsze mogą się Państwo zwrócić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze skargą, jednak zachęcamy do wspólnego rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości zanim podejmą Państwo taką decyzję.

Podsumowanie

Dokładamy wszelkiej staranności, by procesy przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najmniejszym stopniu wkraczały w Państw sferę prywatności jednak, jeżeli na którymkolwiek z etapów przetwarzania Państwa danych osobowych zajdzie wątpliwości co zgodności tych działań z przepisami prawa, prosimy o kontakt: rodo@wago.com.

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w WAGO ELWAG jest Anna Gocyła.

III Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz firmy. Nasi pracownicy i zatrudnione na nasze zlecenie firmy przetwarzające dane (firmy usługowe) zostały przez nas zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa informatycznego i przepisów o ochronie danych osobowych.

My oraz nasi kontrahenci chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, użyciem lub opublikowaniem i dokładamy starań, aby Państwa dane osobowe znajdowały się w bezpiecznym, kontrolowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami środowisku, w których nie jest możliwy dostęp osób niepowołanych, utrata lub upublicznienie danych.

W naszym przedsiębiorstwie podejmuje się środki techniczne i organizacyjne mające na celu spełnienie wymagań przepisów RODO przez naszą firmę oraz ochronę Państwa danych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zafałszowaniem, manipulacją oraz dostępem osób niepowołanych.

W celu uniknięcia zbierania, przetwarzania i wykorzystania niepotrzebnych danych, czynności te wykonujemy jedynie, jeżeli są konieczne do realizacji naszej oferty usług.

IV. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie bez rejestracji, stosowanie plików cookie

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, otrzymujemy od Państwa komputera pełen adres IP. Tylko przy pomocy tego adresu możemy przesyłać dane naszej strony internetowej, aby umożliwić jej wyświetlenie ( art. 6 ust. 1 b i f RODO). Poza przetwarzaniem w celu przesyłania wyświetlanych danych pełen adres IP jest zapisywany tylko na dwa dni, aby w przypadku ataków na nasz system zabezpieczający możliwe było zablokowanie tego adresu lub wszczęcie postępowania karnego ( art. 6 ust. 1 f RODO).

Zapisujemy datę i godzinę wejścia na stronę oraz stronę, z której przeszli Państwo do naszej strony. Nie zapisujemy dalszych danych osobowych, jeżeli nie są Państwo zalogowani.

Jeżeli skrypt programowania naszej strony internetowej zleci Państwa przeglądarce załadowanie danych z serwerów, których operatorem jest podmiot trzeci, nie uczestniczymy w tej transmisji. Operatorzy zewnętrzni działający na nasze zlecenie poprosili nas o przekazanie następujących informacji:

1. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi do analizy sieciowej, oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics używa przedstawionych w naszych wytycznych dotyczących cookies plików "cookies" , umożliwiających analizę użytkowania strony internetowej i usług online. Pozyskane informacje, wraz z informacjami na temat zdarzeń w urządzeniu tj. jak awarie, aktywność systemu, ustawienia komputera, typ, wersja i język przeglądarki internetowej, zainstalowane wtyczki, rozdzielczość ekranu, typ urządzenia, godzina i data zapytania oraz personalny link URL o korzystaniu z tych stron internetowych i ofert online na nasze zlecenie są przesyłane do serwera Google w USA i zapisywane na czas nieokreślony. Korzystamy z usługi Google Analytics jedynie z aktywowanym rozszerzeniem IP informującym o anonimizacji „_anonymizeIp()“. Oznacza to, że adresy IP przesyłane do Google mogły zostać skrócone i poddane dalszemu przetwarzaniu na serwerach w Unii Europejskiej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniej identyfikacji osoby w USA za pomocą adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany.

Wykorzystujemy te informacje do analizy wizyt na stronie internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie i lepszego zrozumienia, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza strona i jak możemy ją ulepszyć; art. 6 ust. 1 b i f RODO). Poza tym z przetwarzanych danych mogą zostać sporządzone pseudoanonimowe profile użytkowe. Google może przesyłać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie może łączyć adresu IT z innymi danymi Google.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych do celów reklamowych przez Google, możliwościach zmiany ustawień oraz wniesienia sprzeciwu zawarte są na stronie Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl („Wykorzystanie danych przez Google w razie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl („Wykorzystanie danych do celów reklamowych“), https://adssettings.google.pl/authenticated („Zarządzanie informacjami stosowanymi przez Google do wyświetlania reklam“) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Zdecyduj, jaka reklama będzie wyświetlana przez Google“).

Mają Państwo prawo nie wyrazić na to zgody i zapobiec instalacji oraz zapisywaniu plików cookie dla Google Analytics przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje znajdują się w menu pomocy przeglądarki internetowej. Poza tym mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych utworzonych przez pliki cookie a dotyczących sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki internetowej Google ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji, który nie pozwoli w przyszłości na zbieranie Państwa danych podczas wizyty na stronie. W każdym momencie, przez zainstalowanie wtyczki z Google, można zapobiec zbieraniu i zapisywaniu danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość.

2. Google Conversion Tracking

Jako klient AdWords, korzystamy również z „Google Conversion Tracking“, usługi analitycznej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). W ramach tej usługi Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie („plik cookie konwersji“), jeżeli trafiliście Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie w Google. Pliki cookies wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji danej osoby. Jeżeli np. wejdą Państwo na naszą stronę przed wygaśnięciem pliku cookie, my oraz Google mamy możliwość rozpoznania, że kliknięto na ogłoszenie i w ten sposób nastąpiło przekierowanie na stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie są stosowane do identyfikacji Państwa lub drogi, jaka została przebyta pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi. Zdobyte za pomocą plików cookie konwersji informacje mają za zadanie pomóc w sporządzaniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. W ten sposób otrzymujemy statystyki korzystania ze strony przez użytkowników, którzy przeszli na naszą stronę przez ogłoszenie Google oraz informację, które reklamy są skuteczne i pasują do Państwa wyszukiwania art. 6 ust. 1 f RODO).

Jako klient AdWords, uzyskujemy informacje na temat ogólnej liczby użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować Państwa osobiście. Jeżeli nie chcecie Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możecie nie wyrazić zgody na zapis niezbędnych w tym celu plików cookie – np. przez wprowadzenie w przeglądarce ustawień dezaktywujących automatyczny zapis plików cookie. Mają Państwo prawo sprzeciwu i mogą zapobiec instalacji plików cookie dla Google AdWords (pod domeną „googleadservices.com“) przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, co spowoduje blokowanie plików cookie pochodzących z domeny „googleadservices.com“. Szczegółowe informacje znajdują się w menu pomocy przeglądarki internetowej. Nazwy plików cookie znajdują się wytycznych dotyczacych plików "cookies".

Tutaj znajduje się oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

3. Remarketing Google

Wykorzystujemy technologię remarketingu firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy już odwiedzili nasze strony internetowe i usługi online i byli zainteresowani ofertą, na stronach sieci partnerów Google będą wyświetlane reklamy dostosowane do indywidualnych preferencji. Reklama będzie wyświetlana przez zastosowanie plików cookie, zawierających liczbę. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Liczba ta pozwala na zarejestrowanie ilości wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych o sposobie korzystania ze strony. Dane są zestawiane przez Google niezależnie od usługi i urządzenia. Wyświetlana reklama jest dobierana w oparciu o informacje pozyskiwane w wyniku analizy użytkowania urządzeń. Zgodnie z oświadczeniem Google nie zbiera i nie zapisuje w ramach tego procesu żadnych danych osobowych użytkowników strony. Jeżeli później przejdą Państwo na inną stronę internetową w ramach sieci Google, to z dużym prawdopodobieństwem będą Państwu pokazywane reklamy dotyczące oglądanych wcześniej produktów i zakresów tematycznych. Przy pomocy plików tekstowych możliwa jest analiza zachowań użytkowników podczas wizyty na stronie, a następnie jej wykorzystanie do wyświetlania polecanych wyrobów WAGO oraz indywidualnych reklam wyrobów WAGO (wyświetlane reklamy pasują do odwiedzonych wcześniej stron WAGO) (art. 6 ust. 1 f RODO).

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanej reklamy (zgłaszają sprzeciw), można całkowicie dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google przez wejście na stronę https://www.google.pl/settings/ads i wprowadzenie odpowiednich ustawień. Alternatywnie użytkownik może dezaktywować używanie plików cookie przez inne podmioty wchodząc na stronę dezaktywacji inicjatywy reklamowej w sieci. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie dla remarketingu Google wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdują się w menu pomocy przeglądarki internetowej. Nazwy plików cookie znajdują się naszym oświadczeniu na termat plików cookie.

Tutaj znajduje się http://www.google.com/privacy/ads/ oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Google

4. Google Tag Manager

Strona internetowa korzysta z „Google Tag Managera“. „Google Tag Manager“ to rozwiązanie, przy pomocy którego sprzedawcy tagów dla stron internetowych mogą zarządzać interfejsem. Samo narzędzie ( implementujące tagi) jest domeną bez cookie i nie rejestruje żadnych danych osobowych. Narzędzie powoduje przekierowywanie danych i wyzwolenie innych tagów, które w określonych okolicznościach mogą zbierać dane. „Google Tag Manager“ nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywację przeprowadzi się na poziomie domeny lub cookie, odnosi się ona do wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych przy użyciu „Google Tag Managera“.

5. Google Maps

Na naszych stronach dla ułatwienia orientacji korzystamy z map Google Maps. Google Maps jest usługą oferowaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Po wejściu na stronę kontaktową przeglądarka internetowa musi wczytać konieczne funkcje i dane mapy bezpośrednio z serwera Google. Serwery te mogą znajdować się w USA lub innych krajach świata. Nie mamy tutaj możliwości sterowania i nie otrzymujemy od Google informacji, czy przy wizycie na stronie były wymieniane informacje dotyczące mapy. Nie wiemy, czy Google tylko przekazuje Państwu niezbędne informacje techniczne, czy też zapisuje i analizuje pozostałe dane dotyczące użytkownika lub systemu, jak np. adresy IP, informacje na temat przeglądarki internetowej. Google opublikowało (https://policies.google.com/privacy?hl=pl ), dotyczące również usługi Google Maps gilt. Zwracamy uwagę na fakt, iż Google przetwarza następujące kategorie danych: informacje o urządzeniu, adres IT, ustawienia komputera, typ i język przeglądarki internetowej, data i godzina zapytania oraz personalny link URL, pliki cookie (które można zablokować w ustawieniach przeglądarki patrz wyżej), informacje o lokalizacji. Google może również łączyć dane z innymi danymi użytkownika i wykorzystywać dane zebrane w ramach usługi do udostępniania, administracji, ochrony oraz ulepszania usług Google, rozwijania nowych usług oraz do ochrony Google i jego użytkowników. Google wykorzystuje te dane również do zapewnienia indywidualnie dostosowanych treści – na przykład aby wyniki wyszukiwania i wyświetlane reklamy odpowiadały preferencjom. Przy pomocy danych rejestrowanych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii, jak np. znaczniki pikselowe, Google optymalizuje doświadczenia użytkowników i podnosi jakość oferowanych usług. Google umożliwia na przykład zapisywanie preferowanych ustawień językowych, aby wyświetlać swoje usługi w wybranym języku. Przed wykorzystaniem informacji do celów innych, niż wymienione w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, Google poprosi Państwa o zgodę. W momencie udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia i z przyczyn prawnych, Google również przekaże dane podmiotom trzecim. Możliwa jest zmiana ustawień związanych z ochroną danych w Google przez zalogowanie się na stronie. Google poza tym w ramach samoregulacji potwierdza przestrzeganie różnych aktów, w tym porozumienia o „Tarczy prywatności USA-UE“ i rozpatruje skargi.

6. Wykorzystanie pikseli Facebooka

Strona internetowa wykorzystuje funkcję remarketingu „Piksele Facebooka“ firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook“), która zleca przetwarzanie danych firmie Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ta aktywna funkcja programu (JavaScript) służy do zrozumienia czynności osób wchodzących na tę stronę, pomiaru efektywności reklamy oraz wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych przy wchodzeniu na portal społecznościowy Facebook oraz inne strony internetowe („Facebook-Ads“). Javascript pozwala na nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka przy wchodzeniu na stronę internetową. Do serwerów Facebooka zostanie wówczas przekazana informacja o wejściu na stronę, a Facebook przyporządkuje tę informację do osobistego konta na Facebooku i do innych profili. Przyporządkowanie to ma funkcjonować niezależnie od urządzenia - tak, aby móc zanalizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach. Podstawą dla wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 f RODO. Dane są zapisywane i przetwarzane przez Facebook w celu umożliwienia powiązania z profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Wytycznymi Facebooka w sprawie wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Informacje te pozostają zapisane do momentu usunięcia konta przez użytkownika konta na Facebooku. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystania danych przez Facebook oraz praw i możliwości ochrony prywatności przez użytkowników znajduje się w Informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/. Możliwe jest zarządzanie ustawieniami prywatności na koncie Facebooka. W tym celu należy się zalogować na Facebooku.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec przyszłemu zbieraniu danych przez Facebooka na tej stronie internetowej, należy kliknąć na ten link, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw, (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji. W celu skasowania plików cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na ten link.

7. Crazy Egg

Korzystamy z usługi do analizy sieciowej oferowanej przez Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). W celu realizacji usługi CrazyEgg, firma Crazy Egg może gromadzić informacje (tj. odwiedzona wcześniej strona, kraj, typ urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa, wielkość przeglądarki, data, godziny kliknięć, miejsca kliknięć i głębokość przewijania, nowe i ponowne) przy użyciu cookies do analizy i obserwacji. Przez komunikację bezpośrednią pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami Crazy Egg informacje te są przesyłane przy użyciu Państwa adresu IP. Dane są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej w grupach, nigdy pojedynczo, aby umożliwić jej przyszłą optymalizację. Analiza danych jest wykonywana nieregularnie, maksymalnie do 1 roku wstecz. Użytkownicy są wybierani przypadkowo i nie są identyfikowani osobiście. Zgodnie z oświadczeniem Crazy Egg w ramach użytkowania Crazy Egg oraz wykorzystania cookie nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane osobowe. Tworzone są wyłącznie profile użytkowe przy zastosowaniu pseudonimów. Dane zebrane pod pseudonimem nie są łączone z rzeczywistymi danymi użytkowników. Dane rejestrowane są w celu wizualizacji częstotliwości wyświetlania stron i kliknięć i mogą obejmować: informacje o przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, adresie IP, długości wizyty, lokalizacji. Wyniki są przetwarzane na raporty, które wykorzystuje się do optymalizacji strony internetowej.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec przyszłemu zbieraniu danych przez Crazy Egg na tej stronie internetowej, należy kliknąć na ten link, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw, (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji. W celu skasowania plików cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na ten link.Tutaj znajduje się oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Crazy Egg https://www.crazyegg.com/privacy.

8. Microsoft Bing Ads

Nasza strona wykorzystuje śledzenie konwersji oferowane przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W ramach tej usługi Microsoft Bing Ads zapisuje na Państwa komputerze plik cookie, jeżeli trafiliście Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie Microsoft-Bing. Microsoft Bing oraz my mamy możliwość rozpoznania, że kliknięto na ogłoszenie i w ten sposób nastąpiło przekierowanie na stronę, po czym wejście na określoną uprzednio stronę internetową (stronę konwersji). Uzyskujemy wówczas informacje o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przekazywane żadne informacje osobowe, umożliwiające poznanie tożsamości użytkownika. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz nie wyrazić zgody na zapis niezbędnych w tym celu plików cookie – np. przez wprowadzenie w przeglądarce ustawień dezaktywujących automatyczny zapis plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookie stosowanych w Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

Jeżeli chcą Państwo zapobiec przyszłemu zbieraniu danych przez Microsoft Bing Ads na tej stronie internetowej, należy kliknąć na ten link, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw, (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zapisany plik cookie rezygnacji. W celu skasowania plików cookie w Państwa przeglądarce, należy ponownie kliknąć na ten link.

9. AppDynamics

Na naszej stronie, przy użyciu usług AppDynamics Inc. („AppDynamics“), przedsiębiorstwa działającego w oparciu o prawo spółek Delaware, z siedzibą w 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, zbierane są i przetwarzane dane w anonimowej formie służące do analizy i stałego ulepszania naszej oferty internetowej. Jest to prowadzone w oparciu o cookies. Przez analizę zgromadzonych i przekazanych danych AppDynamics wykrywa i pokazuje elementy zmniejszające wydajność aplikacji. Pokazywane informacje odnoszą się zwłaszcza do analizy wewnętrznych problemów systemu i pozwalają na wczesne rozpoznanie i wyeliminowanie problemów oraz zagwarantowanie stabilności naszej strony internetowej.'

AppDynamics jest skonfigurowane przez nas w taki sposób, aby w standardzie nie były zbierane i zapisywane dane osobowe (również anonimowe adresy IP). Do kontroli danych wydajności stosowane są przez WAGO wyłącznie dane niezawierające danych osobowych.

V. Pliki cookie przy odwiedzinach na naszej stronie internetowej

Proszę zapoznać się z informacjami na temat plików cookie.

VI. Zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowych podczas wizyty na stronie z rejestracją i po zalogowaniu

1. Rejestracja

Bez rejestracji z podaniem danych firmy nie jest możliwe składanie zamówień online ani zawieranie umów za pośrednictwem systemu online. Jeżeli będą Państwo później chcieli zrezygnować z możliwości zamawiania itp. istnieje możliwość rejestracji tylko za pomocą adresu e-mail i hasła. Poza tym mogą się Państwo z nami kontaktować przy użyciu innych środków komunikacji.

Dane podane przez Państwa przy pełnej rejestracji wykorzystujemy do sprawdzenia praw do zakupu towarów zgodnie z naszymi kryteriami odbioru. Dane, moment oraz wynik kontroli zostaną zapisane w celu umożliwienia realizacji późniejszych zamówień lub dodatkowych kontroli.

2. Logowanie

Podczas logowania dane logowania są porównywane z danymi dostępu zapisanymi w naszej bazie danych. Jedynie w razie niepowodzenia logowania odnotowujemy to na koncie użytkownika, aby po pięciu kolejnych nieudanych próbach logowania zablokować konto w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu i ochrony przed próbą oszustwa (art. 6 ust. 1 a, b i f RODO).

Jeżeli wkładają Państwo towar do koszyka lub zapisują w ulubionych, stanowi to dla nas zlecenie zapisania odpowiednich danych w systemach. Zapiszemy rodzaj oraz ilości towarów znajdujące się w koszyku lub w ulubionych, aby przy ponownym logowaniu mogli Państwo odtworzyć swój koszyk lub listę ulubionych towarów i w ten sposób łatwiej złożyć zamówienie na wybrane towary w odpowiednim momencie (art. 6 ust. 1 b, f RODO). Koszyk pozostanie zapisany do momentu finalizacji zamówienia, najdłużej przez 2 lata od ostatniej zmiany. Listy ulubionych i do porównania również pozostają zapisane maksymalnie przez 2 lata od czasu ostatniej zmiany, dopóki jest możliwe ich przyporządkowanie do przeglądarki, do czasu skasowania cookies, zmiany przeglądarki lub urządzenia.

Jeżeli pokazujemy Państwu ceny, dane Państwa wykorzystujemy do wyświetlania indywidualnie ustalonych cen, minimalnych kwot zamówienia oraz obszaru darmowej dostawy z naszej bazy danych i umożliwienia złożenia zamówienia na tych warunkach (art. 6 ust. 1 a, b RODO). W trakcie procesu zamawiania dane potrzebne do realizacji zamówienia zostaną sprawdzone w celu umożliwienia dostawy (art. 6 ust. 1 b RODO). Dane te zostaną tymczasowo zapisane na naszych serwerach w celu umożliwienia kilkuetapowej realizacji zamówienia a po przesłaniu zamówienia zostaną zapisane na trwałe. Poza tym wprowadzamy do bazy danych także dane z zamówień przekazanych przez Państwa faksem lub telefonicznie i traktujemy je jak dane zamówienia online. Dane zostaną zapisane w celu realizacji zamówienia i usługi, śledzenia zamówienia oraz historii zamówień na koncie klienta, ułatwienia składania kolejnych zamówień oraz spełnienia ustawowego obowiązku przechowywania (art. 6 ust. 1 b, f RODO).

W celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 b RODO) może się okazać konieczne przekazanie danych osobowych i danych z zamówienia firmie pracującej na nasze zlecenie przy realizacji umowy. Może to być np.: informacja o banku do realizacji płatności, firmie spedycyjnej w celu przesłania towaru do Państwa. Przekazywane będą tylko niezbędne dane.

4. Formularze kontaktowe

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych w naszym uzasadnionym interesie poprawy szybkości oraz optymalizacji naszej oferty online i serwisu obsługi klienta zawarte w nich informacje będą przekazywane do nas i zapisywane. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz - jeżeli zapytanie dotyczy stosunku umownego lub ma prowadzić do zawarcia umowy - do nawiązania i realizacji stosunku umownego (art. 6 ust. 1 a, b, f RODO). Jeżeli są Państwo naszym klientem lub będą nim w przyszłości, możemy zbierać, zapisywać, zmieniać i przekazywać dane w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego bez konieczności uzyskiwania Państwa zgody, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy.

5. Newsletter mailowy i reklama bezpośrednia

Jeżeli podali Państwo adres e-mail w celu otrzymywania newslettera, będziemy wykorzystywać go również do celów reklamowych określonych przy zamawianiu newslettera, wybiegających poza prowadzenie konta, do czasu wypisania się z newslettera (możliwość zgłoszenia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 a, b RODO). Jeżeli nie zdefiniowano żadnych innych celów reklamowych, nasz newsletter będzie zawierać wyłącznie informacje o najpopularniejszych wyrobach, nowościach, aktualizacjach produktów i usługach oraz specjalne oferty i konkursy WAGO, aktualne informacje na temat firmy WAGO i terminy wydarzeń. Przez zapisanie się na abonament naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie i na opisaną procedurę.

Jako podmiot przesyłający materiały w marketingu mailowym korzystamy z oprogramowania „Evalanche“ niemieckiej firmy SC Networks. Newslettery zawierają tzw. „sygnalizator sieci web“, tzn. tag pikselowy, który w momencie otwarcia newslettera jest pobierany z serwera SC Networks/Evalanche. W momencie otwarcia newslettera zbierane są najpierw informacje techniczne, jak informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, stosowanym urządzeniu końcowym i kliencie e-mailowym oraz adresie IP i momencie otwarcia. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania technicznego usługi w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i zachowania czytelnicze (miejsca otwierania, które można ustalić za pomocą adresów IP lub godziny dostępu).

Do zakresu zbieranych danych należą również informacje, czy newsletter był otwierany, kiedy go otwarto, na jakie linki kliknięto i czy e-mail został dostarczony pomyślnie. Poza tym dla grupy docelowej rejestrowany jest czas czytania. Informacje te ze względów technicznych mogą zostać przyporządkowane do poszczególnych użytkowników newslettera, lecz nie jest naszym zamiarem, ani zamiarem SC Networks/Evalanche obserwacja poszczególnych użytkowników. Analizy mają na celu ustalenie zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dopasowanie treści tak, aby odpowiadały zainteresowaniom naszych użytkowników.

W celu dokumentacji zgody na przesyłanie newslettera oraz wykluczenia nadużycia Państwa danych stosujemy tzw. procedurę "double-opt". Procedura ta ma zagwarantować, że odbiorca naszego newslettera na pewno chce go otrzymywać. Po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia abonamentu naszego newslettera. Dopiero po weryfikacji adresu e-mail będą Państwo od nas otrzymywać newsletter.Rejestracje do newslettara są protokołowane, aby móc zaświadczyć, że proces rejestracji odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy do nich zapisywanie momentu rejestracji oraz potwierdzenia oraz adresu IP. Protokołowaniu podlegają również zmiany zapisanych danych.

Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z abonamentu naszego newslettera. Rezygnacja z newslettera jest możliwa przez kliknięcie na link w newsletterze.

Zależy nam na zastosowaniu łatwego w użyciu systemu przesyłania newsletterów, służącego naszym interesom służbowym, np. reklamie bezpośredniej i spełniającego oczekiwania użytkowników.

Jeżeli wykorzystujemy Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w każdym momencie zgodnie z art. 21 RODO odwołać zgodę przez przesłanie informacji do naszej firmy.

VII. Projektowanie za pomocą smartDESIGNER

Oferujemy Państwu bezpłatny program do projektowania w celu konfiguracji naszych wyrobów. Możecie się Państwo w nim zalogować w celu zapisywania projektów i późniejszego dostępu do gotowych projektów. Należy tam podać co najmniej następujące dane osobowe: nazwisko, imię, adres e-mail, firma, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), kraj, hasło. Zapisane dane będą wykorzystywane w celu składania zapytań i zamówień projektów prosto z konfiguratora i ujęte w gotowej dokumentacji projektu (art. 6 ust. 1 b, f RODO).Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na twardym dysku komputera przez wybranie w przeglądarce opcji „nie akceptuj plików cookie". Korzystanie ze smartDesigner nie jest w tym przypadku możliwe.

VIII. Akceptacja oświadczenia o ochronie danych osobowych, zmiany

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej firmy WAGO ELWAG sp. z o. o. i obowiązuje do odwołania.

W celu skorzystania z naszej oferty niezbędne jest potwierdzenie i akceptacja porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych.

Proszę pamiętać, że przepisy dotyczące danych osobowych i sposobu ich wykorzystania mogą się zmieniać na bieżąco, przez co treść niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych musi podlegać aktualizacji. W przypadku zmian, przedstawimy je w formie zrozumiałej dla Państwa. Poza tym zalecane jest uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących obowiązujących przepisów i praktyk stosowanych przez naszą firmę.