Nowości
Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WAGO

1. Postanowienia ogólne

1.1 Użytkowanie stron internetowych firmy WAGO GmbH & Co. KG i/lub jej spółek zależnych („WAGO“) (nazywanych dalej: „stroną internetową WAGO“) jest możliwe dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników jedynie na podstawie niniejszych warunków. Przez rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej, najpóźniej w momencie rejestracji, Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków w obowiązującej wersji. Ogólne warunki użytkowania mogą zostać w niektórych przypadkach uzupełnione, zmienione lub zastąpione przez inne warunki, np. warunki nabycia produktów i/lub usług. Jeżeli Użytkownik wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej bądź na rzecz organu publicznego, nie ma zastosowania § 312i ust. 1 str.1 pkt. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

1.2 WAGO przechowuje na swojej stronie internetowej niewiążące i niewyczerpujące informacje i oprogramowanie, a także dokumentację do odczytu i pobrania przez Użytkownika. WAGO jest uprawnione do całkowitego lub częściowego wstrzymania prowadzenia strony internetowej i zmiany jej zawartości. Przez wzgląd na naturę Internetu i systemów komputerowych WAGO nie przejmuje odpowiedzialności za przerwane połączenie ze swoją stroną internetową. Niektóre zakładki strony internetowej WAGO mogą być chronione hasłem. WAGO zatrzega sobie prawo do nałożenia obowiązku rejestracji na stronach, które dotychczas były powszechnie dostępne. Dostęp do tych zakładek jest w interesie bezpieczeństwa handlowego możliwy tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. WAGO jest w każdej chwili - po złożeniu wypowiedzenia - upoważnione do wycofania prawa dostępu przez blokadę danych dostępowych, o ile nie jest to sprzeczne z innymi postanowieniami uzgodnionymi z Użytkownikiem. WAGO ma prawo do złożenia wypowiedzenia szczególnie w przypadku, jeżeli Użytkownik poda nieprawdziwe informacje, naruszy niniejsze warunki lub warunek zachowania należytej staranności w obchodzeniu się z danymi dostępowymi, naruszy obowiązujące przepisy prawa przy wchodzeniu na stronę WAGO lub korzystaniu z niej lub nie będzie przez dłuższy czas korzystał ze strony WAGO.

1.3 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje Nazwę Użytkownika i Hasło (dalej zwane: „Danymi Użytkownika“). Przy pierszym wejściu Użytkownik będzie poproszony o zmianę przesłanego przez WAGO hasła na hasło znane tylko jemu. Dane Użytkownika umożliwiają mu wgląd do swoich danych, ich zmianę lub ewentualnie wycofanie bądź rozszerzenie zgody dotyczącej przetwarzania tych danych. Użytkownik zapewnia, że Dane Użytkownika nie będą udostępnione osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamówienia lub inne czynności, dokonane za pomocą Danych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uzyska informację, że osoby trzecie w bezprawny sposób wykorzystują jego dane, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia tego faktu na adres: datenschutz@wago.com. Po wpłynięciu zgłoszenia WAGO zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem tego Użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe dopiero po złożeniu odrębnego wniosku przez Użytkownika w WAGO lub po ponownej rejestracji.

1.4 Użytkownik może zażądać na piśmie usunięcia swojej rejestracji, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie trwające stosunki umowne. W takim przypadku WAGO skasuje wszystkie dane Użytkownika i inne zapisane dane osobowe Użytkownika, jeżeli nie są one już potrzebne.

Użytkownicy strony internetowej WAGO są zobowiązani do przestrzegania uzupełniających postanowień: Polityki prywatności oraz Wytycznych dotycząych plików cookie.

2. Przepisy szczegółowe

2.1 Użytkownik w trakcie korzystania ze strony internetowej WAGO nie może (i) krzywdzić lub naruszać praw osobistych osób, w szczególności osób małoletnich. (ii) swoim zachowaniem naruszać dobrych obyczajów, (iii) naruszać praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz praw autorskich, ani innych praw własności, (iv) przesyłać treści zawierających wirusy, tzw. konie trojańskie lub inne programy, które mogą uszkodzić oprogramowanie, (v) wprowadzać, zapisywać lub wysyłać hiperlinków lub treści, do których nie ma upoważnienia, zwłaszcza, jeśli te hyperlinki lub treści naruszają zobowiązanie do poufności lub są niezgodne z prawem, (vi) lub reklamy bądź niechcianych e-maili (tzw. „spamu“) ani rozpowszechniać nieprawdziwych ostrzeżeń przed wirusami, nieprawidłowym działaniem i tym podobnych, wzywać do uczestnictwa w konkursach z nagrodami, piramidach finansowych, tzw. "łańcuszkach" i w podobnych działaniach.

2.2 Strona internetowa WAGO może zawierać przekierowania do stron internetowych osób trzecich. WAGO nie przejmuje odpowiedzialności za treści publlikowane na tych stronach internetowych, ani uznaje ich za swoje własne, gdyż WAGO nie sprawdza informacji zawartych na stronach powiązanych linkami ani nie jest odpowiedzialne za udostępniane tam treści i informacje. Użytkownik korzysta z tych stron na własną odpowiedzialność.

2.3 Jeśli informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są użyczane nieodpłatnie, wyklucza się odpowiedzialność za wady merytoryczne i prawne informacji, oprogramowania lub dokumentacji, zwłaszcza za to, że są prawidłowe, wolne od błędów oraz praw ochronnych i autorskich osób trzecich, kompletne i możliwe do zastosowania; nie dotyczy to umyślnego działania lub podstępu.

2.4 Informacje na stronie internetowej WAGO mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w pojedynczych przypadkach (np. z powodu zmian produktu) nie zawsze muszą odpowiadać rzeczywistości. Należy więc w poszczególnych przypadkach przy kupnie ustalić właściwości wybranych produktów. WAGO stara się, aby strona internetowa WAGO była wolna od wirusów, lecz nie może udzielić na to gwarancji. Użytkownik przez wejście na stronę internetowej potwierdza, że korzysta z niej dobrowolnie i na własne ryzyko oraz we własnym zakresie podjął działania chroniące przed wirusami. Przed pobraniem informacji, oprogramowania i dokumentacji Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa zadba o odpowiednie środki zabezpieczające przeciw wirusami.

2.5 Odpowiedzialność WAGO jest określona przez postanowienia w pkt. 2.2 do 2.4 niniejszych warunków. Ponadto, odpowiedzialnosć WAGO jest wykluczona, jeżeli nie jest to odpowiedzialność bezwzględna wg ustawy o odpowiedzialności za produkt. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych są ograniczone do typowych dla umów, przewidywalnych szkód, jeżeli nie ma miejsca działanie celowe czy rażące niedbalstwo.

3. Przestrzeganie postanowień w sprawie kontroli eksportu

3.1 Wywożenie określonych informacji, oprogramowania i dokumentacji może być obwarowane koniecznością uzyskania pozwolenia, np. ze względu na ich ostateczne zastosowanie i przeznaczenie. Udostępniane przez WAGO na stronie internetowej WAGO informacje i oprogramowanie są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników w krajach oraz dla osób, organizacji, stowarzyszeń przestrzegających obowiązujących przepisów w zakresie kontroli eksportu, w tym również dotyczących przeznaczenia i nie wymienionych na listach sankcji Wspólnoty Europejskiej lub Narodów Zjednoczonych, tj. względem których nie zastosowano embarga.

3.2 Użytkownik jest zobowiązany, w przypadku korzystania ze strony internetowej WAGO oraz przekazywania udostępnionych przez WAGO informacji, oprogramowania i dokumentacji osobom trzecim lub przekazywania innych zasobów gospodarczych związanych z informacjami, oprogramowaniem i dokumentacją udostępnionymi przez WAGO, do przestrzegania wszystkich właściwych przepisów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie kontroli eksportu, włączając w to wszystkie europejskie i amerykańskie listy sankcji (łącznie: przepisów kontroli eksportu). W każdym przypadku takiego przekazywania musi on przestrzegać przepisów kontroli (ponownego) eksportu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki; zapoznanie się z nimi jest obowiązkiem Uużytkownika.

3.3 Zwraca się uwagę Użytkownika na fakt, że przepisy eksportowe obowiązują również w przypadku przesyłania informacji przez sieci komunikacyjne (np. e-mailem lub przez transfer plików).

3.4 Przed tego rodzaju przekazaniem Użytkownik sprawdzi i zapewni przez podjęcie odpowiednich środków, że

- tego rodzaju udostępnione przez WAGO informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie będą stosowane w celach zabronionych, wymagających pozwolenia, związanych ze zbrojeniami, bronią jądrową lub systemami obronnymi chyba, że uzyskano tego rodzaju pozwolenia
- przestrzegane są uregulowania wszystkich obowiązujących list sankcji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące stosunków handlowych z wymienionymi tam firmami, osobami lub organizacjami.

3.5 O ile okaże się to konieczne dla przeprowadzenia kontroli eksportu przez organy urzędowe lub WAGO, Użytkownik przekaże niezwłocznie po otrzymaniu wezwania wszystkie informacje na temat odbiorcy finalnego, ostatecznego zastosowania oraz celu zastosowania udostępnianych przez WAGO informacji, oprogramowania i dokumentacji oraz związanych z nimi obowiązujących ograniczeń kontroli eksportu.

3.6 Użytkownik zwolni WAGO w pełnym zakresie z wszelkich roszczeń, które mogą być dochodzone przez organy urzędowe lub inne podmioty trzecie od WAGO z uwagi na nieprzestrzeganie powyższych obowiązków w zakresie kontroli eksportu przez Użytkownika oraz zobowiązuje się do zrekompensowania szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez WAGO, chyba, że Użytkownik nie odpowiada za naruszenie zobowiązania. Nie wiąże się z tym odwrócenie ciężaru dowodu.

3.7 Dostęp do informacji, oprogramowania i dokumentacji na stronie internetowej WAGO jest możliwy tylko wtedy, jeżeli odpowiadają one wymogom ww. kontroli i zapewnieniom oraz jeżeli żadne przepisy krajowego lub międzynarodowego prawa gospodarczego ani żadne embarga i/lub inne sankcje nie stoją temu na przeszkodzie, w przeciwnym razie WAGO nie jest obowiązane do wykonania usługi.

4. Regulacje krajowe

4.1 WAGO GmbH & Co. KG i/lub spółki zależne są administratorem poszczególnych stron internetowych WAGO i ponoszą za nie odpowiedzialność. Strony te uwzględniają specyficzne wymagania kraju, w którym spółka odpowiedzialna ma swoją siedzibę. WAGO nie ponosi odpowiedzialności za możliwość otwierania i pobierania informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji za strony internetowej WAGO, także z miejsc leżących poza wspomnianym krajem.

4.2 Jeśli Użytkownik wchodzi na stronę internetową WAGO z miejsca leżącego poza wspomnianym krajem, to jest on wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów, zgodnych z prawem danego kraju. Niedozwolony jest dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji na stronie internetowej WAGO z krajów, w których taki dostęp jest niezgodny z prawem. W takim przypadku oraz jeżeli Użytkownik pragnie nawiązać stosunki handlowe z WAGO, powinien on skontaktować się z reprezentantem WAGO w danym kraju.

5. Prawo właściwe

Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie z wykluczeniem przepisów konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz przepisów kolizyjnych prawa prywatnego.