Na tej stronie:

Tematy
Dyrektywy i wymagania

Produkty firmy WAGO są produkowane, testowane i oznaczane zgodnie z obowiązującymi normami i ustawami. Z tą myślą są one poddawane licznym badaniom i testom na etapie rozwoju i produkcji. Poniżej przedstawiamy niektóre dyrektywy i wymagania, aby przekonać naszych klientów o tym, że
WAGO spełnia wszystkie standardy.

WAGO zna odpowiedź na te pytania:

 • Dyrektywy Nowego Podejścia i znak CE
 • Normy
 • Metody badawcze

Wymagania i dyrektywy

Komentarz na temat oznakowania CE

Produkty firmy WAGO GmbH & Co. KG są produkowane, testowane i oznaczane zgodnie z obowiązującymi normami i ustawami. Oznakowanie CE dotyczy produktów przeznaczonych na rynek europejski i wyraża deklarację producenta, że urządzenie elektryczne spełnia obowiązujące wymagania, określone w normach zharmonizowanych, dopuszczonych w ramach Wspólnoty Europejskiej. Pierwotnie znak ten miał służyć krajom członkowskim WE do nadzoru rynku, jako symbol dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów w ramach Unii Europejskiej. Zasady nadawania oznakowania CE zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008. Jest ono przyznawane tylko wtedy, gdy wymagania dotyczące danego produktu zostały zdefiniowane w co najmniej jednej dyrektywie WE. Przykładami takich dyrektyw są: dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa EMC i ATEX, rozporządzenie o wyrobach budowlanych czy dyrektywa maszynowa. Jeżeli do produktu ma zastosowanie kilka dyrektyw, należy wziąć pod uwagę je wszystkie. W dyrektywach określono jedynie podstawowe wymagania, odnoszące się do zamierzonego celu. Szczegóły techniczne, zgodne z nowym podejściem (New Approach), zostały doprecyzowane w tzw. normach zharmonizowanych.

1. Dyrektywa niskonapięciowa
Stosowanie się do wymogów dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego niskiego napięcia (Low-Voltage-Richtlinie (LVD)) gwarantuje ich bezpieczeństwo. Pod pojęciem sprzętu elektrycznego niskiego napięcia jest rozumiany sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego.
Produkty, których dotyczy ta dyrektywa, są tak skonstruowane, że można je montować wyłącznie w innych urządzeniach elektrycznych, a ich bezpieczeństwo zależy w znacznej mierze od tego, w jaki sposób zostaną zabudowane w produkcie finalnym oraz od cech produktu finalnego. Dyrektywa niskonapięciowa definiuje te produkty jako podstawowe podzespoły.
Z uwagi na cele dyrektywy niskonapięciowej nie dotyczy ona podstawowych podzespołów.
W stosunku do sprzętu elektrycznego obowiązuje dodatkowo dyrektywa RoHS. Reguluje ona zastosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i podzespołach elektronicznych. Ma to na celu zmniejszenie ilości problematycznych komponentów w złomie elektrycznym. Szczegółowe informacje o materiałach stosowanych przez WAGO można znaleźć w naszych katalogach, instrukcjach do produktów, na opakowaniach oraz w Internecie.

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dyrektywa EMC definiuje wymagania w zakresie maksymalnego natężenia zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez produkt, jak również stopnia odporności produktu na zakłócenia elektromagnetyczne.
Podzespoły pasywne pod względem elektromagnetycznym czyli takie, które nie spełniają żadnej samodzielnej funkcji, jak np. złączki, rezystory, diody, kondensatory, przekaźniki lub przewody (w formie pasywnych płytek drukowanych), nie są urządzeniami w rozumieniu dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

3. Dyrektywa ATEX dotycząca ochrony przeciwwybuchowej
Dyrektywa ATEX określa zasady stosowania produktów (urządzeń i systemów ochronnych) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wiele produktów z oferty WAGO jest przeznaczonych do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Dyrektywa ATEX rozróżnia trzy grupy urządzeń, a grupy II i III dzielą się jeszcze na kolejne strefy. Zgodność produktów WAGO z wymogami poszczególnych grup i stref została omówiona w dokumentacji produktu (katalogi, Internet, karty katalogowe i instrukcje).
Z jednej strony mogą to być urządzenia, stosowane jako sprzęt w tego typu obszarach, z drugiej zaś komponenty zapewniające pewną i bezpieczną eksploatację, ale bez własnej funkcjonalności. Do tych komponentów należą na przykład złączki listwowe do obszarów Ex.
Obie grupy produktów muszą odpowiadać wymaganiom dyrektywy ATEX.

4. Dyrektywa radiowa
Dyrektywa ta obejmuje urządzenia, które wysyłają lub odbierają fale radiowe w procesie komunikacji lub radiolokacji. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczą ochrony zdrowia osób, zwierząt domowych i hodowlanych oraz bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w znaczeniu dyrektywy niskonapięciowej, lecz bez zastosowania wartości granicznej napięcia. Ponadto muszą być spełnione założenia dyrektywy EMC oraz zapewnione efektywne wykorzystanie częstotliwości radiowych. Produkty WAGO, objęte zakresem tej dyrektywy, w deklaracji zgodności UE wykazują, w myśl przepisów, jedynie zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych, gdyż zakłada ona spełnienie także postanowień dyrektyw niskonapięciowej i EMC.

5. Rozporządzenie o wyrobach budowlanych
Przepisy rozporządzania o wyrobach budowlanych wymagają, by obiekty budowlane były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych ani mienia oraz niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko. Wyroby budowlane definiuje się tutaj jako wyroby lub zestawy, które są wytwarzane z przeznaczeniem do stałego montażu w budynkach i które w znacznym stopniu przyczyniają się do spełnienia podstawowych wymagań dla tego budynku.
Według jednoznacznej opinii niemieckiej branży elektrotechnicznej oraz samej firmy WAGO GmbH & Co. KG, produkty z dziedziny ogólnej techniki instalacyjnej nie są wyrobami budowlanymi w rozumieniu tej definicji i dlatego nie podlegają temu rozporządzeniu.

6. Dyrektywa maszynowa
Dyrektywa ta dotyczy maszyn (w całości lub częściowo), wyposażonych lub przeznaczonych do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych.
Produkty WAGO nie podlegają tej dyrektywie.
W myśl postanowień tej dyrektywy producenci maszyn i urządzeń są zobowiązani do stosowania produktów i komponentów konstrukcyjnych, spełniających zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Zastosowanie produktów WAGO – odpowiadających aktualnemu stanowi norm – ułatwia produkcję zgodną z zaleceniami tej dyrektywy oraz bezpieczną eksploatację.

Znaczenie oznakowania CE dla produktów firmy WAGO
Poszczególne produkty firmy WAGO podlegają jednej lub kilku dyrektywom WE. Produkty, które nie podlegają żadnej dyrektywie, zgodnie z ustawą nie mają oznakowania CE. Nie można dla nich wystawić deklaracji zgodności. Wszystkie inne produkty są opatrzone znakiem CE, który znajduje się albo bezpośrednio na obudowie/opakowaniu, albo w dołączonych dokumentach – posiadają deklarację zgodności, którą można udostępnić klientowi.
W przypadku produktów poprawnych pod względem technicznym, lecz w myśl przepisów nieposiadających oznakowania CE, odniesienia do norm, które zostały zastosowane w procesie ich rozwoju, testów typu oraz wytwarzania zostały zamieszczone w kartach katalogowych .

Normy IEC/EN

Dodatkowe informacje na temat norm obowiązujących dla produktów WAGO znajdziesz w następującym pliku PDF:

Badania i metody badawcze zgodnie ze standardami IEC/EN

Wszystkie nasze produkty, od wielowtyków po złączki listwowe, muszą spełniać wymagania określone przez międzynarodowe normy.

W niniejszych rozdziałach opisano najważniejsze testy i objaśniono cel ich przeprowadzenia.

Testy mechaniczne
Produkty WAGO są tak konstruowane i wytwarzane, aby w każdej aplikacji wykazywały wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Poświadczają to wyniki przeprowadzanych badań, z których część jest narzucana przez normy.

 • możliwość podłączenia wszystkich przewodów wymienionych w karcie katalogowej
 • Badanie siły wyciągania przewodu (wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Próba udarowa (wg IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; zastosowania kolejowe: IEC/EN 61373)
 • Badanie odporności na wibracje (wg IEC/EN 60068-2-6; żegluga GL, LR, DNV GL; zastosowania kolejowe IEC/EN 61373)

Testy elektryczne
Wszystkie produkty WAGO spełniają wymagania określone w testach elektrycznych:

 • Badanie przyrostu temperatury wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Charakterystyka obciążalności prądowej wg IEC/EN 60512-5-2
 • Badanie spadku napięcia wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Badanie wytrzymałości zwarciowej wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Zasady koordynacji izolacji wg IEC/EN 60664-1
 • Badanie wytrzymałości napięciowej napięciem przemiennym wytrzymywanym wg IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Badanie wytrzymałości na napięcie znamionowe udarowe wg IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947-7-1
 • Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych wg IEC/EN 60529


Testy materiałowe
Wszystkie produkty WAGO spełniają wymagania określone w testach materiałowych:

 • Badanie płomieniem igłowym wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Badanie oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu wg IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Testy klimatyczne
Przedstawione testy opisują zachowanie się produktu w agresywnym otoczeniu. Szczególnie często występujące atmosfery, mogące mieć wpływ na stałe zachowanie parametrów styku, odtwarzane są w laboratorium w komorach klimatyzacyjnych. Wszystkie produkty WAGO spełniają wymagania określone w testach klimatycznych.

 • Badanie odporności na cykliczne zmiany temperatury wg IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Atmosfery przemysłowe wg EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Mgła solna wg IEC/EN 60068-2-11; żegluga DNV GL, LR
 • Gwałtowna zmiana temperatury wg IEC/EN 60068-2-14
 • Wilgotność względna, bez obroszenia (12 + 12 godzin) wg IEC/EN 60068-2-30, żegluga, DNV GL, LR

Informacja z pierwszej ręki

Zawsze informujemy, jakie surowce wykorzystujemy w naszych produktach i o czym należy pamiętać przy podłączaniu jednodrutowych przewodów aluminiowych do naszych zacisków sprężynowych.