Taal selecteren

Thema's
Succes voor generaties: milieubescherming bij WAGO

Bij WAGO zien we milieubescherming niet alleen als naleving van milieubeschermingseisen.

Betrokkenheid voor het milieu is onze drijfveer om nieuwe ideeën, nieuwe concepten en nieuwe technologieën te leveren tijdens de levenscyclus van het product. Hier ondersteunen onze medewerkers en zakelijke partners ons. Tegelijk zijn we met ons productportfolio ook een leverancier van oplossingen en ondersteunen we onze klanten bij een efficiënt energiebeheer.

Op alle niveaus:

  • Gecertificeerd managementsysteem
  • Bedrijfsgerelateerde milieubescherming
  • Productgerelateerde milieubescherming

Bedrijfsgerelateerde milieubescherming

Bedrijfsgroei leidt ook tot een hogere consumptie van hulpbronnen. We hebben ons gerealiseerd dat het economische succes van een bedrijf ook afhangt van het behalen van milieudoelstellingen. Als productiebedrijf ondersteunen we daarom ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. Daarbij streven we altijd naar individuele materiaalstromen in de waardeketen, omdat we hulpbronnen, productontwerp, productie en consumptie als geheel zien. Wij streven ernaar kringlopen te sluiten en hulpbronnen te besparen.

Met ons volgens DIN EN ISO 14001 en DIN EN ISO 50001 gecertificeerd milieu- en energiemanagementsysteem zorgen we ervoor dat aan de vereiste nationale en internationale vereisten op alle gebieden van het bedrijf wordt voldaan en dat het concept van milieubescherming in alle bedrijfsprocessen wordt toegepast. Bovendien neemt WAGO aanvullende milieubeschermende maatregelen die aanzienlijk verder reiken dan de in de ISO-norm gestelde eisen. Dit omvat bijvoorbeeld inspanningen van medewerkers op het gebied van afvalvermijding of onze energiescouts. Andere voorbeelden zijn de kunststof- en waterbehandeling, het besparen op hulpbronnen voor product- en verpakkingsmaterialen, het gebruik van gerecycleerd papier binnen het bedrijf en het gebruik van restwarmte uit productieprocessen.

Productgerelateerde milieubescherming

De productgerelateerde milieubescherming is een belangrijk onderdeel van het op duurzaamheid gerichte milieumanagement bij WAGO. Voor meer informatie over REACH en RoHS, raadpleeg onze "Environmental Product Compliance Search” pagina.

RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances

Concreet gaat het hierbij om een EG-richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur bepaalt. Naast de reductie van de schadelijke effecten voor mens en milieu heeft de wetgeving tot doel de recyclingmogelijkheden te verbeteren.  Voor meer informatie over RoHS, raadpleeg onze "Environmental Product Compliance Search” pagina.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Op 1 juni 2007 trad de EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH-verordening) van kracht, en vormt sindsdien een wettelijke basis voor alle lidstaten van de Europese Unie. Ter bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu heeft deze EG-verordening als doelstelling om alle chemische stoffen en bijbehorende effecten te classificeren en te identificeren.

In het kader van de REACH-verordening moet iedere betrokkene in de distributieketen aan bepaalde verplichtingen voldoen. De door WAGO geproduceerde producten worden in het kader van de REACH-verordening als product aangeduid. Aangezien producten niet aan de registratieplicht onderhevig zijn, neemt WAGO in de distributieketen de rol van gebruiker in. Hierdoor is WAGO conform artikel 33 van de REACH-verordening verplicht om informatie met andere partijen van de leveringsketen uit te wisselen. WAGO is zich vanzelfsprekend bewust van deze verplichting.

Meer informatie over onze informatieplicht volgens Artikel 33 vindt u op onze pagina "REACH SVHC Declaration" onder volgende link: www.wago.com/svhc

BOMcheck

De Europese REACH- en RoHS-richtlijnen eisen dat informatie over bepaalde stoffen in producten ter beschikking gesteld wordt. Deze informatie moet tussen de fabrikanten en de leveranciers van de distributieketen worden uitgewisseld. WAGO gaat deze uitdaging in het kader van de productgerelateerde milieubescherming succesvol en efficiënt aan met BOMcheck.

BOMcheck is een centrale databank voor de declaratie van inhoudsstoffen. Het is een Compliance Tool, die speciaal ontwikkeld is om fabrikanten en leveranciers de mogelijkheid te bieden om inhoudsstoffen in overeenstemming met de REACH- en RoHS-richtlijnen alsook met andere richtlijnen en verordeningen voor de beperking van inhoudsstoffen efficiënt en gestructureerd te declareren. Dit internetgebaseerde databanksysteem verhoogt de datakwaliteit op het gebied van de productgerelateerde milieubescherming.

Meer informatie over BOMcheck vindt u op: http://www.bomcheck.net

Minder is meer: onze verpakkingen

Het thema recycling vormt de basis bij de keuze van onze verpakkingsmaterialen. Alle door WAGO gebruikte verpakkingen kunnen zonder extra voorbehandeling worden gerecycled. Afgezien van het hergebruik van de materialen speelt ook de zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen hierbij een uitermate belangrijke rol. Om deze reden bestaat ons kartonnen verpakkingsmateriaal voor ruim 80 % uit oud papier, en is het bovendien voorzien van het RESY-symbool. Het RESY-symbool garandeert dat de verpakkingsverordening voor transportverpakkingen wordt nageleefd. De markering wordt gedeeltelijk door middel van perforatie aangebracht. Deze procedure maakt het aanbrengen van opschriften op de kartonnen verpakkingen van WAGO zonder verf mogelijk. Onnodige belasting van het milieu wordt op deze wijze vermeden.

Uw contactpersoon bij WAGO

EHS Product Compliance

Andere serviceaanbiedingen: