Nyheter
Allmänna användarvillkor för användning av WAGOs webbsida

1. Grundläggande villkor

1.1Användningen av dessa webbplatser (i det följande "WAGOs webbplats") som erbjuds av WAGO GmbH & Co. KG och/eller dess dotterbolag ("WAGO") är tillåten för alla registrerade användare uteslutande på grundval av dessa villkor. Genom att börja använda webbplatsen, men senast vid registreringen, accepterar användaren tillämpligheten av respektive version av dessa användarvillkor. Dessa allmänna användarvillkor kan kompletteras, ändras eller ersättas i enskilda fall genom andra villkor, till exempel för inköp av produkter och/eller tjänster. Om användaren agerar i utövandet av ett handels- eller oberoende yrke eller för en offentlig myndighet, §312i (1) har första meningen nr. 1-3 i den tyska civillagen ingen tillämpning.

1.2 WAGO håller viss information och mjukvara, tillsammans med all dokumentation, tillgänglig på WAGOs webbplats för hämtning eller nedladdning. Det är icke-bindande och det görs inget krav på fullständighet. WAGO har rätt att avbryta driften av WAGOs hemsida eller ändra innehållet när som helst, helt eller delvis. På grund av internets och datasystemets natur tar WAGO inget ansvar för WAGOs oavbrutna tillgänglighet. Vissa sidor på WAGOs webbplats kan vara lösenordsskyddade. WAGO förbehåller sig rätten att även utsätta webbplatser som tidigare var fria till en registreringsskyldighet. För att säkerställa affärstransaktioner är tillgången till sådana webbplatser endast möjlig för registrerade användare. Om inte annat följer av andra avtal med användaren är WAGO alltid berättigad att säga upp åtkomstsbehörigheten genom att blockera åtkomst till data efter uppsägning, vilket är möjligt när som helst. WAGO kan i synnerhet säga upp åtkomstbehörighet från sin sida om användaren har lämnat falsk information vid registrering, har brutit mot dessa användarvillkor eller sitt uppdrag att hantera tillgång till data, har brutit mot gällande lag när han eller hon har tillgång till eller använder WAGOs webbplats eller har inte använt den under en längre period.

1.3Efter att ha registrerat sig får användaren ett användarnamn och lösenord (även "användardata" här). Vid den ursprungliga åtkomsten ska användaren ändra lösenordet som vidarebefordras av WAGO till ett lösenord som endast är känt för honom eller henne. Användardata gör det möjligt för användaren att visa eller ändra sin data eller att återkalla eller utöka samtycken för att behandla data som har givits. Användaren ska se till att användardata inte görs tillgängligt för tredje part och ansvarar för alla order och andra aktiviteter som utförs under användardata.

Om användaren blir medveten om att tredje part felaktigt använder användardata är han/hon skyldig att omedelbart informera WAGO om detta skriftligen, om det är lämpligt med ett enkelt e-postmeddelande till datenschutz@wago.com. Vid mottagandet av meddelandet kommer WAGO att blockera åtkomst till det lösenordsskyddade området med denna användardata. Det är inte möjligt att få blockeringen lyft förrän användaren har gjort en separat förfrågan hos WAGO eller omregistrerat sig.

1.4 Användaren kan när som helst kräva att hans/hennes registrering raderas, förutsatt att raderingen inte hindrar hanteringen av pågående avtalsförhållanden. I sådana fall kommer WAGO att radera all användardata och alla andra lagrade personuppgifter från användaren så snart de inte längre behövs.

Sekretesspolicy och riktlinjerna för cookies gäller i tillägg till användningen av WAGOs webbplats

2. Särskilda ämnen

2.1Vid användandet av WAGO-webbplatsen får användaren inte (i) skada personer, särskilt minderåriga, eller bryta mot deras personliga rättigheter, (ii) vara stötande genom användarens beteende, (iii) kränka immateriella rättigheter eller annan äganderätt, (iv) överföra innehåll med virus, så kallade trojanska hästar eller annan programmering som kan skada programvara, (v) mata in, lagra eller skicka hyperlänkar eller innehåll för vilket användaren inte är behörig, särskilt när sådana hyperlänkar eller innehåll bryter mot sekretessförpliktelser eller är olagliga, (vi) eller sprida reklam eller oönskad e-post (sk spam) eller felaktiga varningar för virus, funktionsfel och liknande eller bjuda in deltagande i tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, Ponzi-system och jämförbara erbjudanden.

2.2 WAGOs webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. WAGO tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser, och WAGO använder inte sådana webbplatser och deras innehåll eftersom WAGO inte övervakar den länkade informationen eller ansvarar för innehållet och informationen som finns där. Deras användning är på användarens egen risk.

2.3 Om information, programvara eller dokumentation tillhandahålls utan kostnad är ansvaret uteslutet för materialfel och titelfel för informationen, programvaran eller dokumentationen, särskilt med avseende på dess korrekthet, noggrannhet, frihet från immateriella rättigheter från tredje part, fullständighet och/eller användbarhet – utom i händelse av avsiktlig skada eller bedrägeri.

2.4Informationen på WAGOs webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar av produktens tekniska egenskaper, vilka inte alltid måste existera i det enskilda fallet (t.ex. på grund av produktändringar). Produktens önskade prestandaegenskaper måste därför fastställas från fall till fall vid inköp. Även om WAGO ständigt strävar efter att hålla WAGOs webbplats virusfri, garanterar WAGO inte friheten från virus. Vid användandet av WAGOs webbplats accepterar användaren att användningen sker efter eget gottfinnande och risk och att användaren kommer att vidta egna skyddsåtgärder mot virus. För användarens eget skydd och för att förebygga virus på WAGOs webbplats ska användaren ordna lämpliga säkerhetsanordningar och virusskannrar innan denne laddar ner information, programvara och dokumentation.

2.5 WAGOs ansvar baseras på bestämmelserna i avsnitt 2.2 till 2.4 i dessa villkor. Bortsett från detta är allt ansvar för WAGO uteslutet, utom i fall av tvångsansvar, såsom enligt tyska produktansvarslagen. Skadestånd för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är emellertid begränsat till förutsebara förluster som är typiska för kontrakt om inte en avsiktlig skada eller grov oaktsamhet föreligger.

3. Överensstämmelse med reglerna för exportkontroll

3.1 Export av viss information, mjukvara och dokumentation kan vara föremål för ett tillståndskrav, t.ex. på grund av dess natur, avsedd användning eller slutanvändning. Informationen och mjukvaran som WAGO tillhandahåller på WAGOs webbplats är endast avsedd för användare i länderna och för personer, organisationer och föreningar som överensstämmer med gällande exportkontrollbestämmelser, särskilt med hänsyn till avsedd användning och är inte listade på sanktionslistor från Europeiska gemenskapen eller Förenta nationerna – med andra ord, mot vilka inget embargo finns.

3.2 När WAGOs webbplats används, såväl som vid leverans till tredje part, av information, mjukvara och dokumentation som tillhandahålls av WAGO eller genom att tillhandahålla andra kommersiella resurser i samband med information, programvara och dokumentation som tillhandahålls av WAGO, är användaren skyldig att iaktta och följa alla tillämpliga nationella, europeiska och amerikanska exportkontrollbestämmelser, inklusive alla europeiska eller amerikanska sanktionslistor (tillsammans: "exportkontrollbestämmelser"). Under alla omständigheter måste användaren, när sådana saker vidarebefordras, skaffa sig kunskaper om och följa (åter-)exportkontrollbestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland, Europeiska unionen och Amerikas förenta stater.

3.3 Användaren måste notera att exportbestämmelserna även gäller när informationen sänds utomlands via kommunikationsnät (t.ex. via e-post eller filöverföring).

3.4 Innan sådana saker överförs ska användaren särskilt kontrollera och säkerställa genom lämpliga åtgärder att

- sådan information, mjukvara och dokumentation som tillhandahålls av WAGO är inte avsedd för förbjuden eller godkännandeberoende användning i samband med försvarsmateriel eller kärnteknik eller vapenteknik såvida inte några nödvändiga godkännanden har mottagits
- Bestämmelserna i alla relevanta sanktionslistor över Europeiska unionen och Amerikas förenta stater rörande affärstransaktioner med företag, personer eller organisationer som namnges där följs.

3.5 Vid behov för utförande av exportkontrollinspektioner av offentliga myndigheter eller WAGO ska användaren, efter en motsvarande förfrågan, omedelbart tillhandahålla WAGO all information om slutmottagaren, slutanvändning och avsedd användning av informationen, mjukvaran och dokumentationen som tillhandahålls av WAGO samt tillämpliga exportkontrollrestriktioner i detta hänseende.

3.6 Användaren skall ersätta WAGO i sin helhet för alla fordringar som åberopats av offentliga myndigheter eller andra tredje parter mot WAGO för användarens åsidosättande av ovanstående lagliga exportkontrollförpliktelser och förbinder sig att ersätta WAGO för alla förluster och utgifter som uppkommer i samband med detta, såvida inte användaren är ansvarig för åsidosättande av skyldigheten. En omvänd bevisbörda är inte associerad med detta.

3.7 Informationen, programvaran och dokumentationen på WAGOs webbplats kan endast nås om de följer ovannämnda kontroll och försäkran och det inte finns några hinder som grundar sig på nationella eller internationella bestämmelser i utrikeshandelslagstiftningen och inga embargon och/eller andra sanktioner motsätter sig; annars har WAGO ingen skyldighet att utföra.

4. Landsspecifika bestämmelser

4.1WAGO GmbH & Co. KG och/eller dess dotterbolag driver och tar ansvar för de enskilda sidorna på WAGOs webbplats. Sidorna tar hänsyn till kraven i respektive land där det ansvariga bolaget är beläget. WAGO påtar sig inget ansvar för att information, programvara och/eller dokumentation också kan hämtas eller laddas ner från WAGOs webbplats utanför respektive land.

4.2Om användare får tillgång till WAGOs webbplats från platser utanför respektive land, är de ensamt personligen ansvariga för att de uppfyller relevanta bestämmelser enligt respektive nationell lag. Tillgång till information, programvara och/eller dokumentation på WAGOs webbplats från länder där sådan åtkomst är olaglig är inte tillåtet. I så fall och om användaren önskar ingå affärsrelationer med WAGO, ska användaren upprätta kontakt med WAGO-representanter i respektive land.

5. Tillämplig lag

Tyska lagar gäller, med undantag av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor och bestämmelser om lagkonflikter i internationell privaträtt.