Sekretesspolicy

För behandling av våra data i samband med våra online-system och för att upprätta kontakt med hjälp av kontaktformulär och nyhetsbrev i form av e-post

Version: 1 juli, 2023

I. Grundläggande information om databehandling

Tack för ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi vill därför informera dig fullständigt om den information vi samlar på våra webbplatser, det syfte vi använder det för, vem vi kan göra det tillgängligt för och vilka rättigheter du har (artikel 12 och artikel 13 i den allmänna databeskrivningsförordningen - GDPR).

Våra personliga integritetsåtgärder styrs av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679), som trädde i kraft 25 maj 2018 och Lag (2018:218) (Dataskyddslagen). med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Om personuppgifter behandlas i ett visst fall vill vi uttrycka vilken standard som används för att motivera databehandling med ett enkelt parentetiskt citat av en förordning.

Controller i fråga om dataskyddslag:

WAGO Sverige AB
Adolfsbergsvägen 31
168 66 Bromma
Telefon: 08-584 106 80
E-post: info.se@wago.com

Vi tar internt dataskydd på mycket stort allvar. Vi förpliktar våra anställda och processorerna (serviceföretag) till att upprätthålla konfidentialitet och följa IT-/säkerhetsreglerna och gällande bestämmelser om dataskydd.

Dataskyddets syfte är personuppgifter. Personuppgifter, enligt Lag 2018:218 (datskyddslagen) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning är all enskild information om personliga eller faktiska omständigheter hos en identifierad eller identifierbar fysisk person. Dessutom definierar GDPR "personuppgifter" som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata eller en onlineidentifierare.

I den mån det inte kan identifieras i detta dokument eller på grund av andra omständigheter kan vi inte identifiera dig.

Vi, såväl som våra avtalsparter skyddar dina personuppgifter mot obehörig tillgång, förlust, användning eller spridning och ser till att din personliga information finns i en laglig, kontrollerad och säker miljö som hindrar obehörig åtkomst, förlust eller spridning.

När uppgifter behandlas för vår räkning arbetar vi endast med orderbehandlare som erbjuder en tillräcklig garanti för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att deras databehandling överensstämmer med art. 28 GDPR har antagits och dina lagliga rättigheter är fullt skyddade.

Om vi avtalar med en eller flera partner för att bestämma syftet och sättet för behandlingen, tar vi gemensamt ansvar i enlighet med art. 26 GDPR. För detta ändamål specificerar vi gemensamt i ett avtal vilken avtalspartner som åtar sig ansvar enligt GDPR.

Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits i vårt företag för att säkerställa att vårt företag följer de rättsliga kraven för Lag 2018:218 (Dataskyddslagen) och GDPR och för att skydda din data mot skador, förstörelse, förvrängning, manipulation och obehörig åtkomst.

För att undvika onödiga datamängder behandlar och använder vi endast dina personuppgifter i den utsträckning detta krävs inom ramen för vårt utbud av tjänster.

Du kan, utan kostnad och utan att ange skäl, få åtkomst till information om huruvida dina personuppgifter behandlas. I enlighet med art. 15 GDPR och 5 kap 1-3 §§ Lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) har du rätt till tillgång till dessa personuppgifter och att få ytterligare information om behandlingen av dina data lagrade hos oss.

Som en del av dina lagliga rättigheter enligt art.16 och art. 17 GDPR och 5 kap 3 § Lag 2018:218 (Dataskyddslagen), kan du få dina data som lagras hos oss låsta, korrigerade eller raderade.

Dina personuppgifter raderas om inga krav på lagring står i vägen och du begär borttagning skriftligt eller i textform.

Vidare har du rätt att ha ofullständiga uppgifter slutförda och att kräva inskränkning av behandling i de lagstadgade reglerna i art. 18 GDPR om personuppgifterna är felaktiga.

Du har också rätt till dataöverföring enligt art. 20 GDPR om vi har nämnt art. 6 (1)(a) eller (b) GDPR eller art. 9 (2) (a) GDPR i denna policy som grund för databehandling. När du utövar rätten till dataportabilitet har du rätt att kräva att personuppgifterna sänds direkt från datafilens registerkontakt till en annan datafils styrenhet om detta är tekniskt genomförbart.

I enlighet med art. 7 (3) GDPR har du också rätt att när som helst återkalla det samtycke du en gång gav oss. Om du åberopar denna rätt kan vi inte längre behandla uppgifterna baserat på sådant samtycke, med framtida effekt.

II. Syfte, rättslig grund och datakategorier

Det är vanligtvis inte nödvändigt att du lämnar personliga uppgifter för att besöka vår hemsida. Men från ett tekniskt perspektiv behövs den IP-adress som sänds av ditt system för att överföra data på vår hemsida till dig. Utöver det fritt tillgängliga området på vår hemsida – i samband med din registrering, till exempel – kan vi behöva dina personuppgifter, i förekommande fall, för att personligen kunna svara för dig.

Vi behöver en rättslig grund för att behandla dina uppgifter. Art. 6 GDPR presenterar en icke-exklusiv lista över rättsliga grunder. Enligt art. 6 GDPR är bearbetning tillåten när:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (art. 6.1 a GDPR);
 • Behandlingen krävs för att utföra ett kontrakt där den avtalsslutande parten är den registrerade. Detta gäller även åtgärder före avtal som vidtagits på begäran av den registrerade (art. 6 (1)(b) GDPR);
 • Databehandlingen krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet vi är föremål för (art. 6 (1)(c) GDPR);
 • Behandlingen krävs för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta kan inkludera den sällsynta händelsen när en registrerad skadas allvarligt och personens personuppgifter delas med en läkare som ett resultat (art. 6 (1)(d) GDPR).
 • Behandlingen krävs för att upprätthålla den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter är tvingande (art. 6 (1)(f) GDPR). Behandlingsförfaranden som inte täcks av någon av ovanstående rättsliga grunder är baserade på denna rättsliga grund om behandlingen krävs för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, utom när den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter är tvingande. Vi tillåts sådana behandlingsförfaranden uttryckligen eftersom de nämndes särskilt av den europeiska lagstiftaren. Denna lagstiftning förespråkade uppfattningen att ett legitimt intresse kan antas när den registrerade är en registeransvarigs klient (skäl 47 mening 2 GDPR).

III. Samling, lagring av användningsdata under ett besök på vår hemsida utan registrering, användning av cookies

När du besöker vår hemsida får vi din fullständiga IP-adress från din dator. Endast med denna IP-adress kan vi sända data på vår hemsida till dig så att webbplatsen visas för dig (art. 6 (1)(b) och (f) GDPR). Utöver behandlingen för överföring av samlade data lagras hela IP-adressen i endast två (2) dagar för att kunna ta initiativ till defensiva åtgärder mot attacker på vår IT, såsom ett block av IP-adresser samt eventuellt brottsligt åtal (art. 6 (1)(f) GDPR).

Vi lagrar datum och tid för sidvisningen och den sida från vilken du öppnade vår sida. Vi lagrar inga andra personuppgifter så länge du inte loggar in.

Om programmeringen av vår webbplats uppmanar din webbläsare att ladda data från servrar som drivs av tredje part, är vi inte som sådana involverade i dessa dataöverföringar. Våra leverantörer från tredje part har bett oss informera dig om följande:

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”). Google Analytics använder de cookies som beskrivs i vår Riktlinjer för cookies som underlättar analysen av din användning av vår webbplats och onlinetjänster. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats och onlineerbjudanden, inklusive information om enhetshändelser, som kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarspråk, installerade tillägg, skärmupplösning, enhetstyp, datum och tiden för din fråga och referensadressen, överförs på våra vägnar till en server från Google i USA och lagras på obestämd tid. Vi använder endast Google Analytics med den aktiverade IP-anonymiseringsutvidgningen "_anonymizeIp ()" Det innebär att IP-adresser som sänds till Google styrs och bearbetas i förväg av Google på servrar med hemvist i EU för att utesluta en direkt referens till en person via IP-adressen i USA. Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen överförd till en server från Google i USA och sedan avkortad där.

Vi använder denna information för att analysera besök på webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för oss så att vi bättre förstår hur vår webbplats används och var vi kan förbättra den (art. 6 (1)(b) och (f) GDPR). Pseudonyma användprofiler kan därigenom skapas från den behandlade datan. Google överför även denna information till tredje part, om det behövs, om det är juridiskt nödvändigt eller om tredje part behandlar sådana uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter från Google.

Du kan hitta ytterligare information om dataanvändning i marknadsföringssyfte av Google, inställningar och alternativ för att invända på Googles webbplatser: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl ("Användning av data från Google under användningen av webbplatser eller appar från våra partner"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av data i marknadsföringssyftel"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantera information som Google använder för att visa din annons") och http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bestäm vilken annons Google visar för dig").

Du har rätt att invända och du kan förhindra installation och lagring av cookien för Google Analytics via en motsvarande inställning i din webbläsare. Du kan hitta detaljer i din webbläsare under "Hjälp". Dessutom kan du förhindra insamling för Google av de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av onlineerbjudandet samt bearbetning av sådan data av Google genom att ladda ner och installera plugin-programmet från Google som finns på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

En opt-out cookie ställs in för att förhindra insamling av dina data när du besöker denna webbplats i framtiden. Med denna webbläsar-plugin kan insamling och lagring av data för Google Analytics också motsättas när som helst med framtida effekt.

Vi använder också Google Optimize. Google Optimize är en Google-tjänst (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google"). Vi använder Google Optimize-tjänsten för att förbättra attraktionskraften, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats genom att statistiskt utvärdera en procentandel av våra användare och deras användningsförändringar som svar på nya funktioner och innehåll vi introducerar. Google Optimize är en undertjänst av Google Analytics (se avsnittet "Google Analytics"). Dessutom kan du förhindra insamling av de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen – särskilt din IP-adress – samt bearbetning av sådan data av Google genom att ladda ner och installera plugin-programmet som finns på följande länk www.tools.google.com

Som AdWords-kund använder vi också Googles konverteringsspårning, en analystjänst som erbjuds av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Google AdWords använder den för att ställa in en cookie ("konverteringscookie") på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies löper ut efter trettio dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa av våra webbplatser och cookien fortfarande är giltig kan vi och Google känna igen att någon har klickat på skärmen och sedan dirigerats till vår webbplats. Alla AdWords-kunder får olika cookies. Cookies kan därför inte användas för att identifiera dig eller din sökväg på internet på olika webbplatser. Den information som erhållits med hjälp av konverteringscookien tjänar till att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för att använda konverteringsspårning. Vi får följaktligen användarstatistik om de användare som når vår webbplats via en Google-annons och kan därigenom spåra hur framgångsrik var och en av våra kampanjannonser är och hur passande de har varit för ditt sökämne (art. 6 (1)(f) GDPR).

Som AdWords-kund får vi reda på det totala antalet användare som har klickat på vår annons och omdirigerats till en sida som är försedd med en tagg för konverteringsspårning. Vi får emellertid ingen information genom vilken användare kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du vägra att ställa in en obligatorisk cookie för detta, till exempel genom en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du har rätt att göra invändningar och kan i detta syfte förhindra installation av cookies för Google AdWords (på domänen "googleadservices.com") genom en inställning i din webbläsare så att cookies blockeras av domänen "googleadservices.com." Du kan hitta detaljer i din webbläsare under "Hjälp". Du hittar motsvarande cookienamn i vår Riktlinjer för cookies.

Du hittar Googles sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl.

Vi använder Googles remarketingteknik (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google“). Genom denna teknik kan användare som redan har besökt våra webbplatser och onlinetjänster och varit intresserade av erbjudandet appelleras till igen genom riktad annonsering på sidorna i Googles partnernätverk. Annonsen visas genom att använda cookies som innehåller ett nummer. Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator. Genom detta nummer samlas besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Denna data sammanfogas av Google mellan tjänster och enheter. Annonser kan visas för dig baserat på informationen som härrör från användningen av enheterna. För egen räkning samlar och sparar Google inga personuppgifter för besökare på webbplatsen i den här processen. Om du senare besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk visas annonser för dig som med stor sannolikhet innehåller produkt- och informationsområden som tidigare har visats. Med hjälp av textfiler kan användarbeteende vid besök på webbplatsen analyseras och sedan användas för riktade produktrekommendationer för WAGO-produkter och intressebaserad annonsering för WAGO-produkter (visning av annonser som är relevanta för tidigare besökta WAGO-webbplatser) (art. 6 (1)(f) GDPR).

Om du inte vill få någon intressebaserad annonsering (invändning) kan du kategoriskt avaktivera användningen av cookies via Google för dessa ändamål genom att besöka sidan https://adssettings.google.se/authenticated?pli=1 och ange motsvarande inställningar. Alternativt kan användarna avaktivera användningen av cookies från leverantörer från tredje part genom att besöka avaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Du kan också förhindra cookies för Google Remarketing via en inställning i din webbläsare. Du kan hitta detaljer i din webbläsare under "Hjälp". Du hittar motsvarande cookienamn i vår Riktlinjer för cookies.

Du kan se Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy/ads/.

Denna webbsida använder Google Taggstyrning. Google Taggstyrning är en lösning som erbjuds av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Inland; "Google"), med vilken marknadsförare kan administrera webbplatskoder via ett gränssnitt. Verktyget "Taggstyrning" (som implementerar taggarna) är en cookiefri domän och samlar inga personuppgifter. Verktyget tillhandahåller endast vidarebefordran av data och utlösning av andra taggar som under vissa omständigheter själva kan samla in data. Google Taggstyrning har inte tillgång till denna data. Om det har funnits en deaktivering på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Taggstyrning.

Vi använder Google Maps på webbplatsen för att göra orienteringen lättare för dig. Google Maps är en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“). När du tittar på kontaktsidorna instrueras din webbläsare att ladda de funktioner och kartdata som behövs för detta direkt från Googles server. Dessa servrar kan vara placerade i USA eller andra länder. Vi har inga kontrollalternativ för detta och får ingen information från Google om huruvida du har utbytt motsvarande kartinformation under ditt besök på vår webbsida. Vi vet inte om Google bara levererar den tekniskt nödvändiga informationen till dig eller lagrar och analyserar ytterligare data om dig eller ditt system, till exempel IP-adresser, information om din webbläsare eller liknande. Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl) gäller även för Google Maps. Vi anger uttryckligen här att Google behandlar följande kategorier av data: enhetsrelaterad information, IP-adress, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din fråga och referensadress, cookies (blockerbara av dig i webbläsarinställningarna, se även ovan), platsbaserad information. Google kan koppla data med annan data från dig och använder de uppgifter som samlats in under tjänsterna för tillhandahållande, underhåll, skydd och förbättring av Googles tjänster, för utveckling av nya tjänster och för att skydda Google och användare av Googles tjänster. Dessutom använder Google dessa data för att erbjuda dig anpassat innehåll, till exempel för att ge dig mer relevanta sökresultat och annonsering. Med hjälp av data som samlas in via cookies och annan teknik, till exempel pixeltaggar, förbättrar Google din användarupplevelse och kvaliteten på Googles tjänster som helhet. Till exempel underlättar Google lagring av din önskade språkinställning för att visa tjänster på det språk du föredrar. Innan Google använder information för andra ändamål än de som anges av Google i Googles sekretesspolicy, kommer Google att be dig om ditt samtycke. Med ditt samtycke delar Google också data med tredje part för kontraktsbehandling och av juridiska skäl. Du kan också ändra inställningar relaterade till data hos Google när du loggar in där. Dessutom följer Google olika självregleringskrav och behandlar klagomål.

Vår webbplats använder remarketingfunktionen "Facebook Pixels" från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"), som får uppgifterna behandlade av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Den här aktiva programfunktionen (JavaScript) används för att förstå åtgärden för besökare på den här webbplatsen, för att mäta annonseringens effektivitet och att presentera intresserelaterade annonser ("Facebook-annonser") under besöket i det sociala nätverket Facebook och andra webbplatser. Genom denna JavaScript etableras en direktanslutning med Facebook-servrarna under besöket på webbplatsen. I processen är det faktum att du har besökt denna webbplats vidarebefordrat till Facebook-servern, och Facebook korrelerar denna information med ditt personliga Facebook-användarkonto och andra profiler. Korrelationen försöker fungera över enheter så att hur besökare beter sig över enheter också utvärderas. Grunden för denna användning är art. 6 (1)(f) GDPR. Uppgifterna lagras och bearbetas också av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål i enlighet med Facebook dataanvändningspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Vi antar att informationen förblir lagrad tills du raderar ditt Facebook-konto.

Du kan hitta mer detaljerad information om insamling och användning av data via Facebook och om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i detta avseende i Facebook Data Policy på: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan hantera sekretessinställningar i ditt Facebook-konto. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Klicka på denna länk för att förhindra framtida insamling av data via Facebook inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen.

Vår webbplats använder marknadsföringsfunktionen "LinkedIn Insight Tag" från LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland; "LinkedIn"). Varje gång en av våra sidor som innehåller funktioner från LinkedIn visas upprättas en anslutning till LinkedIn-servrarna. Detta informerar LinkedIn om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Den aktiva programfunktionen (JavaScript) används för att förstå åtgärden för besökare på vår webbplats i anonymiserad form, för att mäta annonseringens effektivitet och att presentera intresserelaterade annonser ("LinkedIn-annonser") under besöket i det sociala nätverket LinkedIn och andra webbplatser. LinkedIn Insight-taggen är integrerad i vår webbplats för detta ändamål, vilket skapar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker vår webbplats samtidigt som du är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Korrelationen försöker fungera över enheter så att hur besökare beter sig över enheter också utvärderas. Grunden för denna användning är art. 6 (1)(f) GDPR.

Vi har en profil på det sociala mediet LinkedIn. Våra sociala medier och därmed vår profil på LinkedIn är avsedda att säkerställa en bredast möjlig närvaro på internet. När du besöker vår profil på LinkedIn kan LinkedIn generellt analysera ditt användarbeteende.

Vi använder "LinkedIn Lead Ads" för kundförvärv. LinkedIn Lead Ads är reklamplaceringar på LinkedIn, där LinkedIn använder formulär för att generera leads och funktioner, och innehållet i LinkedIn-tjänsten kan integreras. I sådan reklam begärs definierad information i enlighet med vår nuvarande kampanj eller andra åtgärder. Om du har ett LinkedIn-konto kan annonsen fyllas i med den information du har delat på LinkedIn.

Med LinkedIn Lead Ads erbjuder vi dig en funktion med vilken du kan ge oss din användarinformation med ditt LinkedIn-konto. Vi använder denna funktion för att kunna adressera dig med relevant innehåll och målgruppsinriktad. Vi har ett legitimt intresse för användningen av LinkedIn Lead Ads, som är för marknadsföringsändamål i samband med att starta verksamhet. Den rättsliga grunden är art. 6 (1) (f) GDPR.

Om du är inloggad på ditt LinkedIn-konto och besöker vår profil på LinkedIn kan LinkedIn tilldela detta besök till ditt användarkonto. Detta gäller även reklam på LinkedIn via LinkedIn Lead Ads. Dina personuppgifter kan dock också samlas in under vissa omständigheter om du inte är inloggad eller om du inte har ett LinkedIn-konto. I detta fall kan data samlas in e. g. via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med denna insamlade data kan LinkedIn skapa användarprofiler med dina preferenser och intressen. På detta sätt kan intressebaserad reklam visas för dig inom och utanför närvaron på sociala medier. Om du har ett LinkedIn-konto kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter som du redan är eller var inloggad på.

Du hittar ytterligare information om datainsamling och användning samt dina alternativ och rättigheter för att skydda din integritet i LinkedIn-sekretesspolicyn på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Om du är inloggad på LinkedIn kan du inaktivera datainsamlingen när som helst via följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av data via LinkedIn inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen.

WAGO använder webbanalystjänsten av Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA; "Crazy Egg"). För att utföra Crazy Egg-tjänsten kan Crazy Egg samla information (tidigare åtkomst till webbplatser, land, enhetstyp, operativsystem, webbläsare, webbläsarfönsterstorlek, datum, klicktider, klickpunkter och rulldjup, nytt och återkommande) genom användning av cookies för analys och observation. Denna information överförs genom att använda din IP-adress genom en direkt kommunikation mellan din webbläsare och Crazy Eggs servrar. Uppgifterna används för att analysera användarbeteende i grupper, aldrig individuellt, på vår hemsida för att kunna ta fram potentialer för optimering ur det. Data analyseras manuellt med oregelbundna intervall, maximalt ett (1) år tillbaka. Användare är slumpmässigt utvalda och inte identifierade personligen. Enligt ett uttalande från Crazy Egg samlas, bearbetas eller används inga av dina personuppgifter genom Crazy Eggs användning och användningen av cookies. Endast användprofiler skapas genom användning av pseudonymer. Uppgifterna som samlas in under en pseudonym är inte sammanslagna med reella data från dig. Uppgifterna samlas in för att visuellt visa frekvensen av besökta sidor och klick och kan inkludera följande: webbläsarinformation, slutenhet som används, IP-adress, besökets varaktighet, plats. Resultaten bearbetas till rapporter som vi använder för webbplatsoptimering.

Klicka på denna länk för att förhindra framtida insamling av data via Crazy Egg inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen.

Du hittar Crazy Eggs sekretesspolicy på https://www.crazyegg.com/privacy.

Vår webbplats använder konverteringsspårning av Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). För detta sätter Microsoft Bing Ads en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft Bing och vi kan på så sätt känna igen att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och har nått en tidigare angiven målsida (konverteringssida). Med detta får vi reda på det totala antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan omdirigerats till konverteringssidan. Ingen personlig information om användarens identitet kommuniceras. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också vägra att ställa in en obligatorisk cookie för detta, till exempel genom en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du kan hitta ytterligare information om datasäkerhet och cookies som används på Microsoft Bing på Microsofts webbplats (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

Klicka på denna länk för att förhindra framtida insamling av data via Microsoft Bing Ads inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen.

Med hjälp av tjänsterna från AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), ett Delaware-bolag med sitt säte på 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, samlas data in och bearbetas vidare i anonymiserad form för analys och för kontinuerlig förbättring av vår hemsida. Detta sker genom användning av cookies. Analys av insamlad och överförd data gör det möjligt för AppDynamics att upptäcka och presentera prestationsrelaterade svagheter på vår webbplats. Presentationen avser uttryckligen analys av interna systemproblem så att de kan erkännas och åtgärdas tidigt och stabiliteten på vår hemsida kan garanteras.

Vi konfigurerar AppDynamics på ett sådant sätt att det i allmänhet inte samlas in och lagras personliga data (inga anonymiserade IP-adresser). För granskning av prestationsrelaterade svagheter använder WAGO endast data som inte innehåller några personuppgifter.

För online-undersökningar använder vi tjänsterna från Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland; "Netigate"). Vi har noggrant valt och engagerat denna leverantör enligt art. 28 GDPR.

Allt deltagande i denna undersökning sker enbart frivilligt. Netigate behandlar och sparar information som tillhandahålls av användare enbart i syfte att utvärdera undersökningen för våra räkning, förutsatt att alla begärda personuppgifter, såsom namn, e-postadress etc., är anonymiserade, särskilt utan IP-adresser för användare.

När det gäller anonyma undersökningar sparas således ingen information som möjliggör slutsatser om deltagare i undersökningen. Endast datum och tid för ditt deltagande sparas.

All personlig information som du lämnar ut under undersökningen uppfattas som frivillig och sparas i enlighet med lokal lagstiftning. Om inte uttryckligen anges i undersökningsbeskrivningen eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke överförs inga personuppgifter till tredje part. Om undersökningen också framhäver personlig information som överskrider dess syfte (t.ex. namn, adress, företag etc.), kommer vi under undersökningen att ange att den ytterligare informationen vi samlar in och använder ges frivilligt.

När det gäller undersökningar där personuppgifter begärs som väsentliga delar av undersökningen, särskilt när det gäller kundnöjdhet och individualiserade undersökningar och frågeformulär, överförs informationen i den till oss och lagras på grund av våra legitima intressen i snabbhet samt optimering av vårt online-erbjudande och kundservice (art. 6 (1)(f) GDPR). Om du redan är vår kund eller kommer att vara i framtiden kan vi samla, spara, ändra och överföra uppgifterna för upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet utan att vi behöver ditt samtycke och så länge lagen tillåter oss att göra så (art. 6 (1)(b) GDPR).

I andra fall – även om kontraktsförhållandet ännu inte har uppstått – lagrar vi din data inte längre än två (2) år eller längre om lagen kräver det av oss. Du har rätt att invända, med framtida effekt, avseende uppgifter som skickas till oss via frågeformuläret. Du utövar din rätt att återkalla genom en kommunikation till oss.

Mer information om dataskydd finns här: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal.

Vi gör livechatt ("Userlike") tillgängligt på vår webbplats.Inom chattfunktionen kan du interagera med en chatbot ("Cognigy.AI") samt kommunicera med en av våra anställda via en livechatt ("Userlike").

Cognigy.AI är en chatbot-programvara från Cognigy GmbH, (Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf, Tyskland). Userlike är en livechattmjukvara från Userlike UG (begränsad), (Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland). Vi har noggrant valt och anlitat dessa leverantörer i enlighet med art. 28 GDPR. För detta har vi ingått ett ytterligare behandlingsavtal med både Cognigy GmbH och Userlike UG som anger syftet och varaktigheten för behandlingen, typen och syftet med behandlingen, typen av personuppgifter, kategorierna av registrerade och skyldigheterna. och den registeransvariges rättigheter (enligt artikel 28 (3) GDPR).

När du startar en konversation via chattfunktionen skickas ett kommando till Cognigy via Userlike som initialt gör att du interagerar med chatboten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att omdirigera dig till livechatten (t.ex. på grund av förfrågans komplexitet). Om du omdirigeras till livechatt kommer du att informeras i chattfönstret att du nu är i livechatt med en av våra anställda. För att kunna besvara din förfrågan på bästa möjliga sätt är den fullständiga, tidigare kommunikationen med chatboten synlig i livechatten.

Inom chattfunktionen kan du till exempel ge följande information om dig själv: förnamn, efternamn, e-postadress. Beroende på konversationsförloppet (både med chatboten och i livechatten) kan det hända att du överför ytterligare personuppgifter i chatten. Typen av denna data beror starkt på din fråga eller problemet du beskriver.

Emellertid kan dessa data, som exempel, i huvudsak involvera följande typer:

 • Licensinformation;
 • ett specifikt ordernummer;
 • Dokument, såsom fakturor eller beställningar där personuppgifter behandlades
 • Information om dina beställningar;
 • Ljud- och röstinspelningar;censinformation;
 • Fotografier.

Dina uppgifter behandlas baserat på ditt samtycke eller för att utföra avtalsenliga och/eller åtgärder före avtal (Art. 6 (1) a), b) GDPR).

Dessutom lagrar WAGO datum och tid för chatbot- och livechattkonversationerna ("chattkonversationer") samt innehållet i själva chattkonversationerna ("chattutskrift"). Om namnet eller e-postadressen som anges är kopplad till ett WAGO-kundnummer kan detta nummer spåras av den särskilda WAGO-kundtjänstrepresentanten under livechatten.

Under samtalet med chatboten kan du ge ditt samtycke till att chatthistoriken vidarebefordras till WAGO för vidare bearbetning. Detta kan vara användbart i de fall du gör en specifik förfrågan som inte kan besvaras av vår chatbot och till exempel inte kan vidarebefordras till livechatten (t.ex. för att du använder chattfunktionen utanför våra öppettider eller att ingen anställd är tillgänglig direkt ). Om det angivna namnet eller e-postadressen tilldelas ett WAGO kundnummer kan detta spåras av en WAGO kundrådgivare efter chatbotkonversationen. Vi behandlar även dina uppgifter i dessa fall uteslutande i enlighet med art. 6 (1) a och b) GDPR.

Information om enheten du använder (webbläsare, IP-adress) samlas också in under chattfunktionen. Denna information krävs för att chattfunktionen ska fungera korrekt och för att kvaliteten på chattfunktionen ska kunna övervakas, dina frågor besvaras och statistik sammanställas.

För att underlätta en konversation i form av en realtidschatt använder Cognigy och Userlike cookies som lagras på din dator. Du kan hitta mer information om cookiess funktion i vår Cookie Guideline. När du tittar på vår webbplats laddas chatbot-widgeten i form av en JavaScript-fil från Amazon Web Services. Chattwidgeten utgör tekniskt sett källkoden som körs på din dator och underlättar chatten.

Behandlingen av alla dessa uppgifter tjänar till att ge dig ett snabbt och effektivt kontaktalternativ och därmed förbättra vår kundservice.

Dessutom kan du komma åt dina chattkonversationer vid ett senare tillfälle. För att säkerställa att en behörig mottagare är inblandad krävs att du uppger din e-postadress. En bekräftelsekod skickas till denna mailadress i efterhand, som du absolut behöver för att hämta dina chattkonversationer.

Skulle chattfunktionen inte vara tillgänglig kan du lämna ett meddelande till oss. För detta är det nödvändigt att du tillhandahåller följande information om dig själv: namn (inkl. för- och efternamn), adress och din e-postadress. I detta fall behandlas dina uppgifter baserat på ditt samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR).

Observera att det endast är möjligt att hämta din chattkonversation inom sex (6) månader efter avslutad konversation, eftersom alla chattkonversationer automatiskt raderas efter denna tid. Vi sparar dina chattkonversationer i sex månader för att bespara dig omfattande förklaringar om historiken för din fråga under vissa omständigheter, för att engagera oss i kontinuerlig kvalitetskontroll av vår chattfunktion och för att kunna garantera säkerheten för våra IT-system .

Om du inte vill att dina chattkonversationer ska sparas är du välkommen att informera oss om detta på kontaktadresserna nedan. I så fall kommer vi omedelbart att radera lagrade chattkonversationer.

Så snart du har öppnat chattfunktionsfönstret överförs dina data till Userlike UG. Genom att använda chatbot-funktionen kommer dina data även att överföras till Cognigy GmbH. När du skriver in meddelanden i chattfönstret bygger din webbläsare en direkt anslutning till Userlike UG-servrarna och Cognigy GmbH-servrarna, där data du har angett behandlas.

Vi är inte medvetna om att Userlike eller Cognigy kommer åt ytterligare data än vad som anges ovan, men detta kan inte heller helt uteslutas.

Ytterligare information om Userlike UG (begränsad) sekretesspolicy finns här: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy

Ytterligare information om Cognigy GmbHs integritetspolicy finns här: https://www.cognigy.com/privacy-policy.


WhatsApp API och Facebook Messenger

Dessutom, med Userlike har du möjlighet att kontakta oss via WhatsApp och Facebook Messenger. Detta görs genom att välja knappen "Öppna WhatsApp" eller "Öppna Facebook". Fönstret för WhatsApp Web eller Facebook öppnas sedan i din webbläsare.

För att ge dig kontakt med oss via WhatsApp använder vi Messenger Communication Platform från 360dialog GmbH, Torstraße 61, 10119 Berlin. Vi har noggrant valt denna leverantör och beställt den i enlighet med artikel 28 GDPR.

Om du kontaktar oss via meddelandetjänsten WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland), använder vi ditt telefonnummer för att kommunicera med dig via WhatsApp.

Vi behandlar ditt telefonnummer för att identifiera dig. Ditt smeknamn (t.ex. för- och efternamn), din profilbild och annan information som tillhandahålls via WhatsApp kommer att användas för att presentera dig.

Dessutom har du möjlighet att kontakta oss via Facebook Messenger (leverantör är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland).

För detta ändamål behandlar vi ditt smeknamn (t.ex. för- och efternamn) som du har lagrat på ditt Facebook-konto för att identifiera dig. Din profilbild och, om tillämpligt, annan information som tillhandahålls av Facebook kommer att användas för visning.

Din kommunikation med oss via WhatsApp eller Facebook Messenger lagras som en konversationsutskrift. Detta tjänar syftet att använda tidigare kommunikation med dig som ett sammanhang för framtida samtal. Avskriften innehåller även mottagnings- och läsbekräftelser. Dessa används för att säkerställa smidig mottagning och för att rensa upp inaktiva kontakter.

Om du använder vår WhatsApp-kontakt eller Facebook Messenger för att kontakta oss i samband med en specifik affärstransaktion (t.ex. en gjord beställning), behandlar vi uppgifterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR för att utföra avtalsmässiga och/eller pre-kontraktuella åtgärder.

Om du kontaktar oss via vår WhatsApp eller Facebook Messenger med allmänna förfrågningar är den rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Dina uppgifter kommer att användas uteslutande för kommunikationsändamål och raderas efter sex [6] månader. Vidare är det möjligt för dig att kontakta operatören direkt och begära radering av uppgifterna.

Ansvarig part för WhatsApp Messenger-tjänsten enligt GDPR är WhatsApp Ireland Limited, och den behöriga tillsynsmyndigheten enligt GDPR är den irländska tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Ansvarig part för Facebook Messenger enligt GDPR är Meta Platforms Ireland Limited, den ansvariga tillsynsmyndigheten enligt GDPR är den irländska tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Vi vill påpeka att operatörerna lagrar data i tredjeländer utanför EU som en del av användningen och utbyter dem med andra tjänster från leverantören. Vi har inget inflytande på detta.

Genom att använda WhatsApp eller Facebook Messenger vill vi påpeka att de uppgifter du anger kommer att lagras av WhatsApp eller Facebook. Dina data kommer att lagras och hanteras enligt WhatsApps eller Facebooks standarder.

Dessutom samlar WhatsApp och Meta in data oberoende. För syftet och omfattningen av datainsamlingen, den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se respektive operatörs sekretessmeddelanden.

Ytterligare information om dataskydd hos WhatsApp Ireland Limited finns här:https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy eller direkt i WhatsApp-appen.

Ytterligare information om dataskydd hos Meta Platforms Ireland Limited finns här: https://www.facebook.com/about/privacy/

Vi vill utveckla vår webbplats optimalt och för detta samarbeta med trbo GmbH (Leopoldstr. 41, 80802 Munich, Tyskland; "trbo"), vars spårningsverktyg vi använder för att hantera och förbättra våra erbjudanden online. Vi implementerar dessa verktyg för att kvantifiera användningen av våra onlineerbjudanden och effektiviteten av vår onlineannonsering. Detta hjälper oss att förstå vilka sidor som är särskilt attraktiva för användarna av våra tjänster, vilka produkter som intresserar våra kunder mest och vilka individuella erbjudanden vi ska erbjuda våra respektive webbplatsanvändare.

Uppgifterna som samlas in och används i detta sammanhang lagras alltid endast under en pseudonym (t.ex. ett slumpmässigt identifieringsnummer) och sammanfaller inte med dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, kontonummer etc.). Om och när trbo får tillgång till uppgifterna sker detta uteslutande för vår räkning och under vår tillsyn. För detta har vi ingått ett avtal med trbo för behandling av personuppgifter för vår räkning (enligt art. 28 (3) GDPR).

Tekniskt använder vi de installerade spårningsverktygen, särskilt så kallade "cookies" och "web beacons", för att samla in följande information: vilka sidor som besöks, när, hur ofta och i vilken ordning, vilka produkter som söks efter, vilka länkar eller erbjudanden som klickas på och vilka beställningar som görs.

Om du inte vill att vi samlar in och använder information om din användning av webbplatsen på detta sätt kan du invända mot det på följande länk (så kallad. "opt out"): TRBO OPTOUT COOKIE. För detta ändamål placeras en motsvarande opt-out-cookie, som inte innehåller några data som är lämpliga för spårning, men som bara gör det möjligt att känna igen din invändning mot datainsamlingen, på din dator så att detta inte längre utförs

Vi använder "Contentsquare" en Contentsquare S.A.S. Webbanalystjänst (5 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, Frankrike). Den tyska filialen ligger på Implerstraße 25a, 81371 München, Tyskland.

Contentsquare använder de cookies som beskrivs i vår Cookie Policy som underlättar analys av din användning av våra webbplatser och onlinetjänster

I händelse av ditt samtycke samlas interaktionsdata från ditt besök på vår webbplats in i anonymiserad form med hjälp av Contentsquare för marknadsföringsändamål och för att optimera webbplatsens användarvänlighet med hjälp av cookies. Den rättsliga grunden f är art. 6 para. 1 a) GDPR.

Contentsquare använder data och information för att analysera besök på webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter åt oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och internetanvändning. Denna oss är anonymiserad.

Contentsquare kommer också att överföra denna information i vissa fall, när det är lagligt mandat eller i den utsträckning som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Contentsquare.

Som standard tar Contentsquare bort all data, senast efter 13 månader.

Om du föredrar att vi inte samlar in och använder information om din användning av webbplatsen på detta sätt, kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Alternativt kan du när som helst förhindra insamling och bearbetning av dina data med analysverktyget Contentsquare genom att göra vissa webbläsarinställningar. Du hittar information om detta i hjälpen av din webbläsare.

Mer information om Contentsquares sekretesspolicy finns här: https://contentsquare.com/privacy-center/ eller här https://contentsquare.com/privacy-center/gdpr/

IV. Cookies vid besök på vår webbplats

V. Samling, lagring och användning av användningsdata under besök på vår hemsida med registrering och efter inloggning

Inga onlinebeställningar kan slutföras utan att du registrerar dig med dina företagsuppgifter, med det resultat att inga kontrakt kan ingås genom online-systemet. Om du önskar att initiera onlinealternativet, priser och liknande, erbjuder vi dig även en registrering med bara e-postadress och lösenord. Dessutom kan du kontakta vårt säljteam via andra kommunikationsmedel.

Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i den fullständiga registreringen för att verifiera din behörighet att köpa varor i enlighet med våra kundkriterier. Vi lagrar data och tidpunkten och resultatet av granskningen för att permanent kunna behålla aktiveringen och göra ytterligare granskning.

Vid inloggningen jämförs din inloggningsdata med den i vår databas med lagrade åtkomstdata. Vi sparar bara misslyckade inloggningar i ditt användarkonto, så att vi kan blockera kontot efter fem påföljande misslyckade inloggningar för att förhindra obehöriga åtkomstförsök och skydda dig och oss mot försök mot bedrägeri (art. 6 (1)(a), (b) and (f) GDPR).

När du lägger varor i kundvagnen eller på bevakningslistan, förstås detta som en förfrågan om att spara detta i våra system för dig. Vi lagrar noterade varor och mängder på kontot för att uppfylla din önskan om att de ska sparas och för att kunna göra kundvagnen eller bevakningslistan tillgänglig för dig vid nästa inloggning. På så sätt kan vi erbjuda dig ett enkelt alternativ för att beställa en mängd varor vid rätt tillfälle (art. 6 (1)(b) och (f) GDPR). Kundvagnen förvaras tills beställningen är lagd, men inte längre än två (2) år efter den senaste ändringen. Bevaknings- och jämförelselistorna förblir lagrade i högst två (2) år efter den senaste ändringen, men är endast relaterade till din webbläsare tills du tar bort cookies eller byter webbläsare eller enhet.

Om vi visar priser för dig använder vi dina uppgifter för att identifiera individuella priser, minsta orderbelopp och fria leveransgränser från vår databas som gäller för dig och gör det möjligt för dig att beställa på dessa villkor (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR).

Uppgifter som behövs för leveransen ställs in som en del av orderprocessen (art. 6 (1)(b) GDPR). Först cachas dessa data bara kort på våra servrar för att göra en flerstegsekvens möjlig och lagras sedan på lång sikt endast när du skickar beställningen. Dessutom kommer vi också att skriva in data i databasen som du skickar per fax eller telefon och behandla det som data från en onlineorder. De data som lagras för order- och servicebehandling, för visning av orderspårning och en historik i ditt konto för att underlätta efterföljande order och för att uppfylla lagliga krav på lagring (art. 6 (1)(b) och (f) GDPR).

För att behandla din order (art. 6 (1)(b) GDPR) kan det vara nödvändigt att du delar med dig av dina personuppgifter och uppgifter som härrör från ordern med företag som vi anlitar för kontraktsbehandling. Det kan till exempel vara en bank för betalningsbehandling eller en logistikpartner för leverans av varorna till dig. Endast nödvändiga data delas.

Dessutom använder vi ditt namn och dina adressuppgifter för att göra en kreditkontroll manuellt, beroende på projekt. Kreditkontrollen utförs inte baserat på ett automatiserat individuellt beslut av butikssystemet, utan främst på WAGOs vägnar genom Verband der Vereine Creditreform e. V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Germany) och i sällsynta fall dessutom genom Bisnode Deutschland GmbH (Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Tyskland). Dessa kreditinstitut kommer att använda dina uppgifter för att kontrollera om du redan är upptagen i kreditinstitutens databas och befintliga uppgifter, till exempel om tidigare betalningsinställningar eller pågående avtal, kan hänföras till dig. På detta sätt får vi information om din tidigare betalningshistorik och kreditinformation. Vi använder informationen från kreditbyråerna för att skydda oss mot potentiella betalningsinställningar, där vårt tvingande legitima intresse i fråga om art. 6 (1) (f) GDPR existerar. Vi kommer under alla omständigheter att leverera till dig vid förskottsbetalning, inlämnande av bankgaranti eller kreditförsäkring om inte andra skäl utesluter leverans. Vi sparar data som vi har fått från kreditbyråerna under affärsavtalets varaktighet för att minska frågor med kreditbyråer.

Vi använder uppgifter från registrering enligt art. 6 (1) (b) och (f) GDPR. Kreditbyråns rättsakt baserad på art. 6 (1)(f) GDPR i samband med 5, 6 §§ Kreditupplysningslagen (1973:1173).

När kontaktformuläret används, skickas informationen som listas där till oss och lagras på grund av våra legitima intressen i snabbhet samt optimering av vårt online-erbjudande och kundservice. Vi använder uppgifterna uteslutande för att svara på din förfrågan och om förfrågan borde ha samband med ett avtalsförhållande, eller ett avtalsförhållande som härrör från detta, för att initiera och hantera avtalsförhållandet (art. 6 (1)(a), (b) och (f) GDPR). Om du redan är vår kund eller kommer att vara i framtiden kan vi samla, spara, ändra och överföra uppgifterna för upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet utan att vi behöver ditt samtycke och så länge lagen tillåter oss att göra så.

I andra fall – även om kontraktsförhållandet ännu inte har uppstått – lagrar vi din data inte längre än två (2) år eller längre om lagen kräver det av oss. Du har rätt att invända, med framtida effekt, avseende uppgifter som skickas till oss via kontaktformuläret. Du utövar din rätt att återkalla genom en kommunikation till oss.

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev med din e-postadress använder vi även din e-postadress utöver kontohanteringen för våra egna reklamändamål, som definieras mer detaljerat under nyhetsbrevregistreringen, tills du avbryter nyhetsbrevet (invändningsalternativ; art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Om inga andra reklamändamål definieras kommer vårt nyhetsbrev endast att innehålla vår företagsinformation om produkthöjdpunkter, nya produkter, produktuppdateringar och tjänster samt specialerbjudanden och tävlingar från WAGO, aktuell WAGO företagsinformation och evenemangsdatum. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du mottagandet och de beskrivna processerna.

Vi använder mjukvarulösningen "Evalanche" från den tyska leverantören SC Networks som e-postleverantör i e-postmarknadsföring. Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web-beacon", en pixelstorleksfil som hämtas från servern av SC Networks/Evalanche när nyhetsbrevet öppnas. Teknisk information – till exempel information om webbläsaren och ditt system, den slutliga enheten som används och postklienten samt din IP-adress och tidpunkten för hämtningen – samlas in i första hand som en del av sådan uppringning. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna med hjälp av tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteenden baserat på deras hämtningsplatser (vilka kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna.

De statistiska förfrågningarna inkluderar också observationen om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas, vilka länkar som klickas på och huruvida leveransen av e-posten har varit framgångsrik. Dessutom registreras läslängden, detta sker endast på målgruppsbasis. Även av tekniska skäl kan denna information matchas med de enskilda nyhetsbrevsmottagarna, det är ingen strävan varken från oss eller från SC Networks/Evalanche att övervaka enskilda användare. Istället hjälper analyserna oss att tyda användarnas läsvanor och anpassa oss till innehållet eller skicka varierande innehåll som motsvarar våra användares intressen.

Vi använder den så kallade dubbelopt-in-processen för att dokumentera nyhetsbrevets samtycke och förhindra missbruk av dina uppgifter. Genom denna process ser vi till att mottagaren verkligen vill ha vårt nyhetsbrev. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du ombeds om bekräftelse på ditt nyhetsbrevsregistrering. Vi skickar inte vårt nyhetsbrev till dig förrän efter bekräftelsen.

Registreringarna för nyhetsbrevet är loggade för att kunna underbygga registreringsprocessen i enlighet med lagstadgade krav. Detta inkluderar lagring av både tid för registrering och bekräftelse samt IP-adress. Ändringar i dina lagrade data är på samma sätt loggade på samma sätt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av vårt nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig på länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till WAGO Sverige AB, Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma Vid skriftligt meddelande, är avregistreringen genomförd hos oss inom tre (3) veckor efter mottagandet.

Samtyckena till sändningen av e-postadresser sker utifrån art. 6 (1) (a), art. 7 GDPR och 7 § (2) nr. 3 eller (3) i den tyska Fair Trade Practices Act (UWG). Utförande av statistiska förfrågningar och analyser och registrering av registreringsproceduren sker på grundval av våra legitima intressen enligt art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt intresse är att distribuera ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som överensstämmer med våra affärsintressen, bland annat tjänar direktannonsering och möter användarnas förväntningar.

Om vi använder dina personuppgifter för direktannonsering kan du motsätta dig detta när som helst enligt art. 21 GDPR genom att meddela oss.

Vi erbjuder dig en jobbapplikationstjänst i form av ett inloggningsområde. Du kan registrera dig där och ringa upp programassistenten, som leder dig via vår applikationsservice. Där måste du ge åtminstone följande information om dig själv: förnamn, efternamn, e-postadress och användarnamn. Annat än det kan du tillhandahålla all data om dig själv som du tycker är användbar för applikationen.

När du skickar in en ansökan eller när vi initierar ett potentiellt anställningsförhållande, använder vi din personliga information för att kontrollera ansökans lämplighet samt att ta personlig kontakt med dig (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Om den annonserade positionen ligger utanför Europeiska unionen, skickar vi dina personuppgifter vidare till motsvarande land utanför EU (art. 49 (1)(b) GDPR, om inget adekvat beslut föreligger för landet enligt art. 45 (3) GDPR eller lämpliga skyddsåtgärder finns i enlighet med art. 46 GDPR).

Om din ansökan inte kan övervägas just nu har du möjlighet att hantera din ansökningsdata i inloggningsområdet. Vi lagrar och använder din inloggningsdata, såväl som de uppgifter du har lämnat, för att ge dig tillgång, samt hanterings- och applikationsalternativ (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Dessutom, när du skickar in nya applikationer använder vi data från din tidigare ansökan för jämförelse (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Vi initierar raderingsprocessen sex (6) månader efter din senaste inloggning. Detta börjar med ett meddelande till dig om den förestående borttagningen, för vilken vi använder din e-postadress (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke till lagring och behandling av dina ansökningsuppgifter när som helst med framtida effekt och dessutom hantera varje enskild ansökan i inloggningsområdet.

Om du inte vill samtycka till vår onlineapplikationsservice, är du välkommen att skicka oss en ansökan via e-post eller på papper med samma utsikter. Vi kommer endast att granska den här ansökan en gång (art. 6 (1)(a) och (b) GDPR).

Om vi inleder ett anställningsförhållande med dig kommer vi att migrera dina uppgifter från ansökan till personaldokumentet och lagra dem under anställningsperioden och eventuella ytterligare lagstadgade kvarhållningsperioder (art. 6 (1)(a), (b) GDPR, 3 kap 2 § Lag 2018:218 (Dataskyddslagen) Innan anställningsavtalet genomförs informerar vi dig återigen om användningen av uppgifter i anställningsförhållandet.

För webbinarier använder vi tjänsterna från leverantören Cisco Systems Inc. (170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA; "Cisco"). Vi har ingått avtal med. Vid tillhandahållandet av webbinariet och tillhörande databehandling är Cisco controller för behandlingen. Du hittar sekretesspolicyn här: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Dina uppgifter behandlas baserat på ditt samtycke (art. 6 (1)(a) GDPR). För att delta i ett webbinarium måste du ge åtminstone följande information om dig själv: förnamn, efternamn och e-postadress. Följande information krävs dessutom: företagsnamn och huvudkontor (gata, nummer, postnummer och stad).

Webbinarierna spelas in regelbundet för att tillhandahålla dem på vår webbplats för senare hämtning. För att undvika att registrera deltagarnas riktiga namn registreras inte frågor som ställs av deltagarna under seminariet. De muntligt upprepade frågorna och tillhörande svar registreras och tillhandahålls för senare åtkomst. Frågorna återges emellertid endast muntligt i anonym form, vilket gör att deltagare inte kan identifieras.

Om du deltar i ett webbinarium får du ytterligare information om evenemanget på lämpligt sätt med anmälan till närvaro och, i förekommande fall, efter webbinariets slut. Denna information kan till exempel vara en påminnelse om händelser, inspelningen av webbinariet eller även undersökningar om kundnöjdhet på webbinariet (artikel 6 (1) (b), (f) GDPR).

Om du, tillsammans med registreringen för ett webbinarium, också har registrerat dig för vårt nyhetsbrev, kommer vi också att använda din e-postadress utöver kontohantering. Detta gäller dock endast våra egna reklamändamål, som beskrivs i detalj i nyhetsbrevregistreringen, tills du avbryter nyhetsbrevsprenumerationen (invändningsalternativ; art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Bestämmelserna i artikel V, "Insamling, lagring och användning av användningsdata när du besöker vår webbplats med registrering och efter inloggning" och avsnitt 5 där, "e-post, nyhetsbrev och annan direktannonsering" gäller i enlighet därmed.

Om du vill ladda ner information ("Nedladdningar") via vår webbplats eller via WAGO Download Center, krävs föranmälan. För registrering behandlas både dina personuppgifter (titel, förnamn, efternamn och e-postadress) och företagsuppgifter (företagsnamn, gatu-/husnummer, postnummer, ort och land). Dessa uppgifter krävs för att förhindra obehöriga åtkomstförsök, för att möjliggöra tydlig tilldelning, för att utföra kontroller av sanktionslistor och för att skydda oss mot bedrägeriförsök (Art. 6 para. 1 a), c) och f) DSGVO). Dessutom har du möjlighet att dela ytterligare - valfri - information om dig själv och/eller ditt företag med oss. Dessutom kommer dina personuppgifter att samlas in, lagras, behandlas och användas av oss i synnerhet om, i den utsträckning och så länge som detta är nödvändigt för att eventuellt inleda, upprätta, fullgöra eller avsluta ett avtalsförhållande. Sålunda kan vi samla in, lagra, ändra och överföra uppgifterna i syfte att upprätta, implementera eller avsluta avtalsförhållandet utan att kräva ditt samtycke och så länge vi har tillåtelse att göra det enligt lag. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 b) DSGVO.

Därför använder vi dina personuppgifter i synnerhet för följande ändamål:

 • För att aktivera de nedladdningar du har begärt från oss;
 • För att säkerställa att vår webbplats och innehållet den innehåller presenteras för dig på ett så effektivt och intressant sätt som möjligt;
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt alla avtal som ingås mellan dig och oss;

Ytterligare insamling, lagring, behandling och användning av personuppgifter kommer endast att ske om det krävs eller tillåts enligt lag, eller om du har samtyckt till det. Vi kommer att informera dig om den tillämpliga rättsliga grunden på en separat punkt. I andra fall, det vill säga även så länge som avtalsförhållandet ännu inte har kommit till stånd, kommer vi att lagra dina uppgifter i högst två (2) år, eller längre om lagen kräver att vi gör det. För att kunna behandla sanktionslistkontrollen (art. 6 st. 1 c) DSGVO) kan det bli nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter och uppgifter från registreringsmasken till företag som vi använder för att genomföra sanktionslistkontrollen. I dessa fall arbetar vi endast med tjänsteleverantörer som vi har kontraktuellt skyldiga att följa dataskyddskraven eller som redan är skyldiga att följa dataskyddskraven på grund av lagkrav. I båda fallen vidarebefordras endast nödvändiga uppgifter. Inom ramen för nedladdningen samlas inledningsvis teknisk information såsom information om webbläsaren och ditt system, den slutenhet som används samt din IP-adress, antalet nedladdningar per artefakt och tidpunkten för nedladdningen. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna baserat på tekniska data eller målgrupperna och deras nedladdningsbeteende baserat på deras nedladdningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Personliga utvärderingar sker inte. Vi kommer till exempel inte att kontakta dig på grundval av ditt personliga nedladdningsbeteende - utan motsvarande samtycke eller annan rättslig grund.

Om du vill komma åt API:er (programmeringsgränssnitt) via vår API-utvecklarportal krävs förhandsregistrering för API-utvecklarportalen. För registreringen, dina personuppgifter (titel, förnamn, efternamn och e-postadress) samt företagsuppgifter (företagsnamn, gatu-/husnummer, postnummer, stad och land) och önskat syfte med användningen av API:erna bearbetas. Dessa uppgifter är nödvändiga för att förhindra obehöriga åtkomstförsök, för att möjliggöra en tydlig tilldelning och för att skydda oss mot bedrägeriförsök (Art. 6 para. 1 a) och f) DSGVO).

Dessutom kommer dina personuppgifter att samlas in, lagras, behandlas och användas av oss i synnerhet om, i den utsträckning och så länge som detta är nödvändigt för det potentiella inledandet, upprättandet, fullgörandet eller uppsägningen av ett avtalsförhållande. Sålunda kan vi samla in, lagra, ändra och överföra uppgifterna i syfte att upprätta, implementera eller avsluta avtalsförhållandet utan att kräva ditt samtycke och så länge vi har tillåtelse att göra det enligt lag. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 b) DSGVO.
Därför använder vi dina personuppgifter i synnerhet för följande ändamål:
 • För att möjliggöra åtkomst till WAGO API:er via API Developer Portal
 • För att säkerställa att API-utvecklarportalen och innehållet i den presenteras för dig på ett så effektivt och intressant sätt som möjligt;
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt alla avtal som ingåtts mellan dig och oss.

Ytterligare insamling, lagring, behandling och användning av personuppgifter kommer endast att ske om det krävs eller tillåts enligt lag, eller om du har samtyckt till det. Vi kommer att informera dig om den tillämpliga rättsliga grunden på en separat punkt.

I andra fall, det vill säga även så länge avtalsförhållandet ännu inte har kommit till stånd, kommer vi att lagra dina uppgifter i högst två (2) år, eller längre om lagen kräver att vi gör det.

VI. Smart Designer projektplanering

Vi erbjuder dig gratis projektplaneringsprogram online för konfiguration av våra produkter. Du kan registrera dig där för att lagra dina egna projekt och se färdiga projekt igen vid en senare tidpunkt. Där måste du ge åtminstone följande information om dig själv: efternamn, förnamn, e-post, företagsnamn, adress (gatuadress, nummer, postnummer, stad), land, lösenord.

Registrerad data används för självinitierade prisförfrågningar och ordrar som uppstår från projekten från konfiguratorn och visas med den skapade projektdokumentationen (art. 6 (1)(b) och (f) GDPR).

Du kan välja "acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar för att förhindra att cookies används. I sådana fall är det inte möjligt att använda Smart Designer.

Om du dessutom har registrerat dig för vårt nyhetsbrev i Smart Designer kommer vi också att använda din e-postadress för kontohantering såväl som för eventuella prisfrågor, projektplanering och beställningar avseende projekt som skapats med konfiguratorn som du initierar. Detta gäller dock endast våra egna reklamändamål, som beskrivs i detalj i nyhetsbrevregistreringen, tills du avbryter nyhetsbrevsprenumerationen (invändningsalternativ; art. 6 (1)(a) och (b) GDPR). Bestämmelserna i artikel V, "Insamling, lagring och användning av användningsdata när du besöker vår webbplats med registrering och efter inloggning" och avsnitt 5 där, "e-post, nyhetsbrev och annan direktannonsering" gäller i enlighet därmed.

VII. Information om behandling av personuppgifter vid användning av Office365-produkter

Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

(även "Microsoft" häri)

Data Protection at Microsoft
Microsoft Corporation
Chief Privacy Officer
1 Microsoft Way Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited är dataskyddsombud för Microsoft för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Dataskyddsombudet på Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på följande adress:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irland

Vi behandlar dina personuppgifter för enkelt och ömsesidigt samarbete när du använder Office365-sortimentet från Microsoft.

Typen och syftet med behandlingen består därför av tillhandahållande av professionella tjänster i enlighet med WAGOs volymlicens och alla serviceavtal som ingåtts mellan WAGO och Microsoft. Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av art. 6 (1)(f) GDPR. Våra legitima intressen finns inom företagsgruppen för intern administration och i ett lämpligt förhållande mellan den registrerade och den registeransvarige. Skulle behandlingen godkännas via en annan rättslig grund kommer vi att informera dig om detta separat på en lämplig plats. Vilka av dina personuppgifter behandlar vi? Förhandsregistrering krävs innan Office365-sortimentet kan göras tillgängligt för dig. Åtminstone följande uppgifter krävs för denna form av bearbetning:

Förhandsregistrering krävs innan Office365-sortimentet kan göras tillgängligt för dig. Åtminstone följande uppgifter krävs för denna form av bearbetning:

 • Visningsnamn (kan till exempel bestå av ditt för- och efternamn)
 • E-postadress

Efter att du har registrerat dig har du också möjlighet att personligen tillhandahålla följande uppgifter i din profil:

 • Förnamn och efternamn
 • Position i företaget
 • Kontaktinformation
 • Företagstelefonnummer
 • Företagsadress (gata, nummer, postnummer, stad)
 • Profilfoto

Under samarbetet behandlar vi personuppgifter i e-post, dokument och annan elektronisk data i samband med onlinetjänster.

Beroende på den specifika användningen av Office365-sortimentet kan detta inkludera:

 • Grundläggande personuppgifter (såsom födelseort, gatunamn och adress, postnummer, bosättningsort, bosättningsland, mobilnummer, förnamn, efternamn, initialer, e-postadress, kön, födelsedatum), inklusive grundläggande personuppgifter om familjemedlemmar och barn;
 • Autentiseringsdata (t.ex. användarnamn, lösenord eller PIN, säkerhetsfråga, granskningsspår);
 • Kontaktinformation (t.ex. adresser, e-postadresser, telefonnummer, sociala medienamn, kontaktinformation för nödsituationer);
 • Unika id-nummer och signaturer (t.ex. personnummer, bankkontonummer, pass och id-nummer, körkortnummer, fordonsregistreringsdata, IP-adress, personnummer, studentnummer, patientnummer, signatur, unik identifiering för spårning av cookies eller liknande tekniker);
 • Pseudonymiserade identifierare;
 • Finansiella uppgifter och försäkringsuppgifter (t.ex. försäkringsnummer, bankkontonamn och -nummer, kreditkortsnamn och -nummer, fakturanummer, inkomst, försäkringstyp, betalningshistorik, kreditvärdighet);
 • Affärsdata (t.ex. köphistorik, specialerbjudanden, prenumerationsinformation, tidslinje för betalning);
 • Biometriska data (t.ex. DNA, fingeravtryck och irisskanning),
 • Platsdata (t.ex. mobilkommunikations-ID, geolokaliseringsdata, plats i början/slutet av samtalet; platsdata erhållen genom användning av WLAN-åtkomstpunkter);
 • Foton, videor och ljud;
 • Internetaktiviteter (t.ex. webbläsarhistorik, sökhistorik, läsning, tv-tittande, radiolyssning);
 • Enhetsidentifiering (t.ex. IMEI-nummer, SIM-kortnummer, MAC-adress);
 • Profilering (t.ex. baserat på observerat kriminellt eller antisocialt beteende eller pseudonymiserade profiler baserat på besökta webbadresser, klickstreamar, surfprotokoll, IP-adresser, domäner, installerade applikationer eller profiler baserat på marknadsföringspreferenser);
 • Personal- och anställningsdata (t.ex. indikation på anställningsstatus, anställningsinformation (t.ex. CV, anställningshistoria, utbildnings-/fortbildningshistorik), uppgifter om utveckling och position, inklusive arbetade timmar, utvärderingar och lön, information om arbetstillstånd, tillgänglighet, anställningsvillkor, skatteinformation, betalningsinformation, försäkringsinformation och plats och företag);
 • Utbildningsdata (t.ex. utbildningshistorik, aktuell utbildning, betyg och resultat, högsta kvalifikation, inlärningssvårigheter);
 • Nationalitets- och bosättningsinformation (t.ex. medborgarskap, naturaliseringsstatus, civilstånd, nationalitet, invandringsstatus, passuppgifter, information om bosättningsort eller arbetstillstånd);
 • Information som behandlas för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av offentlig myndighet;
 • Särskilda kategorier av data (t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, genetiska data, biometriska uppgifter för entydig identifiering av en fysisk person, uppgifter om hälsa, sexuella relationer eller sexuell läggning hos en fysisk person eller data om straffrättsliga övertygelser eller brott); eller
 • alla andra personuppgifter som citeras i artikel 4 i GDPR.

För alla andra protokoll- och telemetrodata hänvisar vi till leverantörens integritetspolicy på: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Vi behandlar endast de uppgifter vi har fått från dig personligen, eller uppgifter som vi får som funktionsleverantör inom vår företagsgrupp (se https://www.wago.com/de/wago-gruppe/international).

I vissa fall kan vi få dina personuppgifter från en företrädare för din organisation, från din arbetsgivare eller från en annan tredje part som en del av ett befintligt eller framtida partnerskap eller kundförhållande.

Interna funktioner: Kommunikationspartner och innehavare av funktionella positioner på WAGO

Externa funktioner: Observera här att i synnerhet på samarbetsplattformar kan det vara möjligt för tredje parter (som medlemmar i andra organisationer) förutom oss, du och din organisation att också få tillgång till dina personuppgifter som överförs under kommunikation (t.ex. via TEAMS). Det kan inte uteslutas att dina överförda personuppgifter kommer att användas av sådana tredje parter eller vidarebefordras till andra tredje parter.

Vi hänvisar därför här till din egen organisations interna dataskyddsregler och även till reglerna för tredje part som är inblandad i samarbetet.

I en icke-medlemsstat i EU överför vi dina personuppgifter enbart med beaktande av följande lämpliga eller adekvata skyddsåtgärder:

Om du inte tillhandahåller dina uppgifter kan vi kanske inte tillhandahålla våra avtalsenliga tjänster.

WAGO utför inget automatiskt beslutsfattande eller profilering när du behandlar dina personuppgifter inom hela Office365-sortimentet.

För inspelningar av teammöten är det möjligt att inhämta uttryckligt samtycke från alla deltagare innan inspelningen påbörjas. Innan en deltagare inte har godkänt kommer mikrofon, video och innehållsdelning att stängas av.

Dessa inspelningar kommer att göras i de fall de ska göras tillgängliga för deltagare och auktoriserade mottagare. En auktoriserad mottagare är en som till exempel inte kunde delta i evenemanget, men är beroende av att innehållet görs tillgängligt. Inspelning inkluderar i synnerhet förfrågningar om att få tala under evenemanget, ljudinspelningar, videoinspelningar, chattbidrag och annat innehåll som du delar via team. Genom att bekräfta att du registreras direkt i Teams samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter som kommer att behandlas som en del av inspelningen av Teams-mötet. Detta samtycke ges på frivillig basis (rättslig grund är artikel 6 para. 1 a) DSGVO).

VIII. Databehandling via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk.

Normalt kan sociala nätverk som Facebook analysera alla aspekter av ditt användarbeteende när du besöker deras webbplatser eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. "gilla"-knappar eller reklambannrar). Att besöka våra sociala medier presenterar många behandlingsförfaranden som är relevanta för dataskydd. Särskilt:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker oss på sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter dock också samlas in om du inte är inloggad eller inte har något konto hos respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dina uppgifter till exempel genom cookies som sparades på din slutenhet eller genom loggning av din IP-adress.

Portalen för sociala medier kan sedan använda sådana insamlade data för att skapa användarprofiler baserat på dina preferenser och intressen. På detta sätt kan annonser som återspeglar dina intressen visas för dig både på respektive sociala medier och utanför dem. Om du har ett konto på det specifika sociala nätverket kan dessa annonser anpassade efter dina intressen visas på alla enheter som du är eller har varit inloggad på.

Observera också att vi varken kan övervaka eller kontrollera alla bearbetningsprocedurer som används av portaler för sociala medier. Beroende på leverantör kan operatörerna av portalen för sociala medier därför utföra ytterligare bearbetningsprocedurer. Du hittar relevant information i användarvillkoren och sekretesspolicyerna för den specifika sociala medieportalen.

Vår aktivitet på sociala medier är avsedd att förse oss med största möjliga närvaro på internet. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1)(f) GDPR. Analysprocessen som initierats av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som sedan måste avslöjas av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke enligt art. 6.1 a GDPR).

När du besöker en av våra sociala mediesidor (t.ex. Facebook) är vi gemensamt ansvariga med operatören av plattformen för sociala medier för de databehandlingsprocedurer som utlöses av ditt besök. Du har i grunden rätt att utöva dina rättigheter (åtkomst, korrigering, radering, begränsningar för behandling, dataportabilitet och inlämnande av klagomål) mot oss och/eller operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera dock att trots vårt gemensamma ansvar med operatörerna av sociala medieportaler har vi inte fullständig kontroll över de databehandlingsförfaranden som används av den sociala medieportalen. Våra alternativ är främst beroende av respektive leverantörs företagspolicy.

Uppgifterna som vi samlar in direkt via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart något syfte för lagring upphör, du ber oss att radera dem eller drar tillbaka ditt samtycke till lagringen. Lagrade cookies finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagbestämmelser, särskilt lagringstider, förblir opåverkade.

Vi har ingen kontroll över hur länge dina data som operatörerna av det sociala nätverket lagrar för sina egna ändamål lagras. För information om detta, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy; se nedan).

Vi använder inga automatiskt aktiverade sociala plugin-program (t.ex. iFrames) från sociala nätverk eller plattformar på vår webbplats. Våra knappar på sociala nätverk eller plattformar, såsom Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, XING, etc., tjänar bara för att peka på respektive leverantörs webbplats. Om du klickar på dessa länkar dirigeras du till webbplatsen för respektive socialt nätverk eller plattform. Den dataintegritetsinformation som publiceras av leverantören där är tillämplig. Respektive leverantör är ansvarig för att säkerställa drift som överensstämmer med dataskyddskraven. Dessutom har vi onlinenärvaro i några av dessa sociala nätverk eller plattformar för att informera användare som är engagerade där om våra produkter och tjänster och för att kommunicera med dem. Det bakomliggande marknadsföringssyftet är att betraktas som ett legitimt intresse enligt art. 6 (1)(f) GDPR. Även om WAGO inte har tillgång till denna profildata som behandlas av plattformarna använder WAGO emellertid under vissa omständigheter delat ansvar enligt dataskyddslagen.

För detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter och dina möjligheter att motsätta dig (opt-out) hänvisar vi till följande information:

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Vi har ingått ett avtal med Facebook om gemensam kontroll över databehandling (Controller Addendum). Detta avtal specificerar vilka databehandlingsrutiner vi och/eller Facebook bär ansvaret för när du besöker vår Facebook-fansida. Du kan granska detta avtal på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan självständigt anpassa dina annonspreferenser i ditt användarkonto. Det gör du genom att klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Du hittar detaljer i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Opt out på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Vi har en profil på Twitter. Leverantören är Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Du hittar sekretesspolicyn här: https://twitter.com/en/privacy, opt out här: https://twitter.com/personalization.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är YouTube LLC (901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA) representerad av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Du hittar sekretesspolicyn här: https://policies.google.com/privacy, opt out här: https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Du hittar sekretesspolicyn här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt out här: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är XING S, (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland).

Du hittar sekretesspolicyn här: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, opt out här: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

IX. WAGO HUB

Om vi till exempel vill erbjuda dig information inom WAGO HUB: s ämnen automatisering, gränssnittselektronik och anslutningsteknik, eller för att möjliggöra ditt deltagande i digitala mässor eller evenemang, kan det vara nödvändigt att behandla din personliga data.
Detta görs genom format som erbjuds via WAGO HUB. Du kan ta reda på vilka personuppgifter du bearbetar genom dessa format i texten nedan. För att kunna erbjuda dig WAGO HUB är det nödvändigt att arbeta tillsammans med en entreprenör i den mening som avses i art. 28 GDPR. Vi arbetar tillsammans med tjänsteleverantören Uniplan GmbH & Co. KG (Schanzenstraße 39 a / b, 51063 Köln, “Uniplan”). Vi har ingått avtal med Uniplan i enlighet med art. 28 (3) GDPR, som säkerställer integriteten för våra WAGO HUB-deltagare. För att utföra specifika bearbetningsaktiviteter i anslutning till WAGO HUB (särskilt hosting och IT-support, plattforms- och datahantering, utdataövervakning, digital kommunikation (e-post, chatt, videochatt, streaming och skärmdelning) och analyser), tjänar vi externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter enligt kontrakt till oss. Mer information finns i motsvarande stycken i denna sekretesspolicy

Med detta format har du möjlighet att inleda ett direkt utbyte med experter från WAGO GmbH (enligt schweizisk lag) & Co. KG. Under ett liveevenemang kan du kontakta experterna antingen via Microsoft Teams eller via meddelande via WAGO HUB. För detta ändamål får varje deltagare en personlig inkorg, som dock endast kan användas för kommunikation inom WAGO HUB.

Deltagande i formatet Meet the Experts är rent frivilligt. Observera att för att kontakta dig kommer åtminstone dina kontaktuppgifter (namn, förnamn och e-postadress) att överföras så att vi kan svara på din förfrågan eller ditt meddelande. All personlig information som du tillhandahåller med ett meddelande anses vara frivillig och kommer att lagras i enlighet med lokal dataskyddslagstiftning.

Behandlingen av dina uppgifter baseras således uteslutande på ditt samtycke (artikel 6 (1) (GDPR).

Under ett liveevenemang kan du nätverka direkt med experter från WAGO GmbH (enligt schweizisk lag) genom detta format eller med andra deltagare utanför vår organisation. För att göra det kan du skapa ett visitkort med registrering till WAGO HUB eller vid ett senare tillfälle genom dina profilinställningar. Inga visitkort behövs för att delta i ett liveevenemang.

De personuppgifter som du sparade i ditt användarkonto fungerar som grundläggande information.

Detta inkluderar: Hälsning, titel, namn, position och namn på företag / organisation och kontaktuppgifter.

Om du har bestämt dig för ett visitkort kan du valfritt lägga till ett foto, din företagslogotyp och din webbplats samt din profil från det sociala mediet LinkedIn och / eller XING. Observera att vi ensamma är ansvariga för att skapa och tillhandahålla ditt visitkort via WAGO HUB. Deltagaren är ensamt ansvarig för utformningen av innehållet och t.ex. för användningen av bildmaterial som tillhandahålls utan rättigheter från tredje part eller för den efterföljande kontaktuppmaningen. Uppgifterna som publiceras i profilen är synliga för alla andra deltagare vid liveevenemanget när som helst. Således behandlas dina uppgifter baserat på ditt samtycke (artikel 6 (1) (GDPR). Vi behandlar personuppgifter för att göra det möjligt för deltagarna att chatta och kommunicera med andra deltagare, att ordna och organisera möten, göra anteckningar, delta i möten eller sammanträden i virtuella rum, att strömma via plattformen, samt att ordna och slutföra möten och videosamtal mellan olika samtalare.

Med WAGO HUB kan du delta i virtuella format. Å ena sidan kan du delta i liveevenemang, till exempel expertpresentationer om ämnen automation, gränssnittselektronik och anslutningsteknik. Under ett liveevenemang kan du ställa frågor anonymt genom att ange en fråga via eventchatten. Endast moderator får denna fråga eller kommentar och sammanfattar den i anonym form. Endast moderator för ett evenemang kan spåra vilken deltagare som har skickat en fråga. Dessutom kan du delta i så kallade breakout-sessioner, där du har möjlighet att diskutera vad du har hört med experterna i en mindre grupp deltagare efter ett liveevenemang elleratt fråga frågor. För deltagande i virtuella evenemang, inklusive livestreaming och breakout-sessioner, behandlas följande data: Namn, företag / organisation, besökta rum, sessioner och interaktioner inom de virtuella rummen samt datum, tid och varaktighet för deltagande. Vi behandlar personuppgifter för organisering och förverkligande av virtuella händelser, livestreamar och hämtning av on-demand-videor. Observera att all personlig information som du tillhandahåller under ett liveevenemang eller breakout-session anses vara frivilligt inlämnad och kommer att lagras och behandlas i enlighet med lokal dataskyddslagstiftning. Behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR) som på vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) (GDPR))

Liveevenemang (livestreamingsessioner) spelas in regelbundet för att göra dem tillgängliga i vårt WAGO HUB-mediebibliotek för senare hämtning. Frågor som ställs av deltagarna under liveevenemanget spelas inte in för att undvika att registrera deltagarnas riktiga namn. De muntligt återuppspelade frågorna och motsvarande svar kommer dock att spelas in och göras tillgängliga för senare hämtning. Den muntliga återgivningen av frågorna är dock bara anonym, så att ingen identifiering av deltagarna är möjlig. Om du deltar i ett liveevenemang får du ytterligare information om evenemanget på lämpligt sätt när du registrerar dig för att delta och, om tillämpligt, efter att liveevenemanget har avslutats. Denna information kan till exempel vara en påminnelse om händelse, inspelning av liveevenemang eller kundnöjdhetsundersökningar om evenemanget (artikel 6.1 b, f GDPR).

Vi behandlar personuppgifter för vårt legitima intresse av analysen av deltagande i liveevenemang och användning av WAGO HUB och för statistisk utvärdering eller optimering av framtida online-uppträdanden (rättslig grund: (artikel 6 Abs. 1 f GDPR)). Du kan använda cookie-samtyckeverktyget för att aktivt godkänna användningen av cookies, vilket inte är tekniskt nödvändigt för funktionen och säkerheten på vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna samtyckebaserade, cookiebaserade behandling är ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR).

X. Digital Building Road Show

Under https://wago-building.expo-ip.com/ har du möjlighet att få information om aktuella ämnen från områdena byggautomation och installation. Om vi till exempel vill aktivera ditt deltagande i digitala mässor eller evenemang kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter.

Detta görs under olika format, som kan hämtas via webbplatsen som beskrivs ovan. Du kan ta reda på vilka personuppgifter du behandlar genom dessa format i texten nedan. För att kunna erbjuda dig den digitala byggnadsshowen är det nödvändigt att arbeta tillsammans med en kontraktsarbetare i betydelsen Art. 28 GDPR. Således arbetar vi tillsammans med tjänsteleverantören VideoART GmbH, Industriestraße 11, 27211 Bassum, Tyskland “VideoART”). För att utföra specifika bearbetningsaktiviteter i samband med den digitala Building Road Show (särskilt hosting och IT -support, plattforms- och datahantering, utmatningsövervakning, digital kommunikation (e -post, chatt, videochatt, streaming och skärmdelning) och analyser), tjänar vi externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter enligt kontrakt med oss. Mer information finns i motsvarande stycken i denna sekretesspolicy.

Den digitala Road Showen ger dig möjlighet att delta i virtuella format. Således har du möjlighet till live evenemang, till exempel expertpresentationer om ämnet fastighetsautomation och installation. Följande data behandlas för deltagande i virtuella evenemang, inklusive livestreaming och t.ex. breakout -sessioner: Namn, företag/organisation, besökta rum, sessioner och efterföljande interaktioner inne i de virtuella rummen, tillsammans med datum, tid och varaktighet för deltagandet. Vi behandlar personuppgifter för att organisera och förverkliga virtuella evenemang, livestreamar och ”call-up on demand videos” på begäran. Observera att all personlig information du avslöjar vid ett liveevenemang eller en breakout -session uppfattas som frivilligt avslöjad och sparas och behandlas i enlighet med lokal lag. Således behandlas dina uppgifter baserat på ditt samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR) och på grund av våra berättigade intressen (art. 6 (1) (f) GDPR).

Om du deltar i ett liveevenemang får du ytterligare information om evenemanget på ett lämpligt sätt med registreringen för närvaro och, i förekommande fall, efter slutet av liveevenemanget. Denna information kan till exempel vara en händelsepåminnelse, webbinarieinspelning eller även kundnöjdhetsundersökningar på webinariet (art. 6 (1) (f) GDPR).

Efter och/eller under ett liveevenemang kan du nätverka direkt med experter från WAGO GmbH (enligt schweizisk lag) genom detta format, eller med andra deltagare utanför vår organisation. Observera att vi bara erbjuder dig möjligheten att nätverka. Om du bestämmer dig för att använda detta kommer du att överföras till webbplatsen https://www.wonder.me/ för leverantören “Yotribe“ (Yotribe GmbH, Kommandantenstraße 77, 10117 Berlin, Tyskland). Leverantören bär ensam ansvar i den mening som avses i art. 4 nr 7 GDPR. Ytterligare länkinformation om Yotribe sekretesspolicy finns här: https://www.wonder.me/policies/privacy-policies.

Den digitala Building Road Show erbjuder eventuellt applikationen från Tawk.to (en livechattprogramvara från Tawk.to Inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119). Chatten är integrerad i webbplatsens källtext via ett plug-in. När du använder chatten använder du automatiskt tjänsten från Tawk.to. De insamlade uppgifterna inkluderar: Chattpost, IP -adress vid chatttiden och landet från vilket den härstammar. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon tredje part och tjänar endast för skydd och för intern statistik. När du använder chatten godkänner du att du håller med om denna händelse. Data som samlas in med Tawk.to -tekniken används inte för att personligen identifiera besökare på denna webbplats. De sparas inte och raderas efter chatten. Beroende på samtalets gång med våra anställda kan det hända att du överför ytterligare personuppgifter i chatten. Typen av dessa uppgifter beror starkt på din fråga eller problemet du beskriver för oss. Behandlingen av alla dessa uppgifter tjänar till att ge dig ett snabbt och effektivt kontaktalternativ och därmed förbättra vår kundservice.

För syftet och omfattningen av datainsamling och användning av uppgifterna från Tawk.to och dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär, se Tawk.to Sekretessmeddelande: https://www.tawk.to/ integritetspolicy/.

XI. Visselblåsarsystem

Visselblåsare som rapporterar oetiska, olagliga och oansvariga handlingar är inte angivare. Men kom ihåg att informationen om dig själv, dina kollegor eller andra aspekter av affärsverksamheten som du tillhandahåller kan leda till beslut som berör andra personer. Ange därför endast information som du, såvitt du vet, antar är korrekt. Även om du inte har några följder att förvänta dig när du förmedlar information i god tro, även när den efteråt visar sig vara felaktig, tolereras inte avsiktlig leverans av falsk eller vilseledande information.

När du rapporterar incidenter via vårt visselblåsarsystem skyddar vi dina personuppgifter så att rapporteringen inte ger dig några nackdelar på något sätt.

När du lämnar personuppgifter via rapporteringsformuläret använder vi det uteslutande för att undersöka den rapporterade incidenten inom ramen för vårt visselblåsarsystem. Dina personuppgifter behandlas baserat på ett berättigat intresse enligt art. 6 (1)(f) GDPR. Det berättigade intresset för behandlingen av dina personuppgifter ligger i en effektiv utredning av den incident som rapporterats av dig.

Naturligtvis kan det hända att du måste förmedla personuppgifter i din rapport. Informationen kan till exempel ligga inom ämnesområdet för din incident eller under omständigheterna för hur kunskap om händelsen förvärvades. Vi behandlar också dessa uppgifter för effektiv utredning av den incident som rapporterats av dig.

Om vi vidarebefordrar personuppgifter till personer vars yrke förpliktar dem till sekretess (såsom advokater och revisorer) eller till andra tredje parter som är bundna av sekretess genom separat avtal (t.ex. detektivbyråer) för ytterligare förtydligande av den rapporterade händelsen och så att eventuella civilrättsliga anspråk mot den rapporterade personen kan göras gällande, sker detta baserat på vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR och så att lagliga skyldigheter kan uppfyllas (art. 6 (1)(c) GDPR).

Om det rör sig om brottsligt relevanta handlingar från den rapporterade personen, måste vi vidarebefordra personuppgifter till brottsbekämpande organ för straffrättsliga åtal, detta sker på grundval av vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR och så att lagliga skyldigheter kan uppfyllas (art. 6 (1)(c) GDPR).

När du använder systemet rätt har du inget att frukta. Om visslarblåsarsystemet används på ett felaktigt sätt för att orsaka skador för rapporterade personer förbehåller vi oss rätten att gå vidare mot visselblåsaren. Detta sker baserat på vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR för att skydda legitima visselblåsare och skydda vårt visselblåsarsystem mot felaktig användning.

XII. Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter under olika tid beroende på vilket syfte som krävs för behandlingen.

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges vid insamling (till exempel som en del av en samtyckesförklaring) tas personuppgifter bort när de inte längre krävs för att uppfylla syftet med lagring, såvida inte juridiska lagringsskyldigheter (såsom kommersiella och skattemässiga skyldigheter) utesluter borttagning. Vi behandlar därför normalt dina uppgifter under hela affärsförbindelsen (från initiering, genomförande till uppsägning av ett kontrakt och till slutet av allt intresse för informationen du kan ha).

Dessutom lagrar vi dina uppgifter i enlighet med och inom ramen för laglig lagrings- och dokumentationsskyldighet, med tillämpliga garanti- och preskriptionsperioder och, i händelse av rättsliga tvister, till slutet av sådana tvister där dessa uppgifter krävs som bevis.

XIII. Återkallelserätt

Du kan när som helst med framtida verkan och utan att ange skäl, återkalla de samtycken du har gett oss att samla in och använda data utan att därmed påverka lagenligheten av den behandling som ägde rum baserat på samtycket genom återkallandet. Efter återkallelse kan WAGO endast behandla dina personuppgifter om behandlingen krävs på grund av annan rättslig grund eller lagstadgad skyldighet. Du kan adressera din återkallelse till controllers eller till den kontaktadress som anges i webbplatsmeddelandet. Om det är tekniskt möjligt kommer vi också att göra återkallningsmöjligheter tillgängliga för dig i ditt konto.

XIV. Dataskyddsansvarig

Om du har ytterligare frågor om skyddet av dina personuppgifter, denna sekretesspolicy, samtyckesförklaringar och behandling av dina personuppgifter eller om det rör sig om klagomål om dataintegritet, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige:

WAGO Sverige AB

-DATA PROTECTION OFFICER-

Adolfsbergsv. 31
168 66 Bromma
E-post: dataprotection@wago.com

Oberoende av bestämmelserna i denna sekretesspolicy, art. 13 (2) (1)(d) ger GDPR dig den lagstadgade rätten att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

XV. Bekräftelse av datasekretesspolicy, ändringar

Denna integritetspolicy gäller från tidpunkten för publicering på WAGO GmbH & Co. KG: s webbplats till återkallelse.

Bekräftelse och bekräftelse av dataskyddsavtalet är absolut nödvändigt för att använda vårt erbjudande.

Tänk på att dataskyddsföreskrifter och hantering av dataskydd kan ständigt förändras och innehållet i detta datasekretessutlåtande måste överensstämma. Om detta skulle vara fallet kommer vi att presentera ändringar i en transparent form för dig. Dessutom är det lämpligt att informera dig själv om förändringar i lagbestämmelserna och praxis i vårt företag.