energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Non-stop přísun elektrické energie

Baterie a systémy k přeměně elektrické energie na plynná paliva nebo teplo zvyšují energetickou nezávislost, snižují vytížení rozvodné sítě a také zapojují sektory mobility a výroby tepla do ochrany klimatu. Všechna tato zařízení spoléhají na procesorové moduly WAGO.


Skladovací systémy přijímají přebytečnou energii, kterou v případě potřeby uvolňují. Díky tomu umožňují zvýšit v domácnostech i podnicích podíl spotřeby elektrické energie z vlastních solárních zdrojů, omezit proudové špičky zatěžující síť a dodávat regulační energii k udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Kontrolu nad akumulačními systémy zajišťují technologie WAGO.

Domácí systémy pro skladování energie: Rychlé připojení akumulátorů na minimu prostoru

Trh systémů pro domácí skladování energie stimulují nejen majitelé domů, kteří se snaží kombinováním FV systémů a akumulátorů snížit míru využívání elektrické energie z rozvodné sítě. Prodej příslušných přístrojů zvyšují i dodavatelé vyvíjející nové obchodní modely. Například akumulátory prodávané společně s FV panely a propojené do série by umožnily snížit vytížení rozvodné sítě. WAGO nabízí řešení pro instalaci domácích systémů pro skladování energie. Připojit tento systém k domovnímu rozvodu elektrické energie umožňují řadové svorky WAGO TOPJOB® S.

Poptávka po akumulátorech stoupá. Vědci je neustále vylepšují

Místní, velkokapacitní a průmyslové systémy pro skladování energie: Cílená kompenzace zátěžových špiček

Místní systémy pro skladování energie regulují napětí v nízkonapěťové síti na přednastavenou hodnotu. Zejména kolem poledne, když fotovoltaika běží na plné obrátky, hrozí výrazný nárůst napětí. Místní systém pro skladování energie, který přijímá přebytečnou elektrickou energii, je skvělá alternativa k její dodávce do vysokonapěťové sítě, a dovoluje zároveň rozšiřovat možnosti místní sítě. Večer nebo při silné oblačnosti lze uskladněnou elektrickou energii znovu dodávat zpět do sítě. Tímto způsobem se dají kompenzovat zátěžové špičky v síti. Provozovatelé sítě mohou také prostřednictvím systému ke skladování energie poskytovat systémové služby (například regulační energii), které jim zajistí další výnosy.

Velkokapacitní systémy pro skladování energie se používají zejména k regulaci frekvence. Provozovatelům přenosových sítí umožňují dodávat regulační energii. Pokud v evropské integrované přenosové síti stoupne v důsledku přebytku energie síťová frekvence, systém pro skladování energie tuto přebytečnou energii uloží. Pokud kvůli výrobě příliš malého množství energie síťová frekvence poklesne pod stanovenou úroveň, systém uvolní uloženou elektrickou energii.

Průmyslové systémy pro skladování energie pokrývají kapacitu od několika málo kilowatthodin do několika megawatthodin. Průmyslové systémy slouží zejména ke stabilizaci sítí a používají se mimo jiné k omezování zátěžových špiček (tzv. peak shaving), k managementu zatížení a také v kombinaci s volatilními generátory, jako jsou větrné elektrárny, a řiditelnými spotřebiči ve virtuálních elektrárnách. Slouží ale i jako zdroj energie pro dobíjecí stanice, na nichž lze nepřetržitě dobíjet elektromobily solární energií.

Technika značky WAGO slouží k bezpečnému a prostorově nenáročnému připojení systémů pro skladování energie. Naše telemetrické stanice se používají jako brány pro přístup k energetické síti. Prostřednictvím těchto bran se mohou rozmanité senzory na úrovni technologie připojovat k internetu a zpřístupňovat svá data v cloudu. Z používání procesorových modulů WAGO ve funkci centrálního prvku měřicí a řídicí techniky vyplývají tyto přednosti:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750 se ideálně hodí pro použití v rozvodné síti například pro sériovou komunikaci se střídači nebo k měření třífázového výkonu.
 • Pohodlné měření a monitorování hodnot výroby nebo spotřeby (např. napětí, jalového výkonu, činného výkonu, proudu, účiníku cos φ, frekvence a směru toku energie)
 • Management výroby a zatížení
 • Integrace systému řízení akumulátorů (BMS) do procesorového modulu prostřednictvím sběrnice CAN nebo MODBUS
 • Procesorové moduly lze programovat v jazycích dle IEC 61131 nebo v jazycích dostupných na platformě Linux®
 • Sdružování dodávaného množství přizpůsobením centrálnímu řídicímu systému
 • Napojení na externí účastníky trhu, například dodavatele či podniky veřejných služeb, přímé prodejce nebo virtuální elektrárny prostřednictvím telemetrických protokolů dle norem IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT

Dobíjecí stanice jsou napájeny průmyslovými systémy pro skladování energie

Power-to-X: Bezpečná přeměna elektrické energie na teplo a plyn

Pokud je třeba energii skladovat nejen krátkodobě, nýbrž na delší dobu, je možné využít systémy k přeměně elektrické energie na teplo (power-to-heat) nebo plynná paliva (power-to-gas). Ty vyžívají přebytečnou elektrickou energii k výrobě tepla a uložitelného vodíku a metanu. Tyto produkty lze ukládat ve stávajících sítích pro distribuci zemního plynu do topných systémů, elektráren a čerpacích stanic pohonných hmot. Systémy power-to-heat se ideálně hodí pro použití v aplikacích, v nichž se přenáší velké množství tepla, například v dálkových teplovodních sítích. Systémy power-to-gas a elektrolyzéry jsou vhodné pro regiony s hustou sítí vodíkových čerpacích stanic nebo se spolehlivým přístupem k síti pro rozvod zemního plynu. Přednosti telemetrických řešení WAGO:

 • Připojení generátorů a tepelných akumulátorů prostřednictvím procesorového modulu; integrace elektrolyzérů do rozvodné sítě za účelem skladování velkého množství elektrické energie
 • Rozmanitá rozhraní: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS atd.
 • Pohodlné měření a monitorování parametrů generátoru/akumulátoru, např. činného výkonu, teploty a skladovaného objemu; regulace procesních hodnot například tlakových regulátorů a separátorů plynu pomocí modulů vhodných do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Integrace prognóz spotřeby a meteorologických dat
 • Možnost programování dle norem IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 a DNP3
 • Snadné nastavování parametrů pomocí konfigurátoru
 • Možnost škálování pomocí víc než 500 různých I/O modulů pro řadu aplikací, např. měření třífázového výkonu za účelem analýzy sítě
 • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
 • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
 • Standardní I/O moduly i jiskrově bezpečné moduly do prostředí s nebezpečím výbuchu v jediném procesorovém modulu (v odpovídajícím ochranném pouzdře podle místa instalace)

Vědci ve středisku ZAE Bayern testují elektrolýzu

Naše řešení v praxi

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb: