icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Bezpečné zdroje vznícení

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.


Tyto zdroje vznícení však často nelze úplně snadno identifikovat. Odpovídající opatření, která zamezí výbuchu, lze přijmout pouze na základě znalosti zdroje jiskření nebo vzniku vysokých teplot. Zdroje vznícení jsou vyjmenovány v základní normě EN 1127-1 „Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1“ a také v dokumentu „Technická pravidla provozní bezpečnosti“ TRBS 2152, část 3. Tam jsou také uvedena odpovídající ochranná opatření k vyloučení zdrojů vznícení.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Zdroje vznícení a jejich příčiny

Zdroj vzníceníPříčina (příklad)
Horké povrchyTopná tělesa, mechanické operace v důsledku tření a odebírání třísek, ztrátové teplo (třecí spojky a brzdy)
Elektrické obloukyMechanicky generované jiskření (např. při obrábění nebo v důsledku operací, při nichž dochází k tření nebo nárazům), elektrické jiskry, spínací oblouky
Plameny a horké plynyVýbušnou atmosféru mohou vznítit plameny a jejich horké reakční produkty, jako jsou horké plyny a žhnoucí částečky pevných látek
Mechanicky generované jiskřeníObrábění nebo operace, při nichž dochází k tření nebo nárazům (např. broušení); nástroje, jako jsou klíče na šrouby, kleště nebo pomůcky jako žebříky; práce s hliníkovými nástroji na zrezavělých součástech (termitová reakce)
Elektrické systémyRozpínání a spínání elektrických obvodů, vyrovnávací proud, elektromagnetická pole, elektrovodivý prach
Upozornění: Bezpečné malé napětí nepředstavuje opatření na ochranu proti výbuchu, neboť ke vznícení může dojít i při napětí menším než 50 V!
Katodická antikorozní ochranaZpětný proud ke zdroji proudu, indukce, zkrat nebo zemní spojení
Statická elektřinaElektrostatický výboj
Úder blesku-
Elektromagnetická poleFrekvence v rozsahu 9× 103 až 3× 1 011 Hz. K tomu patří vysokofrekvenční zařízení jako rádiové systémy nebo vysokofrekvenční generátory
Elektromagnetické zářeníFrekvence v rozsahu 3× 1 011 až 3× 1 015 Hz a vlnové délky 1 000–0,1 μm. K tomu patří optické záření jako sluneční světlo, lasery, zdroje záblesků, elektrické oblouky
Ionizující zářeníVznícení v důsledku pohlcování energie, jejímž zdrojem jsou například krátkovlnné UV zářiče, rentgeny nebo radioaktivní materiály
UltrazvukVznícení v důsledku pohlcování energie, jejímž zdrojem jsou například krátkovlnné UV zářiče, rentgeny nebo radioaktivní materiály
Adiabatická komprese a proudící plynyVýbušná atmosféra se může vznítit v důsledku vysokých teplot, které vznikají následkem rázových vln a při adiabatické kompresi
Chemická reakceV důsledku chemických reakcí, které zapříčiní vývin tepla (exotermní reakce), se mohou zahřívat látky a hrozí nebezpečí výbuchu

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

WAGO v dalších oborech

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti zpracovatelské techniky. Zjistěte, co řešení WAGO nabízejí v dalších oborech.

Plavba lodí budoucnosti

Moderní pohonná technika, síťové propojení subsystémů – automatizace a digitalizace jsou dnes na lodích standardem.

Revoluční přeměna jednoho oboru

Pomocí moderních automatizačních a digitalizačních technologií vznikají komunikativní a inteligentní rozvodné sítě.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg