Na tej stronie:

Tematy
Z myślą o przyszłych pokoleniach

Ochronę środowiska postrzegamy w WAGO jako coś więcej niż tylko zbiór przepisów, których należy przestrzegać.

Jako wciąż rozwijająca się firma, staramy się angażować w ochronę środowiska wdrażając nowe pomysły, koncepcje i nowe technologie na przestrzeni całego cyklu życia produktu. Wspierają nas w tym nasi pracownicy oraz partnerzy handlowi.

Działania na wielu płaszczyznach:

  • Certyfikowany system zarządzania
  • Ochrona środowiska związana z firmą
  • Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska związana z firmą

Rozwój firmy prowadzi do coraz większego zużycia materiałów i innych zasobów. Dobrze wiemy, że sukces gospodarczy firmy zależy również od osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.

Z tego względu jako firma produkcyjna wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Przestrzegamy przy tym zawsze jednego przepływu materiałów w całym procesie tworzenia wartości, ponieważ zasoby, projektowanie produktów, produkcja i zużycie materiałów to dla nas jeden proces.

Nasz certyfikowany system zarządzania ochroną środowiska, zgodny z ISO 14001 jest gwarancją, że w każdym obszarze firmy przestrzegamy wymaganych krajowych i międzynarodowych przepisów. Myśl o ochronie środowiska towarzyszy nam we wszystkich procesach realizowanych w firmie. W swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska WAGO wykracza poza wymagania normy ISO.

Przykładem tego jest recycling tworzyw sztucznych, ograniczenie zużycia zasobów w zakresie produkcji i opakowań, stosowanie papieru z recycklingu na terenie całej firmy, wprowadzenie stacji dla pojazdów elektrycznych oraz wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych.

Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska związana z produktem jest w WAGO istotną częścią polityki zarządzania środowiskiem, która jest oparta na zrównoważonym rozwoju. Przestrzeganie zakazów/ograniczeń w stosowaniu niebezpiecznych substancji, takich jak np. REACH oraz RoHS, ma dla nas kluczowe znaczenie.

RoHS – to skrót od „Restriction of the use of certain hazardous substances“.

Jest to dyrektywa UE, regulująca kwestie zastosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Regulacje prawne zostały wprowadzone nie tylko po to, aby zredukować szkodliwe oddziaływanie na człowieka i środowisko, lecz także aby zwiększyć możliwości recyklingu. WAGO śledzi na bieżąco wszelkie zmiany w dyrektywie RoHS i w odpowiednim momencie reaguje na nowe zalecenia. Produkty WAGO, które spełniają wymagania RoHS w zakresie substancji szkodliwych, są opatrzone na opakowaniu znakiem „Zgodność z dyrektywą RoHS“.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Dnia 01.06.2007 w życie weszło rozporządzenie WE nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH), które od tamtej pory stanowi obowiązującą podstawę prawną dla wszystkich krajów Unii. Dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego rozporządzenie to wymaga klasyfikacji i identyfikacji wszystkich chemikaliów oraz skutków ich działania.

Rozporządzenie REACH nakłada na każdego dostawcę określone obowiązki. Zgodnie z rozporządzeniem wytwarzane przez WAGO produkty muszą być oznaczane jako wyroby. Ponieważ produkty nie podlegają obowiązkowi rejestracji, firma WAGO odgrywa w łańcuchu dostaw zazwyczaj rolę użytkownika. Zgodnie z artykułem 33 REACH WAGO jest więc zobowiązane do przekazywania innym dostawcom informacji o wyrobach. WAGO jest świadome tego obowiązku.

BOMcheck

Europejskie dyrektywy, takie jak REACH lub RoHS, wymagają udostępnienia informacji na temat substancji i preparatów wykorzystywanych w produkcji wyrobów. Informacje te muszą być przekazywane przez producentów i dostawców w całym łańcuchu dostaw. Aby spełnić ten wymóg, WAGO korzysta z bazy danych BOMcheck.

BOMcheck to centralna baza danych, zawierająca informacje na temat substancji i preparatów chemicznych stosowanych w wyrobach. Jest to narzędzie do sprawdzania zgodności tych danych z odpowiednimi wymogami. Zostało ono opracowane, aby ułatwić producentom i dostawcom tworzenie deklaracji o zawartości szkodliwych chemikaliów w wyrobach, do czego są zobowiązani zgodnie z REACH, RoHS i innymi rozporządzeniami, ograniczającymi stosowanie określonych materiałów. Ta internetowa baza danych zwiększa wiarygodność informacji na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska związanej z wyrobem.

Więcej informacji na temat BOMcheck znajdziesz pod linkiem: http://www.bomcheck.net

Mniej znaczy więcej

Zagadnienie recyklingu jest kluczowe przy doborze materiałów stosowanych do pakowania wyrobów. Wszystkie stosowane przez WAGO materiały do pakowania wyrobów mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane w cyklu gospodarczym. Istotny jest dla nas nie tylko aspekt ponownego zagospodarowania użytych materiałów, ale przede wszystkim ochrona zasobów naturalnych. Dlatego nasze kartony są w 80% wykonane z makulatury i oznaczone symbolem Resy. Symbol Resy jest gwarancją przestrzegania rozporządzenia dotyczącego opakowań stosowanych w transporcie. Oznaczenie jest wykonywane częściowo przez perforację. Metoda ta umożliwia opis kartonów WAGO bez użycia kolorów. W ten sposób zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Inne usługi: