Tematy
Z myślą o przyszłych pokoleniach: ochrona środowiska w WAGO

Ochrona środowiska w WAGO to nie tylko zbiór przepisów, których należy przestrzegać.

Nieustannie się rozwijając, angażujemy się w ochronę środowiska wdrażając nowe pomysły, koncepcje i nowe technologie na przestrzeni całego cyklu życia produktu. Wspomagają nas w tym nasi pracownicy oraz partnerzy handlowi. Równocześnie nasze produkty jako gotowe rozwiązania pomagają naszym klientom w wydajnym zarządzaniu energią.

Na wszystkich płaszczyznach:

  • Certyfikowany system zarządzania
  • Ochrona środowiska
  • Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska

Rozwój firmy prowadzi do coraz większego zużycia materiałów oraz innych zasobów. Dobrze wiemy, że sukces gospodarczy firmy zależy również od osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Dlatego jako firma produkcyjna wspieramy inicjatywy, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Zawsze przestrzegamy jednego przepływu materiałów w całym procesie tworzenia wartości, ponieważ zasoby, projektowanie produktów, produkcja i zużycie materiałów to dla nas jeden proces. Staramy się kompleksowo realizować procesy i oszczędzać zasoby.

Nasze certyfikowane systemy zarządzania ochroną środowiska oraz energią zgodne z normami DIN EN ISO 14001 oraz DIN EN ISO 50001 są gwarancją, że w każdym obszarze działania firmy przestrzegamy krajowych i międzynarodowych przepisów. Myśl o ochronie środowiska towarzyszy nam we wszystkich procesach realizowanych w firmie. W naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska wykraczamy poza wymagania normy ISO. Należą tutaj m.in. działania realizowane przez pracowników dotyczące gospodarki odpadami, oraz projekty takie jak „Energie-Scouts“. Innymi przykładami są recykling tworzyw sztucznych i uzdatnianie wody, ograniczenie zużycia zasobów w zakresie produkcji i opakowań, stosowanie papieru z recyklingu na terenie całej firmy oraz wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych.

Ochrona środowiska związana z produktem

Ochrona środowiska związana z produktem jest w WAGO istotną częścią polityki zarządzania środowiskiem, która jest oparta na zrównoważonym rozwoju. Przestrzeganie zakazów i ograniczeń w stosowaniu niebezpiecznych substancji zawartych w takich rozporządzeniach jak np. Aby uzyskać więcej informacji na temat REACH i RoHS, odwiedź naszą stronę “Wyszukiwarka zgodności środowiskowej produktów”.

RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances

Jest to dyrektywa UE regulująca kwestie zastosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Regulacje prawne zostały wprowadzone nie tylko dla zmniejszenia szkodliwości ich oddziaływania na człowieka i środowisko, lecz również dla zwiększenia ich przydatności do recyklingu. Uważnie śledzimy wprowadzanie zmian w dyrektywie RoHS i szybko reagujemy na zmieniające się wymagania. Aby uzyskać więcej informacji na temat RoHS, odwiedź naszą stronę “Wyszukiwarka zgodności środowiskowej produktów”.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Dnia 1.06.2007 w życie weszło rozporządzenie WE nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH), które od tamtej pory stanowi obowiązującą podstawę prawną dla wszystkich krajów Unii. Dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego konieczna jest klasyfikacja i identyfikacja wszystkich chemikaliów oraz określenie skutków ich działania.

Rozporządzenie REACH nakłada na każdego dostawcę określone obowiązki. Zgodnie z rozporządzeniem, wytwarzane przez WAGO produkty muszą być oznaczane jako wyroby. Ponieważ wyroby nie podlegają obowiązkowi rejestracji, firma WAGO odgrywa w łańcuchu dostaw zazwyczaj rolę użytkownika. Zgodnie z artykułem 33 REACH, WAGO jest więc zobowiązane do przekazywania innym dostawcom informacji o wyrobach. WAGO jest świadome tego obowiązku.

Pozostałe informacje dotyczące obowiązku przekazywania informacji, patrz rozdział 33, znajdziesz na naszej stronie „REACH SVHC Declaration“: www.wago.com/svhc

BOMcheck

Europejskie prawodawstwo, takie jak REACH lub RoHS, wymagają udostępniania informacji dotyczących substancji i preparatów wykorzystywanych w produkcji wyrobów. Informacje te muszą być przekazywane przez producentów i dostawców w całym łańcuchu dostaw. Aby spełnić ten wymóg, WAGO korzysta z bazy danych BOMcheck.

BOMcheck to centralna baza danych zawierająca informacje na temat substancji i preparatów chemicznych stosowanych w wyrobach. Jest to narzędzie do sprawdzania zgodności tych danych z odpowiednimi wymogami. Zostało ono opracowane, aby ułatwić producentom i dostawcom tworzenie deklaracji o zawartości szkodliwych chemikaliów w wyrobach, do czego są zobowiązani zgodnie z REACH, RoHS i innymi rozporządzeniami, ograniczającymi stosowanie określonych materiałów. Internetowa baza danych zwiększa wiarygodność informacji na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska związanej z wyrobem.

Więcej informacji na temat BOMcheck znajdziesz pod linkiem: http://www.bomcheck.net

wago_nachhaltigkeit_logo_bom-check_2000x1125.jpg

WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU WEEE reguluje przepisy dotyczące odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Producenci i importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego („producenci WEEE“) objęci zostali obowiązkiem rejestracji oraz zaangażowania w system zgłaszania i odbierania zużytego sprzętu. Od samego początku traktujemy z powagą zalecenia prawne dotyczące WEEE – w interesie własnym i naszych klientów.

Tylko nieliczne nasze produkty podlegają dyrektywie WEEE oraz regulacjom ustawowym obowiązującym w państwach członkowskich. Produkty te oznaczamy w sposób zgodny z dyrektywą WEEE, o ile takie oznaczenie jest ustawowo zalecane (dla handlu B2B nie są one wymagane na terenie całej Europy).

Więcej informacji na temat WEEE znajdziesz pod adresemehs-product-compliance@wago.com.

Mniej znaczy więcej – nasze opakowania

Zagadnienie recyklingu jest kluczowe przy doborze materiałów stosowanych do pakowania produktów. Wszystkie stosowane przez WAGO materiały do pakowania produktów mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane w cyklu gospodarczym. Istotny jest dla nas nie tylko aspekt ponownego zagospodarowania użytych materiałów, lecz także ochrona zasobów naturalnych. Dlatego nasze kartony są w 80% wykonane z makulatury i oznaczone symbolem Resy. Symbol Resy gwarantuje, że w procesie produkcji przestrzegano ustawy dotyczącej opakowań stosowanych w transporcie. To oznaczenie jest wykonywane częściowo przez perforację. Metoda ta umożliwia opis kartonów WAGO bez użycia barwnych nadruków. W ten sposób ograniczamy zanieczyszczenie środowiska.

verpackungen.png

Zrównoważony rozwój w WAGO

Przejmujemy odpowiedzialność

Inspiracja dla Ciebie

Bezpieczeństwo i innowacja

Energetyka

Cyfryzacja dla przyszłości

Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami we wszystkich swoich obszarach. Inteligentne sieci i innowacyjne rozwiązania WAGO pozwalają stawić im czoła.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Standardy jakościowe

Połączenia WAGO są trwałe

Nasze niewymagające serwisowania złączki zapewniają najwyższą jakość, gdyż stawiamy im wymagania, które wkraczają poza przyjęte standardy – i to nie tylko w przypadku naszych produktów.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg

Przeczytaj więcej

Budujemy cyfrową przyszłość

Praca w WAGO

Dbałość o pracownika

W WAGO najważniejszy jest człowiek. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, które nasza firma otrzymała jako pracodawca. Oferujemy wiele możliwości rozpoczęcia pracy i kariery w WAGO.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Praca w WAGO
Cyfryzacja

Kreujemy bezpieczną przyszłość

Transformacja w zakresie cyfryzacji nie ominie żadnej firmy. Dlatego tym bardziej należy ją starannie zaplanować, dostosować do własnych potrzeb i określić właściwe tempo. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, narzędzi i rozwiązań.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja